Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0814(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0288/2016

Внесени текстове :

A8-0288/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0392

Приети текстове
PDF 456kWORD 49k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания *
P8_TA(2016)0392A8-0288/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (11220/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0341/2016),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС: прилагане на Решението от Прюм и европейския модел за обмен на информация (ЕМОИ)(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност(3),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0288/2016),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2) OВ C 181, 19.5.2016 г., стр. 67.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0269.

Правна информация