Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2921(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1086/2016

Esitatud tekstid :

B8-1086/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0388

Vastuvõetud tekstid
PDF 263kWORD 52k
Neljapäev, 6. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Geneetiliselt muundatud maisi MON 810 seemnete turulelaskmise loa pikendamine
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisiliini MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) külviseemnete turule laskmise luba (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisiliini MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) külviseemnete turule laskmise luba (D046170/00),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta(1), eriti selle artikli 23 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 6. detsembri 2012. aasta teaduslikku arvamust, millega ajakohastatakse riskihindamise järeldusi ja riskijuhtimissoovitusi geneetiliselt muundatud kahjuriresistentse maisi MON 810 kohta(3),

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 6. detsembri 2012. aasta teaduslikku arvamust, millega täiendatakse keskkonnariski hindamise järeldusi ja riskijuhtimissoovitusi geneetiliselt muundatud kahjuriresistentse maisi Bt11 ja MON 810 kasvatamise kohta(4),

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 28. mai 2015. aasta teaduslikku arvamust, millega uuendatakse riskijuhtimissoovitusi kaitsealustes elupaikades elavate, kaitsekaalutlustel jälgitavate mittesihtliblikaliste kokkupuute piiramiseks Bt-maisi õietolmuga(5),

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 9. märtsi 2016. aasta teaduslikku arvamust turustamisjärgse keskkonnaseire aastaaruande kohta, mis käsitleb äriühingult Monsanto Europe S.A. pärineva geneetiliselt muundatud maisi MON 810 kasvatamist 2014. aastal(6),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lastakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud ja teatavate liblikaliste maisikahjurite suhtes resistentne maisitoode (Zea mays L., liin 1507)(7),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et 11. ja 18. aprillil 2007 esitas Monsanto Europe S.A. komisjonile määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 11 ja 23 kohaselt kolm taotlust maisist MON 810 toodetud toidu, toidu koostisosade ja sööda loa uuendamise kohta, maisi MON 810 sisaldava ja sellest koosneva sööda loa uuendamise kohta ning maisi MON 810 kasutamise loa uuendamise kohta sellest koosnevates või seda sisaldavates muudes toodetes kui toit ja sööt, samuti nagu muude maisisortide puhul, kaasa arvatud kasvatamine; arvestades, et pärast määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumiskuupäeva teatati neist toodetest Euroopa Komisjonile kooskõlas määruse artikli 8 lõike 1 punktidega a ja b ja artikli 20 lõike 1 punktiga b ning need kanti ühenduse geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrisse;

B.  arvestades, et 9. märtsil 2016 saatis Monsanto Europe S.A. komisjonile kirja, milles soovitakse, et taotluse kasvatamist käsitlevat osa kaalutaks ülejäänud taotlusest eraldi;

C.  arvestades, et taotluses kirjeldatud geneetiliselt muundatud maisis MON 810 tekib valk Cry1Ab, mis on saadud Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki tüvest ja mis kaitseb seda maisi teatavate liblikaliste taimekahjurite, sealhulgas Euroopa varreleediku (Ostrinia nubilalis) ja Sesamia spp eest;

D.  arvestades, et geneetiliselt muundatud maisi MON 810 külviseemne turule laskmise luba anti algselt nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ(8) kohase komisjoni otsusega 98/294/EÜ(9); arvestades, et 3. augustil 1998 andis Prantsusmaa äriühingule Monsanto Europe S.A. (edaspidi „Monsanto“) nõusoleku lasta turule maisi MON 810 tooted;

E.  arvestades, et direktiivi 2001/18/EÜ artikli 26c lõike 2 kohaselt on geneetiliselt muundatud maisi MON 810 kasvatamine keelatud järgmistel territooriumidel: Valloonia (Belgia); Bulgaaria; Taani; Saksamaa (välja arvatud teadusuuringute eesmärgil); Kreeka; Prantsusmaa; Horvaatia; Itaalia; Küpros; Läti; Leedu; Luksemburg; Ungari; Malta; Madalmaad; Austria; Poola; Sloveenia; Põhja-Iirimaa (Ühendkuningriik); Šotimaa (Ühendkuningriik); Wales (Ühendkuningriik);

F.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti andmed osutavad sellele, et umbes 95–99 % õhus levivast õietolmust langeb maha tolmuallikast 50 m raadiuses, kuigi vertikaalsed tuuleiilid või puhangud õietolmu mahalangemise ajal võivad tõsta selle kõrgele õhku ja levitada seda mitme kilomeetrini küündivate vahemaade taha;

G.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet jättis maisi risttolmlemise oma MON 810 maisi käsitlevatest teaduslikest arvamustest meelevaldselt välja, eirates sellega võimalikku ohtu elurikkusele;

H.  arvestades, et Hispaanias esineb hariliku maisi eelkäija teosinte alates 2009. aastast; arvestades, et teosinte populatsioonid võivad üle võtta transgeense DNA, mis pärineb geneetiliselt muundatud maisilt MON 810, mida kasvatatakse mõnes Hispaania piirkonnas, kus teosinte kiiresti levib; arvestades, et võib toimuda geenisiire teosintesse, mis paneb ta tootma Bt-toksiini ja annab maisi ja teosinte hübriididele kohalike teosinte taimedega võrreldes suurema kohastumisvõime; arvestades, et selline sündmuste käik tähendab tõsist ohtu nii põllumajandustootjatele kui ka keskkonnale;

I.  arvestades, et Hispaania pädevad ametiasutused teavitasid komisjoni teosinte esinemisest Hispaania maisipõldudel, sealhulgas väga piiratud esinemisest geneetiliselt muundatud maisi põldudel; arvestades, et kättesaadavate andmete kohaselt on teosintet leitud ka Prantsusmaal;

J.  arvestades, et 13. juulil 2016 palus komisjon Euroopa Toiduohutusametil hinnata 2016. aasta septembri lõpuks, kas olemasoleva teadusliku kirjanduse või muude asjakohaste andmete kohaselt on ilmnenud uusi tõendeid, mis muudaksid järeldusi ja soovitusi Euroopa Toiduohutusameti teaduslikes arvamustes, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810, Bt11, 1507 ja GA21 kasvatamist;

K.  arvestades, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu punktis 22 väidetakse, et Euroopa Toiduohutusamet võtab arvesse kaht nn vastuvõetava kohaliku suremuse määra (0,5 % ja 1 %), kuid arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet 28. mail 2015. aastal vastu võetud teaduslikus arvamuses, millega ajakohastatakse riskijuhtimist käsitlevaid soovitusi, et piirata kaitsealustes elupaikades elavate kaitsekaalutlustel jälgitavate mittesihtliblikaliste kokkupuudet Bt-maisi õietolmuga, rõhutas Euroopa Toiduohutusamet tegelikult selgelt, et Euroopa Toiduohutusameti GMO-komisjon kasutab kõiki illustreerivalt toodud konkreetseid kaitsetasemeid ainult näitena ning et kõik kohaldatavad künnised on paratamatult suvalised ja peaksid olema muudetavad vastavalt ELis kehtivatele kaitse-eesmärkidele;

L.  arvestades, et komisjoni rakendusotsuse eelnõus on valitud kohaliku suremuse määr alla 0,5 % ning otsuse lisas nähakse ette, et isoleerimiskaugus MON 810 maisipõllu ja direktiivi 2004/35/EÜ artikli 2 lõike 3 kohaselt kaitstud elupaiga vahel on vähemalt 5 meetrit, kuigi, nagu juba kinnitatud, on Euroopa Toiduohutusameti arvamuses selgelt öeldud, et isegi väga tundlike mittesihtliblikaliste vastsete kohaliku suremuse vähendamiseks alla 0,5 % oleks vaja kehtestada kaitsealuse elupaiga ja lähima maisi Bt11 / MON 810 põllu vahel 20-meetrine isoleerimiskaugus, mis on neli korda suurem kui komisjon välja pakkus;

M.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti 28. mail 2015. aastal vastu võetud teaduslikus arvamuses, millega ajakohastatakse riskijuhtimist käsitlevaid soovitusi, et piirata kaitsealustes elupaikades elavate kaitsekaalutlustel jälgitavate mittesihtliblikaliste kokkupuudet Bt-maisi õietolmuga, on öeldud, et praegustest andmetest ei piisa vastsete Bt-ga kokkupuutest põhjustatud suremuse osakaalu määramiseks üldise suremuse kontekstis;

N.  arvestades, et andmete kohaselt on turustamisjärgne keskkonnaseire olnud pidevalt puudulik ja et Euroopa Toiduohutusameti tähelepaneku kohaselt näitab turustamisjärgse keskkonnaseire 2014. aasta aruanne, et mitte-Bt refuugiumide nõue on Hispaanias varasematel aastatel osaliselt täitmata jäetud ja et põllumajandusettevõtjate küsitluste ning kirjanduse läbivaatamise põhjal leiti MON 810 maisi kasvatamisega seoses samasuguseid metoodilisi puudusi nagu oli tõdetud ka varasemates turustamisjärgse keskkonnaseire aastaaruannetes;

O.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti GMO-komisjon rõhutab aastast aastasse asjatult MON 810 turustamisjärgse seire soovitusi, nimelt anda valimi moodustamise meetodite kohta üksikasjalikumat teavet, vähendada põllumajandusettevõtjate küsitlemisel erapoolikut valikut ja tagada, et tehakse kindlaks kõik asjakohased teaduspublikatsioonid; arvestades, et seoses põllumajandusettevõtjate valimi parandamisega rõhutab GMO-komisjon aastast aastasse asjatult GMO-liikide kasvatamise riiklike registrite tähtsust ja oma soovitust veenda põllumajandusettevõtjaid mõtlema sellele, kuidas riiklikes registrites leiduvat teavet kõige paremini kasutada, samuti soovitust edendada MON 810 maisi kasvatamise piirkondades dialoogi niisuguste registrite haldajatega;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1829/2003 ette nähtud rakendamisvolitusi;

2.  peab Euroopa Toiduohutusameti riskihinnangut GMO-maisi kasvatamise kohta ja komisjoni esitatud riskijuhtimissoovitusi puudulikuks;

3.  on arvamusel, et komisjoni rakendusotsus on vastuolus liidu õigusega, sest see on vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on kooskõlas määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud üldpõhimõtetega luua alus inimeste ja loomade elu, tervise ja heaolu, keskkonna ja tarbijate huvide kõrge kaitstuseastme tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise;

4.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(3) EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO); Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pp.],doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO); Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO); Scientific opinion on the annual post-market environmental monitoring (PMEM) report on the cultivation of genetically modified maize MON 810 in 2014 from Monsanto Europe S.A. EFSA Journal 2016;14(4):4446 [26 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0036.
(8) Nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiiv 90/220/EMÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta (EÜT L 117, 8.5.1990, lk 15).
(9) Komisjoni 22. aprilli 1998. aasta otsus 98/294/EÜ geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L. liin MON 810) turuleviimise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 90/220/EMÜ (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 32).

Õigusalane teave