Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ ***I
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδία: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά ***
 Συμφωνία ΕΕ-Μακάο: αεροπορικές μεταφορές ***
 Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ *
 Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ *
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία
 Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους ***I
 Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση
 Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
 Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας
 Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά
 Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο
 Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων
 Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία
 Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών

Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ ***I
PDF 391kWORD 85k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
P8_TA(2016)0094A8-0010/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0282),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0154/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστολής της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0010/2016),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Απριλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής για προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1076.)

(1) ΕΕ C 32 της 28.1.2016, σ. 23.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδία: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά ***
PDF 377kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (11634/2015– C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))
P8_TA(2016)0095A8-0067/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11634/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (11633/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0377/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0067/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γροιλανδίας.


Συμφωνία ΕΕ-Μακάο: αεροπορικές μεταφορές ***
PDF 376kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))
P8_TA(2016)0096A8-0072/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (05255/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (08179/2012),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0040/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0072/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ *
PDF 384kWORD 65k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 επί της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0646),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0009/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0063/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της τόσο αργά πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 97
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.
Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.

Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ *
PDF 382kWORD 64k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))
P8_TA(2016)0098A8-0070/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13980/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0010/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0070/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ (2013/0091(COD)), τις διατάξεις που εμπεριέχονται στη συμφωνία συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης και, αν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει σύσταση εξουσιοδότησης για την έναρξη διεθνούς επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler
PDF 408kWORD 68k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Hermann Winkler (2016/2000(IMM))
P8_TA(2016)0099A8-0062/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Hermann Winkler, που διαβίβασε η Εισαγγελία της Λειψίας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, σε συνάρτηση με προκαταρκτική εξέταση που αφορά ένα τροχαίο ατύχημα (αριθ. φακέλου 600 AR 3037/15), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Hermann Winkler παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0062/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία της Λειψίας (Γερμανία) ζήτησε την άρση της ασυλίας του Hermann Winkler, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά το εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz), βουλευτής δεν καλείται να λογοδοτήσει για αξιόποινη πράξη χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου εκτός εάν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ή κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε συνάρτηση με ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 και στο οποίο ενεπλάκη ο Hermann Winkler·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των στοιχείων που διαθέτει η επιτροπή, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Hermann Winkler ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, κρίνεται σκόπιμο να αρθεί η ασυλία·

1.  αποφασίζει να άρει τη ασυλία του Hermann Winkler·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδια επιτροπής του στις γερμανικές αρχές και στον Hermann Winkler.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία
PDF 430kWORD 116k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με ζητήματα αλιείας στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (2015/2109(INI))
P8_TA(2016)0100A8-0042/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και τις δύο εκτελεστικές συμφωνίες της: τη συμφωνία για την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ και τη συμφωνία των ΗΕ για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2012, με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε»,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της άτυπης Αd hoc ανοικτής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) και τους στόχους βιοποικιλότητας του Aichi που εγκρίθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΒΠ, και ειδικότερα τους στόχους 6, 10 και 11,

–  έχοντας υπόψη τα επιστημονικά κριτήρια και κατευθύνσεις των Αζόρων του 2009 για τον προσδιορισμό των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών και το σχεδιασμό αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών σε ανοικτά ύδατα ωκεανών και βενθοπελαγικά ενδιαιτήματα της ΣΒΠ,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της ΣΒΠ για την περιγραφή των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών, που έχει οδηγήσει ήδη στην περιγραφή 204 περιοχών οι οποίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας,

–  έχοντας υπόψη ότι, ενώ σημαντικές από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιες περιοχές έχουν περιγραφεί στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό, τις τροπικές και εύκρατες ζώνες του Ανατολικού Ειρηνικού, το Βόρειο Ειρηνικό, το Νοτιοανατολικό Ατλαντικό, την Αρκτική, το Νοτιοδυτικό Ατλαντικό, τη Μεσόγειο, το δυτικό τμήμα του Νότιου Ειρηνικού, την ευρύτερη καραϊβική περιοχή και το δυτικό τμήμα του κεντρικού Ατλαντικού, άλλες περιοχές δεν έχουν καλυφθεί ακόμα,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, την Ατζέντα 21, το Πρόγραμμα για την περαιτέρω εφαρμογή της Ατζέντα 21, το πρόγραμμα εφαρμογής που υιοθέτησε η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (δήλωση του Γιοχάνεσμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σχέδιο εφαρμογής),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς για την υπεύθυνη αλιεία του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO), που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από τη διάσκεψη του FAO και τα συνδεδεμένα μέσα του, ειδικότερα τη Συμφωνία του 1995 για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από τα αλιευτικά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 (UNGA A/RES/70/1, που εγκρίθηκε το 2015), καθώς και το στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 14, σχετικά με τη διατήρηση και αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το στόχο 14 του προγράμματος του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0042/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θάλασσα καλύπτει το 71% της επιφάνειας της γης και περιέχει το 97% των υδάτων του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θάλασσα φιλοξενεί σημαντικό μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει ανεκμετάλλευτο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 64% περίπου της θάλασσας, κυρίως η ανοικτή θάλασσα και ο θαλάσσιος βυθός βαθέων υδάτων, είναι περιοχές εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας των κρατών και διέπονται από το διεθνές δίκαιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ωκεανός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλά συστήματα της γης, μεταξύ των οποίων το κλίμα και οι καιρικές συνθήκες, και ότι είναι ο χώρος όπου πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως η αλιεία, η παραγωγή ενέργειας, οι μεταφορές και το εμπόριο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγότερο από το 1% των περιοχών εκτός εθνικής δικαιοδοσίας προστατεύεται δυνάμει της θέσπισης προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, και ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών του ωκεανού δεν υφίσταται διαχειριστικό πλαίσιο με νόμιμη εντολή για τη δημιουργία προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντήρηση και διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι κοινό μέλημα όλων των ανθρώπων και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοτόπων και βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 τα προστατευόμενα οικοσυστήματα κάλυπταν 15,2% της γης έναντι 8,4% μόνο των θαλάσσιων περιοχών ανά τον κόσμο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος και η οξίνιση επιδεινώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο της υπερεκμετάλλευσης, της ρύπανσης, των θαλάσσιων απορριμμάτων και της καταστροφής των θαλάσσιων οικοτόπων και οικοσυστημάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, 2012), με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε» υπογράμμιζε ότι η προστασία και διαχείριση της βάσης των φυσικών πόρων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους και βασικές απαιτήσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί διαθέτουν δυναμικό για γαλάζια ανάπτυξη το οποίο είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο, όπως στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας και των φαρμακευτικών προϊόντων, δυναμικό το οποίο θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως ρεαλιστική αναπτυξιακή οδός για τις σημερινές αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις προϋποθέσεις για τη θαλάσσια ανάπτυξη, και το δυναμικό της ως προς τη γαλάζια ανάπτυξη, είναι η αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα θαλάσσια είδη, το θαλάσσιο περιβάλλον, τη βαθυμετρία του και την χαρτογράφηση των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και η βιώσιμη αξιοποίησή της συνδέονται άμεσα με τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν, ως εκ τούτου, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για όλες τις χώρες και τα εδάφη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο σχετικό νομικό πλαίσιο για τις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, το οποίο αναπτύχθηκε πριν από 30 χρόνια τουλάχιστον, και βασίζεται στο δόγμα της ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας, χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, προκειμένου να προωθηθεί επιτυχώς η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε τη δυναμική μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα και των επιπτώσεων που έχουν στη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε την αλληλεπίδραση και το σωρευτικό αντίκτυπο των διαφόρων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα και ότι οι δραστηριότητες αυτές επηρεάζουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2004 η Γενική Συνέλευση των ΗΕ θέσπισε την ad hoc ανοικτή, άτυπη ομάδα εργασίας με σκοπό την μελέτη και την ανάλυση της διατήρησης και βιώσιμης χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας εκτός περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011, η ομάδα εργασίας διατύπωσε τη σύσταση να κινηθεί διαδικασία για τον εντοπισμό των κενών και την χάραξη μελλοντικής πορείας, π.χ. με την ενδεχόμενη εκπόνηση πολυμερούς συμφωνίας στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και η διαδικασία αυτή να καλύπτει ως ένα σύνολο τους θαλάσσιους γενετικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που άπτονται της κατανομής των οφελών), τα μέτρα όπως τα βασιζόμενα στις επιμέρους ζώνες μέσα διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών), τις διαδικασίες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη δημιουργία ικανοτήτων και τη μεταφορά θαλάσσιας τεχνολογίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίληψη των πορισμάτων των συμπροέδρων της ομάδας εργασίας του 2011 αναγνωρίζεται το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής διαδικασίας περιγραφής των σημαντικών από οικολογική και βιολογική άποψη περιοχών και του πραγματικού προσδιορισμού/ορισμού τέτοιων περιοχών, εφόσον εκείνη την εποχή κανένα παγκόσμιο φόρουμ δεν είχε επίσημη σχετική εντολή και τα υφιστάμενα περιφερειακά και τομεακά φόρουμ αντιμετώπιζαν θέματα νομιμότητας για να προβαίνουν στα διαβήματα αυτά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίληψη των πορισμάτων των συμπροέδρων της ομάδας εργασίας του 2011 διαπιστώνεται ότι οι περιορισμοί και οι ελλείψεις του status quo αναγνωρίζονται γενικά·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο το έγγραφο συμπερασμάτων του Ρίο+20, τον Ιούνιο 2012, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν να εξετάσουν κατεπειγόντως, με βάση το έργο της ομάδας εργασίας, και πριν από τη λήξη της 69ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το θέμα της διατήρησης και βιώσιμης χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας εκτός περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας, μεταξύ άλλων και λαμβάνοντας απόφαση για τη δημιουργία διεθνούς μέσου στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία, τόσο ως ανεξάρτητη δραστηριότητα όσο και σε συνδυασμό με την αλλαγή του κλίματος, τη θαλάσσια ρύπανση ή άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες του ανθρώπου, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην θαλάσσια βιομάζα και βιοποικιλότητα, και ότι, ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος της αλιείας στη θαλάσσια βιοποικιλότητα στις σημαντικές από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιες περιοχές πρέπει να αντιμετωπίζεται με όλα τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της θάλασσας, προκειμένου να προληφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν παρόμοιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η αλιεία δεν είναι ο μόνος ανθρωπογενής παράγων θνησιμότητας για τους πόρους των ωκεανών και δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι το μόνο κίνητρο για την ανάληψη διεθνούς δράσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, η εξόρυξη ορυκτών, η γεώτρηση για την παραγωγή ενέργειας και η χρήση τμημάτων του θαλάσσιου πυθμένα για αστικές πλατφόρμες αποτελούν σήμερα άλλους παράγοντες θνησιμότητας για τους αλιευτικούς πόρους, και ότι η μελλοντική θαλάσσια ανάπτυξη ενδέχεται να οδηγήσει σε απρόβλεπτους παράγοντες θνησιμότητας κατά των οποίων απαιτείται επαγρύπνηση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια βιοποικιλότητα έχει ήδη υποστεί σημαντική υποβάθμιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της διατήρησης των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις μελλοντικές γενεές και της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες και επιλεκτικές αλιευτικές τεχνικές αποτελούν ζωτικό εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, καθότι συνεισφέρουν κατ' αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός και η διαβούλευση μεταξύ όλων των σχετικών με την θαλάσσια δραστηριότητα παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και η βιώσιμη χρήση των πόρων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ χαρακτηρίζονται, από τη φύση τους, από ειδικές γεωγραφικές και ενίοτε γεωπολιτικές περιστάσεις και καλύπτονται από ειδικούς μηχανισμούς περιφερειακής συνεργασίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα που ασκείται τόσο σε περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας όσο και εκτός·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην παγκόσμια διακυβέρνηση των θαλασσών και ωκεανών και ασκεί μεγάλη επιρροή διεθνώς όσον αφορά την αλιεία, μεταξύ άλλων και λόγω της συμμετοχής της σε 17 περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγετικός αυτός ρόλος συνεπάγεται ότι η ΕΕ φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή προορατικής πολιτικής όσον αφορά την παγκόσμια προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία των ΗΕ για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA), που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρατών ως προς τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, αποτελεί πλήρες και προσανατολισμένο στο μέλλον έγγραφο που δεν πρέπει να τροποποιηθεί, να υπονομευθεί ή να αποδυναμωθεί και του οποίου η πλήρης εφαρμογή πρέπει να διασφαλιστεί μέσω ενισχυμένων διαδικασιών συνεργασίας που θα πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο του νέου διεθνούς μέσου·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντληθούν μαθήματα από τις πρόσφατες διαφωνίες της ΕΕ με τις Νήσους Φερόε και την Ισλανδία, με σκοπό τη βιώσιμη παγκόσμια διαχείριση των αποθεμάτων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των πόρων της, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε την υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν το θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας σπάνιων και ευάλωτων οικοσυστημάτων και των ενδιαιτημάτων ευάλωτων, εξαντλημένων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών και άλλων μορφών θαλάσσιας ζωής·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNFSA προβλέπει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης και βασιζόμενων στα οικοσυστήματα τρόπων προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας, για μέτρα διατήρησης και διαχείρισης αλληλοεπικαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, για διεθνή συνεργασία, μέσω του έργου των υπο-περιφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) και ρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμπρακτη εφαρμογή πρέπει να βελτιωθεί·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα 61/105 και 64/72 της ΓΣ του ΟΗΕ απευθύνουν έκκληση προς τα κράτη μέλη και τις ΠΟΔΑ να εγκρίνουν σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διατήρησης των βενθοπελαγικών πόρων και την αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας βυθού σε ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα (ΕΘΟ) στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τα δικαιώματα και τις ειδικές απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών στο πλαίσιο της οικοδόμησης ικανοτήτων προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να επωφεληθούν από την διατήρηση και βιώσιμη χρήση των πόρων και των αλληλοεπικαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών ιχθυαποθεμάτων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της επονομαζόμενης «διαδικασίας του Κόμπε» αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί από εκείνες τις ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται τα αποθέματα τόνου και έχουν αναλάβει ανεξάρτητες αξιολογήσεις των επιδόσεων και καλεί τις ΠΟΔΑ αυτές να αναλαμβάνουν τακτικά τέτοιες αξιολογήσεις, να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα και να εφαρμόζουν πλήρως τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρχές όπως η ΓΣΗΕ και η Επιτροπή Αλιείας (COFI) έχουν επίσης απευθύνει έκκληση προς τις άλλες ΠΟΔΑ να πράξουν το ίδιο και ότι οι αξιολογήσεις αυτές έχουν εν τω μεταξύ πραγματοποιηθεί·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργηθεί ΠΟΔΑ εκ των οποίων ορισμένες καταβάλλουν προσπάθειες για τον καθορισμό προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών με στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση αλιευτικών αποθεμάτων σε βιώσιμο επίπεδο·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα έχει διευκολύνει τη διοργάνωση σειράς εργαστηρίων για την περιγραφή σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένου και στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, και ότι τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηρίων διατίθενται πλέον ευρέως για σκοπούς διαβούλευσης σχετικά με τη διαχείριση σε ιστοσελίδα της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για συγκέντρωση και ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων και γνώσεων είναι άκρως σημαντική για τη λήψη αποφάσεων καλή τη πίστει και βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων θέτει άμεσο κίνδυνο για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, ότι δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς το μέγεθος του προβλήματος ούτε τα μέσα για την καταπολέμησή του, καθώς και ότι η υπέρβαση του προβλήματος θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μια οικονομική ευκαιρία·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας, στο έγγραφό της, της 23ης Ιανουαρίου 2015, τόνιζε την ανάγκη για πλήρες γενικό καθεστώς που θα εξετάζει καλύτερα τη διατήρηση και διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την επίτευξη της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών αποθεμάτων και προάγει και χρηματοδοτεί, μέσω προγραμμάτων της όπως το «Ορίζων 2020», τη συλλογή δεδομένων, την έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιανουαρίου 2015 η ομάδα εργασίας τάχθηκε υπέρ μιας σύστασης για την ανάπτυξη ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου στα πλαίσια της Σύμβασης·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Ιουνίου 2015 η ΓΣΗΕ ενέκρινε ψήφισμα για τη θέσπιση διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας περιοχών εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

1.  επιδοκιμάζει την απόφαση της ΓΣΗΕ να αναπτύξει διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) σχετικά με τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ελλείψεις· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να υπονομεύσει τα υφιστάμενα συναφή μέσα και πλαίσια ούτε τους ενδιαφερόμενους παγκόσμιους, περιφερειακούς και κλαδικούς φορείς (όπως ΠΟΔΑ)· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ταχεία αλλά ταυτόχρονα προσεκτική πρόοδος ως προς τη δημιουργία των νέου αυτού μέσου και την επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης του σχεδίου κειμένου έως το τέλος του 2017·

2.  υπογραμμίζει τις προοπτικές, τις ευκαιρίες και τις επιπτώσεις στις καλές σχέσεις μεταξύ κρατών και στη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων στο πλαίσιο της UNCLOS, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι νέες πιέσεις και ευκαιρίες απαιτούν αναπροσαρμογές·

3.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών καθώς και των πόρων τους· ζητεί από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να προωθήσουν τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλίας εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων μέτρων, σύγχρονες και βιώσιμες αντιλήψεις για τη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και αρχές διακυβέρνησης του ωκεανού, διαχείρισης της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων (όπως η εκμετάλλευση ορυκτών, οι γεωτρήσεις για την παραγωγή ενέργειας κλπ.) και της αλιείας, και στο πλαίσιο αυτό να ενσωματώσουν την επιστημονικώς τεκμηριωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση, την αποκατάσταση και διατήρηση των αποθεμάτων σε επίπεδα ικανά να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τη διαχείριση και διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας με βάση το οικοσύστημα, την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας και την προληπτική προσέγγιση·

4.  επισημαίνει ότι για να αντιμετωπίσουν έως το 2020 τις δυσκολίες που συνδέονται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε διαβήματα για την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων, την επέκταση της βάσης των γνώσεών τους και την ενίσχυση των δικτύων και του συντονισμού της πληροφόρησης σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα·

5.  αναγνωρίζει και υποστηρίζει το θετικό και ηγετικό ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και η Επιτροπή, συνεκτιμώντας τη θέση βασικού παράγοντα που κατέχει η αλιευτική βιομηχανία και αγορά της ΕΕ και το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική είναι προσανατολισμένη προς τη βιωσιμότητα·

6.  αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των ζώντων θαλάσσιων πόρων, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ)· τονίζει ότι η ΠΑΑ αποτελεί, από την φύση της, απειλή για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και υπονομεύει σε σοβαρό βαθμό τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· τονίζει ότι η ΕΕ κατέστησε την καταπολέμηση της ΠΑΑ προτεραιότητα και ότι η διεθνής συνεργασία έχει μέγιστη σημασία για την επιτυχία του αγώνα αυτού· ενθαρρύνει τον FAO και τις ΠΟΔΑ να καταβάλουν μεγαλύτερες ακόμα προσπάθειες για να βελτιωθεί η πολυμερής συνεργασία·

7.  τονίζει το θετικό ρόλο της οικολογικής επισήμανσης στον τομέα των θαλασσινών προϊόντων, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των πόρων και τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όποτε προβαίνουν σε συνειδητή επιλογή·

8.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθεί περαιτέρω και να συντονίζει τη δράση καθώς και να διασφαλίζει ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων της αλιείας και όλων των μορφών εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού και του ωκεανού, στην βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στο πλαίσιο της νέας αυτής διεθνούς συμφωνίας· εφιστά, ως εκ τούτου, την προσοχή στην ανάγκη περαιτέρω προώθησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και ανάπτυξης των αναγκαίων εργαλείων διαχείρισης για να διασφαλιστούν η συνοχή και η συνέπεια·

9.  ενθαρρύνει τις ΠΟΔΑ να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων τους, να συνεχίσουν να πραγματοποιούν συστηματικές ανεξάρτητες αξιολογήσεις και να διασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή των αξιολογήσεων αυτών·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει και να προαγάγει μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) διότι δεν δύναται να υπάρξει ουσιαστικός συντονισμός και συνεργασία των προσπαθειών διατήρησης χωρίς τη συμμετοχή του ευρύτερου δυνατού κύκλου ενδιαφερόμενων παραγόντων, οι οποίοι συμπράττουν σε ένα μεγάλο φάσμα θαλάσσιων δραστηριοτήτων του ανθρώπου σε ωκεανούς και θάλασσες·

11.  ενθαρρύνει και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον προσδιορισμό των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών και την εφαρμογή των σχετικών κανόνων στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερομένους για να συνεχιστεί η ενίσχυση και προώθηση, στο πλαίσιο της νέας διεθνούς συμφωνίας της UNCLOS, της δημιουργίας ενός θεσμικού μηχανισμού για τον προσδιορισμό, τη διαχείριση και τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την παρακολούθηση και επιβολή συνδεδεμένων, συνεκτικών, λειτουργικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων ΘΠΠ ως ουσιαστικών εργαλείων για τη διασφάλιση της οικολογικής και βιολογικής συνδεσιμότητας·

13.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί δέσμη εμπεριστατωμένων δεδομένων για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στις περιφερειακές θάλασσες της Ευρώπης· είναι της άποψης ότι η συλλογή των δεδομένων αυτών συνιστά απαραίτητη πρόκληση, δεδομένου ότι το 80% των ειδών και οικοτόπων που καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική ταξινομείται ως άγνωστο·

14.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο τόσο στην καταπολέμηση των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων όσο και για την χρηματοδότηση της σχετικής έρευνας στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.

15.  τονίζει ότι αυτή η νέα διεθνής συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίσει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων· είναι της άποψης ότι η νέα διεθνής συμφωνία πρέπει, επιπλέον, να ασχοληθεί με τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών, κυρίως των μικρών νησιωτικών κρατών, όσον αφορά την οικοδόμηση ικανοτήτων ενόψει της επίτευξης των στόχων της διεθνούς κοινότητας, μεταξύ άλλων και για τις ΘΠΠ·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την ενίσχυση της συνεργασίας, το συντονισμό, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων, όπως και μεταξύ των νέων μέσων, τα οποία βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, των υφιστάμενων μέσων της συμφωνίας των ΗΕ για τα ιχθυαποθέματα (UNFSA) και του FAO, των ΠΟΔΑ και άλλων φορέων του τομέα, όπως η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιου Βυθού και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός·

17.  ζητεί από τα ΗΕ να συνεργαστούν με τα κράτη για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων και, όπου ενδείκνυται, να θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες που θα μπορούσαν να συμβάλουν έμμεσα στην προστασία της βιοποικιλότητας στην ανοικτή θάλασσα και στη βελτίωση των κοινωνικών όρων και των συνθηκών ασφαλείας και παρακολούθησης, π.χ. με τη δημιουργία εργαλείων παγκόσμιας διαχείρισης, δηλαδή ενός κεντροποιημένου μηχανισμού νηολόγησης σκαφών, όπως ο παγκόσμιος κατάλογος αλιευτικών σκαφών που καταρτίζεται υπό την αιγίδα του FAO, αλλά αποφεύγοντας μια αυξημένη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους αλιείς·

18.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος της αλιείας στη θαλάσσια βιοποικιλότητα στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας θα πρέπει να υπόκειται στην εντολή των ΠΟΔΑ·

19.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, στο πλαίσιο της εντολής της νέας διεθνούς συμφωνίας της UNCLOS, τη δημιουργία θεσμικού μηχανισμού για την εφαρμογή εκ των προτέρων εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 206 της UNCLOS, συμπεριλαμβανομένου και για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, σε στέρεα επιστημονική βάση στο μέτρο του εφικτού και να μεριμνήσουν, ώστε οι δραστηριότητες αυτές να συνοδεύονται από λεπτομερή περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική παρακολούθηση·

20.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας διεθνούς συμφωνίας, να καταβάλει προσπάθειες για την αναγνώριση των περιβαλλοντικών ζημιών στη θάλασσα και τον καθορισμό της αλυσίδας των ευθυνών για τις ζημίες αυτές·

21.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει επιτακτικά από τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επικυρώσουν την UNCLOS ή να προσχωρήσουν σε αυτήν·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) και στην προπαρασκευαστική επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του κειμένου της μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας.


Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους ***I
PDF 394kWORD 96k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)00052014/0032(COD)),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0032/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2014(1),

–  αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0288/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  θεωρεί ότι, λόγω της ενσωμάτωσης του περιεχομένου της πρότασης της Επιτροπής COM(2014)0004 στην εν λόγω θέση, η νομοθετική διαδικασία 2014/0033(COD) καταπίπτει·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Απριλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («Κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1012.)

(1) ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 70.


Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση
PDF 645kWORD 276k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2015/2095(INI))
P8_TA(2016)0102A8-0066/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της, και ιδίως το δικαίωμα της μη επαναπροώθησης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989, και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, του 1982, τη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, του 1974, και τη Διεθνή Σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, του 1979, όπως τροποποιήθηκε,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση του 1990 για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους» (2010-2014) (COM(2010)0213) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθηκαν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το 2015: στις 14 Απριλίου παρουσία του Επιτρόπου Αβραμόπουλου· στις 6 Μαΐου, σχετικά με την αλληλεγγύη και την δίκαιη κατανομή ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων αναζήτησης και διάσωσης· στις 26 Μαΐου, σχετικά με την στρατηγική για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες· στις 4 Ιουνίου, σχετικά με την ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην ΕΕ, και σχετικά με την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου· στις 25 Ιουνίου, σχετικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης, εμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης των παράτυπων μεταναστών, με την ανάπτυξη κατάλληλων νόμιμων διαύλων οικονομικής μετανάστευσης και πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων και τη χορήγηση θεωρήσεων· στις 2 Ιουλίου, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται τα κονδύλια των εσωτερικών υποθέσεων στον τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης· στις 6 Ιουλίου σχετικά με την πρώτη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την μετανάστευση, την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων αναζήτησης και παροχής βοήθειας, και την ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων διόδων προς την ΕΕ για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες· στις 16 Ιουλίου, παρουσία εμπειρογνωμόνων σε θέματα κονδυλίων της ΕΕ για τις μεταναστευτικές πολιτικές, σχετικά με τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα στοιχεία για τους ασυνόδευτους ανήλικους στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, καθώς και τη διερεύνηση νέων οδών όσον αφορά την νομοθεσία για την οικονομική μετανάστευση· στις 22 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τη δεύτερη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την μετανάστευση· στις 23 Σεπτεμβρίου, με τα εθνικά κοινοβούλια, σχετικά με την προσέγγιση των λεγόμενων «κέντρων φιλοξενίας» (hotspot) και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο· στις 19 Οκτωβρίου, σχετικά με την αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης, εμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης των παράτυπων μεταναστών· στις 10 Νοεμβρίου, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0510)· στις 19 Νοεμβρίου, σχετικά με την εσωτερική και την εξωτερική χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής της για τη μετανάστευση και το άσυλο· στις 10 Δεκεμβρίου, σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης· στις 21 Δεκεμβρίου, σχετικά με την πολιτική διαχείρισης των συνόρων και παροχής θεωρήσεων, την ουσιαστική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), και την ανάπτυξη κατάλληλων νόμιμων διαύλων οικονομικής μετανάστευσης,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2015, σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης και της μετανάστευσης, και στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών της στη Λαμπεντούζα στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης τον Σεπτέμβριο 2015, και στην Τυνησία για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και του ελέγχου των συνόρων τον Οκτώβριο 2015, και την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την επίσκεψη της κοινής τους αντιπροσωπείας στη Σικελία για τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών πιέσεων στην περιοχή, ιδίως από δημοσιονομική άποψη, τον Ιούλιο 2015,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση, της Επιτροπής, το οποίο υποβλήθηκε στο κοινό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, στις 20 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/778 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2015, σχετικά με στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση, η οποία ελήφθη από πρέσβεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας(5), να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της λειτουργίας της επιχείρησης EUNAVFOR Med, που μετονομάστηκε σε Επιχείρηση Σοφία, καθώς και τις επιχειρήσεις υπό την ευθύνη του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020)» (CΟΜ(2015)0285),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού Eurodac όσον αφορά την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων (SWD(2015)0150),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης (C(2015)3560) και τα συμπεράσματα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την επανεγκατάσταση μέσω πολυμερών και εθνικών προγραμμάτων 20 000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, που υποβλήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το επεξηγηματικό υπόμνημα της Επιτροπής σχετικά με την προσέγγιση βάσει κέντρων φιλοξενίας (hotspot), καθώς και τις εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα και την Ιταλία, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, όπως επίσης την έκθεση προόδου για την Ελλάδα, της 4ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού μετεγκατάστασης λόγω κρίσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (COM(2015)0450),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση ενός κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών της ΕΕ για τους σκοπούς της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (COM(2015)0452),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την επιστροφή» (COM(2015)0453),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για την έκδοση ενός κοινού «εγχειριδίου επιστροφής» που θα χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όταν ασκούν καθήκοντα που αφορούν την επιστροφή (C(2015)6250), και το παράρτημά της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με την τρέχουσα κρίση του ασύλου» (COM(2015)0454),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2015)0040),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καταπιστευματικού ταμείου επείγουσας ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική (C(2015)7293),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0490) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση» (COM(2015)0510 και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης» (COM(2015)0673) και την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0671), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διακινούνται παρανόμως (COM(2015)0668), και την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (COM(2015)0670), την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου και το άρθρο 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2015)0677), και τη σύσταση της Επιτροπής για ένα εθελοντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής από κοινού με την Τουρκία (C(2015)9490),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση (COM(2016)0085),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς την Ελληνική Δημοκρατία, σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Ελλάδα με σκοπό την επανέναρξη των μεταφορών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (C(2016)0871),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή αναστολή της μετεγκατάστασης του 30% των αιτούντων που έχουν κατανεμηθεί στην Αυστρία σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2016)0080),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν - Χάρτης πορείας» (COM(2016)0120),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεών της (COM(2016)0140) καθώς και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2016)0097),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή έκτακτης στήριξης εντός της Ένωσης (COM(2016)0115) και τον επικείμενο διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2016 που αποσκοπεί στη δημιουργία γραμμής του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο μέσο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ειδική σύνοδό του στις 23 Απριλίου 2015, κατά τη συνεδρίασή του στις 25 και 26 Ιουνίου 2015, κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Οκτωβρίου 2015, κατά τις συνεδριάσεις του στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2015, και κατά τις συνεδριάσεις του στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιουλίου 2015, για τη μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Ιουλίου 2015, για το μέλλον της πολιτικής για την επιστροφή κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Οκτωβρίου 2015, για τη μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Οκτωβρίου 2015, για τα μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και της μεταναστευτικής κρίσης κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου 2015, για τους απάτριδες (ανιθαγένεια) κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Δεκεμβρίου 2015, και για την παράνομη διακίνηση μεταναστών κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας που εγκρίθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών στις 20 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την επανεγκατάσταση, μέσω πολυμερών και εθνικών προγραμμάτων, 20 000 ατόμων τα οποία χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας της 15 Οκτωβρίου 2015, και τις εκθέσεις εφαρμογής του, της 10ης Φεβρουαρίου και της 4ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, της 7ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τη διαδρομή Ανατολικής Μεσογείου – Δυτικών Βαλκανίων, της 8ης Οκτωβρίου 2015, καθώς και τη δήλωση των ηγετών σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων, που εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2015, όπως επίσης την έκθεση προόδου του της 10ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης και την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής για τη μετανάστευση, στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), και ιδίως την ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, καθώς και τις μηνιαίες τάσεις στον τομέα του ασύλου,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες και τις εκθέσεις της FRONTEX, και ιδίως την ετήσια ανάλυση κινδύνου του 2015 και τις τριμηνιαίες εκθέσεις του δικτύου ανάλυσης κινδύνων,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις της Europol, και ιδίως της κοινής επιχειρησιακής ομάδας MARE, και την πρόσφατη ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (EMSC) στη Europol,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες και τις εκθέσεις της Eurojust, και ιδίως τις εκθέσεις της για την εμπορία ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες, τις ετήσιες εκθέσεις και τις μελέτες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), και ιδίως τις μελέτες του για τις σοβαρές μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης και για την ποινικοποίηση των μεταναστών σε καθεστώς παρατυπίας και των προσώπων που εμπλέκονται με αυτούς,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Θεματικού Τμήματος Γ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 80 ΣΛΕΕ, σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις, εναλλακτικές οδούς και μέσα πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου για τα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία, σχετικά με τη διερεύνηση νέων οδών για τη νομοθεσία για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, σχετικά με την ενίσχυση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και εναλλακτικές λύσεις στο Δουβλίνο, καθώς και σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, και έχοντας επίσης υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος Δ σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ για την πολιτική μετανάστευσης: ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των βέλτιστων πρακτικών για το μέλλον, και τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος EXPO για τους Μετανάστες στη Μεσόγειο: προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), και ειδικότερα τη μελέτη για τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα δεδομένα σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το έργο, τις εκθέσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης,

–  έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών που εγκρίθηκε στην 115η σύνοδο ολομέλειας στις 3-4 Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση»,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας για το Άρθρο 80 – Αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων αναζήτησης και διάσωσης·

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης, εμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης των παράτυπων μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας για την πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και την πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της Frontex και άλλων οργανισμών,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας για την ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής επανεγκατάστασης της Ένωσης και των αντίστοιχων πολιτικών ένταξης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας για την ανάπτυξη κατάλληλων νόμιμων διαύλων για την οικονομική μετανάστευση,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας σχετικά με την εσωτερική και την εξωτερική χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής της για τη μετανάστευση και το άσυλο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0066/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να αξιολογήσει τις διάφορες διακυβευόμενες πολιτικές, να αναπτύξει μια σειρά συστάσεων και να υποβάλει έκθεση στην ολομέλεια υπό μορφή έκθεσης στρατηγικής πρωτοβουλίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία της Frontex(7), κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2015 εντοπίστηκαν 1,83 εκατομμύρια άνθρωποι που προσπαθούσαν να διασχίσουν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αριθμός πρωτοφανής σε σύγκριση με τους 282 500 μετανάστες οι οποίοι έφθασαν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια ολοκλήρου του 2014· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ/UNICEF, περίπου το 20% του συνόλου των μεταναστών που φτάνουν από τη θάλασσα είναι παιδιά(8)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της EASO(9), το 2015 υποβλήθηκαν στην ΕΕ+(10) πάνω από 1,4 εκατομμύριο αιτήσεις διεθνούς προστασίας, αριθμός που αυξάνεται σταθερά από τον Απρίλιο, ενώ συγχρόνως μειώνεται το ποσοστό επαναλαμβανόμενων αιτήσεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι περίπου το 6% των αιτούντων δηλώνουν ότι είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο 2016 το 22% των αφίξεων στην Ελλάδα ήταν γυναίκες και το 40% παιδιά(11)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους σκοπούς της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως παιδί νοείται κάθε ανθρώπινο ον ηλικίας κάτω των 18 ετών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 πάνω από 3 771 άνθρωποι δηλώθηκαν ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη Μεσόγειο θάλασσα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Μαρτίου 2016, καταγράφηκαν 444 πνιγμοί στη Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις πρώτες εννέα εβδομάδες του 2016 έχασαν τη ζωή τους 77 παιδιά – κατά μέσο όρο πάνω από ένα ανά ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Europol εξαφανίστηκαν τουλάχιστον 10 000 ασυνόδευτα παιδιά μετά την άφιξή τους στην Ευρώπη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 3η Οκτωβρίου θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ημέρα μνήμης για όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που πεθαίνουν προσπαθώντας να εγκαταλείψουν τις χώρες τους λόγω διώξεων, συγκρούσεων και πολέμων, καθώς και για όλους εκείνους τους άντρες και τις γυναίκες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για τη διάσωσή τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές του κόσμου πλήττονται από τον πόλεμο και τη βία και υφίστανται τα συνδυασμένα αποτελέσματα της ακραίας φτώχειας, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της έλλειψης ευκαιριών για τους νέους, που μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των βιαιοτήτων και ένταση της ανασφάλειας και να οδηγήσουν σε περαιτέρω μετακινήσεις πληθυσμών·

Άρθρο 80 ΣΛΕΕ – Αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων αναζήτησης και διάσωσης

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 80 ΣΛΕΕ θέτει την αρχή της αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής ευθυνών στο επίκεντρο του όλου συστήματος της Ένωσης, παρέχοντας μια νομική βάση για την εφαρμογή των αρχών αυτών στις πολιτικές της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και των ελέγχων στα σύνορα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλληλεγγύη μπορεί να λαμβάνει τις μορφές της εσωτερικής και της εξωτερικής αλληλεγγύης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η μετεγκατάσταση, η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων για το άσυλο, τα μέτρα επιχειρησιακής υποστήριξης, μια προορατική ερμηνεία του ισχύοντος κανονισμού του Δουβλίνου και η οδηγία για την προσωρινή προστασία, είναι όλα εργαλεία για την εσωτερική αλληλεγγύη, ενώ η επανεγκατάσταση, η αποδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους και η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, προωθούν την εξωτερική αλληλεγγύη, ο δε μηχανισμός πολιτικής προστασίας καλύπτει και τα δύο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Μαρτίου 2016 από τους 39 600 αιτούντες άσυλο που φιλοξενούνταν στις ιταλικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας προκειμένου να κατανεμηθούν στα άλλα κράτη μέλη, μετεγκαταστάθηκαν στην πραγματικότητα μόλις 338 άτομα, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 322 μετεγκαταστάσεις έναντι των 66 400 μετεγκαταστάσεων που είχαν προβλεφθεί·

Αντιμετώπιση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης, της εμπορίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης των παράτυπων μεταναστών

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαθραία διακίνηση και εμπορία μεταναστών, και η εργασιακή εκμετάλλευση είναι διακριτά νομικά φαινόμενα, που αντιμετωπίζονται από διαφορετικά νομικά πλαίσια στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο και απαιτούν κατάλληλα στοχοθετημένες απαντήσεις, ενώ συχνά επικαλύπτονται στην πράξη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα δίκτυα εγκληματικής διακίνησης και εμπορίας μπορούν να αλλάζουν τις μεθόδους τους με ταχείς ρυθμούς, απαιτώντας, έτσι, ταχύτατα προσαρμοζόμενες αντιδράσεις βάσει των πλέον πρόσφατων και λεπτομερών δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών δεν θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις σε εκείνους που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε παράτυπους μετανάστες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, της εμπορίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών απαιτεί αφενός βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εξάρθρωσης των εγκληματικών δικτύων και προσαγωγής των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, μέτρων για την προστασία των θυμάτων και την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων μεταναστών, και αφετέρου συνεργασία με τρίτες χώρες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ζήτησης για θύματα εμπορίας και παράνομης διακίνησης και των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης, που αναγκάζουν τους ανθρώπους να πέφτουν στα χέρια των παράνομων διακινητών·

Πολιτική για τη διαχείριση των συνόρων και πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων, και ρόλος της Frontex και άλλων συναφών οργανισμών

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέταση με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία πολλές προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα της πολιτικής των συνόρων και της πολιτικής θεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για Ενωσιακό Κώδικα Θεωρήσεων (αναδιατύπωση) (2014/0094(COD)), την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας (2014/0095(COD)) και την πρόταση κανονισμού για τη θεώρηση ενιαίου τύπου: ασφάλεια (2015/0134(COD))· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στον συγκεκριμένο τομέα δρομολογήθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή νέες προτάσεις, που θα εξεταστούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, υψηλά κοινά πρότυπα, ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, και πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των προσώπων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την ενίσχυση της ικανότητας του ενωσιακού οργανισμού για τη διαχείριση των συνόρων να αντιμετωπίζει ενδεχόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, και ότι η πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο οργανισμό διαχείρισης των συνόρων της Ένωσης περιλαμβάνει μηχανισμό καταγγελιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχύων κώδικας θεωρήσεων επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποκλίνουν από τα συνήθη κριτήρια παραδεκτού για την αίτηση θεώρησης «για ανθρωπιστικούς λόγους» (άρθρα 19 και 25)·

Ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην ΕΕ, πολιτική επανεγκατάστασης της ΕΕ και αντίστοιχες πολιτικές ένταξης

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 86% του παγκόσμιου προσφυγικού πληθυσμού φιλοξενείται σε μη βιομηχανικές χώρες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος και οι παράνομοι διακινητές μεταναστών εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ένωση για να ξεφύγουν από τις διώξεις ή τον πόλεμο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς και νόμιμοι διάδρομοι εισόδου προσφύγων στην Ένωση είναι περιορισμένοι, με αποτέλεσμα πολλοί πρόσφυγες να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της πρόσβασης από επικίνδυνες οδούς· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η δημιουργία νέων ασφαλών και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που θέλουν να εισέλθουν στην ΕΕ, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες πρακτικές, θα επιτρέψει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη να έχουν μια καλύτερη εικόνα των αναγκών προστασίας και της εισροής στην ΕΕ και να υπονομεύσουν το επιχειρηματικό μοντέλο των παράνομων διακινητών·

Στρατηγική για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ειδικότερα όσον αφορά τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας, την επανεγκατάσταση, τις επιστροφές και για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ΕΕ και τρίτων χωρών αναπτύσσεται με πολιτικά μέσα, όπως οι διάλογοι σε περιφερειακό επίπεδο, οι διμερείς διάλογοι, τα κοινά θεματολόγια για τη μετανάστευση και την κινητικότητα και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, με νομικά μέσα, όπως οι ρήτρες μετανάστευσης σε συνολικές συμφωνίες, οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων και οι συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεωρήσεων, και με επιχειρησιακά μέσα, όπως τα Περιφερειακά Προγράμματα Προστασίας (RPP), τα Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και προστασίας (RDPP), οι επιχειρησιακές συμφωνίες της Frontex και η συνεργασία της EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) με τρίτες χώρες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιμέρους κράτη μέλη συνεχίζουν να αναπτύσσουν έντονη εξωτερική δράση για τη μετανάστευση σε διμερές επίπεδο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει εντείνει την εξωτερική συνεργασία της με τις τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στην τρέχουσα προσφυγική κρίση, και έχει ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας όπως το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας, οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τις διαδρομές των Δυτικών Βαλκανίων και το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας·

Ανάπτυξη κατάλληλων νόμιμων διαύλων για την οικονομική μετανάστευση

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην Ένωση προβλέπεται να μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών της αγοράς εργασίας της Ένωσης καταδεικνύουν επικείμενες και μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην αναγνώριση των τίτλων τους της αλλοδαπής, και ως εκ τούτου τείνουν να έχουν υψηλότερα προσόντα από τα ζητούμενα για τις θέσεις εργασίας τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή προσέγγιση της ΕΕ στη μετανάστευση εργατικού δυναμικού είναι κατακερματισμένη, με πολλές οδηγίες να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται να εργάζονται· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει μόνο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων, συγκεκριμένων αναγκών·

Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο διατίθενται τα κονδύλια των εσωτερικών υποθέσεων στον τομέα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων κονδυλίων

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τη χρηματοδότηση των δράσεων των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της διαχείρισης των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη, ειδικότερα, ότι τα κονδύλια για τα κράτη μέλη διατίθενται κυρίως μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) αλλά ότι, επίσης, πολλά άλλα προγράμματα και κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ενώ η χρηματοδότηση προς τις τρίτες χώρες διατίθεται κυρίως μέσω του ΜΑΣ, για τη διαχείρισή της είναι αρμόδιες διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, και η ΕΥΕΔ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός των γραμμών του προϋπολογισμού και των αρμοδιοτήτων ενδέχεται να δυσχεραίνει την σφαιρική επισκόπηση του τρόπου χρήσης των διαφόρων διαθέσιμων πιστώσεων, ή και την ακριβή μέτρηση των ποσών που δαπανά η Ένωση για τη μετανάστευση·

Αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΕΕΣΑ) περιλαμβάνει ένα σύνολο κοινών κανόνων για μια κοινή πολιτική ασύλου, ένα ενιαίο καθεστώς ασύλου και κοινές διαδικασίες χορήγησης ασύλου που ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι πολλά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επί παραβάσει που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, καταδεικνύουν ότι σε πολλά κράτη μέλη το ΕΕΣΑ δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή είναι απαραίτητη για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν βοήθεια από την EASO για να ανταποκριθούν στα πρότυπα που επιβάλλει το ΕΕΣΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση των συνθηκών υποδοχής και των διαδικασιών ασύλου μπορεί να αποτρέψει την πίεση που υφίστανται ορισμένες χώρες οι οποίες προσφέρουν καλύτερες συνθήκες, και αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατανομή των ευθυνών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί του συστήματος του Δουβλίνου δεν υπήρξαν αντικειμενικοί, δεν θέσπισαν δίκαια κριτήρια κατανομής της ευθύνης για τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, και δεν παρέχουν άμεση πρόσβαση σε προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα δεν εφαρμόζεται στην πράξη, και ότι έχουν εγκριθεί ρητές παρεκκλίσεις με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εξαγγείλει πρόταση για μια κατάλληλη αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ έως τον Μάρτιο 2016·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να κάνουν δυσμενείς διακρίσεις στους πρόσφυγες με βάση τη φυλή, τη θρησκεία ή τη χώρα της καταγωγής τους·

Αλληλεγγύη

1.  επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι η αρχή στην οποία βασίζεται η δράση της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης· επισημαίνει ότι η αρχή της αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 ΣΛΕΕ, καλύπτει τις πολιτικές ασύλου, μετανάστευσης και ελέγχου των συνόρων· θεωρεί ότι το άρθρο 80 παρέχει τη νομική βάση «από κοινού» με τα άρθρα 77-79 ΣΛΕΕ, για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε αυτούς τους τομείς·

Αναζήτηση και διάσωση

2.  θεωρεί δεδομένο ότι η διάσωση ανθρώπινων ζωών πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι είναι απαραίτητη η κατάλληλη χρηματοδότηση, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, για επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης· σημειώνει ότι υπήρξε αύξηση του αριθμού των παράνομων αφίξεων δια θαλάσσης, και ανησυχητική αύξηση του αριθμού των θανάτων στη θάλασσα, και ότι παραμένει αναγκαία μια καλύτερη ευρωπαϊκή απάντηση·

3.  υπενθυμίζει ότι η διάσωση ανθρώπινων ζωών είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς όσους βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά αποτελεί επίσης νομική υποχρέωση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως το άρθρο 98 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), που έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και από την ίδια την Ένωση, το οποίο ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται συνδρομή σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα·

4.  θεωρεί ότι η θέσπιση ενός μόνιμου, ισχυρού και αποτελεσματικού μηχανισμού της ΕΕ για επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στη θάλασσα είναι καθοριστική προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του αριθμού των μεταναστών που πεθαίνουν προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο·

5.  προτείνει, εν προκειμένω να ενισχυθούν οι ικανότητες αναζήτησης και διάσωσης και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να διαθέσουν περισσότερους πόρους, υπό μορφήν οικονομικής βοήθειας και μέσων, στο πλαίσιο μιας ενωσιακής πολυεθνικής ανθρωπιστικής επιχείρησης που θα αποσκοπεί στον εντοπισμό, τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο, και την μεταφορά τους στον πλησιέστερο ασφαλή τόπο·

6.  επισημαίνει ότι οι ιδιώτες πλοίαρχοι ή οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίοι βοηθούν στην πράξη άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα, δεν πρέπει να διακινδυνεύουν να τιμωρηθούν για την παροχή αυτής της βοήθειας· πιστεύει ότι η εμπορική ναυτιλία δεν θα πρέπει να αποτελεί εναλλακτική επιλογή αντί των κρατών μελών και της Ένωσης όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης·

Αντιμετώπιση της εγκληματικής διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων

7.  ζητεί να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των προσώπων που εισέρχονται λαθραία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των προσώπων που αποτελούν θύματα εμπορίας στην Ένωση, καθώς οι λύσεις πολιτικής πρέπει να είναι δεόντως ολοκληρωμένες αλλά και κατάλληλα στοχευμένες· δηλώνει ότι, σε γενικές γραμμές, η εγκληματική λαθραία διακίνηση μεταναστών συνίσταται στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ενός προσώπου σε ένα κράτος μέλος, ενώ η εμπορία ανθρώπων συνίσταται στην πρόσληψη, μεταφορά ή υποδοχή ενός προσώπου με χρήση βίαιων, παραπλανητικών ή δόλιων μέσων, με σκοπό την εκμετάλλευσή του·

8.  υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως μέτρα που στοχεύουν στην εξάρθρωση των δραστηριοτήτων των εγκληματικών δικτύων λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων·

9.  επικροτεί τον θετικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει μέχρι σήμερα τα σκάφη του ναυτικού στη διάσωση ζωών στη θάλασσα και στην εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων· συμμερίζεται τους στόχους ναυτικών επιχειρήσεων όπως η Επιχείρηση Σοφία, και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των ανθρώπινων ζωών, τονίζοντας ότι όλες οι πτυχές της επιχείρησης θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία της ζωής των μεταναστών·

10.  υπογραμμίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν τη σημαντικότερη πτυχή οποιασδήποτε ολιστικής προσέγγισης στη μετανάστευση, και επαναλαμβάνει ότι η Επιχείρηση Σοφία δεν πρέπει να αποσπάσει από το έργο της διάσωσης ζωών στη θάλασσα δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί ήδη στη Μεσόγειο·

Ρόλος των οργανισμών της Ένωσης στην καταπολέμηση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης

11.  επισημαίνει πως, δεδομένου ότι οι εγκληματίες μπορούν να αλλάζουν τις μεθόδους τους με ταχείς ρυθμούς, οι λύσεις πολιτικής πρέπει να προσαρμόζονται στα πλέον πρόσφατα και ακριβή δεδομένα· επισημαίνει, ως θετικό βήμα, ότι η Επιτροπή ενέκρινε στις 27 Μαΐου 2015 σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (το «σχέδιο δράσης για τη λαθραία διακίνηση»), το οποίο προβλέπει την ίδρυση μιας ομάδας επαφής των οργανισμών της ΕΕ σχετικά με τη λαθραία διακίνηση μεταναστών, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών αυτών·

12.  τονίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα υφιστάμενα μέσα, όπως οι αναλύσεις κινδύνου των διαφόρων οργανισμών· παρατηρεί ότι οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους, αλλά πρέπει επίσης να εντείνουν τη συνεργασία τους με τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η βελτίωση του συντονισμού των προσπαθειών αναμένεται να διευκολύνει τη συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και την επακόλουθη διαβίβασή τους στους οργανισμούς·

Μετεγκατάσταση

13.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία μετεγκατάστασης – δηλαδή η μεταφορά ενός ατόμου που αιτείται διεθνή προστασία ή ενός δικαιούχου διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αποτελεί ένα απτό παράδειγμα αλληλεγγύης των χωρών της Ένωσης· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι, από το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μηχανισμού ποσόστωσης για την κατανομή των αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη μέλη·

14.  επισημαίνει ότι πέρσι το Συμβούλιο ενέκρινε δύο αποφάσεις σχετικά με προσωρινά μέτρα μετεγκατάστασης στην Ένωση («Αποφάσεις Μετεγκατάστασης»)(13), οι οποίες προβλέπουν τη μεταφορά των αιτούντων διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλα κράτη μέλη· παρατηρεί ότι, μολονότι οι αποφάσεις μετεγκατάστασης δεν καταργούν τους ισχύοντες κανόνες του Δουβλίνου σχετικά με την κατανομή της ευθύνης, συνιστούν μια «προσωρινή παρέκκλιση» από τους κανόνες του Δουβλίνου·

15.  θεωρεί ότι η θέσπιση επειγόντων μέτρων μετεγκατάστασης είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, και καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα μέτρα αυτά το συντομότερο δυνατόν·

16.  υπενθυμίζει ότι, για τους σκοπούς των αποφάσεων μετεγκατάστασης, η μετεγκατάσταση θα καλύπτει μόνο τις εθνικότητες, για τις οποίες το ποσοστό των θετικών αποφάσεων για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 75% ή περισσότερο τους τρεις προηγούμενους μήνες, με βάση τα στοιχεία της Eurostat· επισημαίνει ότι οι αποφάσεις μετεγκατάστασης θα επηρεάσουν ένα σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων, αφήνοντας εκτός πολυάριθμους αιτούντες που προέρχονται από άλλες τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρώτης άφιξης θα πρέπει, επομένως, να χειρίζονται τα πιο περίπλοκα αιτήματα ασύλου (και τις προσφυγές), θα πρέπει να οργανώνουν μεγαλύτερες περιόδους υποδοχής, και να οργανώνουν και να συντονίζουν τις επιστροφές για εκείνους που τελικά δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας· επαναλαμβάνει ότι οποιοδήποτε νέο σύστημα για τη διαχείριση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών·

18.  θεωρεί ότι, εκτός από τα κριτήρια που περιέχονται στις αποφάσεις μετεγκατάστασης, δηλαδή το ΑΕΠ του κράτους μέλους, τον πληθυσμό του κράτους μέλους, το ποσοστό ανεργίας εντός του κράτους μέλους, καθώς και τους προηγούμενους αριθμούς αιτούντων άσυλο στο κράτος μέλος, θα πρέπει να εξεταστούν δύο άλλα κριτήρια, δηλαδή η έκταση της επικράτειας του κράτους μέλους και η πυκνότητα του πληθυσμού του·

19.  πιστεύει ότι θα πρέπει, όσο είναι πρακτικά δυνατόν, να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις του αιτούντος κατά την εκτέλεση της μετεγκατάστασης· αναγνωρίζει ότι αυτός είναι μεν ένας τρόπος για την αποθάρρυνση δευτερογενών μετακινήσεων και την ενθάρρυνση των αιτούντων να αποδέχονται αποφάσεις μετεγκατάστασης, αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία μετεγκατάστασης·

Επανεγκατάσταση

20.  θεωρεί ότι η επανεγκατάσταση είναι μία από τις προτιμώμενες επιλογές για τη χορήγηση ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης στην Ένωση για τους πρόσφυγες και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, όταν οι πρόσφυγες δεν μπορούν ούτε να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους, ούτε να λάβουν αποτελεσματική προστασία ή να ενσωματωθούν στη χώρα που τους φιλοξενεί·

21.  παρατηρεί, εξάλλου, ότι η επανεγκατάσταση υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), είναι ένα καλά εδραιωμένο ανθρωπιστικό πρόγραμμα και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη ομαλή διαχείριση της άφιξης ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο έδαφος κράτους μέλους·

22.  επισημαίνει ότι, εξαιτίας των πρωτοφανών ροών μεταναστών που έφτασαν και συνεχίζουν να φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, και της συνεχούς αύξησης του αριθμού των ανθρώπων που ζητούν διεθνή προστασία, η Ένωση χρειάζεται μια δεσμευτική νομοθετική προσέγγιση στο ζήτημα της επανεγκατάστασης, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για τη μετανάστευση· συνιστά ότι, για να είναι αποτελεσματική η προσέγγιση αυτή, πρέπει να προβλέπει την επανεγκατάσταση ικανού αριθμού προσφύγων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προσφύγων που ζητούν να τύχουν διεθνούς προστασίας στην Ένωση, και λαμβανομένων υπόψη των συνολικών αναγκών μετεγκατάστασης που δημοσιεύονται κάθε χρόνο από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες·

23.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα μόνιμο πρόγραμμα επανεγκατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ, στο οποίο θα συμμετέχουν υποχρεωτικά τα κράτη μέλη, και το οποίο θα προβλέπει για την επανεγκατάσταση ενός ικανού αριθμού προσφύγων, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προσφύγων που ζητούν να τύχουν διεθνούς προστασίας στην ΕΕ·

Εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους

24.  επισημαίνει ότι η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς την επανεγκατάσταση, για την επείγουσα προστασία, συχνά σε προσωρινή βάση, όσων βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, π.χ. ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων ή προσφύγων με αναπηρία, ή όσων χρειάζονται επείγουσα μεταφορά σε νοσοκομείο·

25.  υπογραμμίζει ότι, στον βαθμό που δεν υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης για υπηκόους τρίτης χώρας, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους·

Ανθρωπιστικές θεωρήσεις

26.  επισημαίνει ότι με τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις παρέχονται στα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας τα μέσα για την πρόσβαση σε τρίτη χώρα προκειμένου να υποβάλουν αίτηση παροχής ασύλου· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ιδίως σε πρόσωπα που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, στις πρεσβείες και προξενικά γραφεία της ΕΕ στις χώρες προέλευσης και στις χώρες διέλευσης·

27.  θεωρεί ότι τα πρόσωπα που ζητούν διεθνή προστασία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους απευθείας σε οποιοδήποτε προξενείο ή πρεσβεία κράτους μέλους, και σε περίπτωση χορήγησής της, η εν λόγω θεώρηση να επιτρέπει στον κάτοχό της να εισέλθει στο έδαφος του κράτους μέλους που την χορήγησε με μοναδικό σκοπό την υποβολή αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας· πιστεύει, συνεπώς, ότι απαιτείται να τροποποιηθεί ο κώδικας θεωρήσεων και να συμπεριληφθούν ειδικότερες διατάξεις σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους·

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΕΕΣΑ)

28.  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ΕΕΣΑ θα αποτελέσει ένα πραγματικά ενιαίο σύστημα·

29.  υπενθυμίζει ότι μια συνολική εκτίμηση (με τη μορφή εκθέσεων αξιολόγησης της Επιτροπής) για την εφαρμογή αυτής της δέσμης μέτρων, και η ταχεία επακολούθηση σε περίπτωση μη ικανοποιητικής υλοποίησης σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι απολύτως αναγκαία για τη βελτίωση της εναρμόνισης·

30.  επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι μη αποδεκτές αιτήσεις, οι μεταγενέστερες αιτήσεις, οι ταχείες διαδικασίες και οι διαδικασίες στα σύνορα αποτελούν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου προσπάθησε να επιτύχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας του συστήματος και των δικαιωμάτων των αιτούντων, ιδίως δε των προσώπων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, και υπογραμμίζει ότι η ισορροπία αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία του δικαστικού ελέγχου για κάθε μορφή κράτησης δυνάμει των νόμων περί μετανάστευσης και ασύλου· υπενθυμίζει ότι τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη μέλη να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου και την οδηγία περί προϋποθέσεων εισόδου όσον αφορά την πρόσβαση στα κέντρα κράτησης·

32.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός των απάτριδων, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαδικασίες προσδιορισμού της ανιθαγένειας και να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές μεταξύ τους όσον αφορά τη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τους ανιθαγενείς, καθώς και σχετικά με τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό της ανιθαγένειας·

Αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ

33.  παρατηρεί ότι η λειτουργία του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ(14) έχει εγείρει πολλά ζητήματα που συνδέονται με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη όσον αφορά τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας· επισημαίνει ότι το σημερινό σύστημα δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την ιδιαίτερη μεταναστευτική πίεση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης· πιστεύει ότι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποτιμήσουν τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που απορρέουν από τη λογική που διέπει τον κανονισμό του Δουβλίνου και ότι η Ένωση πρέπει να αναπτύξει δυνατότητες δημιουργίας αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μεταναστών·

34.  επισημαίνει ότι η πίεση που δέχεται το σύστημα –όπως καθιερώθηκε με τον κανονισμό του Δουβλίνου– λόγω της αύξησης του αριθμού των μεταναστών που φθάνουν στην Ένωση, έχει καταδείξει πως το σύστημα αυτό, όπως εφαρμόζεται, έχει ως επί το πλείστον αποτύχει στους δύο πρωταρχικούς στόχους του, τη θέσπιση αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων για την κατανομή της ευθύνης, και την παροχή άμεσης πρόσβασης σε διεθνή προστασία· επαναλαμβάνει τις επιφυλάξεις της όσον αφορά το κριτήριο που ισχύει αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας είναι το κράτος μέλος της πρώτης εισόδου, και θεωρεί ότι το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει να αναθεωρηθεί·

35.  επιπλέον, επισημαίνει ότι, παράλληλα, η συχνότητα δευτερογενών μετακινήσεων σε ολόκληρη την Ένωση παραμένει υψηλή· θεωρεί αυτονόητο ότι, από τη δημιουργία του, το σύστημα του Δουβλίνου δεν σχεδιάστηκε για να κατανέμει την ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά είχε ως κύριο σκοπό την ταχεία ανάθεση της αρμοδιότητας για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου σε ένα μόνο κράτος μέλος·

36.  συνιστά, τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις για μετεγκατάσταση να ενσωματωθούν απευθείας στους ενωσιακούς πρότυπους κανόνες για την κατανομή της ευθύνης όσον αφορά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας· τονίζει ότι κατά την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου θα πρέπει να αναθεωρηθεί η έννοια των «αιτούντων που έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας», δεδομένου ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα εξακολουθούν να είναι στην ευθύνη του κράτους μέλους πρώτης άφιξης·

37.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει, με κατάλληλη και επαρκή οικονομική και τεχνική βοήθεια, τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλονται οι περισσότερες αιτήσεις παροχής ασύλου· θεωρεί ότι το σκεπτικό για την εφαρμογή μέτρων αλληλεγγύης και επιμερισμού της ευθύνης είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της λειτουργίας του ΕΕΣΑ·

38.  επισημαίνει ότι μία επιλογή για μια εκ βάθρων αναδιοργάνωση του συστήματος του Δουβλίνου θα ήταν να προβλεφθεί η κεντρική συγκέντρωση των αιτήσεων σε επίπεδο Ένωσης –όπου κάθε αιτών άσυλο θα αντιμετωπίζεται ως αιτών άσυλο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε ένα επιμέρους κράτος μέλος– και να θεσπιστεί ένα κεντρικό σύστημα επιμερισμού της ευθύνης για κάθε πρόσωπο που ζητά άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση· προτείνει, το σύστημα αυτό να προβλέπει κατώφλια ανά κράτος μέλος όσον αφορά τον αριθμό των αφίξεων, πράγμα το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στην αποτροπή δευτερογενών μετακινήσεων, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη θα συμμετέχουν πλήρως στο κεντρικό σύστημα και δεν θα είναι πλέον δική τους η ευθύνη για την κατανομή των αιτούντων σε άλλα κράτη μέλη· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει με βάση ορισμένα «κέντρα φιλοξενίας» (hotspots) της Ένωσης, από όπου θα γίνεται η διανομή· υπογραμμίζει ότι οποιοδήποτε νέο σύστημα για την κατανομή της ευθύνης πρέπει να ενσωματώνει τις βασικές έννοιες της ενότητας της οικογένειας και του μείζονος συμφέροντος του παιδιού·

Αμοιβαία αναγνώριση

39.  επισημαίνει ότι σήμερα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αποφάσεις άλλων κρατών μελών σχετικά με τη χορήγηση ασύλου μόνο αν αυτές είναι αρνητικές· επαναλαμβάνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση των θετικών αποφάσεων χορήγησης ασύλου από τα κράτη μέλη θα αποτελούσε ένα λογικό βήμα προς την ορθή εφαρμογή του άρθρου 78 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ, το οποίο ζητεί την εφαρμογή ενός «ενιαίου καθεστώτος ασύλου που ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση»·

Οδηγία για την προσωρινή προστασία

40.  επισημαίνει ότι, σε περίπτωση μαζικής εισροής, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από την εξέταση αίτησης κράτους μέλους, μπορεί να προτείνει την ενεργοποίηση της οδηγίας 2001/55/EΚ του Συμβουλίου για την προσωρινή προστασία («οδηγία για την προσωρινή προστασία»)(15)· παρατηρεί ότι η ενεργοποίηση στην πράξη απαιτεί την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία· επισημαίνει ότι η οδηγία προβλέπεται να ενεργοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος το σύστημα ασύλου της Ένωσης να μη μπορεί να αντιμετωπίσει μαζική εισροή ή επικείμενη μαζική εισροή εκτοπισθέντων· τονίζει, εντούτοις, ότι από την έγκρισή της το 2001 η οδηγία για την προσωρινή προστασία δεν έχει ποτέ τεθεί σε εφαρμογή·

41.  επισημαίνει ότι η οδηγία για την προσωρινή προστασία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα εκκένωσης των εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, και ότι μια τέτοια εκκένωση θα επέτρεπε τη χρήση ανθρωπιστικών διαδρόμων, σε συνεργασία με την UNHCR, με υποχρέωση των κρατών μελών –όπου απαιτείται– να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση θεωρήσεων·

42.  πιστεύει ότι τα συστήματα ασύλου ορισμένων κρατών μελών πρώτης γραμμής είναι ήδη σαφώς κορεσμένα, και ότι η οδηγία για την προσωρινή προστασία θα έπρεπε –σύμφωνα με την ίδια της τη λογική– να έχει ενεργοποιηθεί· ζητεί, σε κάθε περίπτωση, να καθοριστεί σαφώς ο όρος «μαζική εισροή» κατά την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας· κατανοεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση της οδηγίας για την προσωρινή προστασία μπορεί να αποτελέσει μέρος της αναθεώρησης του συστήματος του Δουβλίνου·

Ένταξη

43.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων είναι καθοριστική και προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα, με παράλληλο σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε ό, τι αφορά τη λήψη μέτρων ένταξης· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ένταξης για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ θα πρέπει να προωθούν την ένταξη και όχι την απομόνωση· επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις διαδικασίες ένταξης·

44.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη υποδοχής πρέπει να προσφέρουν στους πρόσφυγες στήριξη και ευκαιρίες προκειμένου να ενταχθούν και να ζήσουν σε μια νέα κοινωνία· επισημαίνει ότι τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή καταλύματος, γραμματισμό και μαθήματα γλωσσών, διαπολιτισμικό διάλογο, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και ουσιαστική πρόσβαση στις δημοκρατικές δομές της κοινωνίας –όπως προβλέπεται από την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα(16)· επισημαίνει ότι οι πρόσφυγες –όπως και οι πολίτες της Ένωσης– έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις στα κράτη μέλη υποδοχής· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η ένταξη είναι αμφίδρομη διαδικασία και ότι ο σεβασμός των αξιών στη βάση των οποίων έχει οικοδομηθεί η Ένωση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ένταξης, όπως και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων·

45.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πρόσβασης στις αγορές εργασίας τους στους αιτούντες διεθνή προστασία, με την προϋπόθεση η πρόσβαση αυτή να είναι ουσιαστική και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1, του εν λόγω άρθρου· αντιλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν, βασιζόμενα στις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας, να δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες της Ένωσης και στους υπηκόους των κρατών μερών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και στους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών·

46.  θεωρεί ότι, αν σε πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία στην Ένωση προσφερθεί εργασία σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο έχει χορηγηθεί η διεθνής προστασία, θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να επωφεληθούν από μια τέτοια προσφορά·

47.  επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη αναγνώριση των τίτλων σπουδών αλλοδαπής είναι ένας πρακτικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στην Ένωση, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες σχετικές προτάσεις·

48.  παροτρύνει για τη θέσπιση ιδιωτικών και κοινοτικών προγραμμάτων ένταξης για τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά για μετεγκατάσταση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές και με την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών τους·

Οικογενειακή ενότητα

49.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσπαθούν να διατηρούν την ενότητα των οικογενειών, η οποία βελτιώνει τις προοπτικές κοινωνικής ένταξης μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι η προσοχή των νεοαφιχθέντων μπορεί πλέον να επικεντρώνεται στο ξεκίνημα μιας νέας ζωής και όχι στην αγωνία για την τύχη των μελών της οικογενείας που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο·

50.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξαλείψουν τα νομικά και πρακτικά εμπόδια ώστε να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση·

51.  θεωρεί ότι, έως ότου αναθεωρηθεί ουσιαστικά ο κανονισμός του Δουβλίνου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των ρητρών διακριτικής ευχέρειας για τον σεβασμό της αρχής της ενότητας της οικογένειας·

Παιδιά

52.  τονίζει την επισφαλή θέση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά που φτάνουν στην Ένωση και επαναλαμβάνει ότι αποτελεί δικαίωμα κάθε παιδιού να αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως παιδί· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις ειδικές διατάξεις του ΕΕΣΑ για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε νομική συνδρομή, της κηδεμονίας, της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση, του δικαιώματος να έχουν επικοινωνία σε γλώσσα που καταλαβαίνουν, και την ακρόασή τους από ειδικευμένους υπαλλήλους· επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θέτουν παιδιά υπό κράτηση για τον μόνο λόγο ότι είναι μετανάστες·

53.  τονίζει ότι η υποστήριξη, η ενημέρωση και η προστασία θα πρέπει να επεκταθούν στα ασυνόδευτα και αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά, με γνώμονα το μείζον συμφέρον τους, και ότι οι αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης που υποβάλλονται από ασυνόδευτα και αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά θα πρέπει να διεκπεραιώνονται με ταχείες διαδικασίες·

54.  επισημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα κηδεμονίας και προστασίας των παιδιών έχει καθοριστική σημασία για την πρόληψη της κακοποίησης, της παραμέλησης και της εκμετάλλευσης των παιδιών που στερούνται γονικής φροντίδας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να οριστούν κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο Ένωσης, για ένα εναρμονισμένο σύστημα κηδεμονίας με στόχο την παροχή κατάλληλης στήριξης και προστασίας και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των αλλοδαπών παιδιών και των παιδιών που έχουν την ιθαγένεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

55.  πιστεύει ότι η αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της ηλικίας θα πρέπει να γίνεται με τον λιγότερο παρεμβατικό τρόπο, να είναι διεπιστημονική και ασφαλής, να σέβεται τη σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του παιδιού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα κορίτσια, και να ανατίθεται σε ανεξάρτητους, ειδικευμένους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που είναι πρόσφυγες και μετανάστες, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των συστημάτων να εντάσσουν τα παιδιά αυτά·

Επιστροφές

57.  κατανοεί ότι η ασφαλής επιστροφή των ατόμων που μετά την εξατομικευμένη αξιολόγηση της αίτησης ασύλου τους χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμα για προστασία στην Ένωση πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής του ΕΕΣΑ·

58.  επισημαίνει ότι, με δεδομένο πως το 2014 επέστρεψαν όντως μόνο το 36% των υπηκόων τρίτων χωρών που διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν την Ένωση, απαιτείται να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ενωσιακού συστήματος επιστροφής·

59.  θεωρεί ότι, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επανεισδοχών και να διασφαλιστεί η συνοχή των επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει οι ευρωπαϊκές συμφωνίες επανεισδοχής να υπερισχύουν έναντι των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·

60.  πιστεύει ότι η επιστροφή των μεταναστών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν είναι ασφαλής, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη και δικονομικά δικαιώματα των εν λόγω μεταναστών, και εφόσον η χώρα στην οποία πρόκειται να επιστρέψουν είναι ασφαλής γι’ αυτούς· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις εθελούσιες, έναντι των καταναγκαστικών επιστροφών·

61.  κρίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των κρατών μελών να «απωθήσουν» μετανάστες χωρίς να τους δώσουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση ασύλου αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ και στο διεθνές δίκαιο, και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά οποιουδήποτε κράτους μέλους αποπειράται να «απωθήσει» μετανάστες·

Κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών προέλευσης

62.  επισημαίνει την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για έναν ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης, που τροποποιεί την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου(17)· παρατηρεί ότι, αν ένας τέτοιος κατάλογος της Ένωσης καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη, θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την διευκόλυνση της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής·

63.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την τρέχουσα κατάσταση, όπου τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικούς καταλόγους, που περιέχουν διαφορετικές ασφαλείς χώρες, παρεμποδίζοντας την ομοιόμορφη εφαρμογή και δημιουργώντας κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις·

64.  υπογραμμίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, οποιοσδήποτε κατάλογος ασφαλών χωρών προέλευσης δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει δικαίωμα στην κατάλληλη εξατομικευμένη εξέταση της αίτησής του για παροχή διεθνούς προστασίας·

Διαδικασίες επί παραβάσει

65.  επισημαίνει ότι, τον Σεπτέμβριο του 2015, η Επιτροπή υποχρεώθηκε να εκδώσει 40 αποφάσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΕΕΣΑ κατά 19 κρατών μελών, πέραν των 34 υποθέσεων που εκκρεμούν ακόμη· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για τις διαδικασίες που κινούνται από την Επιτροπή κατά των κρατών μελών που δεν έχουν εφαρμόσει, ή δεν έχουν εφαρμόσει ορθά, τη νομοθεσία της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα·

66.  υπογραμμίζει εκ νέου πόσο σημαντικό είναι, όταν συμφωνηθεί και εγκριθεί η νομοθεσία της Ένωσης, τα κράτη μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την συμφωνία και να εφαρμόζουν την εν λόγω νομοθεσία·

67.  επισημαίνει επίσης ότι είναι αδύνατον να εκτιμηθούν σωστά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ορισμένων στοιχείων του ΕΕΣΑ, λόγω του γεγονότος ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία·

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

68.  συνιστά τη μακροπρόθεσμη μετεξέλιξη της EASO σε κύριο συντονιστή του ΕΕΣΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των κανόνων του συστήματος αυτού· επαναλαμβάνει ότι, καθώς το ΕΕΣΑ καθίσταται πραγματικά ευρωπαϊκό, η EASO θα πρέπει να μετεξελιχθεί από μια συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη σε έναν πλήρως ολοκληρωμένο οργανισμό της Ένωσης που θα παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη και στα εξωτερικά σύνορα· υπογραμμίζει, ότι, προς τούτο, πρέπει να της διατεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

69.  παρατηρεί ότι, ο προϋπολογισμός της EASO για το 2015 για τη μετεγκατάσταση, την επανεγκατάσταση και την εξωτερική διάσταση ανήλθε μόλις σε 30 000 EUR· επαναλαμβάνει ότι ο πολύ μικρός αυτός προϋπολογισμός κρίνεται ανεπαρκής υπό το φως των γεγονότων που εξελίσσονται σήμερα στη Μεσόγειο καθώς και υπό το φως των πολλαπλών αναφορών στην EASO που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις μετεγκατάστασης· υπενθυμίζει ότι, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα απαιτηθούν σημαντικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό της EASO όσον αφορά το στελεχιακό της δυναμικό και τα ποσά που διαθέτει για τη μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση·

Η Frontex και η προτεινόμενη νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

70.  επισημαίνει τον πρόσφατο ρόλο της Frontex στην παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πλοίο ή πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, και αναγνωρίζει τη συμβολή της, μέσα από τις κοινές επιχειρήσεις Tρίτων και Ποσειδών, στη διάσωση και την προστασία πολλών ζωών στη Μεσόγειο·

71.  αντιλαμβάνεται ότι η προσφάτως προταθείσα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή πρόκειται να αντικαταστήσει την Frontex, και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και την επίτευξη υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων σε αυτήν· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τα πρωτόκολλα που επισυνάπτονται σε αυτές, τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Σένγκεν αλλά δεν ανήκουν ακόμα στον Χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικούς μεθοριακούς ελέγχους μπορούν να συμμετέχουν και/ή να επωφελούνται από όλες τις ενέργειες σύμφωνα με τη νέα πρόταση·

72.  προσβλέπει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την πρόταση τόσο στους κόλπους όσο και μεταξύ των συννομοθετών, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 294 ΣΛΕΕ·

Ο Χώρος Σένγκεν και η διαχείριση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων

73.  υπενθυμίζει ότι από τότε που θεσπίστηκε ο Χώρος Σένγκεν η Ένωση αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, ότι τα κράτη μέλη του Σένγκεν έχουν αναπτύξει σταδιακά μια κοινή πολιτική για τα εξωτερικά σύνορα του Χώρου Σένγκεν, και ότι η εσωτερική λογική ενός τέτοιου συστήματος ήταν ανέκαθεν ότι η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να συνοδεύεται από αντισταθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων του Χώρου Σένγκεν και την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν («SIS»)·

74.  επισημαίνει ότι η ακεραιότητα του Χώρου Σένγκεν και η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εξαρτώνται από την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, όπου όλα τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν υψηλά κοινά πρότυπα στα εξωτερικά σύνορα και θα έχουν ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους·

75.  δέχεται ότι η Ένωση πρέπει να ενισχύσει την προστασία των εξωτερικών συνόρων της και να αναπτύξει περαιτέρω το ΕΕΣΑ, και ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας του Χώρου Σένγκεν να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και να διαφυλάσσει τις θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων·

76.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση στο έδαφος του Χώρου Σένγκεν ελέγχεται γενικά στα εξωτερικά σύνορα, στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, και ότι, επιπλέον, οι πολίτες πολλών τρίτων χωρών χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στον Χώρο Σένγκεν·

77.  επαναλαμβάνει την έκκληση της UNHCR για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων, ο οποίος μπορεί να διασφαλιστεί μόνον εφόσον οι επιχειρησιακές διαδικασίες και τα επιχειρησιακά σχέδια αντανακλούν τις υποχρεώσεις αυτές σε πρακτικές, σαφείς οδηγίες για το προσωπικό των συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στα χερσαία, τα θαλάσσια και τα εναέρια σύνορα· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ώστε να ανταποκρίνεται σε καταστροφές με εκτεταμένες επιπτώσεις που επηρεάζουν σημαντικό αριθμό κρατών μελών·

78.  τονίζει εκ νέου ότι, όπως και για τη νομοθεσία ειδικότερα στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, προκειμένου η νομοθεσία για τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα να είναι αποτελεσματική, πρέπει τα μέτρα που συμφωνούνται σε επίπεδο Ένωσης να εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της αύξησης των πιέσεων, είναι απαραίτητη η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων από τα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα, και ότι αυτό θα συμβάλει στο να μετριαστούν οι φόβοι των πολιτών σχετικά με την ασφάλεια·

79.  επισημαίνει ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για στοχευμένη αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, προτείνοντας την καθιέρωση συστηματικών ελέγχων για όλους τους υπηκόους της Ένωσης (και όχι μόνο τους υπηκόους τρίτων χωρών) με βάση τις σχετικές βάσεις δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα του Χώρου Σένγκεν·

80.  θεωρεί ότι ο Χώρος Σένγκεν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· επισημαίνει ότι η σύγκρουση στη Συρία και άλλες συγκρούσεις στην περιοχή προκάλεσαν πρωτοφανείς ροές προσφύγων και μεταναστών προς την Ένωση, γεγονός που κατέδειξε αδυναμίες σε τμήματα των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ως αντίδραση, ορισμένα κράτη μέλη αισθάνθηκαν την ανάγκη να κλείσουν τα εσωτερικά σύνορά τους ή να καθιερώσουν προσωρινά συνοριακούς ελέγχους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Χώρου Σένγκεν·

«Κέντρα φιλοξενίας» (hotspots)

81.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της προσέγγισης βάσει «κέντρων φιλοξενίας», που προτείνει η Επιτροπή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, ο Οργανισμός διαχείρισης συνόρων, η EASO, η Europol και η Eurojust θα πρέπει να παρέχουν επιχειρησιακή βοήθεια στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους·

82.  επισημαίνει, συνεπώς, ότι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά που τους έχουν ανατεθεί· επιμένει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης και τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο για το έργο που επιτελείται στα κέντρα φιλοξενίας·

83.  επισημαίνει ότι και οι δύο αποφάσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση προβλέπουν την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης στα κέντρα φιλοξενίας στην Ιταλία και την Ελλάδα, για τον έλεγχο των μεταναστών μόλις φθάνουν, την καταχώριση της αίτησής τους για διεθνή προστασία, την παροχή πληροφοριών στους αιτούντες σχετικά με τη μετεγκατάσταση, την οργάνωση της επιχείρησης επιστροφής όσων δεν υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας και δεν έχουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο δικαίωμα παραμονής, ή όσων δεν έγινε δεκτή η αίτηση, και τη διευκόλυνση όλων των διαδικασιών που περιλαμβάνει η ίδια η διαδικασία μετεγκατάστασης·

84.  ζητεί την όσο το δυνατόν ταχύτερη δημιουργία των κέντρων φιλοξενίας, προκειμένου να προσφερθεί ουσιαστική επιχειρησιακή βοήθεια στα οικεία κράτη μέλη· ζητεί τη διάθεση τεχνικών και οικονομικών πόρων και στήριξης στα κράτη μέλη πρώτης άφιξης, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική καταχώριση και παραπομπή στις αρμόδιες αρχές όλων των μεταναστών που φθάνουν στην Ένωση, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· θεωρεί ότι η παροχή ταχείας και αποτελεσματικής στήριξης από την Ένωση στα κράτη μέλη και η αποδοχή της εν λόγω στήριξης συμβάλλουν σημαντικά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη·

85.  αναγνωρίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους των κέντρων φιλοξενίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγεί άμεσα προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια στα πρόσωπα που την χρειάζονται· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατηγοριοποίηση των μεταναστών στα κέντρα φιλοξενίας θα γίνεται στο πλαίσιο του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ορθή ταυτοποίηση των αιτούντων διεθνή προστασία, στο σημείο πρώτης άφιξης στην Ένωση, θα διευκολύνει τη συνολική λειτουργία ενός μεταρρυθμισμένου ΕΕΣΑ·

Το ποινικό δίκαιο που αφορά τη μετανάστευση

86.  τονίζει ότι, στο σχέδιο δράσης της για τη λαθραία διακίνηση, η Επιτροπή αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την άδεια παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή που έχουν καταστεί αντικείμενα ενεργειών υποβοήθησης της λαθρομετανάστευσης, και οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές·

87.  πιστεύει ότι η εν λόγω αναθεώρηση είναι απαραίτητη και ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός συστήματος που να επιτρέπει στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και λαθραίας διακίνησης να παρουσιάζονται στις αρχές και να συμβάλλουν στην αποτελεσματική δίωξη εμπόρων ανθρώπων ή παράνομων διακινητών χωρίς να φοβούνται ότι θα υποστούν τα ίδια διώξεις·

88.  επισημαίνεται ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής· θεωρεί ότι όποιος παρέχει διαφορετικές μορφές ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη δεν πρέπει να διώκεται ποινικά, και ότι το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει να αντανακλά αυτή την αρχή·

89.  υπογραμμίζει ότι ένα άλλο καθοριστικό βήμα για την εξάρθρωση των δικτύων εγκληματικής λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων είναι να δοθεί προτεραιότητα σε χρηματοοικονομικές έρευνες, δεδομένου ότι ο εντοπισμός και η κατάσχεση των κερδών αυτών των εγκληματικών δικτύων είναι απαραίτητα για την αποδυνάμωση και τη διάλυσή τους· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να μεταφέρουν γρήγορα και αποτελεσματικά στο εθνικό τους δίκαιο την τέταρτη οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·

90.  υπενθυμίζει ότι, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διεξαγωγή των ποινικών ερευνών, είναι αναγκαία η κατάρτιση των επαγγελματιών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν πλήρως το φαινόμενο που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν και να γνωρίζουν πώς μπορούν να το αναγνωρίσουν σε αρχικό στάδιο·

Συνεργασία με τρίτες χώρες

91.  επισημαίνει ότι ο πυλώνας της Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΠΜΚ) περί ασύλου και διεθνούς προστασίας θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, με μεγαλύτερη συμμετοχή των τρίτων χωρών· επισημαίνει ότι οι τρέχουσες ενέργειες στον συγκεκριμένο τομέα, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προστασίας (RPP) ή των Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας (RDPP), επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης· επισημαίνει, παράλληλα, ότι η παράμετρος των προγραμμάτων αυτών που αφορά την επανεγκατάσταση εξακολουθεί να είναι αδύναμη· πιστεύει ότι οι προσπάθειες για ανάπτυξη ικανοτήτων και οι δραστηριότητες επανεγκατάστασης θα πρέπει να ενταθούν και να πραγματοποιούνται από κοινού με τρίτες χώρες που φιλοξενούν μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς·

92.  αναγνωρίζει ότι το βασικό πλαίσιο που καθορίζει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των συνόρων είναι η ΣΠΜΚ· επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφορα μέσα που εμπίπτουν στο εν λόγω πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών διαλόγων, των διμερών διαλόγων, των εταιρικών σχέσεων κινητικότητας, των κοινών προγραμμάτων δράσης για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, των συμφωνιών επανεισδοχής, των συμφωνιών διευκόλυνσης θεωρήσεων, των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προστασίας και των Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας·

93.  κατανοεί ότι η εξωτερική διάσταση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη συνεργασία με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και την αντιμετώπισή τους· κατανοεί ότι οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τις βασικές χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού θα πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο, για παράδειγμα, μέσα από τις διαδικασίες του Χαρτούμ και του Ραμπάτ, τον διάλογο ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, τη διαδικασία της Βουδαπέστης και τη διαδικασία της Πράγας·

94.  επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παρέχουν επιλεκτικά την υποστήριξή τους προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των εν λόγω υπηρεσιών όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών·

95.  συνιστά να περιλαμβάνεται στη συνεργασία με τρίτες χώρες αξιολόγηση των συστημάτων ασύλου των εν λόγω χωρών, της υποστήριξης που παρέχουν στους πρόσφυγες και της ικανότητας και της προθυμίας τους να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων και την εγκληματική λαθραία διακίνηση προς και μέσα από τις εν λόγω χώρες·

96.  καλεί την Ένωση να βοηθήσει τις τρίτες χώρες να ενισχύσουν τα συστήματα ασύλου τους και τις στρατηγικές τους για την ένταξη, προκειμένου οι υπήκοοι τρίτων χωρών που χρειάζονται διεθνή προστασία να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την εν λόγω διεθνή προστασία σε αυτές τις χώρες· πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να υιοθετήσει μια αμοιβαία επωφελή προσέγγιση όσον αφορά τη συνεργασία της με τρίτες χώρες, δηλαδή μια προσέγγιση που να είναι επωφελής για την Ένωση, για την εκάστοτε τρίτη χώρα και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην εν λόγω τρίτη χώρα·

97.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει εντείνει την εξωτερική συνεργασία της με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στην τρέχουσα προσφυγική κρίση, και έχει ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας όπως το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτείται να ανταποκριθούν όλα τα μέρη στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το κοινό σχέδιο δράσης, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών που οδηγούν στη μαζική εισροή Σύρων και την ενίσχυση της συνεργασίας για την υποστήριξη των Σύρων που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν στην Τουρκία, και να τηρήσει η Τουρκία τις δεσμεύσεις της για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης από την επικράτειά της προς την Ένωση·

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης

98.  επισημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που διακινούνται λαθραία έχουν σε έναν βαθμό επίγνωση των απειλών που θα αντιμετωπίσουν σε ένα ενδεχομένως επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη, αλλά επιλέγουν ούτως ή άλλως να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, διότι θεωρούν ότι οι απειλές αυτές είναι μικρότερες από εκείνες που θα αντιμετώπιζαν αν δεν μετανάστευαν·

99.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης για την παράνομη διακίνηση συναρτά την έναρξη νέων εκστρατειών ευαισθητοποίησης με την αξιολόγηση των υφιστάμενων· συνιστά να περιλαμβάνονται σε όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καθεστώτος προστασίας στην ΕΕ, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να πείσουν ορισμένους μετανάστες –οι οποίοι κινδυνεύουν να ξεκινήσουν ένα εξοντωτικό ταξίδι προς την Ευρώπη και τελικά να επαναπατριστούν αν δεν τους προσφερθεί προστασία – να μην κάνουν αυτό το ταξίδι·

Αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων

100.  επιβεβαιώνει την άποψή του ότι η Ένωση πρέπει να θεσπίσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που να συμβάλει στην αντιμετώπιση των παραγόντων «απώθησης» σε τρίτες χώρες (συγκρούσεις, διώξεις, εθνοτική κάθαρση, γενικευμένη βία ή άλλοι παράγοντες όπως η ακραία φτώχεια, η κλιματική αλλαγή ή φυσικές καταστροφές), που αναγκάζουν τους ανθρώπους να προσφεύγουν στα εγκληματικά δίκτυα λαθραίας διακίνησης, καθώς θεωρούν ότι αυτά είναι η μοναδική τους ελπίδα να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

101.  υπενθυμίζει ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών έχει επίσης καλέσει την ΕΕ να δημιουργήσει νόμιμες οδούς μετανάστευσης, προκειμένου οι μετανάστες να μπορούν να χρησιμοποιούν επίσημους διαύλους εισόδου και εξόδου, αντί να αναγκάζονται να προσφεύγουν σε εγκληματικά δίκτυα διακινητών·

102.  επισημαίνει ότι η πρόσφατη αύξηση στις αφίξεις προσφύγων στην Ένωση κατέδειξε ότι, τα προληπτικά μέτρα δεν επαρκούν από μόνα τους για τη διαχείριση των σημερινών φαινομένων μετανάστευσης·

103.  κατανοεί ότι, μακροπρόθεσμα, απαιτείται μεγαλύτερη ώθηση για την επίλυση των γεωπολιτικών ζητημάτων που επηρεάζουν τις γενεσιουργούς αιτίες της μετανάστευσης, δεδομένου ότι λόγω των πολέμων, της φτώχειας, της διαφθοράς, της πείνας και της έλλειψης ευκαιριών οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να αισθάνονται αναγκασμένοι να καταφύγουν στο Ευρώπη, εκτός αν η Ευρώπη προσπαθήσει να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση αυτών των χωρών· τονίζει ότι αυτό σημαίνει πως η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τα χρήματα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων στις τρίτες χώρες, π.χ. με τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της εκπαίδευσης, την ενίσχυση και εφαρμογή των συστημάτων ασύλου, τη συμβολή στην καλύτερη διαχείριση των συνόρων και την ενίσχυση των νομικών και δικαστικών συστημάτων των χωρών αυτών·

Χρηματοδότηση προς τρίτες χώρες

104.  επισημαίνει ότι το κύριο μέσο χρηματοδότησης τρίτων χωρών είναι ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), που περιλαμβάνει τη μόνη παγκόσμια θεματική χρηματοδότηση της ΕΕ για τη μετανάστευση, στο πλαίσιο του προγράμματος για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις που διαχειρίζεται η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO)· επισημαίνει περαιτέρω ότι, όπως συμβαίνει με κονδύλια που χορηγούνται απευθείας στα κράτη μέλη, στη διαχείριση του ΜΣΑ συμμετέχουν άλλες ΓΔ της Επιτροπής και άλλα όργανα της ΕΕ, προκειμένου η ενωσιακή βοήθεια προς τις γειτονικές χώρες να παρέχεται από τη ΓΔ Γειτονίας και ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας· η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται από την ΓΔ της Επιτροπής για την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία (ECHO)· και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης («ΕΥΕΔ») διαχειρίζεται τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη· υπενθυμίζει ότι τα δύο ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης (HOME) –το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)– προβλέπουν επίσης μια εξωτερική διάσταση, κι αυτό δημιουργεί έναν νέο παράγοντα στο πεδίο της εξωτερικής χρηματοδότησης·

105.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το πρόσφατα συσταθέν Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική, και επικροτεί τη δέσμευση ποσού 1,8 δισεκατομμυρίων EUR για το ταμείο, με το οποίο προστέθηκε ένα επιπλέον στοιχείο στη χρηματοδότηση τρίτων χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συμβάλλουν στο ταμείο·

106.  συνιστά, σύμφωνα με τη ΣΠΜΚ, οι τέσσερις θεματικοί πυλώνες που αφορούν i) τη νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα, ii) την παράνομη μετανάστευση και εμπορία ανθρώπων, iii) τη διεθνή προστασία και iv) τον αναπτυξιακό αντίκτυπο της μετανάστευσης, να έχουν ίση βαρύτητα στην εξωτερική πολιτική και τη χρηματοδότηση της ΕΕ·

Διαφάνεια της χρηματοδότησης

107.  επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο εφαρμόζεται μέσω διαφορετικών μέσων πολιτικής, καθένα από τα οποία έχει τους δικούς του στόχους, που δεν είναι απαραίτητα αλληλένδετοι, και ότι είναι ανεπαρκής ο συντονισμός της χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων παραγόντων· επισημαίνει ότι ο κατακερματισμός των γραμμών του προϋπολογισμού και των αρμοδιοτήτων δημιουργεί μια διαχειριστική δομή που θα μπορούσε να δυσχεράνει τη σφαιρική επισκόπηση του τρόπου κατανομής και τελικής χρήσης των διαφόρων διαθέσιμων πιστώσεων· επισημαίνει, ακόμα, ότι αυτός ο κατακερματισμός δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ακριβή ποσοτική εκτίμηση των συνολικών δαπανών της ΕΕ για τη μεταναστευτική πολιτική·

108.  θεωρεί ότι πρέπει να παρέχεται μια σφαιρική επισκόπηση της χρηματοδότησης της Ένωσης που σχετίζεται με τη μετανάστευση, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, καθώς η απουσία μιας τέτοιας επισκόπησης αποτελεί σαφώς εμπόδιο στην διαφάνεια και την ορθή χάραξη πολιτικής· επισημαίνει, συνεπώς, ότι μια πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι μια ιστοσελίδα με μια βάση δεδομένων με όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και σχετίζονται με την μεταναστευτική πολιτική· τονίζει ότι η ανάγκη για διαφάνεια επεκτείνεται και στα κονδύλια του προϋπολογισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για όλους τους στόχους της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης·

109.  υπενθυμίζει ότι ο θετικός αντίκτυπος των κεφαλαίων της ΕΕ για τη μετανάστευση βασίζεται σε διαδικασίες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ουσιαστική παρακολούθηση και τη λογοδοσία, πιστεύει ότι θα πρέπει να αναζητηθεί τρόπος ώστε η παρακολούθηση και η αξιολόγηση να γίνουν διαρκείς διαδικασίες και όχι μόνο εκ των υστέρων ενέργειες, και θεωρεί ότι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει εν προκειμένω να ενισχυθεί· επισημαίνει ότι θα πρέπει να καθιερωθούν συγκρίσιμοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες για την αποτίμηση του αντικτύπου των κονδυλίων της ΕΕ και για να αξιολογείται κατά πόσο τα κονδύλια αυτά πέτυχαν τους στόχους τους·

Πρόσθετη χρηματοδότηση για τη μετανάστευση

110.  χαιρετίζει την πρόσθετη χρηματοδότηση που διατίθεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016 για να αρχίσει η ΕΕ να αντιμετωπίζει τα τρέχοντα μεταναστευτικά φαινόμενα· επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της νέας χρηματοδότησης αποτελεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ) που έχει επισπευτεί, με αποτέλεσμα η Ένωση να δαπανά σήμερα αυτά που είχε προγραμματιστεί να δαπανηθούν αύριο·

111.  συμφωνεί ότι, ενώ οι πρόσφατες δημοσιονομικές προτάσεις και η πρόσθετη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2016, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του μέσου ευελιξίας, πρέπει να θεωρούνται θετικές, η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας· εκφράζει την ανησυχία ότι η αύξηση των προτεινόμενων ποσών για τις γραμμές του προϋπολογισμού του ΤΑΜΕ για το 2016 δεν έχουν συνοδευτεί από πρόταση αναθεώρησης των συνολικών πόρων που διατίθενται για το ταμείο αυτό για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020· κατανοεί ότι, αν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, το αποτέλεσμα θα είναι να εξαντληθεί η χρηματοδότηση του ΤΑΜΕ πολύ πριν από το 2020·

112.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται από κονδύλια που δεν σχετίζονται άμεσα με τη μεταναστευτική πολιτική αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ενεργειών στον τομέα αυτό (π.χ. δράσεις ένταξης), όπως εκείνα που διατίθενται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, του προγράμματος «Ορίζων 2020», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του νέου προγράμματος για τα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια·

113.  συνιστά, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ που έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2016, να προβλεφθούν σημαντικοί συμπληρωματικοί νέοι πόροι από τον τομέα 3 του προϋπολογισμού της Ένωσης, για την Ιθαγένεια, την Ελευθερία, την Ασφάλεια και τη Δικαιοσύνη, έτσι ώστε να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση ανάλογα με τις μεταναστευτικές τάσεις και τις επακόλουθες χρηματοδοτικές απαιτήσεις για τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης·

Ο ρόλος και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

114.  επισημαίνει ότι η διασφάλιση επιχειρησιακής χρηματοδότησης αποτελεί βασική πρόκληση για τις ΜΚΟ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης συνδέεται με προγράμματα· επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να προωθηθούν πρωτοβουλίες εθελοντών της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την παροχή βοήθειας σε μετανάστες και, ανάλογα με την περίπτωση, να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώκουν, κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, τη χρηματοδότηση σχεδίων που διαχειρίζονται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης, της ένταξης και του ασύλου·

115.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη δράσεων της Ένωσης και εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται στο ΤΑΜΕ· προτείνει, στο επίπεδο της ΕΕ, να εξεταστεί το ενδεχόμενο τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης·

Δημογραφικές τάσεις

116.  επισημαίνει ότι, πριν παρατηρηθούν οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση το 2015, σύμφωνα με μια μελέτη του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής, του 2014, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) στην Ένωση προβλεπόταν ότι θα μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μεταξύ 2013 και 2020, αν δε εξαιρεθεί η καθαρή μετανάστευση από τις προβλέψεις αυτές, η μείωση θα είναι ακόμα πιο έντονη, δεδομένου ότι η μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας θα ανέλθει σε 11,7 εκατομμύρια·

117.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι, το Νοέμβριο του 2015, το ποσοστό ανεργίας των νέων στο σύνολο των κρατών μελών ανερχόταν σε 20%·

118.  επισημαίνει ακόμα ότι, σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις της Eurostat, η αναλογία των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σε σχέση με τα άτομα ηλικίας από 15 έως 64 ετών, θα αυξηθεί από 27,5% στις αρχές του 2013 σε σχεδόν 50% μέχρι το 2050· επισημαίνει ότι τούτο συνεπάγεται μια αλλαγή από την παρούσα αναλογία των τεσσάρων ατόμων σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω, σε μόνο δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω·

Νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού

119.  δηλώνει ότι η νομική βάση για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης σε επίπεδο Ένωσης ορίζεται στο άρθρο 79 ΣΛΕΕ·

120.  θεωρεί ότι το άρθρο 79 παράγραφος 5 διαφυλάσσει ρητά το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφός τους προερχόμενοι από τρίτες χώρες προς αναζήτηση εργασίας·

121.  επισημαίνει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει εντοπίσει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πολιτική μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, και για καλύτερη ένταξη των μεταναστών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

122.  επισημαίνει ότι το υφιστάμενο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον κατακερματισμένο, καθώς επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, αντί της γενικότερης κανονιστικής ρύθμισης για όλους τους διακινούμενους εργαζομένους·

123.  θεωρεί ότι, μακροπρόθεσμα, η Ένωση θα πρέπει να καθιερώσει γενικότερους κανόνες για την είσοδο και τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών που αναζητούν εργασία στην Ένωση προκειμένου να καλύπτονται τα κενά που εντοπίζονται στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

Ανάγκη βελτίωσης των δεδομένων

124.  ζητεί μια συνολική θεώρηση της αγοράς εργασίας στην Ένωση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη πολιτικών για την αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν μηχανισμοί για τον καλύτερο εντοπισμό και την πρόβλεψη των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ένωση· προτείνει, προς τούτο, να βελτιωθούν τα υπάρχοντα εργαλεία –όπως εκείνα που αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και τον ΟΟΣΑ– ή ακόμα και να συνδυαστούν με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία για την προσφορά εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο ακριβής εικόνα της κατάστασης·

125.  πιστεύει ότι η βελτίωση των δεδομένων και των εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων θα βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής να καθορίσουν τις μελλοντικές πολιτικές σχετικά με τη μετανάστευση για εργασιακούς λόγους, και ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν τα κενά στις αγορές εργασίας τους, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν θέσεις εργασίας που διαφορετικά θα παρέμεναν κενές·

Εργασιακή εκμετάλλευση

126.  επισημαίνει ότι η εργασιακή εκμετάλλευση μπορεί να αποτελεί συνέπεια της εμπορίας ανθρώπων ή της λαθραίας διακίνησης, ή να γίνεται ακόμα κι όταν δεν έχει διαπραχθεί κανένα από αυτά τα εγκλήματα, με αποτέλεσμα να παραμένουν ατιμώρητα τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται παράτυπους μετανάστες σε κράτη μέλη όπου η εργασιακή εκμετάλλευση δεν έχει ποινικοποιηθεί·

127.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο χαμηλός κίνδυνος εντοπισμού ή/και δίωξης των εργοδοτών που εκμεταλλεύονται την εργασία παράτυπων εργαζομένων έχει προσδιοριστεί ως σημαντικός παράγοντας της εργασιακής εκμετάλλευσης, ιδίως στους τομείς όπου ο κίνδυνος εκμετάλλευσης είναι υψηλότερος (τη γεωργία, τον κατασκευαστικό κλάδο, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και σε εργασίες παροχής φροντίδας)· θεωρεί ότι για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου ατιμωρησίας είναι αναγκαίο, πρώτον, να διασφαλιστεί η ποινικοποίηση και κατάλληλη τιμωρία για όλες τις υποθέσεις σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, και, δεύτερον, να αυξηθούν οι επιθεωρήσεις εργασίας στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος·

128.  επισημαίνει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πολλά κράτη μέλη ποινικοποιούν την εργασιακή εκμετάλλευση μόνο όταν λαμβάνει χώρα ως μορφή εμπορίας ανθρώπων, πράγμα το οποίο αφήνει ένα μεγάλο κενό όσον αφορά όλες τις περιπτώσεις όπου οι υπεύθυνοι για εργασιακή εκμετάλλευση δεν έχουν εμπλακεί σε εμπόριο, ή η συμμετοχή τους δεν μπορεί να αποδειχθεί·

129.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως και σωστά στην πράξη οι ειδικές διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η διευκόλυνση των καταγγελιών που προβλέπονται από την οδηγία 2009/52/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών («οδηγία για την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες»)· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και των προσώπων που διακινούνται λαθραία στην Ένωση, τα οποία συνεργάζονται και διευκολύνουν τη δίωξη των εμπόρων ανθρώπων ή/και των παράνομων διακινητών· προτείνει, επιπλέον, να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνασπισμού επιχειρήσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων (που αποσαφηνίστηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του 2014), με στόχο την ανάπτυξη αλυσίδων εφοδιασμού που δεν σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων·

130.  πιστεύει ότι, εν κατακλείδι, κάθε προσπάθεια εξάλειψης της εργασιακής εκμετάλλευσης πρέπει να υιοθετεί τη διττή προσέγγιση που συνίσταται στην αποτελεσματική δίωξη των παραβατών εργοδοτών και την παράλληλη προστασία των θυμάτων εκμετάλλευσης·

Αναθεώρηση του συστήματος Μπλε κάρτας

131.  υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναθεωρήσει την οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (οδηγία για την «μπλε κάρτα»), εξετάζοντας ιδιαίτερα τα θέματα του πεδίου εφαρμογής (που ενδεχομένως καλύπτουν τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ευρώπη) και βελτιώνοντας τους κανόνες για την κινητικότητα εντός της ΕΕ·

132.  επαναλαμβάνει ότι η έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής σχετικά με την τρέχουσα οδηγία για την μπλε κάρτα υπογραμμίζει τις ατέλειές της, συμπεριλαμβανομένου του πολύ περιορισμένου επιπέδου εναρμόνισης που είχε ως συνέπεια η ευρεία διακριτική ευχέρεια η οποία δόθηκε στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή, ιδίως δε το δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν παράλληλα εθνικά συστήματα·

133.  θεωρεί, εξάλλου, ότι είναι σαφές πως η οδηγία θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στην υψηλή ειδίκευση, αλλά και σε στοχευμένα επαγγέλματα που απαιτούν υψηλά προσόντα, και όπου υπάρχουν αποδεδειγμένες ελλείψεις εργατικού δυναμικού· πιστεύει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση της μπλε κάρτας θα πρέπει να είναι τόσο φιλόδοξη όσο και στοχευμένη, και θα πρέπει να επιδιώξει την άρση των ανακολουθιών της ισχύουσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα παράλληλα εθνικά συστήματα· συνιστά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του πεδίου εφαρμογής, ώστε να συμπεριλάβει τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίζονται σε ενωσιακές αγορές εργασίας·

o
o   o

134.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις EASO, Frontex, Europol, Eurojust, FRA, eu–LISA, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή των Περιφερειών, και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(2) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 165.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(5) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.
(7) Frontex news, http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V.
(8) IOM and UNICEF, Data Brief: Migration of Children to Europe, http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf.
(9) Ενημερωτικό Δελτίο EASO, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf
(10) Η ΕΕ + αποτελείται από 28 κράτη μέλη της ΕΕ συν τη Νορβηγία και την Ελβετία.
(11) Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – επισκόπηση στοιχείων για την Ελλάδα – 7 Μαρτίου 2016.
(12) IOM, Missing Migrants Project, http://missingmigrants.iom.int/.
(13) Απόφαση (EΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου και απόφαση (EΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου.
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(15) Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).
(16) Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).
(17) Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).


Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
PDF 512kWORD 113k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (2014/2252(INI))
P8_TA(2016)0103A8-0301/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(4),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2012 που συνέταξε η Επιτροπή με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(2013)0566) και την ετήσια έκθεση του 2013 που συνέταξε η Επιτροπή με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(2014)0506),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 21ης Απριλίου 2015 της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της COSAC με τίτλο «Developments in European Union – Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny» (Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο) της 27ης Σεπτεμβρίου 2012, της 17ης Μαΐου 2013, της 4ης Οκτωβρίου 2013, της 19ης Ιουνίου 2014, της 14ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 14ης Οκτωβρίου 2014 της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον διοικητικό φόρτο, με τίτλο «Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook» (Μειώνοντας τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη – Κληρονομιά και προοπτικές)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0301/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η Επιτροπή έλαβε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με 83 νομοθετικές προτάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά 292 εισηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων εκείνων που δεν χαρακτηρίστηκαν ως αιτιολογημένες γνώμες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η Επιτροπή έλαβε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με 99 νομοθετικές προτάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 υποβλήθηκαν συνολικά 313 εισηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων εκείνων που δεν χαρακτηρίστηκαν ως αιτιολογημένες γνώμες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, τα εθνικά κοινοβούλια εξέδωσαν 12 αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με την πρόταση Monti II(6), και τους αναλογούσαν 19 ψήφοι (με κατώτατο όριο τις 18 ψήφους) με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να ενεργοποιηθεί ο αποκαλούμενος μηχανισμός της «κίτρινης κάρτας», βάσει του οποίου το όργανο που έχει υποβάλει την πρόταση υποχρεούται να την επανεξετάσει και να αιτιολογήσει την απόφασή του να αποσύρει, να τροποποιήσει ή να διατηρήσει την πρόταση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή απέσυρε την πρόταση Monti II, δηλώνοντας ωστόσο ότι η πρόταση συμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας και ότι αποσύρεται λόγω της ανεπαρκούς στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών(7)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, τα εθνικά κοινοβούλια εξέδωσαν 13 αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με την πρόταση για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(8), και τους αναλογούσαν 18 ψήφοι, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί για δεύτερη φορά η διαδικασία της «κίτρινης κάρτας»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρότασή της συμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας και ότι δεν απαιτείται η απόσυρση ή τροποποίηση αυτής· λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, θα λάμβανε δεόντως υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες(9)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά εθνικά κοινοβούλια εξέφρασαν την ανησυχία τους για την προσέγγιση της Επιτροπής, θεωρώντας ανεπαρκή τα επιχειρήματα και τις αιτιολογήσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξήγαγαν συζητήσεις επί του θέματος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής και των μεθόδων εργασίας σε σχέση με την αρχική πρόταση βάσει της οποίας εκδόθηκαν οι αιτιολογημένες γνώμες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλιών που διαθέτει, η Επιτροπή είναι αρμόδια να διασφαλίζει την πραγματοποίηση ορθών επιλογών, σε πρώιμο στάδιο της χάραξης πολιτικής, όσον αφορά το εάν και το πώς θα προταθεί η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων, με γνώμονα μεταξύ άλλων τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει τη δική του μονάδα εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία το 2013 εκπόνησε 50 αρχικές αξιολογήσεις και δύο λεπτομερείς αξιολογήσεις των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Επιτροπής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση των εθνικών κοινοβουλίων ότι η ανάθεση σημαντικών και πολυάριθμων κατ᾽ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δυσχεραίνει την αποτελεσματική εκτίμηση του κατά πόσον οι τελικοί κανόνες συμμορφώνονται με την αρχή της επικουρικότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας καθώς και η εκτίμηση επιπτώσεων διενεργούνται μόνο κατά την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας·

1.  διαπιστώνει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αποτελούν θεμελιώδεις κατευθυντήριες αρχές για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  υπογραμμίζει ότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2012 και το 2013 η συμμόρφωση προς αυτές τις δύο αρχές αποτέλεσε αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από τα εθνικά κοινοβούλια·

3.  επιδοκιμάζει τη στενότερη συμμετοχή και τη δυναμικότερη ανάμιξη, κατά τα τελευταία έτη, των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, που οδήγησε σε αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο διοργανικό πλαίσιο· σημειώνει, ωστόσο, ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα στο πεδίο αυτό· ως πρώτο βήμα προτείνει να αρχίσει η Επιτροπή ετήσιο διάλογο με καθένα από τα εθνικά κοινοβούλια, με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων·

4.  φρονεί εξάλλου ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αποτελούν σημείο εκκίνησης για τη χάραξη πολιτικών· τονίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται κατά την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας εάν και κατά πόσον οι στόχοι πολιτικής μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά με εθνικές ή περιφερειακές πρωτοβουλίες·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία των κοινοβουλίων καθώς και του εδαφικού αντίκτυπου και της εγγύτητάς τους προς τους πολίτες και ζητεί, όπου ενδείκνυται, μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης·

6.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πλειονότητα των γνωμών των εθνικών κοινοβουλίων υποβάλλεται από λίγα μόνο εθνικά κοινοβούλια· ενθαρρύνει τα υπόλοιπα κοινοβούλια να συμμετέχουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό διάλογο·

7.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να σέβονται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι γενικού και δεσμευτικού χαρακτήρα για τα θεσμικά όργανα που ασκούν τις εξουσίες της Ένωσης, εκτός από τους τομείς που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και στους οποίους δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας·

8.  θεωρεί ότι ο μηχανισμός ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας είναι μείζονος σημασίας για τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων·

9.  παρατηρεί ότι οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής είναι μάλλον επιφανειακές, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης πιο λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο τήρησης της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας κατά τη χάραξη ενωσιακών πολιτικών·

10.  επισημαίνει τη μεθοδολογία της Επιτροπής στις ετήσιες εκθέσεις του 2012 και του 2013, στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται στατιστικά στοιχεία κατά τρόπο ώστε οι αιτιολογημένες γνώμες που υπέβαλαν τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με δέσμη προτάσεων να ταξινομούνται ως μία αιτιολογημένη γνώμη, αντί η κάθε αιτιολογημένη γνώμη να αντιστοιχεί σε μία μεμονωμένη πρόταση·

11.  επισημαίνει ότι, στο σύνολό του, το ποσοστό των αιτιολογημένων γνωμών έχει αυξηθεί σημαντικά ως ποσοστό των συνολικών εισηγήσεων που υποβλήθηκαν σε σύγκριση με το 2010 και το 2011 και ότι το 2012 οι αιτιολογημένες γνώμες αντιπροσώπευαν το 25% όλων των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν, ενώ το 2013 ανήλθαν στο 30% των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τα εθνικά κοινοβούλια βάσει της διαδικασίας του Πρωτοκόλλου αριθ. 2· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια στη νομοθετική διαδικασία·

12.  επισημαίνει ότι το 2012 ενεργοποιήθηκε από τα εθνικά κοινοβούλια για πρώτη φορά ο λεγόμενος μηχανισμός της «κίτρινης κάρτας» σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας, ως απάντηση στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (Monti II)· σημειώνει ότι, παρόλο που η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν είχε παραβιαστεί, απέσυρε την πρόταση λόγω ελλιπούς πολιτικής στήριξης· παρατηρεί ότι το 2013 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά ο λεγόμενος μηχανισμός της «κίτρινης κάρτας» σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)· σημειώνει ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και αποφάσισε να τη διατηρήσει·

13.  σημειώνει ότι στις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδονται από τα εθνικά κοινοβούλια επισημαίνεται η ύπαρξη διαφόρων ερμηνειών των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται στην Συνθήκες, επιτρέπει στην Ένωση να παρεμβαίνει στους τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα μόνο «εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης»· υπενθυμίζει επίσης ότι «σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών»· προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να τηρούν το γράμμα της ΣΕΕ κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· συνιστά θερμά όπως τα εθνικά κοινοβούλια και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμμετέχουν σε ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ελέγχου της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

14.  διαπιστώνει ότι οι αιτιολογημένες γνώμες που υποβάλλονται από τα εθνικά κοινοβούλια διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά τα είδη των επιχειρημάτων που περιλαμβάνουν και τη μορφή τους· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία κοινών προτύπων, που καθιστά δυσχερέστερη την αξιολόγηση της βάσης επί της οποίας παρεμβαίνουν τα εθνικά κοινοβούλια·

15.  υπενθυμίζει τις ανησυχίες που εγείρονται σε προηγούμενες εκθέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής στις οποίες η επικουρικότητα δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη· υπενθυμίζει επιπλέον ότι το ζήτημα αυτό εγείρεται και στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων· σημειώνει ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων έκρινε ότι περισσότερο από το 30% των εκτιμήσεων επιπτώσεων που εξέτασε το 2012 και το 2013 δεν περιλάμβαναν ικανοποιητική ανάλυση της αρχής της επικουρικότητας· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του εν λόγω ποσοστού στο 50% το 2014, και απευθύνει θερμή παρότρυνση στην Επιτροπή να αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα κατά την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και να αναστρέψει την τάση αυτή·

16.  επισημαίνει τη σημασία των εκτιμήσεων επιπτώσεων ως βοηθητικού εργαλείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

17.  τονίζει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που αξιολογούν ενδελεχώς τη συμμόρφωση με την επικουρικότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, οι οποίοι συχνά θεωρούν την αρχή της επικουρικότητας ως βασική πτυχή της δημοκρατικής διαδικασίας· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι οι ενισχυμένοι έλεγχοι επικουρικότητας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη μείωση του λεγόμενου «δημοκρατικού ελλείμματος»·

18.  επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε, μέσω του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη χρήση εθνικών εκτιμήσεων επιπτώσεων συμπληρωματικά προς τις εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή (των οποίων η αναθεώρηση βρίσκεται υπό συζήτηση) προς υποστήριξη της προτεινόμενης νομοθεσίας· φρονεί ότι οι μονάδες εκτίμησης επιπτώσεων που δημιούργησε πρόσφατα το Κοινοβούλιο θα προσφέρουν χρήσιμο έργο συμπληρωματικά προς το έργο της Επιτροπής·

19.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την απάντηση της Επιτροπής προς τα εθνικά κοινοβούλια στις περιπτώσεις στις οποίες εκδόθηκαν κίτρινες κάρτες· θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να δίνει ολοκληρωμένη απάντηση στις ανησυχίες που εγείρονται από τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και μεμονωμένη απάντηση στο πλαίσιο διαλόγου, επιπλέον των δημοσιευμένων γνωμοδοτήσεων· θεωρεί ότι εκπρόσωποι της Επιτροπής πρέπει επίσης να παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή επιτροπών του Κοινοβουλίου ώστε να αναπτύσσουν λεπτομερώς τη θέση της Επιτροπής·

20.  επισημαίνει ότι ο μηχανισμός της κίτρινης κάρτας, ο οποίος επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, θα μπορούσε να ενισχυθεί αποτελεσματικά με μία προκαταρκτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις των εθνικών κοινοβουλίων και, συνεπώς, ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για να διαπιστώνεται η συμμόρφωση προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

21.  διαπιστώνει ότι ο πολιτικός διάλογος συμβάλλει όλο και περισσότερο στη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας· θεωρεί ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να βελτιωθεί όχι μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης κίτρινης ή πορτοκαλί κάρτας αλλά και γενικότερα· επικροτεί εν προκειμένω την προσπάθεια της Επιτροπής Juncker να έχει ισχυρότερη παρουσία ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων, και καλεί το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης παρόμοιων πρωτοβουλιών· θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο οι εισηγητές να ενθαρρύνονται να έχουν συχνότερη επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως εφόσον οι τηλεδιασκέψεις και άλλες δυνατότητες διαδικτυακής επικοινωνίας έχουν καταστεί ευκολότερες και αποτελεσματικότερες·

22.  τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να προωθήσουν ένα «πνεύμα επικουρικότητας» σε ολόκληρη την ΕΕ· συνιστά να αναληφθούν δύο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν να αποκτήσει από τώρα η επικουρικότητα πλέον βαρύνουσα σημασία κατά τη νομοθετική διαδικασία, ήτοι να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη συμπερίληψη θέσεων, προοπτικών ή άλλων προτάσεων που διατυπώνουν τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, ιδίως κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τις Πράσινες ή τις Λευκές Βίβλους που εκπονούνται από την Επιτροπή, και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να επεκταθεί η χρονική περίοδος της διαβούλευσης με τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο του ελέγχου της επικουρικότητας εφόσον ζητήσουν τούτο τα εθνικά κοινοβούλια λόγω χρονικών περιορισμών εξαιτίας δικαιολογημένων αντικειμενικών λόγων, όπως φυσικές καταστροφές και περίοδοι διακοπών, που θα συμφωνηθούν μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάληψης πολιτικής δέσμευσης από τα θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια κατά πρώτο λόγο, χωρίς να προκαλείται καθυστέρηση στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας·

23.  Εάν τα κράτη μέλη συμφωνήσουν να παρατείνουν την προθεσμία που παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια για την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η παράταση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μία από τις επόμενες αναθεωρήσεις των Συνθηκών· η παράταση αυτή θα μπορούσε στη συνέχεια να κατοχυρωθεί και στο παράγωγο δίκαιο·

24.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό η διαδικασία της κίτρινης κάρτας να μπορεί να εφαρμόζεται εύκολα από τα κοινοβούλια, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με τις Συνθήκες·

25.  επισημαίνει ότι αρκετά εθνικά κοινοβούλια έχουν δηλώσει στο πλαίσιο της COSAC ότι ενδιαφέρονται να προτείνουν τη θέσπιση μιας πράσινης κάρτας ως εργαλείο που θα βελτιώνει τον πολιτικό διάλογο και που θα παρέχει στα εθνικά κοινοβούλια, αφού πρώτα διασφαλίσουν την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, τη δυνατότητα να υποβάλλουν εποικοδομητικές προτάσεις προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή λαμβανομένου δεόντως υπόψη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής·

26.  επισημαίνει ότι οι νομοθετικές προτάσεις μπορεί να μεταβληθούν ριζικά στο διάστημα μέχρι την έγκρισή τους από τα θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει ότι έλεγχος της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας διενεργείται μόνο κατά την έναρξη και όχι κατά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας· υπενθυμίζει επιπλέον ότι, σε γενικές γραμμές, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων εκπονούνται μόνο για τα αρχικά και όχι για τα τελικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας· τονίζει την ανάγκη διενέργειας ενδιάμεσης αξιολόγησης μετά την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης και στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, καθιστώντας δυνατή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την έκδοση προειδοποίησης προς τα κράτη μέλη που δεν τηρούν την αρχή της επικουρικότητας·

27.  ζητά ως εκ τούτου να διενεργείται πρόσθετος έλεγχος συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας και πλήρης εκτίμηση επιπτώσεων κατά την ολοκλήρωση των νομοθετικών διαπραγματεύσεων και πριν από την έγκριση του τελικού κειμένου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας και να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της αναλογικότητας· θεωρεί ότι μια τέτοια περίοδος «αναμονής» θα βοηθούσε τους φορείς χάραξης πολιτικής να αξιολογούν κατά πόσον η νομοθεσία συμμορφώνεται με τις αρχές της Ένωσης, και θα συνέβαλε στην αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τα αποτελέσματα των περιόδων έντονων διαπραγματεύσεων·

28.  σημειώνει τους νέους στόχους πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις για θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ που αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: ελάχιστο κόστος· όφελος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους· και αποφυγή μη απαραίτητων κανονιστικών επιβαρύνσεων·

29.  θεωρεί ότι τα προγράμματα που καλύπτονται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο πρέπει να αξιολογούν και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά την αποδείξιμη προστιθέμενη αξία εντός των δικαιούχων κρατών μελών·

30.  ζητεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, να απλοποιήσει τη διαδικασία αίτησης για κονδύλια της ΕΕ, με σκοπό να καταστεί η διαδικασία αίτησης περισσότερο αποδοτική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα·

31.  υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας μέσω αξιολογήσεων των οικείων νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας, εκ των προτέρων αξιολογήσεων των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Επιτροπής και μέσω της συνεχούς αξιολόγησης της δυνητικής προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ και του «κόστους της μη Ευρώπης»·

32.  σημειώνει συγκεκριμένα τις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ) και τις προτάσεις της Επιτροπής για αντικατάσταση του υφιστάμενου μοντέλου· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει την κοινή εμπορική πολιτική ως αναπόσπαστο μέρος της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, η οποία θα βασίζεται σε ενιαίες αρχές· σημειώνει, κατά συνέπεια, ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν ισχύει για την κοινή εμπορική πολιτική·

33.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν τη διαδικασία της Σύμβασης της UNCITRAL σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους βάσει συνθήκης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υπογράψει τη Σύμβαση εξ ονόματος ολόκληρης της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κάποια κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη σε αυτή τη σύμβαση ενώ άλλα όχι· θεωρεί ότι το παράδειγμα αυτό καθιστά εμφανή την ανάγκη για βελτίωση της σαφήνειας σε κάθε πλευρά όσον αφορά το εύρος της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι οι διαφορετικές πολιτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων έχουν οδηγήσει στην τρέχουσα κατάσταση στην οποία τα κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη σε περίπου 1 400 διμερείς επενδυτικές συμβάσεις, οι οποίες ορισμένες φορές περιέχουν διαφορετικές διατάξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποικίλες μορφές μεταχείρισης των επενδυτών της ΕΕ στο εξωτερικό, ανάλογα με την προέλευση των εκάστοτε επενδύσεων·

34.  ζητεί, όσον αφορά την οικονομική συνδρομή που παρέχει η ΕΕ σε άλλες χώρες, και ιδίως τη μακροοικονομική συνδρομή, να διενεργούνται πιο αναλυτικές εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά τον αναλογικό χαρακτήρα των προτεινόμενων μέτρων, προκειμένου η συνδρομή να καθίσταται αποτελεσματική και να βοηθά πραγματικά τους εταίρους μας που την έχουν ανάγκη· επιμένει ότι πρέπει να θεσπιστούν προϋποθέσεις για την εκταμίευση της συνδρομής, αποτελεσματικός έλεγχος της χρήσης των κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και ουσιαστικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο· ζητεί μια ισχυρή ολοκλήρωση των εξωτερικών εργαλείων της ΕΕ που θα συνδυάζει την εμπορική, την αναπτυξιακή, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν ισχυρότερη δέσμευση στον τομέα αυτόν·

35.  τονίζει την ύψιστη σημασία ενός κατάλληλου πλαισίου διαβούλευσης, διαλόγου και συμμετοχής των πολιτών, των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ) και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στον τομέα της εμπορικής πολιτικής·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0061.
(3) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 117.
(4) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.
(5) http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf
(6) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (COM(2012)0130).
(7) Επιστολή της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 του Αντιπροέδρου Šefčovič προς τα εθνικά κοινοβούλια.
(8) Πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (COM(2013)0534).
(9) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2013 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για την αναθεώρηση της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό,τι αφορά την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 2 (COM(2013)0851).


Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας
PDF 528kWORD 142k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (2014/2150(INI))
P8_TA(2016)0104A8-0208/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διοργανικές συμφωνίεςγια τη βελτίωση της νομοθεσίας και του νομοθετικού έργου(1),

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων και τον ρόλο της δοκιμής ΜΜΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (COM(2014)0368),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (COM(2012)0746 και COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011) (COM(2012)0373),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση και τη διαβούλευση όσον αφορά την έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ (SWD(2013)0060),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0543),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη του 2014,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 24ης Ιουλίου 2014 της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον διοικητικό φόρτο, με τίτλο «Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook» (Μειώνοντας τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη – Κληρονομιά και προοπτικές), και ιδίως την αντίθετη γνώμη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 12 και εκφράστηκε από 4 μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου με υπόβαθρο στην προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων, του τομέα της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε της 10ης Δεκεμβρίου 2014(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – Ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας» (COM(2015)0216),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία της πλατφόρμας REFIT (C(2015)3261) και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η πλατφόρμα REFIT - Δομή και τρόπος λειτουργίας» (C(2015)3260),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ίδρυση μιας ανεξάρτητης επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου (C(2015)3263), την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου – Εντολή, αρμοδιότητες και προσωπικό» (C(2015)3262), και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρότυπη αιτιολογική έκθεση» (C(2015)3264/2),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας» (SWD(2015)0111),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0208/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα REFIT έχει καίρια σημασία για τη νέα στρατηγική της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα REFIT έχει ως στόχο την παγίωση των διαδικασιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, την απλούστευση του δικαίου της ΕΕ, τη μείωση του διοικητικού και/ή κανονιστικού φόρτου, καθώς και μια πορεία προς τη χρηστή διακυβέρνηση που θα βασίζεται στη χάραξη πολιτικής βάσει αποδεικτικών στοιχείων, στο πλαίσιο της οποίας οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, χωρίς να αντικαθιστούν τις πολιτικές αποφάσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να στηρίξει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, η Επιτροπή δημιούργησε μια νέα πλατφόρμα REFIT, η οποία αποτελείται από δύο ομάδες: την «ομάδα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων», η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου της δημόσιας διοίκησης κάθε κράτους μέλους και την «ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών», η οποία αποτελείται από 20 εμπειρογνώμονες κατ' ανώτατο όριο, εκ των οποίων οι δύο εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και οι υπόλοιποι εκπροσωπούν τον κλάδο της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων για το REFIT που επιτρέπει την αξιολόγηση της προόδου σε όλους τους τομείς άσκησης πολιτικής και σε όλες τις πρωτοβουλίες που επισήμανε η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 έχει καταστεί παρωχημένη από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, κατά τα προηγούμενα έτη το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας συνέβαλε στη βελτίωση των νομοθετικών πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών ονομασιών και προγραμμάτων που εισήχθησαν από την Επιτροπή στον συγκεκριμένο τομέα, όπως «καλύτερη νομοθεσία», «βελτίωση της νομοθεσίας», «έξυπνη νομοθεσία», «καταλληλότητα της νομοθεσίας», «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», «έλεγχοι καταλληλότητας» και «ABR+» δεν διασφαλίζει επαρκή σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με τους στόχους των μέτρων, ιδίως για τους πολίτες, και ως εκ τούτου, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν καλύτερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – Ένα θεματολόγιο της ΕΕ» της 19ης Μαΐου 2015 εισηγείται πλέον μια συνεκτική, ολιστική προσέγγιση για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία λαμβάνει υπόψη τον συνολικό πολιτικό κύκλο της νομοθεσίας και απαιτεί στοχοθετημένη επικοινωνία όλων των θεσμικών οργάνων· και λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον λόγο αυτό η επικοινωνία θα ελέγχεται ενδελεχώς από το Κοινοβούλιο ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι και οι σκοποί της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ έχουν όλοι εξίσου μεγάλη σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα REFIT δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τους ισχύοντες πολιτικούς στόχους, ούτε πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, των καταναλωτών και των εργαζομένων ή στο περιβάλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η Επιτροπή διενήργησε δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της για την εκτίμηση επιπτώσεων και για τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της για το 2015, εφάρμοσε για πρώτη φορά την επονομαζόμενη αρχή της έλλειψης συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο για να αιτιολογήσει την απόσυρση τεράστιου αριθμού εκκρεμών νομοθετικών προτάσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασιών της για το 2015 προέβλεπε ότι θα επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, και ότι η νέα δομή της στοχεύει να διασφαλίσει μια πιο συνεκτική πολιτική προσέγγιση, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια στην ΕΕ και συνεπώς την αποδοχή εκ μέρους των πολιτών·

Βελτίωση της νομοθεσίας

1.  επισημαίνει την απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Juncker να αναθέσει στον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής το χαρτοφυλάκιο της βελτίωσης της νομοθεσίας, γεγονός που ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπογραμμίζει την υψηλή πολιτική σημασία του ζητήματος αυτού· αναμένει ότι η ανάθεση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη θέσπιση μιας όσο το δυνατό καλύτερης από πλευράς ποιότητας ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών και θα διασφαλίζει ότι δεν διακυβεύονται οι στόχοι δημόσιας πολιτικής, όπως τα καταναλωτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα καθώς και τα πρότυπα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας·

2.  επισημαίνει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τη νοοτροπία της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τον υπερβολικό βαθμό γραφειοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ και την ανάγκη απλούστευσης της νομοθεσίας, και θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την υλοποίηση και την εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηστή διοίκηση και η «φιλική προς την Ευρώπη συμπεριφορά» σε όλα τα επίπεδα·

3.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ορισμένων μέτρων και να εστιάσει περισσότερο στην ποιότητα της νομοθεσίας καθώς και στην καλύτερη επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας παρά στον αριθμό των νομοθετικών πράξεων· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι το κόστος δεν θα πρέπει να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα αλλά ότι η ποιότητα της νομοθεσίας είναι το μόνο κατάλληλο σημείο αναφοράς και ότι το πρόγραμμα REFIT δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υπονόμευση της αειφορίας ή των κοινωνικών, εργασιακών, περιβαλλοντικών ή καταναλωτικών προτύπων·

4.  προτείνει η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής «ρητρών λήξης ισχύος» σε νομοθετικές πρωτοβουλίες περιορισμένης χρονικής διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα, και να περιλάβει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, «ρήτρες αναθεώρησης» σε νομοθετικά μέτρα προκειμένου να επαναξιολογεί τακτικά κατά πόσο τα νομοθετικά μέτρα εξακολουθούν να είναι κατάλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

5.  τονίζει ότι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο γενικά αντικαθιστά 28 εθνικά πρότυπα, κάτι που ενισχύει την ενιαία αγορά και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας·

6.  χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων της 19ης Μαΐου 2015 που στοχεύει στη βελτίωση της νομοθεσίας· υποστηρίζει τη διαρκή δέσμευση της Επιτροπής στο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι οι εργασίες που προβλέπονται στην ανακοίνωση για το πρόγραμμα REFIT πρέπει να εκληφθούν ως συνεχής διαδικασία, που διασφαλίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κατάλληλη για τον σκοπό, επιτυγχάνει τον κοινό στόχο των νομοθετών και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες πολιτών, ιδίως των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

7.  επισημαίνει τη δέσμευση της Επιτροπής σχετικά με τη νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που επέφεραν η Συνθήκη της Λισαβόνας και η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, που παγιώνει βέλτιστες πρακτικές σε τομείς όπως ο νομοθετικός προγραμματισμός, οι εκτιμήσεις αντικτύπου, οι συστηματικοί εκ των υστέρων έλεγχοι της νομοθεσίας της ΕΕ, και η εφαρμογή και διαχείριση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, και σημειώνει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων·

8.  χαιρετίζει τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι η στρατηγική της για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν αποσκοπεί στην απορρύθμιση συγκεκριμένων τομέων άσκησης πολιτικής ούτε στην αμφισβήτηση των αξιών που είναι σημαντικές για εμάς όπως η κοινωνική προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος και τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην υγεία·

9.  αναγνωρίζει το μακροπρόθεσμο εντατικό έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών, η οποία έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και η οποία έχει παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές για μια όσο το δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατική εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ στα κράτη μέλη· σημειώνει ότι τέσσερα μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με αρκετά από τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στην τελική έκθεση της ομάδας για τον διοικητικό φόρτο και έχουν προβεί στην κατάρτιση αντίθετης γνώμης· αναμένει από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερόμενων μερών που μετείχαν στη διαδικασία·

10.  τονίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και του σεβασμού της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων· υπογραμμίζει ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ ότι οι κοινωνικοί εταίροι δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 155 ΣΛΕΕ, να συνάπτουν συμφωνίες που μπορούν να οδηγήσουν στη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ κατόπιν κοινού αιτήματος των υπογραφόντων μερών· αναμένει από την Επιτροπή να σεβαστεί την αυτονομία των μερών και τις συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν κατόπιν διαπραγματεύσεων, και να λάβει σοβαρά υπόψη τους προβληματισμούς τους, τονίζει δε ότι το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόφαση για να μη ληφθούν υπόψη ή να παρακαμφθούν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, και θα απέρριπτε συνεπώς κάθε εκτίμηση αντικτύπου για τις συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων·

11.  υπενθυμίζει ότι, κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η επιλογή μεταξύ εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προκάλεσε πολλές διαφωνίες σε διοργανικό επίπεδο· θεωρεί, συνεπώς, σημαντικό να καθοριστούν ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές, όπως ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, το οποίο εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2014·

12.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να απλουστεύει τη διαχείριση της οικονομικής αρωγής στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και της πρωτοβουλίας Ορίζων 2020·

Διαφάνεια και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

13.  επικροτεί την αναγνώριση από την Επιτροπή του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών· καλεί τα θεσμικά όργανα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον υποχρεωτικό και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών·

14.  επισημαίνει ότι, εάν καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕ μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερος και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ·

15.  επικροτεί, εν προκειμένω, το γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει πως ο διάλογος με τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλει στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα είναι διαφανής, αποτελεσματική και συνεκτική, και υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναφέρει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο καταλήγει στις προτάσεις της, για παράδειγμα με τη μορφή νομοθετικών κειμένων ή ανακοινώσεων της Επιτροπής·

16.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βελτίωση της νομοθεσίας αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο των δημόσιων διαβουλεύσεων· σημειώνει ότι η Επιτροπή θα διενεργεί στο μέλλον δημόσια διαβούλευση δώδεκα εβδομάδων α) πριν την κατάρτιση νέων νομοθετικών προτάσεων και β) όταν αξιολογεί υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις και ελέγχει την καταλληλότητά τους και γ) στο πλαίσιο οδικών χαρτών και εκ των προτέρων εκτιμήσεων αντικτύπου· σημειώνει άλλωστε ότι, πέραν τούτου, η Επιτροπή, ακόμα και μετά την έγκριση μιας πρότασης, θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής εντός οκτώ εβδομάδων και θα διαβιβάζει τις απόψεις αυτές στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

17.  καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να προβεί σε ισορροπημένη και διαφανή αξιολόγηση των απόψεων και των παρατηρήσεων όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία της διαβούλευσης και ιδίως να εγγυηθεί ότι οικονομικά και οργανωτικά ισχυρές ομάδες συμφερόντων δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τις δημόσιες διαβουλεύσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει τα συμπεράσματά της από τις διαβουλεύσεις·

18.  επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει να δημοσιεύονται μόνο όταν η Επιτροπή εγκρίνει την εκάστοτε πολιτική πρωτοβουλία· θεωρεί αναγκαίο, για λόγους διαφάνειας των αποφάσεων της Επιτροπής, οι εκτιμήσεις αντικτύπου να δημοσιεύονται ακόμα και όταν η Επιτροπή έχει λάβει την απόφαση να μην καταθέσει πρόταση νομοθετικής πράξης·

19.  διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, που διαθέτει συμβουλευτικές αρμοδιότητες, συνιστά σημαντικό εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών· διαπιστώνει ότι η Επιτροπή των Περιφερειών, που διαθέτει επίσης συμβουλευτικές αρμοδιότητες, συνιστά σημαντικό εκπρόσωπο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της ΕΕ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δύνανται να ζητούν εκ των προτέρων τη γνώμη και των δύο συμβουλευτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το κρίνουν σκόπιμο· φρονεί ότι η στοχοθετημένη και έγκαιρη διαβούλευση μαζί τους, καθώς και η ειδική εμπειρογνωμοσύνη τους, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της νομοθεσίας·

20.  εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρχει εντονότερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως μέσω της αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης και της πείρας των κρατών μελών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε αρχικό στάδιο κατά την προετοιμασία της νομοθεσίας· επισημαίνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να τηρούν στο νομοθετικό τους έργο τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

21.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καθιερώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και των εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών στην όλη διαδικασία·

22.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διενεργεί επίσης στο μέλλον δημόσιες διαβουλεύσεις διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων για σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και σημαντικές εκτελεστικές πράξεις προτού τα κράτη μέλη αποφανθούν στην αρμόδια επιτροπή για την άποψή τους·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την αξιολόγηση, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών και καθιστώντας αμεσότερη τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

24.  επισημαίνει τη νέα επιλογή «Ελάφρυνση του βάρους – Εκφράστε την άποψή σας» (Lighten the Load – Have your Say) στη διαδικτυακή σελίδα της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ζητεί ισορροπημένο και διαφανή έλεγχο των λαμβανόμενων παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων από την Επιτροπή και τη νέα πλατφόρμα REFIT· πιστεύει, ωστόσο, ότι η ειδική ομάδα REFIT δεν πρέπει να υπόκειται σε υπερβολικά επαχθείς διαδικασίες και διαβουλεύσεις, αλλά θα πρέπει να είναι ένα όργανο ικανό να παρέχει γρήγορες απαντήσεις, καθώς και περισσότερο λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας· είναι της γνώμης ότι οι διαβουλεύσεις μέσω του εν λόγω ιστοτόπου της Επιτροπής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις δημόσιες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Εκτιμήσεις αντικτύπου και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

25.  σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη βελτίωση της νομοθεσίας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να είναι περισσότερο αυστηρά κατά την τήρηση των δεσμεύσεων τους και κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων των μελλοντικών και ισχυουσών νομοθετικών πράξεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις δεν υποκαθιστούν τις πολιτικές εκτιμήσεις και αποφάσεις και ότι οι ελευθερίες των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των πολιτικών τους καθηκόντων δεν πρέπει να περιοριστούν σε καμία περίπτωση·

26.  φρονεί ότι η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου· θεωρεί ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών θα πρέπει να περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να εκτιμώνται και να σταθμίζονται στην τελική ανάλυση οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα· υποστηρίζει ένα γενικώς ισχύον τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο δεν πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή οι προτάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, εκτός εάν προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών μη μετρήσιμων οφελών·

27.  πιστεύει ότι οι αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να εφαρμόζονται στις αποφάσεις σχετικά με το παράγωγο δίκαιο, καθώς και με το πρωτογενές δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να συνοδεύει, κατά περίπτωση, τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις με εκτίμηση αντικτύπου, η οποία θα περιλαμβάνει διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπλεκόμενους φορείς·

28.  θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει να είναι πλήρεις, ότι θα πρέπει να εκτιμώνται σταθμισμένα οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, και να αξιολογείται ο αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η ανάλυση κόστους-οφέλους αποτελεί ένα μόνο μεταξύ πολλών κριτηρίων·

29.  επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη, όπως στη Σουηδία, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, υφίστανται ανεξάρτητα όργανα, τα οποία επικουρούν εποικοδομητικά τις κυβερνήσεις στο νομοθετικό έργο με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθώς και να περιοριστούν τα έξοδα που συνδέονται με την υποχρέωση ενημέρωσης με μετρήσιμο και επαληθεύσιμο τρόπο· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές και η πείρα των υφιστάμενων οργάνων που είναι αρμόδια για τη βελτίωση της νομοθεσίας· λαμβάνει υπό σημείωση τη μετατροπή της επιτροπής εκτίμησης αντικτύπου της Επιτροπής σε ανεξάρτητη «επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου» και αναμένει ότι η ένταξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα έχει θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο εσωτερικό της Επιτροπής· επιμένει ότι η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό ρόλο και δεν θα πρέπει να εκδίδει δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις· επιμένει στην άποψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει να είναι συνεπείς και να λαμβάνουν υπόψη όλες τις αλλαγές που επέρχονται στο στάδιο της διϋπηρεσιακής διαβούλευσης καθώς και να βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην εκτίμηση του επιπρόσθετου κόστους για τα κράτη μέλη σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι η γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου θα πρέπει να συνοδεύει τη τελική νομοθετική πρόταση· προτείνει κατά τη προσεχή διαβούλευση για τη διοργανική συμφωνία να συζητηθεί, ως ιδέα, το εάν ένα συμβούλιο ρυθμιστικού ελέγχου θα εξυπηρετούσε το κοινό συμφέρον των θεσμικών οργάνων ως ένα καθαρά συμβουλευτικό όργανο·

30.  επικροτεί το γεγονός ότι οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου πρόκειται τώρα, σε αρχικό στάδιο της συζήτησης σχετικά με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, να εξετάσουν τις σχετικές εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής με βάση έναν ενδεικτικό κατάλογο σημείων ελέγχου· εκφράζει, ωστόσο, λύπη διότι η Γραμματεία του Συμβουλίου δεν διαθέτει ακόμα δική της μονάδα εκτίμησης αντικτύπου και πιστεύει ότι η προαναφερθείσα λύση θα μπορούσε να συμβάλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτίμηση σημαντικών τροποποιήσεων προτάσεων της Επιτροπής·

31.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ιδρύσει δική του διεύθυνση για την εκτίμηση αντικτύπου και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η οποία προσφέρει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές πλήθος υπηρεσιών όσον αφορά την εκ των προτέρων και την εκ των υστέρων εκτίμηση του αντικτύπου, αξιολογεί την προστιθέμενη αξία των μελλοντικών ή των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, και εκτιμά πολιτικές επιλογές στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, έχουν διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο 20 περίπου εκτιμήσεις αντικτύπου για τροποποιήσεις σε προτάσεις της Επιτροπής· υπενθυμίζει στις εξειδικευμένες επιτροπές του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συνέπεια το ήδη υπάρχον μέσο της εκτίμησης αντικτύπου, ιδίως όταν σκοπεύουν να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Επιτροπής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό του πεδίου ελιγμών που διαθέτουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

32.  παραπέμπει σε καθεμία από τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λαμβάνουν πάντα υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της νομοθεσίας·

33.  επισημαίνει ότι η προθεσμία υπαναχώρησης που λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά πριν από την τελική ψηφοφορία –η οποία χρησιμοποιείται σήμερα για αναθεώρηση από νομική και γλωσσική άποψη– θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την ολοκλήρωση της εκτίμησης αντικτύπου και του ελέγχου της επικουρικότητας·

34.  θεωρεί ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξουν μια κοινή μεθοδολογική προσέγγιση για τις εκτιμήσεις αντικτύπου· τονίζει το γεγονός ότι οτα νομοθετικά προνόμια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη τροποποίηση προτάσεων της Επιτροπής πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα·

35.  παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών διαβουλεύσεών της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, κατά την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, αναζητώντας τρόπους ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης επί των προτάσεων σε προκαταρκτικό στάδιο·

ΜΜΕ και προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις

36.  επισημαίνει τη δέσμευση της Επιτροπής για περαιτέρω βελτίωση της δοκιμής ΜΜΕ, έχοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι τα 20 και πλέον εκατομμύρια των ΜΜΕ αποτελούν το 99 % όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ και ότι, συνεπώς, οι ΜΜΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής δραστηριότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης· υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα σύναψης προσαρμοσμένων συμφωνιών και θέσπισης πλέον ευέλικτων ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ στις εκτιμήσεις αντικτύπου, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι κατ' αυτόν τον τρόπο δεν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και ότι με τις εξαιρέσεις ή τις πλέον ευέλικτες διατάξεις δεν ευνοείται ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς ούτε εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτή· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της Επιτροπής να εξετάσει πλέον ευέλικτους κανόνες για ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς όρους απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι εύλογο και εφικτό και δεν υπονομεύεται η αποτελεσματική επίτευξη των κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών στόχων των προτεινόμενων νομοθετικών διατάξεων·

37.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκαταλείψει τους φιλόδοξους στόχους της για τη θέσπιση βάσης με στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας θέσεων απασχόλησης, μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ, και ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να μην διακυβευθούν οι στόχοι γενικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των φιλικών προς τους χρήστες, οικολογικών, κοινωνικών προτύπων και των προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και των προτύπων για την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των εργασιακών προτύπων ή σε αύξηση των επισφαλών συμβάσεων απασχόλησης, και ότι οι εργαζόμενοι στις ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση και υψηλό επίπεδο προστασίας όπως οι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερες εταιρείες·

38.  επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου των νέων κανονισμών για τις ΜΜΕ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβεί εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

39.  τονίζει την ανάγκη για σαφέστερους κανονισμούς που θα μπορούν να εφαρμόζονται με απλό τρόπο και να βοηθούν όλους τους παράγοντες να λειτουργούν εντός των ορίων του κράτους δικαίου· υπογραμμίζει ότι η απλούστερη και εξυπνότερη νομοθεσία μπορεί να διευκολύνει τη συνεπή μεταφορά αλλά και την πιο αποτελεσματική και ενιαία επιβολή της από τα κράτη μέλη·

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις

40.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή καθιστά την εκ των υστέρων ανάλυση αναπόσπαστο μέρος της βελτίωσης της νομοθεσίας· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τέτοιου είδους αναλύσεις θα πρέπει να διενεργούνται εντός επαρκούς χρονικού πλαισίου, κατά προτίμηση αρκετά χρόνια μετά το πέρας της προθεσμίας για τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις δεν πρέπει ποτέ να αντικαταστήσουν το καθήκον που έχει η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να παρακολουθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από τα κράτη μέλη και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτού·

41.  τονίζει τη σημασία της εκ των υστέρων εκτίμησης και της αξιολόγησης των επιδόσεων στον τομέα της πολιτικής για την αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της ΕΕ και των πολιτικών της ΕΕ υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων στα οποία απέβλεπε ο νομοθέτης·

42.  θεωρεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να μετέχουν στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της νέας νομοθεσίας, καθώς αυτό θα ωφελήσει, επίσης, τις εκθέσεις της Επιτροπής και θα συμβάλει στη διερεύνηση των διαφόρων εθνικών προκλήσεων που τίθενται από μεμονωμένους νόμους και κανονισμούς·

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη

43.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ένα τρίτο του ρυθμιστικού και διοικητικού φόρτου που συνοδεύει τη νομοθεσία της ΕΕ απορρέει από τα μέτρα μεταφοράς της που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη·

44.  αναγνωρίζει ότι, στην περίπτωση των οδηγιών, εναπόκειται στην εξουσία των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την έγκριση υψηλότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο από εκείνα τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, και επικροτεί κάθε σχετική απόφαση· επιβεβαιώνει ότι αυτά τα υψηλότερα πρότυπα δεν πρέπει να θεωρούνται κανονιστικός υπερθεματισμός· καλεί, ωστόσο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές να έχουν επίγνωση των πιθανών συνεπειών της πρακτικής του επονομαζόμενου κανονιστικού υπερθεματισμού («Gold-Plating»), μέσω της οποίας προστίθεται άσκοπη γραφειοκρατική επιβάρυνση στη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρανόηση της νομοθετικής δραστηριότητας της ΕΕ που με τη σειρά της μπορεί να προαγάγει τον ευρωσκεπτικισμό· καλεί τα κράτη μέλη, χάριν της φιλικότητας προς τους χρήστες, να καταργήσουν τους υφιστάμενους περιττούς διοικητικούς κανόνες κατά την εφαρμογή των οδηγιών και των κανονισμών·

45.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κατά την υλοποίηση και την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ· εκτιμά ότι αυτό θα ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετάσχουν στον προσδιορισμό των δυσκολιών που συναντώνται κατά την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

46.  τονίζει το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου να γνωρίζει ως συννομοθέτης τα αποτελέσματα που παράγει στην πραγματικότητα η νομοθεσία της ΕΕ μετά την εφαρμογή της· καλεί επομένως την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο πλήρη πρόσβαση σε οποιαδήποτε σχετική αξιολόγηση, μεταξύ άλλων στα βασικά στοιχεία που συλλέγονται και στα προπαρασκευαστικά έγγραφα·

47.  καλεί την Επιτροπή, ενόψει των σοβαρών και διαρκών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, περιλαμβανομένων προβλημάτων στρέβλωσης του ανταγωνισμού, να επανεξετάσει την επιστημονική βάση του εν λόγω κανονισμού, τη χρησιμότητά του και τον ρεαλιστικό χαρακτήρα του, και να διαγράψει, κατά περίπτωση, την έννοια των θρεπτικών χαρακτηριστικών· φρονεί ότι οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, όπως η ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τα τρόφιμα και η αναγραφή ειδικών ενδείξεων σχετικά με την περιεκτικότητα σε λίπος, ζάχαρη και αλάτι, έχουν εν τω μεταξύ επιτευχθεί μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές·

48.  παραπέμπει στην κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα καθώς και στην κοινή πολιτική δήλωση, της 27ης Οκτωβρίου 2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα εν λόγω επεξηγηματικά έγγραφα·

Απόσυρση από την Επιτροπή εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων

49.  επισημαίνει ότι η νεοεκλεγείσα Επιτροπή, στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015, και επικαλούμενη την αρχή της έλλειψης συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο, έθεσε για πρώτη φορά προς εξέταση όλες τις εκκρεμούσες νομοθετικές πρωτοβουλίες·

50.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί καθ’ οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας έγκρισης ενωσιακής πράξης, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, να αποσύρει μια πρόταση, εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει ενεργήσει σχετικά, όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο με την απόφασή του της 14ης Απριλίου 2015(9)· καλεί, συνεπώς, χάριν της διοργανικής ισορροπίας, την Επιτροπή, σε περίπτωση απόσυρσης, να ζητήσει πρώτα τη γνώμη του Κοινοβουλίου, ιδίως μετά την πρώτη ανάγνωση και να λάβει δεόντως υπόψη τις θέσεις του· στο πλαίσιο αυτό παραπέμπει ειδικότερα στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2015·

51.  επισημαίνει, περαιτέρω, ότι το Δικαστήριο, με την ίδια απόφαση, αποδέχεται τους ισχυρισμούς του Συμβουλίου ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση απόσυρσης μιας νομοθετικής πρότασης, πρέπει να σέβεται την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, την αρχή της θεσμικής ισορροπίας και την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ και την αρχή της δημοκρατίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 ΣΕΕ·

52.  επισημαίνει την ανάγκη να αποτραπεί η αλληλοεπικάλυψη νομοθεσιών·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1· κείμενα που εγκρίθηκαν στις 9 Μαρτίου 2016, P8_TA(2016)0081.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0061.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0069.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0127.
(5) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 117.
(6) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.
(7) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 31
(8) Έγγραφο ΕΟΚΕ INT/750.
(9) Απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης Απριλίου 2015 στην υπόθεση C-409/13, Συμβούλιο κατά Επιτροπής [ECLI:EU:C:2015:217].


Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά
PDF 518kWORD 131k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (2015/2089(INI))
P8_TA(2016)0105A8-0278/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015» (COM(2014)0902),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(1), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Πρόγραμμα Ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της Νομοθεσίας (REFIT): τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές» (COM(2014)0368),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 4ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το SOLVIT(3), καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή σχετικά, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη έρευνας που ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία για την ενιαία αγορά»,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0278/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά είναι βασικό εργαλείο για την επαναφορά της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από 20 χρόνια μετά την επίσημη δημιουργία της, το πλαίσιο της ενιαίας αγοράς εξακολουθεί να παραμένει κατατετμημένο, κυρίως επειδή τα κράτη μέλη είτε δεν έχουν πλήρως μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο είτε δεν έχουν εφαρμόσει ορθά τη νομοθεσία της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς αντιμετωπίζοντας το σύνολο του κύκλου πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη στρατηγική για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς μέσω της άντλησης διδαγμάτων από τις εμπειρίες του παρελθόντος στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, των επαγγελματικών προσόντων και των δημόσιων συμβάσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η έννοια της κοινής ευθύνης η οποία θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση επιδιώκει να βελτιώσει την νομοθεσία για την ενιαία αγορά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της επικουρικότητας επεκτείνεται πέραν από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και περιλαμβάνει έναν ρόλο για τα εθνικά και - ανάλογα με την περίπτωση - τα περιφερειακά κοινοβούλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει ότι οι πολιτικές θα πρέπει να αποφασίζονται στο πλέον κατάλληλο θεσμικό επίπεδο – είτε τοπικό, είτε περιφερειακό, είτε εθνικό ή ευρωπαϊκό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ενιαία αγορά αγαθών αλλά όχι ενιαία αγορά υπηρεσιών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ειδικά εργαλεία θα πρέπει να ενισχυθούν, να αναθεωρηθούν ή να προωθηθούν με καλύτερο τρόπο, προκειμένου να συμβάλουν θετικά προς την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις μας, τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων σχετικά με διάφορες υπηρεσίες παροχής βοήθειας όπως «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη επαρκών δεικτών και στοιχείων για τη μέτρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς της ενιαίας αγοράς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δείκτες και τα στοιχεία θα μπορούσαν να καταστήσουν σαφέστερο τον στόχο και τον σκοπό της εν λόγω νομοθεσίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή καινοτομία είναι ταχύτερη από ότι η πολιτική και ότι οι επιχειρηματίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη του ψηφιακού θεματολογίου· ότι έχει καίρια σημασία να παρασχεθούν διαχρονικοί κανόνες οι οποίοι θα είναι ψηφιακοί εξ ορισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της νομοθεσίας για τους καταναλωτές είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Καταναλωτών το 2015, ένα ετήσιο φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει σημαντικούς ευρωπαίους και διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενα μέρη, ήταν η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας·

I. Εισαγωγή και γενικές αρχές

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος στην υλοποίηση της πρόσφατης στρατηγικής της για την εσωτερική αγορά·

2.  θεωρεί ότι η βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά θα πρέπει να αποτελέσει τόσο προτεραιότητα όσο και κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πιστεύει ότι η καλή νομοθεσία είναι προς όφελος των πολιτών και θα πρέπει να συμβάλλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, και ότι θα πρέπει να το πράττει κατά τρόπο που θα τονώνει, αντί να υπονομεύει, την ευρωπαϊκή οικονομία·

3.  θεωρεί «την καλύτερη νομοθεσία» στο πλαίσιο ολόκληρου του κύκλου πολιτικής, σύμφωνα με την οποία όλα τα στοιχεία συμβάλλουν σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη νομοθεσία· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ειδικοί δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχούς εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται ήδη στην αρχική εκτίμηση αντικτύπου και να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής, μεταξύ άλλων και κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας όταν τεθεί σε ισχύ·

4.  υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διαφάνειας και της πρόσβασης στην ενημέρωση· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ενώ τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προσβάσιμα στους πολίτες, τα έγγραφα του Συμβουλίου δεν είναι, και η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη·

5.  θεωρεί ότι η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη χάραξη πολιτικής, ούτως ώστε να υπογραμμίζει την «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς

6.  σημειώνει ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με τον μηχανισμό επικουρικότητας δεν παρέχουν πάντοτε επαρκή χρόνο στα κοινοβούλια για να εξετάσουν λεπτομερώς τις πτυχές της εφαρμογής , τη συνοχή με υφιστάμενη νομοθεσία και άλλα πρακτικά ζητήματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα κοινοβούλια θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν πλέον ενεργό ρόλο, ιδίως στις διαδικασίες διαβούλευσης·

7.  πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού να διασφαλίσουν ότι η αρχή της αναλογικότητας λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας· πιστεύει περαιτέρω ότι η διαδικασία θα πρέπει να επιτύχει τους σκοπούς της απλότητας, της διαφάνειας, της συνοχής και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν από κοινού με το Κοινοβούλιο τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουν ότι η απλοποίηση αποτελεί συνεχή διαδικασία, καθώς και ότι οι προσπάθειες στους τομείς αυτούς είναι προς όφελος των καταναλωτών και των ΜΜΕ·

9.  θεωρεί ότι η νομοθεσία για την ενιαία αγορά οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση και να είναι πλήρως συμβατή με τη διάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

10.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο της Ενιαίας Αγοράς ως χωριστού πυλώνα της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου, που θα υποστηρίζεται από ετήσια έκθεση για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς ως συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης·

II. Εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά

Εκτίμηση αντικτύπου

11.  πιστεύει ότι η νομοθεσία για την ενιαία αγορά θα πρέπει να έχει ως στόχο την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και να χρησιμεύει για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· θεωρεί τις αποτελεσματικές εκτιμήσεις αντικτύπου ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο σχεδιασμού της νομοθεσίας προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς αυτούς καθώς και τους στόχους τους της ενιαίας αγοράς, και σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις αλληλεπίδρασης με την ισχύουσα νομοθεσία·

12.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι περίπου το 40 % των σχεδίων αξιολόγησης επιπτώσεων που εξέτασε η επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διάστημα 2010-2014 χαρακτηρίστηκαν χαμηλής ποιότητας και επεστράφησαν ώστε να βελτιωθούν·

13.  θεωρεί ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικά ως εργαλεία, οι εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένες, αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία και να περιλαμβάνουν όλες τις επιλογές που έχουν σημαντικές επιπτώσεις ή πολιτική σημασία· εκφράζει την άποψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον ίδιο τομέα, και πρέπει να εξετάζουν τη συνοχή μεταξύ μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας και άλλων πολιτικών και γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου που υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο για να συνοδεύσουν σχέδια προτάσεων εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως τονίζεται, για παράδειγμα, από τη Μονάδα εκ των Προτέρων Εκτίμησης Αντικτύπου του Κοινοβουλίου στην ανάλυση της εκτίμησης αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση να καταστεί διαθέσιμος στην αγορά ραδιοεξοπλισμός·

15.  πιστεύει ότι η προσεκτική εξέταση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου και, ειδικότερα, να αιτιολογεί για ποιο λόγο ή με ποιο τρόπο έχουν γίνει οι εν λόγω επιλογές πολιτικής στις προπαρασκευαστικές φάσεις, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει την πολιτική διαδικασία· θεωρεί περαιτέρω ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ρυθμό της ψηφιακής καινοτομίας και εξέλιξης και την ανάγκη η νομοθεσία να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο τεχνολογικά ουδέτερη και ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις·

16.  επισημαίνει ότι δεν παρέχεται σαφής καθοδήγηση σχετικά με το αν οι πιθανές επιπτώσεις των προτάσεων REFIT πρέπει να προσδιοριστούν ποσοτικά ή όχι· τονίζει την ανάγκη για πιο στοχευμένες προτάσεις REFIT, με πιθανά οφέλη και εξοικονόμηση κόστους σε κάθε πρόταση·

17.  επισημαίνει ότι η εκτίμηση αντικτύπου που συνοδεύει την πρόταση θα πρέπει να συμπληρώνεται από εκτιμήσεις αντικτύπου των ουσιαστικών τροποποιήσεων που εγκρίνονται από τους συννομοθέτες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να καθορισθούν σαφείς και διαφανείς κανόνες σχετικά με τους όρους με τους οποίους θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω πρόσθετες εκτιμήσεις αντικτύπου· υπενθυμίζει, για παράδειγμα, ότι το Κοινοβούλιο αξιολόγησε προσεκτικά τον πιθανό αντίκτυπο στις ΜΜΕ ορισμένων από τις τροποποιήσεις που πρότεινε για τις δύο οδηγίες δημόσιων συμβάσεων· παροτρύνει, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο -το οποίο από το 2007 δεν έχει διενεργήσει καμία εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τις δικές του τροποποιήσεις- να συμμετέχει πιο ενεργά·

18.  υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της επικουρικότητας εκτείνεται πέραν της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια·

19.  σημειώνει ότι η μελέτη με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία για την ενιαία αγορά» που ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προτείνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να παράσχουν πολύτιμα στοιχεία στις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου·

Η διαδικασία διαβούλευσης

20.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 ΣΕΕ, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απαιτείται να διατηρούν έναν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους·

21.  θεωρεί ότι το στάδιο διαβούλευσης θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μια «εξ ορισμού ψηφιακή» ενότητα με την οποία η Επιτροπή θα επιδιώκει να κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες των χρηστών και τη σημασία του όρου «εξ ορισμού ψηφιακά» για τον σχεδιασμό της υπηρεσίας·

22.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης θα πρέπει να είναι ανοιχτές, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς και θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να περιλαμβάνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εκτίμησης αντικτύπου από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων· πιστεύει ότι αυτό είναι εξίσου σημαντικό για το παράγωγο δίκαιο, το οποίο έχει σημαντική επίπτωση στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά και το οποίο ως εκ τούτου απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο · θεωρεί ότι ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η τακτική διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα μπορούσε να βελτιώσει την εφαρμογή της δευτερογενούς νομοθεσίας·

23.  αναγνωρίζει τις προτάσεις για μια διευρυμένη φάση στρατηγικού προγραμματισμού στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, με τη συμπερίληψη των εξαρχής εκτιμήσεων επιπτώσεων· θεωρεί, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να απουσιάζει μια επισκόπηση της διαδικασίας εργασίας της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει οδικούς χάρτες που θα περιγράφουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε ειδικούς τομείς με πιο ορατό τρόπο, και να διευκολύνει την χρήση τους·

24.  θεωρεί ότι η συνεισφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων στις διάφορες υπηρεσίες παροχής βοήθειας, όπως το «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT, έχει καίρια σημασία για τη νομοθετική διαδικασία και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να αξιολογήσει τα στοιχεία που παρέχονται από τις εν λόγω υπηρεσίες και να τα λάβει υπόψη στο πλαίσιο της επανεξέτασης της σχετικής νομοθεσίας·

25.  πιστεύει ότι μια ευρεία και σωστά εξισορροπημένη διαβούλευση είναι ουσιώδης ως τμήμα για την νομοθετική διαδικασία· θεωρεί ότι η δημοσίευση των εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων, και η πρόσκληση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της πολιτικής στον τομέα αυτό, θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

26.  τονίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν τον χρόνο ή τους πόρους ώστε να συμμετέχουν σε τακτικές διαβουλεύσεις· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξεύρει φιλικούς προς τον χρήστη καθώς και καινοτόμους τρόπους για να υπάρξει διάλογος με τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·

27.  θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία θα πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία καθ όλο το νομοθετικό κύκλο, παρά μια περιστασιακή άσκηση· επαναλαμβάνει, σχετικά, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φόρουμ των ενδιαφερόμενων μερών για βελτίωση της νομοθεσίας και μείωση της γραφειοκρατίας·

28.  τονίζει ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές και προσιτές σε όλους, και ότι ειδικότερα θα πρέπει να συμμετέχουν οι ΜΜΕ, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

29.  πιστεύει ότι καθιστώντας τις διαβουλεύσεις διαθέσιμες στο κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, και πλέον προσβάσιμες και σαφείς, θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής και θα υπάρξει πλέον διαφανής πρόσβαση στη διαδικασία διαβούλευσης·

Εφαρμογή

30.  πιστεύει ότι η πλήρης και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά είναι θεμελιώδης και ότι οι σαφείς, συνολικοί και πολυδιάστατοι δείκτες αποτελούν μια χρήσιμη συμβολή, εφόσον επιθυμούμε τα οφέλη της ενιαίας αγοράς να γίνουν πλήρως αισθητά· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι στόχοι εφαρμογής δεν επιτυγχάνονται πάντα· ζητεί, ειδικότερα, την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να παρατηρείται σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ κρατών μελών και τομέων·

31.  θεωρεί ότι καθώς η Επιτροπή επιδιώκει να μειώσει τον όγκο του νομοθετικού της έργου, αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει μεγαλύτερη επικέντρωση σε πρωτοβουλίες πολιτικής, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για βαθύτερο προβληματισμό που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία των πινάκων αντιστοιχίας για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής· καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους δικούς τους πίνακες αντιστοιχιών·

33.  σημειώνει με λύπη ότι, παρά τον στόχο του 0,5 % που προτείνει η Επιτροπή στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υστερούν· τονίζει ότι δεν είναι μόνο οι τυπικοί στόχοι μεταφοράς και εφαρμογής που είναι σημαντικοί, αλλά επίσης η ποιότητα της μεταφοράς, η εφαρμογή στην πράξη και τα προβλήματα ή οι προκλήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν στην πραγματική ζωή για τους ενδιαφερόμενους φορείς·

34.  θεωρεί ότι , για να υλοποιηθούν τα οφέλη μια πλήρως λειτουργούσας ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή και τα κοινοβούλια οφείλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να διδαχθούν από τις βέλτιστες πρακτικές και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι και σκοποί της ειδικής νομοθεσίας δεν αναιρούνται λόγω κακής ή ασυνεπούς εφαρμογής στα διάφορα κράτη μέλη·

35.  πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον κανονιστικό υπερθεματισμό (gold-plating) και ότι απαιτούνται ισχυρότερα μέτρα προκειμένου να αναγνωρισθούν περιπτώσεις όπου υφίσταται, οι οποίες παρουσιάζουν προκλήσεις και συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που δημιουργείται σε επίπεδο ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν και να προσδιορίσουν στα έγγραφα εφαρμογής ποιο είναι το αποτέλεσμα της νομοθεσίας της ΕΕ και ποιο των εθνικών απαιτήσεων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες όπου το δίκαιο της ΕΕ προβλέπει μόνο την ελάχιστη εναρμόνιση·

Παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων

36.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της και να επικαιροποιεί τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς· ειδικότερα, ζητεί την άμεση επικαιροποίηση, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, των κατευθυντηρίων γραμμών του 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι συμβαδίζει με την ψηφιακή εποχή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ποιότητα των υπηρεσιών διαφέρει σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των κρατών μελών λόγω της απουσίας τόσο του καθορισμού προτεραιοτήτων όσο και πόρων· καλεί, ως εκ τούτου, για ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία των εν λόγω εργαλείων και υπηρεσιών·

37.  θεωρεί ότι η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) αποτελούν βασικά εργαλεία για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες· τονίζει ότι τα εργαλεία αυτά θα επιτρέψουν στους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύσουν τις διαφορές τους χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια κατά τρόπο αποδοτικό και απλό από οικονομικής απόψεως· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα σημαντικά αυτά εργαλεία·

38.  υπογραμμίζει ότι τα ενιαία σημεία επαφής που λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς την επίλυση των διαφορών, κατά το πρότυπο των SOLVIT, ECC-Net ή FIN-Net, είναι υπηρεσίες που συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα που θα καταστήσουν ευρύτερα γνωστά τα εν λόγω εργαλεία και να αναπτύξει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους·

39.  επικροτεί τα προγράμματα SOLVIT και EU-PILOT τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν την ανάγκη για την Επιτροπή να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EU-PILOT θα πρέπει να βελτιωθούν σε ό, τι αφορά τον χρόνο αντίδρασης από την χρονική στιγμή καταγραφής των προειδοποιήσεων·

40.  θεωρεί ότι το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) θα πρέπει να εξακολουθήσει να επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλα εργαλεία της ενιαίας αγοράς ώστε να αποτελέσει κεντρικό κόμβο πληροφοριών· τονίζει ότι αυτό θα ήταν συνεπές με τη συμμόρφωση της αρχής «μόνον άπαξ», σύμφωνα με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής·

41.  θεωρεί τις ψηφιακές πλατφόρμες όπως τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το IMI και ISA2 σημαντικές για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, μέσω της διευκόλυνσης της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών στα κράτη μέλη·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και κατανόησης των Ευρωπαίων σχετικά με τις υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεσή τους, όπως «Η Ευρώπη σου» και «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης, το δίκτυο CPC, τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το SOLVIT και η εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ και ΗΕΔ)·

43.  θεωρεί ότι υπηρεσίες όπως «Η Ευρώπη σου», «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Απασχόληση, το δίκτυο ΣΠΚ, τα ενιαία σημεία επαφής, το SOLVIT, το SOLVIT Plus, η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR) και η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR), αποτελούν χρήσιμες, χαμηλού κόστους εναλλακτικές επιλογές έναντι των νομικών διαδικασιών· σημειώνει ότι μόνο το 4 % των καταναλωτών και των επιχειρήσεων γνωρίζουν τα εργαλεία αυτά και ότι το επίπεδο χρησιμοποίησης των εν λόγω υπηρεσιών είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό, να ενισχύσουν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση για τα εργαλεία αυτά, εξετάζοντας ταυτόχρονα κατά πόσο τα αποτελέσματα και οι λύσεις από αυτά είναι κατάλληλα για τους χρήστες· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών παροχής βοήθειας όπως «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT με σκοπό να αυξηθεί η ικανοποίηση των χρηστών·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει σε βάθος την αλληλεπίδρασή μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και να διερευνήσει τη δυνατότητα αντικατάστασής τους με ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές το οποίο θα παραπέμπει στη συνέχεια τους καταναλωτές σε άλλα μέσα, ανάλογα με την περίπτωση·

45.  θεωρεί ότι με την ανάλυση αυτή θα προσδιοριστούν καλύτερα οι σχετικές υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερος διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και να αποτραπούν έτσι οι αλληλεπικαλύψεις·

46.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική επικοινωνίας και κατάρτισης με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας· συνιστά εν προκειμένω να δημιουργηθεί μια ενιαία διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες βοήθειας·

47.  θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) θα πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της ροής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εργαλείων της ενιαίας αγοράς·

48.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του εργαλείου παρακολούθησης της επιτροπής «EU Sweeps», ειδικά στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

49.  αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο των δράσεων «EU Sweeps», οι οποίες δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας μέσω συντονισμένων δράσεων ελέγχου στο επιγραμμικό περιβάλλον· πιστεύει ότι οι δράσεις «EU Sweeps» θα μπορούσαν να διευρυνθούν και στον μη επιγραμμικό τομέα·

50.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον ιστότοπο «Your Europe» (η Ευρώπη σου), υπάρχουν τομείς οι οποίοι αποτελούν σταθερά αντικείμενο ερωτήσεων από άτομα που επιχειρούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως οι τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αναγνώριση των προσόντων· θεωρεί ότι η Επιτροπή, από κοινού με τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό, προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση αυτών των δικαιωμάτων·

51.  θεωρεί ότι μια ποιοτική καθώς και ποσοτική αξιολόγηση της εφαρμογής είναι η κατάλληλη διαδικασία, και όχι μόνο τα απλά αριθμητικά δεδομένα κατά πόσον ή όχι οι οδηγίες έχουν τυπικά μεταφερθεί, προκειμένου να υπάρξει πλήρης κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η νομοθεσία για την ενιαία αγορά λειτουργεί στην πράξη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις·

52.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον ένα « σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης » θα μπορούσε να δημιουργηθεί το οποίο θα επισημαίνει πού υφίστανται προβλήματα στην εφαρμογή ή την υλοποίηση του δίκαιου της ΕΕ·

53.  πιστεύει ότι η συστηματική εξέταση των καταναλωτικών αγορών σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να εντοπίζει τις αναδυόμενες τάσεις και τις απειλές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε πιο εύθετο χρόνο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των καταναλωτών·

54.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιδόσεις των σημείων επαφής για τα προϊόντα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό περί αμοιβαίας αναγνώρισης του 2009 και στον κανονισμό του 2011 για τα προϊόντα δομικών κατασκευών·

Επιβολή και εποπτεία της αγοράς

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη σύσφιξης της συνεργασίας μεταξύ των εργαλείων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς που λαμβάνουν καταγγελίες από καταναλωτές για παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ από εμπόρους και εθνικές αρχές επιβολής μέσω των επίσημων διαδικασιών και της βελτίωσης της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων·

56.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τη συνοχή και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και - τελικά - των διαδικασιών επί παραβάσει, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς·

57.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις διαδικασίες που προηγούνται αυτών είναι περιορισμένη και ζητεί να βελτιωθεί η διαφάνεια στον τομέα αυτό, με τον δέοντα σεβασμό των κανόνων εμπιστευτικότητας·

58.  προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει σε έγκαιρες και γρήγορες διαδικασίες επί παραβάσει όπου υφίστανται αποδείξεις που καταδεικνύουν την αποτυχία εφαρμογής και όπου έχουν αποτύχει εύλογες προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων μέσω εργαλείων όπως το EU Pilot ή SOLVIT· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν ισότιμη ευθύνη για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ, και ότι θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και επαρκή επιβολή των κανόνων ώστε να προστατεύσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών και να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη·

59.  αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει πλήρως τον ρόλο του στην επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την επανεξέταση της εφαρμογής της νομοθεσίας και με την άσκηση ελέγχου στην Επιτροπή, ιδιαίτερα μέσω της δέσμευσης εκ μέρους του Κοινοβουλίου για ετήσιες, ή τουλάχιστον πλέον λεπτομερείς εκθέσεις εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας που σχετίζονται ειδικότερα με την λόγω επιβολή·

60.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/EΚ)(4), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα δεδομένα σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και την αποτελεσματικότητα των καθεστώτων επιβολής του νόμου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα και την διάρκεια των διαδικασιών επιβολής· ότι έχει καλέσει επανειλημμένως την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων·

61.  θεωρεί ότι τα εργαλεία εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα εργαλεία της ενιαίας αγοράς ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

62.  τονίζει, εν προκειμένω, ότι οι εθνικές αρχές δεν κάνουν πάντα ορθή χρήση του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (ICSMS) ή αδυνατούν να λάβουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη βελτίωσης της διαβίβασης των υποθέσεων μεταξύ των δημόσιων αρχών·

63.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, σύμφωνα με ανάλυση δείγματος που διενέργησε η Επιτροπή το 2014, το 60 % των ερευνών επί των τελικών προϊόντων δεν περιείχαν αναφορά στη χώρα προέλευσης, το 32 % των ερευνών επί μηχανημάτων δεν συνοδεύονταν από ταξινόμηση κινδύνων και το 5 % των καταχωρίσεων δεν περιείχαν αναφορά στον κανονισμό/την οδηγία της ΕΕ που αποτελούσε το αντικείμενο της παραβίασης· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν σοβαρά το ζήτημα αυτό και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν·

Εκ των υστέρων (Ex-post) αξιολόγηση και επανεξέταση

64.  χαιρετίζει την τακτική περίοδο επανεξέτασης και την εισαγωγή τομεακής ανάλυσης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, απώτερος στόχος του οποίου πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας και η απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

65.  θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ανάλυση σε ό,τι αφορά το κατά πόσον τα νομοθετικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του στόχου, και κατά πόσον εξακολουθούν να παραμένουν συνεπή με την τρέχουσα πολιτική στόχων· υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της διαφάνειας στη διαδικασία REFIT· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένας κινούμενος στόχος για τη μείωση του διοικητικού και ρυθμιστικού φόρτου μπορεί να συμβάλει θετικά στη διασφάλιση της τήρησης των επιδιωκόμενων στόχων κατά τον πλέον αποδοτικό δυνατό τρόπο, και με το ελάχιστο κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

66.  σημειώνει ότι το σωρευτικό κόστος των ρυθμίσεων συχνά αποτελεί φραγμό για τους συμμετέχοντες στην ενιαία αγορά, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την δέσμευση της Επιτροπής να εξετάσει το θέμα αυτό· τονίζει ότι μια παρόμοια ανάλυση θα πρέπει να αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων όσον αφορά την είσοδο στην αγορά και τη διασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες·

67.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την κατανόησή της όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων πολιτικής, όπως η επίπτωση συμπληρωματικών ή αντικρουόμενων πολιτικών που εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης την επίπτωση και το κόστος μη δράσεως, προκειμένου να βελτιώσει τη χάραξη πολιτικής, και, τελικά, να συμβάλει σε καλύτερη νομοθεσία για την ενιαία αγορά·

68.  θεωρεί ότι οι ενισχυμένες ρήτρες αναθεώρησης ή λήξης ισχύος μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατ’ εξαίρεση, ιδίως για προσωρινά φαινόμενα, με τα θεσμικά όργανα να δεσμεύονται ότι θα τηρούν τη νομοθεσία ενημερωμένη και θα την εφαρμόζουν μόνον όπου χρειάζεται· θεωρεί τις διασφαλίσεις αυτές ως απαραίτητα μέσα για την εξασφάλιση ότι η ουσιαστική νομοθεσία δεν θα παύει να ισχύει·

III. Συμπέρασμα

69.  τονίζει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά δεν συνεπάγεται άρση όλων των ρυθμίσεων ούτε χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας της νομοθεσίας, π.χ. από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας, προστασίας των καταναλωτών και κοινωνικών προτύπων, αλλά μάλλον την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, και των περιττών ρυθμίσεων, και των αρνητικών επιπτώσεων με την ταυτόχρονη επίτευξη ενός ανταγωνιστικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα υποστηρίζει την απασχόληση και τις επιχειρήσεις εντός της Ευρώπης·

70.  τονίζει ότι μια ενιαία αγορά που δεν επιβαρύνει ή δεν εμποδίζει την παραγωγή, την καινοτομία και το εμπόριο αποτελεί ένα εργαλείο που θα επαναφέρει στην Ευρώπη θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη, που παλαιότερα ευρίσκονταν εκτός αυτής·

71.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η κοινή ευθύνη για βελτιωμένη νομοθεσία στον τομέα της ενιαίας αγοράς, θα οδηγήσει στην υλοποίηση κοινών οφελών: μια ισχυρή και δυναμική ενιαία αγορά που συμβάλει στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης, και ως εκ τούτου, στην ευημερία των πολιτών της·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 75.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0164.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0063.


Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο
PDF 512kWORD 125k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (2015/2138(INI))
P8_TA(2016)0106A8-0021/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1093/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (EE) αριθ. 390/2014, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης (Δήλωση του Παρισιού) κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2015, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)» (COM(2015)0408),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2016 για την εφαρμογή του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (C(2015)6151),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με δείκτη αναφοράς για τη μαθησιακή κινητικότητα(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)» (COM(2015)0429),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2009, με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία: Επένδυση και ενδυνάμωση – Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας»(COM(2009)0200),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη επίσημης και της άτυπης μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαΐου 1992, σχετικά με την πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πορεία προς το 1993(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με πρωτοβουλίες για τη συμπλήρωση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών με τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα για τη συμπερίληψη της ευρωπαϊκής διάστασης(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0021/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό που θα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμο για όλους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι να διαμορφώνει πολίτες με πλήρη συνείδηση, και, για τον λόγο αυτό, υπερβαίνει την εκπλήρωση των οικονομικών στόχων της ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν την προετοιμασία των ατόμων για τη ζωή και την ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες σε όλο και πιο σύνθετες, απαιτητικές, πολυπολιτισμικές και συνεκτικές κοινωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου το 2014, το 44 % των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αισθάνεται ότι έχει περιορισμένη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ και το 52% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι δεν μετράει η άποψή του στην ΕΕ(12)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 42,61 % των πολιτών της ΕΕ και μόνο το 27,8 % των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποσοστό που αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων από το 1979(13)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής γνώση για την ΕΕ και η ελλιπής κατανόηση της συγκεκριμένης προστιθέμενης αξίας της μπορεί να συμβάλει στην αίσθηση ενός δημοκρατικού ελλείμματος και να οδηγήσει στη διάδοση του ευρωσκεπτικισμού στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοκρατικά ελλείμματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να μειωθεί το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της φωνής των ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο αριθ. 437 του 2015, η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων συμφωνούν με την άποψη ότι τα σχολικά μαθήματα και η ύλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαφορετικότητα ως προς τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου(14)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών εντός της Ένωσης και τα προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν στην ΕΕ, ενός κοινοτικού πνεύματος και μιας αποδοχής των πολυπολιτισμικών και πολυεθνικών κοινωνιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα και προγράμματα σπουδών, σε συνδυασμό με την αυξημένη επιρροή και συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της ΕΕ, καθώς και το αίσθημα της κατανόησης και της ένταξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση των κοινωνικών διαιρέσεων, του πολιτισμικού διαχωρισμού και των αισθημάτων στέρησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει εντάξει την εκμάθηση για την ΕΕ στα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης των εκπαιδευτικών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών εξακολουθούν να υπάρχουν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη τα θέματα που αφορούν την ΕΕ διδάσκονται εν γένει στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αποτελούν μικρό μόνο μέρος του προγράμματος που καλείται να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των καθηγητών και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να επικαιροποιηθούν μέσω αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, και ότι, εν προκειμένω, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι καθηγητές χρειάζονται ουσιαστική εξατομικευμένη συνδρομή και σχετική με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από το ιδιωτικό γραφείο μελετών ICF GHK για λογαριασμό της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού(15), με τίτλο «Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο», η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα της ΕΕ πραγματοποιείται κυρίως από ιδρύματα και ενώσεις που δραστηριοποιούνται εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus την οποία παρουσίασε η Επιτροπή το 2014 καταδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο της εκπαιδευτικής κινητικότητας και της διεθνοποίησης των σπουδών όχι μόνο στα προγράμματα σπουδών και την απασχολησιμότητα αλλά και στη γνώση για την Ευρώπη, στην καλλιέργεια του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και του φιλοευρωπαϊκού αισθήματος, καθώς και στη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

1.  υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης στους διαφορετικούς κλάδους, επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης, τονίζοντας συγχρόνως την ανάγκη για ευρεία και βαθειά κατανόηση της ιδέας που θα λαμβάνει υπόψη την πολύπλοκη, δυναμική και πολυεπίπεδη φύση της, με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο να αποτελεί την κεντρική συνιστώσα·

2.  τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση έχει καίρια σημασία και θα βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα - και να επανασυνδεθούν με - την ΕΕ, και μπορεί να εμβαθύνει στον ρόλο των αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, και να ενισχύσει την φωνή της Ένωσης σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο·

3.  τονίζει την ανάγκη να κατανοηθούν οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθηθεί η προσήλωση στις αξίες αυτές· επισημαίνει ότι η γνώση και η κατανόηση της κοινής ιστορίας και των κοινών αξιών της ΕΕ και των κρατών μελών της έχει καθοριστική σημασία για την αμοιβαία κατανόηση, την ειρηνική συνύπαρξη, την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη καθώς και για την κατανόηση των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο ορατή και καλύτερα ενσωματωμένη στην διδακτική ύλη και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, λόγω του αντικτύπου της στην καθημερινή ζωή των πολιτών της· θεωρεί ότι μια διδακτική ύλη που θα αναφέρεται ρητά στην ΕΕ μπορεί να προσθέσει ουσιαστική αξία στα σχολικά προγράμματα και στην προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη των μαθητών·

5.  τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν δυναμικές και συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στα επίπεδα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, και να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

6.  υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση θα πρέπει να επιτρέψει στους μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν μια αίσθηση του ανήκειν και να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους ως ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και να συμμετάσχουν σε έναν κρίσιμο προβληματισμό σχετικά με την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της μάθησης σχετικά με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ που βασίζονται στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την διακυβέρνηση της ΕΕ και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και πώς αυτές επηρεάζουν τα κράτη μέλη τους και τη δημοκρατική συμμετοχή τους· ενθαρρύνει τη χρήση των παιχνιδιών ρόλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, μέσω των οποίων τα παιδιά και οι μαθητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω στα ευρωπαϊκά ζητήματα·

7.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ έχει διαμορφωθεί από τα κράτη μέλη της, με τη μοναδική καθένα ιστορία και πολιτισμό του, και ότι η ανάπτυξη της Ένωσης παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κράτη μέλη της· επισημαίνει παράλληλα τη συμβολή των διαφορετικών πολιτισμών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στην ευρωπαϊκή κληρονομιά·

8.  σημειώνει ότι ο αντίκτυπος της ΕΕ στα κράτη μέλη είναι σημαντικός, και ότι η μάθηση σχετικά με την ΕΕ στο σχολείο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τόσο τον ρόλο των κρατών μελών στην ανάπτυξη της ΕΕ, όσο και την επιρροή της ΕΕ στις εθνικές εξελίξεις·

9.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να δώσουν το σωστό παράδειγμα σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διδασκαλία και την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο μέσω της τήρησης των βασικών ευρωπαϊκών αξιών περί κοινωνικής ένταξης και ευρωπαϊκής και διεθνούς αλληλεγγύης·

10.  υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν, να ενισχυθούν και να διευρυνθούν οι αρχικές και οι διαρκείς ευκαιρίες δια βίου επαγγελματικής εξέλιξης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, και να τους δοθεί κατάλληλη στήριξη και επαρκείς πόροι ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν μια ευρωπαϊκή διάσταση στη διδασκαλία τους, ιδίως όσον αφορά την ιστορία και την ιθαγένεια της Ένωσης, να υλοποιήσουν στρατηγικές με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και να προσαρμόσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους στις ανάγκες των μαθητών·

11.  υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης και ενθάρρυνσης των πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών, της παροχής ευκαιριών κινητικότητας, της μάθησης μεταξύ ομοτίμων και των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του διδακτικού προσωπικού, μέσω, π.χ., της οργάνωσης σεμιναρίων ευρωπαϊκού επιπέδου·

12.  τονίζει τον ρόλο των πανεπιστημίων στην προετοιμασία και την κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών με υψηλά προσόντα και κίνητρα· ζητεί να ενθαρρύνονται και να στηρίζονται οι δράσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να παράσχουν δυνατότητες παρακολούθησης ειδικευμένων κύκλων μαθημάτων στα πανεπιστήμια, οι οποίοι θα είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι για τους εγγεγραμμένους φοιτητές καθώς και για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές·

13.  τονίζει τη σημασία και τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διδασκαλία της ιστορίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρμοδιότητες των κρατών μελών επί του θέματος, δεδομένου ότι ορισμένα ιστορικά γεγονότα συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ιδεώδους και των ευρωπαϊκών αξιών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις εταιρείες ιστορικών σπουδών και τα κέντρα ιστορικής έρευνας προκειμένου να αξιοποιηθεί η επιστημονική συμβολή τους στην ευρωπαϊκή ιστορία και ο ρόλος τους όσον αφορά την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού των σχολείων·

14.  συνιστά να αφιερώσει το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ειδικά προγράμματα, εργαλεία και δραστηριότητες για τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα οποία θα αναπτύξουν μια αποτελεσματική αφήγηση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τις θεμελιώδεις αξίες του·

15.  ζητεί την επείγουσα ανανέωση και την ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και την αγωγή του πολίτη σε όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες, με στόχο τον εφοδιασμό των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία τους, με σχετικές γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και ικανότητες, την ενδυνάμωσή τους στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και ισορροπημένων απόψεων, στην άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων και ευθυνών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου, στην εκτίμηση της διαφορετικότητας, στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και στη συμμετοχή τους ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες·

16.  επισημαίνει ότι η αυξημένη συμμετοχή των φοιτητών και των γονέων στη διοίκηση του σχολείου μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και την ενίσχυση της βιώσιμης συμμετοχικής δημοκρατίας και της αντίληψης της ιθαγένειας, καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων· ζητεί από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εισαγάγουν και να αυξήσουν το πεδίο της συμμετοχής σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της φωνής των φοιτητικών οργανώσεων, δεδομένου ότι η δημοκρατία μαθαίνεται και βιώνεται·

17.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των κινήτρων και των ευκαιριών των διδασκόντων και των διδασκομένων να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ΕΕ μέσω της απόκτησης άμεσων εμπειριών, όπως επισκέψεις σχολείων σε άλλες χώρες, επισκέψεις σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επαφές με αξιωματούχους της ΕΕ, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καθώς και μέσω της εκπαίδευσης στα μέσα, όπως η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τη νεολαία, αξιοποιώντας πλήρως τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (ΑΕΠ)·

18.  ζητεί την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής διδασκαλίας, με τη χρήση ψηφιακών μαθημάτων και τηλεδιασκέψεων, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν πιο εύκολα να ανακαλύπτουν άλλες απόψεις και προσεγγίσεις όσον αφορά τις σπουδές τους·

19.  υπογραμμίζει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε διαπολιτισμικά θέματα και στην εξασφάλιση των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες για να ζουν και να εργάζονται σε έναν όλο και περισσότερο σύνθετο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

20.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας της νεολαίας, του εθελοντισμού και της εκπαίδευσης σε επίπεδο ενηλίκων, οικογένειας αλλά και μεταξύ των γενεών, καθώς και του αθλητισμού ως μέσου διαπαιδαγώγησης, για την ανάπτυξη κοινωνικών και σχετιζόμενων με την ιδιότητα του πολίτη ικανοτήτων, και τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών ευρωπαίων πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν και να επικυρωθούν οι ικανότητες στο πλαίσιο της τυπικής μάθησης και να δημιουργηθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης·

21.  ζητεί την υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών πολιτικών, η οποία θα επιτρέπει την αποτελεσματική εκπαιδευτική ενσωμάτωση των μεταναστών μαθητών βάσει της αμοιβαίας γνώσης των διαφορετικών πολιτισμών και της διαμόρφωσης κοινών αξιών·

Ο ρόλος της Ένωσης

22.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την υποστήριξή της στις προσπάθειες για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κινητικότητας των εκπαιδευτικών παραγόντων, και για την ενεργό διάδοση πληροφοριών - συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις σχετικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις διαθέσιμες μελέτες και εκθέσεις - στους βασικούς συντελεστές και τους πολίτες ενθαρρύνει εν προκειμένω την καλύτερη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

23.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ένα κοινό πλαίσιο, και να προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές με συγκεκριμένα παραδείγματα, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ ώστε να ενθαρρύνει την αντικειμενική και κριτική σκέψη για τα οφέλη που αποφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της, σεβόμενη παράλληλα την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

24.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα προκειμένου να ελέγξει το πώς διεξάγεται η διδασκαλία για την ΕΕ στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη, τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών και εξετάσεων, και να διερευνήσει εάν α) οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές διαθέτουν επαρκή πρόσβαση στα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, στη διά βίου μάθηση και στις πλατφόρμες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και β) εάν χρηματοδοτούμενες δράσεις για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της εκμάθησης για την ΕΕ έχουν εντέλει αντίκτυπο στα σχολεία·

25.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει, να στηρίξει και να διευκολύνει δίκτυα που προωθούν, και συμμετέχουν στη διαδικασία εκμάθησης για την ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εν λόγω δικτύων σε επίπεδο Ένωσης, και να εντοπίσει τους τομείς που επιδέχονται βελτιώσεις·

26.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, αναφορικά με την διάσταση της ΕΕ στην εκπαίδευση και την καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων στις δομές εκπαίδευσης, μέσω της αξιολόγησης του διδακτικού υλικού και της χάραξης πολιτικών κατά του εκφοβισμού και κατά των διακρίσεων·

27.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων Erasmus +, Ευρώπη για τους Πολίτες και Δημιουργική Ευρώπη, για την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των γλωσσικών δεξιοτήτων, της ανάπτυξης ταυτότητας ενεργού πολίτη, της πολιτιστικής συνείδησης, της διαπολιτισμικής κατανόησης και άλλων πολύτιμων, καίριων και οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων· τονίζει τη σημασία αυτών των προγραμμάτων στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την ανάγκη για μεγαλύτερη και επαρκή οικονομική στήριξη αυτών των προγραμμάτων, μεγαλύτερη εστίαση στα ποιοτικά τους αποτελέσματα και ευρύτερη πρόσβαση στην κινητικότητα, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτές, νέους με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο καθώς και ευάλωτες και μειονεκτικές ομάδες, και άτομα με ειδικές ανάγκες·

28.  υπενθυμίζει το ευρύ φάσμα δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, καθώς και τη δημοτικότητα και την αναγνώριση του εν λόγω προγράμματος από το ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα των φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβάλλουν περισσότερο τις λιγότερο γνωστές δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, όπως η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία·

29.  χαιρετίζει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus +, και τη δέσμευσή της για συγκεκριμένες δράσεις σε συνέχεια της Διακήρυξης του Παρισιού, ιδίως για τις δράσεις που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τον αντίκτυπο του Erasmus+ ως προς την προώθηση της ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης, παρέχοντας μεταξύ άλλων μεγαλύτερη στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στην πολύτιμη συμβολή τους στην αγωγή του πολίτη·

30.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις παιδαγωγικές πτυχές και την προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των σχολείων των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω της δράσης Jean Monnet διασφαλίζοντας ότι τα σχολεία θα μπορούν να υποβάλλουν απευθείας τις αιτήσεις τους και παρέχοντας χρηματοδότηση για διάστημα μεγαλύτερο, όπως π.χ. τρία έτη, σύμφωνα με τον τρόπο που χρηματοδοτούνται οι εκπαιδευτικές ενότητες Jean Monnet· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει διαθέσιμη την δράση της εκπαιδευτικής ενότητας Jean Monnet σε ιδρύματα κατάρτισης διδασκόντων και να ενθαρρύνει τα εν λόγω ιδρύματα να την ενσωματώσουν στα προγράμματά τους·

31.  επισημαίνει ότι η Ένωση διέρχεται επί του παρόντος κρίση όσον αφορά τη δημοκρατική της νομιμοποίηση, όχι μόνο λόγω της ανεπαρκούς γνώσης των Ευρωπαίων σχετικά με τους μηχανισμούς της ΕΕ, αλλά και λόγω του περιορισμού της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι, για να ανακτήσει τη νομιμοποίησή της, η Ένωση πρέπει να περιορίσει την κατάρρευση των δημοκρατικών της δομών και να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους πολίτες της·

32.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι για μια δημοκρατική και με ακόμη λιγότερους αποκλεισμούς κοινωνία, ενισχύοντας επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

33.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο όλων των προγραμμάτων της ΕΕ στην ανάπτυξη της ταύτισης των συμμετεχόντων με την ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή τους στα κοινά·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να προωθήσει όσο το δυνατόν ευρύτερα τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες eTwinning, EPALE και Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης, και να συνεχίσει την υποστήριξη και την ανάπτυξη άλλων ψηφιακών πυλών, όπως «H γωνιά των εκπαιδευτικών», προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, εύκολο στη χρήση και επικαιροποιημένο διδακτικό υλικό που είναι κατάλληλο για την εκμάθηση σχετικά με την ΕΕ και διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·

35.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την κριτική αποτίμηση του υλικού που διατίθεται επί του παρόντος στην πλατφόρμα «Η γωνιά των εκπαιδευτικών» από εν ενεργεία εκπαιδευτές και από ακαδημαϊκούς που ειδικεύονται σε σπουδές σχετικά με την ΕΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της καταλληλότητας·

36.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα γραφεία πληροφοριών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επικροτεί τη δέσμευσή τους υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων με τα κράτη μέλη, τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οργανώσεις της νεολαίας και τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να έλθουν πιο κοντά μεταξύ τους και να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζουν τα θεσμικά όργανα στην καθημερινή τους ζωή·

37.  ζητεί να διεξαχθεί ανοιχτή και κοινή συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής και των πόλεων, καθώς και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ του σχολικού συστήματος και των αστικών μοντέλων, ως μέσο κατανόησης των επιπτώσεων που έχουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις διαπολιτισμικές σχέσεις στην Ευρώπη σήμερα·

38.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει, το συντομότερο δυνατό, την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο ως σύσταση στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες·

Ο ρόλος των κρατών μελών

39.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν, να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και όλα τα είδη προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με την ΕΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης - συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - με σκοπό την ενίσχυση της διάστασης της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, ενθαρρύνοντας σθεναρά τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να πράξουν το ίδιο, ιδίως εάν διαθέτουν άμεσες αρμοδιότητες στα εκπαιδευτικά συστήματα·

40.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν όλες τις δυνατότητες μετάδοσης περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ σε εκπαιδευόμενους καθώς και σε εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτές μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και να αξιοποιήσουν στο έπακρο και να συμπληρώσουν τα χρηματοδοτικά μέσα, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στο θέμα αυτό·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την προώθηση μιας διαπολιτισμικής, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και των αξιών της ταυτότητας του πολίτη στα προγράμματα των σχολείων και των πανεπιστημίων·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στην ποιοτική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών για όλους, και να παράσχουν σε όλα τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτές, την αναγκαία στήριξη προκειμένου να τους βοηθήσουν να ενσωματώσουν και να αναπτύσσουν διαρκώς μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση από νεαρή ηλικία που υπερβαίνει τις σχολικές αίθουσες·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε καινοτόμο και υψηλής ποιότητας τυπική και μη τυπική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, καθώς και ευκαιρίες διά βίου μάθησης· καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την πρόταση οδηγίας του 2008 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με σκοπό την προστασία από τις διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης για τους παραπάνω λόγους·

44.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μεταναστών, των προσφύγων και των θρησκευτικών κοινοτήτων σε διαδικασίες αγωγής του πολίτη που διέπονται από σεβασμό και διευκολύνουν τη χειραφέτησή τους, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στα κοινά και στην πολιτιστική ζωή·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε θέματα ΕΕ για τους διδάσκοντες, το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, τους αρχηγούς και εκπαιδευτές νέων, επίσης μέσω και της παροχής της δυνατότητας να περνούν μέρος της κατάρτισής τους σε άλλο κράτος μέλος, και μεριμνώντας για την αναγνώριση των ικανοτήτων τους να διδάξουν σχετικά με την ΕΕ, π.χ. με την δημιουργία και την προώθηση της απονομής βραβείου του «Ευρωπαίου δασκάλου»

46.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, στα πλαίσια διαλόγου και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς φορείς, θα πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες για να ανταλλάσσουν ιδέες και παραδείγματα καλής πρακτικής όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης της ΕΕ στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν τη γνώση και την κατανόηση από τους νέους της διαδικασίας οικοδόμησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να δουν την Ένωση ως αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν, το οποίο μπορούν και αναμένεται από αυτούς να διαμορφώσουν·

47.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως τις οργανώσεις νεολαίας, για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών με διαρθρωμένο και βιώσιμο τρόπο, καθώς και για την προώθηση και την ενίσχυση εργαλείων συμμετοχικής και άμεσης δημοκρατίας·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(2)ΕΕ L 325 της 23.11.2012, σ. 1.
(3)ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3.
(4) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(5) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(6) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 31.
(7) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(8) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(9) ΕΕ C 150 της 15.6.1992, σ. 366.
(10) ΕΕ C 306 E της 15.12.2006, σ. 100.
(11) ΕΕ C 8 E της 14.1.2010, σ. 12.
(12) Standard Eurobarometer 81, άνοιξη 2014. ‘Public opinion in the European Union’ (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), σ. 117 και 131.
(13) http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, σ. 43-45.
(14) Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 437, 2015: ‘Discrimination in the EU in 2015’ (http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004), σ. 100.
(15) http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf.


Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
PDF 545kWORD 165k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης (2015/2257(INI))
P8_TA(2016)0107A8-0049/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κοπεγχάγης της 30ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass)(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση – Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων»(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(9),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ-ΔΒΜ)(10),

–  έχοντας υπόψη τα διαφορετικά μέσα για την αναγνώριση των ικανοτήτων, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης (CEC), το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2014 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (COM(2014)0030),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στις 22 Ιουνίου 2015, σχετικά με μια νέα σειρά μεσοπρόθεσμων στόχων στον τομέα της ΕΕΚ για το διάστημα 2015-2020,

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση των Παρισίων» για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και τη μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω της εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι (8496/15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0049/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή κινητικότητα και η κινητικότητα για λόγους κατάρτισης είναι σημαντικές για την προσωπική ανάπτυξη. την κοινωνική ένταξη των νέων, τον πολυπολιτισμικό διάλογο, το πνεύμα ανοχής, την ικανότητα εργασίας μέσα σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, και ότι έχουν αποδείξει επανειλημμένως τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και απασχολησιμότητα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή κινητικότητα και η κινητικότητα για λόγους κατάρτισης πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο τόσο των τρεχόντων όσο και των διαδοχικών προγραμμάτων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της απασχόλησης και της πολιτικής για τη συνοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2002 οι ευρωπαίοι υπουργοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET/ΕΕΚ) ξεκίνησαν τη λεγόμενη «διαδικασία της Κοπεγχάγης» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ στην Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Κοπεγχάγης βασίζεται σε αμοιβαία αποδεκτές προτεραιότητες οι οποίες επανεξετάζονται κατά περιόδους με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση της κινητικότητας και την προώθηση της χρήσης διαφόρων ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης·

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, η ανεργία στην ΕΕ παρέμεινε στο υψηλό ποσοστό του 10,2% το 2014 παρ’ ότι υπήρξε μια βραδεία ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η ανεργία των νέων ανέρχεται στο 22,1% και ότι μόλις το 51 % τη ηλικιακής ομάδας 55-64 εργάζεται, ενώ το χάσμα των φύλων στο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ανέρχεται στις 13,6 ποσοστιαίες μονάδες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τυπική μάθηση, η άτυπη μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων στον τομέα της διά βίου μάθησης, που είναι π.χ. η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ο ανεπίτρεπτα υψηλός αριθμός νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs/ΕΕΑΚ), και οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως αποδεικνύει το υψηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας που καταγράφουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2015·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γλωσσικές δεξιότητες είναι σε χαμηλότερη θέση στην ΕΕΚ και χρειάζονται στοχευμένη τόνωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια επανεπιβεβαίωση της πολιτικής δέσμευσης για υποστήριξη της δράσης της ΕΕ στους τομείς της διά βίου μάθησης και της ΕΕΚ, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων κινητικότητας που να εστιάζουν στην ανάπτυξη πολυδύναμων δεξιοτήτων, όπως η προσαρμοστικότητα, η περιέργεια και οι μεταγνωστικές ικανότητες, οι διαπροσωπικές και οι πολιτικές δεξιότητες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις επέτειναν την ανάγκη να καταστούν τα συστήματα διά βίου μάθησης και ΕΕΚ όχι απλώς πιο αποτελεσματικά, αλλά και πιο προσβάσιμα και πιο ανοικτά στις μειονεκτούσες ομάδες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής οικονομική υποστήριξη για μέτρα κινητικότητας και δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη διά βίου μάθηση και τις γνώσεις ΕΕΚ είναι καίριας σημασίας, ιδίως στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι καίριας σημασίας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών που εξερευνούν νέους δρόμους στο θέμα της κινητικότητας με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας των πόρων και των προγραμμάτων που αφορούν την ΕΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των νέων και των μαθητευομένων στο πλαίσιο της ΕΕΚ που προωθείται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να συντονιστεί σε μια ευρεία διαδικασία δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης που θα αποβλέπει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, με τη συμμετοχή των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων, των τοπικών κοινοτήτων και των κοινωνικών εταίρων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιχειρηματίες, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και ισοδύναμοι επαγγελματικοί φορείς βιοτεχνιών όπως και συνδικάτα και άλλοι σημαντικοί κοινωνικοί εταίροι, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς το σχεδιασμό της ΕΕΚ, θα πρέπει να καλυφθεί η κοινωνική διάσταση, ώστε να συμπεριληφθούν πεδία όπως το δίκαιο εμπόριο, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά πρότυπα σαν τους συνεταιρισμούς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει μεν να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα των νέων ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, αλλά να μην καταστεί η μόνη προβλεπόμενη λύση για την ανεργία των νέων·

Αποτίμηση των αποτελεσμάτων και προσδιορισμός των βασικών προβλημάτων

1.  εκτιμά πως η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό που θα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμο για όλους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν όλους τους κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς που αποτρέπουν την ίση πρόσβαση όλων στις ευκαιρίες ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας· αναγνωρίζει πως ο ρόλος και τα αποτελέσματα των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών υπέρ της κινητικότητας στην ΕΕΚ θα πρέπει να βελτιωθούν από άποψη προσβασιμότητας, ανοιχτότητας και συμμετοχικότητας, ώστε να προαχθεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση της εκπαίδευσης, να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου , και να διασφαλιστεί ή ισότιμη πρόσβαση στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ για τις μειονεκτούσες ομάδες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες· τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη για ένα ευέλικτο, διαφοροποιημένο και εξατομικευμένο φάσμα επιλογών κινητικότητας στην κατάρτιση, που θα διατηρεί επίσης τη διάσταση του φύλου, για άτομα με μεταναστευτικές καταβολές ή από οικονομικώς μειονεκτούσες οικογένειες, εκπαιδευόμενους από απομακρυσμένες περιφέρειες, άτομα με αναπηρίες και άτομα με άλλες ειδικές ανάγκες·

2.  επιβεβαιώνει την ανάγκη, σε θέματα κινητικότητας και εκπαίδευσης, να διατηρείται η διάσταση του φύλου και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που υφίστανται πολλαπλές μορφές διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, όσων αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ και όσων προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες· ενθαρρύνει εν προκειμένω τη λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε οι μειονεκτούσες ομάδες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+·

3.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη να αυξήσουν την προβολή των προγραμμάτων ΕΕΚ προκειμένου να εξαλειφθούν τα πολιτιστικά εμπόδια και να καταπολεμηθούν η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη ενεργού προδιάθεσης και η έλλειψη γλωσσικών προσόντων, ιδίως στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την ανεργία των νέων· εκτιμά πως πρέπει να διασφαλισθεί σε όλους αδιακρίτως τους πολίτες η πρόσβαση στα προγράμματα αυτά· ζητεί να εστιασθεί η προσοχή σε ομάδες υψηλού κινδύνου ανεργίας, όπως π.χ. τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕΚ και η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων μέσα από μια μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα των διαύλων μάθησης και τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των συστημάτων, καθώς και χάρη σε ευκαιρίες κατάρτισης για ομάδες με ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες και για εργαζόμενους επιπέδου κατώτερης ή μέσης εκπαίδευσης· υπενθυμίζει ότι, για την αποτελεσματική προαγωγή των προγραμμάτων κινητικότητας στην ΕΕΚ μεταξύ των γυναικών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία των φύλων κατά την πρόσβαση σε τέτοιες εμπειρίες· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι και να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται·

4.  επισημαίνει την ανισότητα μεταξύ φύλων ως προς τις δεξιότητες και την απασχόληση στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) σε ολόκληρη την ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν πλήρως για το πρόγραμμα Erasmus+ και να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω μηχανισμό ως βασική ευκαιρία για την ανάπτυξη των STEM, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές των γυναικών να ξεκινούν σταδιοδρομία στους τομείς STEM και έτσι να μειωθεί η υφιστάμενη ανισότητα δεξιοτήτων στο εν λόγω πεδίο·

5.  τονίζει τη σημασία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, θεμελιωμένου σε ένα ισχυρό στοιχείο κινητικότητας – που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και την ΕΕΚ– και θα συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020· εκτιμά πως η κινητικότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ), η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση και αναβάθμιση των προσόντων και της τεχνογνωσίας· τονίζει ότι η διά βίου μάθηση και η ΕΕΚ είναι βασικά στοιχεία για την επίτευξη καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους μακροχρόνια άνεργους·

7.  πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια αναθεώρηση των απαιτήσεων, ώστε αυτές να είναι εύστοχες όσον αφορά τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις ικανότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα, παράλληλα με την κινητικότητα ως προς τα κέντρα κατάρτισης και ως προς τον τόπο εργασίας και επίσης με προτεραιότητα στις περιόδους εμπειρίας μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. έξι μηνών) αντί των αντιστοίχων μικρότερης διάρκειας·

8.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι για τα προγράμματα Erasmus + και ΕΕΚ δεν είναι ανάλογοι προς τους αριθμούς ή τις ανάγκες των δυνητικών δικαιούχων της παρεχόμενης από τα σχήματα αυτά κινητικότητας, και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να προωθήσουν διμερείς συμφωνίες οι οποίες θα συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του Erasmus+ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΕΚ, ούτως ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των Ευρωπαίων νέων·

9.  αναγνωρίζει το σπουδαίο ρόλο και τα αποτελέσματα των υφισταμένων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την κινητικότητα, όπως η βασική δράση 1 του Erasmus+, το Europass, το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μια «ευρωπαϊκή φοιτητική ηλεκτρονική κάρτα» που να αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή φοιτητική ιδιότητα στο πλαίσιο της κινητικότητας και να προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθώς και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το CEDEFOP, να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ ώστε αυτά να προσφέρουν σε όλους τους συμμετέχοντες μια προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα προσόντα, την αναγνώριση και το περιεχόμενο, και να μεριμνήσουν ώστε να καθιερωθούν πρότυπα ποιότητας για τις θέσεις μαθητείας·

11.  επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες κινητικότητας συμβάλλουν στη βελτίωση όχι μόνο των κοινωνικών αξιών των εκπαιδευομένων και του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητάς τους, αλλά και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και των προοπτικών απασχόλησής τους και ειδικότερα των δεξιοτήτων εκείνων που σχετίζονται με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και δόμησης, την ικανότητα ενέργειας και προσαρμογής απέναντι σε νέες καταστάσεις, την επιχειρηματικότητα, τις ηγετικές δεξιότητες και τη λήψη αποφάσεων, τις δεξιότητες κοινωνικής ευθύνης, τη γνώση ξένων γλωσσών, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, καθώς και τις ατομικές δεξιότητες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα, όπως η αυτοπεποίθηση, ο ενθουσιασμός, η περιέργεια, η κριτική και δημιουργική σκέψη και, η πρωτοβουλία και η αποφασιστικότητα·

12.  τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η υλοποίηση των δράσεων του Erasmus+ για την κινητικότητα με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του ποσοστού επιτυχών αιτήσεων, με την απλούστευση του σχεδιασμού και της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων για τη διαχείριση της κινητικότητας, με τη μεγαλύτερη προβολή της αξίας των προγραμμάτων κινητικότητας σε όλα τα ιδρύματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ένωση, και με την παροχή καλύτερα στοχευμένων πληροφοριών και κατάρτισης στους αποδέκτες και διαμεσολαβητές των προγραμμάτων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των σχολείων και των κολεγίων· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει τη σημαντική συμβολή της πρωτοβουλίας «European Schoolnet»· ζητεί από την Επιτροπή να μειώσει τον σημερινό υπερβολικό και εξαιρετικά περίπλοκο διοικητικό φόρτο τόσο για τους αιτούντες όσο και για τις εταιρείες και τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής που συμμετέχουν σε έργα του προγράμματος Erasmus+ προκειμένου να διευκολύνει και να απλουστεύσει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, εγγραφής και υποβολής εκθέσεων, καθώς και τα έργα αυτά καθαυτά· επισημαίνει επί πλέον ότι η υπερβολική γραφειοκρατία στα σχολεία και πανεπιστήμια λειτουργεί ως εμπόδιο στην απλή εκτέλεση του προγράμματος·

13.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει συστήματα για τη μείωση των γλωσσικών και πολιτιστικών φραγμών στην οργάνωση των προγραμμάτων κινητικότητας· εκτιμά πως τα συστήματα αυτά πρέπει να μπορούν να αξιολογούν την πρόοδο ως προς την υλοποίησή τους· τονίζει ότι τα συστήματα δράσης πρέπει να υποστηρίζουν ιδίως την εκμάθηση βασικών στοιχείων της γλώσσας της χώρας υποδοχής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εξετάσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των διδασκόντων και εκπαιδευτών ΕΕΚ, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και να τους παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης· τονίζει τη σημασία του να σχεδιαστεί ένα μοντέλο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που θα παρέχει γνώσεις για τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής και εργασιακής κουλτούρας της χώρας προορισμού, και που θα προάγει και θα προσφέρει ειδικά προγράμματα για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο της διαχείρισης ης κινητικότητας από τα κέντρα επιμόρφωσης·

14.  επισημαίνει ότι οι ειδικότητες που συνδέονται με την ΕΕΚ έχουν την αναγκαία ευελιξία ώστε να ασκούνται οπουδήποτε και ότι, κατά συνέπεια, η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς βελτιώνει την απασχολησιμότητα, βοηθά στο να μειωθεί το χάσμα δεξιοτήτων και διευκολύνει την αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ιδίως για τους νέους, παρέχοντας δεξιότητες και μια μοναδική εμπειρία του είδους που απαιτείται για να είναι κανείς ανταγωνιστικός στις σημερινές αγορές εργασίας εντός της ΕΕ· εκτιμά πως το Erasmus+ βοηθά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων και πολυδύναμων και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, όπως το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις ευκαιρίες για συμμετοχή του παραγωγικού τομέα, αποτελώντας έτσι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αγορά εργασίας·

15.  τονίζει τη σημασία και σπουδαιότητα της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που συνδέονται με το Erasmus+ και τα επιμέρους προγράμματά του· εκτιμά πως τα εμπορικά αυτά σήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά στις δημοσιεύσεις και στα φυλλάδια που αφορούν το Erasmus+·

16.  ανησυχεί μήπως οι νέοι θεωρήσουν το Erasmus+ πρωτίστως ως ένα πρόγραμμα για φοιτητές της πανεπιστημιακή εκπαίδευσης· συνιστά, ως εκ τούτου, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, της προβολής των διαφόρων πεδίων και των επιμέρους προγραμμάτων που σχετίζονται με το κάθε πεδίο, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης (Comenius), της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της εκπαίδευσης ενηλίκων (Grundtvig), καθώς και της νεολαίας (Νεολαία σε Δράση) και του αθλητισμού·

17.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους δημόσιους οργανισμούς απασχόλησης να διαδώσουν και να ενημερώσουν το πρόγραμμα Erasmus+ και τα λοιπά εργαλεία που αποσκοπούν στην προώθηση της κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ, ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτών των εργαλείων θα επιτρέψει σε περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες ευκαιρίες, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της κινητικότητας·

18.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη διαβούλευσης και/ή συμμετοχής της βιομηχανίας και των υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγικού τομέα (ιδίως των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων), στον σχεδιασμό, την πλαισίωση, την εκτέλεση και τη στήριξη ποιοτικών προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ· θεωρεί ότι η επιλογή των προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες απασχόλησης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς υποδοχής· πιστεύει ότι μια ευέλικτη και εποικοδομητική εταιρική σχέση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, βασισμένη στον διάλογο, τη συνεργασία και τις βέλτιστες πρακτικές, θα διασφαλίσει την επιτυχία και την προστιθέμενη αξία της ΕΕΚ· είναι της γνώμης ότι η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κέντρων κατάρτισης και επιχειρήσεων είναι επίσης αναγκαία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας εντός της ΕΕ, καθώς και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας· θεωρεί ότι τούτο θα μείωνε το χάσμα μεταξύ, αφενός, της προσφερόμενης κατάρτισης και της κατάστασης που πραγματικά περιμένει τους νέους στο επιχειρηματικό περιβάλλον και, αφετέρου, των αναγκών της αγοράς σε τομείς προστιθέμενης αξίας (π.χ. ψηφιακή και πράσινη οικονομία, ενέργεια, άμυνα, περίθαλψη και αποκατάσταση κτηρίων)·

19.  υπογραμμίζει τις βασικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται δράσεις κινητικότητας και όταν γίνεται αξιολόγηση της υλοποίησής τους, και πιο συγκεκριμένα: οικονομική δυνατότητα των εκπαιδευομένων να λάβουν μέρος στην κινητικότητα· αναγνώριση των τίτλων σπουδών, των ικανοτήτων και προσόντων και του περιεχομένου της κατάρτισης μεταξύ των χωρών, είτε βάσει ακαδημαϊκών μονάδων είτε βάσει πιστοποιητικών· επίπεδο γλωσσικών γνώσεων· διάρθρωση των προγραμμάτων μάθησης ή των σπουδών· πρακτική αξία των ακαδημαϊκών μονάδων και των εξετάσεων μετά την επιστροφή στο πανεπιστήμιο προέλευσης· νομικές πτυχές· ενημέρωση ή κίνητρα για την ολοκλήρωση των σπουδών· καθοδήγηση και συμβουλευτικής καθ’ όλη την περίοδο κινητικότητας· και προσωπική κατάσταση του σπουδαστή· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να βελτιώσει τους δείκτες καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, με σκοπό τον τακτικότερο έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κάθε αναγκαία βελτίωσή τους·

20.  επισημαίνει ότι, σήμερα, μόνο το 1 % των νέων που βρίσκονται σε προγράμματα κατάρτισης σχετιζόμενα με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων, συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας στη διάρκεια της κατάρτισής τους· επισημαίνει τη ζωτική ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια μεγαλύτερη κινητικότητα των μαθητευόμενων εντός της ΕΕ, ώστε να δίδονται στους μαθητευόμενους οι ίδιες ευκαιρίες με τους φοιτητές της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης· ενθαρρύνει συνεπώς την ΕΕ να θεσπίσει ένα «Καθεστώς Ευρωπαίου Μαθητευόμενου»· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε και η μαθητεία και η άσκηση να συνεχίσουν να αποτελούν μια ευκαιρία κατάρτισης, και όχι πηγή προσωρινών θέσεων εργασίας, να μην υποκαθιστούν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και να εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό των δικαιωμάτων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και μισθολογικών δικαιωμάτων· προτρέπει επί πλέον την Επιτροπή να αναλύσει τις συνέπειες του προαναφερθέντος καθεστώτος, να παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών μέτρων, να ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας, να ακολουθούν τις συστάσεις της περί βελτίωσης των συνθηκών, της ποιότητας και της διαθεσιμότητας θέσεων μαθητείας εντός της ΕΕ, και να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ως μια στρατηγική προτεραιότητα·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα μαθητείας που να διασφαλίζει ένα σύνολο δικαιωμάτων για τους μαθητευόμενους και εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ· τονίζει τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων προκειμένου η ανταλλαγή μεταξύ γενεών να μεγιστοποιηθεί χάρη σε περιόδους άσκησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καθώς και να διευκολυνθεί η δια της εμπειρίας μάθηση μέσα σε διαγενεακές ομάδες· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε η μαθητεία και η άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ να μη χρησιμοποιηθούν με κακό τρόπο και να μην καταστούν εργαλείο μείωσης του κόστους της εργασίας·

22.  αξιολογεί θετικά την έναρξη πιλοτικών έργων, καθώς και το πρόσφατα εγκριθέν «ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία», ως βάση για βελτιώσεις στο πρόγραμμα Erasmus+ με σκοπό την αύξηση και βελτίωση της κινητικότητας ΕΕΚ μακράς διάρκειας· ζητεί να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες σε αντίθεση με τις αποκλειστικά εστιασμένες στο αντίστοιχο έργο δράσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα μόνιμο και βιώσιμο, πλήρως λειτουργικό και προβλέψιμο σύστημα, που θα ενθαρρύνει την ελεύθερη κυκλοφορία δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

23.  επισημαίνει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες-στόχοι της κινητικότητας, και ότι η παροχή καλύτερων επαγγελματικών επιλογών οδηγεί στη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση· τονίζει, συνεπώς, πόσο σημαντικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων για τη μείωση των επιπέδων πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για τον καλύτερο εξοπλισμό των μαθητών με εγκάρσιες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν εντέλει να προσαρμόσουν τα προσόντα τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

24.  τονίζει την ανάγκη να βοηθούνται οι νέοι που ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση ώστε να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους χάρη σε ορισμένα συμπληρωματικά και συνοδευτικά μέτρα, όπως η ενίσχυση του ομαδικού χαρακτήρα των συστημάτων κινητικότητας, μια καλύτερη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προέλευσης και προορισμού πριν και κατά την περίοδο κινητικότητας, η βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες για τις ευκαιρίες ΕΕΚ, η προσφορά εξειδικευμένων δραστηριοτήτων και εργαλείων προσανατολισμού και συμβουλευτικής, και η χρηματοδότηση της γλωσσικής υποστήριξης για όλους τους συμμετέχοντες χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς·

25.  τονίζει ότι μπορούν να προσδιοριστούν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες των νέων που εκπαιδεύονται σε συστήματα ΕΕΚ, και ειδικότερα οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η τυπολογία της οικογένειας και η έλλειψη εργαλείων προσανατολισμού (και φροντιστηρίων/tutorial) μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στη διάρκεια προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης·

26.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο της κινητικότητας στους τομείς της μάθησης και της κατάρτισης στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτιστικών προβλημάτων προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες των νέων να αναπτύσσουν το δικό τους σύστημα δράσης μέσα στην κοινωνία· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει εστιάσει τις προσπάθειές της, ιδίως μέσω της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της, στη δημιουργία απασχόλησης και εντέλει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της κατά την τρίτη δεκαετία του αιώνα αυτού· τονίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο της έρευνας, της καινοτομίας, της ψηφιακής κοινωνίας και της ενεργειακής βιωσιμότητας, ως μέσων για την επίτευξη υψηλότερης προστιθέμενης αξίας·

27.  τονίζει τον ρόλο της ΕΕ και των κρατών μελών στην ανάπτυξη και ενθάρρυνση ενός ποιοτικού και καλά οργανωμένου συστήματος ΕΕΚ μέσω της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης που θα επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στην εστιασμένη στο συγκεκριμένο επάγγελμα θεωρητική εκπαίδευση, στην πρακτική κατάρτιση και στη γενική, τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια προσέγγιση διττής εκπαίδευσης στα συστήματά τους της ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης, ή να ενισχύσουν τα υφιστάμενα συστήματα μέσω περιόδων άσκησης και πρακτικής άσκησης, ώστε να διευκολυνθεί η βιώσιμη ένταξη των σπουδαστών ΕΕΚ στην αγορά εργασίας και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα διεθνικά προγράμματα κινητικότητας· υπενθυμίζει ότι εν γένει η βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη, να αυξηθεί η συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση, να προωθηθεί η επιτυχία και εύκολη ένταξη των φοιτητών στην αγορά εργασίας, πράγμα που αναμένεται ότι θα διευκολύνει την κινητικότητα στη διαδικασία της δια βίου μάθησης·

28.  ζητεί τη στοχοθετημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) σε σχέση με την ασφάλιση των συμμετεχόντων, την έγκριση, τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και τη στήριξη των εθελοντών, ώστε να αποτραπεί η μείωση της συμμετοχής·

29.  θεωρεί λυπηρό το ότι η μη τυπική μάθηση δεν έχει μειωμένη προβολή και μειωμένο μερίδιο προϋπολογισμού στο τρέχον πρόγραμμα Erasmus+· τονίζει τη σημασία της μη τυπικής μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως μέσω της εργασίας των νέων και του εθελοντισμού των ατόμων τρίτης ηλικίας· ζητεί η μη τυπική και η άτυπη μάθηση να αποκτήσουν σαφή και εμφανή θέση στο πρόγραμμα Erasmus+· εκτιμά επί πλέον ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μεγάλης κλίμακας έργα εκπαίδευσης ενηλίκων που να διέπονται από τις ίδιες αρχές με εκείνες που διέπουν τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων ή τις συμμαχίες γνώσης·

30.  υποστηρίζει την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών, με σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην κινητικότητα και η ποιότητα αυτής της τελευταίας· εκτιμά πως, για να διορθώσουμε την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, στις πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας, στις βιοτεχνολογίες, στις καινοτόμες τεχνολογίες για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών· πιστεύει θερμά ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να χαράξουν μια αποτελεσματική στρατηγική για την αντιστοίχιση, με τα συστήματα ΕΕΚ, των σημερινών και των μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης της κυκλικής οικονομίας·

31.  επισημαίνει ότι, κατά τη μετάβαση σε μια πιο ψηφιοποιημένη οικονομία, γίνεται επαναπροσδιορισμός των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές απόκτησης δεξιοτήτων και προγράμματα ΕΕΚ για την επανειδίκευση των εργαζομένων·

Πρόσβαση: βελτίωση των επιλογών των νέων για κινητικότητα στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης

32.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός πλαισίου κατά τα πρότυπα του προηγούμενου προγράμματος Leonardo da Vinci, στο οποίο θα παραπέμπουν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το Erasmus+, το οποίο θα προσδιορίζει με τον σαφέστερο και ακριβέστερο δυνατό τρόπο τις επιλογές κινητικότητας για τους νέους που ακολουθούν ΕΕΚ, ειδικά μέσω πολυπλατφορμικών εκστρατειών δρομολογούμενων από τις δημόσιες αρχές, με τη συντονισμένη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν ενεργό ρόλο ή επιρροή στην ΕΕΚ·

33.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη των προγραμμάτων κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οικονομικά εμπόδια· ζητεί να εξετασθεί το θέμα μιας ευρύτερης προβολής του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν τη διατιθέμενη επιχορήγηση ή της δυνατότητας παροχής άλλων τύπων ενισχύσεων· εκτιμά πως θα πρέπει να διασφαλίζεται και να εποπτεύεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus+, προκειμένου να υπάρχουν επιτυχή αποτελέσματα·

34.  ζητεί καλύτερες συνέργειες ανάμεσα στις πολιτικές της ΕΕ και τα μέσα που επηρεάζουν την κινητικότητα και την εκπαίδευση, και ζητεί ιδίως συμπληρωματικά μέτρα που θα συνδέουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με το Erasmus+, καθώς και ένα μεγαλύτερο συντονισμό όλων των δράσεων σε όλα τα επίπεδα (προγραμματισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)·

35.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για μέτρα που θα επιδιώκουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), και των άλλων προγραμμάτων, όπως το Erasmus+, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

36.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αντισταθμιστούν τα εμπόδια που απορρέουν από το χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών που μετέχουν στην ΕΕΚ, με μέτρα όπως η δυνατότητα αύξησης του ύψους των ατομικών επιδοτήσεων που χορηγεί η Επιτροπή, ή μια αύξηση των εισφορών των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των ενδιάμεσων ιδρυμάτων ή των ΜΚΟ, είτε χρηματοδοτούνται από ιδίους προϋπολογισμούς τους είτε από προγράμματα εταιρικής σχέσης στα οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμοί/οργανώσεις που συνεργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος απόκτησης προσόντων και επαγγελματικής κατάρτισης στην περιοχή ή την επικράτειά τους·

Από την κινητικότητα στην απασχολησιμότητα: επικύρωση και αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

37.  υπογραμμίζει ότι η απόκτηση νέων, διαφοροποιημένων και δημιουργικών ιδεών στο εξωτερικό μπορεί να εμπνεύσει και να τονώσει την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργικότητα· τονίζει ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει η κινητικότητα στη μάθηση και κατάρτιση, όπως η δημιουργία διεθνών δικτύων, μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις και στην απασχολησιμότητα, τη διεθνική συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

38.  εκτιμά πως τα σημερινά και τα μελλοντικά μέτρα κατά της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων πρέπει όχι μόνο να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εργοδοτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και να συνδέονται καλύτερα με τις προβλέψεις για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες·

39.  τονίζει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μαθησιακής κινητικότητας και της μελλοντικής κινητικότητας και των αποδοχών, δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα κινητικότητας αυξάνουν την απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων στο εξωτερικό, όπως διαπίστωσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής το 2013· τονίζει ότι η μαθητεία και η άσκηση στο εξωτερικό βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιότητες των συμμετεχόντων (στο 79 % των περιπτώσεων, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2013)(11)·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων κινητικότητας για την μετεκπαίδευση ανέργων κάθε ηλικίας και ατόμων που απειλούνται με μέτρα αναδιάρθρωσης·

41.  επισημαίνει την ποικιλομορφία και την ανομοιόμορφη ανάπτυξη των συστημάτων επικύρωσης και αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών, παρά την αυξανόμενη σύγκλιση της τελευταίας δεκαετίας· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμβατότητα των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διευκολυνθεί η επικύρωση και η αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε εταιρείες ή σε κέντρα επιμόρφωσης των διαφόρων κρατών μελών, όπως επίσης και να γίνει ελκυστικότερο το πρόγραμμα Erasmus+· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ)(12) και να άρουν τους φραγμούς· ενθαρρύνει έναν ορισμό περί ευρωπαϊκού προτύπου που να είναι αποδεκτός και εφαρμόσιμος σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό)·

42.  ενθαρρύνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται στο πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ιδίως με μια καλύτερη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων όπως το Europass και το ECVET·

43.  υπενθυμίζει ότι, χάρη στο EQF/ΕΠΕΠ, έχει βελτιωθεί σημαντικά η αναγνώριση πτυχίων, ακαδημαϊκών μονάδων, πιστοποιημένων δεξιοτήτων, πιστοποιημένων ικανοτήτων, και εμπειρογνωμοσύνης αποκτημένης στο πλαίσιο της ΕΕΚ· ζητεί να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος μεταφοράς και αναγνώρισης ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο θα βασίζεται στο ECVET· ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών προσόντων ΕΕΚ που θα διασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση των προσόντων·

44.  ζητεί την εκπόνηση μιας Πράσινης Βίβλου για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κινητικότητα και για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων στην Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με όλους τους βασικούς ενδιαφερομένους φορείς· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως οι τρέχουσες συστάσεις που αφορούν την ΕΕΚ· επισημαίνει ότι η μη αναγνώριση προσόντων έχει αρνητικές επιπτώσεις στον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τα ποσοστά απασχόλησης και εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία, την οποία κατοχυρώνουν οι Συνθήκες·

45.  ζητεί μεγαλύτερη κινητικότητα στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στις θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των ευρωπαϊκών Εγγυήσεων για τη Νεολαία, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων, και τη μείωση της γεωγραφικής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην ΕΕ·

46.  τονίζει ότι οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι σημαντικές για τη στήριξη της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης, της ΕΕΚ, της εξεύρεσης θέσεων εργασίας και της περαιτέρω εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση κατάλληλης χρηματοδότησης για τα εν λόγω προγράμματα για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

47.  προτείνει να μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ο ιστότοπος «Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ» ώστε να καταστεί πηγή ενημέρωσης διαθέσιμη σε όλους σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη·

48.  διαπιστώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη διασφάλιση μιας ποιοτικότερης ΕΕΚ σε πολλά κράτη μέλη, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)· και ενθαρρύνει όσα κράτη μέλη είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της ανάπτυξης μιας εθνικής προσέγγισης για μια διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη με το EQAVET· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα και να αποτιμούν και να υποστηρίζουν τη μη τυπική μάθηση και τη μάθηση στον χώρο εργασίας είτε σε τυπικό είτε σε με τυπικό καθεστώς, ανάλογα με το τι είναι προσφορότερο σε εθνικό επίπεδο·

49.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα μαθητείας πρέπει να εκτελούνται υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού επόπτη·

Για πιο αποτελεσματικά, πιο προσιτά και πιο συμμετοχικά προγράμματα κινητικότητας

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να ενισχύσουν, σε συνεργασία και με το CEDEFOP, τον ρόλο των ενδιάμεσων ιδρυμάτων, εδαφικών και τομεακών, που συμμετέχουν στην προετοιμασία, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κινητικότητας, βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών διαφάνειας, και να βοηθήσουν στη δημιουργία παρόμοιων ιδρυμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

51.  τονίζει την ανάγκη να διαθέτουν τα εν λόγω ενδιάμεσα ιδρύματα επαρκείς δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους που να επιτρέπουν στις δομές οργάνωσης και διαχείρισης της κινητικότητας να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του δικτύου σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και να έχουν την εξουσία και την ικανότητα να αναπτύσσουν επιχειρησιακές συμμαχίες και συμφωνίες με δυνητικούς εταίρους τόσο στη χώρα τους όσο και στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας·

52.  τονίζει την ανάγκη νομικής προστασίας των ανηλίκων στο εξωτερικό·

53.  τονίζει ότι πρέπει στο πλαίσιο του ERASMUS+ να ενθαρρύνονται και να προβάλλονται οι δράσεις ή/και υπηρεσίες κινητικότητας που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευτών, των διδασκόντων και των επιχειρηματιών·

54.  επισημαίνει ότι τα συνεκτικά, συμπληρωματικά και καλοσυντονισμένα συστήματα συγχρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορούν τα κέντρα επιμόρφωσης να καλύπτουν το συνολικό φάσμα εξόδων και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μόνιμες δράσεις·

55.  επικροτεί το γεγονός ότι το Erasmus+ έχει διευρύνει σημαντικά τον αριθμό δικαιούχων των προγραμμάτων ΕΕΚ μεταξύ των νέων που δεν πηγαίνουν σε πανεπιστήμιο ή σχολή·

56.  στηρίζει κάθε αναγκαίο συνοδευτικό μέτρο που αποσκοπεί, σε πρώτη φάση, στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των μαθητευομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας και, στη συνέχεια, στην υποστήριξη των μαθητευόμενων προκειμένου να αναδείξουν καλύτερα τις δεξιότητες που απέκτησαν μέσω της κινητικότητας και να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να μπορέσουν έτσι να προβάλουν και να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και τον πλούτο της εμπειρίας τους·

57.  εκτιμά πως τα μαθησιακά αποτελέσματα της μαθητείας θα πρέπει να σχεδιάζονται και να συζητούνται με τον μαθητευόμενο σύμφωνα με τις αρχές του ECVET πριν από την έναρξη της κατάρτισης και να απαριθμούνται στο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού μετά το πέρας της κατάρτισης·

58.  τονίζει τη σημασία της ποιοτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας στο πεδίο αυτό, καθώς και την ανάγκη να ενθαρρύνεται μέσα στα προγραμμάτων κινητικότητας η συμμετοχικότητα και το πνεύμα ανοχής·

59.  τονίζει την ανάγκη για ποιοτική άσκηση που να δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτούν τις επιθυμητές επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και την ανάγκη να υπάρχει, σε όλα τα επίπεδα, καλή επικοινωνία με τους επιχειρηματίες ώστε αυτοί να συμμετέχουν, με σκοπό την περαιτέρω αναγνώριση της πείρας που αποκτούν οι νέοι οι οποίοι κάνουν χρήση των προγραμμάτων κινητικότητας·

60.  στηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρηματίες, οι ΜΚΟ ή η κοινωνία των πολιτών σε συμφωνία με τους στόχους του Erasmus+ με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας για εργαζομένους νέους ή μαθητευόμενους, είτε ανά κλάδο δραστηριότητας είτε σε συνεργασία με φορείς που εκπροσωπούν τους κλάδους, όπως είναι τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, επί πλέον των ευρωπαϊκών δικτύων σαν το Eurochambres (Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων) και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις· ζητεί να αναγνωριστεί ο ρόλος των βιοτεχνικών επιμελητηρίων και των κέντρων κατάρτισής τους όσον αφορά την υποστήριξη της κινητικότητας και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· εκτιμά πως κάθε μέτρο που λαμβάνεται για τη βελτίωση των συστημάτων ΕΕΚ πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς που προωθούν το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και τη βιώσιμη κινητικότητα·

61.  συνιστά, όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι να εργασθούν πάνω σε κοινές στρατηγικές, για να βελτιωθεί είτε ο επαναπατρισμός των ασκουμένων και μαθητευόμενων μετά την επαγγελματική εκπαίδευσή τους, είτε η κινητικότητά τους προς άλλα μέρη της Ευρώπης, με σεβασμό για τις προτιμήσεις τους, δεδομένου ότι ο σκοπός είναι, η γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν «στο εξωτερικό» να διοχετευθούν στη μείωση των ανισοτήτων και στη βελτίωση της συνοχής στις δικές τους, φτωχές σε δεξιότητες, περιοχές καταγωγής ή αλλού στην Ευρώπη·

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη δημιουργία και την αποτελεσματική εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού δικτύου σεμιναρίων και εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, ζωτικού για την προαγωγή των συμμαχιών γνώσης μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και για την προώθηση των δυνατοτήτων κατάρτισης, απόκτησης εμπειριών, επιμόρφωσης διδασκόντων και καθηγητών, μαθητείας και πρόσβασης στις νεοφυείς επιχειρήσεις·

63.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό δίκτυο Ecsite, στο οποίο συμμετέχουν επιστημονικά κέντρα ως χώροι που παρέχουν πρόσβαση στην επιστημονική παιδεία·

64.  ζητεί να συσταθεί μια «υπηρεσία μιας στάσης» για τη συγκέντρωση στοιχείων και επικοινωνιακών εργαλείων με σκοπό την παροχή εύχρηστων και αποτελεσματικών υπηρεσιών σε όσους αναζητούν πληροφορίες και στήριξη σχετικά με τα διάφορα προγράμματα κινητικότητας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

65.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και να προβεί σε αξιολογήσεις και/ή μελέτες όσον αφορά το Erasmus+ και άλλα προγράμματα κινητικότητας στην ΕΕΚ, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπός τους στο συνταίριασμα της εργασιακής εμπειρίας με θέσεις εργασίας υπό το πρίσμα του ποσοστού προσλήψεων, καθώς και να εξετασθεί γιατί ορισμένα κράτη μέλη παράγουν περισσότερες αιτήσεις για εργασιακές και μαθησιακές εμπειρίες ΕΕΚ στο εξωτερικό, και να χαραχθεί ένα σχέδιο για μεγαλύτερη συμμετοχή τους· εκτιμά πως τα στατιστικά στοιχεία και οι αξιολογήσεις που θα προκύψουν πρέπει να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του Erasmus+·

66.  επικροτεί τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι αρμόδιοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπουργοί στις 22 Ιουνίου 2015 στη Ρίγα, και με τα οποία προτείνεται μια νέα σειρά μεσοπρόθεσμων στόχων στον τομέα της ΕΕΚ για το διάστημα 2015-2020, και ζητεί την έγκαιρη και πλήρη υλοποίησή τους·

67.  τονίζει τη σημασία του να προβληθούν τα οφέλη από την κινητικότητα όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να αναδειχθεί η πραγματική χρησιμότητά της και να μειωθεί η αντίληψη περί «χαμένου χρόνου» σε καταρτίσεις που εξ ορισμού εξαρτώνται από καθαρά εθνικές αρμοδιότητες·

68.  ενθαρρύνει μια καλύτερη προώθηση και προβολή μεταξύ των νέων και των επιχειρήσεων, πλατφορμών όπως το Drop'pin@EURES, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την κινητικότητα των νέων σε σχέση με τη μαθητεία, την πρακτική άσκηση, τα προγράμματα κατάρτισης και τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσών·

69.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβάλουν το πλήρες φάσμα των ευκαιριών που προσφέρει το νέο πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο παρέχει στους νέους όχι μόνο δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό, αλλά και ευκαιρίες μαθητείας και πρακτικής άσκησης·

70.  ενθαρρύνει την καθιέρωση ενός ελάχιστου επιπέδου επιδότησης, αναπροσαρμοζόμενου ανάλογα με τις διακυμάνσεις των συνθηκών διαβίωσης, των τιμών και των εξόδων μεταξύ των κρατών μελών· στηρίζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα που να επιτρέπουν την παροχή της αναγκαίας και επωφελούς βοήθειας όποτε χρειάζεται, π.χ. για διαμονή και μεταφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ανηλίκων, και για την προετοιμασία των φοιτητών πριν από τη διεθνή τους εμπειρία, για παράδειγμα μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, της γλωσσικής διδασκαλίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας·

71.  ζητεί μια επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) βασισμένη σε κριτήρια που θα περιλαμβάνουν την εκ των προτέρων αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας, με περικοπή της χρηματοδότησης των λιγότερο αποτελεσματικών διατάξεων· εκτιμά πως μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσης, σαν τη σημερινή, οι οποίες χαρακτηρίζονται από απαράδεκτες ανισοσκέλειες·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(3) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(5) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6.
(7) ΕΕ C 199 της 7.7.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(9) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(10) ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(11) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf
(12) Βλέπε: Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση.


Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων
PDF 443kWORD 114k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων (2015/2060(INI))
P8_TA(2016)0108A8-0027/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως εκφράζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 121 και 138 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 14 της ΣΛΕΕ σχετικά με την Ευρωομάδα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με «την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα: ο ρόλος της σε πολυμερείς οργανισμούς»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με «την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την «Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών»(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία (έκθεση de Larosière),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Πέντε Προέδρων του Ιουνίου 2015 με την οποία ζητείται η ενοποίηση της εξωτερικής εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0027/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που επηρεάζει τη σωστή κατανομή των πόρων στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης, αποτελεί παγκόσμιο συλλογικό αγαθό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών σε όλο τον κόσμο καθιστά αναγκαία τη μετάβαση προς ολοένα και πιο παγκόσμιες μορφές διακυβέρνησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η ΕΕ δεν είναι σε θέση να ομιλεί με μία φωνή σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα, όλες οι ευρωπαϊκές τοποθετήσεις πρέπει να συντονιστούν ώστε η παγκόσμια διακυβέρνηση να διαμορφωθεί σύμφωνα με τους στόχους και τις αξίες των συνθηκών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός δημοκρατικού πλαισίου με στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διύλιση των ευθυνών και έλλειψη λογοδοσίας επί ζημία της δημοκρατίας· ότι τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, όχι να περιοριστούν σε ρόλο απλού επικυρωτή αποφάσεων, αλλά να ενσωματωθούν ενεργά και πλήρως στο σύνολο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι διεθνείς οργανισμοί και όργανα, με τις δικές τους ξεχωριστές δομές διακυβέρνησης και αρμοδιότητες δράσης δημιουργήθηκαν διαχρονικά ως απάντηση σε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει οδηγήσει σε πολυπλοκότητα, και ορισμένες φορές σε αλληλεπικάλυψη καθηκόντων και σε αδιαφάνεια του υφιστάμενου συστήματος και έλλειψη συνολικού συντονισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(6), δυνάμει των οποίων οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, πρέπει να εφαρμόζονται σε οργανισμούς και όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες προβλέπουν ότι κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, υπό οποιαδήποτε μορφή, των θεσμικών και άλλων οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης (άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ίδιος βαθμός διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζεται στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα, ιδίως όταν θεσπίζουν κανόνες που επηρεάζουν τους πολίτες της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλία των νομικών δομών καθώς και των τρόπων χρηματοδότησης και λειτουργίας των διεθνών οικονομικών οργανισμών και οργάνων(7) καθιστά δύσκολη τη συνολική εποπτεία, παρά το ότι η συνέπεια στις διαδικασίες χρηματοδότησης και λειτουργίας έχει θεμελιώδη σημασία για τη διασφάλιση διεθνών ίσων όρων ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι πραγματικοί διεθνείς οργανισμοί ευρέος σκοπού και ευρείας σύνθεσης που έχουν συσταθεί δυνάμει συνθηκών, ενώ η G20, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και η Επιτροπή της Βασιλείας είναι άτυπα δημόσια όργανα με περιορισμένο αριθμό μελών, ορισμένα εκ των οποίων πήραν νέα ώθηση μετά την κρίση, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός των Επιτροπών Χρηματιστηριακών Αξιών (IOSCO), η Διεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών (IAIS), ο Διεθνής Οργανισμός Εποπτών Συνταξιοδοτικών Συστημάτων (IOPS) και ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) είναι ιδιωτικές ενώσεις τεχνικού και τομεακού χαρακτήρα με μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή των αντίστοιχων κλάδων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη υπάρχουν άτυπες επαφές, έστω και χωρίς συστηματικό χαρακτήρα, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ορισμένους από αυτούς τους οργανισμούς και όργανα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια είναι σημαντική για τη δημοκρατία, ενώ η προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση ώθησε την G20 να καταρτίσει ένα παγκόσμιο θεματολόγιο που εστιάζεται σε μια ουσιαστική δέσμη συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, ενώ πιο μακροπρόθεσμα ένα αυθεντικό πολυμερές δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας είναι απαραίτητο στοιχείο για τη νομιμοποίησή της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντίστοιχοι ρόλοι των τραπεζών και των αγορών στη χρηματοδότηση της οικονομίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 αποκάλυψε την κραυγαλέα απουσία παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μακροοικονομικά θέματα απαιτούν μεγαλύτερο συντονισμό, ιδίως στον φορολογικό τομέα· ότι, κατά συνέπεια, κοινό στόχο όλων των ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να αποτελεί ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα παρέχει χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και η διασφάλιση συνέπειας μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού επιπέδου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία νέων εποπτικών φορέων της ΕΕ δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως την αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων της ΕΕ, κάτι που μπορεί να έχει αντιδημοκρατικές συνέπειες, όπως να καταστεί πιθανότερος ο αποκλεισμός μειονοτήτων, και να δημιουργηθεί δυσαρέσκεια μεταξύ των εταίρων της ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ αποφάσισε να συμπεριλάβει το Renminbi στο καλάθι νομισμάτων που απαρτίζουν το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα του ΔΝΤ· ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση του βάρους τόσο του ευρώ όσο και της λίρας στερλίνας, αλλά όχι σε αλλαγή του βάρους του αμερικανικού δολαρίου· ότι τούτο τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή·

1.  τονίζει την ανάγκη διευρυμένης διεθνούς συνεργασίας στα κανονιστικά ζητήματα, με ισχυρή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2.  ανησυχεί από την απουσία συνοχής, λόγω του κατακερματισμού και της ποικιλομορφίας των διάφορων οργανισμών/οργάνων, και από τις καθυστερήσεις υλοποίησης σχετικά με τις διατάξεις και τους προσανατολισμούς που συμφωνούνται σε διεθνές επίπεδο·

3.  ζητεί να διευκρινισθούν οι τομείς αρμοδιότητας του κάθε οργανισμού/οργάνου και οι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν και χρηματοδοτούνται, συμπεριλαμβανομένων οικειοθελών εισφορών, δώρων και δωρεών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απουσία συμφέροντος και η νομιμότητα των αποφάσεων·

4.  ζητεί καλύτερη συνοχή πολιτικών και συντονισμό μεταξύ των παγκόσμιων θεσμικών οργάνων, με την εισαγωγή ολοκληρωμένων προτύπων δημοκρατικής νομιμότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αφορά:

   τις σχέσεις με το κοινό (για παράδειγμα, δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα, ανοιχτός διάλογος με διάφορους ενδιαφερόμενους, καθιέρωση υποχρεωτικών μητρώων διαφάνειας και κανόνες για τη διαφάνεια των συνεδριάσεων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων)·
   τους εσωτερικούς κανόνες (για παράδειγμα, έμψυχο δυναμικό με βάση τις δεξιότητες, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων)·

5.  εκτιμά πως η υπο-εκπροσώπηση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στους περισσότερους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς, νομισματικούς και ρυθμιστικούς οργανισμούς και όργανα δημιουργεί μια έλλειψη ισορροπίας και ότι, κατά συνέπεια, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιμετωπίζονται σωστά τα ζητήματα που συνδέονται με τις ανισότητες ή με τη χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών·

6.  θεωρεί ότι, πέραν των γεωγραφικών ανισοτήτων στην εκπροσώπηση, υπάρχουν επίσης ορισμένοι κλάδοι, ιδίως η κοινωνία των πολιτών, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι υπο-εκπροσωπούνται στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά, νομισματικά και ρυθμιστικά όργανα· θεωρεί καθήκον αυτών των οργάνων και τομέων να προσπαθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση·

7.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να απλουστεύσει και να κωδικοποιήσει την εκπροσώπησή της σε πολυμερείς οργανισμούς/όργανα με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας της συμμετοχής της Ένωσης στους εν λόγω οργανισμούς, την αύξηση στην επιρροή της και την προώθηση της νομοθεσίας που έχει εγκρίνει μέσω δημοκρατικής διαδικασίας· επιπλέον, θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο προορατικός παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τη διασφάλιση των μελλοντικών δεσμεύσεων της G20, όπως ο μετασχηματισμός του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι αναδυόμενοι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία θα εντάσσονται στην ατζέντα του αρμόδιου παγκόσμιου οργανισμού·

8.  καλεί τους ευρωπαϊκούς φορείς να εστιάσουν περισσότερο στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών τομέων της ΕΕ κατά τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

9.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να καταστεί πλήρες μέλος των διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν έχει ακόμα συμβεί και κρίνεται αναγκαίο (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ)· καλεί τους σχετικούς οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να προβούν σε όλες τις απαραίτητες κανονιστικές τροποποιήσεις που θα καταστήσουν εφικτή την πλήρη συμμετοχή της ΕΕ·

10.  θεωρεί επιζήμιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση τις καταστάσεις όπου ένας εκπρόσωπος ενός κράτους μέλους ή μιας εθνικής αρχής υποστηρίξει, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου οργανισμού/οργάνου, θέσεις αντίθετες προς τις ευρωπαϊκές νομοθετικές ή κανονιστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί δημοκρατικά κατά πλειοψηφία· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερος ο συντονισμός μεταξύ των εν λόγω εκπροσώπων, για παράδειγμα μέσω της θέσπισης δεσμευτικών μηχανισμών·

11.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή, όταν εκπροσωπεί την Ένωση σε έναν διεθνή οργανισμό ή όργανο, ή παρακολουθεί έναν ιδιωτικό ειδικευμένο φορέα, να είναι περισσότερο άμεσα υπόλογη στους πολίτες· τονίζει τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία·

12.  εκτιμά πως οι προτεραιότητες των οργανισμών και των σχετικών ομάδων εργασίας θα πρέπει να διευκρινισθούν και να επισημοποιηθούν· ότι η συστηματική προσφυγή στη συναίνεση όχι μόνο απειλεί να ανακόπτει τις εργασίες αλλά και να νοθεύει το περιεχόμενο των συστάσεων και ότι η σύνθεση των οργανισμών πρέπει να αντικατοπτρίζει την ποικιλία των τρόπων χρηματοδότησης των οικονομιών και των μοντέλων εποπτείας·

13.  τονίζει την ανάγκη να διενεργούνται εκ των προτέρων αξιολογήσεις κατά την ανάπτυξη ρυθμιστικών και εποπτικών πολιτικών και άλλων πολιτικών του χρηματοπιστωτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί ότι εν λόγω αξιολογήσεις δεν θίγουν τα πολιτικά προνόμια των συννομοθετών·

14.  εκτιμά πως η εφαρμογή των συστάσεων από τα διάφορα συμμετέχοντα κράτη παραμένει ανεπαρκής εν όψει της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως·

15.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) συμμετέχει επί του παρόντος στην ανάπτυξη προτύπων στον ασφαλιστικό τομέα· αναγνωρίζει ότι η Διεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών (IAIS) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ασφαλιστική πολιτική, αλλά τονίζει ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) θα είχε το όφελος της ενίσχυσης της συμβολής της ευρωπαϊκής ειδικής εμπειρογνωμοσύνης στον ασφαλιστικό τομέα και θα εξασφάλιζε ότι τα πρότυπα που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αντιβαίνουν στη λογική που πρώτη ανέπτυξε η ΕΕ·

16.  χαιρετίζει το έργο του ΟΟΣΑ στον φορολογικό τομέα, ιδίως το σχέδιο των ΟΟΣΑ/G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS)· θεωρεί ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής αποτελεί την επόμενη πρόκληση· τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που είναι μέλη της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να ακουστεί η φωνή της ΕΕ·

17.  επικροτεί την προθυμία του Προέδρου της ΕΚΤ να συνεχίσει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον ρόλο της ΕΚΤ σε τραπεζικά θέματα, ιδίως στο πλαίσιο οργανισμών που θέτουν παγκόσμια πρότυπα, όπως το FSB·

18.  χαιρετίζει τις οργανωτικές διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ που είναι μέλη της Ασιατικής Επενδυτικής Τράπεζας Υποδομών, βάσει των οποίων τα εν λόγω μέλη της ζώνης του ευρώ εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με μία και μόνη έδρα·

19.  διατυπώνει κατά συνέπεια τις ακόλουθες προτάσεις:

   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βασιστεί στις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να εκπονήσει έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία, που θα καθοδηγεί τις ενέργειες των εκπροσώπων της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς και όργανα· ζητεί την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία εκπόνησης∙
   τονίζει ιδίως τις ανησυχίες του σε σχέση με το καταστατικό, τη χρηματοδότηση και λειτουργία των εν λόγω οργανισμών και οργάνων, την αλληλεπίδρασή τους με τις αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και με την κοινή γνώμη, την επικοινωνία τους και την πρόσβαση στα έγγραφά τους· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ με επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και οικονομικά μέσα, με σκοπό να ενισχυθεί η φωνή της κοινωνίας των πολιτών
   καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, καθώς και τα κράτη μέλη, να προωθήσουν τη λογοδοσία κάθε Ευρωπαίου εκπροσώπου προς δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα·
   ζητεί να εγκριθεί διοργανική συμφωνία με στόχο να επισημοποιηθεί ένας «χρηματοπιστωτικός διάλογος», ο οποίος θα οργανώνεται μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχει ως στόχο την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την έγκριση και τη συνεκτικότητα των ευρωπαϊκών θέσεων κατά τις παραμονές μεγάλων διαπραγματεύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι θέσεις αυτές θα συζητούνται και θα γίνονται γνωστές εκ των προτέρων, και θα εξασφαλίζεται η επακολούθηση, με την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά αναφορές για την εφαρμογή και τον έλεγχο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών· προτείνει να είναι προσκεκλημένοι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και, όποτε χρειάζεται, οι ιθύνοντες των ενδιαφερομένων διεθνών οργανισμών· θεωρεί ότι η περιοδικότητα και ο χαρακτήρας αυτού του διαλόγου (δημόσιος ή κεκλεισμένων των θυρών) θα ορίζονται ανάλογα με τις πρακτικές απαιτήσεις· είναι της γνώμης ότι είναι επίσης αναγκαία η ενεργός συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στα αντίστοιχα επίπεδα, με έλεγχο των θέσεων που εκφράζουν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών·
   θεωρεί ότι αυτές οι λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να συμπληρώνονται από προορατικά ψηφίσματα «καθοδήγησης», που θα εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο με την κατάλληλη συχνότητα, και που θα εκφράζουν την άποψή του σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς πολιτικής·
   παρατηρεί ότι, στα θέματα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης με το Συμβούλιο, ο διάλογος αυτός θα χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής, ώστε να ενοποιούνται οι ευρωπαϊκές θέσεις βάσει νομοθετικών επιλογών λαμβανομένων κατά πλειοψηφία ή να αποτρέπονται ασυνέπειες σε σχέση με υπό έγκριση νομοθετήματα·
   καλεί τους ευρωπαίους εκπροσώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των διεθνών απαιτήσεων/προτύπων και της εγκριθείσας δεσμευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και στο θέμα της συμμόρφωσης ώστε να διασφαλιστούν πραγματικά ίσοι όροι ανταγωνισμού παγκοσμίως·
   ζητεί να ενισχυθεί η λογοδοσία της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εξορθολογισμό της διαδικασίας καθορισμού των θέσεων της ΕΕ στις συνεδριάσεις της G20 σε τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την απασχόληση, την ενέργεια, το εμπόριο, την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της διαφθοράς·
   παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν χωρίς καθυστέρηση με τις διατάξεις περί ειλικρινούς συνεργασίας·
   καλεί τα κράτη μέλη να αποδεχθούν την εκπροσώπηση της Τραπεζικής Ένωσης στην Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού·
   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της την εξωτερική διάσταση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κανονισμών, ήτοι το έργο που αναμένεται να επιτελεστεί στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή της εσωτερικής πολιτικής, να συστήσει ομάδα εργασίας για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·
   λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία της Επιτροπής για πρόοδο προς μια ενιαία εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ στο ΔΝΤ· θεωρεί ότι τούτο δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της δυνατότητας να αποτελέσει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση μία ενιαία ομάδα στο εσωτερικό του ΔΝΤ·
   επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 14 της ΣΛΕΕ, ο ενισχυμένος συντονισμός των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ είναι ευθύνη της Ευρωομάδας, ο χαρακτήρας της οποίας είναι προσωρινός και ανεπίσημος σε αναμονή της υιοθέτησης του ευρώ ως νομίσματος από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης· θεωρεί ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία της Ευρωομάδας θα μπορούσαν να βελτιωθούν· είναι της γνώμης, σύμφωνα και με το πνεύμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012(8), η οποία διατυπώνει βηματικές συστάσεις για την τραπεζική, την οικονομική, τη δημοσιονομική και την πολιτική ένωση, θα πρέπει να βρεθεί μια πιο επίσημη και μόνιμη λύση· υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία του ρόλου του Ευρωπαίου Επιτρόπου του αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις χρήζει ενίσχυσης, συνοδευόμενης από ισχυρούς μηχανισμούς λογοδοσίας απέναντι τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο·
   θεωρεί ότι, πέρα από τη μοναδική περίπτωση του ΔΝΤ, μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει να εφαρμοστεί προοδευτικός εξορθολογισμός της εκπροσώπησης της ΕΕ, καταρχάς με ενίσχυση του συντονισμού και στη συνέχεια, ύστερα από αξιολόγηση, με ενοποίηση των εδρών· θεωρεί ότι η συμμετοχή στους εν λόγω οργανισμούς και τα όργανα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ), του Συμβουλίου/της Ευρωομάδας και των εθνικών αρχών· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει παράλληλα να ασχοληθεί με τη λειτουργία των εν λόγω οργανισμών και οργάνων με στόχο να υπάρξει μετάβαση από τη συναίνεση σε ένα σύστημα ψηφοφορίας με σταθμισμένη πλειοψηφία·
   υπογραμμίζει ότι είναι καθήκον της Επιτροπής, του Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, της Ευρωομάδας να ενισχύσουν τον συντονισμό μέσω προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων· θεωρεί ότι, εν ανάγκη, πρέπει να συσταθούν νέες ad hoc ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, όπως η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η ομάδα εργασίας για θέματα ΔΝΤ (SCIMF), η ομάδα εργασίας της Ευρωομάδας (EWG) και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ)·
   ζητεί ενδελεχή εκτίμηση της διπλής έδρας που αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Προεδρία της Επιτροπής κατά τις συνεδριάσεις της G20, προκειμένου να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό αυτή η διευθέτηση υποσκάπτει την εξωτερική αξιοπιστία της ΕΕ, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· εκτιμά ότι, για να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση των κρατών μελών που εκπροσωπούνται μεμονωμένα, είναι δυνατές διάφορες βελτιώσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού πριν από τις συνεδριάσεις και θα προωθήσουν μια ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή στις εν λόγω συνεδριάσεις·
   καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν την κατάρτιση χάρτη πορείας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός παγκόσμιου, βασισμένου σε συνθήκη, χρηματοπιστωτικού οργανισμού, στο πνεύμα των προτάσεων της έκθεσης de Larosière, με ευρεία αρμοδιότητα διατύπωσης συστάσεων, διαπραγμάτευσης ελάχιστων δεσμευτικών προτύπων, πολυμερείς μηχανισμούς διακανονισμού διαφορών και, όπου χρειαστεί, κυρώσεις· πιστεύει ότι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, ιδίως στον εμπορικό τομέα μέσω του ΠΟΕ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συγκροτηθούν οι προαναφερθέντες πολυμερείς μηχανισμοί διακανονισμού διαφορών· τονίζει ότι ο προτεινόμενος οργανισμός πρέπει να υπόκειται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας·
   είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή ρητή εντολή για την παροχή νέας ώθησης στην προαγωγή της πολυμέρειας στον τομέα της χρηματοπιστωτικής, νομισματικής και ρυθμιστικής διεθνούς συνεργασίας·
   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ στον τομέα της οικονομίας θα είναι συμπληρωματικές των δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 41.
(2) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 66.
(3) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 51.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0268.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(7) Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχουν επίσης αρμοδιότητες θέσπισης κανόνων· η Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση· η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η Τράπεζα Ανάπτυξης της Καραϊβικής (CDB), η Τράπεζα Ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής (WADB), η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB), η Διαμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων (IIC), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) και ο Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA) στηρίζουν τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας.
(8) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 48).


Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία
PDF 471kWORD 164k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την καινοτομία και τη διαφοροποίηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (2015/2090(INI))
P8_TA(2016)0109A8-0044/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου,

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα κατά τη θέσπιση των οποίων είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής(1),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020: Χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας για την προαγωγή της βιώσιμης αλιείας(2),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (COM(2014)0254),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

—  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ,

—  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (2015/C 012/15),

—  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 21ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας: αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και της μεγέθυνσης» (2015/C 019/05),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης(3),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια θαλάσσια στρατηγική στην περιοχή του Ατλαντικού: Επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (COM(2013)0279),

—  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2012, με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020: από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις» (COM(2012)0473),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ(4),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0044/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράκτια αλιεία αντιπροσωπεύει το 80 % του ευρωπαϊκού στόλου και, σε συνδυασμό με την αλιεία μαλακοστράκων, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές, στα νησιά και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και αποτελεί εν γένει μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μορφή αλιείας με αξιοσημείωτο δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή της στην κοινωνική κληρονομιά και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών είναι ξεχωριστή και ποικίλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της παράκτιας και νησιωτικής αλιείας αποτελεί μια παραδοσιακή μορφή εμπορικής αλιείας, δηλαδή έναν τρόπο ζωής και την κύρια αλιευτική πηγή βιοπορισμού και δημιουργίας άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, ιδίως στις περιοχές που εξαρτώνται από την παράκτια αλιεία και που χρειάζονται ειδικά μέτρα και στήριξη για να μπορέσουν να αναπτυχθούν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών καθώς και μεταξύ διαφόρων παράκτιων περιφερειών εντός μεμονωμένου κράτους μέλους από την άποψη του βασικού ορισμού και των χαρακτηριστικών της, κατάσταση που θα πρέπει να διορθωθεί και να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μελλοντικά· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών από άποψη γεωγραφίας, κλίματος, οικοσυστημάτων και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στα χαρακτηριστικά της παράκτιας αλιείας στις διάφορες θάλασσες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Αδριατική και στη Μεσόγειο Θάλασσα ως σύνολο, τα οποία διαφέρουν από αυτά των ανοιχτών θαλασσών του Ατλαντικού Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κατά μήκος της ακτής της Γαλλικής Γουιάνας, και της λεκάνης του Ινδικού Ωκεανού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία ως αλιεία που διεξάγεται από σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρόκειται για τον μοναδικό ορισμό παράκτιας αλιείας στη νομοθεσία της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ έχει την περιφερειοποίηση ως ακρογωνιαίο λίθο της, αναγνωρίζοντας ότι, με δεδομένη την τεράστια ποικιλομορφία στην ευρωπαϊκή αλιεία, δεν ενδείκνυται η κεντρική διαχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η φύση της παράκτιας και νησιωτικής αλιείας, η περιφερειοποίηση και η αποκεντρωτική προσέγγιση είναι ιδιαίτερης σημασίας σε αυτό τον τομέα και στις κοινότητες που εξυπηρετεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ μπορούν να αντλήσουν οφέλη από μία αύξηση κατά 30 μονάδες σε ένταση ενίσχυσης, όταν αφορούν μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) δηλώνει ότι στα κράτη μέλη όπου πάνω από 1 000 σκάφη είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας πρέπει να καταστιστεί σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της παράκτιας αλιείας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, λαμβανομένων υπόψη της ποικιλομορφίας του αλιευτικού εξοπλισμού των σκαφών, των γεωγραφικών και κλιματικών περιορισμών, των τεχνικών και των αλιευτικών αποθεμάτων στα επιμέρους κράτη μέλη και σε κάθε επιμέρους αλιευτική ζώνη, ώστε να συμβάλλει στη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αλιευτική περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων τομέων μπορεί να βοηθήσει στην ουσιαστική βελτίωση του αντικτύπου των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τα θαλάσσια οικοσυστήματα καθώς και να διευκολύνει τη βελτίωση της διάδρασης μεταξύ όλων των ανθρώπινων και οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στις παράκτιες περιοχές και γύρω από αυτές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από την αλιεία μικρής κλίμακας έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των λειτουργικών δαπανών, ιδίως εξαιτίας του κόστους καυσίμων αλλά και της μείωσης της αξίας των ιχθύων κατά την πρώτη πώληση, πράγμα που επιβάλλει την αύξηση των αλιευτικών προσπαθειών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση διαφόρων αποθεμάτων ορισμένων ειδών που αποτελούν κύριους αλιευτικούς στόχους έχει επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στην αλιεία και στις μικρές αλιευτικές κοινότητες σε πολλές περιοχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παράκτια αλιεία χρησιμοποιούνται κυρίως παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές, όπως η ιχθυοπαγίδα «αλμαντράμπα», που λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους καθορίζουν την ταυτότητα και τον τρόπο ζωής των παράκτιων περιοχών, και υπάρχει ζωτική ανάγκη να διατηρηθεί η χρήση τους και να προστατευθούν ως στοιχείο της πολιτιστικής, ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη βιομηχανική αλιεία συμβάλλει στη βιωσιμότητα των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων από την άποψη της καταπολέμησης της συρρίκνωσης του πληθυσμού, της γήρανσης του αλιευτικού τομέα και της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η καινοτομία μπορεί να παίξουν θεμελιώδη ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης σε αυτές τις κοινότητες· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η μη βιομηχανική αλιεία χρησιμοποιεί σε ορισμένες ζώνες αρχαίους τύπους εργαλείων και τεχνικές, που είναι φιλικότερα στο περιβάλλον και έχουν μικρότερο αντίκτυπο στα απειλούμενα αποθέματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη βιομηχανική, παράκτια και παραδοσιακή αλιεία είναι φιλική στο περιβάλλον και αποτελεί βασικό οικονομικό θεμέλιο για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και την απασχόληση στις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό για τη Μεσόγειο, η ταξινόμηση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων περιλαμβάνει τα δίχτυα τράτας και τους γρίπους, παρότι άλλες ταξινομήσεις –όπως η ταξινόμηση του FAO– θεωρούν τους γρίπους ξεχωριστή ομάδα αλιευτικών εργαλείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να εφαρμοστούν διατάξεις σχετικά με τα δίχτυα τράτας στους παραδοσιακού παράκτιους γρίπους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για μη απειλούμενα είδη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα όσα λέγονται για ανανέωση και διαφοροποίηση του αλιευτικού τομέα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μεγάλη αλιευτική κοινότητα εξαρτάται πλήρως από τις παραδοσιακές και αρχαίες μορφές αλιείας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑΠ αναγνωρίζει τη σημασία των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ο ρόλος των κρατών μελών είναι να διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης σε όσους εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην επίτευξη αυτού του επιπέδου στο πλαίσιο της παράκτιας αλιείας και προωθώντας τη βιώσιμη παράκτια αλιεία, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην αλιεία και το εισόδημα όσων ζουν σε αυτές τις παράκτιες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ πρέπει να δίνεται έμφαση και στη σημασία της κατάρτισης, της υγείας και της ασφάλειας των αλιέων στη θάλασσα· στο πλαίσιο της ειδικής προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος κανονισμός σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική παραχωρεί προτιμησιακή πρόσβαση στους μικρής κλίμακας, παράκτιους και παραδοσιακούς αλιείς σε μια ζώνη έκτασης 12 ναυτικών μιλίων, δηλαδή στο πιο ευαίσθητο τμήμα των υδάτων της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από την εκτίμηση της Επιτροπής με αντικείμενο τον παλιό κανονισμό για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική προέκυψε ότι οι ζώνες των 12 ναυτικών μιλίων ήσαν μία από τις λίγες επιτυχίες του παλαιού καθεστώτος διαχείρισης, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συγκρούσεων σε σχέση με τη χρήση του χώρου και των πόρων με άλλες επικαλυπτόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες στην ακτογραμμή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ δηλώνει ότι, κατά τη λήψη μέτρων –ιδίως μέτρων σχετικά με τον τομέα αλιείας– πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών, με έμφαση στη γεωγραφική τους απομόνωση, το απομακρυσμένο της θέσης τους και τις επικρατούσες ωκεάνιες συνθήκες, σε ένα εξαιρετικά ιδιάζον περιφερειακό πλαίσιο, όπου είναι αναγκαία η αυτάρκεια από την άποψη της παραγωγής τροφίμων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη ότι, λόγω των συγκεκριμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών των απόκεντρων περιοχών και της εξαιρετικά μεγάλης απόστασής τους από την Ευρώπη, η παράκτια αλιεία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράκτια αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζει επίσης ανταγωνισμό από σκάφη υπό σημαία τρίτων χωρών, τα οποία χρησιμοποιούν τις ίδιες περιοχές αλιείας και στοχεύουν στα ίδια είδη, προκειμένου να τα πουλήσουν στις ίδιες αγορές, πέρα από τον ανταγωνισμό από προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, τα οποία υπόκεινται σε εντελώς διαφορετικό λειτουργικό κόστος και ρυθμιστικούς, υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να υποστηριχθεί εκ των έσω ανάπτυξη και αυτάρκεια σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων δεν καταλήγει πουθενά, αν δεν στηρίζεται από συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ σε αυτές τις περιοχές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει επίσης, μαζί με την παράκτια αλιεία, στην οικονομική ανάπτυξη και τον εφοδιασμό των περιοχών με νωπά προϊόντα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των παράκτιων (ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης) και νησιωτικών περιοχών αντιμετωπίζει σημαντική οικονομική ύφεση, η οποία οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού και φυγή των κατοίκων, που αναζητούν ευκαιρίες σε άλλες περιοχές με καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κρίση έχει καταδείξει την ανάγκη να διαφοροποιήσει η Ευρώπη τις οικονομικές της δραστηριότητες και τη σημασία της ανάλυσης νέων μοντέλων καινοτομίας και γνώσης, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές παράκτιας αλιείας βρίσκονται κοντά σε οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές και τουριστικούς προορισμούς, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν κατορθώνουν να επιτύχουν επαρκή οικονομική ανάπτυξη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση για χρήση των θαλάσσιων πόρων ήδη αυξάνεται σε αυτές τις περιοχές και ότι ο αλιευτικός τομέας περιθωριοποιείται προς όφελος του τουρισμού, παρ’ όλο που οι δύο τομείς είναι συμβατοί και συμπληρωματικοί μεταξύ τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση ημερολογίου αποτελεί συχνά διοικητικό φόρτο για τις μικρές επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και ότι θα ήταν σκόπιμο να υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πίεση στις παράκτιες περιοχές από τον τουριστικό τομέα προκαλείται κυρίως από ορισμένες δραστηριότητες, όπως η ανεξέλεγκτη αλιείας αναψυχής, η οποία σε ορισμένες περιοχές περιορίζουν τους θαλάσσιους πόρους και επηρεάζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για όσους ζουν σε παραδοσιακές αλιευτικές περιοχές·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση τοπικών ομάδων δράσης αλιείας (FLAG) σε περιοχές που βασίζονται στην αλιεία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αυτές οι ομάδες είναι αναγνωρισμένες ως ένα χρήσιμο εργαλείο που παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στην αλιεία, η οποία οδηγεί τελικά στη γενική ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη να αυξηθούν περισσότερο οι οικονομικοί πόροι που θα διευκολύνουν αυτές τις ομάδες να διαμορφωθούν και να δραστηριοποιηθούν στις οικείες περιοχές·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αλιείς μαλακοστράκων παραμένουν αόρατες και ότι οι γυναίκες εν γένει υποεκπροσωπούνται στον τομέα της αλιείας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εργάζονται σε σχετικούς με τη θάλασσα τομείς όπως η κατασκευή διχτυών, ο εφοδιασμός, η εκφόρτωση και η συσκευασία αλιευμάτων παραμένουν αόρατες ως ομάδα·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση γίνεται αισθητή και στον αλιευτικό τομέα, ιδίως στις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, επομένως η διαφοροποίηση και η καινοτομία είναι αναγκαίες για να αυξηθεί η απασχόληση, να αξιοποιηθούν νέες δυνατότητες, όπως η γαλάζια και η πράσινη ανάπτυξη, και να αποτραπεί και να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση της αλιείας στις αναπτυσσόμενες και περιφερειακές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επαγγελματική κατάρτιση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση και προβολή των αλιευτικών προϊόντων, της γαστρονομίας, του τουρισμού, της πολιτιστικής, ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπτύσσεται η ιδέα της γαλάζιας οικονομίας, η οποία μπορεί να δώσει ισχυρή ώθηση στη μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης, ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτικές και τις νησιωτικές χώρες και περιοχές καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες έχουν θεμελιώδες συμφέρον στην υλοποίηση της ιδέας της γαλάζιας οικονομίας·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ «Ένωση Καινοτομίας» αναγνώρισε και προσδιόρισε αδυναμίες που περιορίζουν και εμποδίζουν την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, όπως οι ελλιπείς επενδύσεις στην επιστήμη, η έλλειψη επαρκών δεδομένων για τις θάλασσες και τους ωκεανούς, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας θα συνέβαλλε στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη –και ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές– και ακριβώς αυτές οι περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία μπορούν να παίξουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας και πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε φάση της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας, περισσότερο από ό,τι σε άλλους τομείς, το περιβάλλον και η οικονομία είναι αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει επομένως να εστιαστεί στην κοινωνική οικονομία και σε βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον σχέδια και δραστηριότητες, με στόχο την έναρξη αναπτυξιακών παράκτιων δραστηριοτήτων και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας συνολικά, με ιδιαίτερη στήριξη στις φιλικές για το περιβάλλον αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας οι οποίες ενθαρρύνουν τη βιοποικιλότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα σχέδια και δραστηριότητες πρέπει να είναι επίσης βιώσιμα από κοινωνικής και οικονομικής απόψεως, για να διασφαλιστεί ότι η μη βιομηχανική αλιεία θα παραμείνει βιώσιμη·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλάζια οικονομία πρέπει να συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της ασφάλειας στα αλιευτικά σκάφη και να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και καθημερινής ευεξίας των αλιέων·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι που αφορούν το περιβάλλον και την επιλεκτικότητα ισχύουν εξίσου σε ολόκληρο το σκάφος, θα είναι όμως δύσκολο για τα μικρά σκάφη να τηρήσουν την υποχρέωση εκφόρτωσης για τις απορρίψεις·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, δηλαδή οι ανθρώπινες δραστηριότητες, στις παράκτιες περιοχές έχουν υποτιμηθεί στο πλαίσιο των ζητημάτων περιβαλλοντικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σωρευτικά αποτελέσματα διαφόρων δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές δεν έχουν αναγνωριστεί ή εκτιμηθεί επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε ορισμένες περιοχές, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός, η ανεξέλεγκτη και εξαντλητική αλιεία αναψυχής σε ορισμένες περιοχές, η πώληση ειδών που συλλαμβάνονται από τέτοιες δραστηριότητες, η λαθραλιεία, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα από την ηπειρωτική χώρα κ.λπ., επηρεάζουν ιδιαίτερα τον αλιευτικό τομέα·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ειδικά της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος, είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του αντικτύπου των διαφόρων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, όπως και η θέσπιση κατάλληλων μέτρων προστασίας και προγραμμάτων παρακολούθησης με στόχο την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, τη βιώσιμη χρήση των πόρων και την ανάπτυξη καινοτομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ελλιπή και ανεπαρκώς συστηματοποιημένα·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές η λαθραλιεία συνιστά γνήσιο κίνδυνο για την αδιάκοπη ύπαρξη μη βιομηχανικής παράκτιας αλιείας, ενώ απειλεί και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και της βιοποικιλότητας·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων για τις θάλασσες, τη βιομηχανία και τους αλιείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, από την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι την παράκτια ανάπτυξη μέσω της υδατοκαλλιέργειας, του ναυτικού τουρισμού ή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη γαλάζια ανάπτυξη

1.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τον ορισμό της παράκτιας, μικρής κλίμακας και παραδοσιακής αλιείας στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στις διαστάσεις και στην ισχύ των αλιευτικών σκαφών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ δεν είναι ικανοποιητικές· προτείνει να αξιοποιηθεί η περιφερειοποίηση, για να προσαρμοστεί ο ορισμός της παράκτιας αλιείας βάσει της εκάστοτε περιπτώσεως και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής δραστηριότητας· προτείνει να ληφθεί υπόψη σειρά ενδεικτικών κριτηρίων όπως το μέγεθος των σκαφών, ο αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν, η επιλεκτικότητα των αλιευτικών τεχνικών, η διάρκεια των αλιευτικών ταξιδιών και το αν επιβαίνει στο σκάφος ο ιδιοκτήτης του, οι παραδοσιακοί τύποι επιχειρηματικότητας και οι δομές ιδιοκτησίας και επιχειρηματικότητας που λειτουργούν παραδοσιακά σε αυτές τις περιοχές, η συμμετοχή του τομέα εξόρυξης στις δραστηριότητες μεταποίησης και πωλήσεων, η πραγματική φύση και κλίμακα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και άλλοι παράγοντες που συνδέονται με τις παραδοσιακές δραστηριότητες, η στήριξη εκ μέρους των επιχειρήσεων ή η επίδραση στις τοπικές κοινότητες·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας σε νησιωτικές κοινότητες που εξαρτώνται παραδοσιακά από την αλιεία για τον βιοπορισμό και ασχολούνται με αλιευτικές δραστηριότητες καθ’ όλο το έτος·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξάνουν σταδιακά τις ποσοστώσεις που έχουν διατεθεί στη μη βιομηχανική αλιεία, για να προαχθεί αυτή η κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμη μορφή αλιείας·

4.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμα έργα και νομικές διατάξεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη των παράκτιων, νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων περιοχών, λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, ως μέσου για να ευνοηθούν οι θετικοί εξωτερικοί παράγοντες της μη βιομηχανικής αλιείας, από την άποψη τόσο της κοινωνικής όσο και της οικονομικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας μέσω νέων τύπων στήριξης εντός του πλαισίου της διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε έργα που εστιάζονται στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και διατήρησής της, την αυξανόμενη συμμετοχή του εξορυκτικού τομέα στη μεταποίηση και τις πωλήσεις, την προώθηση τύπων επιχειρηματικότητας που συνδέονται με την κοινωνική οικονομία, την προαγωγή βραχειών αλυσίδων αγοράς, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην προώθηση και πώληση σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, την καινοτομία στην ανάπτυξη νέων αγαθών και υπηρεσιών και τη διατήρηση και προστασία των παραδοσιακών ρόλων·

5.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση του πλαισίου των τεχνικών μέτρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της παράκτιας αλιείας και να επιτρέπει ορισμένες εξαιρέσεις, εφόσον δικαιολογούνται, στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης·

6.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει μία έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξακριβώσει τον αντίκτυπο της παράκτιας αλιείας για αναψυχή επί των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων και να προσδιορίσει επίσης τις παραμέτρους που απαιτούνται για να μειωθεί η παράκτια αλιεία αναψυχής σε ορισμένες περιοχές· ζητεί να παρακολουθείται περισσότερο αυτή η δραστηριότητα, ώστε να αποτραπεί τυχόν παρεμβολή του εξορυκτικού τομέα σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες ήδη προκαλούν ανησυχία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές με σημαντικό τουριστικό τομέα·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν προτεραιότητα στην αλιεία μικρής κλίμακας όταν διαθέτουν χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ και να εναρμονίσουν τις διαδικασίες για όσους εκμεταλλεύονται αυτούς τους τύπους αλιείας·

8.  προτρέπει τις αρχές που συμμετέχουν στην προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων για να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι τοπικοί φορείς, ενώσεις επιχειρηματιών, η αλιεία και τα ερευνητικά ινστιτούτα ωκεανογραφίας, τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά κέντρα και τα τοπικά και περιφερειακά όργανα συμμετέχουν στις διαδικασίες καινοτομίας, προκειμένου να διευκολύνουν τα έργα να λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα, να βελτιώσουν τις προοπτικές της χρηματοδότησης τους και να τους παρασχεθεί επαρκής στήριξη για να τηρήσουν τους όρου του Ευρωπαϊκό Ταμείου Αλιείας·

9.  καλεί την Επιτροπή να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τα σχέδια δράσης για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της αλιείας μικρής κλίμακας τα οποία καταρτίζουν τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του ΕΤΘΑ·

10.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη των διαφόρων ομάδων γυναικών στους τομείς που συνδέονται με τη θάλασσα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους και να διασφαλιστεί η εκπροσώπησή τους σε όλους τους τομείς, τόσο σε ρόλους λήψης αποφάσεων όσο και σε αλιευτικές δραστηριότητες·

11.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ειδικά μέτρα για να αναγνωριστούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες που εργάζονται στην κατασκευή των διχτυών, στον εφοδιασμό, στην εκφόρτωση και στη συσκευασία αλιευμάτων·

12.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, σε εντατικό συντονισμό με τα κράτη μέλη, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλιευτικών Περιοχών (FARNET), που παρέχει σημαντική συνδρομή στις τοπικές ομάδες δράσης αλιείας (FLAGs)·

13.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση και το έργο των FLAGs αυξάνοντας τους οικονομικούς πόρους, καθώς οι ομάδες αυτές παρέχουν συνεχή υποστήριξη και συμβουλές άμεσα στον τομέα της αλιείας, προωθώντας έτσι ένα χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης σε αλιευτικές περιοχές, εμπνέοντας τους νέους και τις γυναίκες να εμπλακούν σε νέα επιχειρηματικά σχέδια και συμβάλλοντας στην ανακαίνιση των υποδομών καινοτομίας, στις οικονομικές επενδύσεις και τη διαφοροποίηση και στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης από τους ίδιους τους αλιείς· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο και τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων και να συνεργαστεί στενά με τους διάφορους φορείς του εν λόγω τομέα·

14.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στην ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διαχείριση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών στην οικονομία των παράκτιων περιοχών και να δρα σε συνέπεια με τούτο, όπως ήδη πράττει στον αγροτικό τομέα· ζητεί να αναγνωριστεί το ποσό, υπό όρους ΑΕγχΠ, που συνεισφέρουν οι γυναίκες που ασκούν βοηθητικούς ρόλους και η ιδιαίτερη σημασία της συμβολής τους στα νοικοκυριά όπου η κατανομή εργασίας με βάση το φύλο σήμαινε παραδοσιακά ότι η εξόρυξη ήταν αποκλειστικά ανδρική δραστηριότητα· ζητεί την επαγγελματική αναγνώριση των παραδοσιακών γυναικείων ρόλων σε όλα τα επίπεδα του εν λόγω τομέα και τη συγκρότηση προγραμμάτων που θα στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας γυναικών σε αυτούς τους τομείς·

16.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει τις επενδύσεις στη διαφοροποίηση του αλιευτικού τομέα και την προσαρμοστικότητα της αλιευτικής σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων μέσω των επενδύσεων στα σκάφη, στον εξοπλισμό ασφαλείας, στην κατάρτιση, σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον αλιευτικό τομέα, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον αλιευτικό τομέα, και επίσης να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που είναι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμες και ικανές για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες· τονίζει ότι η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια είναι συμβατή και συμπληρωματική με την παράκτια αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές καλεί δε την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη της γεωργίας και της ποικιλίας επιλογών όσον αφορά τις τεχνικές στα θερμά ύδατα των τροπικών ή υποτροπικών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να αναδείξει τον ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στη μη βιομηχανική παράκτια αλιεία και σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες·

17.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, με στόχο την εφαρμογή μιας διαφοροποιημένης επιχειρηματικής στρατηγικής, κατάλληλης για το δυναμικό αυτού του τμήματος και ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πιο αποτελεσματικά, στοχεύοντας σε μια νέα μορφή τουρισμού στην οποία οι το ενδιαφέρον θα εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στην ποιότητα, την ευελιξία, την καινοτομία και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών περιοχών, καθώς και στο περιβάλλον και την υγεία· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει τις επενδύσεις για την αλιεία στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες του τουρισμού προωθώντας τη γαστρονομία σε συνδυασμό με τα προϊόντα της μη βιομηχανικής αλιείας, τον τουρισμό ερασιτεχνικής αλιείας, τον υποβρύχιο και καταδυτικό τουρισμό κ.λπ., αξιοποιώντας έτσι κατά βιώσιμο τρόπο την αλιευτική κληρονομιά και την αναγνωρισιμότητα μιας συγκεκριμένης αλιευτικής περιοχής·

18.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία των ναυτικών αθλητικών δραστηριοτήτων ως προς την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως εκτός εποχής, μέσω νέων υποβρύχιων, καταδυτικών ή άλλων ναυτικών αθλημάτων, όπως η ιστιοσανίδα ή η κυματοδρομία·

19.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει ενεργά, χάριν της δημιουργίας και ανάπτυξης αλιευτικού τουρισμού, τις επενδύσεις για τη διαφοροποίηση της αλιείας στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης ως μέρους της παραδοσιακής κληρονομιάς (χειροτεχνία, μουσική και χορός), και να στηρίξει τις επενδύσεις για την προώθηση της παράδοσης, της ιστορίας και της αλιευτικής κληρονομιάς γενικά (αλιευτικά εργαλεία, τεχνικές, ιστορικά ντοκουμέντα, κ.λπ.), ανοίγοντας μουσεία και οργανώνοντας εκθέσεις που σχετίζονται στενά με την παράκτια αλιεία·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει μικτή χρήση των σκαφών που προορίζονται για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε, ενώ θα διατηρούν πάντα τον προορισμό αυτό, να επιτρέπουν επίσης άλλα είδη δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τομέα της αναψυχής και του τουρισμού, όπως ημέρες ναυτικής ενημέρωση ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταποίηση, τη μάθηση ή τη γαστρονομία κ.λπ., σε αναλογία με το σύστημα που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα και περιλαμβάνει σχολεία-αγροκτήματα ή αγροτουρισμό·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη μέσω των αρμόδιων οργανισμών τους να διασφαλίσουν ότι η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας λαμβάνει το μερίδιο που δικαιούται από τη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ, δεδομένων μάλιστα των διοικητικών περιορισμών που τους επιβάλλονται·

22.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που ενθαρρύνουν και προωθούν την κινητικότητα μεταξύ επαγγελμάτων σχετικών με τη θάλασσα·

23.  ζητεί να δημοσιοποιούνται υπό όρους τα αποτελέσματα της έρευνας και των έργων που χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσματική γνωστοποίηση και πρόσβαση στα υπάρχοντα δεδομένα για τις θάλασσες και τους ωκεανούς και να εξαλειφθούν οι τρέχοντες διοικητικοί φραγμοί που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την επέκταση της καινοτομίας·

24.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τους κανονισμούς με τη θέσπιση μηχανισμών για να επιβλέπει τη δίκαιη κατανομή των ποσοστώσεων για την αλιεία μικρής κλίμακας σε σχέση με τα κοινά είδη·

25.  τονίζει ότι το κύριο προϊόν της αλιείας είναι το ίδιο το ψάρι και ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν τα διάφορα μέσα χρήσης ψαριών, όπως η κονσερβοποίηση και η χρήση υποπροϊόντων ψαριών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει ενεργά τις επενδύσεις στη διαφοροποίηση της αλιείας όσον αφορά την εμπορία και τη μεταποίηση των τοπικών προϊόντων των ψαριών και να ενισχύσει την ανάπτυξη των τοπικών διαύλων διανομής, την προώθηση των προϊόντων αυτών μέσω της δημιουργίας τοπικών διακριτικών σημάτων και/ή εμπορικών σημάτων για τα νωπά προϊόντα και με την υποστήριξη της δημιουργίας τοπικών επιχειρηματικών έργων που αποσκοπούν στην εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων· τονίζει ότι η προώθηση της καινοτομίας με αυτόν τον τρόπο πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ετικετών και σφραγίδων που εγγυώνται την ποιότητα των τοπικών προϊόντων ψαριών·

26.  ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την τήρηση ημερολογίων για τα σκάφη με μήκος κάτω των 12 μέτρων, ιδίως όσον αφορά την απαίτηση να αποστέλλονται τα έγγραφα εντός 48 ωρών, καθώς τούτο συνιστά σοβαρό γραφειοκρατικό φόρτο· προτείνει, σε αυτό το πλαίσιο, να επιτραπεί στα σκάφη που πωλούν όλα τους τα ψάρια σε δημοπρασία να εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση, πράγμα που θα επέτρεπε τη λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών, χωρίς να επιβάλλεται άσκοπος γραφειοκρατικός φόρτος·

27.  ενθαρρύνει τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, πράγμα που θα προωθήσει τους βιώσιμους αλιευτικούς πόρους και θα διευκολύνει τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ΠΛΑ (παράνομης, λαθραίας και άναρχης) αλιείας· τονίζει την ανάγκη να παράσχει η ΕΕ κατάλληλη καθοδήγηση, συντονισμό και υποστήριξη στα κράτη μέλη ως προς αυτό το θέμα·

28.  ζητεί να δίνεται σταθερή υποστήριξη στο έργο των γυναικών, καθώς διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μη βιομηχανική αλιεία· τονίζει ιδιαιτέρως τα κύρια καθήκοντα που εκτελούν γυναίκες στην αλυσίδα μεταποίησης και τον θεμελιώδη ρόλο τους στην αλιεία μαλακοστράκων·

29.  σημειώνει ότι η παράκτια αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είναι επιλέξιμη για καθεστώς αντιστάθμισης το οποίο αναγνωρίζεται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, λόγω του σημαντικού επιπλέον κόστους που συνεπάγεται· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει αυτό το καθεστώς με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που θα είναι παρόμοιος με το σύστημα POSEI στον αγροτικό τομέα·

30.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την εισαγωγή των νωπών προϊόντων που λαμβάνονται μέσω της μη βιομηχανικής αλιείας, της αλιείας μαλακοστράκων και της μικρής κλίμακας, βιώσιμης, εκτατικής υδατοκαλλιέργειας σε δημόσια καταστήματα εστίασης (εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, εστιατόρια κ.λπ.)·

31.  τονίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά λόγω της απομακρυσμένης και απομονωμένης τους θέσης· τονίζει ότι αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά επιφέρουν επιπλέον κόστος για την παράκτια αλιεία στις περιοχές αυτές και ότι αυτό το επιπλέον κόστος θα πρέπει να αντισταθμίζεται στο ακέραιο, ως μέρος του ΕΤΘΑ·

32.  τονίζει ότι οι παράκτιοι αλιευτικοί στόλοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές συχνά αποτελούνται από πεπαλαιωμένα σκάφη, πράγμα που προκαλεί προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια όσων επιβαίνουν· καλεί την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, προκειμένου να επιτρέπεται η ενίσχυση για την ανανέωση των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, εφόσον τούτο δεν θα σημαίνει αύξηση δυναμικού·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα δεδομένα για τις θάλασσες και την οικολογική κατάσταση, έχοντας ως στόχο την προαγωγή της διαφάνειας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης και τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων στην επιστημονική πληροφόρηση που έχει αναπτυχθεί με τη στήριξη της δημόσιας συγχρηματοδότησης·

34.  τονίζει ότι οι ωκεανοί και οι περιοχές κατά μήκος και κοντά στις ακτές έχουν ένα δυναμικό που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ενεργειακή αυτονομία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτού του δυναμικού και του ρόλου που διαδραματίζουν οι περιοχές αυτές εκ μέρους της ΕΕ θα καταστήσει αυτές τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές πιο ελκυστικές και θα ενισχύσει την ανάπτυξή τους·

35.  εκφράζει την ανησυχία του ως προς την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς είναι το κύριο πρόγραμμα για την έρευνα και την ανάπτυξη της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· στηρίζει τη δημιουργία μίας κοινότητας γνώσης και καινοτομίας της γαλάζιας οικονομίας στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές μέσω διακρατικών εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

36.  υποστηρίζει τη χρήση κονδυλίων που προορίζονται για την καινοτομία και τη γαλάζια ανάπτυξη προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η βασική έρευνας, η Ε&Α, η κατάρτιση, η δημιουργία επιχειρήσεων, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση των καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών στην αγορά·

37.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την άμεση διαχείριση της χρηματοδότησης έργων, με έμφαση στην παράκτια αλιεία και στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών·

38.  τονίζει τη σημασία των μέσων περιβαλλοντικής προστασίας, όπως οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεμονωμένα έργα και οι στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για στρατηγικές, σχέδια και προγράμματα, που συνεισφέρουν στη βιώσιμη αλιεία·

39.  τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για το μέλλον των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια αυξανόμενη δέσμευση για τη στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης· ο στόχος είναι να παρέχεται μακροπρόθεσμη υποστήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς θάλασσας και ναυτιλίας, ενώ θα αναγνωρίζεται η σημασία των θαλασσών και των ωκεανών ως πηγών απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές·

40.  τονίζει ότι οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, είναι οι βασικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της καινοτομίας και πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας·

41.  τονίζει τη σημασία του ΕΤΘΑ, που εστιάζει ιδιαίτερα στη διαφοροποίηση και στην καινοτομία στον αλιευτικό τομέα, με στόχο να στηρίξει την αλιεία που είναι κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, καινοτόμος, ανταγωνιστική, αποτελεσματική και βασισμένη στη γνώση· υποστηρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για τον άξονα 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, με σκοπό την υποστήριξη των μελών των αλιευτικών κοινοτήτων και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή να κυρώσει τις περιφερειακές εκδοχές του ΕΤΘΑ το συντομότερο·

42.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των πανεπιστημίων /τεχνολογικών κέντρων, η οποία θα συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών εκκολαπτηρίων που θα επιτρέπουν τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα θαλάσσιων δραστηριοτήτων·

43.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά τα έργα που προσφέρουν στήριξη για την ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι η ανάπτυξη ή εισαγωγή νέων προϊόντων, εξοπλισμού, τεχνικών, καθώς και νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων αλιευτικών περιοχών, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων μεθόδων αλιείας· από αυτή την άποψη θεωρεί σημαντικό να ενσωματωθούν μονάδες για την κατάρτιση των επιχειρηματιών και τη διαφοροποίηση σε επαγγελματικές ναυτικές και αλιευτικές σχολές·

44.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων σε περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, με την παροχή κινήτρων για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με πολλές πιθανότητες επιτυχίας στον τομέα της ναυτιλίας, πράγμα που θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην προσέλκυση ή τη διατήρηση του πληθυσμού·

45.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μια επιλεκτική προσέγγιση κατά την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των εργαλείων και τεχνικών στους πόρους της μη βιομηχανικής αλιείας σε καθεμιά από τις σχετικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε νομοθετικές πρωτοβουλίες υπόκεινται σε ενδελεχή προηγούμενη εκτίμηση επιπτώσεων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών παραγόντων που αφορούν κάθε αλιευτική ζώνη· θεωρεί ότι μία μη επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών έχει σοβαρό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των ήδη περιθωριοποιημένων παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων, προκαλώντας περαιτέρω ερήμωση και εμποδίζοντας την ανάπτυξη και την καινοτομία· φρονεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν θετικές διακρίσεις σε σχέση με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας· πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή, όπως και στην περίπτωση της πρότασης να απαγορευθούν τα παρασυρόμενα δίχτυα, δείχνει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να προσαρμόζεται στην αποκεντρωμένη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ που οι συννομοθέτες επέλεξαν να υιοθετήσουν· υπενθυμίζει στην Επιτροπή το καθήκον της να λειτουργεί εντός του πλαισίου της περιφερειοποίησης όπως προβλέπεται στον νέο κανονισμό για την ΚΑΠ·

46.  σημειώνει ότι τα παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα είναι ευαίσθητα και προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τυχόν δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, τα απόβλητα, οι μεταφορές, η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, οι δραστηριότητες γεώτρησης ή η κατασκευή των νέων τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτής, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης·

47.  συμβουλεύει την Επιτροπή να δώσει την ύψιστη σημασία στην κοινωνικο-οικονομική σημασία της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας και της αλιείας μικρής κλίμακας εντός της ΕΕ, στην υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων για τον καθορισμό των τμημάτων του στόλου, καθώς και στη σημασία της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές που εξαρτώνται έντονα από την αλιεία· τονίζει τη σημασία της συλλογής σώματος επιστημονικών στοιχείων που θα διευκολύνουν τη βελτιωμένη διαχείριση της αλιείας μικρής κλίμακας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη από βιολογική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη·

48.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία μεταφοράς της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας στο ενδεδειγμένο νομοθετική μέσο της ΕΕ·

49.  καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με την ταξινόμηση των αλιευτικών εργαλείων από εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για τη Μεσόγειο, να λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των διχτυών τράτας και των διχτυών γρίπων, για να θεσπίσει τις καλύτερες δυνατές διατάξεις προς την κατεύθυνση της πιο βιώσιμης χρήσης των δύο ειδών, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις·

50.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διενέργεια επανεξέτασης της αξιολόγησης της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων σε σχέση με την παράκτια αλιεία, και τονίζει την ανάγκη ανάλυσης των επιπτώσεων τις μικρής κλίμακας αλιείας στα ιχθυαποθέματα, χωρίς να ξεχνά πιο σημαντικές τεχνικές όπως η αλιεία τόνου, δεδομένου ότι τα είδη που αλιεύονται στην παράκτια αλιεία είναι εξαιρετικά πολύτιμα από κοινωνικο-οικονομική άποψη, παρ’ όλο που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόλις ποσοστό των συνολικών αλιευμάτων, αλλά είναι ωστόσο πολύ σημαντικά για την επιβίωση των αλιέων που εξαρτώνται από αυτά για το καθημερινό τους εισόδημα·

51.  εκφράζει την ανησυχία του για την απώλεια παραδοσιακών τεχνικών και δεξιοτήτων αλιείας λόγω δυσμενών διατάξεων, που επηρεάζουν τις παράκτιες κοινότητες·

52.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τη διάταξη σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα δίχτυα αλιείας, όπως είναι το ελάχιστο μέγεθος των ματιών, το ύψος του διχτυού, η απόσταση από την ακτή και το βάθος στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίχτυα, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη αλίευση ιχθυαποθεμάτων και να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα·

53.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού που ορίζουν την απαιτούμενη απόσταση από την ακτή και το βάθος στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιούνται αλιευτικά εργαλεία για να ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των παραμεθόριων περιοχών των κρατών μελών·

54.  τονίζει την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τη λήψη μέτρων διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, που είναι επίσης γνωστός ως «κανονισμός για τη Μεσόγειο», ο οποίος εγκρίθηκε το 2006 και προβλέπει κανόνες που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργαλείων και τις χρήσεις τους· θεωρεί ότι αυτός ο κανονισμός πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη νέα ΚΑΠ, ενώ θα διατηρείται κατά νου ότι η λεκάνη της Μεσογείου υπόκειται σε από κοινού διαχείριση με τρίτες χώρες, ιδίως ο στόχος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης·

55.  τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για να εξασφαλιστεί ότι θα δοθεί στους αλιείς έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών και με τυχόν τροποποιήσεις τους·

56.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει έργα, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, που θα συμβάλουν στην προστασία των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών ως περιοχών παραδοσιακής, πολιτιστικής και ιστορικής αλιείας και κληρονομιάς·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια για να επιδοτήσουν την πιστοποίηση βιωσιμότητας των ιχθυοπαγίδων «αλμαντάμπρα», προκειμένου να προωθηθεί η αναγνώριση και η συμβολή αυτής της αλιευτικής μεθόδου·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 167.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0438.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0291.
(4) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 24.


Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών
PDF 457kWORD 142k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση κοινών διατάξεων με στόχο την εφαρμογή της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αλιείας (2015/2091(INI))
P8_TA(2016)0110A8-0052/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης αριθ. 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1995 για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων,

–  έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς για μια Υπεύθυνη Αλιεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, ο οποίος εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 1995, καθώς και τα σχετικά μέσα και κατευθυντήριες γραμμές,

–  έχοντας υπόψη την έννοια του ευαίσθητου θαλάσσιου οικοσυστήματος (ΕΘΟ), η οποία προέκυψε από τις συνομιλίες κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (ΓΣΟΗΕ) και απέκτησε δυναμική μετά την έγκριση του ψηφίσματος 61/105 του 2006, και το γεγονός ότι τα ΕΘΟ αποτελούν περιοχές που μπορεί να είναι ευαίσθητες στις επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τα επιστημονικά κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές των Αζορών, του 2009, για τον προσδιορισμό οικολογικά και βιολογικά σημαντικών θαλάσσιων περιοχών (ΟΒΣΠ) και τον σχεδιασμό αντιπροσωπευτικών δικτύων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε ανοικτά ωκεάνια ύδατα και βενθοπελαγικά ενδιαιτήματα στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (ΣΒΠ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 για την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Εξ Αποστάσεως Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 11/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 20ής Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης;»

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0052/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας με τίτλο «The State of World Fisheries and Aquaculture» (Κατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας), ο αριθμός των αποθεμάτων που υφίστανται υπερεκμετάλλευση αυξανόταν διαρκώς μέχρι το 2008 αλλά μειώθηκε ελαφρά το 2011·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκοσμίως ένας από τους κύριους παράγοντες αλιείας, με έντονη ιστορική παρουσία και σημαντικές δραστηριότητες σε όλους τους ωκεανούς της υδρογείου συνδυάζοντας δραστηριότητες του στόλου, ιδιωτικές επενδύσεις από υπηκόους της ΕΕ, το δίκτυο διμερών αλιευτικών συμφωνιών της, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της και τη συμμετοχή της σε όλους τους μείζονες περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενθαρρύνει τις χρηστές πρακτικές και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη διαχείριση των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων πρέπει αναπόφευκτα να περιλαμβάνει την πολυμέρεια και τη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στην παγκόσμια διακυβέρνηση των θαλασσών και των ωκεανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑΠ πρέπει να βασίζεται σε φιλόδοξο όραμα, το οποίο να είναι συνεκτικό με την εσωτερική διάσταση που προβλέπει ο βασικός κανονισμός επί του θέματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO δημοσίευσε πρόσφατα τις Εθελοντικές Κατευθυντήριες Γραμμές του για τη Βιώσιμη Αλιεία Μικρής Κλίμακας, οι οποίες ορίζουν στόχους σχετικούς με αυτού του είδους την αλιεία, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί μείζονα αγορά αλιευτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών που έχουν αλιευτεί από στόλους της ΕΕ καθώς και των εισαγωγών) και τον μεγαλύτερο εισαγωγέα τέτοιων προϊόντων, καθώς καταναλώνει ποσοστό 11 % της παγκόσμιας ιχθυοπαραγωγής όσον αφορά τον όγκο και εισάγει ποσοστό 24 % των αλιευτικών προϊόντων όσον αφορά την αξία, αν και το ποσοστό της επί των παγκόσμιων αλιευμάτων αντιστοιχεί στο 8%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εκτεταμένη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων με σημαντική κοινωνική διάσταση, πράγμα που πρέπει να προστατευθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική διάσταση της νέας ΚΑΠ περιλαμβάνει τις διεθνείς συμφωνίες και την αλιεία σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας (ΠΕΕΔ), ενώ η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία και ο FAO υποστηρίζουν τον προσδιορισμό οικολογικά και βιολογικά σημαντικών θαλάσσιων περιοχών (ΟΒΣΠ) και ευαίσθητων θαλάσσιων οικοσυστημάτων (ΕΘΟ) αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές είναι σημαντικά εργαλεία για τη βασισμένη σε οικοσυστήματα διαχείριση, όπως αναγνωρίζεται από τους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσοστώσεις στις ΠΟΔΑ βασίζονται πρωτίστως στα ιστορικά αλιεύματα, πράγμα που είχε αποτέλεσμα την προτιμησιακή πρόσβαση των ανεπτυγμένων χωρών στα παγκόσμια ιχθυαποθέματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια κατανομής που καθιερώθηκαν από κάποιες ΠΟΔΑ πρέπει τώρα να χρησιμοποιηθούν για να ληφθεί υπόψη η αλιεία εκ μέρους των παράκτιων αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίες εξαρτώνται επί γενεές από παρακείμενους αλιευτικούς πόρους, γεγονός που πρέπει να τύχει σεβασμού από την ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των συμφωνιών με τις βόρειες χώρες Νορβηγία, Ισλανδία και νήσους Φερόες αφενός και τις συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) με τη συμμετοχή άλλων χωρών αφετέρου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει μια συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη, με βάση το άρθρο 201 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των πόρων και τις συνολικές αλιεύσεις από τους τοπικούς στόλους τους στόλους τρίτων χωρών σε σχέση με τα αποθέματα ψαριών που αλιεύει η ΕΕ στα ύδατα τρίτων χωρών ή που προορίζονται για την αγορά της ΕΕ, πράγμα που καθιστά δύσκολο να εκτιμηθεί το επίπεδο των πλεονασματικών αποθεμάτων στο πλαίσιο πληθώρας μικτών συμφωνιών, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί η ποσότητα και η διαφάνεια αυτών των στοιχείων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει ότι οι συμφωνίες βιώσιμης αλιείας που συνάπτονται με τρίτες χώρες παρέχουν αμοιβαία οφέλη για την ΕΕ και για τις εν λόγω τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πληθυσμών τους και των οικείων τομέων αλιείας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της πειρατείας έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές όπου ασκείται οργανωμένη αλιεία στο πλαίσιο των διμερών και πολυμερών αλιευτικών συμφωνιών·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στον βασικό κανονισμό για την ΚΑΠ περιλαμβάνεται για πρώτη φορά κεφάλαιο αφιερωμένο στην εξωτερική διάσταση, το οποίο περιέχει ελάχιστους όρους για τις διμερείς συμφωνίες, το καθήκον της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των ΠΟΔΑ και της συνέπειας μεταξύ των μέτρων που λαμβάνουν, ρητή αναφορά στα κοινά πρότυπα τόσο εντός όσο και εκτός των υδάτων της ΕΕ, καθώς και δήλωση ότι τα μέτρα πρέπει να βασίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές·

2.  τονίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ της αλιείας, της περιβαλλοντικής και της εμπορικής πολιτικής αφενός και της αναπτυξιακής συνεργασίας αφετέρου·

3.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η διατήρηση και η επέκταση της συνέπειας και της συμβατότητας του υπάρχοντος νομικού πλαισίου·

4.  ζητεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για την αλιεία φορέων της Επιτροπής, και συγκεκριμένα των ΓΔ MARE, DEVCO και TRADE·

5.  επιμένει ότι η προώθηση της περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης αλιείας, από την ΕΕ και τους εταίρους με τους οποίους έχει συνάψει διμερείς και άλλες συμφωνίες, με βάση τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών φορέων, ιδιαίτερα των επαγγελματιών που εξαρτώνται από την αλιεία για την επιβίωσή τους, είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν το μέλλον των παράκτιων κοινοτήτων, το θαλάσσιο περιβάλλον, η ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας, η απασχόληση που δημιουργείται από την αλιεία, η μεταποίηση και το εμπόριο και η συνεισφορά της αλιείας στην επισιτιστική ασφάλεια·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η προστασία του οικοσυστήματος και να διατηρηθούν τα αλιευτικά αποθέματα πάνω από επίπεδα ικανά να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς η μεγαλύτερη αφθονία αλιευτικών αποθεμάτων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις Εθελοντικές Κατευθυντήριες Γραμμές του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) για τη Διασφάλιση της Βιώσιμης Αλιείας Μικρής Κλίμακας·

7.  τονίζει ότι θα πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων η επιβίωση των οποίων εξαρτάται κυρίως από την αλιεία και από δραστηριότητες που συνδέονται με τον αλιευτικό κλάδο· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται μέτρα στήριξης που στοχεύουν στην προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας, της μεταβίβασης τεχνογνωσίας, της διαχείρισης δυναμικού, των πολυμερών εταιρικών σχέσεων και άλλων επενδύσεων υπέρ του αλιευτικού κλάδου·

8.  Υπενθυμίζει ότι οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν και για την εξωτερική αλιεία της ΕΕ περιλαμβάνουν τη διαχείριση της αλιείας με βάση το οικοσύστημα σε συνδυασμό με την προληπτική προσέγγιση, έτσι ώστε να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν τα υπό εκμετάλλευση αποθέματα πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη απόδοση έως το 2015, όπου είναι δυνατόν, και μέχρι το 2020 το αργότερο, για όλα τα αποθέματα·

9.  τονίζει ότι όλες οι πτυχές της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ πρέπει να στηρίζονται σε ισότιμες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και των εταίρων τους σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε αυτές είναι διμερείς (ΣΣΒΑ) ή πολυμερείς (ΠΟΔΑ), με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξη της τοπικής αλιευτικής βιομηχανίας· τονίζει ότι η εν λόγω ισότητα πρέπει να αντανακλάται επίσης στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, σύμφωνα με την απαίτηση για συνεκτική πολιτική ανάπτυξης·

10.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στην εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, τη συνεκτίμηση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα αντλεί οφέλη η τοπική αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

11.  αναγνωρίζει το έργο του Εξ Αποστάσεως Γνωμοδοτικού Συμβουλίου στην ανάπτυξη της θέσης του για την εξωτερική διάσταση της αναθεωρημένης ΚΑΠ και στην εφαρμογή της, σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους από τρίτες χώρες·

12.  επιμένει ότι, στο πλαίσιο των εξωτερικών δραστηριοτήτων της που σχετίζονται με την αλιεία (αλίευση, μεταποίηση και εμπορία), η ΕΕ πρέπει να προωθεί τα υψηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά της πρότυπα και να εφαρμόζει αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και επιθεώρησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητές της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός εντός της αγοράς της ΕΕ·

13.  αναγνωρίζει τον ρόλο της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (τόσο στην ΕΕ όσο και αλλού) και τον εφοδιασμό των αγορών της ΕΕ με ψάρια (και στις τοπικές αγορές σε ορισμένες περιπτώσεις), και ως όχημα μέσω του οποίου η ΕΕ θα μπορεί να παρέχει τεχνική, οικονομική και επιστημονική βοήθεια προς τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της στήριξης για βελτιώσεις στον τομέα της επιστημονικής έρευνας , συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης και την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών·

14.  χαιρετίζει τις σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ έχει διαχειριστεί την εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τις ΣΣΒΑ αλλά και την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα οι στόλοι της ΕΕ να είναι γενικά μεταξύ των πιο προοδευτικών αλιευτικών στόλων ανοικτής θαλάσσης ως προς την τήρηση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί τέτοια περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στο διεθνές πλαίσιο μέσω των ΠΟΔΑ και του δικτύου της από ΣΣΒΑ·

15.  αναγνωρίζει ότι, όταν ο στόλος της ΕΕ παύει τη δραστηριότητά του σε ένα αλιευτικό πεδίο, τα αλιευτικά δικαιώματά του μπορεί να ανακατανέμονται μεταξύ άλλων στόλων που έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα συντήρησης, διαχείρισης και της βιωσιμότητας από τα επίπεδα που υποστηρίζει και υπερασπίζεται η ΕΕ·

16.  θεωρεί ότι η παροχή τομεακής στήριξης στον τομέα της αλιείας στις χώρες εταίρους των ΣΣΒΑ είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών σε θέματα διαχείρισης της αλιείας, επιστημονικής ερευνητικής ικανότητας, κατασκευής και συντήρησης υποδομών, καθώς και κατάρτισης των επιθεωρητών αλιείας και των μελών του πληρώματος, αλλά και όσον αφορά τη βελτίωση του εφοδιασμού και της διαθεσιμότητας σε ψάρια με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια των πληθυσμών στις χώρες εταίρους των ΣΣΒΑ με την παροχή στήριξης για το έργο που επιτελείται από τις γυναίκες στον τομέα της αλιείας·

17.  επιμένει ως εκ τούτου στην ανάγκη να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ της τομεακής στήριξης, στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών, και των μέσων που διατίθενται εντός του πεδίου της συνεργασίας για την ανάπτυξη, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), καθώς και στην ανάγκη πλήρους διαφάνειας στη χρηματοδότηση των αλιευτικών έργων και στη χρήση της τομεακής στήριξης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

18.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για καλύτερη επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των πόρων και με τον λόγο αλιευμάτων/ αλιευτικής προσπάθειας για την αλιεία εκτός των υδάτων της ΕΕ, ιδίως στα ύδατα ορισμένων αναπτυσσόμενων παράκτιων κρατών, με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του ΕΤΑ που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό·

19.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξής του (ΣΑΣ), ενώ ένας από τους κύριους στόχους της ΣΑΣ είναι να αλιεύονται μόνο πλεονασματικά αποθέματα, στην πράξη έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί λόγω «έλλειψης αξιόπιστων, επαληθεύσιμων και προσβάσιμων στοιχείων σχετικά με τα ιχθυαποθέματα και την αλιευτική προσπάθεια των εθνικών αλιευτικών στόλων ή άλλων ξένων στόλων στους οποίους έχει επίσης χορηγηθεί πρόσβαση από τις χώρες εταίρους»· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των αξιόπιστων επιστημονικών στοιχείων και των ανεξάρτητων εκ των υστέρων εκτιμήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ΣΑΣ·

20.  επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει, μέσω των ΣΣΒΑ της και του έργου της στις ΠΟΔΑ, την εναρμόνιση των όρων που διέπουν την πρόσβαση στα αφρικανικά ύδατα για όλους τους ξένους στόλους όσον αφορά τον τόνο και τα μικρά πελαγικά και βενθικά είδη, με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους αλιείς που εργάζονται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο·

21.  ζητεί την επέκταση των ανεξάρτητων προγραμμάτων εποπτείας, τα οποία συμβάλλουν στην παρακολούθηση της αλιείας και στη συλλογή επιστημονικών στοιχείων·

22.  είναι πεπεισμένο ότι μόνο μέσω της περιφερειακής διαχείρισης της αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων παρατήρησης και επιθεώρησης (στο λιμάνι και στη θάλασσα) και των συστημάτων ελέγχου σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να αναπτυχθεί βιώσιμη και ισότιμη εκμετάλλευση για τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα και τα επικαλυπτόμενα και διαμοιραζόμενα αποθέματα όπως απαιτείται από την UNCLOS και τη συμφωνία του ΟΗΕ για τα ιχθυαποθέματα·

23.  σημειώνει ότι ένα νομικό πλαίσιο για την περιφερειακή διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών ειδών, μαζί με πολλά άλλα αποθέματα, υπάρχει στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ, ιδίως για τον τόνο, παρ’ όλο που ορισμένα αλιεύματα παραμένουν εκτός του δικτύου των ΠΟΔΑ, και προτρέπει την Επιτροπή να εργασθεί για να διασφαλίσει ότι όλες τις σημαντικές δραστηριότητες αλιείας θα τις διαχειρίζεται κάποια ΠΟΔΑ το συντομότερο δυνατόν·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει αυξημένους δημοσιονομικούς πόρους στις (ΠΟΔΑ), λαμβανομένου υπόψη ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας·

25.  εκφράζει την ανησυχία του που ορισμένα άλλα αλιεύματα, ιδίως δε διαμοιραζόμενα αποθέματα που δεν απαντώνται στις ανοικτές θάλασσες, δεν έχουν ακόμη ένα ουσιαστικό φόρουμ περιφερειακής συνεργασίας και διαχείρισης· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, ιδίως για τα αποθέματα μικρών πελαγικών ειδών στη Δυτική Αφρική, δεδομένης της στρατηγικής τους σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια, όπως σημειώνεται σε πρόσφατη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας(4)·

26.  προτρέπει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να διασφαλίσει ότι κάθε αλιευτική δραστηριότητα με περιφερειακή διάσταση θα τελεί υπό τη διαχείριση μίας ΠΟΔΑ· προτρέπει ειδικότερα την ΕΕ να καταστεί η Επιτροπή Αλιείας για τον Κεντροανατολικό Ατλαντικό πλήρες μέλος του δικτύου ΠΟΔΑ με εξουσίες λήψης αποφάσεων, αντί συμβουλευτικό περιφερειακό όργανο του FAO για την αλιεία·

27.  είναι πεπεισμένο ότι, στο μέτρο που οι στόλοι της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε άλλους τύπους αλιείας (π.χ. για τα βενθικά είδη), υπάρχει η ανάγκη να προωθήσει η ΕΕ μέτρα που ισχύουν για όλους, προκειμένου να διασφαλίσει την αρμονία μεταξύ των στόλων βιομηχανικής και των στόλων μικρής κλίμακας αλιείας, πράγμα που μπορεί να απαιτεί την καθιέρωση συστήματος ζωνών που να επιτρέπει την προστασία του τομέα αλιείας μικρής κλίμακας·

28.  ζητεί να εκπονηθούν περισσότερες μελέτες σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους βαθέων υδάτων, ιδίως για οικοτόπους και είδη που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα ή θεμελιώδους σημασίας για τη μακρόπνοη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος·

29.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει μια ισόρροπη κατανομή της παροχής πρόσβασης στις ΠΟΔΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, τις ανάγκες επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και την επιδίωξη των αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν τη δική τους αλιεία· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε ανακατανομή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους στόλους, τόσο της αλιείας σε απομακρυσμένα ύδατα όσο και της αλιείας σε εθνικά ύδατα, και να βασίζεται σε οποιαδήποτε ενδεδειγμένα κριτήρια κατανομής έχουν αναπτυχθεί από την αντίστοιχη ΠΟΔΑ·

30.  χαιρετίζει την απαίτηση που θέτει ο βασικός κανονισμός, σύμφωνα με την οποία όλοι οι ξένοι στόλοι που ασκούν δραστηριότητα σε μια χώρα με την οποία η ΕΕ έχει ΣΣΒΑ πρέπει να υπόκεινται σε παρεμφερείς όρους πρόσβασης που προωθούν τη βιώσιμη αλιεία, ως σημαντικό μέτρο που διασφαλίζει ότι άλλοι στόλοι που αλιεύουν σε απομακρυσμένα ύδατα λειτουργούν με τα ίδια πρότυπα όπως και η ΕΕ και δεν υπονομεύουν τα πρότυπα αυτά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει με ζήλο αυτήν την απαίτηση·

31.  ζητεί από την ΕΕ να αξιοποιήσει το δίκτυό της από ΣΣΒΑ και τις διαπραγματεύσεις στις ΠΟΔΑ για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες εταίροι μας περιορίζουν την πρόσβαση όλων των στόλων αλιείας σε απομακρυσμένα ύδατα σε πλεονάζοντα αποθέματα, όπως απαιτείται από τη σύμβαση UNCLOS και την ΚΑΠ και όπως πράττει και η ΕΕ, και να παρέχεται προτιμησιακή πρόσβαση σε στόλους που χρησιμοποιούν τις πλέον βιώσιμες από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη πρακτικές για την εν λόγω περιοχή και τα αποθέματα·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για την ενδεχόμενη διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων μεταξύ δύο πρωτοκόλλων, όταν οι διαπραγματεύσεις για ένα νέο πρωτόκολλο καθίστανται χρονοβόρες· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη νομική και οικονομική ασφάλεια των φορέων εκμετάλλευσης, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας μεταξύ δύο πρωτοκόλλων·

33.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η συγκρότηση ενός ευρύτερου πλαισίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο να περιλαμβάνει όχι μόνο την αλιεία αλλά και τους προηγούμενους και επόμενους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού·

34.  ενθαρρύνει την ΕΕ να αποφύγει τις διαπραγματεύσεις ΣΣΒΑ με χώρες όπου είναι αποδεκτή η διαφθορά·

35.  αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας ευρύτερου πλαισίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο να συσσωματώνει την αλιεία με άλλα θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη·

36.  πιστεύει στη σημασία που έχει η αναγνώριση των αδειών αλιείας μέσω της διπλωματικής οδού·

37.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει για τις αναπτυσσόμενες χώρες η αλιεία, κυρίως η αλιεία μικρής κλίμακας, λόγω της συμβολής τους στην επισιτιστική ασφάλεια, στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, με την επιφύλαξη του ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν οι βιομηχανικές αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε υπεύθυνο και διαφανές πλαίσιο για την εξασφάλιση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών και τον εφοδιασμό με αλιευτικά προϊόντα·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη να σεβαστεί η ΕΕ την υποχρέωσή της να προωθήσει μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη αλιεία στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω όλων των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν την αλιεία στις αναπτυσσόμενες χώρες (βοήθεια, εμπόριο, αλιεία)·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τη χρηματοδότηση μέχρι τη μεταποίηση ή/ και την εμπορία των αλιευτικών προϊόντων· πιστεύει ότι η προώθηση της πρόσβασης των γυναικών σε αυτές τις δραστηριότητες θα ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική τους χειραφέτηση, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων· επιμένει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε προτεραιότητες που αφορούν την ισότητα στις σχέσεις της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

40.  τονίζει την ανάγκη προώθησης της τοπικής ανάπτυξης μέσω της τομεακής στήριξης, μέσω της ενδυνάμωσης της αλιείας των χωρών εταίρων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της αλιείας μικρής κλίμακας, τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και την ενίσχυση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους τοπικών φορέων· ζητεί να ενθαρρύνει η ΕΕ, μέσω των ΣΣΒΑ, τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων εσόδων από τον τομέα αλιείας και της οικονομικής αντιστάθμισης·

41.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες, αρχής γενομένης από εκείνες με τις οποίες διαπραγματεύεται μια ΣΣΒΑ, για τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για τις κοινοπραξίες της ΕΕ και άλλων ενδιαφερόμενων παραγόντων στους τομείς αλίευσης, μεταποίησης και εμπορίας· είναι της γνώμης ότι ένα τέτοιο πλαίσιο είναι το καλύτερο μέσο για να εξασφαλιστεί ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν κοινοπραξίες σύμφωνα με τα πρότυπα υψηλής βιωσιμότητας και διαφάνειας που προωθεί η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ, παρέχοντας έτσι καλύτερη νομική σταθερότητα για τα συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης βιώσιμης αλιείας στις τρίτες χώρες·

42.  τονίζει ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να θεωρούνται βασικά στοιχεία των αλιευτικών σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες·

43.  τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στα αλιευτικά ύδατα τρίτων χωρών που παίρνουν τη μορφή κοινοπραξιών πρέπει να καλύπτονται από την ΚΑΠ· υπογραμμίζει ότι, μέσω των ΣΣΒΑ της, η ΕΕ θα πρέπει να προωθεί τον διάλογο με τις χώρες εταίρους για να συγκροτήσει ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τις κοινοπραξίες στους τομείς αλίευσης, μεταποίησης και εμπορίας, κατόπιν συνεργασίας μεταξύ εταίρων από την ΕΕ ή άλλες χώρες, να λειτουργεί με διαφάνεια, να μην ανταγωνίζεται τον τοπικό τομέα μικρής κλίμακας αλιείας και να συμβάλλει στους αναπτυξιακούς στόχους της εκάστοτε χώρας·

44.  στρέφει την προσοχή της στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία τονίζει ότι η υποχρησιμοποίηση των ποσοστώσεων σε τόνους που εγκρίθηκαν σε ορισμένα πρόσφατα πρωτόκολλα επιφέρει υψηλό κόστος · καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να αποφεύγει, στο μέτρο του δυνατού, άσκοπες δαπάνες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε αυτό τον τομέα·

45.  πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο από την υπάρχουσα διαδικασία έγκρισης και επιμένει ότι θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαδικασιών, όσον αφορά τη σύναψη ή την ανανέωση των ΣΑΣ, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία των πρωτοκόλλων·

46.  αναγνωρίζει τη σημασία της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο στην ΕΕ όσο και τις χώρες εταίρους μας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσληψης των τοπικών πληρωμάτων στο πλαίσιο των ΣΣΒΑ· ενθαρρύνει, όπου είναι δυνατό, τα σκάφη της ΕΕ να ξεφορτώνουν τα αλιεύματά τους στις χώρες εταίρους για την αρχική επεξεργασία· ζητεί να εντάσσονται τα μέσα για την προστασία των εργαζομένων και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με ζητήματα αλιείας (ειδικά όσον αφορά τη σύμβαση 188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας) και στις ΣΣΒΑ, ώστε να εξασφαλίζονται οι ίδιες συνθήκες εργασίας , ίσες αμοιβές, ίδια προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και επίπεδα εκπαίδευσης για τους υπηκόους της ΕΕ και άλλων χωρών·

47.  χαιρετίζει ένθερμα τις περί διαφάνειας διατάξεις του πιο πρόσφατου πρωτοκόλλου με τη Μαυριτανία, βάσει των οποίων η τελευταία δεσμεύεται να δημοσιεύει όλες τις συμφωνίες είτε με κράτη είτε με ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες παρέχουν σε ξένα σκάφη πρόσβαση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μαυριτανίας και προτρέπει να ενταχθούν τέτοιες διατάξεις περί διαφάνειας σε όλες τις ΣΣΒΑ·

48.  χαιρετίζει θερμά, επίσης, το γεγονός ότι το πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία χορηγεί στον στόλο της ΕΕ κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα αλιευτικά πλεονάσματα της εν λόγω χώρας, ενθαρρύνει δε την Επιτροπή να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη πρωτοκόλλων με άλλες τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις αυστηρές προϋποθέσεις βιωσιμότητας που πρέπει να τηρεί ο στόλος της ΕΕ·

49.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι παρόμοιες διατάξεις περί διαφάνειας θα περιλαμβάνονται σε άλλα μελλοντικά πρωτόκολλα, πράγμα που θα εξασφαλίσει πολύ βελτιωμένη διαφάνεια σχετικά με τη συνολική αλιευτική προσπάθεια και τις συνθήκες πρόσβασης· ζητεί να καταστούν διαθέσιμα στο κοινό τα στοιχεία για τα συνολικά αλιεύματα των σκαφών από όλους τους στόλους που επιτρέπεται να αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας καθώς και οι συνδεόμενοι όροι πρόσβασης·

50.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτών των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει, να ενθαρρύνει άλλες τρίτες χώρες να δημοσιεύουν επίσης τους όρους άλλων συμφωνιών που έχουν υπογράψει με άλλα κράτη ή ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν και των δραστηριοτήτων και αλιευμάτων τους· ενθαρρύνει επίσης τις τρίτες χώρες να συμμορφωθούν με τα ψηφίσματα των ΠΟΔΑ, τα οποία προάγουν τη διαφάνεια στις αλιευτικές συμφωνίες·

51.  ενθαρρύνει και άλλες τρίτες χώρες να εξετάσουν τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις που προάγουν τη διαφάνεια στις αλιευτικές συμφωνίες εντός των οικείων ΑΟΖ·

52.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει, το συντομότερο δυνατόν, τη διαφάνεια με τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που καλύπτει όλες τις ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ ή για λογαριασμό των πλοιοκτητών της ΕΕ και των τοπικών ή περιφερειακών φορέων ή αρχών ή τρίτων χωρών που αφορούν την πρόσβαση στην αλιεία τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των όρων πρόσβασης, της επιτρεπόμενης χωρητικότητας του στόλου, της ταυτότητας των σκαφών και των απορρεουσών αλιευτικών δραστηριοτήτων, και ότι αυτή η βάση δεδομένων πρέπει να είναι δημόσια, με την εξαίρεση των τμημάτων που περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες·

53.  σημειώνει ότι οι πλοιοκτήτες υπογράφουν ιδιωτικές συμφωνίες με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών, οι οποίες είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της ΚΑΠ· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει συστηματική ενημέρωση για τις συμφωνίες αυτές· εκφράζει τον φόβο ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό με τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και με πλοιοκτήτες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών·

54.  θεωρεί ότι τα σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο των διατάξεων μίας ΣΣΒΑ αλλά δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως την υποχρέωση να παρέχουν στο κράτος μέλος τους τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει των όρων της αλιευτικής τους άδειας, πρέπει να υποβάλλονται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό ελέγχου και τον κανονισμό ΠΛΑ, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της άρνησης άδειας αλιείας·

55.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις του μεγέθους του «εξωτερικού στόλου» χρησιμοποίησαν διαφορετικούς ορισμούς των συμπεριλαμβανόμενων τύπων σκαφών, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες εκτιμήσεις να μην είναι συγκρίσιμες, κάτι που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή ανάλυσης για το μέγεθος του στόλου και την εξέλιξή του με την πάροδο του χρόνου, περιορίζοντας έτσι σοβαρά τη διαφάνεια· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει έναν ορισμό του εξωτερικού στόλου της που να περιλαμβάνει όλα τα σκάφη που δραστηριοποιούνται εκτός των υδάτων της ΕΕ, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα προσοχή στις σχετικές ιδιαιτερότητες των συμφωνιών με βόρειες χώρες, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ιστορική σύγκριση·

56.  σημειώνει ότι, παρά τον ρόλο που διαδραμάτισε η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), οι διαφορές στους κανόνες που ισχύουν για τον στόλο της ΕΕ, αφενός, και τους στόλους τρίτων χωρών, αφετέρου, που δραστηριοποιούνται στα ίδια αλιευτικά ύδατα έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους αλιείς της ΕΕ· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της στη λεκάνη της Μεσογείου μέσω της στενότερης συνεργασίας με τοπικούς φορείς, περιφερειακές οργανώσεις, επιστημονικά ιδρύματα, παρατηρητήρια και αλιευτικές ενώσεις που εδρεύουν στη χώρα· θεωρεί ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση των συγκρούσεων μεταξύ σκαφών στη Μεσόγειο και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης και συνδρομής των αλιέων που έρχονται συχνά σε συγκρούσεις με σκάφη τρίτων χωρών καθώς και να θεσπίσουν στενότερη συνεργασία με τις χώρες στις νότιες ακτές της Μεσογείου·

57.  χαιρετίζει την πρόσφατη δημοσίευση των ονομάτων των σκαφών με σημαία ΕΕ που έχουν λάβει άδεια αλίευσης εκτός των υδάτων της ΕΕ, και τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύει κατά κανόνα τέτοιες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικών με τις δραστηριότητες και τα αλιεύματά τους·

58.  επισημαίνει ότι η διαφάνεια αποτελεί προϋπόθεση για τη διαβούλευση με τους παράγοντες και τη συνειδητή συμμετοχή τους, ιδιαίτερα των επαγγελματιών των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την αλιεία· θεωρεί ότι αυτή η διαβούλευση και η συμμετοχή θα πρέπει να προωθείται στις ΣΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένων της διαπραγμάτευσης των συμφωνιών και πρωτοκόλλων, της εφαρμογής τους, της κατανομής και χρήσης της τομεακής στήριξης, των εργασιών που πραγματοποιούνται στις ΠΟΔΑ και της υλοποίησης των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας·

59.  σημειώνει ότι ο βασικός κανονισμός περιλαμβάνει μια διάταξη που απαιτεί από τα σκάφη που φεύγουν και μετέπειτα επιστρέφουν στο μητρώο της ΕΕ να παρέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους προ της επιστροφής τους· θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί κατά τρόπον ώστε το πλήρες ιστορικό χρήσης σημαίας από το σκάφος να υποβάλλεται στην Επιτροπή και να περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων του κοινοτικού μητρώου στόλου πριν από την αποδοχή του σκάφους στο μητρώο·

60.  αναγνωρίζει το έργο που έχει επιτελέσει η ΕΕ στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, η οποία συνιστά κίνδυνο για τα αλιευτικά αποθέματα και αθέμιτο ανταγωνισμό για τους νομοταγείς αλιείς· αναγνωρίζει τη συμβολή του κανονισμού ΠΛΑ στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας στον κόσμο· θεωρεί ότι, χάρη στον κομβικό ρόλο της ως πρωτοπόρου αγοράς αλιευμάτων στον κόσμο, η ΕΕ έχει την ικανότητα να εξασφαλίσει την υποστήριξη από άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα οποία έχει ΣΣΒΑ, και με διεθνείς παράγοντες, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια κοινή προσέγγιση και ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο καθεστώς για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

61.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ενιαίου διεθνούς συστήματος για την καταγραφή όλων των σκαφών που πλέουν σε διεθνή ύδατα·

62.  επιμένει ότι ο κανονισμός ΠΛΑ πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά, αντικειμενικά και με διαφάνεια, με τρόπο αμερόληπτο και εναρμονισμένο, με σκοπό την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των στόλων και των χωρών, παροτρύνει δε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πράττουν ανάλογα· θεωρεί επιπλέον ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του, ο κανονισμός δεν θα πρέπει να υπόκειται στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ ούτε να χρησιμοποιείται από τα αλιευτικά συμφέροντα της ΕΕ ως εργαλείο για την αθέμιτη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της·

63.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την ένταξη των διατάξεων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στον κανονισμό ΠΛΑ·

64.  τονίζει ότι οι ΣΣΒΑ πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων θαλάσσιας αλιείας·

65.  πιστεύει ότι οι διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ πρέπει να προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες συνθήκες για την παραγωγή των προϊόντων αλιείας στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, μέσω της χρήσης των κατάλληλων ποσοτικών και ποιοτικών περιορισμών πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ, έτσι ώστε να μην υπονομεύουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας μέσω αυτού του κανονισμού· πιστεύει επίσης ότι οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη διάθεση κάθε ψαριού ή προϊόντος αλιείας στην ευρωπαϊκή αγορά και ότι κάθε ψάρι ή προϊόν αλιείας που δεν είναι εγγυημένο ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους ή τις απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να αποκλείεται από την ευρωπαϊκή αγορά·

66.  πιστεύει ότι οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί όροι που επικρατούσαν κατά την αλίευση και τη μεταποίηση των ψαριών πρέπει να είναι σαφείς στους καταναλωτές·

67.  προτείνει οι διατάξεις των διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών να περιλαμβάνουν ρητή αναφορά στον κανονισμό ΠΛΑ, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που προβλέπονται από αυτόν· συμβουλεύει την Επιτροπή να προτείνει την αναστολή των εμπορικών σχέσεων με τρίτη χώρα που έχει διαπιστωθεί ότι εμπίπτει στο άρθρο 31 του κανονισμού ΠΛΑ·

68.  προτρέπει την Επιτροπή να εισαγάγει στον κανονισμό ΠΛΑ ένα σύστημα παρόμοιο με το Σύστημα Ελέγχου και Πραγματογνωμοσύνης (TRACES), προκειμένου να επαληθεύει και να διασταυρώνει στοιχεία που αφορούν τα πιστοποιητικά αλιευμάτων και τα σκάφη, ή να θεσπίσει ένα ελάχιστο ποσοστό για τον έλεγχο των εισαγωγών επεξεργασμένων προϊόντων·

69.  θεωρεί σημαντικό να εκδίδονται λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές προς τις χώρες που έχουν δεχθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα και να παρακολουθούνται οι προσπάθειες που καταβάλλουν·

70.  επικροτεί την ένταξη των αλιευτικών σκαφών ως ευάλωτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης «Atalanta» και ζητεί να δίνεται συνεχής υποστήριξη και προστασία στον στόλο της ΕΕ·

71.  θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για ένα νέο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών στις ΠΕΕΔ πρέπει να έχει στόχο την επίτευξη ενός καθεστώτος που επιτρέπει τη μελέτη και την ισότιμη, βιώσιμη και προσεκτική αξιοποίηση των πόρων των διεθνών ωκεάνιων υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των εργασιών για τον προσδιορισμού των σημαντικών από οικολογική ή βιολογική άποψη θαλάσσιων περιοχών, με στόχο την εφαρμογή ενός συνεκτικού δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών·

72.  υπενθυμίζει το καθήκον της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη τηρούν την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητες των υπηκόων και των σκαφών τους, καλεί δε την ΕΕ να λάβει υπόψη την πρόσφατη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία χαρακτηρίζει την ΕΕ κράτος σημαίας στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών·

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 175.
(4) Συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, της 2ας Απριλίου 2015, σε απάντηση στο αίτημα που υπέβαλε η Υποπεριφερειακή Επιτροπή Αλιείας (SRFC): https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου