Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 28 april 2016 - BrysselSlutlig utgåva
 Avtalet om det gemensamma luftrummet mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) ***
 Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) ***
 Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Kroatiens anslutning) *
 Begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet
 Att skydda barnets bästa i hela EU på grundval av framställningar till Europaparlamentet
 Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II
 Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II
 Järnvägssäkerhet ***II
 Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget –Europeiska kommissionen och genomförandeorgan
 Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014
 Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
 Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
 Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)
 Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
 Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
 Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis TC"(A8-0092/2016 - Föredragande: Marian-Jean Marinescu)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT Budgetkontrollutskottet
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar
 Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014
 Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt
 Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014-2015
 Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU
 Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern
Texter
Slutlig utgåva (2040 kb)
Rättsligt meddelande