Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0193(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0292/2016

Внесени текстове :

A8-0292/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0394

Приети текстове
PDF 471kWORD 49k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I
P8_TA(2016)0394A8-0292/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0418),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0238/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

—  като взе предвид поетия с писмо от 21 септември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0292/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения
P8_TC1-COD(2016)0193

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/2135.)

Правна информация