Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2921(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1086/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1086/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0388

Usvojeni tekstovi
PDF 268kWORD 53k
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Obnavljanje odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza MON 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) za uzgoj (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) za uzgoj (D046170/00),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezin članak 23. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje u kojem se ažuriraju zaključci o procjeni rizika i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s genetski modificiranim kukuruzom rezistentnim na kukce MON 810 koje je 6. prosinca 2012. izdala Europska agencija za sigurnost hrane(3),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje kojim se dopunjuju zaključci procjene rizika za okoliš i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s uzgojem genetski modificiranog kukuruza rezistentnog na kukce Bt11 i MON 810, koje je Europska agencija za sigurnost hrane usvojila 6. prosinca 2012.(4),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 28. svibnja 2015. u kojem se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira, koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima, peludi kukuruza Bt(5),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 9. ožujka 2016. o godišnjem izvješću o praćenju učinka na okoliš nakon stavljanja na tržište (PMEM) koje je na temu uzgoja genetski modificiranog kukuruza MON 810 2014. sastavio Monsanto Europe S.A.(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L. linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike(7),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je trgovačko društvo Monsanto Europe S.A. 11. i 18. travnja 2007. podnijelo Komisiji tri zahtjeva, u skladu s člancima 11. i 23. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, za produljenje odobrenja za postojeću hranu, sastojke hrane i hranu za životinje proizvedene od kukuruza MON 810, odobrenja za hranu za životinje koja sadrži kukuruz MON 810 i koja se od njega sastoji te odobrenja za kukuruz MON 810 u proizvodima koji se od njega sastoje ili ga sadrže za druge namjene osim hrane i hrane za životinje, za koje se upotrebljava bilo koji drugi kukuruz, što obuhvaća i uzgoj; budući da su nakon stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 ti proizvodi prijavljeni Komisiji u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkama (a) i (b) i člankom 20. stavkom 1. točkom (b) te Uredbe i uvršteni u registar Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje;

B.  budući da je Monsanto Europe S.A. 9. ožujka 2016. poslao pismo Komisiji u kojem je zatražio da se dio zahtjeva koji se odnosi na uzgoj razmatra odvojeno od ostatka zahtjeva;

C.  budući da genetski modificiran kukuruz MON 810, kako je opisan u zahtjevu, eksprimira protein Cry1Ab, dobiven iz bakterije Bacillus thuringiensis podvrste kurstaki, koji pruža zaštitu od određenih kukaca štetočina iz reda leptia, uključujući kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) i kukuruznu sovicu (Sesamia spp.);

D.  budući da je stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza MON 810 za uzgoj prvobitno bilo odobreno Odlukom Komisije 98/294/EZ(8) u skladu s Direktivom Vijeća 90/220/EEZ(9); budući da je 3. kolovoza 1998. Francuska trgovačkom društvu Monsanto Europe S.A. (dalje u tekstu „Monsanto”) odobrila stavljanje na tržište proizvoda od kukuruza MON 810;

E.  budući da se u skladu s člankom 26.c stavkom 2. Direktive 2001/18/EZ uzgoj genetski modificiranog kukuruza MON 810 zabranjuje na sljedećim teritorijima: Valonija (Belgija); Bugarska; Danska; Njemačka (osim u istraživačke svrhe); Grčka; Francuska; Hrvatska; Italija; Cipar; Latvija; Litva; Luksemburg; Mađarska; Malta; Nizozemska; Austrija; Poljska; Slovenija; Sjeverna Irska (Ujedinjena Kraljevina); Škotska (Ujedinjena Kraljevina); Wales (Ujedinjena Kraljevina);

F.  budući da, prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), dokazi upućuju na to da se oko 95 do 99 % otpuštene peludi taloži u okrugu od okvirno 50 metara od izvora peludi, iako vertikalni vjetrovi ili naleti vjetra mogu tijekom otpuštanja pelud podići visoko u zrak i raspršiti je na udaljenosti i do nekoliko kilometara;

G.  Budući da je EFSA u svojem znanstvenom mišljenju o kukuruzu MON 810 proizvoljno iz razmatranja izuzela unakrsno oprašivanje kod kukuruza te time previdjela potencijalne rizike za biološku raznolikost;

H.  budući da je teozinta, predak uzgojenog kukuruza, prisutan u Španjolskoj od 2009.; budući da populacije teozinte mogu postati primatelji transgenskog DNK koji potječe od genetski modificiranog kukuruza MON 810, koji se uzgaja u Španjolskoj u nekim regijama u kojima se teozinta neobuzdano širi; budući da genski tok može prijeći na teozintu, koja će zbog toga proizvesti toksin Bt, te omogućiti veću sposobnost opstanka hibridima kukuruza i hibridima teozinte u usporedbi s autohtonim biljkama teozinte; budući da takav scenarij ima ozbiljne rizike za poljoprivrednike i okoliš;

I.  budući da su španjolska nadležna tijela obavijestila Komisiju o prisutnosti teozinte na španjolskim poljima kukuruza, uključujući vrlo ograničenu prisutnost na poljima genetski modificiranog kukuruza; budući da je prema dostupnim informacijama teozinta također pronađena i u Francuskoj;

J.  budući da je 13. srpnja 2016. Komisija zatražila od EFSA-e da do kraja rujna 2016. procijeni na temelju postojeće znanstvene literature ili drugih relevantnih podataka postoje li novi dokazi zbog kojih bi se promijenili zaključci i preporuke u znanstvenom mišljenju EFSA-e u vezi s uzgojem genetski modificiranog kukuruza MON 810, Bt11, 1507 i GA21;

K.  budući da Komisija u točci 22. svojeg nacrta provedbene odluke tvrdi da je u pogledu lokalne smrtnosti EFSA razmatrala dvije razine „prihvatljive” lokalne smrtnosti (0,5 % i 1 %), ali budući da je u svojem znanstvenom mišljenju usvojenom 28. svibnja 2015. kojim se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira peludi kukuruza Bt, koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima, jasno navela da se „svaka specifična razina zaštite koju je Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme iskoristilo za ilustraciju treba shvatiti isključivo kao primjer” i da se „svaki prag koji se tu primjenjuje mora nužno smatrati arbitrarnim i treba podlijegati izmjenama u skladu s ciljevima zaštite koji vrijede u EU-u”;

L.  budući da se Komisija u svojem nacrtu provedbene odluke odlučila razinu lokalne smrtnosti ispod 0,5 %, te je u prilogu predvidjela arbitrarnu izolacijsku udaljenost od najmanje 5 metara između polja kukuruza MON 810 i zaštićenog staništa definiranog u članku 2. stavku 3. Direktive 2004/35/EZ, usprkos činjenici da EFSA jasno navodi da se uvođenjem izolacijske udaljenosti od 20 metara oko zaštićenog staništa od najbližeg usjeva kukuruza Bt11/MON 810, što je četiri puta veća udaljenost od one koju predlaže Komisija, očekuje smanjenje lokalne smrtnosti čak i izrazito osjetljivih neciljanih ličinki leptira na razinu ispod 0,5 %;

M.  budući da je EFSA u svojem znanstvenom izvješću usvojenom 28. svibnja 2015. kojim se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima izjavila da „trenutačno nema dovoljno dostupnih podataka koji bi omogućili da se smrtnost ličinki povezana s Bt-om stavi u kontekst cjelokupne smrtnosti”;

N.  budući da se godišnje praćenje učinka na okoliš nakon stavljanja na tržište kontinuirano ne provodi te da, prema onome što je EFSA utvrdila, izvješće PMEM za 2014. pokazuje da se u Španjolskoj djelomično ne poštuje uspostava refugija u kojem nema Bt-a, što je primijećeno prethodnih godina, te da su analizom upitnika koje su ispunjavali poljoprivrednici i revidiranjem literature otkriveni metodološki nedostaci slični onima kakvi su utvrđeni u prijašnjim godišnjim izvješćima PMEM o kukuruzu MON 810;

O.  budući da Povjerenstvo EFSA-e za GMO svake godine uzalud ponavlja svoje preporuke za praćenje učinka na okoliš nakon stavljanja na tržište kukuruza MON 810, i to da se dostavljaju detaljnije informacije o metodologiji uzorkovanja, da se smanji mogućnost pristranosti pri odabiru upitnika za poljoprivrednike i da se utvrde sve relevantne znanstvene publikacije; budući da u vezi s poboljšanjem okvira uzorkovanja upitnika za poljoprivrednike Povjerenstvo za GMO svake godine uzalud ponavlja važnost nacionalnih registara uzgoja GMO-a i svoje preporuke nositeljima suglasnosti da razmisle kako bi najbolje mogli iskoristiti informacije koje se bilježe u nacionalnim registrima i poticati dijalog s onima koji su odgovorni za upravljanje tim registrima tamo gdje se uzgaja kukuruz MON 810;

1.  smatra da se nacrtom provedbene odluke Komisije prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da procjena rizika uzgoja koju je provela EFSA nije cjelovita te da preporuke za upravljanje rizikom koje je iznijela Komisija nisu odgovarajuće;

3.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer je nespojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 178/2002, predvidjeti osnovu za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje te pritom zajamčiti učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

4.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 268, 18.10.2003., str. 1.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje u kojem se ažuriraju zaključci o procjeni rizika i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s genetski modificiranim kukuruzom rezistentnim na kukce MON 810. EFSA Journal 2012.; 10(12):3017 [98 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje kojim se dopunjuju zaključci procjene rizika za okoliš i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s uzgojem genetski modificiranog kukuruza rezistentnog na kukce Bt11 i MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 str.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO). 2015. Znanstveno mišljenje u kojem se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira, koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima, peludi kukuruza Bt. EFSA Journal 2015;13(7):4127. [31 str.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO), 2016. Znanstveno mišljenje o godišnjem izvješću o praćenju učinka na okoliš nakon stavljanja na tržište (PMEM) koje je na temu uzgoja genetski modificiranog kukuruza MON 810 2014. sastavio Monsanto Europe S.A., EFSA Journal 2016;14(4):4446 [26 str.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0036.
(8) Odluka Komisije 98/294/EZ od 22. travnja 1998. o stavljanju na tržište genetski modificiranog kukuruza (Zea mays L. linije MON 810), na temelju Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 131, 5.5.1998., str. 32.).
(9) Direktiva Vijeća 90/220/EEZ od 23. travnja 1990. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš (SL L 117, 8.5.1990., str. 15.).

Pravna napomena