Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2087(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0297/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0297/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0396

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 405kWORD 50k
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins
P8_TA(2016)0396A8-0297/2016

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (2016/2087(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση της Jane Collins της 3ης Μαΐου 2016, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 11 Μαΐου 2016, σχετικά με την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα αστική δίκη εις βάρος της ενώπιον του Queen’s Bench Division of the High Court στο Λονδίνο (υπόθεση αριθ. HQ14DO4882),

–  έχοντας ακούσει τον James Carver, που εκπροσώπησε την Jane Collins, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 7 και 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0297/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Jane Collins έχει ζητήσει την υπεράσπιση των κοινοβουλευτικών προνομίων και ασυλιών της σε συνάρτηση με αστική δίκη που εκκρεμεί εις βάρος της ενώπιον του Queen’s Bench Division of the High Court στο Λονδίνο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ’ αρχάς, η αίτηση αφορά την υπεράσπιση του δικαιώματος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου, να μην υπόκεινται σε διοικητικούς ή άλλους περιορισμούς όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία τους κατά τη μετάβασή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την επιστροφή τους από αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα αυτό της αίτησης αφορά το γεγονός ότι η Jane Collins υποστηρίζει ότι η μετάβασή της στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου έχει παρεμποδισθεί από τον προγραμματισμό της δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμεί εις βάρος της·

Δ.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου δεν εφαρμόζεται σε περιορισμούς που απορρέουν από δικαστικές διαδικασίες, δεδομένου ότι για αυτές ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Πρωτοκόλλου(2), και, ως εκ τούτου, η αίτηση για την υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας είναι απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου·

E.  λαμβάνοντας κατά δεύτερο λόγο υπόψη ότι η αίτηση αφορά την υπεράσπιση του δικαιώματος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου, να μην υπόκεινται σε οιαδήποτε μορφή έρευνας, κράτησης ή δίωξης σε συνάρτηση με γνώμες εκφρασθείσες ή ψήφους δοθείσες από αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω τμήμα της αίτησης αφορά το γεγονός ότι εις βάρος της Jane Collins έχει ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης διευρυμένης αποζημίωσης, για φερόμενη συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και αγωγή παραλείψεως προκειμένου να μην επαναλάβει τις εγκαλούμενες δηλώσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση αφορά κατηγορίες που διατύπωσε η Jane Collins σε ένα κομματικό συνέδριο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία που αναγνωρίζεται από το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου εφαρμόζεται για γνώμες που έχουν εκφράσει οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούνται ότι έχουν διατυπωθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μόνον εφόσον συνιστούν υποκειμενική εκτίμηση, η οποία συνδέεται άμεσα και προδήλως με την άσκηση των καθηκόντων αυτών(3)·

Ι.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι δεν υφίσταται άμεση και προφανής σχέση μεταξύ των εγκαλούμενων δηλώσεων και των καθηκόντων της Jane Collins ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι αυτές δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητά της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο ενός εθνικού πολιτικού διαλόγου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαλούμενες δηλώσεις δεν καλύπτονται, συνεπώς, από το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου·

1.  αποφασίζει να μην υπερασπισθεί τα προνόμια και τις ασυλίες της Jane Collins·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και στον αξιότιμο δικαστή Warby.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, σκέψεις 49 και 51.
(3) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου