Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - BriseleGalīgā redakcija
 Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp ES un Gruziju (Horvātijas pievienošanās) ***
 Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Izraēlu (Horvātijas pievienošanās) ***
 Konvencija par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās) *
 Pieprasījums atcelt Bolesław G. Piecha imunitāti
 Bērna interešu aizsardzība Eiropas Savienībā, pamatojoties uz Eiropas Parlamentam adresētajiem lūgumrakstiem
 ES Dzelzceļa aģentūra ***II
 Dzelzceļa sistēmas savstarpēja izmantojamība Eiropas Savienībā ***II
 Dzelzceļa drošība ***II
 Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
 ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA).
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (ESA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky"
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" (IMI)
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums
 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
 Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats
 Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums
 Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā
 Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā
 Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā
Teksti
Galīgā redakcija (2014 kb)
Juridisks paziņojums