Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - BrysselLopullinen painos
 EU:n ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) ***
 EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) ***
 Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *
 Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Lapsen edun turvaaminen EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella
 Euroopan unionin rautatievirasto ***II
 Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II
 Rautateiden turvallisuus ***II
 Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot
 Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä
 Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
 Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF)
 Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
 Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
 Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
 Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2014: polttokenno- ja vety-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI)
 Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys
 Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014
 Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena
 Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015
 Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa
 Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla
Tekstit
Lopullinen painos (2035 kb)
Oikeudellinen huomautus