Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0300/2016

Ingivna texter :

A8-0300/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0398

Antagna texter
PDF 250kWORD 41k
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor ***II
P8_TA(2016)0398A8-0300/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10000/1/2016-C8-0365/2016),

—  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0611),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

—  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0300/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter från sammanträdet 11.3.2014, P7_TA(2014)0197.

Rättsligt meddelande