Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2087(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0297/2016

Ingivna texter :

A8-0297/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0396

Antagna texter
PDF 156kWORD 43k
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier
P8_TA(2016)0396A8-0297/2016

Europaparlamentets beslut av den 25 oktober 2016 om begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier (2016/2087(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Jane Collins begäran, daterad den 3 maj 2016 och tillkännagiven i kammaren den 11 maj 2016, om fastställelse av hennes immunitet och privilegier, med anledning av det pågående civilrättsliga förfarandet mot henne vid High Court Queen’s Bench Division i London (med referensnr HQ14DO4882),

–  efter att ha hört James Carver, som företrädde Jane Collins, i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 7, 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 7 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0297/2016), och av följande skäl:

A.  Jane Collins har begärt fastställelse av sin parlamentariska immunitet och sina parlamentariska privilegier med anledning av det pågående civilrättsliga förfarandet mot henne vid High Court Queen’s Bench Division i London.

B.  För det första rör begäran fastställelse av rätten för ledamöter av Europaparlamentet enligt artikel 7 i protokollet att inte underkastas någon begränsning av administrativ eller annan natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats.

C.  Denna del av begäran rör det faktum att Jane Collins enligt uppgift hindrats att resa till parlamentets sammanträden på grund av datumen för domstolsförfarandet mot henne.

D.  Artikel 7 i protokollet är emellertid inte tillämplig på begränsningar som följer av lagföring, eftersom detta omfattas av de specifika bestämmelser som ingår i artiklarna 8 och 9 i protokollet(2), vilket innebär att begäran om fastställelse av de parlamentariska privilegierna är otillåtlig med avseende på artikel 7 i protokollet.

E.  För det andra rör begäran fastställelse av rätten för ledamöter av Europaparlamentet enligt artikel 8 i protokollet att inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

F.  Denna del av begäran rör det faktum att Jane Collins är föremål för enskilt anspråk i Förenade kungariket, inbegripet skadestånd för särskild kränkning (aggravated damages), för påstådd ärekränkning och påstått förtal, samt ett yrkande om förbudsföreläggande mot henne för att hindra upprepande av de omtvistade uttalandena från hennes sida.

G.  Den ärekränkning och det förtal som påstås ha ägt rum rör anklagelser som Jane Collins yttrade vid en partikonferens.

H.  Den parlamentariska immuniteten enligt artikel 8 i protokollet är tillämplig endast på yttranden som ledamöter av Europaparlamentet gjort under utövandet av sitt ämbete.

I.  Ett uttalande av en ledamot av Europaparlamentet utanför parlamentet utgör ett yttrande som denne gjort under utövandet av sitt ämbete som parlamentsledamot enbart om uttalandet uttrycker en subjektiv uppfattning som har ett direkt och tydligt samband med utövandet av detta ämbete(3).

J.  Det finns dock inget direkt och tydligt samband mellan de omtvistade uttalandena och Jane Collins ämbete som ledamot av Europaparlamentet, eftersom de inte rör vare sig hennes verksamhet som parlamentsledamot eller EU:s politiska verksamhet och eftersom de gjordes inom ramen för en nationell politisk debatt.

K.  De omtvistade uttalandena omfattas därför inte av artikel 8 i protokollet.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Jane Collins immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till myndigheterna i Förenade kungariket, inbegripet domare Warby.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punkterna 49 och 51.
(3) Domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543.

Rättsligt meddelande