Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
 Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) ***
 Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) ***
 Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Κροατίας) *
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Bolesław G. Piecha
 Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II
 Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II
 Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II
 Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2014: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2014: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)
 Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΕΑ)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2014: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση Artemis
 Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky
 Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2
 Απαλλαγή 2014: Kοινή Επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
 Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση - Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (SESAR)
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014
 Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
 Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015
 Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ
 Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή
Κείμενα
Οριστική έκδοση (3479 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου