Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2921(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1086/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1086/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2016 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0388

Pieņemtie teksti
PDF 342kWORD 51k
Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklām
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (D046170/00),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 23. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2012. gada 6. decembrī sniegto zinātnisko atzinumu, ar kuru aktualizēti riska novērtējuma secinājumi un riska pārvaldības ieteikumi par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem(3),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2012. gada 6. decembrī pieņemto zinātnisko atzinumu, ar kuru atbalstīts vides riska novērtējums un riska pārvaldības ieteikumi par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 un MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem(4),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2015. gada 28. maijā sniegto zinātnisko atzinumu, ar ko atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugu, saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs(5),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. gada 9. martā sniegto zinātnisko atzinumu par gada vides monitoringa (PMEM) ziņojumu par Monsanto Europe S.A. ģenētiski modificētās kukurūzas MON 810 kultivēšanu 2014. gadā pēc tās laišanas tirgū(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūciju par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK(7),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā uzņēmums Monsanto Europe S.A. saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 11. un 23. pantu 2007. gada 11. un 18. aprīlī iesniedza trīs pieteikumus Komisijai par atļauju atjaunošanu esošajiem pārtikas produktiem, pārtikas produktu sastāvdaļām un barībai, kas ražota no kukurūzas MON 810, atļaujas atjaunošanu barībai, kas satur kukurūzu MON 810 vai sastāv no tās, un atļaujas atjaunošanu kukurūzas MON 810 izmantošanai produktos, kuri sastāv no minētās kukurūzas vai satur to un ir paredzēti citiem lietojumiem, nevis pārtikai un barībai, kā jebkuru citu kukurūzu, ieskaitot kultivēšanu; tā kā pēc Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā par šiem produktiem tika paziņots Komisijai saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu un tie tika iekļauti Kopienas ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā;

B.  tā kā uzņēmums Monsanto Europe S.A. 2016. gada 9. martā nosūtīja Komisijai vēstuli, lūdzot pieteikuma daļu, kura attiecās uz kultivēšanu, skatīt atsevišķi no pārējā pieteikuma;

C.  tā kā pieteikumā aprakstītā ģenētiski modificētā kukurūza MON 810 izstrādā proteīnu Cry1Ab, kas atvasināta no Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, kas nodrošina aizsardzību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, piemēram, Eiropas kukurūzas svilņa (Ostrinia nubilalis) un Sesamia spp.;

D.  tā kā laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklas audzēšanai sākotnēji atļāva ar Komisijas Lēmumu 98/294/EK(8) atbilstoši Padomes Direktīvai 90/220/EEK(9); tā kā Francija 1998. gada 3. augustā sniedza piekrišanu uzņēmumam Monsanto Europe S.A. (turpmāk “Monsanto”) laist tirgū kukurūzas MON 810 produktus;

E.  tā kā atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK 26.c panta 2. punktam ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 kultivēšana ir aizliegta tādās teritorijās kā Valonija (Beļģija), Bulgārija, Dānija, Vācija (izņemot pētniecības nolūkā), Grieķija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Slovēnija, Ziemeļīrija (Apvienotā Karaliste), Skotija (Apvienotā Karaliste), Velsa (Apvienotā Karaliste);

F.  tā kā saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) sniegto informāciju, pierādījumi liecina, ka apmēram 95–99 % ziedputekšņu nosēžas aptuveni 50 metru rādiusā no putekšņu avota, tomēr vertikālas vēja kustības vai brāzmas ziedputekšņu izkaisīšanas laikā var pacelt ziedputekšņus augstu atmosfērā un izplatīt tos lielos attālumos līdz pat vairākiem kilometriem;

G.  tā kā EFSA, sagatavojot zinātniskos atzinumus par kukurūzu MON 810, no to tvēruma patvaļīgi izslēdza kukurūzas svešapputi, tādējādi neņemot vērā iespējamo risku bioloģiskajai daudzveidībai;

H.  tā kā teosinte, kultivētās kukurūzas priekštece, Spānijā ir sastopama kopš 2009. gada; tā kā teosintes populācijas varētu kļūt par tādu transgēno DNS saņēmējām, kas radušās no ģenētiski mainītās kukurūzas MON 810, ko Spānijā kultivē dažos reģionos, kuros teosinte ir plaši izplatīta; tā kā var notikt gēnu plūsma uz teosinti, un tās rezultātā šis augs sāktu ražot Bt toksīnu, tādējādi kukurūzas un teosintes hibrīdi salīdzinājumā ar vietējiem teosintes augiem būtu izturīgāki; tā kā šāda notikumu attīstība rada ievērojamu risku lauksaimniekiem un videi;

I.  tā kā Spānijas kompetentās iestādes informēja Komisiju par teosintes esamību Spānijas kukurūzas laukos, tostarp ļoti ierobežoto klātbūtni ĢM kukurūzas laukos; tā kā pieejamā informācija turklāt liecina arī par to, ka teosinte ir konstatēta arī Francijā;

J.  tā kā Komisija 2016. gada 13. jūlijā prasīja EFSA līdz 2016. gada septembra beigām, pamatojoties uz pieejamo zinātnisko literatūru vai citu būtisku informāciju, izvērtēt, vai ir radušies jauni pierādījumi, kas mainītu EFSA zinātnisko atzinumu secinājumus un ieteikumus par ģenētiski modificētās kukurūzas MON 810, Bt11, 1507 un GA21 kultivēšanu;

K.  tā kā Komisija sava īstenošanas lēmuma projekta 22. punktā apgalvo, ka attiecībā uz vietējo mirstību EFSA par „pieņemamiem” uzskatīja divus lielumus (0,5 % un 1 %), turpretī 2015. gada 28. maija zinātniskajā atzinumā, ar ko atjaunināja riska pārvaldības ieteikumus, lai saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz nemērķa tauriņu kārtas lepidopteras sugu, EFSA faktiski skaidri uzsver, ka „jebkāds specifisks aizsardzības līmenis, kuru EFSA ĢMO ekspertu grupa šeit izmantojusi ilustrēšanai, bija domāts vienīgi kā piemērs” un ka „jebkurai piemērojamai robežvērtībai noteikti ir jābūt patvaļīgai un tā būtu jāgroza saskaņā ar īstenojamajiem aizsardzības mērķiem ES”;

L.  tā kā īstenošanas lēmuma projektā Komisija izvēlējās vietējo mirstības līmeni zem 0,5 %, bet tā pielikumā paredz patvaļīgus izolējošus attālumus vismaz 5 metrus starp kukurūzas MON 810 laukiem un aizsargājamu dzīvotni, kā noteikts Direktīvas 2004/35/EK 2. panta 3. punktā, neraugoties uz to, ka EFSA ir skaidri norādījusi kā apstiprinātu, ka pat ļoti jutīgo nemērķa tauriņu kārtas lepidopteras kāpuru vietējā bojāeja zem 0,5 % būtu jāsamazina 20 m izolējošam attālumam ap aizsargājamām dzīvotnēm no tuvākās augošās kukurūzas Bt11/MON 810, kas ir četras reizes vairāk nekā Komisijas ierosinātais attālums;

M.  tā kā 2015. gada 28. maijā pieņemtajā zinātniskajā atzinumā, ar kuru atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu iedarbību uz nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugu, EFSA norādīja, ka pašreiz nav pieejami pietiekami dati, kas ļautu kopējās mirstības aprēķinos iekļaut ar Bt saistītu kāpuru mirstību;

N.  tā kā ir konstatēts, ka pastāvīgi netiek izpildīti pēc ĢMO laišanas tirgū veiktā vides monitoringa rezultātā izstrādātie ieteikumi, jo EFSA norāda, ka 2014. gada PMEM ziņojumā ir secināts, ka iepriekšējos gados Spānijā daļēji nav ticis ievērots norādījums izveidot no Bt kukurūzas brīvas patvēruma zonas, un ka lauksaimnieku aptaujas anketu un literatūras pārskata veikšanas analīzē konstatētas līdzīgas metodoloģiskās nepilnības kā iepriekšējos gada PMEM ziņojumos par kukurūzu MON 810;

O.  tā kā EFSA ĢMO ekspertu grupa katru gadu veltīgi atkārto savus ieteikumus par vides monitoringu pēc MON 810 laišanas tirgū, respektīvi, sniegt sīkāku informāciju par izlases veidošanas metodiku, samazināt izlases kļūdu iespējamību lauksaimnieku aptaujās un nodrošināt to, ka tiek identificētas visas būtiskās zinātniskās publikācijas; tā kā attiecībā uz lauksaimnieku aptaujas izlases bāzes uzlabošanu ĢMO ekspertu grupa katru gadu veltīgi atkārto, cik nozīmīgi ir valstu ĢMO audzēšanas reģistri, un savus ieteikumus saskaņojuma turētājiem apsvērt, kā vislabāk izmantot valstu reģistros reģistrēto informāciju un veicināt dialogu ar tiem, kuri ir atbildīgi par šo reģistru pārvaldību teritorijās, kur audzē saistībā ar kukurūzu MON 810;

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka kultivēšanas riska novērtējums, ko veica EFSA, nav pilnīgs un Komisijas ierosinātie riska pārvaldības ieteikumi ir neatbilstoši;

3.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmums nav saderīgs ar Savienības tiesībām, jo tas neatbilst Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķim, kas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 178/2002 paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

4.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3) EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā; Zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 (98 lpp.), DOI:10.2903/j.efsa.2015.4178. [Nav pieejams latviešu valodā.]
(4) EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā; Zinātniskais atzinums, ar kuru atbalstīts vides riska novērtējums un riska pārvaldības ieteikumi par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 un MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem. EFSA Journal (2012); 10(12):3016 (32 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2605. [Nav pieejams latviešu valodā.]
(5) EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā. Zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugu, saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 (31 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2605. [Nav pieejams latviešu valodā.]
(6) EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā.Zinātniskais atzinums par gada vides monitoringa (PMEM) ziņojumu par Monsanto Europe S.A. ģenētiski modificētās kukurūzas MON 810 kultivēšanu 2014. gadā pēc tās laišanas tirgū, EFSA Journal 2016;14(4):4446 [26 lpp.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446. [Nav pieejams latviešu valodā.]
(7) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0036.
(8) Komisijas 1998. gada 22. aprīļa Lēmums 98/294/EK par ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L. līnija MON 810) laišanu tirgū saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEK (OV L 131, 5.5.1998., 32. lpp.).
(9) Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīva 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu dabā (OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.).

Juridisks paziņojums