Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: λεπτομερείς κανόνες σχετικοί με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II
 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***II
 Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (PNR ΕΕ) ***I
 Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
 Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Νιγηρία
 Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I
 Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017
 Έκθεση του 2015 για την Τουρκία
 Έκθεση του 2015 για την Αλβανία
 Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών
 Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: λεπτομερείς κανόνες σχετικοί με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
PDF 385kWORD 72k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 5ης Aπριλίου 2016, για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)01934),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2016 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 7 Απριλίου 2016 επιστολή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη σύσταση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(1), και ιδίως το άρθρο 160 και το άρθρο 284 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 13 Απριλίου 2016,

Α.  έχοντας υπόψη ότι μετά τη δημοσίευση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446(2) εντοπίστηκαν δύο σφάλματα·

Β.  έχοντας υπόψη ότι το πρώτο σφάλμα αφορά το τεκμήριο της τελωνειακής διασάφησης που προβλέπεται στο άρθρο 139 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για μερικά από τα είδη των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι επειδή η σειρά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 136 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 τροποποιήθηκε κατά την τελική αναθεώρηση του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού πριν από την έκδοσή του, αλλά, εκ παραδρομής, οι αναφορές σε αυτά τα προϊόντα στο άρθρο 139 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού δεν επικαιροποιήθηκαν, οι εν λόγω αναφορές, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διορθωθούν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δεύτερο σφάλμα αφορά το άρθρο 141 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σήμερα άρθρο 233 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής(3), που προβλέπει τη δυνατότητα, σε μια σειρά από περιορισμένες και πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, να θεωρείται η διέλευση των συνόρων ως δήλωση προσωρινής εισαγωγής, εξαγωγής ή επανεξαγωγής, εκ παραδρομής, δεν περιελήφθη στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης ορισμένων αγαθών με μοναδική πράξη τη διέλευση των συνόρων της επικράτειας της τελωνειακής ένωσης, το άρθρο 141 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 θα πρέπει, συνεπώς, να διορθωθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο αυτά σφάλματα θα επηρεάσουν τις εμπορικές ροές και θα έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις τελωνειακές αρχές και στις εμπορικές επιχειρήσεις, αν δεν αποκατασταθούν πριν από την 1η Μαΐου 2016, όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος ελέγχου έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 284 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, σε δύο μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης, δηλαδή έως τις 5 Ιουνίου 2016, και μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο μήνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, για λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή ζήτησε στις 11 Μαρτίου 2016, την έγκαιρη επικύρωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού πριν από την 1η Μαΐου 2016 από το Kοινοβούλιο·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***II
PDF 388kWORD 66k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας από την Βουλή των Αντιπροσώπων του Βασιλείου του Βελγίου, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, την Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο της Ιταλικής Δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 10ης Οκτωβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 7ης Μαρτίου 2012(3) και της 19ης Νοεμβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2016)0214),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(5) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0139/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 90.
(2) ΕΕ C 391 της 18.12.2012, σ. 127.
(3) ΕΕ C 192 της 30.6.2012, σ. 7.
(4) ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 13.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.


Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος ***II
PDF 387kWORD 65k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με σκοπό την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 10ης Οκτωβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 7ης Μαρτίου 2012(2) και της 19ης Νοεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής (COM(2016)0213),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(4) επί της πρότασης της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0138/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 391 της 18.12.2012, σ. 127.
(2) ΕΕ C 192 της 30.6.2012, σ. 7.
(3) ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 13.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.


Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (PNR ΕΕ) ***I
PDF 409kWORD 99k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0032),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0039/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τη Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση, τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Εθνικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, το Κοινοβούλιο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας επί του σχεδίου νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 25ης Μαρτίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη την από 8 Απριλίου 2014 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12 Digital Rights Ireland και Seitlinger και άλλοι(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 188 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0150/2013),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με εκκρεμή ζητήματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0248/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Απριλίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/681.)

(1) ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 107.
(2) ΕΕ C 181 της 22.6.2011, σ. 24.
(3) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 8ης Απριλίου 2014, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd και Michael Seitlinger και άλλοι, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.


Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
PDF 422kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με το Πακιστάν, και ειδικότερα την επίθεση στη Λαχώρη (2016/2644(RSP))
P8_TA(2016)0128RC-B8-0466/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 27ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την επίθεση στη Λαχώρη του Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Σταύρου Λαμπρινίδη, της 29ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki Moon, της 27ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν, και της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Bacha Khan,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 28ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Λαχώρη του Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για θέματα μειονοτήτων, Rita Izsák-Ndiaye, με τίτλο «Ρητορική μίσους και παρότρυνση σε μίσος κατά των μειονοτήτων στα μέσα ενημέρωσης», της 5ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της βραβευθείσας με το Νόμπελ Ειρήνης και νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ Malala Yousafzai, της 27ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων, Gabriela Knaul, της 4ης Απριλίου 2013, και την έκθεση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την αποστολή της στο Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, όπως τροποποιήθηκαν στις 12 Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015 για το Πακιστάν,

–  έχοντας υπόψη το πενταετές σχέδιο συνεργασίας ΕΕ-Πακιστάν του Μαρτίου 2012, το οποίο περιλαμβάνει προτεραιότητες όπως η χρηστή διακυβέρνηση και ο διάλογος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τον στενά συνδεδεμένο δεύτερο στρατηγικό διάλογο ΕΕ-Πακιστάν της 25ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαρτίου 2016, σε χώρο αθλοπαιδιών στο πάρκο Gulshan-e-Iqbal στη Λαχώρη, βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 73 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 300, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η τρομοκρατική ισλαμιστική ομάδα Jamaat-ul-Ahrar, δηλώνοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν οι χριστιανοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, οι περισσότεροι τραυματίες και νεκροί ήταν μουσουλμάνοι και ότι όλοι ήταν Πακιστανοί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον χρόνο της τρομοκρατικής επίθεσης, πραγματοποιούνταν στο Ισλαμαμπάντ βίαιες διαδηλώσεις, όπου υποστηρικτές του Mumtaz Qadri, του καταδικασθέντος δολοφόνου του κυβερνήτη Salman Taseer, ζητούσαν την εκτέλεση της Asia Bibi, της γυναίκας που είχε κατηγορηθεί για βλασφημία και καταδικάστηκε σε θάνατο, υπέρ της οποίας είχε υπάρξει παρέμβαση του κυβερνήτη Taseer· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες λαού συμμετείχαν στην κηδεία του Mumtaz Qadri μετά τον απαγχονισμό του, τιμώντας τον ως ήρωα, και ότι εικόνες του κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής που εξέδωσε την πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά του Mumtaz Qadri αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μετά από απειλές κατά της ζωής του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εξτρεμιστικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ανεμπόδιστα την ιδεολογία και τις δραστηριότητές τους, όπως ορισμένες φοιτητικές οργανώσεις στα πανεπιστήμια ή το δικηγορικό φόρουμ Khatm-e-Nubuwwat, το οποίο, σύμφωνα με καταγγελίες, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση των διώξεων για βλασφημία στα πακιστανικά δικαστήρια και αντιτάσσεται σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης του σχετικού νόμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανοί και άλλες μειονότητες αντιμετωπίζουν όχι μόνο διώξεις από εξτρεμιστές, αλλά και διακρίσεις βάσει του νόμου, ιδίως βάσει των πακιστανικών νόμων περί βλασφημίας, οι οποίοι έχουν μεροληπτικό χαρακτήρα και αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης κατάχρησης από άτομα που έχουν προσωπικά και πολιτικά κίνητρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι και στους ίδιους τους μουσουλμάνους εξακολουθούν να απαγγέλλονται κατηγορίες δυνάμει των νόμων αυτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και χρόνια ο λαός του Πακιστάν, ιδίως οι θρησκευτικές μειονότητες, οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι δέσμιος της τρομοκρατίας και του ισλαμιστικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του τελευταίου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πακιστάν, στις 15 Ιανουαρίου 2015(2), πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ακόμη τρομοκρατικές και βίαιες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, σε ένα πλαίσιο μεροληπτικής νομοθεσίας και ανεπαρκούς επιβολής του νόμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο διάφορων τρομοκρατικών ομάδων στο Πακιστάν βρίσκονται θρησκευτικές μειονότητες όπως αχμαντί, χριστιανοί, σιίτες και ινδουιστές, αλλά και σουνίτες με αποκλίνουσες απόψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν, στην ετήσια έκθεσή της για το 2015, διαπίστωσε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δράστες μένουν ατιμώρητοι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, εξτρεμιστικές ομάδες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βομβιστές αυτοκτονίας παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να ψηφιστεί ο νόμος για τη σύσταση της εθνικής επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, ενός ανεξάρτητου φορέα για την προστασία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από τη σφαγή σε σχολείο από αντάρτες Ταλιμπάν τον Δεκέμβριο 2014, η κυβέρνηση του Πακιστάν επανέφερε τη θανατική ποινή μετά από εξαετές μορατόριουμ, αρχικά μόνο για τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά στη συνέχεια για όλα τα εγκλήματα που επισύρουν τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη του 2015 το Πακιστάν εκτέλεσε 326 άτομα – τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ και τον τρίτο υψηλότερο στον κόσμο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες μεταξύ του πακιστανικού στρατού και μη κρατικών ένοπλων ομάδων έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ατόμων στο εσωτερικό της χώρας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες του Πακιστάν πέφτουν θύματα απαγωγής και καταναγκαστικών γάμων και ότι εξαναγκάζονται βιαίως να ασπαστούν το Ισλάμ, φαινόμενο το οποίο η αστυνομία και οι πολιτειακές αρχές σε μεγάλο βαθμό παραβλέπουν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της σταθερότητας στη νότια Ασία και ότι, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας με το Πακιστάν βάσει του πενταετούς σχεδίου συνεργασίας·

1.  εκφράζει τον βαθύτατο αποτροπιασμό του για την επίθεση της 27ης Μαρτίου 2016 στη Λαχώρη και καταδικάζει απερίφραστα τις παράλογες πράξεις βίας εναντίον τόσων πολλών αθώων ανθρώπων·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη του στον λαό και την κυβέρνηση του Πακιστάν·

3.  τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες της επίθεσης στη Λαχώρη· καλεί τις πακιστανικές αρχές, ιδίως τις τοπικές και επαρχιακές αρχές, να διασφαλίσουν την ουσιαστική διερεύνηση και δίωξη των πράξεων αυτών·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συστηματικές και σοβαρές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων στο Πακιστάν· τονίζει τη σημασία του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στο Πακιστάν, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με πλήρη ελευθερία, χωρίς κανενός είδους εξαναγκασμό, διακρίσεις, εκφοβισμό ή παρενόχληση, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του Πακιστάν·

5.  χαιρετίζει τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως το νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση των γάμων παιδιών και τον νόμο για την προστασία των γυναικών από τη βία και την παρενόχληση, την άρση της φραγής στο YouTube, την απόφαση που αναγνωρίζει τις εορτές του Holi, Diwali και του Πάσχα ως αργίες για τις θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και τις προσωπικές προσπάθειες του πρωθυπουργού Nawaz Sharif να επισκεφθεί ινδουιστική θρησκευτική εκδήλωση· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της για να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό κλίμα όπου οι μειονότητες και η διαφορετικότητα της σκέψης θα είναι ευπρόσδεκτες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το εθνικό σχέδιο δράσης και τις υπεσχημένες μεταρρυθμίσεις των ισλαμικών θρησκευτικών σχολείων που έχουν επιτακτικό χαρακτήρα, ιδίως τις ενέργειες της κυβέρνησης κατά της ρητορικής μίσους, καθώς και τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και του δικαστικού τομέα που παραμένει σε εκκρεμότητα· σημειώνει ότι θα πρέπει να ληφθούν πιο φιλόδοξα μέτρα στο μέλλον, ιδίως στον εκπαιδευτικό τομέα (με την αφαίρεση αρνητικών μεροληψιών και προκαταλήψεων από τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια), και στο θέμα της δίωξης των υποκινητών της βίας·

6.  χαιρετίζει τη δέσμευση της πακιστανικής κυβέρνησης στο θέμα της αντιμετώπισης της απειλής που συνιστά ο θρησκευτικός εξτρεμισμός· ενθαρρύνει τον συνεχή διάλογο της ΕΕ και των κρατών μελών με το Πακιστάν για την εξασφάλιση της προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε ό, τι αφορά τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω της εφαρμογής των νόμων περί ασφαλείας·

7.  πιστεύει ότι, ενώ η στρατιωτική επιχείρηση που εξαγγέλθηκε στο Punjab είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η νίκη στον ιδεολογικό πόλεμο κατά του εξτρεμισμού είναι αυτή που θα εξασφαλίσει στο Πακιστάν ένα μέλλον ανεκτικότητας και προόδου·

8.  ζητεί από τις αρχές του Πακιστάν να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, που αφορά, μεταξύ άλλων μια ευρεία πλειοψηφία χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων, ο οποίος οδηγεί σε συνθήκες επισφαλούς διαβίωσης·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση των νόμων περί βλασφημίας στο Πακιστάν και πιστεύει ότι αυτό επιτείνει το κλίμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την κυβέρνηση του Πακιστάν να επανεξετάσει τους νόμους αυτούς και την εφαρμογή τους· καλεί τις αρχές να διασφαλίζουν την ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης σε όλες τις υποθέσεις βλασφημίας· επισημαίνει, ειδικότερα, την περίπτωση της Asia Bibi και παροτρύνει ενθέρμως το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί·

10.  ζητεί από τις αρχές του Πακιστάν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό της προσήκουσας διαδικασίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις δικαστικές διαδικασίες· ζητεί επιπλέον από τις αρχές του Πακιστάν να παρέχουν επαρκή προστασία σε όλους όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις βλασφημίας, ιδίως στους επαγγελματίες νομικούς, και να προστατεύουν τους κατηγορούμενους, τους μάρτυρες, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους από τη βία του όχλου, καθώς και όσους αθωώνονται αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους· καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να εξασφαλίσει ότι παρέχονται τα κατάλληλα νομικά και άλλα μέσα δυνάμει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα θύματα στοχευμένης άσκησης βίας και διώξεων·

11.  υπενθυμίζει τη σταθερή αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη δραματική αύξηση στη χρήση της θανατικής ποινής στο Πακιστάν, μεταξύ άλλων, δυστυχώς, για παιδιά που διαπράττουν αξιόποινες πράξεις, και ζητεί την επαναφορά του μορατόριουμ στη θανατική ποινή στο Πακιστάν, με σκοπό την κατάργησή της·

12.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτιά τους με την αντιμετώπιση της φτώχειας, τη διασφάλιση της θρησκευτικής ανεκτικότητας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων και με την κατοχύρωση του δικαιώματος και της ασφαλούς πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά, ιδίως τα κορίτσια·

13.  καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα στον ειδικό εισηγητή για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στον ειδικό εισηγητή για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και στον ειδικό εισηγητή για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, και να υποστηρίξει το έργο της εθνικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κάθε τρόπο·

14.  καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι προστατεύονται επαρκώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι χώροι ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης μειονοτικών κοινοτήτων σε περιοχές όπου υπάρχουν ανασφάλεια και συγκρούσεις και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεων·

15.  ενθαρρύνει όλους τους περιφερειακούς παράγοντες να βελτιώσουν σημαντικά τη συνεργασία στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· επιβεβαιώνει τη σημασία μιας άνευ όρων δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές της, μεταξύ άλλων με τη διακοπή κάθε χρηματοδοτικής στήριξης σε τρομοκρατικά δίκτυα, και την εξάλειψη της ιδεολογικής κατήχησης που τροφοδοτεί τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού από το Πακιστάν και συγχαίρει τις πακιστανικές αρχές για τα μέτρα που έλαβαν στο θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού· καλεί το Πακιστάν να κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη και να συγκροτήσει εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού·

17.  καλεί την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο να συνεργαστούν πλήρως με την πακιστανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία και να βοηθήσουν περαιτέρω την κυβέρνηση και τον λαό του Πακιστάν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της τρομοκρατίας· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο Federica Mogherini να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο στις διμερείς αυτές προσπάθειες·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Πακιστάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0007.


Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
PDF 422kWORD 92k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2016/2648(RSP))
P8_TA(2016)0129RC-B8-0469/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρατήρησης Εκλογών (ΑΠΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις γενικές εκλογές στην Ονδούρα το 2013, καθώς και την έκθεση επακολούθησής της του 2015 σχετικά με την ατιμωρησία·

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις προς την Ονδούρα που περιέχονται στην Καθολική Περιοδική Εξέταση των Ηνωμένων Εθνών για το 2015, της 8ης Μαΐου 2015·

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα, η οποία εκδόθηκε στη Γενεύη στις 18 Μαρτίου 2016·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του κανονισμού της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το μηχανισμό μέτρων προφύλαξης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1989 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση σε ανεξάρτητες χώρες (Σύμβαση 169 της ΔΟΕ)·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 17ης Φεβρουαρίου 2016 των επικεφαλής των αποστολών της ΕΕ σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η κοινότητα ΛΟΑΔΜ στην Ονδούρα·

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις αρχών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ονδούρα στις 3 Μαρτίου 2016 και η δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας Federica Mogherini της 16ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής και της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, που είναι σε ισχύ από το 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με αρκετές εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών, δημοσιογράφοι, ασχολούμενοι με νομικά επαγγέλματα, συνδικαλιστές, χωρικοί, ακτιβιστές για τα δικαιώματα της γυναίκας και άτομα ΛΟΑΔΜ, ανάμεσα σε άλλους ακτιβιστές, εξακολουθούν να υφίστανται κακή μεταχείριση, βία, αυθαίρετες κρατήσεις, απειλές και φόνους στην Ονδούρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ονδούρας έχει αναλάβει θετικές δεσμεύσεις και έχει δρομολογήσει νομοθεσία για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και ασκούντων νομικά επαγγέλματα, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, τη διάθεση των εθνικών αρχών να επιτρέψουν διεθνείς αποστολές παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την έγκριση του νόμου του 2015 για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα προαναφερθέντα, η Ονδούρα έχει πλέον γίνει μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες στην περιοχή για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ότι η Ονδούρα είναι μια από τις πιο βίαιες χώρες στον κόσμο για περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, τουλάχιστον 109 από τους οποίους δολοφονήθηκαν μεταξύ 2010 και 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις 3 Μαρτίου 2016 η Berta Caceres, διακεκριμένη αγωνίστρια για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και ιδρύτρια του Πολιτικού Συμβουλίου Λαϊκών και Αυτόχθονων Οργανώσεων της Ονδούρας (COPINH) δολοφονήθηκε από άγνωστους μέσα στο σπίτι της· ότι ο θάνατός της προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και δημόσιες ανησυχίες για το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων στη γη στην Ονδούρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο δύο εβδομάδες αργότερα, στις 16 Μαρτίου 2016, δολοφονήθηκε ο Nelson García, επίσης μέλος του COPINH· ότι η ταχεία επέμβαση των αρχών της Ονδούρας οδήγησε στη σύλληψη και κράτηση του φερόμενου ως δολοφόνου του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μεξικανός υπήκοος Gustavo Castro Soto, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας της Berta Cáceres, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς, εμποδίστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα σχεδόν επί ένα μήνα, εξαιτίας των αναγκών της διερεύνησης του φόνου· ότι στις 6 Απριλίου 2016 του επιτράπηκε να εγκαταλείψει τη χώρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ονδούρας καταδίκασε αμέσως το απεχθές έγκλημα, δήλωσε ότι η διερεύνηση της φόνου της κ. Cáceres αποτελεί εθνική προτεραιότητα και ενημέρωσε την κοινή γνώμη για τη σχετική πρόοδο· ότι η κυβέρνηση ζήτησε επίσημα τη συνεργασία της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) για τη διερεύνηση αυτής της δολοφονίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Cáceres, υπό καθεστώς συνεχών απειλών, αποτελούσε αντικείμενο μέτρων προφύλαξης από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR), τα οποία, όπως αναφέρεται, δεν εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά από το κράτος της Ονδούρας· ότι η κ. Cáceres είναι μια από τους 15 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν δολοφονηθεί μεταξύ 2010 και 2016 στην Ονδούρα, παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν αντικείμενο παρόμοιων μέτρων προφύλαξης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες δολοφονίες πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ειρηνικής δεκαετούς αντίστασης που προβάλλεται από το COPINH και άλλους ακτιβιστές εναντίον του υδροηλεκτρικού φράγματος Agua Zarca στον ποταμό Gualcarque, ενός έργου μεγάλων διαστάσεων που εξαρτάται καθοριστικά από Ευρωπαίους επενδυτές και ευρωπαϊκή τεχνολογία, και το οποίο αναφέρεται ότι κατασκευάζεται χωρίς προηγούμενη ελεύθερη και εμπεριστατωμένη διαβούλευση με στόχο τη συγκατάθεση των πληττόμενων αυτόχθονων κοινοτήτων, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση 169 της ΔΟΕ· ότι η ολλανδική αναπτυξιακή τράπεζα FMO και η Finnfund ανέστειλαν τις εκταμιεύσεις στο έργο του φράγματος Agua Zarca, κορυφαία αντίπαλος του οποίου υπήρξε η κ. Cáceres·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία, στις 24 Ιανουαρίου 2016, της Paola Barraza, υπερασπίστριας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, τρανς γυναίκας και μέλους της οργάνωσης Arcoiris, καταδεικνύει τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η κοινότητα ΛΟΑΔΜ στην Ονδούρα· ότι η δολοφονία της είναι η τελευταία σε μια σειρά βίαιων θανάτων ενεργών μελών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ τους τελευταίους 11 μήνες, μεταξύ των οποίων οι δολοφονίες των: Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (γνωστή επίσης ως Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúniga, Henry Matamoros και Josselin Janet Aceituno Suazo· ότι 235 άτομα ΛΟΑΔΜ αναφέρεται ότι έχουν δολοφονηθεί από το 1994 στην Ονδούρα και ότι μόνο 48 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη· ότι ο εθνικός επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει καταγγείλει ότι το 92% των εγκλημάτων δεν διερευνήθηκαν σωστά και κατά συνέπεια δεν έχουν διαλευκανθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Michel Forst, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε στις 18 Μαρτίου 2016 ότι «αυτός ο κύκλος βίας θα σταματήσει μόνο όταν αντιμετωπιστεί το θέμα της ατιμωρησίας και οι δράστες τέτοιων επιθέσεων οδηγούνται στη δικαιοσύνη» και υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν άμεσα απτά μέτρα από τις αρχές της Ονδούρας ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και των οικογενειών τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία μεταρρύθμισης του Ποινικού της Κώδικα, που αναμένεται να βασίζεται σε διεθνείς συμβάσεις και να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υποστηρίζουν την ενίσχυση του δικαστικού τομέα και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διάφορα προγράμματα και έργα συνεργασίας, ιδίως δε με το Πρόγραμμα Στήριξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (PADH) και το Eurojusticia·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, γεγονός που σημαίνει ότι το σκέλος του «πολιτικού διαλόγου» δεν έχει τεθεί σε ισχύ· ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των λαών των δύο περιοχών αποτελούν κεφαλαιώδη στοιχεία της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη δολοφονία των Berta Cáceres, Nelson García και Paola Barraza, καθώς και κάθε μια από τις προηγούμενες δολοφονίες άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα· εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους όλων αυτών των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  αποτίει φόρο τιμής στην κ. Cáceres, Ονδουρανή περιβαλλοντική ακτιβίστρια και ηγέτιδα του αυτόχθονα λαού Lenca, συνιδρύτρια και συντονίστρια του COPINH, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για μια πιο δημοκρατική κοινωνία στη χώρα της· τονίζει ότι η δολοφονία της χρησιμεύει ως εμβληματική περίπτωση σε μια χώρα με εξαιρετικά υψηλό αριθμό ανθρωποκτονιών και γενικευμένη ατιμωρησία·

3.  εκφράζει βαθιά ανησυχία ότι παρά τα μέτρα προφύλαξης που ελήφθησαν από την IACHR, οι αρχές της Ονδούρας δεν πρόσφερα επαρκή προστασία στην κ. Caceres· καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας να κινητοποιήσει όλα τα μέσα της διάθεσή της για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα 92 μέτρα προφύλαξης της IACHR που είναι αυτή τη στιγμή ενεργά στη χώρα και να αποτρέψει τη διάπραξη παρόμοιων πράξεων εναντίον άλλων περιβαλλοντικών ακτιβιστών και αγωνιστών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών που απειλούνται·

4.  ζητεί, επειγόντως, την άμεση, ανεξάρτητη, αντικειμενική και διεξοδική διερεύνηση αυτών και των προηγούμενων φόνων, έτσι ώστε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί τους και να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, ύστερα από αίτημα της κυβέρνησης της Ονδούρας, στη διερεύνηση του φόνου της κ. Cáceres περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και της ΟΑΚ· φρονεί ότι μηχανισμοί που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της IACHR, όπως είναι μια διεθνής ανεξάρτητη έρευνα, κάτι που έχει ζητηθεί από τα θύματα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη και δίκαιη διαλεύκανση αυτών των φόνων·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το κλίμα ακραίας βίας, ιδίως εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ και όσων υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους· τονίζει την ανάγκη να διενεργηθούν άμεσες, διεξοδικές και αμερόληπτες έρευνες στις δολοφονίες ενεργών μελών διάφορων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία εναντίον των διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, και να καταρτισθούν οδηγίες καλής πρακτικής, σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών· ζητεί να συμπεριληφθούν, στο πλαίσιο οποιασδήποτε αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα, κατάλληλα νέα μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους και για την προστασία της κοινότητας ΛΟΑΔΜ·

7.  χαιρετίζει, παρά τη βαθιά ανησυχία του για τη γενική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα, τις τελευταίες νομικές μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Ονδούρας για να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καλεί τις αρχές της Ονδούρας να θέσουν σε ισχύ και να αναπτύξουν πλήρως τον υφιστάμενο νόμο του 2015 για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί, με τη δέουσα συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, να γίνει πλήρως λειτουργικό και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το εθνικό σύστημα προστασίας για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και ασκούντες νομικά επαγγέλματα· καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις που έλαβε στο πλαίσιο της τελευταίας ΚΠΕ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει επιτελέσει ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπείας της ΕΕ Ketil Karlsen και η ομάδα του σε στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ονδούρα, καθώς και τις πρεσβείες και τα προξενεία κρατών μελών στη χώρα να πλαισιώσουν ενεργά και να παρακολουθούν τις διαδικασίες που συνδέονται με τη διερεύνηση δολοφονιών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειες συνεργασίας με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απειλούνται αυτή τη στιγμή·

9.  θεωρεί ότι οι δραστηριότητες των Ευρωπαίων επενδυτών πρέπει να πλαισιώνονται από μια ουσιαστική δέσμη πολιτικών για περιβαλλοντικές και κοινωνικές διασφαλίσεις· υποστηρίζει ένθερμα την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Αρχών των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σαφείς απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, διασφαλίσεις διαχείρισης κινδύνου και παροχή των απαραίτητων ένδικων μέσων όπου απαιτείται· χαιρετίζει το γεγονός ότι τόσο η FMO όσο και η Finnfund καταδίκασαν δημόσια τη δολοφονία της Berta Cáceres και ζήτησαν την πλήρη διερεύνησή της, και ότι στις 16 Μαρτίου 2016, μετά τις ειδήσεις για τη δολοφονία του Nelson Garcias, αμφότερες ανέστειλαν όλες τις δραστηριότητές τους·

10.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εξασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν προωθεί ούτε επιτρέπει αναπτυξιακά έργα εκτός εάν ικανοποιείται η υποχρέωση για προηγούμενη, ελεύθερη και εμπεριστατωμένη διαβούλευση με τις αυτόχθονες κοινότητες, εξασφαλίζεται η ουσιαστική διαβούλευση με όλες τις πληττόμενες κοινότητες, και υπάρχουν ισχυρές διασφαλίσεις για τα ανθρώπινα, εργασιακά και περιβαλλοντικά δικαιώματα·

11.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει να κυρώσουν τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής· παροτρύνει το Συμβούλιο να χαράξει μια ενιαία πολιτική απέναντι στην Ονδούρα, η οποία να δεσμεύει τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε ένα ισχυρό κοινό μήνυμα σχετικά με το ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχέση ΕΕ-Ονδούρας και στην περιοχή συνολικά·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια των 28 κρατών μελών, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ονδούρας, τη Γραμματεία Οικονομικής Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής (SIECA), το Parlacen, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση EUROLAT·και στην Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

(1) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 181.


Νιγηρία
PDF 422kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη Νιγηρία (2016/2649(RSP))
P8_TA(2016)0130RC-B8-0478/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Muhammadu Buhari προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις παλαιότερες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κατάσταση στη Νιγηρία, και ιδίως της 9ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και του Υπουργού Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας στον Έκτο Υπουργικό Διάλογο Νιγηρίας-ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου να περιλάβει τη Boko Haram στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων που καταρτίζει η ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη την δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού 2007-2013, την οποία κύρωσε η Νιγηρία στις 27 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας και ειδικότερα τις διατάξεις του για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στο κεφάλαιο ΙV - Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των νιγηριανών βουλευτικών εκλογών του Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις παραβιάσεις και καταχρήσεις που διαπράχθηκαν από την Boko Haram και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα στις πληγείσες χώρες, της 29ης Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 16 Απριλίου 1991,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας «Νιγηρία: Εν αναμονή της δικαιοσύνης, εν αναμονή της αλλαγής. H κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη λογοδοσία στο βορειοανατολικό τμήμα.»

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της οργάνωσης Human Rights Watch, του Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τους τεράστιους πόρους που διαθέτει η Νιγηρία είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική και το πολυπληθέστερο και πολιτισμικά πιο ποικιλόμορφο κράτος της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιφερειακή και αφρικανική πολιτική και αποτελεί την κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ολοκλήρωσης μέσω της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, εξακολουθεί να κατατάσσεται ως μία από τις πιο άνισες χώρες στον κόσμο, με την εκτεταμένη διαφθορά να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανισότητα και με την ασφάλειά της απειλείται από τη βίαιη εξτρεμιστική ομάδα Boko Haram·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας, της διαφθοράς, της πολιτικής αστάθειας και της κακής διακυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα ανεπαρκείς επενδύσεις στις υποδομές της χώρας, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, στοιχεία που εξακολουθούν να υπονομεύουν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στη Νιγηρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από έξι στους δέκα Νιγηριανούς ζουν με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια είναι ακόμη πιο έντονη στις βόρειες πολιτείες που είναι το λιγότερο ανεπτυγμένο τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η φτώχεια συμβάλλει άμεσα σε κοινωνικό χάσμα, σε θρησκευτική εχθρότητα και σε περιφερειακή διαίρεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης GINI της Νιγηρίας έχει αυξηθεί δραματικά και, το 2010, έφτασε το 48,8·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση Transparency International κατατάσσει τη Νιγηρία στην 136η θέση επί συνόλου 175 χωρών στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, κάθε χρόνο νιγηριανό πετρέλαιο αξίας περίπου 3 έως 8 δισ. δολάρια αποτελεί αντικείμενο κλοπής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την ειρηνική μετάβαση στην εξουσία του Προέδρου Muhammadu Buhari τον Μάρτιο του 2015, η ειρήνη και η σταθερότητα στη Νιγηρία απειλούνται από το κύμα επιθέσεων, δολοφονιών και απαγωγών από τη βίαιη εξτρεμιστική οργάνωση Boko Haram, υπάρχει εξασθένηση της οικονομίας, η οποία προκαλείται από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, τους αδύναμους πολιτικούς θεσμούς, την αδυναμία αντιμετώπισης της διαφθοράς, και τις ανεπίλυτες συγκρούσεις στο Δέλτα του Νίγηρα και στη Μέση Ζώνη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram σκότωσε τουλάχιστον 200 αμάχους το 2014 και το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και πάνω από 14,8 εκατομμύρια πλήττονται από την εξέγερση της Boko Haram·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή, αλλά η ικανότητά της παγκόσμιας κοινότητας να συνεργαστεί με τις νιγηριανές αρχές για την καταπολέμηση της Boko Haram εξαρτάται απολύτως από το μέτρο της αξιοπιστίας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας της νέας διοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της κυβέρνησης για την πάταξη της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα πολέμου στο υψηλότερο επίπεδο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα θέματα σε αυτή τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Buhari έχει υποσχεθεί να ξεκινήσει τη διερεύνηση των θεμάτων αυτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ επιδιώκει να ιδρύσει ένα γνήσιο «ισλαμικό κράτος» στη Νιγηρία, όπου συμπεριλαμβάνεται και η καθιέρωση ποινικών δικαστηρίων που εφαρμόζουν τη σαρία σε ολόκληρη τη χώρα και η απαγόρευση κάθε εκπαίδευσης «δυτικής μορφής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει απαγάγει γυναίκες και κορίτσια για να τα υποχρεώσει να συμμετάσχουν σε επιθέσεις αυτοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις 16 Μαρτίου, 11 Φεβρουαρίου και 31 Ιανουαρίου 2016 στη βορειοανατολική Νιγηρία, είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία, η βία που βασίζεται στο φύλο και η βία κατά των ΛΟΑΔM, εξακολουθεί να ανθεί στις προβληματικές περιοχές της βορειοανατολικής Νιγηρίας και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιη κατανομή των κρατικών εσόδων στην κοινωνία, και η καταπολέμηση της διαφθοράς, επιδεινώθηκαν δραματικά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 270 μαθήτριες απήχθησαν στις 14-15 Απριλίου 2014, από σχολείο στο Chibok, στη βορειοανατολική Νιγηρία από τη Boko Haram, και οι περισσότερες εξακολουθούν να αγνοούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακριβής τύχη τους παραμένει μυστήριο μολονότι υπάρχουν φόβοι ότι πλέον έχουν εξαναγκαστεί είτε να παντρευτούν αντάρτες, είτε εξαναγκάστηκαν να πολεμήσουν, είτε υπέστησαν σεξουαλική βία, είτε πωλήθηκαν ως σκλάβες, ενώ τα κορίτσια που δεν ήταν μουσουλμάνες αναγκάστηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει απαγάγει περισσότερες από 2 000 γυναίκες και κορίτσια από το 2009, συμπεριλαμβανομένων και περίπου 400 από το Νταμασάκ στο κράτος Borno στις 24 Νοεμβρίου 2014·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νιγηριανός στρατός ανακοίνωσε στις 6 Απριλίου 2016 ότι τουλάχιστον 800 μαχητές παραδόθηκαν τις τρεις τελευταίες εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νιγηριανά στρατεύματα διέσωσαν 595 ομήρους κατά τη διάρκεια επιδρομών στο έδαφος της Boko Haram στην ορεινή περιοχή μεταξύ Νιγηρίας, Τσαντ και Καμερούν, από τις 26 Φεβρουαρίου 2016·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεινά που υπέστησαν οι απαχθείσες μαθήτριες ανέδειξαν γενικότερα προβλήματα, μεταξύ των οποίων, τακτικές επιθέσεις σε σχολεία, έλλειψη δασκάλων, και επείγουσα ανάγκη για διεθνή χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων κτιρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ευκαιριών σημαίνει ότι μερικά παιδιά δεν έχουν λάβει εκπαίδευση για πολλά χρόνια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βίαιος εξτρεμισμός της Boko Haram είναι άνευ διακρίσεων και έχει προκαλέσει τεράστια δεινά στους ανθρώπους όλων των θρησκειών και εθνοτήτων με το κύμα βίας που έχει επιβάλει· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τελευταίο έτος αναφέρθηκε αύξηση του αριθμού των Χριστιανών που σκοτώθηκαν στη βόρεια Νιγηρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Μέσης Ζώνης πάσχει από χρόνια οικονομική και πολιτική ένταση μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων με την πρόσφατη βία να τροφοδοτείται από τον ανταγωνισμό για την εξουσία και την πρόσβαση στη γη μεταξύ νομαδικών και αγροτικών κοινοτήτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν οι κύριες πηγές εσόδων της Νιγηρίας, αν και τα οφέλη του οικονομικού πλούτου της χώρας είναι εξαιρετικά άνισα κατανεμημένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας στη Βόρεια Νιγηρία είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τον πλούσιο λόγω πετρελαίου Νότο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, από το 1960 η Νιγηρία έχει χάσει περί τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο λόγω της διαφθοράς και άλλα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρήματα από το πετρέλαιο εξαφανίσθηκαν από τα ταμεία της Νιγηρίας τα τελευταία δυο χρόνια·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την ειδική επιτροπή ερευνών που συνεστήθη από το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου για να διερευνήσει καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώπιον της Γερουσίας της Νιγηρίας βρίσκεται επί του παρόντος νομοθεσία που έχει ως στόχο την τιμωρία της διάδοσης των «καταχρηστικών δηλώσεων» μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή όσον αφορά επικρίσεις κατά της κυβέρνησης ή άλλων μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης·

1.  χαιρετίζει την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στη Νιγηρία μετά τις προεδρικές εκλογές, και ενθαρρύνεται από τις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Buhari και της κυβέρνησής του·

2.  ανησυχεί βαθύτατα για τις σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές προκλήσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Νιγηρία και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πραγματικής προόδου στην αντιμετώπιση της διαφθοράς που έχει ρημάξει τη νιγηριανή κοινωνία για δεκαετίες·

3.  αναγνωρίζει ότι η Νιγηρία έχει τη δυνατότητα να καταστεί οικονομική και πολιτική δύναμη στην Αφρική, αλλά ότι η ανάπτυξή της έχει συγκρατηθεί από την κακή οικονομική διακυβέρνηση, τους αδύναμους δημοκρατικούς θεσμούς και την τεράστια ανισότητα· καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να παράσχουν ένα πλήρες φάσμα πολιτικής, αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας για τη στήριξη των προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας των νέων και των γυναικών, και την έλλειψη επιβολής·

4.  πιστεύει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της Νιγηρίας, και πιστεύει ότι η αποτυχία να το πράξει, θα σημαίνει περισσότερα χρόνια φτώχειας, ανισότητας, πλήγματος στη φήμη και μειωμένων εξωτερικών επενδύσεων, καθώς και υπονόμευση των ευκαιριών ζωής για τους νέους· περαιτέρω, προσφέρει την υποστήριξή του στην επίτευξη αυτού του στόχου και στην προσπάθεια να σπάσει ο δεσμός μεταξύ των πρακτικών διαφθοράς και της τρομοκρατίας·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση Buhari για να ενισχύσει τα διαπιστευτήριά της όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του μηνύματος που ορίζει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές της κυβέρνησης θα διοχετεύονται μέσω ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού με σκοπό την παρακολούθηση των δαπανών· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να πατάξουν αποτελεσματικά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής καθώς και για να τονώσουν τη δημοκρατική διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα·

6.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Νιγηρίας που υποφέρει από τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράττει η Boko Haram και η οποία έχει οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό περισσότερων από δύο εκατομμύρια ατόμων· προτρέπει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία του άμαχου πληθυσμού της, σύμφωνα με τις περιφερειακές και διεθνείς υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων, με τη δρομολόγηση ολοκληρωμένης, ανεξάρτητης και αποτελεσματικής διερεύνησης των εγκλημάτων αυτών·

7.  καταδικάζει έντονα την πρόσφατη βία και τις επιθέσεις από τη Boko Haram και καλεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προστατεύσει τον πληθυσμό της και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της βίας με την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης των ζητημάτων των ανισοτήτων, του ελέγχου των γόνιμων καλλιεργήσιμων εδαφών, και της ανεργίας και της φτώχειας· απορρίπτει οποιαδήποτε βίαια αντίποινα κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν από τον νιγηριανό στρατό· χαιρετίζει, ωστόσο, το πρόγραμμα «Aσφαλής Διάδρομος» που σχεδίασε ο νιγηριανός στρατός για την αποκατάσταση των μαχητών της Boko Haram·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τη σφαγή αθώων γυναικών, ανδρών και παιδιών, τον βιασμό, τα βασανιστήρια και τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών, και συμπαρίσταται στην αποφασιστικότητά του λαού της Νιγηρίας για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας στη χώρα τους·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες της τρομοκρατίας, και να διερευνήσει, όπως είχε υποσχεθεί, τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο νιγηριανός στρατός μπορεί να έχει διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει τη Σύνοδο Κορυφής της Αμπούζα για την Ασφάλεια που θα συνέλθει τον Μάιο 2016 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προσδιορίσουν συγκεκριμένες, βιώσιμες λύσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, χωρίς να θυσιαστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στην αντιμετώπιση της απειλής που θέτει η Boko Haram·

10.  ζητεί να διενεργηθεί διεθνής έρευνα, υπό την αιγίδα των ΗΕ, για να καθοριστεί η ευθύνη των τρίτων χωρών όσον αφορά την οργάνωση και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή, όπως η Boko Haram·

11.  πιστεύει ότι η δεύτερη επέτειος της απαγωγής των μαθητριών του Chibok στις 14 Απριλίου θα πρέπει να δώσει νέα ώθηση στην κυβέρνηση της Νιγηρίας και της διεθνούς κοινότητας για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, καθώς και την απελευθέρωση των 400 γυναικών και παιδιών που απήχθησαν από την πόλη Νταμασάκ τον Νοέμβριο 2014, και όλων των άλλων γυναικών και παιδιών που έχουν απαχθεί·

12.  καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών υπηρεσιών υγείας για τις γυναίκες και τα κορίτσια·

13.  σημειώνει με ανησυχία τις επιθέσεις σε σχολεία στη βόρεια Νιγηρία, που απαγορεύει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης σε παιδιά ενώ παράλληλα κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση από την οποία εξαρτώνται βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες όπως η Boko Haram·

14.  επισημαίνει ότι η Boko Haram επετέθη χωρίς διακρίσεις σε Μουσουλμάνους, Χριστιανούς, και άτομα άλλων θρησκειών καθώς και άθρησκα άτομα, και καταδικάζει την ανάκαμψη της βίας, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης των θρησκευτικών ιδρυμάτων και των προσκυνητών·

15.  καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις εναντίον αγροτών και τις δια-εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ των κτηνοτρόφων και των αγροτών στην περιοχή της Μέσης Ζώνης, κυρίως στις πολιτείες Plateau και Taraba, όπου σημειώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και χιλιάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2014·

16.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νιγηρίας και τους διεθνείς εταίρους αύξηση των επενδύσεων για την πρόληψη και την επίλυση των διακοινοτικών συγκρούσεων μεταξύ των γεωργών και των κτηνοτρόφων, μέσω της στήριξης της συνεργασίας με κοινές πρωτοβουλίες διαχείρισης των οικονομικών και φυσικών πόρων·

17.  καλεί τον Πρόεδρο Buhari να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνησή του υπερασπίζεται το δικαίωμα των Νιγηριανών να ασκούν ελεύθερα τη θρησκευτική λατρεία που επιθυμούν, καθώς και τα δικαιώματα όλων των πολιτών ευρύτερα, σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας, και ζητά από τους θρησκευτικούς ηγέτες της Νιγηρίας να συμβάλουν στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης·

18.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ και τα κράτη μέλη να παραμείνουν προσηλωμένοι στις διπλωματικές προσπάθειές τους στη Νιγηρία, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, ασφάλεια, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τους παροτρύνει, ειδικότερα, να συνεχίσουν τον πολιτικό διάλογο με τη Νιγηρία, βάσει του άρθρου 8 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού, και σε αυτό το πλαίσιο να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, και της μη διάκρισης για οποιονδήποτε λόγο, όπως κατοχυρώνεται στα οικουμενικά, περιφερειακά και εθνικά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

19.  ζητεί από τις νιγηριανές αρχές να απορρίψουν το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των επιπόλαιων αναφορών και άλλων θέματα που συνδέονται με αυτό, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον της Γερουσίας της Νιγηρίας, καθώς υπονομεύει την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης στη Νιγηρία·

20.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις περιφερειακές αρχές να σταματήσουν την ποινικοποίηση της νιγηριανής κοινότητας ΛOAΔM και να εξασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης·

21.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης στο Δέλτα του Νίγηρα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τερματισμό των παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πετρέλαιο·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους της ECOWAS.


Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του ***I
PDF 393kWORD 77k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))
P8_TA(2016)0131A8-0199/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0813),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0431/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0199/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Απριλίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/943.)

(1) ΕΕ C 226 της 16.7.2014, σ. 48.


Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017
PDF 521kWORD 145k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (2016/2019(BUD))
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 11 Απριλίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0131/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η δεύτερη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2017, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, θα χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση και την εντατικοποίηση της πολιτικής του οργάνου να επιτύχει αύξηση της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος των βουλευτών και του προσωπικού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει, για τον προϋπολογισμό του 2017, τους εξής τέσσερις πρωταρχικούς στόχους: ασφάλεια και κυβερνασφάλεια, σταδιακή κατάργηση της παρέκκλισης για την ιρλανδική γλώσσα, τρέχοντα μέτρα για την υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους, και αύξηση της ελκυστικότητας του Κοινοβουλίου για το κοινό και τους επισκέπτες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες και συνθήκες ασφαλείας, έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 θα πρέπει να οδηγήσει σε ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνασφάλειας του Κοινοβουλίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1 910 073 000 EUR στο πλαίσιο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2017, ποσό που αντιπροσωπεύει συνολική αύξηση 3,9% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 εκ του οποίου το 1,7% θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε συνήθεις δαπάνες και θα αποτελεί το 19,26% του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2017 και 2022, θα καταργηθεί σταδιακά η παρέκκλιση για τη μη μετάφραση όλων των επίσημων εγγράφων προς τα ιρλανδικά, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα έγγραφα αυτά θα μεταφράζονται και προς τα ιρλανδικά, και προτείνονται πρόσθετες έκτακτες δαπάνες ύψους 3,7 εκατομμυρίων EUR με στόχο τη συμμόρφωση προς τη νέα αυτή γλωσσική απαίτηση, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,2% της συνολικής αύξησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται πρόσθετες έκτακτες επενδύσεις ύψους 47,6 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνασφάλειας, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,6% της συνολικής αύξησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά πληθωρισμού μειώνονται συνεχώς από το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραγματικό ποσοστό πληθωρισμού στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου το 2015 και το 2016 ήταν χαμηλότερο από το πραγματικό ποσοστό αύξησης του προϋπολογισμού του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 60% του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών, που αφορά, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, αποδοχές των μελών και του προσωπικού, προσαρμοσμένες σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, και συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή που συνήθως είναι υψηλότερη από το τυπικό ποσοστό πληθωρισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(7) τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται κατά μέγα μέρος από την ικανότητά του να θέτει υπό έλεγχο τις δικές του δαπάνες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρείο ενέκρινε στις 26 Οκτωβρίου 2015 ένα νέο σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των αποζημιώσεων επικούρησης των βουλευτών, την ενίσχυση των απαιτήσεων επιστροφής εξόδων για συμβάσεις τοπικών βοηθών, προβλέποντας ειδικότερα ποσοστό τουλάχιστον 25% της αποζημίωσης βουλευτικής επικούρησης για την κάλυψη δαπανών σε σχέση με διαπιστευμένους βοηθούς·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2017 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2017, όπως προβλέπεται στη θέση του Προεδρείου της 9ης Μαρτίου 2016, αντιστοιχούσε στο 19,26%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2016 (19,39%) και το δεύτερο χαμηλότερο στον τομέα V την τελευταία οκταετία· μειώνει περαιτέρω το μερίδιό του για τον τομέα V στο 19,17% για το 2017·

2.  φρονεί ωστόσο ότι, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, το εκτιμώμενο επίπεδο πληθωρισμού για το 2017 δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το κύριο κριτήριο για τις αυξήσεις των συνήθων δαπανών·

3.  επιβεβαιώνει ότι έχουν ζητηθεί έκτακτες δαπάνες που αντιστοιχούν σε αύξηση 0,2% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων προσωρινής παρέκκλισης για τη χρήση της ιρλανδικής γλώσσας, τα οποία είχαν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2005(8)·

4.  σημειώνει το αίτημα αύξησης κατά 2,6% για την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια, βάσει του οποίου θα υπερδιπλασιαστούν οι πόροι που διατέθηκαν το 2016· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, με διαφάνεια, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα και επικείμενα μέτρα ασφάλειας και κυβερνασφάλειας και την κατανομή του κόστους τους·

5.  εγκρίνει το κονδύλι έκτακτων δαπανών για επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας το 2017 σε συνέχεια της ανάλυσης που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 στο Προεδρείο και συμπληρώθηκε με τον έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τα περιστατικά της 22ας Μαρτίου 2016 (47,6 EUR). και το κονδύλι έκτακτων δαπανών που συνδέεται με τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων προσωρινής παρέκκλισης για τη χρήση της ιρλανδικής γλώσσας (3,7 EUR)·

6.  περιορίζει την αύξηση των συνήθων δαπανών του για το 2017, χωρίς τα δύο έκτακτα κονδύλια, σε 1,4% σε σύγκριση με τις συνήθεις δαπάνες τον προϋπολογισμό του 2016 και σε 0,6% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016·

7.  ορίζει το συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2017 σε 1 900 873 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2016·

8.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να χορηγηθούν στο Κοινοβούλιο οι αναγκαίοι πόροι που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την βασική του αρμοδιότητα ως νομοθετικού σώματος και αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· τονίζει ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή, πραγματιστική και αποδοτική διαχείριση· επισημαίνει ότι, παράλληλα με την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου χρηματοδότησης του Κοινοβουλίου για την άσκηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, θα πρέπει επειγόντως να ενθαρρυνθούν περαιτέρω προσπάθειες για εξοικονόμηση και ακόμη πιο αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων·

9.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και η ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή του καθορίζονται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού·

Διαφάνεια, προσβασιμότητα και αναγνωσιμότητα

10.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πρόταση για την παρουσίαση του προϋπολογισμού στο ευρύ κοινό, μέσω του ιστότοπου του Κοινοβουλίου, με τις αρμόζουσες λεπτομέρειες και σε μορφή ευανάγνωστη και φιλική προς τον χρήστη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να κατανοούν καλύτερα τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και τους αντίστοιχους τύπους δαπανών· θεωρεί ότι το πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η δημοσιοποίηση, στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, του πληροφοριακού γραφήματος το οποίο επί του παρόντος διατίθεται στο ενδοδίκτυο·

11.  θεωρεί ότι, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋπολογισμού, θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών κάθε σχετική πληροφορία, εγκαίρως, με κατανοητό τρόπο και στο κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας και ανάλυσης, ώστε το Προεδρείο, η Επιτροπή Προϋπολογισμών και οι πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και να βασίζουν τις αποφάσεις τους στη συνολική εικόνα όσον αφορά την κατάσταση και τις ανάγκες του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρουσιάζεται με ακρίβεια και διαφάνεια η εξέλιξη του προϋπολογισμού από έτος σε έτος· θεωρεί ότι ενώ ορισμένες έκτακτες δαπάνες, όπως οι δαπάνες για την ασφάλεια, είναι δικαιολογημένες για τον προϋπολογισμό του 2017, η αυξανόμενη χρήση των έκτακτων δαπανών ετησίως είναι προβληματική από άποψη δημοσιονομικού ελέγχου και σταθερότητας· ζητεί ακριβέστερο ορισμό των έκτακτων δαπανών· φρονεί ότι, για λόγους λογοδοσίας και συγκρισιμότητας των δεδομένων του γενικού προϋπολογισμού, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι έκτακτες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού της ποσοστιαίας διαφοράς μεταξύ προϋπολογισμών από έτος σε έτος·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έναν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ επενδύσεων και επιχειρησιακών δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του (περιλαμβανομένων των ενοικίων και των αγορών), σύμφωνα με το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016(9), ζητεί εν προκειμένω να τροποποιηθεί η παρουσίαση διαχωρίζοντας με σαφήνεια τις δαπάνες που αφορούν επενδύσεις από τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία·

14.  συγχαίρει το Προεδρείο και τη ΓΔ ITEC για τη νέα παρουσίαση των προσωπικών σελίδων των βουλευτών στον επίσημο ιστότοπο του Κοινοβουλίου μέσω των οποίων παρέχονται πληροφορίες με μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη σύνθεση και το καθεστώς της ομάδας εργασίας τους (δημιουργία νέας καρτέλας «Βοηθοί» με επιμέρους κατηγορίες: Βοηθοί, Διαπιστευμένοι βοηθοί, Διαπιστευμένοι βοηθοί (ομάδα βουλευτών), Τοπικοί βοηθοί, Πάροχοι υπηρεσιών, Εντολοδόχοι πληρωμών, Ασκούμενοι)· ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να εξασφαλίσει τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρμογή της νέας δέσμης κανόνων για τις αποζημιώσεις επικούρησης των βουλευτών που ενέκρινε το Προεδρείο στις 26 Οκτωβρίου 2015·

15.  ζητεί ο προϋπολογισμός να καταρτίζεται, τουλάχιστον μία φορά στα πέντε έτη, βάσει των πραγματικών αναγκών των μεμονωμένων θέσεων και όχι βάσει συστήματος συντελεστών·

Ασφάλεια και κυβερνασφάλεια

16.  ζητεί να καθιερωθεί ένας μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς ενημέρωσης όσον αφορά τις δαπάνες σε σχέση με την ασφάλεια και την κυβερνασφάλεια· καλεί επιπλέον το Προεδρείο, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, να επικαιροποιήσει την ολοκληρωμένη αντίληψη για την ασφάλεια και να την κοινοποιήσει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τον Ιούνιο του 2016·

17.  θεωρεί ότι οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση των αναγκών του Κοινοβουλίου και να είναι ανάλογο προς τους ενδεχόμενους κινδύνους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να υποβάλουν εγκαίρως, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού 2017 από το Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μια Σφαιρική Αντίληψη της Ασφάλειας περιλαμβανομένων μιας συνολικής αποτίμησης των αντιληπτών κινδύνων και των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας καθώς και των εναλλακτικών επιλογών, η οποία θα συνοδεύεται από λεπτομερή αποτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους στον προϋπολογισμό του 2017 και στους επόμενους, με σαφή διάκριση μεταξύ των επενδύσεων και των τακτικών δαπανών, και να παράσχει συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για την ενίσχυση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, καθώς και του αντικτύπου που θα έχουν αυτά τα μέτρα στον προϋπολογισμό του 2017· ζητεί να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες των μέτρων διοργανικής διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας·

18.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει κατά πόσο χρειάζεται να επανεξεταστούν οι υφιστάμενες ασφαλιστικές συμβάσεις (για τους βουλευτές και το προσωπικό) με γνώμονα τις τρομοκρατικές απειλές και να υποβάλει προτάσεις, εάν κρίνεται σκόπιμο, για την αντιμετώπιση των πιθανών ελλείψεων·

19.  θεωρεί ότι οι βελγικές αρχές είναι αυτές που θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγυώνται το σύστημα ασφαλείας εκτός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου·

Υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους

20.  λαμβάνει υπό σημείωση τα τρέχοντα μέτρα για την υποστήριξη των βουλευτών στην εκτέλεση της εντολής τους·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση της ψηφιακής πύλης των βουλευτών (e-Portal), ζητεί δε από τον Γενικό Γραμματέα να βελτιωθεί, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για «περιβάλλον χωρίς χαρτί», το υφιστάμενο σύστημα αποστολής έντυπων αντίγραφων των δελτίων πληρωμής στους βουλευτές, με στόχο την τελική κατάργησή του μέχρι τα τέλη του 2017· θεωρεί ότι η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει βάσει προεπιλογής αυτή τη λειτουργία ηλεκτρονικά, σε όλους τους βουλευτές, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της ποιότητας της συμβουλευτικής και ερευνητικής υποστήριξης που παρέχεται στους βουλευτές και τις επιτροπές· υπενθυμίζει ότι, κατά τη σύσταση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) το 2013, προβλέφθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ της EPRS και των θεματικών τμημάτων· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί στην πραγματοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης και να υποβάλει τα αποτελέσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έως τα τέλη του 2016· θεωρεί ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ότι η στήριξη που παρέχεται από την EPRS συμβαδίζει με τον βέλτιστο τρόπο με τις εξελίξεις στις αντίστοιχες θεματικές επιτροπές και παράλληλα ικανοποιεί τις ανάγκες μεμονωμένων βουλευτών, και δεν επικαλύπτεται από τις δραστηριότητές τους ούτε ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπηρεσιών·

23.  είναι της γνώμης ότι οι ανάγκες των βουλευτών στις εκλογικές τους περιφέρειες θα πρέπει να αποτιμηθούν, λαμβανομένων επίσης υπόψη των διαφορών μεταξύ εκλογικών περιφερειών, προκειμένου οι βουλευτές να λάβουν καλύτερη υποστήριξη για το έργο τους στις εκλογικές τους περιφέρειες· πιστεύει ότι οι κινητοί χώροι εργασίας για τους βουλευτές και η υποστήριξη στις εκλογικές περιφέρειες θα πρέπει να βασίζονται σε μια αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών και της χρήσης, και δεν θα πρέπει να δημιουργούν σημαντικό ή επαναλαμβανόμενο πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο· επιμένει ότι δεν θα πρέπει να παρέχεται υλικός εξοπλισμός, δεδομένου ότι η αποζημίωση γενικών εξόδων παρέχει επαρκείς πόρους για την αγορά συσκευών σύγχρονης τεχνολογίας· αμφισβητεί την ανάγκη ανάπτυξης ιδιωτικού κινητού χώρου εργασίας για βουλευτές, καθώς αυτό δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στον τρόπο οργάνωσης των βουλευτών και των γραφείων τους·

24.  συμφωνεί με την άποψη ότι τα εργαλεία πληροφορικής είναι ένα σημαντικό μέσο για την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανάγκη να επιτρέπεται η εγκατάσταση λογισμικού ανοικτής πηγής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους όσον αφορά τα τέλη επικοινωνίας, καθώς και σε βελτίωση της ροής εργασίας των γραφείων των βουλευτών ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η κυβερνασφάλεια και θα διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων·

25.  ζητεί να καθιερωθεί ευρέως η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εσωτερικών εγγράφων, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως η υπογραφή εντύπων, γραπτών δηλώσεων κ.λπ., εξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την ασφάλεια της διαδικασίας αυτής· ζητεί να αξιολογηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος επαλήθευσης TAN στο κινητό των βουλευτών· πιστεύει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να αποθαρρυνθεί και να καταργηθεί σταδιακά η χρήση συσκευών φαξ βάσει απόφασης κάθε μεμονωμένου βουλευτή·

26.  επιδοκιμάζει τη νέα μεταρρύθμιση για τις συμπληρωματικές γραπτές ερωτήσεις που εγκρίθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να θέσει σε εφαρμογή τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρμογή της νέας ερμηνείας· καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να αξιολογήσει αυτό το νέο καθεστώς των γραπτών ερωτήσεων όσον αφορά τις πρόσθετες ερωτήσεις, να αναλύσει τις εξοικονομήσεις που δημιουργούνται και να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης έως τα τέλη Αυγούστου 2016, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2016·

27.  εκτιμά ότι είναι σκόπιμο οι πιστώσεις για το κονδύλιο των δαπανών που αφορά την κοινοβουλευτική επικούρηση να διατηρηθούν το 2017 στο ίδιο επίπεδο με το 2016, με εφαρμογή της νομικά δεσμευτικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής δυνάμει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·

28.  πιστεύει ότι η υφιστάμενη παρουσίαση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου δεν είναι ακριβής και δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή των βουλευτών· προτείνει η τρέχουσα χρήση κατάταξης ιστοτόπων να καταργηθεί και παράλληλα να βελτιωθούν οι πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες μεμονωμένων βουλευτών στον επίσημο ιστότοπο του Κοινοβουλίου· ζητεί να αξιολογηθεί ιδίως η παρουσίαση των αιτιολογήσεων ψήφου και των αγορεύσεων ενός λεπτού, περιλαμβανομένης της επιλογής να καταχωρούνται χωριστά από τις αγορεύσεις στην Ολομέλεια, και να εκτιμηθεί ·η προστιθέμενη αξία των αιτιολογήσεων ψήφου και των πιθανών εναλλακτικών· αναμένει ότι η σχετική ομάδα εργασίας του Προεδρείου που ασχολείται με το ζήτημα αυτό θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την ημερήσια διάταξη και τα πορίσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

Δαπάνες των βουλευτών

29.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να καθοριστούν ακριβέστεροι κανόνες όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης γενικών εξόδων, στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται αποδοτικά από άποψη κόστους μέτρα, όπως η δημοσίευση των καταστάσεων των δαπανών των βουλευτών, όπως αυτή ήδη εφαρμόζεται από όλο και περισσότερους βουλευτές, μαζί με ένα απλουστευμένο σύστημα επιστροφής των αχρησιμοποίητων κονδυλίων· επαναλαμβάνει ότι για τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να απαιτείται πρόσθετο προσωπικό στις διοικητικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου·

Κτιριακή πολιτική

30.  υπενθυμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων, η οποία εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2010, τελεί σήμερα υπό αναθεώρηση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις του σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια το συντομότερο και έως τον Αύγουστο του 2016 το αργότερο, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2016·

31.  ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει ότι ο χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως τα έργα κατασκευής κτιρίων του Κοινοβουλίου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύνεση και διαφάνεια· απαιτεί αυστηρότητα στη διαχείριση του κόστους, στον σχεδιασμό των έργων και στην εποπτεία τους· απευθύνει εκ νέου έκκληση για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής κτιρίων με βάση έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού· πιστεύει ότι η έκθεση σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης και το υψηλότερο κόστος του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της μακροπρόθεσμης κτιριακής στρατηγικής·

32.  ζητεί η κατάσταση των ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποτυπώνεται πιστά στον προϋπολογισμό· ζητεί εν προκειμένω το κόστος του κτιρίου KAD να εμφαίνεται με σαφήνεια στον τελικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ζητεί δε στο μέλλον οι επενδύσεις σε ακίνητα να εγγράφονται τον προϋπολογισμό προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση της τεχνικής της συγκεντρωτικής μεταφοράς πιστώσεων·

33.  είναι της γνώμης ότι, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, δεν θα πρέπει να δρομολογούνται περαιτέρω έργα στο Parliamentarium χωρίς να διενεργηθούν προηγουμένως διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και να δοθεί η έγκρισή της·

34.  προτείνει ως εκ τούτου να δημιουργηθεί, από το 2018, ειδική γραμμή για επενδύσεις στην ανέγερση κτιρίων η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη χρηματοδότηση το 2018 των πιστώσεων που προτείνονται το 2017 για έκτακτες δαπάνες·

35.  έχοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις το 2017 που απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε υποδομή ασφάλειας, προτείνει να χρησιμοποιηθούν οιεσδήποτε πιστώσεις μείνουν αχρησιμοποίητες στο τέλος του 2017 για να καλυφθούν οι δαπάνες ανέγερσης του κτιρίου KAD προκειμένου να αποφευχθούν οι καταβολές τόκων σε τράπεζες για δάνεια που θα πρέπει να συναφθούν για να χρηματοδοτηθεί η ανέγερση·

36.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου PHS· ζητεί να δρομολογηθεί μελέτη σχετικά με την ανακαίνιση και να εξεταστεί από το Προεδρείο· αναμένει ότι το Προεδρείο θα λάβει υπόψη την ανάγκη για υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας όταν θα καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα της ανακαίνισης· ζητεί από το Προεδρείο να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με όλα τα μέτρα το συντομότερο δυνατόν· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο να θέσει τις βάσεις για τη μετατροπή του PHS σε υποδειγματικό και σύγχρονο κτίριο από άποψη ενεργειακής απόδοσης και να προωθήσει άμεσα τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου·

37.  καλεί τους αρμόδιους αντιπροέδρους να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση προόδου για το κτίριο KAD·

38.  θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας θα πρέπει να συνεχιστούν μέσα από την ενδελεχή εξέταση πιθανών συνεργειών και εξοικονομήσεων· υπενθυμίζει τη σημαντική εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καθιέρωση ενός μόνο τόπου εργασίας αντί τριών (Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο)· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η νομοθετική αριστεία του Κοινοβουλίου, οι αρμοδιότητές του ως προς τον προϋπολογισμό και οι εξουσίες ελέγχου, ή η ποιότητα των εργασιακών συνθηκών για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό·

Ζητήματα που αφορούν το προσωπικό

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να μειωθούν κατά 60 οι θέσεις του πίνακα προσωπικού το 2017, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε, στις 14 Νοεμβρίου 2015, από την επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

40.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016·

41.  υποστηρίζει τη δημιουργία των πρόσθετων θέσεων που χρειάζονται για τη μετάφραση και τη διερμηνεία της ιρλανδικής γλώσσας· εξαιρεί αυτές τις πρόσθετες θέσεις από τον στόχο μείωσης κατά 5%, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συμβουλευτεί τους Ιρλανδούς βουλευτές όσον αφορά τις δυνατότητες εξορθολογισμού της χρήσης της ιρλανδικής γλώσσας, χωρίς να διακυβεύονται τα εγγυημένα δικαιώματα των βουλευτών·

42.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας διερμηνείας προς διεθνή νοηματική γλώσσα του συνόλου των συζητήσεων στην ολομέλεια προκειμένου τουλάχιστον αυτές οι συζητήσεις να καταστούν πραγματικά προσιτές σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αποδοτικότητα της μετάφρασης και της διερμηνείας· αναγνωρίζει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διερμηνείς· ζητεί έγκαιρη και βιώσιμη συμφωνία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και των εκπροσώπων των διερμηνέων που συνδυάζει υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας και αποδοτική διαχείριση προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις ανισορροπιών από την άποψη των ωραρίων εργασίας και τη γενική ανασφάλεια για τους διερμηνείς, με συνυπολογισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διατυπώσει περαιτέρω προτάσεις εξορθολογισμού όπως η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατ’ απαίτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι το σύστημα προσδιορισμού του γλωσσικού προφίλ που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2014 για τις τροπολογίες στο στάδιο των επιτροπών αποτελεί παράδειγμα εφικτής αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω· θεωρεί ότι η διερμηνεία και η μετάφραση αποτελούν βασικές συνιστώσες μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας ανοικτής σε όλους, ζητεί εν προκειμένω να μην γίνει δεκτή καμιά μεταρρύθμιση που θα θίγει την ευρύτερη δυνατή και χωρίς αποκλεισμούς προσβασιμότητα στις δραστηριότητες και τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

44.  καλεί το Προεδρείο να αξιολογήσει και, όπου χρειάζεται, να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς των ασκουμένων, καθώς και τη θέσπιση ελάχιστης αμοιβής και την εναρμόνιση των προσφορών τιμών σε σχέση με τη σίτιση για όλους τους ασκούμενους τόσο στη διοίκηση του Κοινοβουλίου όσο και στα γραφεία των βουλευτών προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση και να προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα των ασκουμένων·

45.  καλεί το Προεδρείο να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν την επιστροφή των εξόδων αποστολών που σχετίζονται με μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου και στα οποία υποβάλλονται οι διαπιστευμένοι βοηθοί των βουλευτών, προκειμένου αυτοί να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό·

46.  φρονεί ότι θα πρέπει να εισαχθεί μια τρίτη διαδικασία που θα επιτρέπει την καταγγελία σύμβασης που συνδέει έναν βουλευτή με έναν βοηθό με αμοιβαία συναίνεση·

Υπηρεσίες οδηγών και κινητικότητα

47.  έχει επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση για εσωτερίκευση της υπηρεσίας οδηγών, με στόχο την αντικατάσταση του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών με συμβασιούχους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, μέτρο το οποίο συνεπάγεται άμεσες πρόσθετες δαπάνες ύψους περίπου 3,7 εκατομμυρίων EUR· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική επιλογή η σύναψη μιας καλά οργανωμένης εξωτερικής σύμβασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, στην οποία ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών θα έχει σαφή υποχρέωση να διενεργεί ελέγχους ασφαλείας και ιστορικού καθώς και να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές· θα εξέταζε το ενδεχόμενο της εσωτερίκευσης μόνον εάν το κόστος της δεν υπερβαίνει το κόστος που σχετίζεται με το ισχύον σύστημα, και εάν παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβή για τους οδηγούς, καλύτερη ισορροπία των φύλων και χρήση πιο οικολογικών αυτοκινήτων· ζητεί να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν ληφθεί οιαδήποτε απόφαση·

48.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις βελγικές αρχές με στόχο να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση και, γενικά, η βέλτιστη χρήση της νέας απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Brussels-Luxembourg και του αεροδρομίου Zaventem, μεταξύ άλλων με την αποδοχή των ηλεκτρονικών καρτών των βουλευτών αντί του ισχύοντος συστήματος ελεύθερης διέλευσης·

49.  πιστεύει ότι ο στόλος οχημάτων θα πρέπει να αποτελείται από αυτοκίνητα πιο οικονομικά, με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και πιο ασφαλή· τονίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να προτιμάται η χρήση μικρών φορτηγών και λεωφορείων προς και από το αεροδρόμιο, σε προγραμματισμένους χρόνους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να συντάξει έκθεση σχετικά με το ενδεχόμενο πλήρους μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση στα τέλη της δεκαετίας·

50.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διεξαγάγει συζητήσεις με το ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου· παροτρύνει το γραφείο ταξιδίων να εντείνει τις συγκρίσεις τιμών· καλεί το γραφείο ταξιδίων να επιδιώκει ενεργά φτηνότερες τιμές εισιτηρίων κατά τις κρατήσεις και, γενικά, να προσφέρει ανταγωνιστικότερες τιμές για τους βουλευτές και όλες τις κατηγορίες προσωπικού εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλες προϋποθέσεις για τις αλλαγές εισιτηρίων·

Επικοινωνία

51.  ζητεί να του υποβληθούν τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης όσον αφορά τη συνολική στρατηγική και μεθοδολογία της εκστρατείας ενημέρωσης και επικοινωνίας του 2014 (η έκθεση αξιολόγησης αναμενόταν έως το δεύτερο εξάμηνο του 2015)·

52.  καλεί εκ νέου τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την αξιολόγηση της εκστρατείας για τις εκλογές του Κοινοβουλίου το 2014, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό·

53.  αναγνωρίζει τον ρόλο των γραφείων ενημέρωσης του Κοινοβουλίου (ΓΕΕΚ) όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και της Ένωσης εν γένει· πιστεύει ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν μέτρα αποδοτικότητας όσον αφορά τα γραφεία ενημέρωσης του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι τα ΓΕΕΚ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να στεγάζονται στο ίδιο κτίριο και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υποστήριξης από κοινού με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής· ζητεί να αξιολογούνται οι στόχοι, τα καθήκοντα και οι επιδόσεις των ΓΕΕΚ, και να καθορίζονται προτεραιότητες βάσει αυτής της αξιολόγησης·

54.  ζητεί να αξιολογηθεί η δυνατότητα για στενότερη συνεργασία με το κανάλι ARTE στο Στρασβούργο προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κόμβος πολυμέσων με σκοπό την παροχή κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους·

55.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις στις οποίες δόθηκε πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να διεξαγάγουν στους χώρους του φόρουμ συνδεόμενα με τις δραστηριότητές τους· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διατηρεί ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων και των διαφόρων τύπων οργανώσεων στις οποίες δίνεται πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Άλλα θέματα

56.  παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των διοικητικών μερών των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και στη βάση αυτή να καταρτίσει πιθανές ρυθμίσεις για περαιτέρω διοικητική συνεργασία σε τομείς όπως υλικοτεχνική υποστήριξη, υποδομή ή ασφάλεια·

57.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την τρέχουσα διαχείριση του γυμναστηρίου του Κοινοβουλίου και με την χρήση που γίνεται από το προσωπικό του Κοινοβουλίου σε αυτό το πλαίσιο· ζητεί ακόμη διευκρινίσεις σχετικά με την εκκρεμούσα διαφορά και με τις επιλογές που υπάρχουν για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής διαχείρισης του γυμναστηρίου στο μέλλον·

58.  θεωρεί ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω εξοικονομήσεις χρημάτων σε δαπάνες για επίπλωση, καθώς κρίνει κάθε άλλο παρά λογική τη σχετική αύξηση κατά 3 589 832 EUR για το 2016 και παρόμοια αύξηση για το 2017 σε σύγκριση με 2 415 168 EUR το 2015·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πιο περιορισμένη και αποδοτική χρήση των κιβωτίων μεταφοράς («cantines»)· ενθαρρύνει την κοινή χρήση των κιβωτίων μεταφοράς κατά τη μετάβαση στο Στρασβούργο·

60.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εφαρμόσει πλήρως το πνεύμα και το γράμμα του νέου δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τις πράσινες και οικονομικά αποδοτικές δημόσιες συμβάσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτόν·

61.  ζητεί να συνεχιστεί η πορεία εξοικονόμησης ενέργειας ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστήματα φωτισμού και θέρμανσης των κτιρίων, δεδομένου ότι οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2016 κατέδειξαν ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση·

62.  ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη προώθηση υγιεινών και βιολογικών τροφίμων· πέραν αυτού, καλεί συνεπώς το Προεδρείο να εκτιμήσει τη δυνατότητα παροχής υγιεινών τροφίμων όχι μόνο όσον αφορά τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών, αλλά και, κυρίως, όσον αφορά τη χορήγηση νωπών οπωροκηπευτικών σε πιο προσιτές τιμές·

o
o   o

63.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2017·

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(8) EE L 156 της 18.6.2005, σ. 3.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.


Έκθεση του 2015 για την Τουρκία
PDF 562kWORD 177k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία (2015/2898(RSP))
P8_TA(2016)0133B8-0442/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία (SWD(2015)0216),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την από 10 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2015)0611),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας («εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων(1),

–  έχοντας υπόψη τη διακυβερνητική διάσκεψη της 14ης Δεκεμβρίου 2015, κατά τη διάρκεια της οποίας άνοιξε επίσημα το κεφάλαιο 17 για την οικονομική και νομισματική πολιτική,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, ιδίως τα ψηφίσματα της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009(2), της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010(3), της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για την Τουρκία(4), της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Τουρκία(5), της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία(6), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία(7), της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου(8), της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία(9) και της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία(10),

–  έχοντας υπόψη το αίτημά του προς την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ψηφίσματός του σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία, να επαναξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί ως τώρα οι διαπραγματεύσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις και η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία περιλαμβάνει τον όρο ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των διαπραγματεύσεων, και την ανάγκη να εφαρμόσει η Τουρκία πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας της Άγκυρας, αίροντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και η ικανότητα ενσωμάτωσης από πλευράς ΕΕ αποτελούν τη βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κρίση στη Συρία, τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και ειρηνική διευθέτηση και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προαγάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας μέσω εντατικών προσπαθειών προκειμένου να επιλύσει εκκρεμή διμερή ζητήματα, διαμάχες και διενέξεις με τις γειτονικές χώρες σχετικά με τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες και αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγματευτικής διαδικασίας,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση κονδυλίου 3 δισεκατομμυρίων EUR για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Τουρκία, 1 δισεκατομμύριο EUR από το οποίο προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το υπόλοιπο από τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το έργο της Kati Piri ως μόνιμης εισηγήτριας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και στη δέσμευση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει σημείο αναφοράς για τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, δεδομένης της μετασχηματιστικής δύναμης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας διεύρυνσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και την ικανότητα ενσωμάτωσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και τη σταδιακή ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως ευκαιρία να ενισχύσει η Τουρκία τους θεσμούς της και να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον πυρήνα της διαπραγματευτικής διαδικασίας βρίσκονται ο σεβασμός του κράτους δικαίου, όπου συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα η διάκριση των εξουσιών, η ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, η πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, οι σχέσεις καλής γειτονίας, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα δικαιώματα των γυναικών καθώς και η αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρία και οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων έχει επιβραδυνθεί και ότι παρατηρείται σημαντική οπισθοδρόμηση στους τομείς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς φυλακισμένων δημοσιογράφων στον κόσμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάταξη της οργάνωσης Freedom House όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η Τουρκία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών στις οποίες η ελευθερία του Τύπου είναι ανύπαρκτη και το Διαδίκτυο στη χώρα αυτή διαθέτει μερική μόνο ελευθερία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Τουρκία σε επίπεδο ασφαλείας επιδεινώνεται ραγδαία, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία υπέστη πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις, που αποδίδονται στο επονομαζόμενο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL)/ Daesh, στο Diyarbakir, το Suruc, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, όπου έχασαν συνολικά τη ζωή τους 150 αθώοι πολίτες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών στο Αλέπο και σε άλλες περιοχές της Συρίας, μεγάλοι αριθμοί πρόσθετων προσφύγων αναζητούν προστασία στην Τουρκία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Τουρκία έχουν συμφωνήσει να επανενεργοποιήσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να συνεργαστούν εντατικά στο θέμα της μετανάστευσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιλοξενία που επιφυλάσσει ο τουρκικός πληθυσμός στον μεγάλο αριθμό προσφύγων που ζουν ανάμεσά του είναι αξιοθαύμαστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό παγκοσμίως, με περίπου 2,7 εκατομμύρια καταγεγραμμένους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές δεν συμφώνησαν ως προς την επαναλειτουργία της ορθόδοξης ιερατικής σχολής στη νήσο Χάλκη (Heybeliada)·

I.Σημερινή κατάσταση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

1.  ανησυχεί σφόδρα, δεδομένης της οπισθοδρόμησης που υπήρξε στο θέμα του σεβασμού της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο εσωτερικό της Τουρκίας, για τον λόγο ότι, εν γένει, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, παρατηρείται οπισθοχώρηση και ολοένα μεγαλύτερη απομάκρυνση από την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τα οποία όλα τα υποψήφια κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν·

2.  τονίζει ότι η Τουρκία είναι βασικός στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ και ότι οι ενεργές και αξιόπιστες ενταξιακές διαπραγματεύσεις αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν το κατάλληλο πλαίσιο για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας· σημειώνει την επανενεργοποίηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας από την ΕΕ και ελπίζει ότι με το άνοιγμα νέων κεφαλαίων θα επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος· ζητεί, εν προκειμένω, απτή πρόοδο και γνήσια δέσμευση από την τουρκική πλευρά· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί οι διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα, εξετάζοντας πώς θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση και εντατικοποίηση των σχέσεων και της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας· υποστηρίζει ένθερμα έναν διαρθρωμένο, τακτικότερο και ανοικτό πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου για βασικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η ενέργεια, η οικονομία και το εμπόριο·

3.  εκτιμά ότι η απόφαση να αναβληθεί η έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2015 μέχρι το πέρας των τουρκικών εκλογών του Νοεμβρίου 2015 ήταν εσφαλμένη, διότι έδωσε την εντύπωση ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να αποσιωπήσει το θέμα των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της τουρκικής κυβέρνησης στο θέμα των προσφύγων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί ότι θα δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου με βάση συγκεκριμένο και σταθερό χρονοδιάγραμμα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην αγνοήσουν τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία και να υπερασπιστούν απερίφραστα τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, όπως ορίζονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ανεξαρτήτως άλλων συμφερόντων·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2015 και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μείωση του εκλογικού ορίου του 10% και ζητεί διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών· επικροτεί την ενεργό συμμετοχή εθελοντών της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια των εκλογών και την υψηλή προσέλευση των ψηφοφόρων· καταδικάζει, ωστόσο, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση των μέσων ενημέρωσης και τις διακρίσεις εις βάρος κομμάτων της αντιπολίτευσης σε επίπεδο κάλυψης του προεκλογικού αγώνα, το κλίμα βίας και εκφοβισμού, με κύριο χαρακτηριστικό του τις επιθέσεις κατά μεμονωμένων υποψηφίων και γραφείων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδίως κατά του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), καθώς και την έντονη πολιτική πόλωση· επικροτεί το γεγονός ότι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει αποκτήσει περισσότερο πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις μειονοτικές ομάδες της Τουρκίας μετά τα δύο τελευταία εκλογικά αποτελέσματα και παρά το όριο του 10%·

5.  ζητεί αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε νέους τομείς, μεταξύ άλλων στα γεωργικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2016· υπενθυμίζει ότι η τελωνειακή ένωση θα μπορέσει να αποκτήσει το πλήρες δυναμικό της μόνον όταν η Τουρκία εφαρμόσει απόλυτα το πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών μελών· εκτιμά ότι τα συμφέροντα της Τουρκίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που θα υπογράψει η ΕΕ με τρίτα μέρη, και συγκεκριμένα στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)· ζητεί βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και ενίσχυση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών·

6.  σημειώνει ως θετικό γεγονός την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και την αυξημένη ευθυγράμμιση της Τουρκίας προς τις δηλώσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου το 2015· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ευθυγραμμίστηκε με την απόφαση του Συμβουλίου μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τα γεγονότα στην ανατολική Ουκρανία, μεταξύ άλλων και ως προς τα περιοριστικά μέτρα·

7.  επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να ευθυγραμμίσει περαιτέρω την εξωτερική πολιτική της με την πολιτική της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του διαπραγματευτικού πλαισίου· θεωρεί καίριας σημασίας την ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών για θέματα εξωτερικής πολιτικής και καλεί τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όποτε είναι σκόπιμο· υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ ως βασικής χώρας διαμετακόμισης· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς η συνεργασία σε θέματα ενέργειας και να διευρυνθεί ο διάδρομος διαμετακόμισης ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Τουρκίας·

8.  υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων καλής γειτονίας, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο του διαπραγματευτικού πλαισίου και βασική συνιστώσα της διαδικασίας διεύρυνσης· καλεί , εν προκειμένω, την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση διμερών διαφορών που εκκρεμούν, στις οποίες περιλαμβάνονται και αδιευθέτητες νομικές υποχρεώσεις και διαμάχες με τις άμεσα γειτονικές της χώρες όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του ΟΗΕ και με το διεθνές δίκαιο· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέλος στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, καθώς και στην πρακτική των πτήσεων τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από τα ελληνικά νησιά· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας· παροτρύνει την Τουρκία και την Αρμενία να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων χωρίς προαπαιτούμενα, και ζητεί το άνοιγμα των συνόρων Τουρκίας-Αρμενίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση·

ΙΙ.Σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

9.  φρονεί ότι, σύμφωνα με τη δέσμευση υπέρ του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, η Τουρκία θα πρέπει να υλοποιήσει επειγόντως μεταρρυθμίσεις στους τομείς του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· ζητεί, με την επιφύλαξη των θέσεων των κρατών μελών, από το Συμβούλιο της ΕΕ να προτείνει, όταν θα πληρούνται τα επίσημα κριτήρια αξιολόγησης, το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) και να διασφαλίσει ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Τουρκία διαμορφώνεται στη βάση των αξιών και των προτύπων της ΕΕ· ζητεί από την Τουρκία να συνεργαστεί πλήρως με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με την Επιτροπή της Βενετίας στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης·

10.  εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια ως προς την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της γνώμης τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός Διαδικτύου στην Τουρκία, η οποία κατέχει την 149η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες στον παγκόσμιο δείκτη ελευθερίας του Τύπου της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα»· υπενθυμίζει ότι, με βάση στοιχεία που παρέχουν οι ίδιες οι τουρκικές αρχές, η Τουρκία ως χώρα κατέχει το ρεκόρ του πλέον υψηλού αριθμού φυλακισμένων δημοσιογράφων· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, βρίσκονται στον πυρήνα των αξιών της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που εξέδωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο σύμφωνα με την οποία έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματα του Can Dündar και του Erdem Gül· υπενθυμίζει ότι τα δύο αυτά άτομα τελούν πάντα εν αναμονή της δίκης τους και ότι οι εισαγγελείς ζητούν την καταδίκη τους σε πολλαπλή ισόβια κάθειρξη· εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση να αποκλείεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, και ζητεί να διερευνηθούν ενδελεχώς και αντικειμενικά οι καταγγελίες των δημοσιογράφων σχετικά με την μεταφορά όπλων προς τη Συρία· καταδικάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας κατά του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ζητεί την άμεση αποφυλάκιση όλων των δημοσιογράφων και ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά όλες τις ποινικές υποθέσεις εναντίον δημοσιογράφων· αποδοκιμάζει τις προσωπικές επιθέσεις ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης κατά δημοσιογράφων και αντιφρονούντων, καθώς και τις ολοένα και πιο αυταρχικές τάσεις της τουρκικής ηγεσίας· ζητεί από την Τουρκία να αναλάβει δράση κατά πάσας μορφής εκφοβισμού των δημοσιογράφων, συγκεκριμένα να διερευνήσει όλες τις σωματικές επιθέσεις και απειλές κατά δημοσιογράφων και να αποτρέψει με ενεργό τρόπο τις επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης, μεριμνώντας παράλληλα για τη χαλάρωση του τεταμένου πολιτικού κλίματος, το οποίο δημιουργεί ένα περιβάλλον περιοριστικό της ελευθερίας του λόγου στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2015, που δημοσίευσε η Διεθνής Διαφάνεια στις 27 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τον οποίο η διαφθορά στην Τουρκία αυξήθηκε το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα η Τουρκία να κατατάσσεται πλέον στην 66η θέση· τονίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να δώσει σαφή και ουσιαστικά δείγματα για την ειλικρίνεια της πρόθεσής της να πατάξει τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα εξουσίας·

12.  υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Τουρκίας· ζητεί, συνεπώς, από την Τουρκία να επικαιροποιήσει τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της για την πάταξη της διαφθοράς, να θεσπίσει έναν ανεξάρτητο φορέα κατά της διαφθοράς και να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο μητρώο καταχώρισης ερευνών, διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων για υποθέσεις υψηλού επιπέδου·

13.  ζητεί να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης της Koza İpek Holding και του ομίλου μέσων ενημέρωσης Feza και να απομακρυνθούν όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης από τα διοικητικά συμβούλια, να επαναπροσληφθούν οι δεκάδες απολυθέντες εργαζόμενοι που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ανάληψη του ελέγχου από την κυβέρνηση και να αποσυρθούν οι κατηγορίες περί τρομοκρατίας·

14.  καταδικάζει τη βίαιη και παράνομη ανάληψη της διαχείρισης διάφορων τουρκικών εφημερίδων, με πλέον πρόσφατη τη Zaman, και εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση της Digiturk να παύσει τη μετάδοση τηλεοπτικών σταθμών, απόφαση η οποία εικάζεται ότι έχει, μεταξύ άλλων, και πολιτικά κίνητρα· καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέλος στις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που ασκεί στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· καταδικάζει δριμύτατα τις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, καθώς και την αυξανόμενη χρήση της νομοθεσίας περί δυσφήμισης και της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας εις βάρος δημοσιογράφων· σημειώνει τις απαγορεύσεις περιεχομένου στη διαδικτυακή και μη δημοσιογραφία καθώς και τη φραγή ιστοτόπων, ιδίως κοινωνικών δικτύων, που έχουν οδηγήσει στην αυτολογοκρισία δημοσιογράφων, με τον φόβο ότι η άσκηση κριτικής κατά των αρχών θα έχει ακόμη σοβαρότερα αντίποινα· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη φραγή δεκάδων χιλιάδων ιστοτόπων, για τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2015 στον νόμο για τη ρύθμιση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε σχέση με τις εξουσίες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (TIB), που της επιτρέπουν να προβαίνει στη φραγή ιστοτόπων εντός τεσσάρων ωρών για πληθώρα αόριστων λόγων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τουρκική επιχείρηση παροχής δορυφορικών υπηρεσιών Turksat διέκοψε την εκπομπή του σταθμού IMC TV την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, μετά από εντολή εισαγγελέα της Άγκυρας ο οποίος ερευνά αν ο σταθμός υποστηρίζει «τρομοκρατική» ομάδα· εκφράζει την ανησυχία του για τα ιδιαιτέρως υψηλά φορολογικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε οργανισμούς μέσων ενημέρωσης· ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με το Διαδίκτυο, προκειμένου να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ελευθερία του λόγου στο Διαδίκτυο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων· καταδικάζει τις απόπειρες εκφοβισμού των διεθνών μέσων ενημέρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απέλασης διαφόρων δημοσιογράφων, από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης· ζητεί να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία επί τουρκικού εδάφους των δημοσιογράφων Naji Jerf και Ibrahim Abdel Qader, καθώς και του Fares Hammadi, από το ιστολόγιο για τη Συρία «Raqqa is Being Slaughtered Silently»· εκφράζει, ακόμη, τη λύπη του για τις έρευνες, τις συλλήψεις, τις ποινές φυλάκισης και τα τιμωρητικά πρόστιμα για υποτιθέμενη προσβολή του αρχηγού του κράτους, βάσει του άρθρου 299 του Ποινικού Κώδικα· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά επειγόντως και κατά προτεραιότητα, προκειμένου να διασφαλίσει τον πλουραλισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· θεωρεί ότι ο ανοικτός δημόσιος διάλογος αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε υγιούς δημοκρατίας·

15.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εγκρίνει ένα υγιές νομοθέτημα για την προστασία των δεδομένων και να συγκροτήσει ανεξάρτητη αρχή για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία και για την ανταλλαγή πληροφοριών, και συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, στην εκπλήρωση των κριτηρίων για την ελευθέρωση των θεωρήσεων· ζητεί από τις τουρκικές αρχές να ορίσουν με σαφήνεια τις εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, ιδίως σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία, και να θεσπίσουν διαδικασία επιλογής που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία των μελών της αρχής προστασίας δεδομένων·

16.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ιδίως για τον ευρύ και υπερβολικά ασαφή ορισμό της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της προπαγάνδας, με αποτέλεσμα να καθίσταται προδήλως αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής φύση των εν λόγω εγκλημάτων· εμμένει στην άποψη ότι η ποινική και αντιτρομοκρατική νομοθεσία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, την οποία η Τουρκία πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει στο ακέραιο· καλεί την Τουρκία να δημιουργήσει ένα πολιτικό και νομικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στο δικαστικό σώμα να εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο, μεταξύ άλλων σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να μη μετατραπεί σε όργανο καταστολής του εσωτερικού αντιλόγου· ζητεί από την Τουρκία να εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων· εκφράζει τον προβληματισμό του για τις πολυάριθμες ανατοποθετήσεις, ανεπιθύμητες μεταθέσεις και παύσεις δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίες υπονομεύουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, καθώς και για την τήρηση των αρχών της δίκαιης δίκης και της διάκρισης των εξουσιών· ζητεί την άμεση επαναφορά της διάκρισης των εξουσιών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις εκτροπές στην απονομή δικαιοσύνης προς όφελος ορισμένων πολιτικών, οι οποίες αποτελούν πλέον κοινό τόπο στην Τουρκία μετά το σκάνδαλο διαπλοκής του 2013· υπογραμμίζει ότι πρέπει να περιορισθεί ο ρόλος και η επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας εντός του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων και ότι απαιτούνται επαρκείς εγγυήσεις για την αποφυγή των μεταθέσεων δικαστών παρά τη θέλησή τους·

17.  υπενθυμίζει ότι η εξαιρετική οικονομική μεγέθυνση που σημειώθηκε στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία οδήγησε σε πρωτοφανή ανάπτυξη στους τομείς της στέγασης και των υποδομών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μη ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και τα προβλήματα διατήρησης· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τα διάφορα έργα μεγάλης κλίμακας στη χώρα και ζητεί επειγόντως από την κυβέρνηση να λειτουργήσει με βάση εκτιμήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και να συμπεριλάβει με τον κατάλληλο τρόπο τον τοπικό πληθυσμό στον σχεδιασμό των έργων, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις της αστικοποίησης, της κάλυψης του χώρου και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος·

18.  εκτιμά ότι η νέα διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να εξελιχθεί σε μια κοσμική, πλουραλιστική και ανεκτική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι το νέο σύνταγμα θα πρέπει να βασίζεται στην ευρεία συναίνεση όλου του πολιτικού φάσματος και της κοινωνίας στο σύνολό της, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων, ανεξαρτήτως πολιτισμικού ή θρησκευτικού υπόβαθρου, ώστε να αποτελέσει εδραία βάση για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου· ζητεί από την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, ιδίως δε την ελευθερία των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων· τονίζει ότι θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μια ολοκληρωμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει την απαγόρευση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους για λόγους εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, φύλου ή ταυτότητας φύλου, και να συμπεριληφθεί η απαγόρευση των διακρίσεων αυτών σε ένα νέο σύνταγμα· υπογραμμίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίσει την Τουρκία να παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε πολίτες με γνώμονα την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τη γλώσσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους· επισημαίνει, ως προς το θέμα αυτό, ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για να βρεθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία· ζητεί από τις τουρκικές αρχές να λάβουν δικαστικά μέτρα κατά των προσώπων και φορέων που ευθύνονται για εγκλήματα μίσους πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, όπως διακηρύσσει η «Δέσμη μέτρων για τον εκδημοκρατισμό» του 2013· καταδικάζει την παθητική στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στις σοβαρές απειλές που εκτοξεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά χριστιανών και των ιερέων τους· αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει όλους τους τούρκους πολίτες χωρίς προκαταλήψεις με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις· καλεί τις τουρκικές αρχές, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει την πλέον πολυάριθμη σε παγκόσμιο επίπεδο μειονότητα Ρομά, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για την επίτευξη ντε φάκτο ισότητας των δικαιωμάτων για τους Ρομά στην τουρκική κοινωνία, και να βελτιώσει την κατάσταση των Ρομά, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παιδιών Ρομά και στην ένταξη των γυναικών Ρομά·

19.  καλεί την Τουρκία να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή για τη νέα νομοθεσία που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με το ενωσιακό κεκτημένο·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη σεβασμό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, του δικαιώματος σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, με βάση κοσμικά ή θρησκευτικά κριτήρια, και για διατήρηση του διαχωρισμού κράτους και θρησκείας·

21.  τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, με την εξασφάλιση στις θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, με την κατάργηση όλων των περιορισμών στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη διαδοχή του κλήρου, με τη συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων που έχουν ως βάση στη θρησκεία· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να αναγνωρίσει τη νομική του προσωπικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιτραπεί το άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και να αρθούν όλα τα εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και να επιτραπεί η δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη·

22.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδιά της για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Akkuyu· επισημαίνει ότι η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται σε έντονα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου· ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, από την τουρκική κυβέρνηση να προσχωρήσει στη Σύμβαση του Έσπο, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενημερώνουν το ένα το άλλο και να διαβουλεύονται μεταξύ τους για μεγάλα, υπό μελέτη, έργα τα οποία αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε διασυνοριακή κλίμακα· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί, ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί, με τις κυβερνήσεις των γειτονικών της χωρών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, στο πλαίσιο οιασδήποτε μελλοντικής εξέλιξης στο έργο Akkuyu·

23.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα βίας κατά των γυναικών, αλλά και για τη μη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των γυναικών από τη βία· εμμένει στην άποψη ότι οι αρχές πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικά την ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, που αποτελούν ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς καταγγελίας περιστατικών έμφυλης βίας, να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και καταφύγιο στα θύματα της βίας αυτής και να επιβάλλουν ποινές στους δράστες, να μεριμνήσουν για την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στο θέμα αυτό και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κοινωνικής αποδοχής της έμφυλης βίας· συνιστά μετ' επιτάσεως στην κυβέρνηση να προαγάγει την ισότητα των φύλων στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό ή οιονδήποτε άλλο τομέα·

24.  καλεί την Τουρκία να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΔΜ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη προστασίας των ΛΟΑΔΜ από βιαιοπραγίες· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η προστασία από εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου δεν περιλήφθηκε στον νόμο περί εγκλημάτων μίσους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εγκλήματα μίσους εναντίον των ΛΟΑΔΜ συχνά είτε μένουν ατιμώρητα είτε οι ποινές των δραστών μειώνονται λόγω εικαζόμενης «αδικαιολόγητης πρόκλησης» από την πλευρά του θύματος·

III.Η κουρδική ειρηνευτική διαδικασία και η κατάσταση στη νοτιανατολική Τουρκία

25.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στη νοτιανατολική Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να προστατεύει όλα τα πρόσωπα που ζουν στην επικράτειά της, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή θρησκευτικής καταγωγής· αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα της Τουρκίας να πατάξει την τρομοκρατία, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται σε πλαίσιο σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας πρέπει να είναι αναλογικές και να μην λαμβάνουν τη μορφή συλλογικής τιμωρίας· καταδικάζει την ανάρμοστη συμπεριφορά των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας και ζητεί την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· ζητεί την εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου προκειμένου όλοι οι τραυματίες να μπορούν να έχουν την περίθαλψη την οποία δικαιούνται·

26.  καταδικάζει και δεν δικαιολογεί την επιστροφή του PKK στη βία, οργάνωσης η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις· τονίζει ότι δεν υπάρχει βίαιη λύση στο κουρδικό ζήτημα και παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για επανάληψη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα· καλεί το PKK να καταθέσει τα όπλα, να εγκαταλείψει τις τρομοκρατικές τακτικές και να χρησιμοποιήσει ειρηνικά και νόμιμα μέσα για να εκφράσει τις προσδοκίες του· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων· εκφράζει, εν προκειμένω, τη βαθιά του ανησυχία για την κατασκευή οδοφραγμάτων και τη διάνοιξη χαρακωμάτων από μαχητές του YDG-H· επιμένει, ωστόσο, ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες πρέπει να επιτρέπονται·

27.  καλεί τις τουρκικές αρχές να άρουν αμέσως τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας που εφαρμόζονται κατά παράβαση του τουρκικού συντάγματος· εκφράζει ιδιαίτερα έντονη ανησυχία για την κατάσταση στο Cizre και στο Sur/Diyarbakır και καταδικάζει το γεγονός ότι άμαχοι σκοτώνονται, τραυματίζονται και αφήνονται χωρίς νερό, τροφή και ιατρική φροντίδα· καλεί την Τουρκία να επιτρέψει στη Διεθνή Ερυθρά Ημισέληνο να μεριμνήσει για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται στο Cizre και στο Diyarbakır· παροτρύνει την κυβέρνηση να επιτρέψει τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, συμμορφούμενη με τα προσωρινά μέτρα του ΕΔΑΔ, και να κατοχυρώσει την ασφαλή έξοδο των αμάχων στις πόλεις στις οποίες υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων και τραυματισμών αμάχων, που πρέπει να διερευνηθούν ενδελεχώς, και για το γεγονός ότι περίπου 400 000 άτομα έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας· υπογραμμίζει ότι, ως πράξη ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πρέπει να επιτραπεί στις οικογένειες να περισυλλέξουν τους νεκρούς από τους δρόμους και να τους θάψουν· υπογραμμίζει την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρέχει ασφάλεια και πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε όλο τον άμαχο πληθυσμό στις κατά κύριο λόγο κουρδικές περιοχές της Τουρκίας που υποφέρουν από τις μάχες· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή έναν επίσημο μηχανισμό επείγουσας βοήθειας και αποζημίωσης για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έγιναν άνεργοι και έχασαν τα μέσα βιοπορισμού τους· θεωρεί λυπηρή την καταστροφή ιστορικής κληρονομιάς·

28.  σημειώνει με ανησυχία τα σχέδια αστικής ανάπλασης και μετεγκατάστασης σε περιοχές που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, τα οποία αποκάλυψε πρόσφατα η τουρκική κυβέρνηση και αποδοκιμάζει την απόφαση για εκτεταμένες απαλλοτριώσεις στη συνοικία Sur του Diyarbakir, μεταξύ άλλων σε ακίνητα που ανήκουν στη δημοτική αρχή αλλά και σε ακίνητα εκκλησιών, κάτι που θα ήταν παραβίαση των δικαιωμάτων θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί την πολιτισμική διαφορετικότητα της περιοχής και να φροντίσει να μην ενισχύσει περαιτέρω τη συγκεντρωτική δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή· ζητεί αναθεώρηση της απόφασης για απαλλοτρίωση και των σχεδίων ανοικοδόμησης με διάλογο και συνεργασία με τις συνοικιακές και μητροπολιτικές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και με σεβασμό των δικαιωμάτων των κατοίκων και των ιδιοκτητών·

29.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων που είναι γνωστές ως «Ομάδες Esedullah», που φαίνεται ότι ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων για τον εκ προθέσεως φόνο αμάχων στη νοτιοανατολική Τουρκία· απαιτεί διεξοδική έρευνα από τις τουρκικές αρχές για τις ενέργειες των «Ομάδων Εsedullah», πλήρη λογοδοσία και την τιμωρία όσων ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30.  απευθύνει έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας με στόχο την επίτευξη λύσης για το κουρδικό ζήτημα μέσα από διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη προόδου στο θέμα του εκδημοκρατισμού και της συμφιλίωσης αποτελεί προτεραιότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση ειδικής επιτροπής στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος, η οποία θα συμβάλει σε μια βιώσιμη ειρήνη με την αποκατάσταση ενός αισθήματος δικαιοσύνης και με την επούλωση των πληγών που είναι ευαίσθητες σε πολιτική εκμετάλλευση· καλεί την ΕΕ να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και στην ίση μεταχείριση των πολιτών κουρδικής καταγωγής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να άρει τις επιφυλάξεις της σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χάρτης θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλες τις πτυχές του·

31.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τον εκφοβισμό και τη δίωξη περισσότερων από 1 000 ακαδημαϊκών που υπέγραψαν αναφορά υπέρ της ειρήνης· καταδικάζει την απόλυση ή τη θέση σε διαθεσιμότητα 50 τουλάχιστον εξ αυτών, καθώς και τη φυλάκιση τεσσάρων ακόμη από τους υπογράφοντες· επισημαίνει ότι οι υπαίτιοι της δολοφονίας του δικηγόρου Tahir Elci, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ειρήνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις δικαστικές έρευνες που έχουν στο στόχαστρο κυρίως μέλη του HDP, καθώς και για τη φυλάκιση και παύση τοπικών δημάρχων, συμπεριλαμβανομένων 25 συνδημάρχων, και για τις απειλές που δέχονται πολλοί κούρδοι πολιτικοί·

32.  καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις που αποδίδονται στο ISIL στο Diyarbakir, το Suruc, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους καθώς και προς τους πολίτες της Τουρκίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του εξτρεμισμού· καταδικάζει εξίσου σθεναρά τις τελευταίες βομβιστικές επιθέσεις στην Άγκυρα, στις 17 Φεβρουαρίου 2016, για τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη η ομάδα μαχητών TAK (Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν), καθώς και την επίθεση στην Άγκυρα, στις 13 Μαρτίου 2016, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τους πενθούντες· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η διενέργεια ενδελεχών ερευνών για τις εν λόγω επιθέσεις με στόχο την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· εκτιμά ότι η ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας·

33.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Παγκόσμια Συμμαχία για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL) και το άνοιγμα των βάσεών της στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της συμμαχίας· προτρέπει την Τουρκία να ενεργεί με την απαραίτητη συγκράτηση και σε πλήρη συνεργασία με τους δυτικούς συμμάχους της·

34.  παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει ξένους μαχητές, χρήματα και εξοπλισμό να φτάσουν στο ISIL και σε άλλες εξτρεμιστικές ομάδες μέσω του εδάφους της· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να μην έχουν λάβει οι τουρκικές αρχές όλα τα εφικτά μέτρα για να αναχαιτίσουν και να εμποδίσουν τις δραστηριότητες του ISIL/Daesh, ιδίως για να πατάξουν το λαθρεμπόριο πετρελαίου διαμέσου των τουρκικών συνόρων· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά της στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και να συνεργαστεί στενά με τις τουρκικές αρχές στο θέμα αυτό, προκειμένου να παράσχει περαιτέρω στήριξη για την καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου· επισημαίνει ανεπάρκειες στη σύλληψη ξένων μαχητών και στον έλεγχο των συνόρων με το Ιράκ και τη Συρία·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη και τη συμβολή της Τουρκίας στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ μεγάλων δυνάμεων για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Συρία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη· χαιρετίζει τη συμφωνία ως σημαντικό βήμα για την επίλυση της συριακής κρίσης· σημειώνει ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα πρέπει να ισχύει για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση πέραν των ομάδων που έχουν χαρακτηρισθεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν άμεσα και στο ακέραιο τις δεσμεύσεις αυτές· επισημαίνει την πεποίθησή του ότι δεν υφίσταται στρατιωτική λύση στη συριακή σύγκρουση και εμμένει στην ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης· καταδικάζει τη στρατιωτική επέμβαση κατά των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία, η οποία υπονομεύει τον αγώνα κατά του ISIL/Daesh και θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για ειρήνη και ασφάλεια·

IV.Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας για την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση

36.  στηρίζει μια ανανεωμένη πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση· αναγνωρίζει τη μεγάλη ανθρωπιστική συμβολή της Τουρκίας η οποία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο· παροτρύνει την ΕΕ και την Τουρκία να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και βασικών ικανοτήτων στους προσφυγικούς καταυλισμούς και να διευκολύνουν το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική έξοδος μεταναστών· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία της με αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης για να διασφαλίσει την ορθή καταγραφή των μεταναστών· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ταξιδεύουν προς την ΕΕ, όχι μόνο από τη Συρία αλλά και από πολλές άλλες χώρες· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την αποτροπή ανθρώπινων απωλειών στη θάλασσα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσία της αποστολής παρακολούθησης του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο·

37.  εκφράζει ικανοποίηση για την ενεργοποίηση, στις 29 Νοεμβρίου 2015, του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες και τη διαχείριση της μετανάστευσης, στο πλαίσιο ενός συνολικού θεματολογίου συνεργασίας που βασίζεται στην κοινή ευθύνη, τις αμοιβαίες δεσμεύσεις και την επίτευξη αποτελεσμάτων, και επιμένει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς χρονοτριβή· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας στο θέμα της μετανάστευσης δεν θα πρέπει να συνδεθεί με το χρονοδιάγραμμα, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων· πιστεύει ότι η ανάθεση της προσφυγικής κρίσης στην Τουρκία δεν αποτελεί αξιόπιστη μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν αλληλεγγύη και να αυξήσουν τον αριθμό των χωρών που θα δέχονται πρόσφυγες για επανεγκατάσταση, σε πνεύμα επιμερισμού των βαρών και της ευθύνης·

38.  υπογραμμίζει ότι το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων EUR και η επιπρόσθετη χρηματοδότηση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο προκειμένου να ωφελήσει γρήγορα και άμεσα τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους μέσω της υλοποίησης έργων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σε τρόφιμα, περίθαλψη, υγιεινή και εκπαίδευση· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως συν-νομοθέτη και αρχής του προϋπολογισμού· ζητεί ταχύτερη εκταμίευση των υπεσχημένων κονδυλίων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με την Τουρκία, τη θέση σε λειτουργία ενός μηχανισμού για να ελέγχεται η ορθή χρήση των κονδυλίων για αυτόν τον σκοπό, την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση του εν λόγω μηχανισμού και την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή σχετικά με χρήση των κονδυλίων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, ιδίως τα ορφανά παιδιά, και σε θρησκευτικές μειονότητες όπως Χριστιανούς και Γεζίτες· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η σχετική με το φύλο κακοποίηση και βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών στις μεταναστευτικές οδούς που περνούν μέσα από την Τουρκία·

39.  επικροτεί την πρόσφατη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να ανοίξει την αγορά εργασίας της χώρας στους σύρους πρόσφυγες· υποστηρίζει την ανάληψη περαιτέρω επείγουσας δράσης για να διασφαλιστεί ότι και τα 700 000 παιδιά από τη Συρία έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση· επαινεί την τουρκική κυβέρνηση διότι παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση στους σύρους πρόσφυγες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκκληση της UNHCR για αύξηση της χρηματοδότησης δεν εισακούστηκε και ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αναγκάστηκε να μειώσει τις μερίδες τροφίμων στο 80% λόγω των περικοπών στα κονδύλια· συγχαίρει την Τουρκία για το γεγονός ότι ανέλαβε να καλύψει η ίδια το χρηματοδοτικό αυτό κενό και καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αυξήσουν τα κονδύλια προς τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και προς τις ΜΚΟ εταίρους τους στην Τουρκία·

40.  εκτιμά το γεγονός ότι η Τουρκία τηρούσε, μέχρι πρόσφατα, πολιτική ανοιχτών συνόρων για τους σύρους πρόσφυγες· επιδοκιμάζει την έναρξη ισχύος νέων κανόνων στο τουρκικό καθεστώς θεωρήσεων, οι οποίοι έχουν ήδη προλειάνει το έδαφος ώστε να υπάρξει ραγδαία μείωση των παράτυπων διελεύσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμόζεται πολύ αυστηρότερη πολιτική θεωρήσεων, σύμφωνη με την ενωσιακή πολιτική θεωρήσεων, έναντι τρίτων χωρών οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή παράτυπης μετανάστευσης, με στόχο τη μείωση της εισροής μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη μεταναστών οι οποίοι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία χρειάζεται κάθε δυνατή συνδρομή για να αυξήσει την ασφάλεια των συνόρων της και να εντείνει τον αγώνα της κατά των διακινητών ανθρώπων· καλεί την Τουρκία να επιδείξει μηδενική ανοχή και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει τους δράστες της εμπορίας ανθρώπων και τη ροή προσφύγων προς τα ελληνικά νησιά που προκαλούν σοβαρά ανθρωπιστικά, πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας εντός της ΕΕ· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας στον τομέα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, και καλεί τον Frontex να παράσχει την υποστήριξή του στην τουρκική ακτοφυλακή και να προαγάγει τη διμερή ανταλλαγή πληροφοριών· αναγνωρίζει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης μπορεί να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν συνδυαστούν με τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

41.  επισημαίνει ότι η αναχαίτιση της μετανάστευσης προς την ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απωθήσεις προσφύγων ή σε παράνομη κράτηση· ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας, να διερευνήσει τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας στην έκθεσή της με ημερομηνία 1η Απριλίου 2016 ότι η Τουρκία προβαίνει σε αναγκαστικές επιστροφές σύρων προσφύγων· επιμένει ότι όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής επιστροφής από την Ελλάδα στην Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και διεθνούς προστασίας και την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαδικαστικών εγγυήσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι τουρκικές αρχές εφαρμόζουν τη συμφωνία και κατά πόσον τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης στην περίπτωση των ατόμων που επιστρέφουν στην Τουρκία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να άρει τη γεωγραφική επιφύλαξή της όσον αφορά τη σύμβαση της Γενεύης του 1951· εμμένει στην άποψη ότι η δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες έχει καίρια σημασία και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν ουσιαστικά τις προσπάθειες για επανεγκατάσταση των προσφύγων· εκτιμά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί πολιτική λύση στη συριακή κρίση· καλεί την Τουρκία να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της για την εξεύρεση πολιτικής λύσης, και συγκεκριμένα να άρει τις επιφυλάξεις της όσον αφορά τη συμμετοχή των Κούρδων στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές και η UNHCR στην Τουρκία εναρμονίζουν τις βάσεις δεδομένων τους με στόχο την καταχώριση των προσφύγων σε ένα σύστημα καταχώρισης· θεωρεί ότι πρέπει επειγόντως να μελετηθούν τεχνικά μέσα για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα της εν λόγω βάσης δεδομένων με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την καταχώριση των αιτούντων άσυλο (Eurodac)· τονίζει ότι είναι επίσης σημαντικό να διαγράφονται από την τουρκική βάση δεδομένων οι πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρώπη από την Τουρκία·

43.  τονίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής έναντι όλων των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ καθώς παρέχει την ευκαιρία για μια αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφής των μεταναστών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα δύο μέρη στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας από τον Ιούνιο του 2016· καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόζουν πλήρως και ουσιαστικά τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής και να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών που επιστρέφουν·

44.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως και αμερόληπτα τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων έναντι όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων συνιστά αξιοκρατική διαδικασία και ότι μόνον όταν θα έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις θα παρασχεθεί στους τούρκους πολίτες η δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς υποχρέωση θεώρησης· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη τεχνική βοήθεια για την εκπλήρωση των όρων του χάρτη πορείας σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων·

V.Πρόοδος στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου

45.  εξαίρει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· χαιρετίζει την κοινή δήλωση των δύο αρχηγών της 11ης Φεβρουαρίου 2014 ως βάση για τη διευθέτηση· υποστηρίζει τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με ενιαία κυριαρχία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και ενιαία ιθαγένεια με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της, χωρίς να προδικάζει την τελική συμφωνία, σε συμμόρφωση προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει οι ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο νησί και για την αποφασιστικότητα και τις άοκνες προσπάθειές τους με στόχο την επίτευξη δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης το συντομότερο δυνατό· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι, για ολόκληρη την περιοχή και για την Ευρώπη/την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιλυθεί το κυπριακό ζήτημα που διαρκεί επί δεκαετίες· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος για την επανένωση και καλεί όλα τα μέρη να συμβάλουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα·

46.  τονίζει ότι η μη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος επηρεάζει την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και καλεί, κατά συνέπεια, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την επίλυση·

47.  καλεί την Τουρκία να εκπληρώσει στο ακέραιο την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία·

48.  καταδικάζει την πολιτική παράνομου εποικισμού της Τουρκίας και καλεί την Τουρκία να μην προχωρήσει σε περαιτέρω εγκατάσταση τούρκων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, η οποία αντιβαίνει στη Σύμβαση της Γενεύης και στις αρχές του διεθνούς δικαίου· παροτρύνει την Τουρκία να θέσει τέλος σε κάθε είδους ενέργεια που μεταβάλλει τη δημογραφική ισορροπία του νησιού και, ως εκ τούτου, συνιστά εμπόδιο σε μια μελλοντική λύση·

49.  καλεί την Τουρκία να απόσχει από κάθε ενέργεια στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε τριβές και κρίση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και να επηρεάσει δυσμενώς τις διαπραγματεύσεις για μια δημοκρατική λύση με την οποία θα τερματιστεί το απαράδεκτο σημερινό στάτους κβο της διχοτόμησης· αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να συνάπτουν διμερείς και άλλες συμφωνίες στο πλαίσιο των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση των εθνικών τους πόρων εντός των ΑΟΖ τους·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των δύο ηγετών σε μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων για το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης και τη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας· σημειώνει, ωστόσο, ότι ελάχιστη έως μηδενική είναι η πρόοδος στο θέμα της διαλειτουργικότητας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας· προτρέπει, ως εκ τούτου, τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλα τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει πλήρως τη διευθέτηση, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά· καλεί την Τουρκία να στηρίξει ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία και την αίσια έκβασή της· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρέχεται πρόσβαση στην Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (η οποία εξετάζει περιπτώσεις τουρκοκύπριων και ελληνοκύπριων αγνοουμένων) σε όλες τις σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών περιοχών· παροτρύνει, ωστόσο, την Τουρκία να επιτρέψει την πρόσβαση στα σχετικά αρχεία προκειμένου η επιτροπή να επιτύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα·

51.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη να καταστεί η τουρκική επίσημη γλώσσα της ΕΕ και παροτρύνει όλα τα μέρη να επιταχύνουν την εν λόγω διαδικασία· επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει ήδη καλή προετοιμασία για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στο μελλοντικό τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη διευθέτηση· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής προετοιμασίας για την ΕΕ· ενθαρρύνει τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειες για τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην προετοιμασία για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ· ενθαρρύνει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0094.
(2) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 59.
(3) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 98.
(4) ΕΕ C 257 E της 6.9.2013, σ. 38.
(5) ΕΕ C 45 της 5.2.2016, σ. 48.
(6) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 117.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0235.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0052.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0228.


Έκθεση του 2015 για την Αλβανία
PDF 439kWORD 128k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Αλβανία (2015/2896(RSP))
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 26-27 Ιουνίου 2014, σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας για την Αλβανία, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την Έβδομη Σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2015 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Αλβανίας στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) την 1η Απριλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Διακήρυξη της προεδρίας της Διάσκεψης των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 27 Αυγούστου 2015, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη Σύνοδο Κορυφής της Βιέννης του 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2015)0611), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2015 Report» («Αλβανία - Έκθεση για το 2015») (SWD(2015)0213),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του Πέμπτου Διαλόγου υψηλού επιπέδου για τις βασικές προτεραιότητες, τα οποία εγκρίθηκαν στα Τίρανα στις 24 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 8ης Σεπτεμβρίου 2015 τελική έκθεση της αποστολής παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, σχετικά με τις δημοτικές εκλογές της 21ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ένατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας (SAPC), η οποία έλαβε χώρα στις 9-10 Νοεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Knut Fleckenstein ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο στο πλαίσιο της πορείας ένταξής της στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζει το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στον δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεπής υιοθέτηση και πλήρης εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στις πέντε βασικές προτεραιότητες καθώς και η σταθερή προσήλωση σε αυτές σε πολιτικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εποικοδομητικός και βιώσιμος πολιτικός διάλογος μεταξύ πολιτικών δυνάμεων με θέμα τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ είναι απολύτως απαραίτητος προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμοιβαίος σεβασμός, ο εποικοδομητικός διάλογος, η συνεργασία και η προθυμία για συμβιβασμό στις σχέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή και σταθερή πρόοδο των μεταρρυθμίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση και ευρεία λαϊκή υποστήριξη στην Αλβανία όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη στη χώρα δημοκρατικού πολιτικού κλίματος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής πρόοδος και δη στα πεδία του κράτους δικαίου, της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καίριας σημασίας παράμετροι στην μεταρρυθμιστική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα χρειαστεί η Αλβανία να εντείνει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες στους εν λόγω τομείς και σε σχέση με άλλες ζωτικές προτεραιότητες και να εδραιώσει το δημοκρατικό της μετασχηματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσής της και ότι έχει, επιπλέον, τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την σταθερή πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Αλβανία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις επί των βασικών προτεραιοτήτων που αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· παροτρύνει την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα να διαφυλάξουν τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και να επιταχύνουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· προτρέπει την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβή σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης· επιμένει στη σημασία της ορθής και έγκαιρης υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων αυτών·

2.  καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να διεξάγουν ένα ακόμη πιο εποικοδομητικό και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα καταστήσει δυνατές την έγκριση και την εφαρμογή των κύριων μεταρρυθμίσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι μια βιώσιμη συνεργασία μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο είναι ουσιαστικής σημασίας στην διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ καθώς και στην προσπάθεια πλήρωσης των κριτηρίων προσχώρησης· υπογραμμίζει με έμφαση πόση σημασία έχει να διαφυλάξουν αμείωτη τη δέσμευση τους υπέρ της οικοδόμησης μιας δημοκρατικής πολιτικής νοοτροπίας διακρινόμενης από διάθεση για διάλογο, ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις και βούληση για συμβιβασμό και παντελώς απαλλαγμένης από πνεύμα αποκλεισμού και φανατισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση και τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, το οποίο αναμένεται να προσδώσει ευρύτερο περιεχόμενο στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων που συναρτώνται με την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ· ζητεί μετ' επιτάσεως την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων του κοινοβουλίου να παρακολουθεί την εφαρμογή και συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο·

3.  συγχαίρει τόσο την κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την εποικοδομητική συνεργασία και την ομόφωνη έγκριση από το κοινοβούλιο της νομοθεσίας σχετικά με την εξαίρεση όσων έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα από το διορισμό και την εκλογή τους σε δημόσια αξιώματα (πρόκειται για τον λεγόμενο «αντιεγκληματικό νόμο»)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση των διατάξεων από το κοινοβούλιο και ζητεί την πιστή, κατά το πνεύμα και το γράμμα της, και χωρίς χρονοτριβή εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής· προτρέπει σθεναρά το κοινοβούλιο να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στην εφαρμογή των νόμων ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου στους πολιτικούς αντιπροσώπους τους και στους κρατικούς θεσμούς·

4.  επικροτεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Αλβανία για την ολοκληρωμένη και σε βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και προτρέπει με θέρμη τις Αλβανικές αρχές να συνεχίσουν χωρίς χρονοτριβή τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τούτη την ζωτικής σημασίας μεταρρύθμιση, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης· επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελέσει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης· θεωρεί αξιέπαινη τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας· τάσσεται υπέρ ενός ακόμη μεγαλύτερου πνεύματος συνεργασίας και συναίνεσης στην πορεία προς την έγκριση της μεταρρύθμισης αυτής· καλεί όλα τα μέρη να εργαστούν, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο συμβιβασμός που θα επιτρέψει ουσιαστικές αλλαγές στον δικαστικό τομέα σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την πλήρη ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας των δικαστών και των εισαγγελέων καθώς επίσης και με την αμεροληψία των δικαστηρίων και δη του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες ελλείψεις στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από τις άλλες εξουσίες, τις πολιτικές παρεμβάσεις, την επιλεκτική δικαιοσύνη και τον χαμηλό βαθμό λογοδοσίας, το υψηλό επίπεδο διαφθοράς, τους ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου, τους ανεπαρκείς πόρους, τη συνολική διάρκεια της ένδικης διαδικασίας και την έλλειψη σαφών επαγγελματικών κριτηρίων για τους διορισμούς και τις προαγωγές των δικαστών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εφαρμοστούν οι σχετικές συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO), όπως διατυπώθηκαν στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την πρόληψη της διαφθοράς των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών·

6.  συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και την παροτρύνει να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μόλις η Αλβανία έχει να επιδείξει επαρκείς προόδους σε αυτήν την μεταρρύθμιση· καλεί την Επιτροπή επίσης να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα αυτά, καθώς και την πρόοδο της Αλβανίας σχετικά με την υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων, όταν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 2015-2020 και το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2015-2017 καθώς και τη στρατηγική για την μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει την ανάγκη για μια δημόσια διοίκηση διακρινόμενη για τον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια της που είναι ταγμένη στην προάσπιση του συμφέροντος των πολιτών και τούτο προκειμένου να βελτιώσει τις παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες και να προετοιμαστεί για την αποτελεσματική διεξαγωγή των μελλοντικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων· λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες για μια δημόσια διοίκηση φιλικότερη προς τους πολίτες· καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να ενισχυθούν οι διοικητικές δομές, να καταπολεμηθεί η κομματικοποίηση και η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και να βελτιωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης με βάση τα προσόντα και την απόδοση· ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για τη δημόσια διοίκηση και του νέου νόμου για τη διοικητική διαδικασία· ζητεί να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, η αυτονομία, η αποδοτικότητα και οι πόροι των δομών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η υπηρεσία του διαμεσολαβητή· ζητεί να διατεθούν τα δέοντα κονδύλια από τον προϋπολογισμό για τους δύο νέους επιτρόπους για τα παιδιά και την πρόληψη των βασανιστηρίων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής για την αποκέντρωση 2015-2020 καθώς και του νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω των οποίων αυξάνονται οι διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξασφαλίζεται ο διάλογος μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης· επισημαίνει την ανάγκη να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των τοπικών αυτοδιοικήσεων και να συνεχιστεί ο στενός διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

8.  εξακολουθεί να διακατέχεται από ανησυχία για τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς και δη στους χώρους της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της δικαιοσύνης, των δημόσιων συμβάσεων, των συμβάσεων παραχώρησης και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, του κατασκευαστικού τομέα και του χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης· ζητεί την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2015-2020 καθώς και για το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2015-2017· καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν και να αποτιμούν το σχέδιο δράσης σε βάθος, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά το ανακριτικό έργο, τις διώξεις και τις καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς όλων των επιπέδων, να εφαρμόσουν με αυστηρότητα τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ενισχύσουν την ανεξαρτησία των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την μεταξύ τους συνεργασία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την νομοθετική πρόταση περί προστασίας των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες και περί βελτίωσης της διαφάνειας και του ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων επιβολής του νόμου σε σχέση με τη διεξαγωγή προληπτικών και αποτελεσματικών ερευνών· πιστεύει ακράδαντα ότι με την επίτευξη προόδου στον τομέα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος θα ενισχυθούν επίσης σε μεγάλο βαθμό οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος·

9.  σημειώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και που οδήγησαν στη διεξαγωγή σειράς επιτυχημένων επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με τις αρχές γειτονικών χωρών και κρατών μελών της ΕΕ· εξακολουθεί ωστόσο να ανησυχεί για το χαμηλό αριθμό τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ διωκτικών αρχών και αστυνομίας και να ληφθεί μέριμνα για την αποτελεσματική παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στη δικαιοσύνη· ζητεί τη διάθεση επαρκών πόρων στην αστυνομία και στις εισαγγελικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες επιχειρήσεις κατά των εμπόρων ναρκωτικών, επισημαίνει ωστόσο, ότι η διακίνηση ναρκωτικών εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα για την Αλβανία· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παραγωγής και διακίνησης ψυχοτρόπων και ναρκωτικών, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας· ζητεί μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών όσον αφορά τη διακίνηση ανθρώπων, την αποτελεσματικότερη προστασία και αποζημίωση των θυμάτων καθώς και καλύτερες επιδόσεις στο ανακριτικό έργο, τις διώξεις και τις καταδίκες· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων·

10.  σημειώνει την αξιολόγηση και τις συστάσεις της αποστολής παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ σχετικά με την εκλογική διαδικασία μετά τις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου 2015, κατά τις οποίες οι διεθνείς παρατηρητές εντόπισαν σειρά παρατυπιών· τονίζει ότι οι βουλευτικές εκλογές του 2017 θα αποτελέσουν σημαντική δοκιμασία για τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών· χαιρετίζει τη σύσταση ad hoc κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας τον Ιανουάριο 2016 και ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων αυτής, μεταξύ άλλων ενόψει της προετοιμασίας και διεξαγωγής των προσεχών εκλογών· εκφράζει την ανησυχία του για τη εν γένει πολιτικοποίηση της εκλογικής διαδικασίας και καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, διαδικαστικά προβλήματα όπως είναι οι αμφισβητήσεις του εκλογικού αποτελέσματος, η ανεξαρτησία των εκλογικών επιτροπών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και τα καταγγελλόμενα κρούσματα εξαγοράς ψήφων και εκφοβισμού ψηφοφόρων και κατάχρησης των κρατικών πόρων και όλα τούτα προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία· επισημαίνει ότι η κεντρική εκλογική επιτροπή (ΚΕΕ) οφείλει να εδραιώσει σαφείς εσωτερικές αρμοδιότητες για τον έλεγχο της χρηματοδότησης των κομμάτων και να προχωρήσει πέρα από απλούς τυπικούς ελέγχους των δηλώσεων στις οποίες προβαίνουν τα πολιτικά κόμματα·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση κοινοβουλευτικού ψηφίσματος για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας και διαπιστώνει βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατικών οργάνων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης· επιδοκιμάζει την έγκριση οδικού χάρτη σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και τάσσεται υπέρ της απρόσκοπτης εφαρμογής του· συνιστά τη λήψη μέτρων για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να ενισχυθούν η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες μέσω της συμμετοχής του κοινού και της μεγαλύτερης διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να αναθεωρήσουν τους κανόνες για τη φορολογία και άλλες σχετικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιωτικές δωρεές· καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην επιτήρηση της εκλογικής διαδικασίας και να συμμετέχουν στην παροχή ολοκληρωμένης και έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·

12.  προτρέπει σθεναρά την κυβέρνηση της Αλβανίας να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των προοπτικών για τους νέους και να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό και την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος έτσι ώστε να αυξηθούν η απασχολησιμότητα και οι επαγγελματικές προοπτικές ιδίως για τους νέους· δίνει έμφαση στην ανάγκη να μετατραπεί η τρέχουσα «διαρροή εγκεφάλων» σε μια «κυκλοφορία εγκεφάλων», η οποία θα προωθεί την κινητικότητα και ταυτόχρονα θα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για πραγματικές προοπτικές σταδιοδρομίας στην Αλβανία· επικροτεί τον ΙΡΑ για τη βοήθεια που παρέχει στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα των γεγονότων της 21ης Ιανουαρίου 2011·

14.  καταδικάζει την κακομεταχείριση που υφίστανται οι ύποπτοι που τελούν υπό κράτηση σε αστυνομικά τμήματα, τον υπερπληθυσμό στις φυλακές καθώς και την ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις κακές συνθήκες που επικρατούν στα κρατητήρια·

15.  υπενθυμίζει ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών παραμένουν ανεπαρκείς· καλεί τις αρχές να μεταρρυθμίσουν το σύστημα της δικαιοσύνης ανηλίκων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων για το σύστημα προστασίας των παιδιών και κυρίως για τις μονάδες προστασίας του παιδιού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένες μονάδες προστασίας του παιδιού αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παιδιών σε μονάδες προστασίας του παιδιού και στην ύπαιθρο·

16.  επικροτεί το κλίμα ανεκτικότητας σε ζητήματα θρησκείας που επικρατεί στη χώρα, την ομαλή συνεργασία μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων και τις θετικές τους σχέσεις με το κράτος· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές και τις θρησκευτικές κοινότητες να εργαστούν από κοινού για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της θρησκευτικής ειρήνης·

17.  υπενθυμίζει, μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων, την ανάγκη για αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των πολιτικών κατά των διακρίσεων· σημειώνει ότι οι Ρομά και οι Τσιγγάνοι ζουν σε δύσκολες συνθήκες και συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις· επιδοκιμάζει την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης 2015-2020 για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά και των Τσιγγάνων και για τη συστηματικότερη εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με την ένταξη των Ρομά· επισημαίνει ότι τα ποσοστά παρακολούθησης και εγκατάλειψης του σχολείου που αφορούν τα παιδιά Ρομά, η κατάσταση των παιδιών του δρόμου που προέρχονται από τις κοινότητες των Ρομά και των Τσιγγάνων και τα περιστατικά αναγκαστικών εξώσεων χωρίς δικαίωμα προσφυγής και χωρίς παροχή επαρκούς εναλλακτικής στέγασης εξακολουθούν να αποτελούν ανησυχητικό πρόβλημα· ζητεί να επέλθουν βελτιώσεις ως προς την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και του δικαστικού συστήματος για ανηλίκους· χαιρετίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα των ΛΟΑΔΜ· επισημαίνει ότι το Δεύτερο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride) πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα τον Ιούνιο 2015 χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια· συνιστά την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων από την ισχύουσα νομοθεσία· καλεί τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για την βελτίωση του κλίματος ως προς την ένταξη και την ανεκτικότητα για όλες τις μειονότητες της χώρας, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο της Κρατικής Επιτροπής για τις Μειονότητες·

18.  συνιστά την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων, των διακρίσεων λόγω φύλου και της ενδοοικογενειακής βίας μέσω κατάλληλων μηχανισμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροποποίηση του εκλογικού κώδικα που εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2015 και προβλέπει υποχρεωτική ποσόστωση βάσει φύλου της τάξης του 50 % στους συνδυασμούς υποψηφίων για τα δημοτικά συμβούλια·

19.  σημειώνει ότι η εφαρμογή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί· ζητεί μετ' επιτάσεως να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής, αποκατάστασης και αποζημίωσης των δικαιωμάτων κυριότητας και η υλοποίηση της στρατηγικής 2012-2020 για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα· τονίζει ότι η αποτελεσματικότερη προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων θα επηρεάσει θετικά τις εγχώριες και τις ξένες επενδύσεις·

20.  υπογραμμίζει εκ νέου την αποφασιστική σημασία που έχει η ύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων που διέπονται από επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα· εκφράζει την ανησυχία του για τα εκτεταμένα φαινόμενα αυτολογοκρισίας των δημοσιογράφων, οι οποίοι ορισμένες φορές παρεμποδίζονται πρακτικά στην κάλυψη συγκεκριμένων γεγονότων και δέχονται επιθέσεις ή απειλές λόγω της εργασίας τους, καθώς και για τα περιστατικά άμεσων παρεμβάσεων στην εκδοτική αυτονομία· εκφράζει επ’ αυτού τη δυσαρέσκειά του διότι το Βαλκανικό Περιφερειακό Δίκτυο Ερευνών έχει απειληθεί με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση μετά τις έρευνες που πραγματοποίησε για το ποινικό παρελθόν υποψηφίου δημάρχου κατά τη διάρκεια των τοπικών εκλογών του 2015· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων των δημοσιογράφων· ζητεί την ενίσχυση της εφαρμογής του νόμου για τα οπτικοακουστικά μέσα· τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Αρχής Οπτικοακουστικών Μέσων και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης· εκφράζει τον προβληματισμό του για τις επερχόμενες αλλαγές στις διαδικασίες διορισμού του Γενικού Διευθυντή της δημόσιας Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης (RTSh)· καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση να μεριμνήσουν για την ορθή λειτουργία της εθνικής ραδιοτηλεόρασης και να καταλήξουν σε πρόσωπο κοινής αποδοχής για τη θέση του διευθυντή· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης που έχει καθυστερήσει·

21.  παρατηρεί ότι η Αλβανία δεν είναι απολύτως έτοιμη για μία λειτουργούσα αγορά εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την βελτιωμένη είσπραξη των φόρων και για την εκστρατεία της κυβέρνησης κατά της παραοικονομίας· εκφράζει την ανησυχία του, παρά την σημειωθείσα αύξηση της απασχόλησης, για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και δη των νέων και των μακροχρόνιων ανέργων, ποσοστά που υπερβαίνουν το 50% της συνολικής ανεργίας· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιμέλεια στο ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών και στη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στην αγορά εργασίας· συνεχίζει να ανησυχεί όσον αφορά τις συνεχείς και σοβαρές αδυναμίες στους τομείς του κράτους δικαίου, του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, της επιβολής των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, οι οποίες παρεμποδίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· παροτρύνει την Αλβανία να αντιμετωπίσει σφαιρικά το πρόβλημα της μεγάλης παραοικονομίας της και της συναφούς εκτεταμένης διαφθοράς μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων· ζητεί μετ' επιτάσεως να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών όσον αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων και το κράτος δικαίου, για την καταπολέμηση της πάντα εκτεταμένης παραοικονομίας και για να δοθεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και μείωσης του δημόσιου χρέους· ζητεί περισσότερη στήριξη των μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών·

22.  καλεί την Αλβανία να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 27· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τη δημιουργία Εθνικής Υπηρεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές και Υπηρεσίας για τις αλβανικές ακτές·

23.  καλεί την κυβέρνηση της Αλβανίας να ελέγξει την ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η περιοχή του Αώου ποταμού, καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές, και να διαφυλάξει την ακεραιότητα των υφιστάμενων εθνικών πάρκων· συνιστά να βελτιωθεί η ποιότητα των αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτως ώστε να μπορούν να συνυπολογίζονται τα πρότυπα της ΕΕ που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Αλβανίας να ενισχύσει τη διαφάνεια μέσω της δημόσιας συμμετοχής και διαβούλευσης όσον αφορά σχεδιαζόμενα έργα·

24.  καλεί την Αλβανία να προβεί στις απαραίτητες μετρήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και να λάβει επιπρόσθετα μέτρα επίλυσης του προβλήματος της ανεξέλεγκτης απόρριψης και αποκομιδής λυμάτων και δη των θαλασσίων αποβλήτων·

25.  καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική για την ενέργεια· εκφράζει την ανησυχία του διότι η Αλβανία δεν κατόρθωσε να υποβάλει σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κοινότητα Ενέργειας, με αποτέλεσμα να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει· εκφράζει επίσης την ανησυχία του διότι η Αλβανία δεν τήρησε την προθεσμία της Κοινότητας Ενέργειας για ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της με την οδηγία του 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες· παροτρύνει την κυβέρνηση να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την ενεργειακή απόδοση μέσω της θέσπισης νέου νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

26.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Αλβανία εξακολουθεί να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή και ενεργητικό παράγοντα περιφερειακής συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης σχέσεων καλής γειτονίας, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν ζωτική σημασία· κρίνει θετικά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Αλβανία στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας κατά τη διάρκεια των Συνόδων Κορυφής των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο το 2014 και στη Βιέννη το 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εποικοδομητικό ρόλο της Αλβανίας σε σχέση με το θεματολόγιο διασυνδεσιμότητας· καλεί τις αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για την πλήρη και χωρίς χρονοτριβές εφαρμογή εκείνων των τεχνικών προτύπων και ηπίων μέτρων στον τομέα των μεταφορών που συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων το 2015 στη Βιέννη πριν από την προσεχή Σύνοδο Κορυφής που έχει προγραμματιστεί για το 2016 στο Παρίσι·

27.  χαιρετίζει τη αμετακίνητη πολιτική βούληση της χώρας να βελτιώσει τη σχέση της με τη Σερβία και προτρέπει την Αλβανία και τη Σερβία να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας καθώς και των σχέσεων καλής γειτονίας· παροτρύνει τούτων δοθέντων την Αλβανία να συνεχίσει τις προσπάθειες για την δημιουργία του Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων, με έδρα τα Τίρανα και με ρόλο εξαιρετικής σημασίας για την περαιτέρω συμφιλίωση στην περιοχή και δη της νεολαίας· συνιστά την επίσπευση της κατασκευής σημαντικών έργων υποδομών, όπως είναι η σιδηροδρομική σύνδεση και ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μεταξύ Τιράνων και Σκοπίων, στο πλαίσιο του διαδρόμου VIII· συγχαίρει την Αλβανία για την πλήρη ευθυγράμμισή της με όλες τις σχετικές δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και για την πρόθεσή της να συμβάλει στα ευρωπαϊκά προγράμματα βοήθειας και επανεγκατάστασης για τους πρόσφυγες από τη Συρία· καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό των καταφανώς αβάσιμων αιτήσεων παροχής ασύλου που κατατίθενται στα κράτη μέλη της ΕΕ και να λάβει δραστικά μέτρα, μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης μετά την κατάργηση των θεωρήσεων, προκειμένου να υπάρξει στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες· καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να καταρτίσει κοινό ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής και τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης της Αλβανίας σε αυτόν·

28.  στηρίζει, στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου, τη δημιουργία του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών των περιοχών αυτών να ανταλλάξουν ιδέες, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να υποβάλουν συγκεκριμένες συστάσεις στους φορείς λήψης αποφάσεων, και ζητεί να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι το 2016, και να διοργανωθούν προπαρασκευαστικά εργαστήρια με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή·

29.  επικροτεί τη δέσμευση της Αλβανίας να καταπολεμήσει τον φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία και να υιοθετήσει συναφείς στρατηγικές και ένα σχέδιο δράσης για την ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο περιλαμβάνει στρατηγική για την καταπολέμηση του βίαιου φονταμενταλισμού· εκφράζει την ανησυχία του διότι η Αλβανία, όπως άλλες χώρες, υφίσταται τις συνέπειες της επιστροφής των ξένων μαχητών, του ισλαμικού φονταμενταλισμού και του βίαιο εξτρεμισμού· εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Αλβανίας προκειμένου να αποτρέψει το ρεύμα των επίδοξων ξένων μαχητών που επιθυμούν να προσχωρήσουν στο ISIS στο Ιράκ και τη Συρία· θεωρεί αναγκαία τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής που θα στοχεύει στην πρόληψη της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, στην αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού και μέσω της συστράτευσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών κοινοτήτων, στην αποτροπή και παρεμπόδιση του ρεύματος των επίδοξων ξένων μαχητών της τρομοκρατίας, στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στην διαμόρφωση ειδικής προσέγγισης, βασισμένης στο κράτος δικαίου, από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στη συνεκτική δικαστική μεταχείριση των παραβατών· συνιστά επιπλέον τη σύσφιξη των σχέσεων για μια αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών· εκτιμά ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μέσα·

30.  εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω ελλιπούς διάθεσης συνεργασίας και συμβιβασμού από πλευράς αλβανικής αντιπροσωπείας, δεν μπορεί επί του παρόντος να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και διότι δεν κατέστη δυνατόν να εγκριθεί καμία σύσταση κατά την ένατη συνεδρίασή αυτής· απευθύνει έκκληση για την λήψη μέτρων ενίσχυσης της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας προκειμένου αυτή να συμβάλει θετικά στη διαδικασία προσχώρησης της Αλβανίας στη ΕΕ·

31.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις μελλοντικές της εκθέσεις λεπτομερείς πληροφορίες για το Προενταξιακό Μέσο για την Αλβανία και την εφαρμογή μέτρων και ιδίως για την προενταξιακή βοήθεια που παρέχεται για την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων και των συναφών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής για τον στρατηγικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.


Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
PDF 468kWORD 156k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2015/2897(RSP))
P8_TA(2016)0135B8-0441/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέβαλε την αίτηση προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 για τα Δυτικά Βαλκάνια και το παράρτημα που επισυνάπτεται με τίτλο «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου, της 12ης Οκτωβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (SAPC), που έλαβε χώρα στο Σαράγεβο στις 5-6 Νοεμβρίου 2015, και τις πρώτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAC) και της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 17 Δεκεμβρίου 2015, αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας της Διάσκεψης των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 27 Αυγούστου 2015, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη σύνοδο κορυφής της Βιέννης του 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2015)0611), η οποία συνοδευόταν από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Bosnia and Herzegovina 2015 Report» («Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη») (SWD(2015)0214),

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δέσμευση για ενσωμάτωση στην ΕΕ που ανέλαβε η Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 29 Ιανουαρίου 2015 και ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 23 Φεβρουαρίου 2015, καθώς και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2015-2018, το οποίο εγκρίθηκε από τα τρία επίπεδα διακυβέρνησης τον Ιούλιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανομένων του ψηφίσματος της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα(2) και της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον(3),

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη με θέμα «Το ευρωπαϊκό μέλλον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης - είκοσι έτη μετά την ειρηνευτική συμφωνία Ντέιτον-Παρισίων» που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Cristian Dan Preda ως μόνιμου εισηγητή για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ενότητα της χώρας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στην ΕΕ είναι μια συμμετοχική διαδικασία, η οποία απαιτεί συναίνεση για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εγκαινίασε μια ανανεωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, έτσι ώστε η χώρα να σημειώσει πρόοδο στην πορεία της προς την ΕΕ και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εκκρεμούν στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα και στον τομέα του κράτους δικαίου, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στη χώρα να προετοιμαστεί για τη μελλοντική της προσχώρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακολουθώντας την προσέγγιση αυτή, η ΣΣΣ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητος ένας αποτελεσματικός μηχανισμός συντονισμού για θέματα που αφορούν την ΕΕ μεταξύ των διάφορων επιπέδων διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη αλληλεπίδραση με την ΕΕ, να διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση, η εφαρμογή και η επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, και να είναι θετικό το αποτέλεσμα της αίτησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για προσχώρηση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ενέκρινε την «Απόφαση σχετικά με σύστημα συντονισμού κατά τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της χώρας όσον αφορά τον συντονισμό σε θέματα που αφορούν την ΕΕ θα προετοιμάσει το έδαφος ώστε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να επωφεληθεί πλήρως από τη χρηματοδότηση της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 84 500 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, καθώς και ένας τεράστιος αριθμός προσφύγων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε γειτονικές χώρες, σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρή πολιτική στήριξη αποτελεί βασικό παράγοντα προκειμένου το θεσμικό πλαίσιο της χώρας να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό·

1.  επιδοκιμάζει την πρώτη θετικότερη έκθεση της Επιτροπής για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική δέσμευσή του όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· καλεί τις αρχές να επιδείξουν αποφασιστικότητα στην επιδίωξη θεσμικών και κοινωνικο-οικονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής τους, και στην επίτευξη σταθερής προόδου προς την προσχώρηση στην ΕΕ· ζητεί διαφάνεια στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ του κράτους και των διοικητικών οντοτήτων για την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος για την περίοδο 2015-2018 και απευθύνει έκκληση για την εναρμονισμένη εφαρμογή του προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική, ορατή αλλαγή σε ολόκληρη τη χώρα και να βελτιωθεί η ζωή όλων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή της αίτησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για προσχώρηση στην ΕΕ, της 15ης Φεβρουαρίου 2016· ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει την αίτηση αυτή το συντομότερο δυνατό και να την προωθήσει στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία της γνωμοδότησης·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ενέκρινε, στις 26 Ιανουαρίου 2016, απόφαση για τη συγκρότηση μηχανισμού συντονισμού για θέματα που αφορούν την ΕΕ, και, στις 9 Φεβρουαρίου 2016, τη διαπραγματευτική θέση για την προσαρμογή της ΣΣΣ, κατόπιν της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σε συνδυασμό με ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να εξεταστεί ως αξιόπιστη η αίτηση προσχώρησης από την ΕΕ· ζητεί να εναρμονιστεί χωρίς καθυστέρηση η θέση των διοικητικών οντοτήτων σχετικά με τον εγκεκριμένο μηχανισμό συντονισμού και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την περαιτέρω βελτίωσή του· ζητεί την ταχεία εφαρμογή του, καθώς και εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα που αφορούν την ΕΕ· τονίζει ότι ο μηχανισμός αυτός είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων κατά τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· επιδοκιμάζει τις αρχικές συγκεκριμένες διαβουλεύσεις – σε κοινοβουλευτικό επίπεδο – που αποσκοπούν στην πλήρη εφαρμογή του μηχανισμού συντονισμού, και ενθαρρύνει ένθερμα την περαιτέρω εντατικοποίηση των συνεδριάσεων αυτού του τύπου μεταξύ των θεσμικών ενδιαφερόμενων φορέων· εξακολουθεί να επιμένει σχετικά με την προσαρμογή των εμπορικών παραχωρήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της ΣΣΣ· εκτιμά ότι η πλήρης εφαρμογή της ΣΣΣ, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής της, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της δέσμευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ και μία εκ των προϋποθέσεων για την έγκριση της υποψηφιότητάς της για προσχώρηση· συστήνει τη συνεργασία της ίδιας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με τα κράτη μέλη της ΕΕ στην πορεία της προς την προσχώρηση στην ΕΕ·

4.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστούν επίσης οι συνταγματικές, νομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα μετατρέψουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ένα πλήρως αποτελεσματικό και λειτουργικό κράτος χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα διασφαλίζει την ισότιμη και δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των λαών που το απαρτίζουν και των πολιτών του, και θα διασφαλίζει επίσης ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα, να εκλέγονται και να υπηρετούν σε όλα τα πολιτικά επίπεδα, επί ίσοις όροις και ανεξάρτητα από το εθνοτικό ή θρησκευτικό υπόβαθρό τους, σύμφωνα με τις αρχές που έχει διατυπώσει στο προηγούμενο ψήφισμά του, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, του κεκτημένου της ΕΕ, των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και των συναφών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)· ζητεί από τις αρχές να προωθήσουν ενεργά τις αρχές της νόμιμης εκπροσώπησης, του ομοσπονδιακού συστήματος, της αποκέντρωσης και της επικουρικότητας, καθώς και τις ευρωπαϊκές αξίες και τη σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες εξεύρεσης βιώσιμης λύσης στις συνταγματικές διευθετήσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

5.  ζητεί από τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να απόσχουν από δηλώσεις με διχαστικό, εθνικιστικό και αποσχιστικό περιεχόμενο που πολώνουν την κοινωνία, και να συνεχίσουν τον πολιτικό διάλογο και τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στον αμοιβαίο σεβασμό, τη συναίνεση και τη συνεργασία μεταξύ των νόμιμων πολιτικών εκπροσώπων, και στην προστασία της πολυμορφίας της κοινωνίας της χώρας· καλεί όλους τους πολίτες να στηρίξουν τη συμφιλίωση και τη συνεργασία, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της ευρωπαϊκής προοπτικής·

6.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις βάσης της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης, και ιδίως η συμμετοχή των νέων σε διαπολιτισμικό διάλογο και ανταλλαγές, όπως και στον πολιτικό στίβο· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των ακτιβιστών του πολιτιστικού τομέα, καλλιτεχνών, συγγραφέων και πανεπιστημιακών στην προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ των διάφορων ομάδων της κοινωνίας· ζητεί την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα δημοκρατίας, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδιότητας του πολίτη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Republika Srpska) για την αναβολή του προγραμματισμένου δημοψηφίσματος στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο το δικαστικό σύστημα σε επίπεδο κράτους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν πέρασε από την Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί να εγκαταλειφθεί συνολικά η ιδέα του δημοψηφίσματος, καθώς αποτελεί πρόκληση για τη συνοχή, την κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας και απειλεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες βελτίωσης της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης όλων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και επίτευξης περαιτέρω προόδου στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ· τονίζει ότι οποιεσδήποτε αδυναμίες στο δικαστικό σύστημα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πνεύμα συνεργασίας και όχι μέσω μονομερών πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του διευρυμένου διαρθρωμένου διαλόγου για τη δικαιοσύνη· υπενθυμίζει ότι, βάσει της Συμφωνίας του Ντέιτον, η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν έχει δικαίωμα απόσχισης·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με τη μελλοντική εκπαίδευση ειδικών αστυνομικών ομάδων της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη Ρωσική Ομοσπονδία, την εμβάθυνση της συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, και την πρόθεση για αγορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού· καλεί τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μην ακολουθήσουν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει την πολιτική σε κρατικό επίπεδο·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ και για το γεγονός ότι η SAPC ήταν το πρώτο κοινό όργανο το οποίο συνεστήθη με βάση την εν λόγω συμφωνία· ωστόσο, εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό λόγω της προσπάθειας εισαγωγής εμποδίων εθνοτικού χαρακτήρα στους κανόνες ψηφοφορίας της SAPC· υπενθυμίζει ότι η ΣΣΣ απαιτεί την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού και ότι η μη έγκρισή του έρχεται σε άμεση αντίθεση με την εφαρμογή της ΣΣΣ· καλεί τη βοσνιακή αντιπροσωπεία να εργαστεί με εποικοδομητικό τρόπο, για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να εγκριθεί ο εσωτερικός κανονισμός χωρίς καθυστέρηση στην επόμενη συνεδρίαση της SAPC· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρώτες συνεδριάσεις του SAC μεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ΕΕ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2015·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς στο υψηλότερο επίπεδο, εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη και οι πολιτικές δεσμεύσεις δεν έχουν μετουσιωθεί σε απτά αποτελέσματα· εξακολουθεί να ανησυχεί για την αδυναμία του νομικού και θεσμικού πλαισίου να καταπολεμήσει τη διαφθορά, πράγμα το οποίο επιτρέπει να παραμένει ατιμώρητη η συμμετοχή σε πρακτικές διαφθοράς, και για τον χαμηλό αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς· ζητεί τη βελτίωση του μητρώου καταχώρισης αποτελεσματικών ερευνών και διώξεων σε υποθέσεις διαφθοράς σε ανώτερα κλιμάκια, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικοί, υψηλόβαθμοι υπάλληλοι και ρυθμιστικοί θεσμοί, και στο πλαίσιο της σύναψης δημόσιων συμβάσεων και των ιδιωτικοποιήσεων· επικροτεί την έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2015-2019 και ζητεί τη χορήγηση επαρκών πόρων για την υλοποίησή τους· ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά η συνεργασία μεταξύ των φορέων σε ολόκληρη τη χώρα· ζητεί να δημιουργηθούν ειδικές δομές πρόληψης και παρακολούθησης της διαφθοράς, καθώς και να εγκριθούν έγγραφα πολιτικής για την πρόληψη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως οι συστάσεις της GRECO χωρίς καθυστέρηση·

11.  τονίζει ότι ένα λειτουργικό και σταθερό δικαστικό σύστημα είναι εξαιρετικά σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου στη χώρα και να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην πορεία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προς την ΕΕ· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την αυξημένη πίεση που ασκούν πολιτικοί παράγοντες στο δικαστικό σύστημα· επισημαίνει την έκτακτη ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· εκφράζει την ανησυχία του ιδίως για τις περιπτώσεις πολιτικών παρεμβάσεων στις δικαστικές διαδικασίες, την πολιτικοποίηση των διαδικασιών που διέπουν τους διορισμούς στο δικαστικό σώμα, τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό σε τέσσερα διαφορετικά νομικά συστήματα και την έλλειψη αποτελεσματικού και αντικειμενικού συστήματος για την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων των δικαστών· επιδοκιμάζει την επικαιροποιημένη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης για την περίοδο 2014-2018 και ζητεί να καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες εναρμόνισης σε ολόκληρη τη χώρα· θεωρεί απαραίτητη τη διασφάλιση ενός πιο επαγγελματικού, ανεξάρτητου και υπεύθυνου δικαστικού συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τη συστηματική εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων για τους διορισμούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρωτόκολλο που υπογράφηκε από τους υπουργούς δικαιοσύνης σε επίπεδο κράτους και οντοτήτων με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα σε επίπεδο κράτους όσο και στο Ανώτατο Δικαστικό και Εισαγγελικό Συμβούλιο· επιδοκιμάζει τον διορισμό Διαμεσολαβητών, ωστόσο εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Γραφείο του Διαμεσολαβητή όσον αφορά τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· ζητεί την ταχεία έγκριση του νόμου για τη μεταρρύθμιση του θεσμού του Διαμεσολαβητή·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι η πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εγκρίνουν νόμο για τη δωρεάν νομική βοήθεια στο επίπεδο του κράτους, που αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση ισότιμης, ουσιαστικής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στη δικαιοσύνη· πιστεύει ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος δικαίου·

13.  καταδικάζει σθεναρά τον ισχύοντα ακόμη νόμο για τη δημόσια τάξη στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο οποίος υπονομεύει τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του νόμου για την ελευθερία πρόσβασης στις πληροφορίες, καθώς εφαρμόζεται ακόμη κατά τρόπο άνισο και, συχνά, περιορισμένο όταν πραγματοποιείται επίκληση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων εταιρειών οι οποίες συναλλάσσονται με κυβερνήσεις, και, συνεπώς, αφαιρεί από τους πολίτες τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση άρνησης χορήγησης των πληροφοριών που ζητούν· επιδοκιμάζει την έγκριση τροπολογιών στον Ποινικό Κώδικα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που προσαρμόζουν προς τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα τις διατάξεις του σχετικά με τα βασανιστήρια, τις βίαιες εξαφανίσεις και τον βιασμό· προτρέπει τις αρχές να ενσωματώσουν στον Ποινικό Κώδικα τα ποινικά αδικήματα που απαριθμούνται στο πρόσθετο πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο·

14.  θεωρεί σημαντικό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων σε επίπεδο κράτους και οντοτήτων και του κοινοβουλίου της περιφέρειας του Brčko, καθώς και να πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις μεταξύ τους· σημειώνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της αδελφοποίησης κοινοβουλίων και ζητεί να εφαρμοστούν επειγόντως οι σχετικές συστάσεις και να καταστεί λειτουργικό το συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή του «σχεδίου μηχανισμού συνεργασίας των κοινοβουλίων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ»· ζητεί να βελτιωθεί ο γενικός συντονισμός με τις συνελεύσεις των καντονίων·

15.  σημειώνει τον ρόλο της κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την άμυνα στην εξασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· εκφράζει ανησυχία για την έκταση του φαινομένου της παράνομης κατοχής όπλων από πολίτες, καθώς και για τα μεγάλα αποθέματα πυρομαχικών και όπλων που βρίσκονται ακόμη υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχουν επιτύχει οι ένοπλες δυνάμεις στη διαδικασία καταστροφής των περισσότερο ασταθών αποθεμάτων πυρομαχικών και στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης ικανότητας διαχείρισης των υπόλοιπων αποθεμάτων τους· ζητεί την υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης με σκοπό την αντιμετώπιση των υπόλοιπων προκλήσεων για την εκκαθάριση της χώρας από τις νάρκες έως το 2019· καλεί την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να αυξήσουν τη βοήθειά που παρέχουν για τις δραστηριότητες αυτές·

16.  προτρέπει τα μέλη της ομάδας εργασίας για την προετοιμασία τροπολογιών στον εκλογικό νόμο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εξασφαλίσουν ότι οι τροπολογίες αυτές θα θέτουν τις βάσεις για γνήσιες, δημοκρατικές εκλογές ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας· τονίζει ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών αν δεν είναι ταυτόχρονα δυνατή και η αδιάκοπη άσκηση ενός ευρέος φάσματος άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, χωρίς διακρίσεις για λόγους εθνότητας, θρησκείας, φύλου, πολιτικής ή άλλης γνώμης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης, και χωρίς αυθαίρετους και παράλογους περιορισμούς·

17.  είναι της γνώμης ότι ο κατακερματισμός της δημόσιας διοίκησης, η πολιτικοποίησή της και ο ελλιπής συντονισμός των πολιτικών παρεμποδίζουν τις θεσμικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και επηρεάζουν την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες· καλεί τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα να ενισχύσουν τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό πολιτικής και να αναπτύξουν ένα συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης το οποίο θα καλύπτει όλη τη χώρα, καθώς και ένα πρόγραμμα διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, σε συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές αρχές για τη δημόσια διοίκηση που προσδιορίστηκαν από το πρόγραμμα SIGMA του ΟΟΣΑ για τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες·

18.  αναγνωρίζει ότι η γεωργία αποτελεί καίριο οικονομικό τομέα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς το 20% του πληθυσμού της εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τον τομέα αυτόν· εκφράζει, συνεπώς, ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων και της κτηνιατρικής πολιτικής, καθώς και για την απόφαση της Επιτροπής να επιτρέψει τις εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προς την ΕΕ· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ευθυγράμμιση του επίσημου κτηνιατρικού και φυτοϋγειονομικού συστήματος ελέγχου προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη δημιουργία των αναγκαίων θεσμικών δομών που θα επιτρέψουν τη χρήση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για την ανάπτυξη της υπαίθρου· καλεί την κυβέρνηση να υποστηρίξει τη συγκρότηση, σε επίπεδο κράτους, ενός υπουργείου γεωργίας και τη διαμόρφωση μιας συνοδευτικής αναπτυξιακής πολιτικής·

19.  εκφράζει ανησυχία για τους ανεπαρκείς μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης ικανότητάς τους να συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα· θεωρεί ουσιώδους σημασίας την ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία για την προσχώρηση στην ΕΕ· ζητεί για μία ακόμη φορά να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν διαφανείς μηχανισμοί δημόσιας διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς· καλεί τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα να βελτιώσουν το σχετικό νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, να εγκρίνουν μια εθνική στρατηγική για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να εξασφαλίσουν διαφανή δημόσια χρηματοδότηση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να προωθηθεί μια περισσότερο συμμετοχική δημοκρατία χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη τη χώρα· καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους ακτιβιστές να ενισχύσουν σημαντικά τις ικανότητες και τις δομές τους, και να συνεργαστούν με τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα· καλεί τους εν λόγω φορείς να στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους ακτιβιστές σε αυτήν την προσπάθεια·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση την ασυντόνιστη εφαρμογή της στρατηγικής 2014-2016 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί την έγκριση και την εφαρμογή νέας στρατηγικής και νέου σχεδίου δράσης σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής MONEYVAL· τονίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση εστιασμένη στα θύματα και μια πολυτομεακή και ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την ΕΕ και τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να συνεργαστούν για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την παροχή προστασίας στα θύματα· επιδοκιμάζει την έγκριση του σχεδίου δράσης 2016-2019 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και την έμφαση που αποδίδει στα προβλήματα που σχετίζονται με τους εργαζόμενους μετανάστες και με τον καταναγκασμό παιδιών σε επαιτεία, και ζητεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το σχέδιο αυτό· συνεχίζει να ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό παράνομων όπλων στη Βοσνία, τα οποία μεταφέρονται εύκολα στην ΕΕ· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δίωξη των διαμεσολαβητών στις συναλλαγές με αντικείμενο όπλα και των λαθρέμπορων όπλων, και να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης και της παράνομης διακίνησης όπλων, ιδίως μικρών και ελαφρών όπλων, μεταξύ άλλων, μέσω της στενότερης περιφερειακής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της ΕΕ·

21.  καλεί τις αρχές να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής 2015-2020 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας, των υπηρεσιών πληροφοριών και των υπηρεσιών ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού· ζητεί να ενισχυθούν οι αντιτρομοκρατικές ικανότητες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης των τρομοκρατών, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας νομικού πλαισίου που επιτρέπει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατικών ομάδων· θεωρεί σημαντικό τον συντονισμό των επιχειρήσεων ασφαλείας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την ανταλλαγή δεδομένων εντός της χώρας· τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών ασφαλείας έχει επίσης αποφασιστική σημασία και, συνεπώς, προτρέπει όλες τις πλευρές να συνεργαστούν στενότερα στο πεδίο αυτό·

22.  τονίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επηρεαστεί σοβαρά από το φαινόμενο των ξένων μαχητών και της ριζοσπαστικοποίησης· εκφράζει την ανησυχία του για τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων, σε σύγκριση με τους νέους άλλων χωρών της περιοχής, προσχώρησαν στο Daesh· ζητεί να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τα μέτρα κατά της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες για ενίσχυση του διαθρησκευτικού διαλόγου, μεταξύ άλλων, μέσω της κοινής δήλωσης των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών που καταδικάζει την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό· χαιρετίζει τις πρώτες αποφάσεις κατά των ξένων μαχητών για τα αδικήματα χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, δημόσιας υποκίνησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, καθώς και οργάνωσης και προσχώρησης στο Daesh· ζητεί να δημιουργηθούν άμεσα αποτελεσματικά προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης και να καταβληθούν επειγόντως προσπάθειες για την παροχή καλύτερης οικονομικής προοπτικής για τους νέους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σε συμμόρφωση με το θετικό θεματολόγιο για τη νεολαία στα Δυτικά Βαλκάνια, κάτι το οποίο θα τους απομακρύνει από τις ριζοσπαστικές και ακραίες ιδεολογίες· ενθαρρύνει τις προσπάθειες για συνεργασία των μέσων ενημέρωσης, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά με τους παράγοντες επικινδυνότητας που επιτρέπουν την εξέλιξη της ριζοσπαστικοποίησης σε βίαιο εξτρεμισμό· ενθαρρύνει την ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών δικτύων ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση, στη βάση των βέλτιστων πρακτικών και μέσων που διαθέτει το ενωσιακής εμβέλειας δίκτυο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση· ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της ΕΕ και των γειτονικών χωρών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών· ενθαρρύνει την πραγματοποίηση αστυνομικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με στόχο τη σύλληψη υπόπτων για οργάνωση, υποστήριξη και χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων·

23.  σημειώνει ότι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρειάζεται ουσιαστικές βελτιώσεις· ζητεί να διαμορφωθεί μια στρατηγική κατά των διακρίσεων σε ολόκληρη τη χώρα, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί εκ νέου να συμπεριληφθεί σαφής ορισμός της ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ηλικίας και της αναπηρίας ως λόγων για την εφαρμογή διακρίσεων, στον νόμο κατά των διακρίσεων· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου αυτού και την ενίσχυση του ρόλου του Διαμεσολαβητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· εκφράζει ανησυχία για τις διακρίσεις εις βάρος ανθρώπων με αναπηρίες στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην παροχή άλλων υπηρεσιών· εκφράζει ανησυχία για τη βία και τη ρητορική μίσους, καθώς και την καταγραφείσα αύξηση των απειλών κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ· προτρέπει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα, μεταξύ άλλων, μέσω της εφαρμογής δράσεων αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ στο δικαστικό σύστημα, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και το ευρύτερο κοινό· λαμβάνει υπό σημείωση τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ολοκλήρωση της ληξιαρχικής καταχώρισης των Ρομά, συνεχίζει όμως να ανησυχεί για τις περιορισμένες προσπάθειες βελτίωσης της υγείας, της εκπαίδευσης και των προοπτικών απασχόλησής τους· καλεί ιδίως τις αρχές να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις λόγω φύλου· ζητεί την κατάργηση της διάταξης σχετικά με τη θανατική ποινή στο Σύνταγμα της διοικητικής οντότητας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

24.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων στις υποθέσεις Sejdić-Finci και Zornić, και υπενθυμίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνεχίζει να παραβιάζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ για τις υποθέσεις αυτές· τονίζει εκ νέου ότι η μη εφαρμογή των αποφάσεων αυτών εξακολουθεί να οδηγεί σε διακρίσεις σε βάρος των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και μπορεί, συνεπώς, να παρακωλύσει την ενταξιακή πορεία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

25.  ζητεί να διενεργείται με πιο δυναμικό και δέοντα τρόπο η έρευνα και δίωξη των υποθέσεων εγκλημάτων και ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένων όσων διαπράττονται για λόγους εθνότητας, καθώς και της διάδοσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Ομοσπονδία παραμένει το μόνο έδαφος στα Δυτικά Βαλκάνια όπου η δίωξη των εγκλημάτων μίσους δεν ρυθμίζεται από το ποινικό δίκαιο και ζητεί να ενσωματωθεί σε αυτό σχετική διάταξη· ζητεί επίσης να περιληφθεί διάταξη για τη ρητορική μίσους στις ποινικές νομοθεσίες όλων των διοικητικών οντοτήτων·

26.  επαναλαμβάνει ότι ο εκλογικός νόμος και το εκλογικό σύστημα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα και στους τρεις συνιστώντες λαούς και σε όλους τους άλλους πολίτες να εκλέγουν ελεύθερα και αυτόνομα τους νόμιμους πολιτικούς εκπροσώπους τους στους θεσμούς και τις αρχές·

27.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη χώρα, καθώς και στην προαγωγή της κοινωνικής αρμονίας και ανεκτικότητας και στην καλύτερη κατανόηση των ωφελημάτων της ποικιλομορφίας εκ μέρους των πολιτών· ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων που θέτουν οι εθνοτικές διαιρέσεις, ώστε να βοηθηθεί η χώρα να πλησιάσει περισσότερο την ΕΕ· ζητεί επίσης καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων χωρών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη επιβολή του νόμου για τις μειονότητες·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής 2015-2018 για την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί την άμεση έγκριση και εφαρμογή της στρατηγικής-πλαισίου για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει ανησυχία για την απουσία ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου σε κρατικό επίπεδο σχετικά με τη σεξουαλική βία, καθώς και ενός κατάλληλου μηχανισμού επανόρθωσης για τα θύματα· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα «ασφαλή σπίτια» και να θεσπίσουν ένα εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων για περιστατικά βίας κατά γυναικών· ζητεί επίσης να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και την απασχόληση, να βελτιωθεί η κοινωνική και οικονομική θέση τους, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στο δικαίωμα σε άδεια μητρότητας και στις σχετικές παροχές, καθώς και για την προώθηση, την προστασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί τις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση επί των θεμάτων αυτών, με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι γυναίκες να χρησιμοποιούν την προστασία που τους παρέχει η νομοθεσία·

29.  τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίδευσης στη δημιουργία και την προώθηση μια ανεκτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην προαγωγή της συνεργασίας και της συνοχής πέρα από τις πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνοτικές διαφορές· σημειώνει με απογοήτευση την αργή πρόοδο στην αντιμετώπιση του φαινομένου «δύο σχολεία κάτω από μία στέγη» και άλλων μορφών διαχωρισμού και διακρίσεων στα σχολεία, και εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα· ζητεί να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να ξεκινήσει η διαδικασία εξάλειψης των διαχωρισμών στο εκπαιδευτικό σύστημα· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κατακερματισμένου συστήματος εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση του δικαιώματος σε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του δικαιώματος κάθε κοινότητας στην εκπαίδευση στη δική της γλώσσα· προτρέπει τις αρχές να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες·

30.  επιδοκιμάζει τη δραστήρια συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της στο Erasmus+ και το Western Balkans Youth Window, που είναι πολύ σημαντική στον αγώνα κατά των πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη δέσμευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να λάβει μέρος στη μελέτη PISA του ΟΟΣΑ το 2018· θεωρεί τη μελέτη αυτή ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξέταση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· επιδοκιμάζει την εκπεφρασμένη θέληση των 13 υπουργείων παιδείας και όλων των σχετικών υπηρεσιών να λάβουν μέρος στην κοινή αυτή προσπάθεια· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη μελέτη αυτή από προενταξιακούς πόρους·

31.  τονίζει ότι η ύπαρξη ανεξάρτητων και επαγγελματικών μέσων ενημέρωσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας ακμαίας δημοκρατικής κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του για την οπισθοδρόμηση στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης, τις περιπτώσεις άσκησης πολιτικής πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος δημοσιογράφων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υποβολή ορισμένων μέσων ενημέρωσης σε ψευδείς οικονομικούς και άλλους ελέγχους από τις τοπικές και εθνικές αρχές, και τη συνεχιζόμενη πόλωση των μέσων ενημέρωσης σε πολιτικό και εθνοτικό επίπεδο· καλεί τις αρμόδιες αρχές να διεξαγάγουν εξονυχιστική έρευνα σε σχέση με τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και να συγκροτήσουν ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των δημοσιογράφων· ζητεί, επιπλέον, να ληφθούν επειγόντως μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η πολιτική, θεσμική και οικονομική ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής στον τομέα των επικοινωνιών, και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης με το κλείσιμο όλων των «παραθύρων» στη νομοθεσία που παρεμποδίζουν συστηματικά την πλήρη διαφάνειά της· σημειώνει ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι καίριας σημασίας για την αποτροπή κάθε ανοίκειας πολιτικής επιρροής· ζητεί να αναληφθεί δράση ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η εκπομπή προγραμμάτων σε όλες τις επίσημες γλώσσες· ζητεί επίσης να ενισχυθεί η συντακτική ανεξαρτησία και η οικονομική σταθερότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, δεδομένης της σημασίας που έχει η ύπαρξη ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα για την ενότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι στοχευμένες ηλεκτρονικές επιθέσεις εναντίον ενημερωτικών ιστοσελίδων δεν διώκονται·

32.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημειώθηκε στη μείωση του όγκου των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου οι οποίες εξακολουθούν να εκκρεμούν· λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία όσον αφορά την ανεπαρκή συνέχεια που δόθηκε από την εισαγγελική αρχή στα επανειλημμένα αιτήματα για περάτωση των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου· ζητεί την αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου, την αποτελεσματικότερη και βελτιωμένη δίωξη των πράξεων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου και τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων· ζητεί να αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί η ουσιαστική αποζημίωσή τους·

33.  λαμβάνει υπό σημείωση κάποιες ενέργειες που ανελήφθησαν και ζητεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά τη βιώσιμη επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, της επιστροφής της περιουσίας και της υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη επιστροφή τους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και ιδίως στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· καλεί όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να τους προστατεύσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία της επιστροφής τους μέσω της εισαγωγής και της εφαρμογής όλων των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή της αναθεωρημένης στρατηγικής όσον αφορά το παράρτημα VII της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει την κατάλληλη οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη που θα διευκόλυνε τη διαδικασία αυτή· λαμβάνει υπό σημείωση τον σταθερά υψηλό αριθμό αγνοουμένων και καλεί τις αρμόδιες αρχές να ξεκινήσουν μια στενή συνεργασία και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανεύρεση των 7 019 ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται λόγω του πολέμου· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης εναλλακτικών προσεγγίσεων στη δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση της στρατηγικής του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταβατική δικαιοσύνη· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επενδύσουν σημαντικούς πόρους σε σχετικά προγράμματα·

34.  σημειώνει ότι, παρόλο που η μεταπολεμική αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης υπήρξε σε μεγάλο βαθμό επιτυχής και έφερε τη χώρα εγγύτερα στην ΕΕ, συνεχίζουν να παραμένουν προκλήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα της διαδικασίας συμφιλίωσης· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση σχετικά με τη συμφιλίωση και την αμοιβαία κατανόηση στην κοινωνία·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης, καθώς και τα πρώτα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί για την ενίσχυση του συντονισμού των πολιτικών και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος· εξακολουθεί να ανησυχεί για την επιρροή του κράτους στην οικονομία, την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών, τον υψηλό βαθμό εξάρτησης από τη χρηματοδότηση από διεθνείς δανειακές επενδύσεις, την ασαφή προέλευση των διεθνών επενδύσεων και τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν η σταθερά υψηλή μακροχρόνια ανεργία (27,6%), συμπεριλαμβανομένης της πολύ υψηλής ανεργίας των νέων (62,7%), και η εκτεταμένη άτυπη οικονομία, καθώς και να βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας·

36.  επικροτεί την έγκριση της νέας εργατικής νομοθεσίας από τις δύο οντότητες· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό στοιχείο για το επιχειρηματικό περιβάλλον· ζητεί την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της απλούστευσης της εκτέλεσης των συμβάσεων και της καταπολέμησης της διαφθοράς· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει αναπτύξει μια στρατηγική για τις ΜΜΕ σε κρατικό επίπεδο·

37.  τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης και εναρμόνισης των κατακερματισμένων συστημάτων κοινωνικής προστασίας στη βάση των αναγκών των πολιτών, ώστε να παρέχεται ίση μεταχείριση σε όλους· σημειώνει ότι τα δικαιώματα των συνδικάτων και τα εργασιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί υγείας και ασφάλειας, είναι ακόμη περιορισμένα και τονίζει τη σπουδαιότητα της περαιτέρω ενίσχυσης και εναρμόνισης των νόμων αυτών σε ολόκληρη τη χώρα·

38.  ζητεί να εγκριθούν τομεακές στρατηγικές για τις μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον που θα καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα· τονίζει ότι οι στρατηγικές αυτές είναι αναγκαίες, μεταξύ άλλων και για την πλήρη αξιοποίηση της προενταξιακής βοήθειας από την ΕΕ·

39.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην πρωτοβουλία Δυτικά Βαλκάνια 6· τονίζει τη σπουδαιότητα δύο σημαντικών επενδυτικών σχεδίων, του «Stara Gradiška» και του «Svilaj», που θα διευκολύνουν το εμπόριο, την περιφερειακή ολοκλήρωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· προτρέπει τις αρχές να εξασφαλίσουν την πλήρη και ταχεία εφαρμογή των τεχνικών προτύπων και των ήπιων μέτρων στις μεταφορές, τα οποία συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων το 2015 στη Βιέννη (π.χ. ευθυγράμμιση/απλοποίηση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα συντήρησης, αποδεσμοποίηση και πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα) πριν από την επερχόμενη διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων που θα διεξαχθεί το 2016 στο Παρίσι·

40.  ζητεί να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα του οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού· επισημαίνει ακόμη πως τα δεδομένα της απογραφής του 2013 θα είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που πρόκειται να παραλάβει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη από την Επιτροπή·

41.  ζητεί από τις στατιστικές υπηρεσίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ευθυγραμμίσουν τις στατιστικές τους με τα πρότυπα της Eurostat·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για την οπισθοδρόμηση στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας· ζητεί να εφαρμοστεί επειγόντως η μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα· ζητεί να συγκροτηθεί ο φορέας εποπτείας για την πιστοποίηση των νόμων για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές υπογραφές σε κρατικό επίπεδο, καθώς η εφαρμογή τους εξακολουθεί να εκκρεμεί εξαιτίας της έλλειψης του φορέα αυτού· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν την επιτυχή εφαρμογή του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, που θεσπίστηκε το 2009·

43.  σημειώνει τα περιορισμένα μέτρα και τις περιορισμένες ενέργειες που ανελήφθησαν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τα αρχικά μέτρα που ελήφθησαν για την ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000 για την προστασία της φύσης· καλεί τις αρμόδιες αρχές να θεσπίσουν ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα, να ενισχύσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και να αναβαθμίσουν την ευθυγράμμιση του κεκτημένου στα πεδία αυτά· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να αποτρέψουν την υπερβολική ατμοσφαιρική ρύπανση σε συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης που προκαλείται από το διυλιστήριο πετρελαίου στο Bosanski Brod· επαναλαμβάνει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Espoo, 1991) και από το Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση (Κίεβο, 2003)·

44.  καλεί την κυβέρνηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να ρυθμίζει και να παρακολουθεί την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών σταθμών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και σε προστατευόμενες και δυνητικά προστατευόμενες περιοχές και να διαφυλάξει την ακεραιότητα των υφιστάμενων εθνικών δρυμών, όπως αυτοί των περιοχών Sutjeska και Una· συνιστά να βελτιωθεί η ποιότητα των αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα της ΕΕ που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενισχύσει τη διαφάνεια μέσω της δημόσιας συμμετοχής και διαβούλευσης με τις τοπικές κοινότητες, ειδικούς επιστήμονες και την κοινωνία των πολιτών, όσον αφορά σχεδιαζόμενα έργα·

45.  συγχαίρει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την ανάληψη της Προεδρίας της Ενεργειακής Κοινότητας το 2016· ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την επιβολή κυρώσεων από την Ενεργειακή Κοινότητα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ζητεί εκ νέου από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να λάβει μέτρα ώστε να συνδεθεί με τις ενεργειακές υποδομές των γειτονικών χωρών και να τιμήσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα·

46.  καταγγέλλει τον νόμο για τη δημόσια τάξη και την ειρήνη που εγκρίθηκε στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τον Φεβρουάριο του 2015 και ο οποίος ποινικοποιεί τις αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες διαταράσσουν τη δημόσια τάξη ή περιλαμβάνουν άσεμνο, επιθετικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, διότι ανοίγει τον δρόμο για νομικούς περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση μέσω του Διαδικτύου και στην ελευθερία των μέσων επικοινωνίας και ενδέχεται να οδηγήσει στην αυτολογοκρισία των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εποικοδομητικό και προδραστικό ρόλο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας· είναι της άποψης ότι η απτή συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να επιλυθούν τα διμερή ζητήματα που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων οριοθέτησης με τη Σερβία και την Κροατία, καθώς και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διασυνοριακή περιβαλλοντική ρύπανση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη κοινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με την κυβέρνηση της Σερβίας, που διεξήχθη στις 4 Νοεμβρίου 2015 στο Σαράγεβο·

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού της ευθυγράμμισης με τις αποφάσεις στον τομέα της ΚΕΠΠΑ από 52% σε 62%· δεδομένης της αίτησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για προσχώρηση στην ΕΕ, θεωρεί απαραίτητο να συντονιστεί σε μεγάλο βαθμό η εξωτερική πολιτική με την ΚΕΠΠΑ της ΕΕ·

49.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο πλαίσιο των προσεχών τοπικών εκλογών, να εφαρμόσουν τις σχετικές συστάσεις που διατυπώθηκαν από διεθνείς και τοπικούς παρατηρητές και από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας· καλεί τις αρχές να ρυθμίσουν επειγόντως το θέμα των τοπικών εκλογών στο Μόσταρ·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΥΕ/ΑΕ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο Υπουργικό Συμβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και στις κυβερνήσεις των δέκα καντονίων.

(1) ΕΕ L 164 της 30.6.2015, σ. 2.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0276.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0471.


Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών
PDF 595kWORD 215k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (2015/2223(INI))
P8_TA(2016)0136A8-0040/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 3, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 9,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1 και 34 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ(7) και το σχετικό ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό» (COM(2015)0610),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2010)0758), τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011(10) επί του ιδίου θέματος,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Ιουλίου 2010, σχετικά με «το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση»(12),

–  έχοντας υπόψη το πιλοτικό έργο της Επιτροπής για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τους προϋπολογισμούς αναφοράς στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Ερευνών Innocenti της UNICEF (2012) με τίτλο «Mesurer la pauvreté des enfants: nouveaux tableaux de classement de la pauvreté des enfants dans les pays riches» (Μέτρηση της φτώχειας των παιδιών: νέοι πίνακες κατάταξης της φτώχειας των παιδιών στις πλούσιες χώρες)(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Ερευνών Innocenti της UNICEF (2014) με τίτλο «Τα παιδιά της ύφεσης: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ευημερία των παιδιών στις αναπτυγμένες χώρες»(14),

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής σχετικά με την εργασιακή και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ, του Σεπτεμβρίου του 2015(15),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις της 20ής Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2011, με θέμα «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή»(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «In It Together: Why Less Inequality Benefits All» (Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων) της 21ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, με θέμα «Για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας»(17),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, με θέμα «Ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα και δείκτες φτώχειας»(18),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού(19),

–  έχοντας υπόψη την κοινή γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (SPC) και της Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO) για την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της 3ης Οκτωβρίου 2014(20),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 10ης Μαρτίου 2015, με τίτλο «Social situation in the European Union (2014)» (Κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014)),(21)

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες με τίτλο «The State of Lending: The Cumulative Costs of Predatory Practices» (Η κατάσταση του δανεισμού: το σωρευτικό κόστος των επιθετικών πρακτικών)(22), Ιούνιος 2015, και «Le panier de la ménagère ... pauvre» (Το καλάθι της φτωχής ... νοικοκυράς)(23), Αύγουστος 2008,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού – εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water)(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας(26),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/1848 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών του 2015(27) και την θέση του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη(32),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0040/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2008 και 2013 ο αριθμός των ατόμων που απειλούνταν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ αυξήθηκε από 117 εκατομμύρια σε 122,6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013, το 16,7 % του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές παροχές, ότι το 9,6 % αντιμετώπιζε σοβαρή υλική στέρηση και το 10,7 % των νοικοκυριών θεωρείτο ότι είχε πολύ χαμηλή ένταση εργασίας· λαμβάνοντας ότι αυτή η εξέλιξη αντιβαίνει στον στρατηγικό στόχο της ΕΕ που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στοχεύει στη μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Eurostat, το όριο του κινδύνου φτώχειας έχει καθοριστεί στο 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της απόδοσης, ιδίως όσον αφορά το απόθεμα κατοικιών, θα έδινε σε πολλά νοικοκυριά τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την ενεργειακή ένδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10% των πολιτών της ΕΕ είχε καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας το 2015 (37% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο)· το 12 % των πολιτών της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να έχουν επαρκή θέρμανση στα σπίτια τους το 2014 (60 % στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο)· το 16% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικούσε το 2014, σύμφωνα με τις στατιστικές SILC, σε σπίτια με στέγες που έσταζαν και είχαν υγρούς τοίχους (33% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια άτομα, το 62% εκ των οποίων είναι άνεργοι για τουλάχιστον δύο συνεχή έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροχρόνια άνεργοι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

E.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και της βιωσιμότητάς του σε μια εποχή που η κοινωνική κρίση πλήττει όλο και περισσότερους Ευρωπαίους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 34 παράγραφος 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, σε συγκεκριμένες εποχές και χώρες, αυξήθηκαν σχετικά γρήγορα και, κατά συνέπεια, το ίδιο και οι δαπάνες των νοικοκυριών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «χρόνια φτωχοί», που είναι συχνά οι μακροχρόνια άνεργοι αλλά μερικές φορές και οι χαμηλόμισθοι και οι άγαμοι που ζουν μόνοι με παιδιά και δεν εργάζονται ή εργάζονται κατά μέσο όρο λιγότερες ώρες από το άτομο που αποτελεί την πρωταρχική πηγή εισοδήματος, εντοπίζονται σταθερά στις πλέον ευπαθείς ομάδες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα δεν έχουν υπάρξει ακόμα συγκεκριμένοι δείκτες απόλυτης φτώχειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κακές ή οι ακατάλληλες συνθήκες στέγασης μειώνουν σημαντικά τις ευκαιρίες των ανθρώπων να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα στέγασης (συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης μόνωσης κτλ.) που παρέχεται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν για εργασίες συντήρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβίωση για παρατεταμένο διάστημα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για τη στέγαση, τη διατροφή, τις παροχές (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού), τις μεταφορές, την υγεία και την εκπαίδευση, δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των βασικών και ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών σε πολλές χώρες της ΕΕ σημείωσε ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε αύξηση των γενικών δαπανών των νοικοκυριών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο εσωτερικό της ΕΕ, ιδίως μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με συνέπεια την αύξηση της πίεσης για τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων, η οποία είναι ήδη υψηλότερη σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες, έχει εκτιναχθεί στα ύψη στην ΕΕ μετά την οικονομική κρίση, υπερβαίνοντας το 20 %, γεγονός το οποίο απειλεί να βυθίσει τους νέους στη φτώχεια από πολύ νεαρή ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού οι οποίες αφορούν τις τελευταίες περιοδικές εκθέσεις ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την αύξηση των ποσοστών φτώχειας και/ή του επιπέδου κινδύνου φτώχειας στα παιδιά λόγω της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή επηρεάζει τα δικαιώματα στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, η οποία έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο στα κράτη μέλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει όλο και σημαντικότερο αντίκτυπο στην οικονομία, βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη, αυξάνει τα ελλείμματα των κρατικών προϋπολογισμών και μειώνει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επαρκούς στέγασης και θέρμανσης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την εκπαίδευση ενός ανθρώπου και στην ένταξή του στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, ιδίως για τους πιο ευάλωτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι υποφέρουν λόγω της αδυναμίας τους να θερμάνουν τα σπίτια τους τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία EU-SILC, η επιβάρυνση που προκύπτει από τις δαπάνες στέγασης (ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς) είναι υψηλότερη για τους ενοίκους που κατοικούν σε ιδιωτικές ενοικιαζόμενες κατοικίες σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στη χαμηλή ποιότητα στέγασης και τις υψηλές τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο κόστος ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων λόγω της αύξησης των ενεργειακών τιμών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ένδεια συνδέεται με τη γενική ένδεια και είναι αποτέλεσμα μιας σειράς βαθύτερων αιτίων στα οποία περιλαμβάνονται παράγοντες που αφορούν την υγεία και την αναπηρία, η έλλειψη πρόσβασης σε εξατομικευμένες προσφορές ή σε διαδικτυακές υπηρεσίες, το χαμηλό εισόδημα, το είδος του συστήματος θέρμανσης που χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό καθώς και η ποιότητα και η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οι άνθρωποι που έχουν χηρέψει, οι άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι μειονότητες ανήκουν συχνά στα πλέον ευάλωτα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και υποφέρουν ιδιαίτερα λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του τεράστιου χάσματος μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και ελάχιστου εισοδήματος, σε ορισμένα κράτη μέλη η πρόνοια μειώνει τον κίνδυνο της φτώχειας κατά 60 % ενώ σε άλλα μόνο κατά 15%· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος αντίκτυπος της παροχής υπηρεσιών πρόνοιας στη μείωση του κινδύνου της φτώχειας στην ΕΕ είναι 35 %·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη έκθεση του Eurofound με θέμα τη στέγαση στην Ευρώπη θα περιλαμβάνει ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, λόγω των υφιστάμενων επιπέδων ακατάλληλων κατοικιών (στοιχεία του 2011), το συνολικό κόστος των ιατρικών δαπανών επιβαρύνει τις οικονομίες της ΕΕ των 28 κατά περισσότερο από 170 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν πραγματοποιούνταν όλες οι σχετικές επισκευές, οι ιατρικές δαπάνες θα περιορίζονταν κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια EUR κατά το πρώτο έτος, ενώ θα συνέχιζαν να προκύπτουν οφέλη και στο μέλλον·

ΚA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και στην αποχέτευση συνίσταται στην πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ποιοτικό, ασφαλές, προσιτό από πρακτική και οικονομική άποψη, επαρκές και αποδεκτό νερό για προσωπική και οικιακή χρήση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με άλλη σύσταση του ΟΗΕ, οι πληρωμές για λογαριασμούς ύδρευσης, σε περίπτωση εφαρμογής πληρωμών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 3% κατ’ ανώτατο όριο του εισοδήματος των νοικοκυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας·

ΚB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ένδεια εξελίσσεται σε αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη και ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια λόγω των προβλεπόμενων αυξήσεων των ενεργειακών τιμών, της παράλληλης αύξησης των μισθολογικών ανισοτήτων και της φτώχειας εν γένει, της έλλειψης κατάλληλων συστημάτων θέρμανσης, καθώς και της κακής μόνωσης των κατοικιών, ιδίως στις μεσογειακές χώρες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν στην ΕΕ σε συνθήκες φτώχειας είναι κατά 12 εκατομμύρια περισσότερες από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανισότητα αυτή συγκαταλέγονται οι διαφορές στις αμοιβές και στις συντάξεις μεταξύ των φύλων, το υψηλό ποσοστό γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και το γεγονός ότι οι γυναίκες συχνά υποχρεώνονται να μένουν οικονομικά αδρανείς λόγω του απαγορευτικού κόστους της φροντίδας των παιδιών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χάσματα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την αμοιβή, τις ώρες εργασίας και τη διάρκεια του εργασιακού βίου που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή τους ως συνταξιούχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες άνω των 65 ετών διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τους αντίστοιχους άνδρες, καθώς τα μέσα συνταξιοδοτικά εισοδήματα των γυναικών είναι χαμηλότερα επί του παρόντος, και συχνά πολύ χαμηλότερα από τα εισοδήματα των ανδρών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενεργειακή Ένωση οφείλει να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στο ζήτημα της ενεργειακής πενίας που πλήττει περισσότερους από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενισχύοντας τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση για τους πλέον ευάλωτους και θεσπίζοντας μέτρα αποκατάστασης που θα καταστήσουν την ενέργεια οικονομικά προσιτή σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2012/27/ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα ευαισθητοποίησης και να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τα άτομα και τα νοικοκυριά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι η φτώχεια μιας οικογένειας έχει αδιαίρετο χαρακτήρα, πρέπει να επισημαίνεται ο αντίκτυπος που έχει η ενεργειακή διάσταση στη φτώχεια·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο ενεργειακό κόστος, ιδίως για τις λιγότερο ευκατάστατες οικογένειες και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 348 834 νοικοκυριά (περίπου το 11 % του πληθυσμού της ΕΕ) δαπανούν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το υπερβολικά επαχθές κόστος στέγασης χαρακτηρίστηκε ως «κοινωνική τάση στην οποία πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 21 942 491 νοικοκυριά (περίπου το 10,8 % του πληθυσμού της ΕΕ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να καθορίσουν, να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν μέτρα πολιτικής που να διευκολύνουν τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν στο κόστος στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στεγαστικών επιδομάτων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι οι τιμές της αγοράς ενέργειας συγκλίνουν στην Ευρώπη, η αγοραστική δύναμη δεν συγκλίνει στον ίδιο βαθμό·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και για την πρόσβαση σε αξιοπρεπή διαβίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση πρόσβασης σε βοήθεια για αξιοπρεπή και κατάλληλη στέγαση συνιστά διεθνή υποχρέωση των κρατών μελών, την οποία η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη, δεδομένου ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε στέγαση και σε στεγαστική βοήθεια αναγνωρίζεται στο άρθρο 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στα άρθρα 30 και 31 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στο σύνταγμα πολλών κρατών μελών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο έξοδο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών που σχετίζονται με την στέγαση (χωροταξικός σχεδιασμός, ιδιοκτησία, μίσθωμα, κατανάλωση ενέργειας) αποτελεί πηγή αστάθειας και άγχους και πρέπει να θεωρείται μείζον ζήτημα ανησυχίας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση στέγασης και η ενεργειακή ένδεια είναι σοβαρότερες στις χώρες με χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικών ενοικιαζόμενων κατοικιών, όπως λ.χ. στις ανατολικές και στις μεσογειακές χώρες·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ενοικιαζόμενων κοινωνικών κατοικιών ως ποσοστό των συνολικών κατοικιών δείχνει ότι οι δυτικές και οι βόρειες χώρες έχουν μεγαλύτερο μερίδιο δημόσιων κοινωνικών κατοικιών σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ οι μεσογειακές και οι ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ελάχιστο (περίπου 5 %) απόθεμα κοινωνικών κατοικιών ή χαρακτηρίζονται από ολοκληρωτική έλλειψη κοινωνικών κατοικιών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, για πολλά άτομα με χαμηλά εισοδήματα, οι καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας αποτελούν το κυριότερο είδος χρέους, γεγονός το οποίο μερικές φορές παραβλέπεται·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική στέγαση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υλοποίηση του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση της φτώχειας, διότι συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και συνοχής, διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και συνεισφέρει στην καταπολέμηση της ένδειας·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Eurofound «Πρόσβαση στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας: περιορισμός της μη ανάληψης» εφιστά σαφώς την προσοχή στο πρόβλημα ότι τα κοινωνικά επιδόματα και τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος δεν φθάνουν πάντα σε αυτούς που τα δικαιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αρκεί η δημιουργία τέτοιων συστημάτων, αλλά θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η χρήση τους από αυτούς που τα δικαιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα της γρήγορης, αποτελεσματικής και αποδοτικής πρόσβασης των πληθυσμών-στόχων στα επιδόματα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση είχε επιπτώσεις στις συνθήκες πρόσβασης των νοικοκυριών στη στέγαση, καθώς και στις επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες δαπάνες για επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό και ότι το γεγονός αυτό επιβάλλει στα κράτη μέλη και την Ένωση να αναλάβουν επειγόντως δράση προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικούς κοινωνικούς παράγοντες για την υγεία και το βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του προσδόκιμου ζωής, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του αντίκτυπου της παιδικής φτώχειας στην υγεία και την ευημερία των παιδιών, και ότι το χάσμα στον τομέα της υγείας μεταξύ πλούσιων και φτωχών όσον αφορά την οικονομικά προσιτή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε εισόδημα και πλούτο, όχι μόνο παραμένει σημαντικό, αλλά, σε ορισμένους τομείς, εξακολουθεί να διευρύνεται·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη γνωμοδότησή της της 20ής Μαΐου 2010, εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη και στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών για την υγεία·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να πλήξει σοβαρά τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα κράτη μέλη, τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί λόγω της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης μπορούν να βλάψουν σοβαρά την μακροπρόθεσμη οικονομική και οργανωτική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, να παρεμποδίσουν την ισότητα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στο έδαφός τους·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι ανισότητας σε θέματα υγείας επιτείνονται περαιτέρω από τον συνδυασμό της φτώχειας με άλλους παράγοντες που καθιστούν ένα άτομο ευάλωτο (όπως η παιδική ηλικία ή το γήρας, η αναπηρία ή οι μειονοτικές καταβολές) και ότι, αντιστρόφως, η κακή υγεία μπορεί να προκαλέσει φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 21% των νοικοκυριών της ΕΕ28 δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ότι το 20 % των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών δηλώνουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (95%) καταγράφεται στις Κάτω Χώρες, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Βουλγαρία όπου πρόσβαση στο διαδίκτυο διαθέτει το 54 % των νοικοκυριών·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελεί μία από τις 10 προτεραιότητες της νέας Επιτροπής και ότι μελλοντικά το 90 % των θέσεων εργασίας θα απαιτεί ορισμένες δεξιότητες πληροφορικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 59 % των ευρωπαίων πολιτών έχουν πρόσβαση σε δίκτυο 4G, στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 15 %·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς θέσης εργασίας παραμένει ο καλύτερος τρόπος απομάκρυνσης από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι οι γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και η πρόσβαση σε αυτές συνιστούν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα στην αναζήτηση απασχόλησης·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Ιουλίου 2010, σχετικά με «το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση», το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό ως θεμελιώδες δικαίωμα, απαραίτητο για την πλήρη άσκηση του δικαιώματος στη ζωή και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διατομεακός χαρακτήρας των πτυχών της φτώχειας που σχετίζονται με το φύλο απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις και ζητήματα, όπως η στέγαση, το ενεργειακό κόστος, οι δημόσιες υπηρεσίες, η ασφάλεια της απασχόλησης, η επισφαλής απασχόληση και οι φορολογικές πολιτικές·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της καταπολέμησης της φτώχειας δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο εάν αντιμετωπιστεί η φτώχεια των γυναικών, δεδομένου ότι η ισότητα των φύλων, η οικονομική ενδυνάμωση και η χειραφέτηση των γυναικών είναι απαραίτητες για την ανοδική σύγκλιση σε ό,τι αφορά τη μείωση της φτώχειας·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συλλογή δεδομένων και κατά τη χάραξη πολιτικής για τη φτώχεια, τα έξοδα διαβίωσης και το εισόδημα με βάση τα νοικοκυριά ως συστατικές μονάδες, λαμβάνεται ως προϋπόθεση η ομοιόμορφη και ίση κατανομή των πόρων μεταξύ των μελών του νοικοκυριού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, τα νοικοκυριά διαφέρουν και η κατανομή μπορεί να είναι άνιση και εξαρτώμενη από το φύλο, γεγονός που απαιτεί η προσέγγιση ως προς τη χάραξη πολιτικής να βασίζεται στα ατομικά έξοδα και έσοδα·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17 % των μονογονεϊκών νοικοκυριών, στη συντριπτική πλειονότητα των οποίων ο αρχηγός της οικογένειας είναι γυναίκα, αδυνατεί να έχει επαρκή θέρμανση στην κατοικία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό επί του γενικού πληθυσμού δεν υπερβαίνει το 10%· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές χονδρικής της ενέργειας μειώθηκαν, ενώ οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα έξοδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει, δυστυχώς, σε επίπεδο ΕΕ ορισμός της ενεργειακής ένδειας, ενώ το φαινόμενο επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νεαρών γυναικών είναι υψηλότερα από τα ποσοστά άλλων ηλικιακών ομάδων, με αποτέλεσμα οι νεαρές γυναίκες να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας από πολύ νεαρή ηλικία·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα αυξανόμενα έξοδα των νοικοκυριών και η υπερβολική επιβάρυνση που προκύπτει από τις δαπάνες στέγασης συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συντελούν στο πρόβλημα των άστεγων γυναικών, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των ποσοστών των γυναικών που χάνουν ή εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και των αιτίων αυτής της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρέη των νοικοκυριών και τα ατομικά χρέη συνδέονται άμεσα με τα έξοδα των νοικοκυριών και αποτελούν ένα από τα κύρια αίτια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Βασικές συστάσεις

Βάσει των συστάσεων που αναπτύσσονται στο παρόν ψήφισμα:

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν πλήρως στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να υιοθετήσουν ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση των ποικίλων πτυχών αυτών των φαινομένων μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που θα εξασφαλίζει στενότερη σύνδεση των πολιτικών που αφορούν την οικονομία, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την ενέργεια, τις μεταφορές και την κοινωνική πρόνοια με βάση τις βέλτιστες πρακτικές·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν την επιβολή χειμερινής αναστολής της αποσύνδεσης από τη θέρμανση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τη διάρκεια μια προκαθορισμένης χειμερινής περιόδου κανένα νοικοκυριό δεν θα αποσυνδέεται από την παροχή ενέργειας, ενώ τα αποσυνδεδεμένα νοικοκυριά θα επανασυνδέονται και τονίζει ότι το σχετικό κόστος θα έχει φυσικά δημόσιο χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι κοινωνικές πολιτικές εμπίπτουν κατά πρώτο λόγο στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την επαρκή θερμοκρασία στις οικίες

3.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ και να εξετάσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και να αξιολογήσει κατά πόσον τα συστήματα επιτρέπουν στα νοικοκυριά να καλύπτουν βασικές προσωπικές ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει στη βάση αυτή τον τρόπο και τα μέσα παροχής σε επίπεδο κράτους μέλους επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τις παραδόσεις και με παράλληλο σεβασμό των χαρακτηριστικών καθενός από αυτά, προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνική σύγκλιση στο σύνολο της Ένωσης·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πιο αποτελεσματική, πιο στοχευμένη και καλύτερα ελεγχόμενη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν η ενεργειακή ένδεια, τα αυξανόμενα έξοδα διαβίωσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση στέγης και η ανεπαρκής ποιότητα των κατοικιών· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτόν τον τομέα·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν μια σύνοδο κορυφής στα ζητήματα της μείωσης της φτώχειας, της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

Πολιτικές της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της φτώχειας·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε παρόλο που ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ατόμων ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία· εκφράζει επίσης αποδοκιμασία για το γεγονός ότι ο δείκτης φτώχειας δεν έχει βελτιωθεί παρά μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τον στόχο μείωσης της φτώχειας ο οποίος γίνεται όλο και πιο ανέφικτος·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν σε όλους προσιτή και επαρκή εισοδηματική στήριξη, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου εισοδήματος για όσο διάστημα χρειάζεται και να παρέχουν διαφορετικά είδη αποζημίωσης για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας όταν δεν είναι εφικτή η μείωση των δαπανών σε βραχυπρόθεσμο διάστημα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να οριστούν κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να αντληθούν οφέλη από ένα σύστημα επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να προσαρμόσουν οποιεσδήποτε πολιτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της φτώχειας·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και μετά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, και να εξασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, και ειδικότερα με το ΕΚΤ, καθώς και με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των απόρων στην αγορά εργασίας και να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα οι πλέον άπορες και ευάλωτες ομάδες, όπως οι νεότερες γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένες γυναίκες·

10.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των συμμετοχικών δομών καταπολέμησης της φτώχειας στα κονδύλια του ΕΤΠΑ, αποφεύγοντας την επιβολή πρόσθετου διοικητικού φόρτου στις εν λόγω δομές, οι οποίες έχουν συχνά ανεπαρκές προσωπικό·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται μέσω άτυπης και όχι μέσω επίσημης εκπαίδευσης·

12.  τονίζει ότι, όπου εφαρμόζονται πρωτοβουλίες όπως οι εγγυήσεις για τη νεολαία, πρέπει να υπάρχει σφαιρική κατανόηση της διάρθρωσης της απασχόλησης στις περιφέρειες στις οποίες προβλέπεται να εφαρμοστούν οι εν λόγω πρωτοβουλίες· αυτό απαιτεί επαναπροσδιορισμό του ρόλου των κέντρων απασχόλησης, ο οποίος συνίσταται στην υποστήριξη των χρηστών, στη συνεκτίμηση όλων των ιδιαιτεροτήτων αυτών των χρηστών, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην εστίαση της προσοχής στην ανάπτυξη τομέων μέσω άμεσης επαφής με τις επιχειρήσεις, ώστε να εντοπίζονται οι δεξιότητες που οι τελευταίες απαιτούν από τους δυνητικούς υπαλλήλους τους·

13.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι ο πυλώνας αυτός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο άρθρο 9 ΣΛΕΕ·

14.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξασφαλίσει μια κοινωνική βαθμολόγηση ΑΑΑ για την Ένωση με την παρουσίαση νέων νομοθετικών μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση που περιλαμβάνει μια σαφή στρατηγική για την καταπολέμηση των πτυχών του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζονται με το φύλο·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το οποίο θα αποτελείται από συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενεργειακής ένδειας·

16.  υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας» και σημειώνει τη σύστασή της για συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια που θα έχει ως κύριο στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας και θα συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες με σκοπό τον καθορισμό ευρωπαϊκών δεικτών ενεργειακής ένδειας (σε συνεργασία με την Eurostat), την αποτίμηση της κατάστασης, τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και τη διατύπωση συστάσεων για την ουσιαστικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε αυτό το πεδίο· τονίζει ότι προκειμένου να παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες και να υπάρχει δυνατότητα χάραξης πολιτικών βάσει στοιχείων και αποτελεσματικής παρακολούθησης είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δείκτες και να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και τα έξοδα των νοικοκυριών σε συνάρτηση με την ενεργειακή ένδεια

17.  θεωρεί ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν και διαγενεαλογική διάσταση και ως εκ τούτου, υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, και υποστηρίζει την υιοθέτηση πολιτικών που έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αυξανόμενης φτώχειας, να εντείνουν τις προσπάθειές τους με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος ενέχει έντονη διάσταση του φύλου, για παράδειγμα υπό μορφή σύστασης του Συμβουλίου, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης της φτώχειας που ορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020·

19.  επαναλαμβάνει τη σημασία της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, και τη σημασία του ρόλου της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των στερεοτύπων για τα φύλα και του στιγματισμού της φτώχειας καθώς και στην αύξηση του εισοδήματος των γυναικών μέσω της ένταξής τους σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και οι επιχειρήσεις, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

20.  ζητεί να υποβάλει κάθε κράτος μέλος αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του σχεδίου μείωσης της φτώχειας, καθώς και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική του αντιμετωπίζει τις πτυχές της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζονται με το φύλο·

Πόροι και εισόδημα των φτωχών νοικοκυριών

21.  τονίζει ότι το αξιοπρεπές εισόδημα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο προκειμένου να μπορεί κανείς να ζει με αξιοπρέπεια· επισημαίνει ότι, παρόλο που η απασχόληση μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας για την απαλλαγή από τη φτώχεια, είναι σημαντικό να παρέχεται ένα ελάχιστο και επαρκές εισόδημα που θα βοηθά τους ανθρώπους να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους· υπενθυμίζει ότι το 16,7% του πληθυσμού στην ΕΕ28 το 2013 διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές παροχές, πράγμα που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν κάτω από το εθνικό όριο του κινδύνου φτώχειας και ότι το επίπεδο των φτωχών εργαζομένων παραμένει απαράδεκτα υψηλό·

22.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να διατυπώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ουσιαστική καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο πλαίσιο της προαγωγής της κοινωνικής σύγκλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους·

23.  υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα και δείκτες φτώχειας»· παρατηρεί ότι στη γνωμοδότηση υποστηρίζεται η δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για το επαρκές ελάχιστο εισόδημα, το οποίο θα πρέπει να καθορίζει κοινά πρότυπα και δείκτες, να υποδεικνύει μεθόδους παρακολούθησης της εφαρμογής του και να βελτιώνει τον διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· θεωρεί ότι το εν λόγω πλαίσιο πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και στα δικαιώματα και να λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, ενώ επιπλέον πρέπει να σέβεται την αρχή της αλληλεγγύης·

24.  τονίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να αποτρέπουν και να απομακρύνουν τα νοικοκυριά από τη σοβαρή υλική στέρηση, καθώς και να παρέχουν τη δυνατότητα εισοδήματος πάνω από το όριο της φτώχειας· υπενθυμίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό μέσο για την υλοποίηση του άρθρου 9 ΣΛΕΕ, το οποίο εγγυάται την επαρκή κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συμμετοχή στην κοινωνία, την προστασία της ανθρώπινης υγείας, και μεγαλύτερη ισότητα ευκαιριών· συμμερίζεται την άποψη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να συνοδεύονται από δια βίου μάθηση, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στόχος των οποίων θα είναι να βοηθούν τους ανέργους να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και να βρίσκουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πληροφορίες και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό να πραγματοποιήσουν τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωσή τους, να στηρίξουν τους μη κυβερνητικούς φορείς και τις τοπικές αρχές παρέχοντας στοχευμένες ενεργειακές συμβουλές και εκπαιδεύοντας ενεργειακούς συμβούλους και να υποχρεώσουν τους παρόχους ενέργειας να συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς ενέργειας προς τα νοικοκυριά πληροφορίες σχετικά με μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης·

26.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ασκούν, εφόσον ενδείκνυται, προορατική πολιτική στον τομέα της αξιοπρεπούς στέγασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ποιοτικές κατοικίες· καλεί τα κράτη μέλη να ασκούν συνετή πολιτική για τα ενοίκια όταν απαιτούνται επείγοντα κοινωνικά μέτρα και επισημαίνει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να συνοδεύεται από μακροπρόθεσμα στεγαστικά και κοινοτικά προγράμματα για την αύξηση του αποθέματος κατοικιών που προορίζονται για διαφορετικές κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες-στόχους τονίζει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η λήψη ουσιαστικών μέτρων σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία «φουσκών» στον τομέα της στέγασης, όπως για παράδειγμα η ουσιαστική ρύθμιση της προστασίας των καταναλωτών στην αγορά ενυπόθηκων δανείων· ενθαρρύνει εν προκειμένω τη θέσπιση πολιτικών που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες να παραμείνουν στην πρώτη κατοικία τους·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών σε στεγαστικό επίδομα ως προϋπόθεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· ζητεί να αναγνωριστεί η σημασία των οικονομικά προσιτών μισθωμένων κατοικιών ως μέσου διευκόλυνσης της πρόσβασης των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα στη στέγαση, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή αριθμό κατοικιών σε προσιτές τιμές·

28.  τονίζει ότι η φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων αποτελεί μείζον πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο συνταξιοδοτικών εισοδημάτων καθώς και τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων·

29.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με το πρόβλημα των αστέγων αντιμετωπίζοντάς το ως ακραία μορφή φτώχειας, και ιδίως με τους χειμερινούς θανάτους αστέγων και ανθρώπων που ζουν σε κρύα σπίτια· καλεί τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν την πρόοδό τους προς την εξάλειψη αυτών των ακραίων μορφών φτώχειας·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν επειγόντως, να υλοποιήσουν και να διατηρήσουν μέτρα πολιτικής που να διευκολύνουν τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν στο κόστος στέγασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στεγαστικών επιδομάτων, δεδομένου ότι 22 348 834 νοικοκυριά (περίπου το 11% του πληθυσμού της ΕΕ) δαπανούν περισσότερο από το 40 % του διαθέσιμου εισοδήματός τους στη στέγαση και ότι 21 942 491 νοικοκυριά (περίπου το 10,8 % του πληθυσμού της ΕΕ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διατήρηση επαρκούς θερμοκρασίας στην κατοικία τους·

31.  υπενθυμίζει ότι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και εκείνα που είναι φτωχά ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας εξαρτώνται περισσότερο από την παροχή οικονομικά προσιτών δημοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν τις αναγκαίες δημόσιες δαπάνες που εξασφαλίζουν στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες·

Οικιακές δαπάνες των φτωχών νοικοκυριών

32.  εκφράζει επιδοκιμασία για το έργο της Επιτροπής για έναν προϋπολογισμό αναφοράς, το οποίο αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του εισοδήματος και των δαπανών των φτωχών νοικοκυριών με πιο ισορροπημένο τρόπο και με μια προσέγγιση βάσει πραγματικών στοιχείων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση· επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προϋπολογισμοί αναφοράς που να αντανακλούν τις δαπάνες των νοικοκυριών με στόχο τον σχεδιασμό της στήριξης που θα παρασχεθεί και τον έλεγχο της επάρκειάς της· θεωρεί ότι το μέσο αυτό έχει καθοριστική σημασία για την αναζωογόνηση της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ, τη μείωση των ανισοτήτων και την επίτευξη του στόχου για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που περιλαμβάνεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· τονίζει ότι η μείωση των οικιακών δαπανών για τα φτωχά νοικοκυριά θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά και στην οικονομία - ιδίως στην τοπική - όσο και στην κοινωνική συνοχή·

33.  υπενθυμίζει ότι τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, στη στέγαση και στους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να συνδέσει καλύτερα τις πολιτικές της με την καταπολέμηση της φτώχειας, να βελτιώσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να διευκολύνει τον τακτικό διάλογο με τους ανθρώπους που βιώνουν φτώχεια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν·

34.  τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υφίσταται ορισμός της ενεργειακής ένδειας σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αξιολογηθούν ορθά η σοβαρότητα, τα αίτια και οι επιπτώσεις αυτής της διάστασης της φτώχειας στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς έναν κοινό ορισμό της ενεργειακής ένδειας και να προσδιορίσει τους παράγοντες που καθιστούν ευάλωτα τα νοικοκυριά·

35.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο πλαίσιο αυτό αξιολογήσεις των επιπτώσεων και πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας στα κράτη μέλη· τονίζει ότι η ενέργεια πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή για όλους τους πολίτες της Ευρώπης·

36.  τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτραπεί το ενδεχόμενο να περιέλθουν ακόμη περισσότεροι νέοι σε κατάσταση ενεργειακής ένδειας στο μέλλον·

37.  επισημαίνει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη λήψη οικονομικών αποφάσεων σε μεγαλύτερη ηλικία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαχείριση των δαπανών και των εσόδων· συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα στοχεύουν σε γυναίκες και κορίτσια που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και περιθωριοποιημένες κοινότητες και αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό·

38.  τονίζει ότι σημαντικό ποσοστό των ατόμων που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και, συνεπώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στην αναγκαία αρχική προκαταβολική επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, όπως μόνωση ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτόν δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος συνεχούς χρήσης μεγαλύτερου μεριδίου του εισοδήματος του νοικοκυριού απ’ όσο είναι αναγκαίο σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ενώ δεν αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της ενεργειακής απόδοσης ή της έλλειψης ενέργειας·

39.  καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων (EIGE) και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν έρευνες σχετικά με τις άστεγες γυναίκες, τα αίτια του φαινομένου και τους παράγοντες που το ευνοούν, δεδομένου ότι το φαινόμενο δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στα σημερινά στοιχεία· σημειώνει ότι στα ειδικά ανά φύλο στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκαταλέγονται η οικονομική εξάρτηση λόγω φύλου, η προσωρινή στέγαση και η αποφυγή κοινωνικών υπηρεσιών·

40.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία κατάρτισης προϋπολογισμού αναφοράς, και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό του, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων λόγω φύλου στο πλαίσιο των νοικοκυριών·

41.  θεωρεί ότι το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ως πιθανός παράγοντας τρωτότητας και αποκλεισμού·

Εστίαση της χρηματοδότησης και των πολιτικών στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ενεργειακής ένδειας

42.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να παράσχουν μικροπιστώσεις ή άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια μέσω λ.χ. της ΕΤΕπ σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος προκειμένου να στηρίξει την αρχική τους επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή σε ενεργειακή απόδοση, όπως μόνωση, ηλιακή ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικές συσκευές·

43.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται, τόσο στις νέες κατοικίες όσο και στις ανακαινίσεις υφιστάμενων κατοικιών, να έχουν ως γνώμονα την ενεργειακή απόδοση·

44.  υπενθυμίζει ότι η εστίαση ορισμένων πολιτικών και της χρηματοδότησης της Ένωσης στη μείωση του ενεργειακού κόστους των φτωχών νοικοκυριών μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση έχει μεσοπρόθεσμα πολλαπλά θετικά αποτελέσματα: βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της υγείας των ενδιαφερόμενων, μείωση των εξόδων των νοικοκυριών με αποτέλεσμα την ελάφρυνση του προϋπολογισμού των φτωχών οικογενειών, αύξηση των τοπικών επενδύσεων, δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης και συμβολή στους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

45.  τονίζει, επίσης, την ανάγκη παρακολούθησης της χρήσης των ταμείων και απλούστευσης των πληροφοριών και της πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους·

46.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η φτώχεια να μην προσεγγίζεται μόνο από κοινωνική ή πολιτική, αλλά και από οικονομική σκοπιά, με βάση τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της την ανάγκη αντιμετώπισης της ανισότητας που επικρατεί σήμερα και η οποία περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη, επηρεάζει δυσμενώς τη συνοχή και ενισχύει τη φτώχεια·

47.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, η πρώτη εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού με σκοπό την πρόληψη σοβαρών διακυμάνσεων των τιμών και της κερδοσκοπίας στην αγορά ενέργειας, δημιουργώντας ισχυρότερες διασυνδέσεις και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ενοποίηση της αγοράς και βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και αυξάνοντας τις επενδύσεις στην έρευνα με αντικείμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δεύτερα ενισχύοντας τις πολιτικές τους με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα νοικοκυριά εκτός δικτύου που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό· φρονεί ότι η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Ένωσης·

48.  θεωρεί λυπηρή τη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία επί των φυσικών πόρων και των πηγών ενέργειας, ιδίως των μη μετεγκαταστάσιμων, όπως για παράδειγμα των υδροηλεκτρικών, και ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των φτωχών οικογενειών, μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης εσόδων που προκύπτουν από την επιβολή κατάλληλης φορολογίας·

49.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, λόγω της δυνητικής σημασίας τους για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό των ευρωπαϊκών ταμείων όσον αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας· τονίζει ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική απορρόφηση, όπως η δυνατότητα πρόσβασης μικρότερων οργανισμών στα διαρθρωτικά ταμεία ή η έλλειψη ενημέρωσης ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων·

50.  υπενθυμίζει ότι για τη στόχευση δικαιούχων που εργάζονται με φτωχά νοικοκυριά ή ανήκουν σε αυτά υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πληρούνται περισσότερο βαθμό από τα ΕΔΕΤ και λιγότερο από μεγαλύτερα ταμεία, όπως το ΕΤΠΑ·

51.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν τη χρήση μηχανισμών διασταυρούμενης χρηματοδότησης, ιδίως μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, όσον αφορά τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενεργειακής απόδοσης που στοχεύουν στα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια· τονίζει τα πολλαπλά οφέλη των πολυταμειακών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση οριζόντιων ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή ένδεια·

52.  τονίζει ότι η ποιότητα των κατοικιών των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές τείνει να είναι πολύ κακή, είτε πρόκειται για ενοικιαστές είτε για ιδιοκτήτες· υπενθυμίζει ότι το γεγονός αυτό επιτείνει τις λεγόμενες επιπτώσεις εγκλωβισμού λόγω του υψηλού κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και δεν αφήνει περιθώρια επενδύσεων στη μείωση του ενεργειακού κόστους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο το LEADER και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στοχεύουν στην καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας στις αγροτικές περιοχές, κατευθύνοντας τα επιχειρησιακά προγράμματα και τη χρηματοδότηση προς την παραγωγή διαφοροποιημένης ενέργειας από ανανεώσιμες ειδικά στο πλαίσιο τοπικών δικτύων, που να συμπεριλαμβάνει μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια που προορίζονται για νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια·

53.  υπενθυμίζει ότι οι ενοικιαστές έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενεργειακής απόδοσης, καθώς δεν είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου· υπενθυμίζει ότι οι ενοικιαστές έχουν λιγότερα κίνητρα να επενδύσουν δεδομένου ότι μετακομίζουν ευκολότερα και συχνότερα από τους ιδιοκτήτες· χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο της Επιτροπής «Fuel/Energy poverty - assessment of the impact of the crisis and review of existing and possible new measures in the Member States» (Ένδεια καυσίμων/ενεργειακή ένδεια – αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης και επισκόπηση των υφιστάμενων και πιθανών νέων μέτρων στα κράτη μέλη) που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, βάσει των αποτελεσμάτων του εν λόγω πιλοτικού σχεδίου, διατάξεις που να καθιστούν δυνατή την χορήγηση χρηματοδότησης της ΕΕ για μέτρα ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνουν οι ενοικιαστές·

54.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τουλάχιστον το 20 % των συνολικών πόρων του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθεί για τον στόχο «προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και ότι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μέτρα κοινωνικής ένταξης·

55.  τονίζει την άμεση ανακούφιση και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των άπορων νοικοκυριών όταν παρέχονται σε αυτά τα νοικοκυριά πόροι για μικρής κλίμακας και χαμηλού κόστους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως οι ηλιακοί συλλέκτες για κατοικίες που δεν είναι συνδεδεμένες με το ενεργειακό δίκτυο·

Σύνδεση των κοινωνικών στόχων και της ενεργειακής πολιτικής

56.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενεργειακή πολιτική αναγνωρίζει τους κοινωνικούς στόχους στις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, και ιδίως η οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και η οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι συναφείς διατάξεις της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για τη στόχευση των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και της κοινωνικής κατοικίας (άρθρο 7 παράγραφος 7) δεν αξιοποιούνται πλήρως από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης και της εκτίμησης αντικτύπου της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση που θα διενεργήσει, την εφαρμογή και τη χρήση του άρθρου 7 παράγραφος 7 και του άρθρου 5 παράγραφος 7· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, το ενδεχόμενο να ενισχύσει το άρθρο 7, ιδίως την παράγραφο 7, προκειμένου τα κράτη μέλη να ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν κοινωνικούς στόχους στους μηχανισμούς τους υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης·

57.  υπενθυμίζει ότι οι τοπικές αρχές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προωθώντας εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης, όπως μεταξύ άλλων συνεργατικά μοντέλα, καθώς και συμφωνίες συλλογικής αγοράς, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συνδυάζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις τους συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη μείωση των τιμών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον ρόλο των τοπικών αρχών στην άμβλυνση της ενεργειακής ένδειας·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την επαρκή θερμοκρασία στις οικίες· στηρίζοντας τις πλέον ευπαθείς ομάδες, ιδίως τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα που πάσχουν από μόνιμη ασθένεια ή αναπηρία, προκειμένου να προστατευθούν η υγεία και η ευημερία τους·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αμέσως δράση για την αντιμετώπιση της επισφαλούς εργασίας που εμποδίζει τα άτομα να έχουν τακτικό και ασφαλές εισόδημα, θέτοντας με τον τρόπο αυτόν εμπόδιο στην επιτυχή κατάρτιση του προϋπολογισμού και στην πληρωμή των λογαριασμών του νοικοκυριού·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε οικονομική προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ·

Στέγαση και φτώχεια

61.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ισχυρά μέτρα για την κοινωνική στέγαση και να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στις κοινωνικές ενοικιαζόμενες κατοικίες μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων· συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν την προσφορά ποιοτικής κοινωνικής στέγης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων, και κυρίως των πλέον ευάλωτων ατόμων, σε κατάλληλη στέγαση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευκαιρίες τους για παροχή κοινωνικής στέγης με εναλλακτικές νόμιμες κατασκευές· συνιστά στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις συμμαχίες μεταξύ των καταναλωτών·

62.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της ποιοτικής και προσιτής παιδικής μέριμνας η οποία επιτρέπει στους γονείς να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους· τονίζει τη σημασία της ιδίως για τους μόνους γονείς και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την άμεση βελτίωση των διατάξεων περί παιδικής μέριμνας·

63.  επισημαίνει ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η ανακαίνιση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών συχνά δεν στοχεύουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες· εμμένει στο γεγονός ότι οι πολιτικές ανακαίνισης σπιτιών πρέπει να στοχεύουν πρωτίστως στα άπορα, οικονομικά αποκλεισμένα και ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση στα νοικοκυριά που έρχονται αντιμέτωπα τόσο με ανισότητες λόγω φύλου όσο και με πολλαπλές διακρίσεις·

64.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι συνεταιρισμοί και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες, για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών, ιδίως των γυναικών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, καθώς και για την αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας τους·

65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δέσμευση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων και τις διαδικασίες συνομιλιών που προάγουν και διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και ειδικότερα γυναικών και κοριτσιών, στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής σχετικά με την κοινωνική ένταξη σε όλα τα επίπεδα·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να τεθεί τέλος στην εξωφρενική μισθολογική ψαλίδα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, η οποία αντιστοιχεί σήμερα σε 16 % και ανέρχεται σε έως και 39 % για τις συντάξεις, και επισημαίνει την καθοριστική σημασία των μέτρων αυτών για τις μόνες μητέρες, των οποίων οι δαπάνες για το νοικοκυριό ενδέχεται να αποδειχθούν πραγματικά επαχθείς·

67.  επισημαίνει ότι οι μόνοι γονείς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας (34 %) από τον μέσο όρο· επισημαίνει ότι ένας βασικός παράγοντας που συντελεί στον αυξημένο αυτόν κίνδυνο είναι το γεγονός ότι, λόγω των δαπανών για τη φροντίδα των παιδιών, οι μόνοι γονείς είτε αντιμετωπίζουν αποκλεισμό από την εργασία είτε έχουν επισφαλή, χαμηλόμισθη απασχόληση· παρακινεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για έναν αξιοπρεπή μισθό που να διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών των εργαζομένων·

68.  επισημαίνει ότι το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων συμβάλλουν καθοριστικά στη φτώχεια των γυναικών· επισημαίνει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει στη φτώχεια των γυναικών ο αποκλεισμός των γυναικών από τομείς της οικονομίας όπου κυριαρχούσαν παραδοσιακά οι άνδρες, όπως η τεχνολογία, η επιστήμη, η ανώτερη διοίκηση και η λήψη αποφάσεων, καθώς και η υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε συγκριτικά χαμηλόμισθους τομείς, όπως η περίθαλψη, οι δημόσιες υπηρεσίες, η μερική απασχόληση και η χαμηλά αμειβόμενη επισφαλής εργασία· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών οφείλεται εν μέρει στα μακροχρόνια άνισα πρότυπα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να δίδεται προτεραιότητα, στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής και των συμφωνιών διαμόρφωσης των μισθών, σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας·

69.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και των κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών μέσω πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας με ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης σε γυναικοκρατούμενους τομείς· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην εκπροσώπηση και χειραφέτηση των γυναικών στον χώρο εργασίας, καθώς και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού· καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν και να διενεργήσουν έρευνες για τους μισθούς ανά εργοδότη και ανά τομέα προκειμένου να καταδειχθούν τα άνισα μισθολογικά συστήματα που επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες στον ίδιο χώρο εργασίας, ως μέσο επιτάχυνσης της προόδου για την εξίσωση των αμοιβών·

70.  τονίζει ότι πρέπει να σχεδιαστούν, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών των ευάλωτων ομάδων και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, που αντιμετωπίζουν ειδικές μορφές ανισοτήτων λόγω φύλου και πολλαπλές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καταρτίζουν πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες, οι γυναίκες Ρομά και οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές και σε μειονεκτούσες περιοχές, οι ανύπανδρες μητέρες, καθώς και οι φοιτήτριες σε πανεπιστήμια και σχολές·

Φτώχεια και πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

71.  υπενθυμίζει ότι η ίση πρόσβαση όλων σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα, ιδίως στην ΕΕ·

72.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά περιορισμένη λόγω οικονομικών ή περιφερειακών δυσκολιών (για παράδειγμα, σε αραιοκατοικημένες περιοχές) και αυτό αφορά ιδίως την τρέχουσα περίθαλψη (όπως η οδοντιατρική ή η οφθαλμολογική περίθαλψη) και την προληπτική περίθαλψη·

73.  υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι ανισότητας σε θέματα υγείας επιτείνονται περαιτέρω από τον συνδυασμό της φτώχειας με άλλους παράγοντες που καθιστούν έναν άνθρωπο ευάλωτο (όπως η παιδική ηλικία ή το γήρας, η αναπηρία ή οι μειονοτικές καταβολές) και ότι η κακή υγεία μπορεί να οδηγήσει στη φτώχεια·

74.  υπογραμμίζει τη σημασία των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης για την κάλυψη των κενών που αφορούν τις ικανότητες, μέσω της προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

75.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία: καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα», η οποία προβλέπει περαιτέρω δράσεις, προκειμένου ιδίως να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, να μειωθεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·

76.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, οι οποίες θα επιτρέψουν εν καιρώ τη μείωση ορισμένων από τις ανισότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στη βάση των οικουμενικών αξιών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, να εστιάσουν την προσοχή τους στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας·

77.  καλεί τα κράτη μέλη να επιλύσουν τα προβλήματα της άνισης πρόσβασης στην περίθαλψη που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως π.χ. στους τομείς της οδοντιατρικής και της οφθαλμολογίας·

78.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει επειγόντως κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν επιστροφή εξόδων στους ασθενείς και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να περιοριστούν οι ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα για τη θεραπεία παθήσεων ή ασθενειών, όπως η οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση και η νόσος Αλτσχάιμερ, για τις οποίες δεν προβλέπεται επιστροφή των εξόδων σε ορισμένα κράτη μέλη·

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και φτώχεια

79.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης, ίση και απεριόριστη πρόσβαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αγορές και τηλεπικοινωνίες, ιδίως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·

80.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγικές με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση της ίσης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ιδίως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

Νερό και φτώχεια

81.  υπενθυμίζει ότι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει το δικαίωμα σε καθαρό και ποιοτικό πόσιμο νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής ως ανθρώπινο δικαίωμα· παρατηρεί, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιοχές, ιδίως στις αγροτικές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεν είναι εγγυημένη η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν χωρίς καθυστέρηση την πρόσβαση όλων σε πόσιμο νερό· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή ελάχιστου μισθού και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ευάλωτων νοικοκυριών·

82.  ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το σύνολο του πληθυσμού τους να έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό το συντομότερο δυνατό·

o
o   o

83.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(2) ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(6) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214.
(7) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 66.
(9) ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ.13.
(10) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 57.
(11) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 57.
(12) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F
(13) http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_fre.pdf
(14) https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/2014_Bilan12_Innocenti.pdf
(15) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=2345& furtherNews=yes.
(16) ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 130
(17) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 21.
(18) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 23.
(19) ΕΕ C 166 της 7.6.2011, σ. 18.
(20) Κοινή γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, 13809/14 SOC 662 EMPL 120 EDUC 297 ECOFIN 876, 3 Οκτωβρίου 2014.
(21) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7744&visible=0.
(22) Center for responsible lending, Durham, http://www.responsiblelending.org/state-of-lending/cumulative/ , http://www.uvcw.be/no_index/cpas/panier-etude-qualitative.pdf
(23) Ricardo Cherenti, Belgian Federation of public local social action center, http://www.uvcw.be/no_index/cpas/panier-etude-quantitative.pdf
(24) Γνωμοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς το Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6491/11, SOC 124, 15 Φεβρουαρίου 2011.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0294.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0264.
(27) ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(30) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 40.
(31) ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 74.
(32) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 8.


Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη
PDF 577kWORD 196k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη (2014/2205(INI))
P8_TA(2016)0137A8-0043/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2014)0263) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2014 και της 12ης Δεκεμβρίου 2014 επί της ανακοίνωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015» (COM(2015)0044),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους» (COM(2013)0092) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013 επί της ανακοίνωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 επί της ανακοίνωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τις ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), που περιγράφεται στην έκθεση της ΔΗΕΕΑ του 2014 για τις Παγκόσμιες Επενδύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της εξορυκτικής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(4) και ιδίως το αίτημα που διατυπώνεται εκεί για ευθυγράμμιση του ιδιωτικού τομέα με τους ΣΒΑ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον ρόλο της ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της παραγωγής πλούτου για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες της πλατφόρμας συνδυασμού μέσων της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής συνεργασίας από τη σύστασή της έως τα τέλη Ιουλίου του 2014 (COM(2014)0733),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, της 2ας Μαρτίου 2005, και το πρόγραμμα δράσης της Άκκρα, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 16/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη σύμπραξη του Μπουσάν για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, που συμφωνήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2011(6), και ιδίως την παράγραφο 32 που αναφέρεται στην ανάγκη αναγνώρισης του κεντρικού ρόλου που έχει ο ιδιωτικός τομέας στην πρόοδο της καινοτομίας, στη δημιουργία πλούτου, εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, στην κινητοποίηση εγχώριων πόρων και, κατ' επέκταση, στη μείωση της φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα(7) και την εταιρική σχέση για την ευημερία(8) που προέκυψε από την πρωτοβουλία του φόρουμ του Μπουσάν για τον ιδιωτικό τομέα (Private Sector Building Block),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων με τίτλο «The future we want» (Το μέλλον που θέλουμε) της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ρίο+20 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Ιουνίου 2012(9),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(10),

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις: συμπληρωματικότητες και ειδικές συνεισφορές(11),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη(12),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του ομίλου της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο 2013-2017, με τίτλο «Supporting the transformation of the private sector in Africa» (Στήριξη του μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική)(13),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική(14),

–  έχοντας υπόψη την Διακήρυξη της Λίμα του UNIDO με τίτλο: Towards Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID) (Προωθώντας την αειφόρο βιομηχανική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς)(15),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που προβλέπει την υποχρέωση να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς παροχής εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προσβάσιμων στο ευρύ κοινό λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία(16),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015, στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζεται ως κύριος εκτελεστικός εταίρος, και τον ρόλο του στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία,

–  έχοντας υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του 2010 σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση της εγγείου ιδιοκτησίας(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0043/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του δημόσιου τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας συνιστά την κινητήριο δύναμη για την παραγωγή πλούτου και την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις οικονομίες της αγοράς, καθώς είναι υπεύθυνος για το 90% των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας αντιστοιχεί στο 84% του ΑΕγχΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και ότι έχει την ικανότητα να αποτελέσει βιώσιμη βάση για την κινητοποίηση εγχώριων πόρων με την προϋπόθεση ότι διέπεται από κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να διαφυλάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, και ότι συμμετέχει σε συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες βελτιώσεις της εγχώριας οικονομίας, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην καταπολέμηση της ανισότητας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Ανθρώπινης Φτώχειας, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι κερδίζουν λιγότερα από 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ανισότητα, σε συνδυασμό με τη φτώχεια, συνιστά μία από τις κυριότερες απειλές κατά της παγκόσμιας σταθερότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης ενός ισχυρού μεταποιητικού τομέα και της μείωσης της φτώχειας: αύξηση κατά 1% της κατά κεφαλήν προστιθέμενης αξίας του µμεταποιητικού τομέα ισοδυναμεί με μείωση της φτώχειας κατά περίπου 2%(18)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, καθώς εκτιμάται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ επιπλέον, ανά έτος, σε σύγκριση με τους πόρους που δαπανώνται σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώνει, αλλά όχι να υποκαθιστά τη δημόσια χρηματοδότηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ ανακήρυξε το έτος 2012 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών προκειμένου να τονίσει την συμβολή τους στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση της αυτάρκειας των ανθρώπων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεταιριστικός τομέας διεθνώς αριθμεί συνολικά περί τα 800 εκατομμύρια μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες και εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε περισσότερες από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (πΜMME), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά όλων των οικονομιών της αγοράς, υφίστανται μεγαλύτερες κανονιστικές επιβαρύνσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες σε σύγκριση με αυτές στην ΕΕ και ότι η πλειονότητά τους δραστηριοποιείται στην άτυπη οικονομία, με αποτέλεσμα να πλήττονται από την αστάθεια και να μην τους αναγνωρίζονται νομική προστασία, εργασιακά δικαιώματα και πρόσβαση στη χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Επιχειρείν 2014», οι φτωχότερες χώρες υφίστανται τις περισσότερες κανονιστικές επιβαρύνσεις(19)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκβιομηχάνιση (ιδίως μέσω της ανάπτυξης τοπικών μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και μικρών και μεσαίου μεγέθους βιομηχανιών (ΜΜΒ)) αποτελεί μοχλό προώθησης της ευημερίας και της ανάπτυξης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη δηλώνεται ότι η ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω διακήρυξη αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συνεπάγεται τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στο πλαίσιο της διακήρυξης αναλαμβάνονται δεσμεύσεις με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως υποδεικνύεται στην πρόταση της UNCTAD για επενδύσεις στους ΣΒΑ (ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των συνεισφορών από τον ιδιωτικό τομέα(20)), με την προϋπόθεση ότι οι ΑΞΕ διέπονται από κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και συνοδεύονται από συγκεκριμένες βελτιώσεις της εγχώριας οικονομίας, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας και τη δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης για το τοπικό εργατικό δυναμικό, περιλαμβανομένων των γυναικών και των νέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγικοί δασμοί συμβάλλουν καθοριστικά στα κρατικά έσοδα και επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων κλάδων στην εγχώρια αγορά των αναπτυσσόμενων χωρών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι εισαγωγικοί δασμοί στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα επιτρέπουν την παραγωγή προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της αγροτικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ασφάλεια των τροφίμων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% των εργαζομένων στις αναπτυσσόμενες χώρες απασχολείται στην άτυπη οικονομία σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και ότι το 70% των πΜΜΜΕ δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ακόμα κι αν την χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 51 από τις 100 μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες στον κόσμο είναι εταιρείες και ότι στις 500 κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες αντιστοιχεί το 70% σχεδόν του παγκόσμιου εμπορίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση κατά κεφαλήν προστιθέµενη αξία του µεταποιητικού τοµέα των βιομηχανικών χωρών είναι 10 φορές υψηλότερη από εκείνη των αναπτυσσόμενων χωρών και 90 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ)(21)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοσιονομικό περιθώριο των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένο από τις απαιτήσεις των παγκόσμιων επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών αγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται ιδιαίτερα από την εταιρική φοροαποφυγή, καθώς οι χώρες αυτές βασίζονται περισσότερο από ό,τι οι χώρες του ΟΟΣΑ στον εταιρικό φόρο εισοδήματος για τη συγκέντρωση εσόδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρακτικές οι οποίες διευκολύνουν την αποφυγή φορολογίας από διεθνικές εταιρείες και από ιδιώτες χρησιμοποιούνται ευρέως από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου που συμβουλεύει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-Moon, σχετικά με το αναπτυξιακό θεματολόγιο μετά το 2015, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων 250 εταιρειών (με ετήσια έσοδα 8 τρισεκατ. USD) σε 30 χώρες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα πρέπει να ενσωματωθεί στις εταιρικές στρατηγικές τους προκειμένου να μπορέσουν οι εταιρείες να αξιοποιήσουν τις εμπορικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθυμία του ιδιωτικού τομέα να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη παρεμποδίζεται συχνά από την έλλειψη σαφών προτύπων για την συμμετοχή επιχειρήσεων σε συμπράξεις με τον δημόσιο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι δυνητικός πάροχος αγαθών και υπηρεσιών σε φτωχές κοινότητες και ανθρώπους, μειώνοντας το κόστος, αυξάνοντας τις επιλογές, προσαρμόζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις ιδιαίτερες ανάγκες των αποδεκτών και συμβάλλοντας στη διάδοση περιβαλλοντικών και κοινωνικών διασφαλίσεων και προτύπων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει ενός ευρέως αποδεκτού ορισμού, οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) μπορούν να οριστούν ως πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικών φορέων, δημοσίων οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), οι οποίες επιδιώκουν την επίτευξη ενός αμοιβαία επωφελούς δημόσιου στόχου μέσω της κοινής χρήσης πόρων και/ή εμπειρογνωμοσύνης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης (EDFI), μια ομάδα 15 διμερών οργανισμών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάθεση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στον ιδιωτικό τομέα των αναπτυσσόμενων και μεταρρυθμιζόμενων οικονομιών, επιζητούν να επενδύουν σε εταιρείες με διαφορετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα, από αξιόπιστες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρισμού και πόσιμου νερού μέχρι την παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ και πρόσβασης μικρών γεωργικών μονάδων στις αγορές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ αποτελούν συνηθισμένη πρακτική στις ανεπτυγμένες χώρες εδώ και δεκαετίες, και ιδίως στις χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, ότι χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας σε αναπτυσσόμενες χώρες από την πλειονότητα των χορηγών, και ότι ισοδυναμούν με περίπου 15-20% των συνολικών επενδύσεων σε υποδομές·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι στις αναπτυσσόμενες χώρες, παραμένουν αποκλεισμένοι από τις επιχειρηματικές κοινότητες και από τον επίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα και δεν μπορούν να αποκτήσουν δική τους περιουσία και γη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται διαφορά μεταξύ των φύλων της τάξεως των 6-9 ποσοστιαίων μονάδων σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί σημαντικό μέσο για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας και για την αντιστροφή της τάσης να υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στις επιχειρηματικές κοινότητες των αναπτυσσόμενων χωρών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν σχεδιάζονται κατάλληλα και υλοποιούνται αποτελεσματικά, οι ΣΔΙΤ μπορούν να κινητοποιήσουν μακροπρόθεσμη ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, να παραγάγουν καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα και να ενσωματώσουν εσωτερικούς μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη λογοδοσία των εν λόγω συμπράξεων όσον αφορά τα αναπτυξιακά αποτελέσματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΔΙΤ στις αναπτυσσόμενες χώρες συγκεντρώνονται έως σήμερα κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών, ενώ το δυναμικό τους στους τομείς της γεωργίας, της εκπαίδευσης, των πράσινων τεχνολογιών, της έρευνας και της καινοτομίας, της υγειονομικής περίθαλψης και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα σχεδόν των δανείων που έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν διοχετευθεί σε δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό μέσο της συμφωνίας του Κοτονού, της ΕΤΕπ, έχει αναγνωριστεί ως ένα μοναδικό ανανεώσιμο κεφάλαιο με ικανότητα ανάληψης κινδύνου, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλότερου κινδύνου με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 45 εκατομμύρια άτομα επιδιώκουν ετησίως να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό του αναπτυσσόμενου κόσμου(22), ενώ το 34 % των επιχειρήσεων σε 41 χώρες παραδέχεται ότι δεν μπορεί να βρει τους εργαζομένους που χρειάζεται·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για αλλαγή, ο συνδυασμός πόρων αναγνωρίζεται ως σημαντικό μέσο μόχλευσης πρόσθετων πόρων μέσω του συνδυασμού των επιχορηγήσεων της ΕΕ με δάνεια ή κεφάλαια δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτών· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η ειδική έκθεση 16/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρήση του συνδυασμού επιχορηγήσεων κατέληξε στο συμπέρασμα πως για σχεδόν το ήμισυ των έργων που εξετάστηκαν δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι επιχορηγήσεις ήταν δικαιολογημένες, ενώ για ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχαν ενδείξεις ότι οι επενδύσεις θα είχαν γίνει και χωρίς τη συμβολή της ΕΕ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεταποιητικός τομέας, με περίπου 470 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2009 και περίπου μισό δισεκατομμύριο θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2013(23), παρέχει μεγάλες δυνατότητες για απασχόληση και παραγωγή πλούτου, καθώς και για αξιοπρεπή και υψηλής ειδίκευσης εργασία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πλούτος συγκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στα χέρια μιας μικρής ελίτ πλουσίων και αναμένεται ότι το πλουσιότερο 1% θα κατέχει πάνω από τον μισό παγκόσμιο πλούτο ήδη το 2016·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκαιη και προοδευτική φορολογία με κριτήρια ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων, ενθαρρύνοντας την αναδιανομή του πλούτου σε κάθε χώρα, από πολίτες υψηλότερων εισοδημάτων στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη·

Μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα

1.  αναγνωρίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, εάν διέπονται από κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο· επιδοκιμάζει και συμμερίζεται τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με έναν ισχυρότερο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή συνεργασία· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποστηρίξει την ανάδειξη του ιδιωτικού τομέα, μαζί με άλλους κρατικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές αναπτυξιακές οργανώσεις και με επιχειρηματικά μοντέλα που δεν εφαρμόζουν αποκλεισμούς, όπως οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, σε σημαντικό εταίρο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο των ΑΣΧ του ΟΗΕ, κάτι που επιβάλλει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια για χρηστή διακυβέρνηση, μείωση της φτώχειας και δημιουργία πλούτου μέσω βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και για τη μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών· τονίζει ότι πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητοί, και να αναγνωριστούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι διακριτοί ρόλοι των παραγόντων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη δραστήρια συμμετοχή της στις συζητήσεις για την Ατζέντα 2030, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ποικιλομορφία του ιδιωτικού τομέα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά τις προσπάθειες για μείωση της φτώχειας στις πιο περιθωριοποιημένες και δυσπρόσιτες περιοχές· θεωρεί ότι κάθε πολιτική της ΕΕ που επιδιώκει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, πρέπει να καθορίζει τον κλάδο του ιδιωτικού τομέα στον οποίο απευθύνεται·

3.  τονίζει ότι οι μελλοντικές συμπράξεις, στο πλαίσιο του θεματολογίου βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030, πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στην αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων· υπενθυμίζει ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) πρέπει να παραμείνει καίριο μέσο για την εξάλειψη όλων των μορφών φτώχειας και την κάλυψη των βασικών κοινωνικών αναγκών στις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την ιδιωτική χρηματοδότηση· αναγνωρίζει τις δυνατότητες μόχλευσης των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων με ΕΑΒ, υπό τις προϋποθέσεις της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κυριότητας, της ευθυγράμμισης με τις προτεραιότητες των ενδιαφερόμενων χωρών και μετά από υπολογισμό του κινδύνου για τη βιωσιμότητα του χρέους·

4.  ζητά αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, το πόσιμο νερό, την υγεία και την εκπαίδευση·

5.  πιστεύει ότι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας είναι περισσότερο αποτελεσματικοί όταν συνεργάζονται για τη δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος για τις επενδύσεις, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης· τονίζει ότι όλες οι συμπράξεις και οι συμμαχίες με τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εστιάζουν σε προτεραιότητες για τη δημιουργία κοινών αξιών που ευθυγραμμίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους με τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ και συμμορφώνονται προς τα διεθνή πρότυπα για την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα· πιστεύει ότι αυτές οι συμπράξεις και συμμαχίες πρέπει να υπόκεινται σε κοινό σχεδιασμό και διαχείριση με τις αντίστοιχες χώρες εταίρους, με γνώμονα την κοινή ανάληψη των κινδύνων, των ευθυνών και των κερδών, να είναι οικονομικά αποδοτικές και να περιλαμβάνουν σαφείς αναπτυξιακούς στόχους, τακτικά ορόσημα και σαφείς υποχρεώσεις λογοδοσίας και διαφάνειας·

6.  επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ξένες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες στην επιτάχυνση της εγχώριας ανάπτυξης· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι υπεύθυνες επενδύσεις, οι οποίες στηρίζουν τις τοπικές αγορές και συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας·

7.  υποστηρίζει το έργο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οργανισμών Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης (EDFI), τα μέλη της οποίας διαθέτουν κεφάλαια προς επιχειρήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω άμεσων επενδύσεων σε επιχειρήσεις, αλλά και έμμεσα, με τη δέσμευση κεφαλαίων σε τοπικές εμπορικές τράπεζες και σε ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια αναδυόμενων αγορών, εστιάζοντας στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (πΜΜΜΕ)· καλεί την Επιτροπή να ευνοήσει αυτό το είδος προγραμμάτων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης και της συνεργασίας που παρέχει, καθώς ο ιδιωτικός τομέας στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει τεράστια σημασία·

8.  ζητεί την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας για τις εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, όσον αφορά την εξαγωγή τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη συμβολή στη διαφθορά ή για ενέργειες κατά των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ·

9.  τονίζει ότι η πολιτική ασφάλειας, η εμπορική, η επενδυτική και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ συνδέονται μεταξύ τους και έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη και ζητεί οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί την αξιολόγηση όλων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών από την άποψη των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την καθολική πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης, σε όλες τις μελλοντικές διμερείς εμπορικές συμφωνίες, των κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με σκοπό την ενσωμάτωση αποτελεσματικών συστημάτων υποβολής αναφορών για τον ιδιωτικό τομέα·

10.  τονίζει την ανάγκη να μελετηθούν τρόποι με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, με σκοπό να δοθεί ώθηση στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις χώρες που γειτονεύουν με την Ευρώπη, για παράδειγμα μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε κεφάλαια·

11.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην προώθηση, την στήριξη και τη χρηματοδότηση συμπράξεων δημόσιου-δημόσιου τομέα και να συμπεριλάβει την υποχρέωση διεξαγωγής και δημοσιοποίησης εκ των προτέρων αξιολογήσεων των κοινωνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην φτώχεια όταν υλοποιούνται αναπτυξιακά προγράμματα από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα·

12.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει την επίσημη διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από αναπτυξιακά έργα·

13.  υπογραμμίζει την τεράστια δυνητική προστιθέμενη αξία που μπορεί να αντλήσει η ΕΕ από τη σύμπραξή της με τον ιδιωτικό τομέα, σε στενό συντονισμό με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ή οργανισμούς των κρατών μελών της, πολλοί από τους οποίους έχουν αποδεδειγμένη πείρα στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική οικονομία της αγοράς, η οποία βασίζεται στο κράτος δικαίου, συνεχίζει να αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να αντανακλά αυτό το γεγονός·

14.  επιδοκιμάζει το «πλαίσιο για τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τα Ηνωμένα Έθνη», το οποίο τονίζει ότι η ύπαρξη ενός εύρωστου ιδιωτικού τομέα που θα διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντική για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ότι ο ιδιωτικός τομέας συνεισφέρει σημαντικά στην από κοινού επίτευξη προόδου στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα·

15.  επιδοκιμάζει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΟΣΑ για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· επιδοκιμάζει, ιδίως, τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτό, που αναλήφθηκαν σε σχέση με καινοτόμες μεθόδους μόχλευσης της αναπτυξιακής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την κοινή δήλωση που έγινε στο Μπουσάν, το 2011, σχετικά με την επέκταση και βελτίωση της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη συμμετοχικής και βιώσιμης ανάπτυξης ευρείας βάσης·

16.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το ποσοστό της μη συνδεδεμένης διμερούς βοήθειας αυξάνεται συνεχώς, όμως εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες επίσημες και ανεπίσημες μορφές συνδεδεμένης βοήθειας(24)· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη, όσον αφορά την προώθηση της περαιτέρω αποσύνδεσης της βοήθειας, πέραν των ισχυουσών συστάσεων του ΟΟΣΑ· επισημαίνει το αναπτυξιακό δυναμικό μιας μεγαλύτερης μη συνδεδεμένης βοήθειας, που θα ωφελούσε τις τοπικές επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί αύξηση της πραγματικής βοήθειας («real aid») και βιώσιμη δημιουργία περιφερειακών/τοπικών αλυσίδων αξίας· ζητεί να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος των τοπικών φορέων και να δοθεί έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων περιφερειακών/τοπικών αλυσίδων αξίας· τονίζει τη σημασία της τοπικής και περιφερειακής «οικειοποίησης», της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών και μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων από τις ίδιες τις χώρες εταίρους, της προώθησης αναπτυξιακών έργων και της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί η διασφάλιση τοπικών αλυσίδων αξίας· φρονεί ότι η αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αιτιών των σημερινών μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ·

17.  αναγνωρίζει ομοίως το δικαίωμα όλων των χωρών, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών, να επιβάλλουν προσωρινούς περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων για να προλαμβάνουν χρηματοπιστωτικές κρίσεις λόγω βραχυπρόθεσμων και ασταθών ιδιωτικών χρηματοοικονομικών ροών· ζητεί την άρση των περιορισμών του εν λόγω δικαιώματος από όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο ΠΟΕ·

18.  τονίζει ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο της στήριξης του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσβασιμότητα, καθώς ο αποκλεισμός σημαντικών ομάδων του πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρίες, στερεί από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ένα διόλου αμελητέο ποσοστό της αγοράς·

Υποστήριξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες

19.  τονίζει ότι οι πΜΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται πολύ μεγαλύτερες κανονιστικές επιβαρύνσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στην ΕΕ, ότι στερούνται νομικής προστασίας και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ότι δραστηριοποιούνται στο ασταθές πλαίσιο της άτυπης οικονομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των κτηματολογικών συστημάτων· τονίζει την ανάγκη προώθησης του τοπικού ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα μέσω της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της προώθησης της επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή, τους άλλους χορηγούς και τους αναπτυξιακούς οργανισμούς να αυξήσουν την στήριξή τους για την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών ΜΜΕ·

20.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, ενθαρρύνοντας τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής του σε πλαίσιο ανάπτυξης που θα εστιάζει στους εγχώριους συνεταιρισμούς, τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και ιδίως τους μικροκαλλιεργητές, δεδομένου ότι παρέχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την προώθηση της ισότιμης ανάπτυξης των χωρών·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η στήριξη της σύναψης εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανονιστικών πλαισίων τους μέσω της δημιουργίας φιλικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και μηχανισμών στήριξης των επιχειρήσεων και με την ταυτόχρονη επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ της δημιουργίας ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος, μέσω του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου· επισημαίνει την ανάγκη να διευκολυνθεί η δημιουργία αξιόπιστων τραπεζικών συστημάτων και φορολογικών διοικήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ικανών για αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση και διαχείριση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων· ζητεί από τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων να εισαγάγουν μια ρήτρα λήξης ισχύος για την κατάργηση των περιττών μέτρων· επισημαίνει ότι η νομοθεσία πρέπει να υπόκειται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογείται το ενδεχόμενο αρνητικών ποσοστών δημιουργίας θέσεων εργασίας ή απειλών για τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

22.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την κινητοποίηση εγχώριων πόρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και, ιδίως, να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον ευάλωτες χώρες να οικοδομήσουν αποτελεσματικότερους και σταθερούς κρατικούς θεσμούς, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη δίκαιων και αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων· καλεί, στην κατεύθυνση αυτήν, την ΕΕ να αναβαθμίσει την οικονομική και τεχνική υποστήριξή της προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ανώτερο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας· ζητεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, καθώς και από όλους τους οργανισμούς και τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες που συνυπέγραψαν τη Σύμπραξη του Μπουσάν, του 2011, για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για εντατικοποίηση των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών·

23.  ζητεί από την ΓΔ DEVCO (Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης), σε συνεργασία με τη ΓΔ Ανάπτυξης, να αναπαραγάγει τις δομές περιφερειακής στήριξης για τις ΜΜΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες, κατά το πρότυπο του δικτύου Enterprise Europe, προκειμένου να τις βοηθήσει να νομιμοποιηθούν, να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και σε κεφάλαια, να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά και να υπερβούν τα νομικά προσκόμματα, ενισχύοντας ιδίως τις ενδιάμεσες οργανώσεις εκπροσώπησής τους· υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους δομές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε βάθος χρόνου για τη δρομολόγηση τοπικών και περιφερειακών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε διάφορους τομείς, από την αγροτική επιχειρηματικότητα έως την επαγγελματική κατάρτιση και τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας και τη συγκέντρωση τοπικών και διεθνών πόρων·

24.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να υποστηρίξει ένα δίκαιο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα, που συνεπάγεται τη θέσπιση πραγματικά υποχρεωτικών απαιτήσεων δημόσιων δηλώσεων ανά χώρα για τις διεθνικές εταιρείες, τη θέσπιση δημόσιων μητρώων των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, των καταπιστευμάτων και παρόμοιων νομικών οντοτήτων, την εξασφάλιση της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων, με την παράλληλη διαπραγμάτευση συμφωνιών φορολόγησης και επενδύσεων με τις αναπτυσσόμενες χώρες· κρίνει επίσης ότι οι φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης θα πρέπει να επενδύουν μόνο σε εταιρείες και επενδυτικούς οργανισμούς που συμφωνούν να δημοσιοποιούν τους πραγματικούς δικαιούχους τους και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τους οικονομικούς τους λογαριασμούς σε κάθε χώρα·

25.  υπενθυμίζει ότι τα δασμολογικά καθεστώτα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο ενός κανονιστικού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στην ευνοϊκή για τους φτωχούς ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· σημειώνει ωστόσο με ανησυχία ότι η μείωση των εισαγωγικών δασμών σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων των χωρών ΑΚΕ στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ), με την παράλληλη κατάργηση όλων των δασμών στις εισαγωγές της ΕΕ, θα μείωνε σημαντικά τα δασμολογικά έσοδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα επέφερε μέχρι και 15-20 % μείωση των δημόσιων εσόδων· καλεί την ΕΕ να ρυθμίσει την εμπορική της πολιτική σύμφωνα με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη·

26.  επικροτεί το κονδύλιο της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση κοινωνικού αντικτύπου, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου της συμφωνίας του Κοτονού, που επιτρέπει στην ΕΤΕπ να εντείνει τη συνεργασία της με τον ιδιωτικό τομέα σε πιο επικίνδυνους τομείς και σε πιο δύσκολα περιβάλλοντα· εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές στο δανειοδοτικό πλαίσιο της ΕΤΕπ για την Ασία· τονίζει ότι όλες οι επενδύσεις της ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου της συμφωνίας του Κοτονού, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αναπτυξιακές στρατηγικές της κάθε χώρας, σύμφωνα με την αρχή της δημοκρατικής οικειοποίησης·

27.  υπογραμμίζει ότι σε ευάλωτες χώρες και μετασυγκρουσιακά έθνη, οι φραγμοί στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα είναι μεγαλύτεροι από οπουδήποτε αλλού και απαιτείται μια καλύτερα στοχοθετημένη προσέγγιση για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την εξάλειψη των ασφυκτικών και παρωχημένων κανονισμών για τις επιχειρήσεις, των ληστρικών συμπεριφορών και του υψηλού επιπέδου διαφθοράς· στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στην Επιτροπή να διεξάγει διάλογο με τις χώρες εταίρους και τον ιδιωτικό τομέα για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών, προκειμένου να ξεπεραστεί η βαθιά δυσπιστία μεταξύ των κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα, που καλλιεργήθηκε στο πέρασμα των χρόνων λόγω κερδοσκοπικών συμπεριφορών, ευνοιοκρατίας και έλλειψης νομιμότητας·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και να θεσπίσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς για γυναίκες επιχειρηματίες· τονίζει ότι, ως προς τη χρηματοοικονομική ένταξη των γυναικών, η εμπειρία αποδεικνύει τη χρησιμότητα της προσέγγισης που έχει ως βάση την αποταμίευση· συνιστά την εφαρμογή μιας προσέγγισης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα προγράμματα συμπράξεων, σε συνδυασμό με την παροχή κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας στις γυναίκες, τους νέους και τους ανθρώπους με αναπηρίες και με δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων με στόχο τις γυναίκες· ζητεί να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα· συνιστά να ληφθούν μέτρα για την παρακολούθηση της διαδικασίας οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και σημειώνει ότι, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το κατά κεφαλήν εισόδημα θα αυξανόταν σημαντικά αν οι γυναίκες συμμετείχαν κατά το ίδιο ποσοστό με τους άνδρες στο εργατικό δυναμικό·

Δραστηριοποίηση του ευρωπαϊκού και του διεθνούς επιχειρηματικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης

29.  υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη δεν αφορούν μόνο τους χρηματοοικονομικούς πόρους, την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη του, αλλά περιλαμβάνει και τη σύσταση τοπικών αλυσίδων αξίας και διαύλων διανομής, που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, στην προώθηση των δικαιωμάτων και των ευκαιριών των γυναικών και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην ενίσχυση της απήχησης και της αποτελεσματικότητας και στην αύξηση της πρόσβασης σε διαθέσιμα στο εμπόριο και προσιτά προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες· ζητεί οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ανάπτυξη να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των συμφωνημένων διεθνών προτύπων, όπως των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και των προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες αρχές και με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις κατά τη διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασμού τους στις αναπτυσσόμενες χώρες·

30.  τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη· τονίζει την ευθύνη των αναπτυσσόμενων χωρών να στηρίξουν τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των ιδιωτών εργοδοτών, των εργαζομένων και των εθνικών κυβερνήσεων, ως μέσου για τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και της σταθερότητας του κράτους· συγκεκριμένα, καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να διασφαλίσουν ότι ο κοινωνικός διάλογος επεκτείνεται σε ζώνες κατεργασίας προϊόντων προς εξαγωγή (ΕΡΖ) και βιομηχανικές συσπειρώσεις·

31.  τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας, και ιδίως οι τοπικές ΜΜΕ, πρέπει να συμμετέχουν στο διάλογο πολιτικής από κοινού με όλους τους αναπτυξιακούς εταίρους, για να διευκολυνθεί η αμοιβαία κατανόηση και η διαχείριση των προσδοκιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες ως όχημα για τη διεξαγωγή του διαλόγου· υπογραμμίζει τον θετικό και καταλυτικό ρόλο των συνεταιρισμών στην χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την ικανότητά τους να ενισχύουν τις κοινότητες μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και πηγών εισοδήματος· συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι εργαζόμενοι έχουν ιδρύσει συνεταιρισμούς και ενώσεις κοινών υπηρεσιών για να υποστηρίξουν την αυτοαπασχόλησή τους στην άτυπη οικονομία, ενώ στις αγροτικές περιοχές οι αποταμιευτικοί και πιστωτικοί συνεταιρισμοί παρέχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες που δεν υπάρχουν σε πολλές κοινότητες, και χρηματοδοτούν τη δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων· αναγνωρίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει φορείς, όπως κοινωνικές επιχειρήσεις και οργανώσεις δίκαιου εμπορίου, των οποίων οι δραστηριότητες βασίζονται σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τις εν λόγω προσπάθειες στις εργασίες της σχετικά με το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη·

32.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την πρόταση των επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για υποστήριξη της θέσπισης δεσμευτικών κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από τις επιχειρήσεις για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται ως ένας από τους νέους προτεινόμενους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

33.  καλεί την ΕΕ να συμβάλει στην ενίσχυση και την ανάπτυξη των δομών, των δικτύων και των οργανισμών των εγχώριων φορέων του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των πΜΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο τους κατά τη χάραξη εθνικής και περιφερειακής πολιτικής·

34.  τονίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η έλλειψη έργων με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, λόγω ανεπαρκών νομοθετικών, θεσμικών και φορολογικών πλαισίων και ικανοτήτων επιβολής, καθώς και της έλλειψης πόρων για τον επενδυτικό σχεδιασμό και την προετοιμασία των έργων· ζητεί την αύξηση της τεχνικής υποστήριξης προς τις δημόσιες επιχειρήσεις των χωρών εταίρων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά τους να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση των ΣΔΙΤ και να ζητούν την οικειοποίησή τους κατά το τέλος της διαδικασίας· τονίζει την ανάγκη του ιδιωτικού τομέα για πρόβλεψη της απόδοσης μακροπρόθεσμων επενδύσεων, καθώς, ανάλογα με τους μετόχους του, θα μπορούσε να στερείται τη μακροπρόθεσμη προοπτική που απαιτείται για αποδόσεις σε κοινωνικούς τομείς οι οποίοι είναι καθοριστικής σημασίας για την ανθρώπινη ανάπτυξη·

35.  τονίζει ότι η ιδιωτική συμμετοχή στις υποδομές σε αναπτυσσόμενες χώρες έχει αυξηθεί σημαντικά, από 18 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 1990 σε 150 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2013· ζητεί τη συνέχιση αυτής της τάσης στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη πρόσβασης σε υποδομές αποτελεί βασικό φραγμό στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, υπονομεύοντας την απόδοση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

36.  τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες των ΣΔΙΤ στον γεωργικό τομέα, βάσει ενός σαφώς καθορισμένου νομοθετικού πλαισίου για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την ασφάλεια των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας, με στόχο την αποτροπή της αρπαγής γαιών και τη διασφάλιση αυξημένης και αποδοτικής γεωργικής παραγωγής· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, το 2014, τέθηκε σε εφαρμογή πρόγραμμα της ΕΕ για την ενίσχυση της διαχείρισης της γης στις αφρικανικές χώρες· συνιστά την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ και των αντιπροσωπειών της με τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, καθώς και με την ΕΤΕπ, το Διεθνές ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (IFAD) και άλλους παρόμοιους φορείς, όσον αφορά την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη αγορακεντρικών λύσεων στα προβλήματα της γεωργίας· τονίζει την ανάγκη θέσπισης οικονομικών κινήτρων προκειμένου να αποτραπεί ο αποκλεισμός φτωχών απομακρυσμένων πληθυσμών και γεωργών με καλλιέργειες που δεν έχουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον ή είναι απίθανο να ενδιαφέρουν εταίρους βιομηχανικών γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι διασφαλίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, με την ελεύθερη, εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωσης συναίνεσή τους όσον αφορά το σχετικό έργο, και νομική υποστήριξη των εν λόγω κοινοτήτων, όποτε την χρειαστούν· ζητεί από την Επιτροπή να συνοδεύουν τα έργα με διαδικασίες παρακολούθησης και να διαπραγματεύονται την αναθεώρηση των συμβάσεων σε περιπτώσεις που αποδεικνύονται επιβλαβείς για τον τοπικό πληθυσμό·

37.  τονίζει επίσης τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ΣΔΙΤ στον γεωργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών, και οι οποίοι πρέπει να αποτραπούν· τονίζει τη σημασία της εστίασης της βοήθειας σε γεωργούς μικρής κλίμακας και ιδίως σε γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να συνδέει τις ΣΔΙΤ στον γεωργικό τομέα οι οποίες περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια, με ολοκληρωμένα μέτρα για την προστασία των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων και άλλων ευάλωτων χρηστών γης από ενδεχόμενη απώλεια πρόσβασης στη γη ή το νερό· τονίζει ότι οι διασφαλίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, ως προϋπόθεση για την έναρξη του σχετικού έργου, και νομική υποστήριξη των εν λόγω κοινοτήτων, όποτε την χρειαστούν· συνιστά την αντικατάσταση των έργων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της G8 με τον τίτλο «Νέα συμμαχία» με πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος γεωργικής ανάπτυξης της Αφρικής (CAADP)· τονίζει ότι οι οικονομικές και κοινωνικές αντισταθμίσεις πρέπει να αποτελούν δεσμευτικές υποχρεώσεις και ότι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικά αναπτυξιακά σχέδια·

38.  συνιστά στην ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει, κατά τρόπο βιώσιμο, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργα πράσινης ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές· επικροτεί το γεγονός ότι μία από τις προτεραιότητες για τη χρηματοδότηση κοινωνικού αντικτύπου της ΕΤΕπ είναι οι επενδύσεις στην ενέργεια, που έχει αναγνωριστεί ευρέως ως το κλειδί για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης στην Αφρική· αναμένει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την πρόσβαση στην ενέργεια· ενθαρρύνει επίσης την ΕΤΕπ και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης να χρηματοδοτούν επενδυτικά έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν στην Αφρική, σύμφωνα με τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC)· υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αποκεντρωμένα ενεργειακά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία είναι μικρής κλίμακας και αυτόνομων δικτύων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στην ενέργεια και παράλληλα να αποτρέπονται οι ενδεχόμενα αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενεργειακής υποδομής μεγάλης κλίμακας·

39.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, βάσει των κριτηρίων αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην προώθηση μακροπρόθεσμων συμβατικών ΣΔΙΤ· ζητεί από την ΕΕ την προώθηση ΣΔΙΤ μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν είναι διαθέσιμες άλλες λιγότερο δαπανηρές και επισφαλείς επιλογές χρηματοδότησης, βάσει της ανάλυσης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας· καλεί την ΕΕ να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές διασφάλισης για τα έργα ΣΔΙΤ για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών·

40.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη συγκέντρωση πόρων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υγειονομική περίθαλψη και τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα, καθώς και για την προοπτική αυξανόμενης αξιοποίησης των δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· συνιστά στην ΕΕ να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την εξεύρεση δυνατοτήτων συνεργασίας, πέραν της πρόσβασης σε φάρμακα, κατά τη μεταρρύθμιση των δυσλειτουργικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι η στήριξη των τοπικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων βιοτεχνικών επιχειρήσεων μπορεί να ενισχυθεί όχι μόνο με χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και με τη μεταφορά τεχνολογία, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των προμηθευτών και τις επιχειρηματικές σχέσεις·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της υφιστάμενης αγοράς εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την υλοποίηση προγραμμάτων και να στηρίξει ΣΔΙΤ που εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης και φορείς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα είναι σχετικές με την αγορά· ενθαρρύνει τη δημιουργία ιδρυμάτων διπλής επαγγελματικής κατάρτισης, όπου οι νέοι που θα παρακολουθούν ένα επαγγελματικό πρόγραμμα μαθητείας με έμφαση στις πρακτικές πτυχές του επαγγέλματος, θα μπορούν επίσης να παρακολουθούν θεωρητικές διαλέξεις σε εξειδικευμένες επαγγελματικές σχολές·

42.  τονίζει ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των κρατικών δομών ως ρυθμιστικών αρχών πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να γίνει δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη·

Αρχές της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα

43.  τονίζει ότι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα απαιτεί μια ευέλικτη προσέγγιση, προσαρμοσμένη όχι μόνο στη βάση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, αλλά και στη βάση του βαθμού στον οποίο οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για ιδιωτικές επιχειρήσεις και επενδύσεις· συνιστά την υιοθέτηση διαφοροποιημένης προσέγγισης όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις ασταθείς χώρες· σημειώνει ότι οι επενδύσεις και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους τομείς των ΣΒΑ παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών· καλεί τους χορηγούς να παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας στις ΛΑΧ με τη μορφή επιχορηγήσεων·

44.  επικροτεί τα κριτήρια που ορίστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη, όσον αφορά την παροχή άμεσης στήριξης στον ιδιωτικό τομέα· ζητεί τη διαμόρφωση ενός σαφώς καθορισμένου πλαισίου που θα διέπει όλες τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, μέσω της εφαρμογής δεικτών αναφοράς όπως, για παράδειγμα, ενέργειες που απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή στρατηγικές για πρόσβαση μειονεκτουσών ομάδων, γυναικών και νέων σε πιστώσεις και ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη, τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας και τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, και ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό της φτώχειας και των ανισοτήτων· είναι της άποψης ότι η όποια απόφαση για την προώθηση της χρήσης των ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω συνδυαστικής χρηματοδότησης πρέπει να βασίζεται σε μια διεξοδική αξιολόγηση των μηχανισμών αυτών από την άποψη των συνεπειών τους όσον αφορά την ανάπτυξη, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες εμπειρίες·

45.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν παρέχονται πάντοτε εγγυήσεις για την εύστοχη διάθεση δημοσίων κονδυλίων· τονίζει ότι πρέπει να συμφωνηθούν μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης και μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά την προπαρασκευαστική φάση των έργων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εν λόγω επενδύσεις σέβονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη διαφάνεια, ενώ διασφαλίζεται παράλληλα ότι ο ιδιωτικός τομέας καταβάλλει το μερίδιο φόρων που του αναλογεί· τονίζει τη σημασία της αξιολόγησης κινδύνου, της βιωσιμότητας του χρέους, της διαφάνειας και της προστασίας των επενδύσεων· υπογραμμίζει τη σημασία του τυπικού συμβουλευτικού και ελεγκτικού ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών στη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας· τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την αποζημίωση για τα θύματα αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών στην αναπτυσσόμενη χώρα όπου υλοποιείται αναπτυξιακό έργο·

46.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμπράξεις ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ και συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· υποστηρίζει θερμά την αποτελεσματική και εκτενή διάδοση και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και νομοθετικά μέτρα για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να διαθέτουν επίπεδο διαφάνειας σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία των αναπτυσσόμενων χωρών, συνεργαζόμενες με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· τονίζει την ανάγκη να καταρτίσουν τα κράτη μέλη εθνικά σχέδια για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου·

47.  τονίζει ότι η εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να σέβονται τα περιθώρια άσκησης πολιτικής και χάραξης οικονομικής πολιτικής των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ούτως ώστε να διατηρηθούν βασικοί εισαγωγικοί δασμοί, εφόσον χρειάζεται, και να προαχθούν η δημιουργία ειδικευμένων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των τοπικών βιομηχανιών μεταποίησης και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, δεδομένου ότι αποτελούν πιθανούς παράγοντες εξασφάλισης υψηλότερης εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η βιομηχανική ανάπτυξη, η αύξηση των εξαγωγών και η διαφοροποίηση, οι οποίες αποτελούν βασικές συνιστώσες της οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης χωρίς αποκλεισμούς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα πληρώνουν φόρους στις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα κέρδη τους και να προαχθεί η αποτελεσματική υποβολή αναφορών ανά χώρα από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ικανότητες κινητοποίησης εγχώριων πόρων και τον δίκαιο ανταγωνισμό·

48.  ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη διαδικασία εκπόνησης ενός διεθνούς νομικά δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς αυτό θα αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των διεθνικών εταιρειών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των εταιρειών έναντι των κρατών, και θα προβλέπει την προσφορά αποτελεσματικών ένδικων μέσων για τα θύματα σε περιπτώσεις όπου τα εθνικά δικαστήρια είναι σαφές ότι δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά διώξεις σε βάρος των εν λόγω εταιρειών·

49.  επικροτεί την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχει ανάγκη προώθησης των στρατηγικών αξόνων του θεματολογίου της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, ως μέσου αντιμετώπισης της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως των πιο περιθωριοποιημένων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων και συνθήκες ασφαλούς και υγιεινής εργασίας, κοινωνική προστασία και κοινωνικό διάλογο, προωθώντας ταυτόχρονα μια εποικοδομητική σχέση μεταξύ των εργαζομένων, της διοίκησης και των εργολάβων·

Η μελλοντική πορεία: ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε ο ιδιωτικός τομέας να καταστεί βιώσιμος εταίρος στην αναπτυξιακή πολιτική

50.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς να καταρτίσουν ένα σαφές και δομημένο πλαίσιο που θα προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και θα διέπει τις συμπράξεις και τις συμμαχίες με τον ιδιωτικό τομέα σε αναπτυσσόμενες χώρες, και τονίζει ότι, παράλληλα με τον ενισχυμένο ρόλο του ιδιωτικού τομέα, είναι σημαντική η ανάπτυξη κατάλληλων εγγυήσεων και θεσμικών ικανοτήτων·

51.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια σαφή και συγκεκριμένη στρατηγική προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση του ιδιωτικού τομέα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των εθνικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

52.  ζητεί τη θέσπιση πολυμερών τομεακών βημάτων διαλόγου, σε επίπεδο ΕΕ, που θα φέρνουν σε επαφή τον ιδιωτικό τομέα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, δεξαμενές σκέψης, τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, χορηγούς, συνεταιριστικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να ξεπεραστούν οι επιφυλάξεις και η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν ακούσια στις κοινές αναπτυξιακές παρεμβάσεις· επισημαίνει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις αντίστοιχες χώρες ως συντονιστών των συζητήσεων αυτών· επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση υφιστάμενων μηχανισμών. όπως το Φόρουμ Πολιτικής για την Ανάπτυξη, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

53.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Επιτροπή πρέπει να αποδεικνύει με σαφήνεια την χρηματοδοτική και αναπτυξιακή προσθετικότητα των επιχορηγήσεων της ΕΕ, όσον αφορά τα έργα συνδυαστικής χρηματοδότησης· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συνδυασμού πόρων για να συμπεριλάβει τομείς πέραν των υποδομών, όπως η βιώσιμη γεωργία, οι κοινωνικοί τομείς και η ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, όταν μπορεί να αποδεικνύει πως αυτό θα ήταν σκόπιμο· τονίζει εντούτοις ότι όλες οι δραστηριότητες συνδυασμού πόρων πρέπει να συνάδουν πλήρως με τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, όπως είναι η κυριότητα, η λογοδοσία και η διαφάνεια, και να διασφαλίζουν την πρόοδο για την επίτευξη των ΣΒΑ· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατάλληλα τον μηχανισμό συνδυασμού δανείων και επιχορηγήσεων και να ενισχύσει τις διοικητικές της ικανότητες στον τομέα των έργων συνδυασμού πόρων, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί την Επιτροπή να προβεί στον εκδημοκρατισμό της δομής διακυβέρνησης της πλατφόρμας συνδυασμού πόρων της ΕΕ και των περιφερειακών μηχανισμών συνδυασμού πόρων, με την κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων των χωρών εταίρων, των εθνικών κοινοβουλίων, φορέων του ιδιωτικού τομέα, των συνδικαλιστικών ενώσεων και των τοπικών κοινοτήτων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα κριτήρια για τη χορήγηση ενισχύσεων και τον καθορισμό του ύψους τους, και να προσδιορίζει λεπτομερώς την προστιθέμενη αξία του συνδυασμού πόρων σε κάθε έργο·

54.  ζητεί την επέκταση της τρέχουσας εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και, συγκεκριμένα, προκειμένου να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη νέα στρατηγική για τον ιδιωτικό τομέα μέσω του συνδυασμού πόρων, της συγχρηματοδότησης έργων και της ανάπτυξης του τοπικού ιδιωτικού τομέα· ζητεί επίσης να εξασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία στις συμπράξεις και στα έργα που σχετίζονται με την ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι οι πράξεις χρηματοδότησης τις οποίες πραγματοποιεί η ΕΤΕπ σε αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω των εγγυήσεων της Ένωσης προς την ΕΤΕπ, πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας· καλεί την ΕΤΕπ και άλλους φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης των κρατών μελών της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν τη στήριξή τους δεν συμμετέχουν σε φοροδιαφυγή·

55.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συμπράξεις και τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα και σε ευάλωτα κράτη σχετίζονται με άμεσες επιδοτήσεις προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ευθυγραμμίζονται με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών, και προάγουν πολυσυμμετοχικές διαδικασίες μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών κυβερνήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

56.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διαθέτουν καταρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό που είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για τον συντονισμό και την υλοποίηση συμπράξεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει ότι η δέσμευση για την επίσπευση της συστέγασης των γραφείων της ΕΤΕπ στις αντιπροσωπείες της ΕΕ αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, καθώς οι πρεσβείες τους αποτελούν συχνά το πρώτο σημείο επαφής για παράγοντες του ιδιωτικού τομέα·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη δέσμευσή της για την προώθηση περισσότερης και θετικότερης αλληλεπίδρασης με τον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας την πολιτική βαρύτητά της και διερευνώντας τις δυνατότητες διαλόγου με τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων και τις τοπικές αρχές· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα και η δημοσιονομική στήριξη ενδέχεται να αποτελούν τα πλέον πολύτιμα εργαλεία για την προώθηση μεταρρυθμίσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις χώρες εταίρους και την προώθηση της εγχώριας εκβιομηχάνισης· συνιστά στην ΕΕ να εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης «Επενδύοντας στους ΣΒΑ» της UNCTAD· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός, η δόμηση και η εφαρμογή των ΣΔΙΤ παραμένει ένα δύσκολο και περίπλοκο εγχείρημα και ότι η επιτυχία τους εξαρτάται επίσης από το ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται·

58.  τονίζει ότι η ευθύνη της ανάληψης αποτελεσματικής κοινής δράσης δεν εναπόκειται μόνο στους χορηγούς και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αλλά και στις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων· καλεί την ΕΕ να εργαστεί για την ενίσχυση της ικανότητας των χωρών εταίρων να αξιολογούν πότε είναι σκόπιμο να συμμετέχουν σε έργα ΣΔΙΤ· τονίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, η ύπαρξη ενός πλαισίου για τις επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις, τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις επενδύσεις, την καινοτομία και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

59.  ζητεί να δοθεί περισσότερη έμφαση στη βελτίωση του συντονισμού των χορηγών και στον κοινό προγραμματισμό, καθώς και στην επίτευξη μετρήσιμης προόδου και αναπτυξιακών αποτελεσμάτων, με στόχο να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και να διασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία για τις αναπτυξιακές δαπάνες·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη ΔΗΕΕΑ, στον UNIDO και στην ομάδα υψηλού επιπέδου για το θεματολόγιο μετά το 2015.

(1) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0163.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0196.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0250.
(6) http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf.
(7) http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/pdfs/hlf4_5.pdf.
(8) http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ idg_home/p4p_home.
(9) http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want %2019%20June%201230pm.pdf.
(10) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
(11) http://www.oecd.org/corporate/mne/34873731.pdf.
(12) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_en.pdf
(13) http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2013-2017_-_Private_Sector_Development_Strategy.pdf.
(14) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
(15) http://www.unido.org/fileadmin/Lima_Declaration.pdf
(16) https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id =46&Itemid=33
(17) http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/.
(18) http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_ Industrialisation_and_social_well-being.pdf
(19) Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας, «Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises» (Επιχειρείν 2014: Κατανόηση των κανονισμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις), 29 Οκτωβρίου 2013.
(20) http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2014ch4_en.pdf
(21) http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_ Industrialisation_and_social_well-being.pdf
(22) Building an employment-Oriented Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth, «Οι προκλήσεις της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής»: έγγραφο βάσης της ΔΟΕ στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου ΔΟΕ-ΔΝΤ, 2010
(23) https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research_and_Statistics/UNIDO_IDR _2013_main_report.pdf
(24) ActionAid (2005): «Real Aid An Agenda for Making Aid Work», σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου