Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) ***
 Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) ***
 Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Κροατίας) *
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Bolesław G. Piecha
 Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II
 Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II
 Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II
 Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2014: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2014: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)
 Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΕΑ)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2014: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)
 Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση Artemis
 Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky
 Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2
 Απαλλαγή 2014: Kοινή Επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
 Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση - Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (SESAR)
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014
 Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
 Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015
 Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ
 Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή

Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) ***
PDF 375kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))
P8_TA(2016)0138A8-0128/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12227/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου (12226/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0035/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0128/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γεωργίας.


Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) ***
PDF 375kWORD 61k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))
P8_TA(2016)0139A8-0129/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12265/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου (12264/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0102/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0129/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο κράτος του Ισραήλ.


Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Κροατίας) *
PDF 377kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στη σύμβαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))
P8_TA(2016)0140A8-0054/2016

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0556),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της Πράξης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0376/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0054/2016),

1.  εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Bolesław G. Piecha
PDF 414kWORD 70k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))
P8_TA(2016)0141A8-0152/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Bolesław G. Piecha, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στις 29 Οκτωβρίου 2015, σε συνάρτηση με τη διαδικασία που κινήθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας (Główny Inspektor Transportu Drogowego) (αριθ. αναφοράς CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 23 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Bolesław G. Piecha παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, καθώς και το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7γ παράγραφος 1 του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του Πολωνού βουλευτή και του Πολωνού γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0152/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας με την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας του Bolesław G. Piecha, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί στην Πολωνία, για αδίκημα κατά την έννοια του άρθρου 92α του κώδικα περί παραβάσεων της 20ής Μαΐου 1971, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου της 20ής Ιουνίου 1997 περί οδικής κυκλοφορίας· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου ταχύτητας σε αστική περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ένας βουλευτής ή ένας γερουσιαστής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια του Κοινοβουλίου ή της Γερουσίας αντιστοίχως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται συνεπώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του Bolesław G. Piecha·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα τελέστηκε προτού ο Bolesław G. Piecha καταστεί βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ότι το εικαζόμενο αδίκημα τελέστηκε όταν ο Bolesław G. Piecha ήταν μέλος της Πολωνικής Γερουσίας· ότι, συνεπώς, δεν τελεί σε άμεση ή πρόδηλη συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Bolesław G. Piecha υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Bolesław G. Piecha απέστειλε στη Γενική Επιθεώρηση Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας δήλωση ως απάντηση στην κλήση που εξέδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής της εν λόγω Επιθεώρησης με την οποία δεχόταν να καταβάλει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για το αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 92α του κώδικα περί παραβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, είναι δύσκολο να διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η αίτηση υποβλήθηκε με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Bolesław G. Piecha·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Bolesław G. Piecha.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 474kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2016/2575(RSP))
P8_TA(2016)0142B8-0487/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 20 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα οποία υπογραμμίζουν την υποχρέωση των κυβερνήσεων να προστατεύουν την ταυτότητα ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών του σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με τις Προξενικές Σχέσεις του 1963, και ιδιαίτερα το άρθρο 37 στοιχείο β),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης της 29ης Μαΐου 1993 σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000(1) (Βρυξέλλες ΙΙα).

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (COM(2011)0060),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο έγγραφο προβληματισμού για το 9ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη χαρτογράφηση των συστημάτων προστασία του παιδιού που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές σχετικά με τις πρακτικές των αρχών παιδικής πρόνοιας και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, την επιμέλεια παιδιών, την απαγωγή παιδιών και την παιδική μέριμνα, τις οποίες έχει λάβει η Επιτροπή Αναφορών κατά καιρούς από διάφορα κράτη μέλη, καθώς και τις συστάσεις που διατυπώνονται στις διερευνητικές επισκέψεις που πραγματοποίησε στη Γερμανία (23-24 Νοεμβρίου 2011) (Jugendamt), Δανία (20-21 Ιουνίου 2013) (κοινωνικές υπηρεσίες) και Ηνωμένο Βασίλειο (5-6 Νοεμβρίου 2015) (μη συναινετικές υιοθεσίες),

–  έχοντας υπόψη το ρόλο και τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Διεθνείς Απαγωγές Παιδιών από Γονείς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα κάθε απόφασης που συνδέεται με ζητήματα παιδικής μέριμνας σε όλα τα επίπεδα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δύναται να θεσπίζει μέτρα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο με διασυνοριακές επιπτώσεις (άρθρο 81 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ), μεταξύ άλλων στον τομέα των υιοθεσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη κινητικότητα εντός της ΕΕ έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των διασυνοριακών ζητημάτων προστασίας του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της επιμέλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα που συνδέονται με την επιμέλεια παιδιών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή κάθε εμπλεκόμενου ατόμου και στην κοινωνία συνολικά και ότι ο κανονισμός Βρυξέλλες IIα δεν είναι απαλλαγμένος από παραθυράκια, η δε επικείμενη αναθεώρησή του είναι καλή ευκαιρία για να ενισχυθούν οι διατάξεις του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος όπως η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή δεν πρέπει να συνεπάγεται μια μεγαλύτερη απειλή για το δικαίωμα του παιδιού στην οικογενειακή ζωή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά οι γονείς των οποίων ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν σε τακτική βάση προσωπική σχέση και άμεση επαφή με τους γονείς τους, εκτός εάν τούτο αντίκειται στα συμφέροντα του παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

1.  επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός αναφορών που λαμβάνονται για ζητήματα σχετικά με τα παιδιά υποδηλώνει ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες IIα·

2.  θεωρεί ότι όλα τα συστήματα προστασίας του παιδιού πρέπει να έχουν διεθνικούς και διασυνοριακούς μηχανισμούς οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διασυνοριακών αντιδικιών·

Προστασία του παιδιού και δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

3.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης (με τα σχετικά κοινωνικοοικονομικά στατιστικά στοιχεία με ανάλυση βάση εθνικότητας) εντός ενός εθνικού συντονιστικού πλαισίου σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν παιδιά· συνιστά να συντονίσει η Επιτροπή τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών·

4.  καλεί το Συμβούλιο να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν συνεργίες μεταξύ των 28 εθνικών συστημάτων προστασίας του παιδιού·

5.  ζητεί σαφή ορισμό της «συνήθους διαμονής» στον αναθεωρημένο κανονισμό Βρυξέλλες IIα·

6.  υπογραμμίζει την υποχρέωση των εθνικών αρχών, η οποία ορίζεται στον κανονισμό Βρυξέλλες IIα, να αναγνωρίζουν και να επιβάλλουν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος σε υποθέσεις που συνδέονται με παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν και να βελτιώσουν τη συνεργασία των δικαστικών αρχών τους σε υποθέσεις που αφορούν παιδιά·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγχρηματοδοτήσουν και να προωθήσουν τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που να παρέχει βοήθεια σε αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ σε οικογενειακές υποθέσεις και την καθιέρωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής τηλεφωνικής υπηρεσίας υποστήριξης για υποθέσεις απαγωγής ή κακομεταχείρισης παιδιών, καθώς και για παροχή συμβουλών σχετικά με την φροντίδα και τις διαδικασίες υιοθεσίας·

8.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει έναν σαφή και εύκολα προσβάσιμο οδηγό με πρακτικές πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις για την προστασία των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθεσία ή την τοποθέτηση χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, καθώς και τα δικαιώματα των γονέων σε διαφορετικά κράτη μέλη·

Ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών στην προστασία των παιδιών

9.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προληπτική προσέγγιση και να εξασφαλίσουν κατάλληλες πολιτικές με τους δέοντες πόρους ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η δρομολόγηση διαδικασιών υπαγωγής των παιδιών σε καθεστώς φροντίδας, με καθιέρωση διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και μηχανισμών παρακολούθησης και με παροχή επαρκούς στήριξης στις οικογένειες ως πρωταρχικούς φορείς φροντίδας ιδίως, σε ευάλωτες κοινότητες όπου υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού·

10.  τονίζει ότι η επαρκής αξιολόγηση μεμονωμένων υποθέσεων σε ζητήματα που συνδέονται με την οικογένεια δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από δημοσιονομικές περικοπές εξαιτίας μέτρων λιτότητας, ιδίως όταν τίθεται ζήτημα για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν ειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση για τους κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν παιδιά·

12.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που προτίθενται να αποστέλλουν κοινωνικούς λειτουργούς να διερευνούν υποθέσεις υιοθεσίας ή τοποθέτησης σε άλλο κράτος μέλος να ενημερώνουν τις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ότι πρόκειται να διεξαχθεί μια τέτοια έρευνα·

Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με τη μέριμνα παιδιών

13.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν ειδικά τμήματα εντός των οικογενειακών δικαστηρίων ή φορείς διασυνοριακής διαμεσολάβησης που θα ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν παιδιά· τονίζει ότι η κατάλληλη παρακολούθησης της κατάστασης μετά την έκδοση της απόφασης έχει καίρια σημασία, μεταξύ άλλων όταν πρόκειται για την επαφή με τους γονείς·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν συστηματικά τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 και να εξασφαλίζουν ότι οι πρεσβείες ή οι προξενικές αρχές ενημερώνονται από την αρχή για όλες τις διαδικασίες παιδικής μέριμνας που αφορούν υπηκόους τους και ότι έχουν πλήρη πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα· προτείνει να επιτρέπεται στις προξενικές αρχές να παρευρίσκονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν δικαιώματα τακτικής επίσκεψης στους γονείς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτό θα ήταν εις βάρος του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και να επιτρέπουν στους γονείς να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των επισκέψεων·

16.  συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν στους γονείς, από το ξεκίνημα κάθε διαδικασίας που αφορά παιδιά και σε όλα της τα στάδια, πλήρεις και σαφείς πληροφορίες για τη διαδικασία και για τις ενδεχόμενες συνέπειές της· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τη νομική υποστήριξη και συνδρομή, για παράδειγμα προσφέροντάς τους κατάλογο ειδικευμένων δίγλωσσων δικηγόρων και προσφέροντας δυνατότητες διερμηνείας, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου οι γονείς δίνουν τη συγκατάθεσή τους χωρίς να έχουν πλήρως κατανοήσει τις συνέπειες της δέσμευσής τους· συνιστά επίσης να παρέχεται επαρκής στήριξη σε γονείς με δυσκολίες αλφαβητισμού·

17.  συνιστά να καθιερωθούν ελάχιστα πρότυπα για την ακρόαση παιδιών σε εθνικές αστικές διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

18.  συνιστά ξεχωριστές ακροάσεις γονέων και παιδιού ενώπιον δικαστή, εμπειρογνώμονα ή κοινωνικού λειτουργού, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επηρεασμός των παιδιών ή να περιέλθουν τα παιδιά σε κατάσταση σύγκρουσης όσον αφορά την αφοσίωση·

19.  συνιστά να οριστούν κατώτατα όρια για τη διάρκεια κάθε σταδίου σε διασυνοριακές διαδικασίες για τη φροντίδα παιδιών, έτσι ώστε να μέλη της διευρυμένης οικογένειας του παιδιού να έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο να εκδηλωθούν και να υποβάλουν αίτηση υιοθεσίας του παιδιού ή οι γονείς να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να προτείνουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση για την υιοθεσία· θεωρεί ότι πριν προσδιοριστεί οποιαδήποτε μόνιμη λύση, όπως η υιοθεσία, πρέπει να διενεργείται δέουσα επαναξιολόγηση της κατάστασης της βιολογικής οικογένειας·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους γονείς που πάσχουν από αλκοολισμό ή εξάρτηση από τα ναρκωτικά επαρκές χρονικό περιθώριο ώστε να έχουν πραγματικά την ευκαιρία ανάκαμψης πριν το δικαστήριο λάβει τελική απόφαση για την υιοθεσία του παιδιού τους·

21.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συστάσεις που έχουν ληφθεί από όλους τους εμπλεκόμενους κύκλους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση·

Τοποθέτηση και υιοθεσία παιδιών

22.  αναφέρει ότι δεν υπάρχει μηχανισμός εντός της ΕΕ που να προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν ρύθμιση για την αναγνώριση των εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού και με τον δέοντα σεβασμό στην αρχή της αποφυγής των διακρίσεων·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τα μη συμβαλλόμενα κράτη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση της Χάγης του 1993, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά επωφελούνται από τα ίδια πρότυπα και να αποφευχθεί ένα παράλληλο σύστημα με λιγότερες εγγυήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις κατά τη διεκπεραίωση της αναγνώρισης διεθνών υιοθεσιών που έχουν ήδη αναγνωριστεί σε άλλο κράτος μέλος·

24.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προσφέρεται στα παιδιά που βρίσκονται σε οποιοδήποτε καθεστώς μέριμνας ή υιοθεσίας η τοποθέτηση που προσφέρει στο παιδί τις περισσότερες ευκαιρίες να διατηρήσει δεσμούς με το πολιτιστικό του υπόβαθρο και να μάθε και να χρησιμοποιεί τη μητρική γλώσσα του· ζητεί από τις αρχές των κρατών μελών που συμμετέχουν σε διαδικασίες φροντίδας παιδιών να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην χωρίζονται τα αδέλφια·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη σε γονείς, ιδίως γυναίκες που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, είτε ως παιδιά είτε ως ενήλικες, προκειμένου να αποφεύγεται η εκ νέου θυματοποίησή τους με την αυτόματη αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών τους·

Διασυνοριακές απαγωγές παιδιών από γονείς

26.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών, κάτι που έχει δηλωθεί ως προτεραιότητα στο Θεματολόγιο της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

27.  καλεί το Συμβούλιο να υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τη δημιουργία συστημάτων προειδοποίησης για απαγωγές παιδιών με διασυνοριακές συνέπειες και να συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες συνεργασίας σε σχέση με τις υποθέσεις διασυνοριακών απαγωγών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής·

o
o   o

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1.


Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II
PDF 399kWORD 72k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0027),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0073/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  συνιστά να δηλώνεται η πράξη ως «κανονισμός Zīle-Matīss σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004»(4)·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και τη διαδικασία επιλογής και απόλυσης του εντεταλμένου διευθυντή

Η Επιτροπή θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, το κείμενο που συμφωνήθηκε για τον νέο κανονισμό σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεκκλίνει από τις βασικές διατάξεις που συμφωνήθηκαν βάσει της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2012. Αυτό αφορά τον αριθμό των εκπροσώπων της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο και τη διαδικασία επιλογής και απόλυσης του εντεταλμένου διευθυντή. Η Επιτροπή υπογραμμίζει, ιδίως, ότι ο διορισμός παρατηρητή μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου με στόχο την παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής της Επιτροπής για τον διορισμό του εντεταλμένου διευθυντή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επικάλυψη των ρόλων στις διαδικασίες επιλογής και διορισμού (άρθρο 51 παράγραφος 1).

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους απαραίτητους πόρους του προϋπολογισμού

Η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους προβλέπει νέες αρμοδιότητες για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τη δυνατότητα έκδοσης αδειών οχημάτων και πιστοποιητικών ασφαλείας απευθείας για τον κλάδο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, κατά τη μεταβατική περίοδο, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει ακόμη εισπράξει τέλη και επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσληφθεί και να εκπαιδευθεί το προσωπικό. Προκειμένου να αποφευχθεί μια αναστάτωση στην αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να προβλέψει τα αναγκαία κονδύλια για να καλυφθούν τα έξοδα του αναγκαίου προσωπικού.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Ο Roberts Zīle και ο Anrijs Matīss διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω πράξη για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιστοίχως.


Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***II
PDF 400kWORD 68k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))
P8_TA(2016)0144A8-0071/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 7ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) επί της πρότασης της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0030),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0071/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  προτείνει να αναφέρεται η πράξη ως «οδηγία Bilbao Barandica-Matīss σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση)»(4)·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν, στην κοινή πολιτική δήλωσή τους, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με επεξηγηματικά έγγραφα, ότι η ενημέρωση της Επιτροπής στην οποία προβαίνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής», ούτως ώστε η Επιτροπή να διευκολύνεται στην εκτέλεση του καθήκοντός της να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Στην προκειμένη περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχαν επεξηγηματικά έγγραφα για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το τελικό κείμενο δεν περιέχει σχετικές διατάξεις.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
(4) Οι Izaskun Bilbao Barandica και Anrijs Matīss διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πράξη εκ μέρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα.


Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***II
PDF 402kWORD 65k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))
P8_TA(2016)0145A8-0056/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0031),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0056/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τις σχετικές δηλώσεις της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν, στην κοινή πολιτική δήλωσή τους, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με επεξηγηματικά έγγραφα, ότι η ενημέρωση της Επιτροπής στην οποία προβαίνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής», ούτως ώστε η Επιτροπή να διευκολύνεται στην εκτέλεση του καθήκοντός της να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Στην προκειμένη περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχαν επεξηγηματικά έγγραφα για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το τελικό κείμενο δεν περιέχει σχετικές διατάξεις.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.


Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I
PDF 394kWORD 102k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))
P8_TA(2016)0146A8-0131/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0641),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0301/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 9ης Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0131/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 28 Απριλίου 2016 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011.)

(1) ΕΕ C 113 της 15.4.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 42.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 19 Μαΐου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0195).


Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
PDF 1294kWORD 888k
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III - Επιτροπή (2015/2154(DEC))
P8_TA(2016)0147A8-0140/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2014» (COM(2015)0279), και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί (COM(2015)0313) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2014» (COM(2015)0503),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016, σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(6)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(7),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(8),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(11) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(13), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(14), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(16)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(17),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(18),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία) για το οικονομικό έτος 2014(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία) για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(20),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(21) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(22), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(23), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(24), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(26)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

4. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(27),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(28),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα) για το οικονομικό έτος 2014(29),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα) για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(30),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(31) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(32), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(33), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(34), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/770/EΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ(35),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»(36),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(37)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στη διευθτου Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

5. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(38),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(39),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014(40),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(41),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(42) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(43), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(44), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(45), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ(46),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(47)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

6. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(48),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(49),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014(50),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(51),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(52) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(53), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(54), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(55), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/778/EΕ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ(56),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(57)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

7. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(58),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(59),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) για το οικονομικό έτος 2014(60),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(61),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(62) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(63), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(64), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(65), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/801/EΕ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων και για την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/593/ΕΚ(66),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(67)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

8. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III - Επιτροπή (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(68),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(69),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2014» (COM(2015)0279), και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οικονομικών της Ένωσης βασιζόμενη στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί (COM(2015)0313) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 (COM(2015)0441) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2015)0170),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(70), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(71) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(72),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(73), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(74), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 28ης Aπριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2014(75)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

9. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2015/2154(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III - Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0140/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες της Ένωσης συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων πολιτικής και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο 1,9% των δημοσίων δαπανών των κρατών μελών της Ένωσης, σε ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις ωστόσο πολύ πάνω από 10%·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, εξακριβώνει, αφενός, εάν οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί νομίμως και κανονικά, και, αφετέρου, εάν έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι πολιτικής, εάν έχουν επιτευχθεί τα ανάλογα αποτελέσματα και εάν έχουν τηρηθεί οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η «νοοτροπία επιδόσεων»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία απαλλαγής του 2014 καλύπτει ένα έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο περίοδοι προγραμματισμού και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έχουν σχέση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές προτεραιότητες της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2014 είναι οι ακόλουθες:

   α) υιοθέτηση ενισχυμένης προσέγγισης, βασιζόμενης στις επιδόσεις και προσανατολισμένης προς την παραγωγή αποτελεσμάτων, με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του παραδοσιακού τρόπου της και της εφαρμογής νέων στοιχείων που αντανακλούν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες για χρηματοδότηση από την Ένωση·
   β) εστίαση στο 2014, ως το πρώτο έτος μιας νέας προγραμματικής περιόδου που ξεκίνησε με σημαντικά στοιχεία προσανατολισμένα προς την παραγωγή αποτελεσμάτων·
   γ) περιγραφή κάποιας βελτίωσης στη διαθεσιμότητα και δυνατότητα χρήσης δεδομένων για την αξιολόγηση των πραγματικών οφελών·
   δ) συμπερίληψη στη διεργασία απαλλαγής μιας αξιολόγησης της ποιότητας του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διάθεση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης·
   ε) προσέγγιση της διαδικασίας απαλλαγής όχι αποκλειστικά σε σχέση με δεδομένο έτος αλλά ως συνεχούς διεργασίας, ουσιαστικό μέρος της οποίας αποτελεί η συνέχεια που δίδεται·
   στ) προσέγγιση της διαδικασίας απαλλαγής από τη σκοπιά της στενής σχέσης μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης και της νέας φιλοσοφίας ενωσιακής μακροοικονομικής πολιτικής(76), χωρίς ταυτόχρονα να παραμελείται ο πρωταρχικός σκοπός του προϋπολογισμού της Ένωσης, δηλαδή η συμβολή στην επίτευξη των στόχων κάθε τομεακής πολιτικής της Ένωσης·
   ζ) προσέγγιση της διαδικασίας απαλλαγής ως μιας σημαντικής πλατφόρμας για συστάσεις πολιτικής που θα ισχύουν και θα υλοποιούνται στις χρηματοδοτήσεις της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πτυχές του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 που έχουν σημασία για την απαλλαγή της Επιτροπής 2014 είναι:

   α) θεματική συγκέντρωση – η χρηματοδότηση της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει μόνον τομείς προτεραιότητας, όχι τα πάντα· οι προτεραιότητες θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και να βασίζονται σε ποσοτικές αναλύσεις και εφαρμόσιμα σχέδια για την υλοποίησή τους, κατά περίπτωση· η δέσμη προτεραιοτήτων θα πρέπει να είναι σαφώς περιορισμένη· οι προτεραιότητες θα πρέπει να καλύπτονται από σημαντική χρηματοδότηση ώστε να επιτυγχάνονται πραγματικά αποτελέσματα και οφέλη·
   β) ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση και συνέργειες - τα προγράμματα και τα έργα θα πρέπει να παράγουν αποτελέσματα και οφέλη όχι μόνον για λογαριασμό τους, αλλά τα αποτελέσματα και τα οφέλη θα πρέπει να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα άλλων προγραμμάτων και έργων μέσω συνεργειών, με παράλληλη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· οι συνέργειες θα πρέπει να επιτυγχάνονται εντός δεδομένης εδαφικής περιοχής· για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, έχει σημασία να δημιουργηθεί ένα μοντέλο διαχείρισης, με σκοπό να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες για ολοκληρωμένα έργα·
   γ) προϋποθέσεις και αποθεματικό επίδοσης - οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης βασίζονται στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης διατίθεται υπό κατάλληλες εθνικές δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και θεσμικές περιστάσεις που χρησιμεύουν ως προϋπόθεση για αυτοχρηματοδότηση· εξάλλου, ως επιβράβευση όσων διακρίνονται για τις καλές επιδόσεις τους, έχει θεσπιστεί αποθεματικό επίδοσης·
   δ) απλοποίηση - το σύστημα χρηματοδότησης της Ένωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκο από διάφορες πλευρές, στοιχείο που αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική διαχείριση και τη μέτρηση πραγματικών αποτελεσμάτων και οφελών·
   ε) καλύτερα ποσοτικώς προσδιορίσιμα αποτελέσματα - έχει σημασία να μετρώνται πραγματικά τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και να αντλούνται διδάγματα ως προς την ακολουθητέα πολιτική από τις παρατηρήσεις αυτές· κατά συνέπεια, έχει καθοριστική σημασία να βελτιωθούν η συγκριτική αξιολόγηση και τα συστήματα για την ανάλυση δεδομένων αλλά και η διαχείριση να δίνει έμφαση σε τέτοιου είδους δεδομένα και σε άλλους δείκτες βελτίωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης ενώ τα κράτη μέλη έχουν το καθήκον να συνεργάζονται ειλικρινά με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, ειδικά στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των κονδυλίων, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει κρίσιμη σημασία, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης κονδυλίων, τα δεδομένα που κοινοποιούν τα κράτη μέλη να είναι σωστά και ακριβή· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουν τα κράτη μέλη τη δική τους ευθύνη για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

A. Γενικά κεφάλαια

Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις προτεραιότητες της απαλλαγής

1.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 319 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής και οι άλλες παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών, καθώς και τα σχόλια που συνοδεύουν τις συστάσεις απαλλαγής που διατυπώνει το Συμβούλιο.»·

2.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής παραμένουν ασαφείς από πολλές απόψεις·

3.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

4.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκαίρως για την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, η οποία θα περιέχει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι νέες και οι ενδεχόμενες προκλήσεις που απαιτούν στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα συμβιβάζονται στο μέλλον οι μακροπρόθεσμοι πολιτικοί στόχοι (όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020»), με τα μελλοντικά ΠΔΠ, μετά το 2020·

5.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί, εδώ και πολλά χρόνια, τη την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου ταμειακών ροών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο πριν από το τέλος του 2016·

6.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας για τους Επιτρόπους με βάση αιτήματα που διατυπώνονται στο ψήφισμα για την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2014, εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής της Επιτροπής για το 2015·

7.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει το νέο πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί συνάντηση του Αντιπροέδρου Timmermans με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σημαντικούς βουλευτές του Κοινοβουλίου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν τα εναπομένοντα ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο των νέων οριζόντιων κανόνων και την εφαρμογή τους·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναθέσει στις Γενικές Διευθύνσεις να δημοσιεύσουν όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

Στρατηγική και αποστολή: συνέχεια και καινοτομία

9.  σημειώνει ότι πρέπει να τηρούνται οι υφιστάμενες αρχές της απαλλαγής και οι νέες πτυχές και αρχές στο τελευταίο ΠΔΠ· επισημαίνει συνεπώς την ανάγκη για μια καινοτόμο προσέγγιση για να αποτιμηθεί το πρώτο έτος του ΠΔΠ και να προσαρμοστεί καλύτερα η προσέγγιση που ακολουθείται για την απαλλαγή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

10.  θεωρεί ότι η κύρια καινοτομία στο περιεχόμενο της απαλλαγής θα πρέπει να συνίσταται στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ, αφενός, των τυπικών και διαδικαστικών θεμάτων της χρήσης του προϋπολογισμού της Ένωσης και, αφετέρου, των βάσει επιδόσεων και προσανατολισμένων στα αποτελέσματα προσεγγίσεων, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της χρήσης της ικανότητας απορρόφησης·

11.  υπογραμμίζει ότι, κατά το παρελθόν, η διαδικασία απαλλαγής πρωτίστως επαλήθευε τη νομιμότητα και κανονικότητα των χρηματοοικονομικών πράξεων· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα», στο μέλλον θα πρέπει επίσης να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση, πέρα από τους ελέγχους αυτούς, στην εξέταση του κατά πόσο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τα έργα και προγράμματα αντιστοιχούν στους καθορισμένους στόχους·

12.  σημειώνει ότι η απαλλαγή επιχειρεί να δημιουργήσει μία κοινή προσέγγιση για τα ιδιαίτερα στοιχεία της δημοσιονομικής πολιτικής της Ένωσης, και ιδίως για εκείνα που θεσπίστηκαν πρόσφατα, δηλαδή τις πτυχές που συνδέονται με τις επιδόσεις και με την προληπτική και διορθωτική ικανότητα των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου·

13.  πιστεύει ότι ένας προϋπολογισμός προσανατολισμένος στα αποτελέσματα απαιτεί ισχυρούς, σταθερούς και κοινά αποδεκτούς δείκτες· σημειώνει, ωστόσο, ότι, όσον αφορά τους δείκτες αυτούς, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών και της Επιτροπής, ύστερα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τις αρχές των κρατών μελών και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση της διοργανικής ομάδας εργασίας για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού προσανατολισμένου στα αποτελέσματα, στη βάση διαπιστωμένων επιδόσεων, που μόλις πρόσφατα άρχισε τις εργασίες της· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιταχύνουν το έργο της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα των δεικτών που θα εγκριθούν·

14.  υπογραμμίζει ότι κύριος στόχος του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι να ωφελούνται οι πολίτες της Ένωσης και, παράλληλα, να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις και οι στόχοι που ορίζονται στις Συνθήκες· τα οφέλη είναι η στήριξη προς δραστηριότητες με αναπτυξιακό προσανατολισμό και προς τρέχουσες προτεραιότητες που είναι συμβατές με το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής και οικονομικής απόδοσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύψουν, καθώς και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης απαιτεί την ορθή χρήση των δαπανών, σύμφωνα με τους κανόνες και χωρίς σφάλματα ή απάτη· η προσέγγιση της απαλλαγής θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των στοιχείων αυτών·

15.  υπογραμμίζει ακόμη την υποχρέωση της Επιτροπής να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ετοιμάσει ειδική έκθεση σχετικά με το εάν η Επιτροπή έκανε καλή χρήση των εξουσιών της όσον αφορά τη στήριξη και τον έλεγχο των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης·

Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

16.  επισημαίνει ότι η βασική αρχή για την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2014 είναι η ορθότητα των χρηματοδοτικών ροών και των πραγματικών προγραμμάτων και έργων στα οποία αυτές διοχετεύονται, με γνώμονα μια αξιολόγηση της από κάθε άποψη βέλτιστης χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η δομή και το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014 ακολουθεί τους τομείς του ΠΔΠ και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα· εκτιμά το γεγονός ότι τα κεφάλαια της έκθεσης για την επιμερισμένη διαχείριση περιλαμβάνουν, ως πειραματική πρωτοβουλία, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιδόσεων των προγραμμάτων·

18.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η μετάβαση σε αυξημένο επίπεδο ελέγχου των επιδόσεων δεν είναι δυνατό να γίνει σε ένα στάδιο, καθώς οι έλεγχοι επιδόσεων θα μπορέσουν να προχωρήσουν μόνο όταν οι βασικές νομικές πράξεις και ο προϋπολογισμός θα καταρτίζονται με σκοπό να υπάρξει ευθυγράμμιση των στόχων πολιτικής με ποιοτικούς δείκτες ή να παραχθούν μετρήσιμα αποτελέσματα·

19.  εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ΠΔΠ αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου με την καθιέρωση προϋποθέσεων, αποθεματικού επίδοσης, και περισσότερων δυνατοτήτων για απλοποίηση και συνέργειες μεταξύ κονδυλίων·

20.  επισημαίνει ότι, εφόσον οι περίοδοι που καλύπτονται από τη δεκαετή στρατηγική της Ένωσης και την επταετή δημοσιονομική της περίοδο δεν συμπίπτουν, η ικανότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι περιορισμένη για το πρώτο ήμισυ της περιόδου της στρατηγικής, αν και όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη διενέργεια ετήσιων ελέγχων είναι διαθέσιμα·

21.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι στόχοι και ο «Προϋπολογισμός που αποδίδει αποτελέσματα» πρέπει να αποβλέπουν στους στόχους που καθορίζονται στις Συνθήκες, στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στις τομεακές πολιτικές και την πολιτική συνοχής και να είναι επαρκώς ευέλικτοι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκύψουν, όπως η οικονομική κρίση και/ή η προσφυγική κρίση·

22.  σημειώνει ότι το 2014 ήταν έτος μηδέν της απορρόφησης για ορισμένα προγράμματα, ταμεία και μέσα του ΠΔΠ 2014-2020, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης των σχετικών κανονισμών και την επακόλουθη καθυστερημένη έγκριση της παράγωγης νομοθεσίας και των εγγράφων προγραμματισμού·

23.  υπενθυμίζει ότι το ΠΔΠ 2014-2020 είναι το πρώτο που διαθέτει λιγότερα δημοσιονομικά μέσα από ό,τι τα προηγούμενα, και ότι η πίεση των ανώτατων ορίων πιστώσεων πληρωμών είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα ΠΔΠ·

24.  υπενθυμίζει ότι, στα ψηφίσματά του(77) που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής, το Κοινοβούλιο, από το 2013, έχει ζητήσει από την Επιτροπή να εστιάζει την εφαρμογή του άρθρου 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όσον αφορά την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, στην υλοποίηση της δεκαετούς στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση και στις πραγματικές επιδόσεις και τα αποτελέσματά της· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιλέγει να εστιάσει το κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσής του για το 2014 στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει και να αναπτύξει αυτή την προσανατολισμένη προς επιδόσεις και αποτελέσματα προσέγγιση·

25.  τονίζει ότι η αρχιτεκτονική της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι εξαιρετικά περίπλοκη (περιλαμβάνει πέντε πρωταρχικούς στόχους, επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες και ένδεκα θεματικούς στόχους για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ))· σημειώνει ότι τα διάφορα αυτά εργαλεία δεν έχουν σχεδιαστεί για να μεταφράσουν τους πολιτικούς στόχους της στρατηγικής σε πρακτικούς επιχειρησιακούς στόχους, μέσω συνεργειών·

26.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι παρά την κάποια πρόοδο που αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2014(78), η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες μόνον σχετικά με τη συμβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (σύμφωνα με το άρθρο 318 ΣΛΕΕ) στην έκθεση αξιολόγησης σε περιορισμένο βαθμό· επισημαίνει ότι το ΠΔΠ 2007-2013 δεν απαιτεί υποβολή ολοκληρωμένων αναφορών σχετικά με τη συμβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως είχε προβλεφθεί πριν από την έγκρισή του·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά τα στατιστικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν από τη Eurostat, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η επανεξέταση από την Επιτροπή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχει καθυστερήσει μέχρι τις αρχές του 2016 και ότι τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για τον ρόλο της χρηματοδότησης της Ένωσης·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν μεταφράζονται συστηματικά σε επιχειρησιακούς στόχους στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων· επισημαίνει ότι η τρέχουσα νομοθεσία δεν απαιτεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) να διαρθρώνονται γύρω από θεματικούς στόχους·

29.  υπογραμμίζει ότι, όπως αναγνώρισε η Επιτροπή με τις απαντήσεις της στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο(79), οι στόχοι της Ένωσης ορίζονται στις Συνθήκες και πρέπει να επιδιώκονται και να τηρούνται (π.χ. κοινή αγροτική πολιτική) και, στο πλαίσιο αυτό, ο προϋπολογισμός της ΕΕ διατίθεται στις διάφορες δραστηριότητες και ευθυγραμμίζεται κατά το δυνατόν με τις μεταβαλλόμενες πρωταρχικές προτεραιότητες της ΕΕ (π.χ. στρατηγική της Λισαβόνας, στρατηγική «Ευρώπη 2020»)·

30.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα δυνητικά οφέλη από την επίτευξη συνεργειών μεταξύ των πέντε ΕΔΕΤ, με την υπαγωγή τους σε ένα ενιαίο ρυθμιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο και σε μια συμφωνία εταιρικής σχέσης ανά κράτος μέλος, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, και ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες σε επίπεδο ταμείου και, κατά συνέπεια, σε επίπεδο προγράμματος· τονίζει ότι μόνον συμφωνίες εταιρικής σχέσης και προγράμματα που έχουν εξεταστεί προσεκτικά θα πρέπει να εγκρίνονται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση των ΕΔΕΤ·

31.  αναμένει πως η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση σχετικά με τη συμβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· αναγνωρίζει ότι είναι δυσχερές καθήκον η κατάρτιση εκθέσεων κατά τρόπο συνεκτικό σχετικά με τους θεματικούς στόχους και των πέντε ΕΔΕΤ και, συνεπώς, σχετικά με τη συμβολή των ταμείων αυτών στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· σημειώνει ότι, το 2017, η Επιτροπή πρέπει να παραδώσει την πρώτη στρατηγική έκθεση για τη συμβολή στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

32.  υπογραμμίζει ωστόσο ότι τα 3/4 των έργων των διαρθρωτικών ταμείων πέτυχαν τους στόχους πολιτικής τους εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και ότι μόνο στο 2% των περιπτώσεων δεν επιτεύχθηκε κανένας από τους στόχους που είχαν τεθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή στη συμφωνία επιχορήγησης·

33.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανάλυση της συνεκτικότητας των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κρατών μελών με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως προϋπόθεση για τη βελτίωση των επιδόσεων· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να προσφέρει, στην επόμενη ετήσια έκθεσή του, πληροφορίες σχετικά με τη μετατροπή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε αναμενόμενα επιτεύγματα, στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων και κονδυλίων τα οποία διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή·

34.  επισημαίνει ότι η θέσπιση κοινών δεικτών επιδόσεων για κάθε ταμείο θα ήταν σημαντικό βήμα, ταυτόχρονα όμως εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι:

   α) τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους κοινούς δείκτες, με εξαίρεση την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το ΕΓΤΑΑ, και οι προσανατολισμένες προς τα αποτελέσματα αξιολογήσεις δεν αποτελούν μέρος του αρχικού σταδίου ελέγχου στα κράτη μέλη·
   β) με εξαίρεση δύο ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)), τα διάφορα ταμεία δεν έχουν κοινούς δείκτες·
   γ) στόχοι-ορόσημα υπάρχουν μόνο για το πλαίσιο επιδόσεων, ενώ οι ειδικοί στόχοι μπορεί να μην είναι αρκούντως φιλόδοξοι·
   δ) η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει περιορισμένη ικανότητα για παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων·

35.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες στο πλαίσιο επιδόσεων του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ(80), καθώς τα πενιχρά αποτελέσματα δεν συνεπάγονται για τα κράτη μέλη απώλεια του αποθεματικού επίδοσης και η δυνατότητα της Επιτροπής να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις είναι περιορισμένη· ωστόσο, θεωρεί ότι, πριν ζητηθούν κυρώσεις, θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα καλύτερο σύστημα για τη μέτρηση των επιδόσεων και θα πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία υποστήριξης των κρατών μελών για τη βελτίωση των επιδόσεων, προτού ενδεχομένως επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις·

36.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, ώστε πράγματι να δημιουργηθεί ένα χρηματοοικονομικό κίνητρο για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης στην πράξη· ζητεί επίσης να γίνεται μεγαλύτερη χρήση του αποθεματικού επίδοσης ως μέσου για να αναβαθμιστεί το στοιχείο που εξαρτάται από την επίδοση, κατά την προσεχή αναθεώρηση της νομοθεσίας(81)·

37.  σημειώνει ότι η καθοδήγηση που παρέχεται από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής έχει βελτιωθεί στο επίπεδο της υποβολής από τις Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις, αλλά επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι των ΓΔ δεν είναι κατάλληλοι για τους σκοπούς της διαχείρισης και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά τους δείκτες παρακολούθησης των επιδόσεων· σημειώνει επίσης ότι όλοι οι δείκτες που έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα έτη για τη μέτρηση της προόδου των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχουν αφαιρεθεί από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής το 2014 και αντ’ αυτού περιελήφθησαν στα σχέδια διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των επιχειρησιακών ΓΔ·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει προτάσεις με σκοπό:

   α) την καλύτερη εναρμόνιση του ΠΔΠ με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και να προτείνει την αναθεώρησή της εάν χρειαστεί η βελτίωση της προσαρμογής του στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·
   β) οι υψηλού επιπέδου πολιτικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να αποτυπώνονται στους στόχους σε επίπεδο Ένωσης·
   γ) να διασφαλιστεί ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα θα μετατρέπουν τους σε επίπεδο Ένωσης στόχους σε θεματικούς στόχους που θα μπορούν να συνδέονται με επιχειρησιακούς στόχους στο επίπεδο των κρατών μελών ή στα προγράμματα που διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει στον νομοθέτη τα εξής:

   α) τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα προγράμματά τους δήλωση των ποσοτικώς προσδιορίσιμων αποτελεσμάτων που επιδιώκεται να επιτευχθούν με τη χρηματοδότηση, κατά περίπτωση·
   β) όλες οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα να περιλαμβάνουν κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων, ει δυνατόν κοινούς για τα διάφορα ταμεία, σχεδιασμένους για την παρακολούθηση της προόδου σε επίπεδο τοπικό, κρατών μελών και Ένωσης·
   γ) το πλαίσιο επιδόσεων να βασίζεται, στο μέτρο του δυνατού, σε αυτούς τους κοινούς δείκτες αποτελεσμάτων·

40.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις επόμενες εκθέσεις αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ ανάλυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των αποτελεσμάτων που θα επιτυγχάνονται, όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονομίας και τις θέσεις εργασίας, με το επενδυτικό σχέδιο ύψους 315 δισεκατομμυρίων EUR που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στις 26 Νοεμβρίου 2014 στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή της Επιτροπής του 2013

41.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο και οι πληρωμές εξακολουθούσαν να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα·

Κεφάλαιο

2013

2014

Πράξεις

Ποσοστό σφάλμα

τος(82)

Πράξεις

/ EUR

Ποσοστό σφάλματος

Έσοδα

55

0,0%

55

0,0%

Ανταγωνιστικότητα, Έρευνα, Εκπαίδευση, Μεταφορές, άλλα προγράμματα

160

4,0%

166 / 13 δισεκατομμύρια

5,6%

Συνοχή

343

5,3%

331 / 55,7 δισεκατομμύρια

5,7%

Τομέας πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη»

168

6,4%

161

6,1%

Τομέας πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις»

175

3,1%

170

3,7%

Φυσικοί πόροι

360

4,4%

359 / 57,5 δισεκατομμύρια

3,6%

ΕΓΤΕ - Στήριξη της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις

180

3,6%

183

2,9%

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία

180

7,0%

176

6,2%

Η Ευρώπη στον κόσμο

182

2,1%

172 / 7,4 δισεκατομμύρια

2,7%

Διοίκηση

135

1,1%

129 / 8,8 δισεκατομμύρια

0,5%

Σύνολο

1,180

4,5%

1,157 / 142,4 δισεκατομμύρια

4,4%

42.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έλλειψη αξιοπιστίας των πρωτοβάθμιων ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης και οι αδυναμίες όσον αφορά την εξαίρεση των μη επιλέξιμων εκτάσεων από το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) εξακολουθούν να υφίστανται· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, στους τομείς της επιμερισμένης διαχείρισης και σε όλες τις άλλες επιχειρησιακές δαπάνες (των οποίων το μεγαλύτερο μέρος διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή) το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος ανέρχεται σε 4,6%· σημειώνει, ωστόσο, ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης·

43.  σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η υλοποίηση των ακόλουθων συστάσεων και απαιτήσεων που περιλαμβανόταν στην απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013:

   α) σύστημα κυρώσεων εάν τα κράτη μέλη διαβιβάζουν εσφαλμένες πληροφορίες προγραμματισμού και δηλώσεις και στην περίπτωση εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από τους οργανισμούς πληρωμών περιλαμβανομένων των ακόλουθων τριών παραμέτρων, δηλαδή των στατιστικών επιθεωρήσεων, των δηλώσεων των οργανισμών πληρωμών και του έργου που επιτελούν οι φορείς πιστοποίησης·
   β) δημοσίευση, όταν έχουν εκουσίως αποφασίσει να τις υποβάλουν, όχι μόνον των εθνικών δηλώσεων αλλά και των ετήσιων περιλήψεων και δηλώσεων διαχείρισης, ως «εμπιστευτικών εγγράφων» κατά περίπτωση, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή και να βελτιωθεί πραγματικά η δημοσιονομική διαχείριση· ωστόσο δεν είναι ακόμα σαφές πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα μέτρα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατικών δομών στα κράτη μέλη και την πολιτική λογοδοσία των διαφόρων εθνικών αρχών·
   γ) ανάλυση και ενημέρωση για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, όπως το ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τον Νοέμβριο 2014 στο Κοινοβούλιο·

44.  επισημαίνει με ανησυχία ότι μόνον 20 συστάσεις υλοποιήθηκαν πλήρως, 26 είναι στο στάδιο της υλοποίησης από τις περισσότερες απόψεις, και 19 υλοποιούνται από ορισμένες απόψεις, από τις 65 συστάσεις που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο διάστημα 2011-2012· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει τις συστάσεις και απαιτήσεις του Κοινοβουλίου και να συνεχίσει να υλοποιεί τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

45.  τονίζει ότι, από την άποψη του Κοινοβουλίου, δεν είναι ικανοποιητικό όταν διαδικασίες αντιπαράθεσης ολοκληρώνονται με την εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί, επομένως, και τα δύο θεσμικά όργανα να αποφεύγουν αυτήν την έκβαση·

46.  ζητεί από την Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης με προθεσμίες και στόχους για την ενίσχυση της πρόληψης τέτοιων επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων·

Θέση του Συνεδρίου: Δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

47.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει ανεπιφύλακτη γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών για το 2014, όπως πράττει από το 2007, και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα δεν εμφανίζουν ουσιώδη σφάλματα το 2014· επισημαίνει επίσης με ικανοποίηση ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

48.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα στο σύνολό τους αντιστοιχούν γενικώς στις προηγούμενες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

49.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι επί 21 συνεχόμενα έτη, οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα λόγω της μερικής αποτελεσματικότητας των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών·

50.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις πληρωμές είναι 4,4%· υπενθυμίζει ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές είχε εκτιμηθεί σε 4,7% το οικονομικό έτος 2013, σε 4,8% το 2012 και σε 3,9% το 2011(83)· μεταξύ συγκεκριμένων κονδυλίων, τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος διαπιστώθηκαν στις δαπάνες υπέρ της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (5,7%) και της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (5,6%)· από την άλλη πλευρά, οι διοικητικές δαπάνες συνδέονται με τις χαμηλότερες εκτιμήσεις των διαπιστωθέντων σφαλμάτων (0,5%)·

51.  διερωτάται κατά πόσο το ποσοστό σφάλματος για συγκεκριμένες πράξεις στηρίζεται σε συγκρίσιμες βάσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμεύσει ως συγκριτικό σημείο αναφοράς· επισημαίνει ότι το ποσοστό σφάλματος για τα συστήματα απόδοσης των δαπανών (5,5%) βασίζεται στην επιλεξιμότητα των δαπανών σε σχέση με τα προγράμματα βάσει δικαιωμάτων (2,7%), στην περίπτωση των οποίων βασίζεται μόνον στην αναγκαιότητα να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις·

52.  σημειώνει ότι, εάν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν είχαν εφαρμοστεί στις πληρωμές που υπέβαλε σε έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα ήταν 5,5% αντί για 4,4%· προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή, τις αρχές των κρατών μελών και τους ανεξάρτητους ελεγκτές να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων·

53.  υπογραμμίζει ότι, για τις επιχειρησιακές δαπάνες, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη ανέρχεται σε 4,6% (2013: 4,9%), συνεχίζει δηλαδή να είναι πολύ υψηλό· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι για τις άλλες μορφές επιχειρησιακών δαπανών όπου η Επιτροπή έχει ηγετικό ρόλο, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος εκτοξεύθηκε στο 4,6% (2013: 3,7%)·

54.  σημειώνει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως οι δαπάνες περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, καθώς, στη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της του 2014, η Επιτροπή αναφέρει ότι το ποσό σε κίνδυνο κυμαίνεται μεταξύ 3,7 και 5 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,6% έως 3,5% των πληρωμών· σημειώνει ότι η Επιτροπή εκτιμά πως κατά τα επόμενα χρόνια θα εντοπίσει και θα διορθώσει σφάλματα συνολικού ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων EUR περίπου·

55.  συμφωνεί με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι παρά τις βελτιώσεις της ανάλυσής της όσον αφορά τον αντίκτυπο των διορθωτικών ενεργειών, η Επιτροπή δεν έχει εξαλείψει εντελώς τον κίνδυνο υπερεκτίμησης ή περιορισμένης συνάφειας όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτών των διορθωτικών ενεργειών(84)·

56.  είναι της γνώμης ότι, για περισσότερο από τα τρία τέταρτα των δαπανών του 2014, οι ΓΔ βασίζουν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τα ποσά σε κίνδυνο σε στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές αρχές· σημειώνει ότι η Επιτροπή αναφέρει στη συγκεφαλαιωτική έκθεση ότι η αξιοπιστία των εκθέσεων ελέγχου των κρατών μελών εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα·

57.  επισημαίνει το γεγονός ότι, για 12 ΓΔ της Επιτροπής, η εκτιμώμενη διορθωτική ικανότητα είναι υψηλότερη από το εκτιμώμενο ποσό σε κίνδυνο, στοιχείο που αντανακλά τον πολυετή χαρακτήρα των διορθωτικών συστημάτων·

58.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη μέθοδο για τον υπολογισμό της διορθωτικής ικανότητας, εγκαίρως για τη διαδικασία απαλλαγής για το 2015·

59.  παρατηρεί ότι κάθε φορά που η Επιτροπή έχει αποδείξεις για τη μειωμένη ικανότητα απορρόφησης στα κράτη μέλη, θα πρέπει να αξιολογεί όλες τις διατάξεις ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ και, αρχικά, να προτείνει μέτρα για την υπέρβαση αυτής της μειωμένης ικανότητας απορρόφησης, πριν προβεί σε άλλες ενέργειες·

60.  επισημαίνει ότι άνω των δύο τρίτων του συνόλου των καταχωρημένων δημοσιονομικών διορθώσεων για τη συνοχή το 2014 αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές των κρατών μελών ανακάλεσαν τις δηλωθείσες δαπάνες και τις αντικατέστησαν με νέες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές είναι περιορισμένες στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, το επίπεδο των σφαλμάτων που απομένουν αφού ληφθούν όλα τα διορθωτικά μέτρα, για κάθε τομέα πολιτικής και για τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως σύνολο, λαμβανομένου υπόψη του πολυετούς χαρακτήρα των προγραμμάτων·

62.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά το άρθρο 32 παράγραφος 5 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, εάν το επίπεδο σφάλματος είναι σταθερά υψηλό και, συνεπώς, να εντοπίσει τις αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου, να αναλύσει το κόστος και τα οφέλη των ενδεχόμενων διορθωτικών μέτρων και να λάβει ή να προτείνει κατάλληλες ενέργειες σχετικά με την απλοποίηση, τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων ή των συστημάτων υλοποίησης, πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

63.  υπογραμμίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία εάν η Επιτροπή, οι αρχές στα κράτη μέλη ή ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, θα είχε εγκαίρως αποφευχθεί, εντοπισθεί ή διορθωθεί σημαντικό ποσοστό των σφαλμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή παραδέχθηκε πως απαιτούνται τουλάχιστον δέκα έτη για τη διόρθωση των σφαλμάτων· επισημαίνει ότι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών θα μπορούσε να είχε μειώσει το επίπεδο σφάλματος κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες για τις δαπάνες για την περιφερειακή και αστική πολιτική (6,1%) και για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία (6,2%)· τονίζει ότι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών θα μπορούσε να είχε μειώσει το επίπεδο σφάλματος κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες στην πολιτική για την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία ασκείται απευθείας από την Επιτροπή·

64.  σημειώνει ότι, το 2014, δόθηκε νέα έμφαση στην κατάρτιση και την ανάλυση του προϋπολογισμού με γνώμονα τα αποτελέσματα, συνοδευόμενη από μια αλλαγή των μεθοδολογικών προσεγγίσεων· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή και διαφανή επισκόπηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2014 στα επιτευχθέντα αποτελέσματα, όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των τομεακών πολιτικών·

65.  σημειώνει επίσης ότι η πρακτική των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων στοχεύει στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων, αλλά εξακολουθεί να επικεντρώνεται περισσότερο στην υλοποίηση παρά στα αποτελέσματα·

66.  συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της ΓΔ REGIO, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΤΠΑ/Ταμείου Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σε 12 κράτη μέλη (77 προγράμματα) και τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας· είναι της γνώμης ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν ότι οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·

67.  συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της ΓΔ AGRI, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία δαπανών:

   ABB02 – Δαπάνες όσον αφορά τα μέτρα της αγοράς: 77,7 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό· 4 καθεστώτα ενισχύσεων σε 7 κράτη μέλη (8 στοιχεία επιφύλαξης): Αυστρία, Γαλλία (δύο μέτρα ενισχύσεων), Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο·
   ABB03 – Άμεσες ενισχύσεις: 831,6 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό· 15 οργανισμοί πληρωμών που περιλαμβάνουν 6 κράτη μέλη: Ισπανία (10 οργανισμοί πληρωμών), Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο (RPA-Αγγλία), Ελλάδα, Ουγγαρία και Πορτογαλία·
   ABB04 – Δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης: 532,5 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό· 28 οργανισμοί πληρωμών που περιλαμβάνουν 16 κράτη μέλη: Βουλγαρία, Γερμανία (3 οργανισμοί πληρωμών), Δανία, Ισπανία (6 οργανισμοί πληρωμών), Γαλλία (2 οργανισμοί πληρωμών), Ηνωμένο Βασίλειο (2 οργανισμοί πληρωμών), Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία (4 οργανισμοί πληρωμών), Λιθουανία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία·
   ABB05 – δαπάνες του IPARD για την Τουρκία: 5,07 εκατομμύρια EUR διακυβευόμενο ποσό·

είναι της γνώμης ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν πως οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·

68.  συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της ΓΔ EMPL, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της: σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της περιέχει επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η οποία αφορά διακυβευόμενο ποσό ύψους 169,4 εκατομμυρίων EUR το 2014, που αφορά δαπάνες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για 36 ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· είναι της γνώμης ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν πως οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·

69.  ζητεί από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ DEVCO να παράσχει πιο διαφοροποιημένες βάσει κινδύνου εγγυήσεις αξιοπιστίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του και στη συνέχεια να διοχετευτούν περισσότεροι ελεγκτικοί πόροι της προς τομείς που καλύπτονται από ειδικές επιφυλάξεις·

70.  καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική στάση όσον αφορά την απαλλαγή και επιδοκιμάζει την κριτική στάση της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που ζήτησαν από την Επιτροπή και το Δικαστήριο:

   εστίαση σε τομείς και δικαιούχους με υψηλό κίνδυνο σφάλματος και όχι η προσθήκη περισσοτέρων ελέγχων για όλους·
   εστίαση σε εκ των προτέρων παρά σε εκ των υστέρων ελέγχους·
   διαφύλαξη των ομόφωνα συμφωνηθέντων ανωτάτων ορίων πληρωμών, ιδίως μέσω της διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, της πραγματικής αποδέσμευσης πιστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να γίνει δυνατή η διαμόρφωση νέων προτεραιοτήτων και προγραμμάτων, της αύξησης της διαφάνειας μέσω της παροχής μακροπρόθεσμων προβλέψεων, της εξασφάλισης ισορροπίας μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών και της μείωσης των υπερβολικών ταμειακών υπολοίπων σε επίπεδο χρηματοοικονομικών μέσων, δεδομένου ότι πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν παραμένουν δεσμευμένα σε αυτά τα μέσα, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πιο επείγουσες ανάγκες και προτεραιότητες·

επιδοκιμάζει επίσης την προτροπή της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου προς τις αρχές των κρατών μελών να κάνουν καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών ώστε να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή·

Σύνοψη

71.  Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απαλλαγή:

   α) περιλαμβάνει στις προτεραιότητες μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των παραδοσιακών μεθόδων και μια μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, τις τομεακές πολιτικές και την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις·
   β) απαιτεί βελτίωση στη διαθεσιμότητα και διαχείριση δεδομένων για να δηλώνονται οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα·
   γ) διαπιστώνει ισχυρότερη διασύνδεση του προϋπολογισμού της Ένωσης με τις βασικές στρατηγικές και αντιλήψεις πολιτικής της Ένωσης (όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020») και τη συσχέτισή τους με βασικές τομεακές πολιτικές·
   δ) τηρεί τις βελτιωμένες μεθόδους διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
   ε) προσφέρει πεδίο για να αναπτυχθούν οι παρατηρήσεις από τις προηγούμενες απαλλαγές υπό τη μορφή τακτικής παρακολούθησης·
   στ) εκφράζει τη λύπη του για τη σημαντική αύξηση των σφαλμάτων στις επιχειρησιακές δαπάνες που διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή και τα οποία έχουν αυξηθεί σε βαθμό που να αντιστοιχούν πλέον, για πρώτη φορά, στο επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη·
   α) το μεγαλύτερο μέρος εξακολουθεί να καλύπτεται από τις συνεισφορές των κρατών μελών ανάλογα με το ακαθάριστο εθνικό τους εισόδημα (ΑΕΕ), οι οποίες το 2014 ανήλθαν σε 94,9 δισεκατομμύρια EUR·
   β) άλλες πηγές περιλαμβάνουν πληρωμές με βάση τον εισπραχθέντα ΦΠΑ στα επί μέρους κράτη μέλη, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 17,7 δισεκατομμύρια EUR·
   γ) οι τελωνειακοί και γεωργικοί δασμοί αποτελούν την τρίτη σημαντική πηγή, με 16,4 δισεκατομμύρια EUR·

B. Ειδικά κεφάλαια

Γενική δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

72.  επισημαίνει ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αφορά τα πραγματικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι τηρούν τους κανόνες της νομιμότητας και της κανονικότητας και συμβάλλουν στην προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της Ένωσης από ενωσιακή άποψη· τονίζει ότι η ελαχιστοποίηση των ποσοστών σφάλματος και των περιπτώσεων απάτης είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

73.  υπογραμμίζει ότι το ύψος του ποσοστού σφάλματος δεν σημαίνει υποχρεωτικά περίπτωση απάτης, αναποτελεσματικότητας ή σπατάλης, αλλά εκτίμηση των χρηματοοικονομικών ροών που δεν θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί, διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς· τονίζει, ωστόσο, ότι η έντονη αύξηση των σοβαρών σφαλμάτων στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι πολύ ανησυχητική, καθώς τα κράτη μέλη έχουν πολυετή πείρα των ισχυόντων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και, αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους κανόνες αυτούς, δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες για το πώς θα κινηθούν όταν θα πρέπει να προσαρμόσουν τις εθνικές νομοθεσίες και διαδικασίες τους προς τις νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης· αναγνωρίζει ότι το ποσοστό σφάλματος δεν είναι καλά κατανοητό από τους πολίτες της Ένωσης και ζητεί από το Δικαστήριο, στο πλαίσιο αυτό, να ξεκινήσει μια συζήτηση με την Επιτροπή, με στόχο να διαπιστώνονται πιθανές μεθοδολογικές αδυναμίες και να καθοριστούν κοινά πρότυπα για την αναφορά του ποσοστού σφάλματος·

74.  συνιστά οι κανόνες και οι κανονισμοί να επαληθεύονται μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου (RIA)(85) για να ελέγχεται η συμβατότητα και η συμμόρφωσή τους με τις ανάγκες και τους στόχους της Ένωσης, όπως στην περίπτωση των καθεστώτων επιστροφής δαπανών, ενώ στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σφαλμάτων περιλαμβάνονται οι πληρωμές για μη επιλέξιμες δαπάνες (41%) και τα σφάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων (27%)· σημειώνει ότι τα εν λόγω σφάλματα μπορεί να διαφέρουν από μια απάτη ή μια πράξη σκόπιμης εξαπάτησης με σκοπό την άντληση οφέλους·

75.  εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στο γεγονός ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2014 πραγματοποιήθηκε υπό διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια, λόγω του γεγονότος ότι, κατά το εν λόγω έτος υπήρχαν δύο πλαίσια σε ισχύ, για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020·

76.  επισημαίνει συνεπώς ότι είναι σωστό και σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων ποσοστού σφάλματος σε σχέση με τα διάφορα είδη δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς οι δαπάνες αυτές κατανέμονται βάσει διαφορετικών κριτηρίων και, ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους·

77.  σημειώνει ότι, στην προσπάθειά του να στηρίξει μια ενισχυμένη νοοτροπία επιδόσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2014, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα επιδόσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς προσπάθησε να επαληθεύσει, στο πλαίσιο πειραματικού σχεδίου, την πραγματική συμπληρωματικότητα μεταξύ της χρηματοδότησης από την Ένωση και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε και προσδιόρισε χαμηλή και αδύναμη διασύνδεση μεταξύ συμφωνιών εταιρικής σχέσης/ επιχειρησιακών προγραμμάτων και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός ότι η εν λόγω συμπληρωματικότητα θα πρέπει να εξετάζεται στο συνολικό πλαίσιο της ειδικής αποστολής κάθε Ταμείου, σύμφωνα με τους σκοπούς τους που βασίζονται στη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

78.  εκφράζει την ανησυχία του για το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων από τα κράτη μέλη, που κυμαίνεται μεταξύ 50% και 92%· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια διεξοδική ανάλυση των λόγων για τους οποίους ορισμένες περιφέρειες εξακολουθούν να παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά απορρόφησης και να αξιολογηθούν συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης των δομικών προβλημάτων που προκαλούν τις εν λόγω ανισορροπίες·

79.  επιδοκιμάζει τον καινοτόμο χαρακτήρα της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, η οποία περιλαμβάνει μια προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις και αξιολογεί την εφαρμογή και τον προσανατολισμό των παρεμβάσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης σε σχέση με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα επόμενα έτη, όταν θα συντάσσονται οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΑΧ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

80.  υπογραμμίζει ότι οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανάγκη να εφαρμόζονται μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του προϋπολογισμού και των προτύπων επιμερισμένης διαχείρισης·

Επιδόσεις του προϋπολογισμού

81.  σημειώνει ότι επιδόσεις του προϋπολογισμού σημαίνει κατάλληλη εστίαση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης στις πραγματικές προτεραιότητες της Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο·

82.  επισημαίνει ότι η νοοτροπία επιδόσεων βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: στρατηγική, απλοποίηση και διαδικασία του προϋπολογισμού·

83.  συνιστά να συνεχιστεί η διεργασία απλοποίησης τόσο των διαδικασιών όσο και του περιεχομένου του προϋπολογισμού, πράγμα που θα οδηγήσει σε μείωση του υπερβολικού διοικητικού φόρτου και σε περιορισμούς του κανονιστικού υπερθεματισμού σε συγκεκριμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι η απλοποίηση δεν πρέπει να οδηγήσει σε απορρύθμιση και δεν πρέπει να συνεπάγεται παραμέληση των μηχανισμών ελέγχου και των διαδικασιών, δηλαδή των εκ των προτέρων ελέγχων· τονίζει ότι η απλοποίηση δεν πρέπει να προκαλέσει υπερβολικά συχνές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, γεγονός που θα οδηγούσε σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για τη διοίκηση και τους δικαιούχους, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις επιδιωκόμενες θετικές συνέπειες της απλούστευσης· επικροτεί την ύπαρξη της ομάδας υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή, και αναμένει αποτελέσματα·

84.  συνιστά να βελτιωθεί η διαδικασία του προϋπολογισμού όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις και τη διαχείριση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των ελέγχων, τη δήλωση αξιοπιστίας και την απαλλαγή, τις βάσεις δεδομένων έργων και την επικοινωνία·

85.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, την υλοποίησή του και την απαλλαγή, και προς το ευρύτερο κοινό, με την ευθυγράμμιση των προσδοκιών, την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την υλοποίηση, και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των αποτελεσμάτων·

86.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης εργαλείων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δημοσκοπήσεις και οι ομάδες εστίασης, για τη μέτρηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, και να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής της στο μέλλον, όσον αφορά τα αποτελέσματα των έργων για τους πολίτες·

87.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα διοργανική ομάδα εργασίας για την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, ώστε να καταλήξουν σε κοινή κατανόηση των αρχών του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων·

88.  συνιστά ανάλογες βελτιώσεις σε τομείς όπως η ευθυγράμμιση της έντασης των ελέγχων με προς τους κινδύνους, η χαρτογράφηση της κοινοποίησης στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις ή η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των ελέγχων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη·

89.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δημιουργήσει τεράστια αναλυτική ικανότητα, εστιασμένη κυρίως σε τομείς που συνδέονται με τις μεμονωμένες ΓΔ, χωρίς να αναλύει οριζόντια, διατομεακά ζητήματα και τα πραγματικά αποτελέσματα των πολιτικών της που (συγ)χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

90.  συνιστά να δοθεί έμφαση στην βασιζόμενη σε επιδόσεις προσέγγιση και στο ζήτημα των ατελειών / αστοχιών της αγοράς, καθώς αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στο να εστιάζονται οι χρηματοδοτούμενες από την Ένωση παρεμβάσεις σε τομείς όπου τα κριτήρια της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας λαμβάνονται καλύτερα υπόψη· επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να προσαρμόζεται σε μια σειρά διαφορετικών τύπων ατελειών / αστοχιών της αγοράς, που συνδέονται ο μεν ένας με ασύμμετρη πληροφόρηση, ο δε άλλος με εμπορικές εκτιμήσεις απόδοσης οι οποίες, γενικώς, δεν περιλαμβάνουν όλους τους θετικούς εξωτερικούς παράγοντες και τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, ενώ και οι δύο δικαιολογημένα στηρίζονται από τη χρηματοδότηση της Ένωσης·

91.  είναι της άποψης ότι, κατά την αποτίμηση της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα κριτήριο βασιζόμενο στο τι θα είχε πιθανώς συμβεί αν το σχετικό έργο ή η δραστηριότητα δεν είχε υλοποιηθεί ή δεν είχε λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση·

92.  ζητεί επειγόντως διευκρινίσεις όσον αφορά το ποσό που καταβλήθηκε από πόρους της Ένωσης σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης σε κάθε κράτος μέλος, ποιες επιχειρήσεις είχαν δεχθεί πληρωμές και αν ο λόγος ήταν να προβάλλουν τις χρηματοδοτήσεις ή άλλος·

Επιμερισμένη διαχείριση

93.  υπενθυμίζει ότι η μεγάλο μέρος της ευθύνης για την ορθή διάθεση του προϋπολογισμού της Ένωσης φέρουν τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το 76% των δαπανών εκτελούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημαντική ευθύνη να εκτελούν σωστά και νομότυπα τον προϋπολογισμό της Ένωσης όταν είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων·

94.  τονίζει ότι το κλειδί για τη σωστή διάθεση είναι ο σωστός καθορισμός των αναγκών της Ένωσης σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των κρατών μελών·

95.  υπογραμμίζει ότι όσο καλύτερα προσπαθούν τα κράτη μέλη να επιτυγχάνουν τους εθνικούς και ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τόσο καλύτερα μπορούν να κατευθύνονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης προς τους στόχους αυτούς, και τόσο καλύτερα οι στόχοι αυτοί θα απηχούν τις πραγματικές οικονομικές, κοινωνικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της Ένωσης, και θα εξασφαλίζει η Ένωση ένα περιβάλλον για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· σε αυτό το πλαίσιο, συνιστά να δημιουργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα που θα αποτελείται από την Επιτροπή, τους εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων αντιπροσώπων στην Ένωση, και τις περιφερειακές κυβερνήσεις και αρχές·

96.  συμφωνεί με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και οι ανεξάρτητοι ελεγκτές οφείλουν να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες προκειμένου να προλαμβάνουν ή να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν σφάλματα πριν από την απόδοση δαπανών· δηλώνει ρητά πως, όταν τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος για την Επιτροπή, τις εθνικές αρχές και τους ανεξάρτητους ελεγκτές να μη λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων·

97.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναπτύξει ένα σύστημα, σε συνεργασία με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές, που θα του επιτρέπει να αξιολογεί τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη στις συστάσεις του·

98.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη προκειμένου οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα να μεταφέρουν πληρέστερα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και να εφαρμόζουν την έννοια των κοινών δεικτών αποτελεσμάτων, όπως προτείνεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014·

99.  θεωρεί χρήσιμο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να βρουν ένα τρόπο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των δαπανών των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

100.  στηρίζει τη συμπερίληψη των ΣΑΧ στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

101.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη όσον αφορά την αναγκαιότητα της δημοσίευσης εθνικών δηλώσεων και ετήσιων περιλήψεων·

Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

102.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι για τις δημοσιονομικές διορθώσεις που εκτελέστηκαν το 2014 (σε σύγκριση με τα ποσά που έλαβε η Ένωσης) ορισμένα κράτη μέλη θέτουν τρεις φορές υψηλότερο από το μέσο ποσοστό 2,3% (Σλοβακία 8,7%, Τσεχική Δημοκρατία 8,1%, Ελλάδα 4,7%)·

103.  σημειώνει ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 209 εκατ. EUR δημοσιονομικών διορθώσεων στο πλαίσιο του ΕΚΤ επιβεβαιώθηκαν και 156 εκατομμύρια EUR εκτελέστηκαν, εκ των οποίων 95 εκατ. EUR επιβεβαιώθηκαν το 2014· παρατηρεί ότι τα κράτη μέλη με το υψηλότερο επίπεδο διορθώσεων είναι η Ισπανία (56 εκατ. EUR), η Ρουμανία (43 εκατ. EUR), η Πολωνία (32 εκατ. EUR) και η Γαλλία (20 εκατ. EUR)·

104.  σημειώνει ότι τα σωρευτικά ποσά που έχουν διορθωθεί για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 αντιπροσωπεύουν το 0,9% των πιστώσεων του προϋπολογισμού· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις για την περίοδο 2007-2013 αναμένεται να εξακολουθήσουν να αυξάνονται κατά τα επόμενα έτη, δεδομένου ότι τα προγράμματά της αρχίζουν να περατώνονται·

105.  επισημαίνει ότι για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, η Επιτροπή επέβαλε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικών διορθώσεων σωρευτικά από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπου περιλαμβάνονται 782 εκατ. EUR για δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη πριν ή ταυτόχρονα με τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· παρατηρεί με ανησυχία ότι τα κυριότερα κράτη μέλη εν προκειμένω είναι η Τσεχική Δημοκρατία (719 εκατ. EUR), η Ουγγαρία (298 εκατ. EUR), η Ελλάδα (257 εκατ. EUR), η Ισπανία (237 εκατ. EUR), η Σλοβακία (152 εκατ. EUR), η Ρουμανία (146 εκατ. EUR) και η Ιταλία (105 εκατ. EUR)·

106.  σημειώνει ότι, όσον αφορά το ΕΚΤ, τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν τα υψηλότερα αριθμητικά στοιχεία σωρευτικών δημοσιονομικών διορθώσεων είναι η Ρουμανία (355 εκατ. EUR), η Ισπανία (213 εκατ. EUR) και η Πολωνία (152 εκατ. EUR)·

107.  θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις είναι αποτελεσματικό μέσο για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω του νομικού πλαισίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της πολυπλοκότητας των σχετικών διαδικασιών και του αριθμού των επιπέδων ελέγχου που απαιτούνται σε πολλούς τομείς, η διόρθωση των σφαλμάτων δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον αφού παρέλθουν αρκετά έτη από τη στιγμή που αυτά προκύπτουν·

1.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

108.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά και η απάτη διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς τους δημόσιους θεσμούς και τη δημοκρατία και υπονομεύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης· σημειώνει ότι είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (και τα κράτη μέλη) συνεργάζονται μεταξύ τους· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ορισμένα όργανα της Ένωσης (Επιτροπή και οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, Ελεγκτικό Συνέδριο) συντάσσουν εκθέσεις για την απάτη με διαφορετικούς τρόπους·

109.  συνιστά στην Επιτροπή να υπαγάγει όλες τις ρυθμίσεις υποβολής εκθέσεων σε ένα ενιαίο συνεκτικό σύστημα με σκοπό να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οπότε η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς θα καταστεί αποτελεσματικότερη· υπενθυμίζει τη σημασία μιας συνεκτικής νομοθεσίας εντός της Ένωσης για την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που αναπτύσσεται σε διακρατικό επίπεδο·

110.  υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της κατάχρησης και της απάτης· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη σχετική νομοθεσία, καθιστώντας υποχρεωτική τη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με όλους τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων·

111.  καλεί την Επιτροπή να προσχωρήσει στη Σύμβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά (ETS αριθ. 173) του Συμβουλίου της Ευρώπης και να επισπεύσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO), προκειμένου να συμβάλλουν σε πιο συντονισμένες πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρώπη·

112.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την επιστροφή στον προϋπολογισμό της ΕΕ των κονδυλίων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και να θεσπίσει ενιαίες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την κοινοποίηση, με στόχο την εξασφάλιση συγκρίσιμων, αξιόπιστων και κατάλληλων στοιχείων·

113.  χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής στην ετήσια έκθεση 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων (PIF), η οποία υπενθυμίζει ότι τόσο η οδηγία PIF όσο και ο κανονισμός περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (κανονισμός EPPO) θα μπορούσαν να συμπληρώσουν και να ισχυροποιήσουν το νομικό πλαίσιο και να ενισχύσουν σημαντικά την καταπολέμηση της απάτης· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να εγκριθεί η οδηγία PIF και στο πεδίο εφαρμογής της να περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και ένας σαφής ορισμός των αδικημάτων PIF, ελάχιστοι κανόνες για μέγιστες ποινές φυλάκισης και ελάχιστοι κανόνες σχετικά με το καθεστώς παραγραφής· υπενθυμίζει την υπόθεση Taricco, όπου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ περιλαμβάνεται πράγματι στο ορισμό της απάτης που περιέχεται στη Σύμβαση PIF του 1995· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις σχέσεις μεταξύ Eurojust, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και να εξετάσει τη δυνατότητα μιας ισχυρότερης ενοποιημένης προσέγγισης των οργανισμών αυτών προκειμένου οι έρευνες να καταστούν αποτελεσματικότερες·

114.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής για αύξηση της διαφάνειας μέσω της βελτίωσης του συστήματος ομάδων εμπειρογνωμόνων, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων, μέσω της ανάπτυξης μιας νέας πολιτικής περί συγκρούσεων συμφερόντων για τους εμπειρογνώμονες που διορίζονται σε προσωπική βάση, η οποία θα συνεπάγεται τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί απευθείας έλεγχο σε τέτοιους διορισμούς· σημειώνει την υποχρέωση των εμπειρογνωμόνων να είναι, κατά περίπτωση, εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαφάνειας· παροτρύνει ωστόσο την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις τόσο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων όσο και τη μελέτη «Σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και η κατάσταση του μητρώου ομάδων εμπειρογνωμόνων» όταν συντάσσει τροποποιήσεις στους ισχύοντες οριζόντιους κανόνες που διέπουν τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πιο συστηματική και διαφανής προσέγγιση· ζητεί να ξεκινήσει η Επιτροπή διάλογο με το Κοινοβούλιο πριν από την επίσημη έγκριση των κανόνων, ιδίως όσον αφορά την επικείμενη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για το ζήτημα αυτό· προτρέπει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να εξετάσουν μεταρρυθμίσεις σε παρόμοιο πνεύμα·

115.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν δίνουν συνέχεια στις εικαζόμενες περιπτώσεις απάτης που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όπως τους υποβάλλονται από την OLAF· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και την OLAF να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της πρόληψης και του εντοπισμού της απάτης εις βάρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων·

116.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και ομοιόμορφων κριτηρίων· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αξιοπιστία και την ποιότητα των δεδομένων που προέρχονται από τα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη ώστε να υπάρχουν εχέγγυα για ολοκληρωμένα, ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα, λαμβανομένου υπόψη του στόχου της πλήρους εφαρμογής του συστήματος ενιαίου ελέγχου·

117.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να υποβάλλει η Επιτροπή δύο φορές το έτος έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή, από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, των εσωτερικών πολιτικών τους κατά της διαφθοράς, και αναμένει την υποβολή της επόμενης έκθεσης στις αρχές του 2016· ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει ένα κεφάλαιο για τις επιδόσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και είναι της γνώμης ότι οι μελλοντικές εκθέσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της διαφθοράς πρέπει πάντοτε να καλύπτουν όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης·

118.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τα στοιχεία που προσκόμισε η Eurodad σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οποία το Λουξεμβούργο και η Γερμανία καταλαμβάνουν την πρώτη θέση όσον αφορά τον κίνδυνο τέτοιων δραστηριοτήτων· θεωρεί απαραίτητο τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία της Ένωσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη θέσπιση ενός δημόσιου μητρώου για τους δικαιούχους εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων καταπιστευμάτων·

119.  ζητεί τη μετάβαση από ένα προαιρετικό σε ένα υποχρεωτικό μητρώο της Ένωσης για όλους τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που ασκούν τις δραστηριότητές τους ενώπιον της Επιτροπής·

120.  θεωρεί ότι η πρώτη από τις ανά διετία εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση της διαφθοράς σε όλες της τις διαστάσεις, την ανάπτυξη αποτελεσματικών απαντήσεων με σκοπό την αντιμετώπισή της και την προετοιμασία του εδάφους για την ενίσχυση της λογοδοσίας του δημόσιου τομέα προς τους πολίτες της ΕΕ· επιβεβαιώνει εκ νέου, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της πολιτικής μηδενικής ανοχής της ΕΕ απέναντι στην απάτη, τη διαφθορά και την αθέμιτη σύμπραξη· θεωρεί λυπηρό, ωστόσο, το γεγονός ότι η έκθεση αυτή δεν συμπεριλάμβανε τις πολιτικές των ίδιων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της διαφθοράς·

121.  ζητεί, στη δεύτερη έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το αργότερο, η Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση, τόσο σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές, ώστε να εντοπιστούν οι εγγενείς παράγοντες καθοριστικής σημασίας, τα πεδία αδυναμίας και οι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στη διαφθορά·

122.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζει η Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Ποσοστό σφάλματος εν γένει

123.  σημειώνει με ανησυχία ότι τα συνηθέστερα είδη σφαλμάτων που εντοπίστηκαν είναι μη επιλέξιμες δαπάνες στις σχετικές δηλώσεις (41%), σοβαρά σφάλματα στις δημόσιες συμβάσεις (27%) και ανακριβείς δηλώσεις εκτάσεων από γεωργούς (20%)·

124.  σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό των σοβαρών σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις από τα κράτη μέλη μειώθηκε σημαντικά, από 45% το 2013 στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής στο 25% για όλα τα ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα του ενοποιημένου τομέα πολιτικής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, το 2014.

125.  θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών· εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος θα μπορούσε να ήταν σημαντικά χαμηλότερο·

126.  σημειώνει ότι για τα προγράμματα βάσει δικαιωμάτων το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος είναι 2,7% (3% το 2013) και, ως εκ τούτου, σημαντικά χαμηλότερα απ’ ό,τι στην επιστροφή των δαπανών, για τις οποίες το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος είναι 5,5% (5,6% το 2013)· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη μετάβαση από ένα σύστημα επιστροφής σε ένα σύστημα βάσει δικαιωμάτων, κατά περίπτωση, ως μέσο απλοποίησης·

Βέλτιστες πρακτικές

127.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με την ίδια σοβαρότητα με την οποία το πράττουν στην περίπτωση των ΣΑΧ και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· αυτό θα απηχούσε μια ορατή αλλαγή στην κατανόηση των επιδόσεων, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί με την εφαρμογή διεργασιών αξιολόγησης με πραγματικό αντίκτυπο, όπως το αποθεματικό επιδόσεων για υπεύθυνους δικαιούχους και οι κυρώσεις και οι περιορισμοί για τους υπόλοιπους·

Αξιολόγηση και Ανάλυση των κύριων αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2014

128.  σημειώνει ότι συνολικό ποσό περίπου 142,5 δισεκατομμυρίων EUR το 2014 αντιπροσωπεύει περίπου το 2% του συνόλου των δημοσίων δαπανών στα κράτη μέλη της Ένωσης, ή το 1% του ΑΕγχΠ της Ένωσης·

129.  ζητεί ο προσδιορισμός των πραγματικών αποτελεσμάτων της χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού της Ένωσης στους μακροοικονομικούς δείκτες της Ένωσης να αποτελεί αντικείμενο των διαδικασιών απαλλαγής·

130.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μόνο το 47% των συνεισφορών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (FEI) καταβλήθηκαν στους τελικούς αποδέκτες έως το τέλος του 2013 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (37% στα τέλη του 2012) και ότι τα ρευστά διαθέσιμα που διακρατούνται σε FEI υπό έμμεση διαχείριση παραμένουν υψηλά (1,3 δισεκατομμύρια EUR το 2014, 1,4 δισεκατομμύρια EUR το 2013)·

131.  σημειώνει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με την επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας για τα FEI υπό επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και την απάντηση της Επιτροπής επ’ αυτού·

132.  μετά από σχετική σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης τους περιορισμούς ικανότητας ορισμένων κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η υποχρησιμοποίηση των πόρων και να αυξηθούν τα ποσοστά απορρόφησης, ιδίως στον τομέα των ΕΔΕΤ· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις μέχρι τώρα ενέργειες, όπως η συγκρότηση της ειδικής ομάδας για την καλύτερη υλοποίηση, η οποία έχει ήδη επιφέρει βελτιώσεις·

133.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, περιλαμβανομένου του έγκαιρου κλεισίματος των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 και της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων που διακρατούνται από καταπιστευματικούς φορείς·

134.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει ετησίως μακροπρόθεσμες προβλέψεις, οι οποίες θα καλύπτουν τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια, τις ανάγκες πληρωμών, τους περιορισμούς ικανότητας και τις ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις, προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες πληρωμών(86)·

135.  είναι της γνώμης ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΠ, στην οποία πρέπει να προβεί η Επιτροπή έως το τέλος του 2016, είναι η πρώτη και σημαντικότερη ευκαιρία για τη διαρθρωτική αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των RAL· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού ΠΔΠ προκειμένου να καθοριστούν, μεταξύ άλλων, τα RAL·

Εκκρεμείς πληρωμές

136.  υπογραμμίζει ότι οι αναληφθείσες υποχρεώσεις ανήλθαν το 2014 σε 109,3 δισεκατομμύρια EUR δηλαδή 76,6% των διαθέσιμων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και ότι, ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμο το 2015 πολύ υψηλό επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (με τη μεταφορά 12,1 δισεκατομμυρίων EUR, το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 16,5 δισεκατομμύρια EUR)·

137.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ενώ το επίπεδο πληρωμών παρέμεινε υψηλότερο από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ, η χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για την ικανοποίηση ανεξόφλητων αιτήσεων πληρωμών αυξήθηκε κατά 1,4 δισεκατομμύρια EUR, σε 25,8 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει ότι έχει σημασία να τηρηθεί πλήρως η κοινή δήλωση για το σχέδιο πληρωμών 2015- 2016 που συμφωνήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την κοινή δέσμευση για μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής για τα προγράμματα συνοχής της χρονικής περιόδου 2007-2013 σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τα τέλη του 2016· θεωρεί ότι στην πράξη η κατάσταση αυτή συνιστά παράβαση του άρθρου 310 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι τα έσοδα και οι δαπάνες που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ισοσκελισμένα·

138.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η μείωση του επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων θα είναι προσωρινή, λόγω της ζητηθείσας αύξησης του καθοριζόμενου στο ΠΔΠ ανώτατου ορίου για το 2015 και τα επόμενα έτη·

139.  επισημαίνει ιδίως ότι, έως το τέλος του 2014, οι πληρωμές προς τα κράτη μέλη για τα πολυετή ΕΔΕΤ για την περίοδο 2007-2013(87) είχαν φτάσει τα 309,5 δισεκατομμύρια EUR, δηλαδή στο 77% των συνολικά 403 δισεκ. EUR για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, όπου σε πέντε κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία) αντιστοιχεί περισσότερο από το μισό των αχρησιμοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων των πολυετών ΕΔΕΤ·

140.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην απορρόφηση των πολυετών κονδυλίων είναι σημαντική και ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα για ορισμένα κράτη μέλη(88)· υποστηρίζει και αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη χρησιμότητα της εφαρμογής επιλογών ευελιξίας, δεδομένων των καθυστερήσεων στη δρομολόγηση όλων των προγραμμάτων·

Έσοδα

141.  σημειώνει ότι οι ροές εσόδων βασίζονται σε μια πολύπλευρη αρχή:

142.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι δύο συστάσεις είναι στο στάδιο της υλοποίησης από τις περισσότερες απόψεις και μία σύσταση υλοποιείται από ορισμένες απόψεις, από σύνολο τριών συστάσεων που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο διάστημα 2011-2012·

ΑΕΕ

143.  υπογραμμίζει ότι, μέχρις ότου γίνουν τροποποιήσεις στο σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης, η παράμετρος ΑΕΕ είναι βασικός παράγοντας στο ζήτημα των εσόδων του προϋπολογισμού της Ένωσης, και τονίζει ότι η ύπαρξη ενός σωστού και αντικειμενικού μέτρου των εσόδων είναι συνεπώς βασικό θέμα, το μόνο σοβαρό θέμα όσον αφορά τα έσοδα σύμφωνα με την τρέχουσα αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού της Ένωσης, και ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστες και ευέλικτες βάσεις δεδομένων για τον υπολογισμό των συνεισφορών των κρατών μελών·

144.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα για το ΑΕΕ που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη είναι αξιόπιστα και οι εισφορές τους, επομένως, σωστές·

145.  υπενθυμίζει ότι, το 2014, οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων για το ΑΕΕ οδήγησαν σε πρωτοφανούς κλίμακας αναπροσαρμογές των συνεισφορών των κρατών μελών, ύψους 9,813 δισεκατομμυρίων EUR·

146.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος αυτών των σημαντικών αναθεωρήσεων όσον αφορά το ΑΕΕ θα ήταν μικρότερος εάν είχε εφαρμοστεί κοινή πολιτική της Ένωσης για τις αναθεωρήσεις, με την οποία θα εναρμονιζόταν το χρονοδιάγραμμα των σημαντικών αναθεωρήσεων·

147.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η απάτη στο πεδίο του ΦΠΑ, και ιδίως το λεγόμενο «καρουζέλ» ή απάτη του «αφανούς εμπόρου», στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, αφαιρεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σημαντικούς πόρους και είναι επιζήμια για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· επισημαίνει ότι το έλλειμμα ΦΠΑ και οι εκτιμώμενες ζημίες όσον αφορά την είσπραξη του ΦΠΑ ανήλθαν σε 168 δισεκατομμύρια EUR το 2013· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει αξιόπιστα δεδομένα για τον ΦΠΑ και την απάτη «καρουζέλ»· σημειώνει ότι το ισχύον σύστημα ΦΠΑ παραμένει κατακερματισμένο και δημιουργεί σημαντικό διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το νέο σύστημα λογοδοσίας για τον ΦΠΑ ως ιδίου πόρου δεν μπόρεσε να επιτύχει εντελώς τον στόχο της απλοποίησης και τονίζει την ευθύνη των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες του EUROFISC και να συντονίσουν καλύτερα τις πολιτικές τους όσον αφορά τις αντίστροφες επιβαρύνσεις με σκοπό να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να συμβάλουν στην καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές τροπολογίες που θα καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική διασταύρωση των τελωνειακών και φορολογικών στοιχείων και να εστιάσει την παρακολούθηση των κρατών μελών στη βελτίωση της ταχύτητας των απαντήσεων στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών και στην αξιοπιστία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

148.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ανάλυση σχετικά με το μέλλον της ενωσιακής χρηματοδότησης, όπου θα αξιολογείται η επάρκεια των ιδίων πόρων·

149.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή το 2013 για την καθιέρωση μιας κοινής πολιτικής της Ένωσης για τις αναθεωρήσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν, χωρίς την ανάληψη περαιτέρω δράσης από την Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι 19 κράτη μέλη ανέφεραν ότι είχαν την πρόθεση να ευθυγραμμιστούν τουλάχιστον εν μέρει με την ενωσιακή πολιτική αναθεώρησης, το αργότερο τον Σεπτέμβριο του 2014·

150.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· επιδοκιμάζει την πρώτη έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε στα τέλη του 2014 και συμφωνεί ότι το σύστημα έχει σταδιακά κυριαρχηθεί από εθνικές συνεισφορές, με ένα μικρό μόνο τμήμα ανεξάρτητων και πραγματικά ευρωπαϊκών ιδίων πόρων· θεωρεί ότι το σημερινό σύστημα ιδίων πόρων θα πρέπει να περάσει από την τρέχουσα εθνική συζήτηση περί «καθαρών συνεισφερόντων» και «επωφελούμενων», που είναι απομακρυσμένη από τους πολίτες της Ένωσης, σε ένα σύστημα το οποίο είναι εμφανώς προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης και των πολιτικών που αυτή εφαρμόζει.

151.  επισημαίνει ότι οι αλλαγές που προέκυψαν από τις προσπάθειες διευθέτησης των επιφυλάξεων θα ήταν πιο περιορισμένες εάν ο κύκλος επαλήθευσης της Επιτροπής ήταν μικρότερος και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο προέτρεψε την Επιτροπή το περασμένο έτος με το ψήφισμά του της 29ης Aπριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013:

   α) να συντομεύσει τη διάρκεια του κύκλου των επαληθεύσεων ΑΕΕ που διενεργεί·
   β) να περιορίσει τη χρήση των γενικών επιφυλάξεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

152.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε πως ο προσεχής κύκλος επαλήθευσης θα ολοκληρωθεί μόλις το 2019 και ότι οι επιφυλάξεις θα καλύπτουν τουλάχιστον εννέα έτη, όπως και ο προηγούμενος·

153.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ποιότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών δεν έχει βελτιωθεί· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η επικαιροποιημένη έκδοση του οδηγού τελωνειακών ελέγχων που εξέδωσε η Επιτροπή το 2014 δεν καλύπτει ορισμένες από τις ελλείψεις που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδίως για τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταχείριση των εισαγωγών που εκτελωνίζονται σε άλλα κράτη μέλη·

154.  ζητεί από την Επιτροπή:

   α) να λάβει μέτρα για τη μείωση του αριθμού των ετών που καλύπτονται από επιφυλάξεις στο τέλος του επόμενου κύκλου επαλήθευσης για τις συνεοσφορές βάσει του ΑΕΕ·
   β) να θεσπίσει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη μείωση των επιπτώσεων των αναθεωρήσεων των μεθόδων και των πηγών που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό του ΑΕΕ τους·
   γ) να βελτιώσει τις υφιστάμενες οδηγίες που δίδονται στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τους ελέγχους που πραγματοποιούν (ιδίως τους λογιστικούς ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό)· και
   δ) να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα για την προετοιμασία και τη διαχείριση των καταστάσεων τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης·
   ε) να διευρύνει την ικανότητα εκτίμησης επικινδυνότητας του Eurofisc για την κάλυψη του συστήματος VIES (διεθνικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ)·

Βέλτιστες πρακτικές

155.  διαπιστώνει ότι τα έσοδα δεν περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, στοιχείο που συνιστά ένα είδος βέλτιστης πρακτικής, όπως και η τρέχουσα πρακτική των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ τους, πράγμα που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται λογικό· ωστόσο, για να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το μοντέλο, απαιτείται μόνιμη αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών· η εναλλακτική λύση για την αύξηση της βάσης των ιδίων πόρων εξακολουθεί να αποτελεί καίριο ζήτημα για το μέλλον·

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Γενικά θέματα

156.  επικροτεί το γεγονός ότι η διάρθρωση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακολουθεί, για πρώτη φορά, τους τομείς του ΠΔΠ το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014· το 2013, το κεφάλαιο ονομαζόταν «Έρευνα και λοιπές εσωτερικές πολιτικές»· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η διαρθρωτική αυτή αλλαγή περιορίζει τη δυνατότητα σύγκρισης των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις αντίστοιχες των προηγούμενων ετών·

157.  επισημαίνει επίσης, ότι η έρευνα και η καινοτομία αντιστοιχούν στο 61% (8,1 δισεκατομμύρια EUR) των δαπανών, μέσω του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013 (ΠΠ7) και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» — το υπόλοιπο 39% καλύπτεται από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020 με προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού (1,5 δισεκατομμύρια EUR), διαστημικά προγράμματα (1,4 δισεκατομμύρια EUR), προγράμματα μεταφορών (0,8 δισεκατομμύρια EUR) και άλλες ενέργειες και προγράμματα (1,5 δισεκατομμύρια EUR)·

158.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας 1α του ΠΔΠ υπέστη μεγάλη μείωση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (- 24% σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής)· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο τομέας 1α περιλαμβάνει δαπάνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της έρευνας και της καινοτομίας, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την προώθηση της απασχόλησης, τη διασφάλιση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κυρίως για τις ΜΜΕ·

159.  τονίζει ότι το 90% των δαπανών στον τομέα αυτό αποτελούν επιχορηγήσεις για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα·

160.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, επί συνόλου εννέα συστάσεων που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο διάστημα 2011-2012, τρεις συστάσεις υλοποιήθηκαν πλήρως και έξι συστάσεις είναι κατά μέγα μέρος στο στάδιο της υλοποίησης·

«Ευρώπη 2020»

161.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το σωρευτικό σύνολο των συμφωνιών επιχορήγησης για ολόκληρο το ΠΠ7 ανέρχεται σε 26 078 (εκ των οποίων έχουν κλείσει συνολικά 9 627)· ταυτόχρονα, η Επιτροπή δρομολόγησε το πρόγραμμα εργασίας 2014-2015 του «Ορίζοντας 2020», το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 46 097 παραληφθείσες προτάσεις έως τις 25 Φεβρουαρίου 2015: για 79 προσκλήσεις που ολοκληρώθηκαν, 25 903 προτάσεις κρίθηκαν επιλέξιμες, 3 765 επελέγησαν για χρηματοδότηση, και υπογράφηκαν 1 410 συμφωνίες επιχορήγησης·

162.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή μπόρεσε να ανταποκριθεί στους περισσότερους στόχους των κύριων δεικτών επιδόσεων (KPI)· αμφιβάλλει, ωστόσο, ότι μπορεί να επιτευχθεί έως το 2020 ο στόχος επένδυσης του 3% του ΑΕγχΠ της Ένωσης στην έρευνα και την ανάπτυξη· καλεί όλα τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην πρόκληση· σημειώνει ότι η κατάσταση εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσκολη για την Κροατία, τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία· ζητεί από την Επιτροπή να συναγάγει τα δέοντα συμπεράσματα για την επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, η οποία αναμένεται να υποβληθεί έως το τέλος του 2016·

163.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής έρευνας (δίκτυα) στην καταπολέμηση του Έμπολα, τη βελτίωση των θεραπευτικών αγωγών του καρκίνου, τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για την κλινική έρευνα, την καταπολέμηση των πλημμυρών, την αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και τη βελτίωση της ασφάλειας των κρουαζιερόπλοιων, μεταξύ άλλων επιτευγμάτων·

164.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΠ7 ήταν έτοιμη τον Νοέμβριο 2015· αναμένει ότι οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις της μπορούν ακόμη να ληφθούν υπόψη στα προγράμματα εργασίας του «Ορίζοντας 2020»·

165.  σημειώνει με ενδιαφέρον τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την «Έκθεση για την Κατάσταση της Καινοτόμου Ένωσης 2015»(89), που παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υλοποίησης των 34 δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

166.  υπενθυμίζει ότι η «κοινωνική πρόκληση αριθ. 6 (SC6)», ιδίως οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ήταν προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο, το οποίο την εισήγαγε κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της συνιστώσας αυτής στους τομείς στους οποίους η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της ανεργίας, της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, η υποστήριξη των μεταναστών, η οικονομική και νομισματική διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της ανισότητας· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του διότι, στη φάση υλοποίησης του προγράμματος, οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες υποβαθμίστηκαν ως προτεραιότητα λόγω της απώλειας του ρόλου πρωτοκαθεδρίας του τομέα και της μείωσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 40%, σε μια περίοδο κατά την οποία το συνολικό κονδύλιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 έχει αυξηθεί·

Θέματα διαχείρισης

167.  επισημαίνει ότι:

   α) τα γενικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις για την πρακτική της επιμερισμένης διαχείρισης ισχύουν για την ανταγωνιστικότητα·
   β) συνέργειες και ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων τύπων μέσων για την υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (Ε&Α&Κ) υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω·
   γ) το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» εφαρμόζει απλούστερους κανόνες σε σύγκριση με το ΠΠ7· ωστόσο, στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», λαμβάνουν στήριξη τομείς δυνητικά πιο επισφαλείς, όπως τα προσανατολισμένα προς την επιχειρηματική δραστηριότητα έργα με συμμετοχή ΜΜΕ και με χρήση νέων καινοτόμων μέσων, περιλαμβανομένων και χρηματοοικονομικών μέσων·

168.  καλεί τους δικαιούχους να κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των πιστοποιητικών λογιστικού ελέγχου, καθώς τα πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου μειώνουν τα ποσοστά σφάλματος κατά 50% σε σύγκριση με τις μη πιστοποιημένες δηλώσεις δαπανών· θεωρεί, ωστόσο, ότι το ποσοστό σφάλματος που διαπιστώθηκε στους εξωτερικούς ελέγχους, θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά, δεδομένης της άκρως εξειδικευμένης υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, όλες τις οδηγίες, τα σεμινάρια, τα υποδείγματα και τον κατάλογο των συνηθέστερων σφαλμάτων που η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των δικαιούχων και των οργάνων ελέγχου, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πιο αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου αποτυπώνουν ακριβέστερα το ποσοστό σφάλματος·

169.  υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να αναπτύξει περαιτέρω τη διαχείριση κινδύνου στον τομέα της έρευνας· χαιρετίζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι για τους εκ των υστέρων ελέγχους, η επιλογή των συμμετεχόντων που θα ελεγχθούν διενεργείται ήδη σε μεγάλο βαθμό με βάση την ανάλυση των κινδύνων: η Επιτροπή αναμένει ότι το 83% των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 2012-2016 θα επιλεγούν σύμφωνα με κριτήρια κινδύνου·

170.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία κοινού κέντρου υποστήριξης που παρέχει βοήθεια για όλες τις υπηρεσίες έρευνας στον τομέα της νομικής υποστήριξης, του λογιστικού ελέγχου, της επιχειρησιακής διαδικασίας, της πληροφορικής, των πληροφοριών και των δεδομένων·

171.  αναγνωρίζει ότι σημαντική στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία περιλαμβάνεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ΕΔΕΤ και στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών και των περιφερειών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότερες συνέργειες· η στήριξη ανέρχεται σε πάνω από 42 δισεκατομμύρια EUR για τη βασική έρευνα και καινοτομία και 118 δισεκατομμύρια EUR για την έρευνα και την καινοτομία με την ευρύτερη έννοια·

Νομιμότητα και κανονικότητα· ζητήματα σε σχέση με τα σφάλματα

172.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε 166 πράξεις από τις οποίες οι 79 περιείχαν σφάλματα· σημειώνει ότι, με βάση 53 ποσοτικά προσδιορίσιμα σφάλματα, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 5,6%·

173.  θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι, σε 27 περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών· αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο αυτό θα ήταν χαμηλότερο κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες· η κατάσταση αυτή, η οποία παραμένει αμετάβλητη εδώ και χρόνια, αποδεικνύει έλλειψη επιμέλειας·

174.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος για το ΠΠ7 δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, και ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ RTD, θα είναι ακόμη χειρότερο· θεωρεί το ποσοστό σφάλματος για το ΠΠ7 θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί, λόγω της μεγαλύτερης πείρας που αποκτήθηκε στη διαχείριση έργου· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ραγδαία αύξηση του ποσοστού σφάλματος στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» το 2014 εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την ανάδειξη της χρηστής διαχείρισης του προγράμματος τα τελευταία χρόνια·

175.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι δαπάνες του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού σφαλμάτων στην Ένωση μεταξύ 2013 και 2014·

176.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι πηγές σφαλμάτων παραμένουν οι ίδιες:

   α) στον τομέα της έρευνας (έρευνα): εσφαλμένος υπολογισμός δαπανών προσωπικού, άλλες μη επιλέξιμες άμεσες δαπάνες, όπως δαπάνες ταξιδίου ή εξοπλισμού που δεν τεκμηριώνονται· μη επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες που βασίζονται σε εσφαλμένα γενικά έξοδα ή περιλαμβάνουν κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που δεν συνδέονται με το έργο·
   β) για άλλα μέσα δαπανών (λοιπά): μη τεκμηριωμένες και μη επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

Συμβολή ανά είδος σφάλματος

Έρευνα

Λοιπά

Εσφαλμένος υπολογισμός δαπανών προσωπικού

30,5%

2,5%

Άλλες μη επιλέξιμες άμεσες δαπάνες

17,5%

13,5%

Μη επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες

20%

 

Μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων

 

14%

Μη επιλέξιμες δαπάνες υπεργολαβίας

2%

 

Σύνολο

70%

30%

177.  διατηρεί την πεποίθηση ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για μια αποδεκτή ισορροπία μεταξύ της ελκυστικότητας των προγραμμάτων για τους συμμετέχοντες και της θεμιτής αναγκαιότητας λογοδοσίας και δημοσιονομικού ελέγχου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή το 2012, σύμφωνα με την οποία μια διαδικασία που επιδιώκει πάση θυσία την τήρηση εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος 2% δεν είναι βιώσιμη επιλογή(90)·

178.  σημειώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας, όπως και τα προηγούμενα έτη, διατύπωσε γενική επιφύλαξη σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος όσον αφορά την ακρίβεια των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, που είναι υπό την άμεση εφαρμογή της ΓΔ RTD, και στις πληρωμές της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα, όπου ο εναπομένων κίνδυνος εκτιμάται σε 3% και ο αντίκτυπος σε 111,39 δισεκατομμύρια EUR·

179.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα τμήματα των δαπανών του 7ου ΠΠ δεν καλύπτονταν από το αποθεματικό ενώ υπήρχαν στοιχεία ότι οι κίνδυνοι (και, ως εκ τούτου, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος) ήταν σημαντικά χαμηλότεροι από ό, τι για το σύνολο των δαπανών· πρόκειται για τις δαπάνες Ε&ΤΑ της κοινής επιχείρησης για τη Σύντηξη Ενέργειας σύντηξης, της κοινής επιχείρησης Clean Sky και της κοινής επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»· εκτός της ΓΔ RTD, πρόκειται επίσης για τις δαπάνες του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος Marie Curie, καθώς και για το σύνολο των δαπανών από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας·

180.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ η οριζόντια επιφύλαξη μπορεί να είναι νομικά αναγκαία, δίνει μια αρνητική εικόνα για τη δημοσιονομική διαχείριση από μέρους της Επιτροπής, ιδίως με δεδομένο ότι η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας μπορεί να παράσχει πλήρη διασφάλιση για το 97% των δαπανών αυτών·

181.  σημειώνει ότι στον τομέα της έρευνας, η Επιτροπή το 2014 και το 2015 εξέδωσε εντάλματα είσπραξης ύψους 42 εκατομμυρίων EUR· 31 εκατομμύρια EUR έχουν ήδη ανακτηθεί, το δε υπόλοιπο δεν έχει ακόμη ανακτηθεί, είτε λόγω πτώχευσης είτε λόγω εκκρεμούσας αναγκαστικής είσπραξης·

182.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της ΓΔ RTD να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης με αποτελεσματικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις περιστάσεις που έχουν τεκμηριωθεί δεόντως στα μέσα ενημέρωσης και μαρτυρούν σαφή περίπτωση κακοδιοίκησης και αδιαμφισβήτητη ζημία στα οικονομικά συμφέροντα και τη φήμη της Ένωσης· καλεί τον Διαμεσολαβητή να ανοίξει έρευνα σχετικά με το θέμα·

183.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της απλούστευσης έχουν καταργηθεί οι εκ των προτέρων έλεγχοι (δεν υπάρχει εκ των προτέρων πιστοποίηση για δαπάνες άνω των 375 000 EUR, για παράδειγμα), με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν σωρευτική λάθη που οδηγούν σε ευρέως διαδεδομένο και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό σφάλματος το οποίο φαίνεται απίθανο να μειωθεί στην περίπτωση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δεδομένης της αύξησης των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των δαπανών σε σχέση με το ΠΠ7·

Ζητήματα αξιοπιστίας των δεδομένων

184.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων, που είναι απαραίτητη για τις αξιολογήσεις βάσει επιδόσεων· εκτιμά ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ζήτημα προς διευθέτηση για το εγγύς μέλλον· υπενθυμίζει την ανάγκη για βελτίωση της διαχείρισης των πληροφοριών·

Προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων και επιδόσεων

185.  επισημαίνει ότι οι πραγματικές συνέπειες και τα αποτελέσματα της Ε&Α&Κ από την άποψη της εμπορίας και προστιθέμενης αξίας έχουν αδιαμφισβήτητη σημασία·

186.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα που εκτιμήθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που διεξάγει την εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου ΠΠ, και ειδικότερα: ότι το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε άμεσα πάνω από 1,3 εκατομμύρια ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης ενός έτους (μέσω έργων που χρηματοδοτούνται για περίοδο 10 ετών) και έμμεσα τέσσερα εκατομμύρια ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης ενός έτους σε περίοδο 25 ετών· ότι κάθε ευρώ που δαπανήθηκε από το ΠΠ7 απέδωσε άμεσα και έμμεσα οικονομικά αποτελέσματα αξίας περίπου 11 ευρώ μέσω καινοτομιών, νέων τεχνολογιών και προϊόντων, και ότι η χρηματοδοτική του συνεισφορά στις ΜΜΕ υπερέβη τον στόχο του 15% και ανήλθε σε 17% (5 δισεκατομμύρια EUR)·

187.  επισημαίνει ότι για την ενίσχυση της προσέγγισης βάσει επιδόσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο προέβη σε μια πρωτοποριακή δοκιμή με τους δείκτες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στους οποίους οι δαπάνες για Ε&Α παίζουν σημαντικό ρόλο·

188.  ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο το σχέδιο δράσης που υπέβαλε στο Συμβούλιο ITER τον Νοέμβριο·

189.  επιμένει να του διαβιβάσει η Επιτροπή, μέχρι τον Ιούνιο 2016, επικαιροποίηση του μακροπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος του έργου και των συναφών δαπανών για το ITER για την προετοιμασία των δημοσιονομικών αποφάσεων για το επόμενο έτος· υπενθυμίζει ότι για το 2016 είχαν προβλεφθεί για το ITER πιστώσεις πληρωμών ύψους περίπου 475 εκατομμυρίων EUR·

Χρηματοοικονομικά μέσα

190.  επισημαίνει ότι, ειδικά για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τα πολύ προηγμένα καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα αποτελούν έναν από τους βασικούς τομείς πρακτικής εφαρμογής· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την παρουσίαση, το 2014, ενός νέου φάσματος προϊόντων με την ονομασία «InnovFin –Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία», ως κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή·

191.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει στις μελλοντικές διαδικασίες απαλλαγής πληροφορίες για την εκτέλεση του InnovFin όσον αφορά το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο·

192.  επισημαίνει ότι ορισμένοι τομείς και ορισμένα πεδία πολιτικής, όπως η σιδηροδρομική υποδομή ή η θεωρητική ή βασική έρευνα, προσφέρονται λιγότερο για χρηματοδότηση μέσω χρηματοοικονομικών μέσων, και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστούν από το πεδίο δραστηριοτήτων της Ένωσης·

Βέλτιστες πρακτικές

193.  επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες ελέγχου στον τομέα αυτό είχαν ενταθεί, και ότι ο συντονισμός από την κοινή υπηρεσία ελέγχου βελτιώθηκε, ενώ παρέχεται ως υπηρεσία επιμερισμένης διαχείρισης για όλες τις γενικές διευθύνσεις, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διάθεση των δαπανών για έρευνα και καινοτομία·

194.  θεωρεί δυνητικά ορθή πρακτική ένα συγκεκριμένο είδος εξωτερικής ανάθεσης που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας στον συγκεκριμένο τομέα από ειδικούς οργανισμούς· δεδομένου ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν απτά αποτελέσματα, ωστόσο, ως μέθοδος και υπόδειγμα, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καινοτόμος·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

195.  συμπεραίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να εγκρίνει μια σειρά από μέτρα για να μειωθεί το σχετικά υψηλό ποσοστό σφάλματος στον τομέα αυτό, να βελτιωθεί η διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών για να αναλυθούν επίσης πολύ προηγμένα έργα Ε&Α&Κ, και να ελεγχθεί ο πραγματικός τους αντίκτυπος έναντι του δυναμικού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·
   β) να υποβάλει έκθεση στην οποία θα αξιολογεί, από δημοσιονομική άποψη, την κτηθείσα πείρα από τη νέα πρακτική να χρησιμοποιούνται ειδικοί οργανισμοί στον τομέα αυτό(91) και να καθιερώσει σε τακτική βάση υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς δείκτες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

196.  καλεί την ΓΔ RTD να βελτιώσει τη διαχείριση των πληροφοριών, ιδιαίτερα σύμφωνα με μια νοοτροπία επιδόσεων που θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενοι φορείς, ιδίως τους νέους, όπως επίσης να βελτιώσει τη διαχείριση των πληροφοριών με τους δικαιούχους στα κράτη μέλη· συνιστά να περιλαμβάνονται περισσότεροι ανεξάρτητοι ελεγκτές, οι οποίοι θα εστιάζουν όχι μόνον σε σφάλματα, αλλά και στον κύκλο επιδόσεων, περιλαμβανομένης κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων· επιπλέον, οι ρυθμιστικοί κανόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση αντικτύπου·

197.  καλεί την ΓΔ RTD να δημοσιεύσει στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της, τη συμβολή της στις ΣΑΧ με ολοκληρωμένο και λεπτομερή τρόπο, δεδομένου ότι οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η ΓΔ διευκολύνει την πρόοδο των κρατών μελών προς την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

198.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή άρχισε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με πρόσθετες απλοποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με το πώς θα υλοποιηθούν οι πρόσθετες απλουστεύσεις·

199.  τονίζει ότι η απλούστευση και η συμμετοχή στο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να είναι επίσης η κατευθυντήρια αρχή της συνοδευόμενης από σχόλια συμφωνία επιχορήγησης· τονίζει ότι, σε αντίθεση με το 7ο ΠΠ, οι δαπάνες που καταλογίζονται εσωτερικά πρέπει να αναλύονται και να αναφέρονται με βάση τις διάφορες κατηγορίες δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, στο πλαίσιο του Ορίζοντας 2020· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα σχόλια και να επιτρέψει να θεωρούνται οι εσωτερικά καταλογιζόμενες δαπάνες επιλέξιμες όπως και οι άλλες άμεσες δαπάνες χωρίς διαχωρισμό σε κατηγορίες δαπανών και χωρίς δελτία εργασίας για τις υπηρεσίες·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Γενικά θέματα

200.  επικροτεί το γεγονός ότι η διάρθρωση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακολουθεί, για πρώτη φορά, τους τομείς του ΠΔΠ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014· το 2013, η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιείχε δύο χωριστά κεφάλαια: ένα με τίτλο «Περιφερειακή πολιτική, μεταφορές και ενέργεια» κι ένα άλλο με τίτλο «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις»· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτή η αλλαγή πολιτικής περιορίζει τη δυνατότητα σύγκρισης των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις αντίστοιχες των προηγούμενων ετών·

201.  επισημαίνει ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αναδιανέμει σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της Ένωσης, το οποίο ανήλθε το 2014 σε 54,4 δισεκατομμύρια EUR· 80% αυτού του ποσού διατέθηκε υπέρ της περιφερειακής και αστικής πολιτικής, κυρίως μέσω του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, ενώ 20% κυρίως μέσω του ΕΚΤ για τους σκοπούς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων·

202.  τονίζει ότι το ΕΤΠΑ και το ΤΣ στη συγκεκριμένη περίοδο στήριξαν κυρίως τομείς που περιελάμβαναν έργα υποδομής, τη δημιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας, περιφερειακές πρωτοβουλίες οικονομικής ανάπτυξης και δραστηριότητες των ΜΜΕ (ΕΤΠΑ) καθώς και επενδύσεις σε έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών (ΤΣ)·

203.  επισημαίνει ότι το ΕΚΤ υποστηρίζει επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σε μεταβολές των εργασιακών προτύπων, στην αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση, στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων και την ενίσχυση των ικανοτήτων και της αποδοτικότητας των διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών· θεωρεί ότι, παρά την ύπαρξη δεικτών επιδόσεων, τα αποτελέσματα των επενδύσεων του ΕΚΤ είναι συνεπώς δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθούν·

204.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οκτώ συστάσεις υλοποιήθηκαν πλήρως, επτά συστάσεις είναι στο στάδιο της υλοποίησης από τις περισσότερες απόψεις και μία υλοποιείται από ορισμένες απόψεις, από τις 16 συστάσεις που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο διάστημα 2011-2012·

«Ευρώπη 2020»

205.  επισημαίνει ότι στον τομέα της περιφερειακής και αστικής πολιτικής οι τέσσερις σημαντικότεροι KPI περιλαμβάνουν: τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, τον αριθμό των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με υποστηριζόμενα ερευνητικά ιδρύματα, τον αριθμό των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων και την πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· μολονότι τα γενικά αποτελέσματα που αναφέρονται στις εκθέσεις υλοποίησης των κρατών μελών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 29% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά την Επιτροπή δεν πρόκειται να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, λόγω της οικονομικής κρίσης· ζητεί από την Επιτροπή να συναγάγει τα δέοντα συμπεράσματα για την επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, η οποία αναμένεται να υποβληθεί έως το τέλος του 2016·

206.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης εξετάζοντας αναλυτικά όλες τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα 2014-2020 έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές ΣΑΧ που εγκρίθηκαν έως το τέλος του Ιουνίου 2014 αποτυπώνονται επαρκώς στις στρατηγικές των κρατών μελών για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα·

207.  επισημαίνει ότι έως τα τέλη του 2015 είχε χρησιμοποιηθεί κατά μέσο όρο το 89% των κονδυλίων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 (δεδομένου του ποσοστού απορρόφησης), με την Ιταλία (79%), τη Ρουμανία (70%), και την Κροατία (59%) να υστερούν·

208.  επισημαίνει ότι δύο από τους σημαντικότερους δείκτες επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων είναι το ποσοστό ανεργίας και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και/ή διατηρούνται· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, 8,8 εκατομμύρια συμμετέχοντες στο ΕΚΤ βρήκαν ή διατήρησαν απασχόληση ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο μέχρι το τέλος του 2013· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι περισσότερα από 300.000 άτομα που έλαβαν υποστήριξη από το ΕΚΤ έγιναν ανεξάρτητοι επαγγελματίες, ενώ υποστηρίχτηκαν περισσότερες από 50.000 νεοφυείς επιχειρήσεις·

209.  αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· επισημαίνει, συνεπώς, με ικανοποίηση ότι 110.300 άνεργοι νέοι συμμετείχαν σε δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YEI) το 2014· 1,3 δισεκατομμύρια EUR έχουν ήδη διατεθεί για επιτόπια έργα· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την εποικοδομητική αντίδραση της Επιτροπής στα πορίσματα· τονίζει, ωστόσο, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (YEI)·

210.  επισημαίνει τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), στα οποία αναφέρεται ότι για τα δύο έτη μαζί (2014-2015), 7 636 εργαζόμενοι (44,9% των δικαιούχων) είχαν βρει νέα θέση εργασίας στο τέλος της περιόδου εφαρμογής του ΕΤΠ·

211.  συντάσσεται με την άποψη της Επιτροπής ότι τα ποσοστά ανεργίας (ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας) και το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), αποτελούν ενδείξεις των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι οι πέντε χώρες με το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού) στην Ένωση είναι η Ελλάδα (19,5%), η Ισπανία (12,9%), η Κροατία (10,1%), η Σλοβακία (9,3%) και η Πορτογαλία (8,4%) ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 5,1%· επισημαίνει ακόμα ότι οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι η Κύπρος (33,7%), η Βουλγαρία (30,9%), η Ουγγαρία (30,3%), η Ελλάδα (30,0%) και η Ρουμανία (26,9%), ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 16,37%·

212.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα από την εφαρμογή προγραμμάτων του ΕΤΠΑ/ΤΣ για την περίοδο 2007-2013, που φαίνονται από ορισμένους βασικούς δείκτες τους οποίους υποβάλλουν ετησίως τα κράτη μέλη, και από την προκαταρκτική αξιολόγηση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων, που να δείχνουν ότι δημιουργήθηκαν περίπου 950 000 θέσεις εργασίας, ότι 36 000 επιχειρήσεις συνεργάστηκαν με ερευνητικά ιδρύματα, ότι περισσότερες από 270 000 επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη, και ότι η πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν πάνω από τέσσερα μεγαβάτ·

213.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, για πρώτη φορά, επιχείρησε επίσης να αξιολογήσει τις επιδόσεις προγραμμάτων στο πλαίσιο ενός δοκιμαστικού σχεδίου, και ότι ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 89 από τα 186 έργα (48%) υλοποίησαν (ή υπερέβησαν) όλους τους στόχους που είχαν προσδιοριστεί για τη μέτρηση των επιδόσεων των έργων· επισημαίνει ότι για 56 έργα (30%), το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι ένας ή περισσότεροι δείκτες που είχαν προσδιοριστεί για το έργο δεν έφθασαν στην επιδιωκόμενη αξία στόχου, και ότι σε 17 περιπτώσεις (9%) η προθεσμία επίτευξης των στόχων τηρήθηκε για ορισμένους, αλλά όχι για όλους τους στόχους κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου· προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να βελτιώνει αυτήν την προσπάθεια, ιδίως για προγράμματα που εμπίπτουν στη νέα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020·

Θέματα διαχείρισης

214.  επισημαίνει ότι οι δαπάνες δυνάμει του τομέα 1β του ΠΔΠ εμπίπτουν στην επιμερισμένη διαχείριση· στον τομέα αυτό, τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή των ΕΠ και για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των παράτυπων δαπανών·

215.  τονίζει με έμφαση ότι, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή, το εύρος της επιμερισμένης διαχείρισης είναι σημαντικό και ειδικό για δύο λόγους: τα προγράμματα εφαρμόζονται σε κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες της Ένωσης, αλλά με συνεκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών τους· και δεύτερον, υπάρχει επίσης επιμερισμένη χρηματοδότηση όταν τα έργα συγχρηματοδοτούνται, σε πολλές περιπτώσεις, από τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους·

216.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι σε 21 περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι είχαν διαπράξει ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο· επιπλέον, σε 13 περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι υπεύθυνες για το εντοπισθέν σφάλμα ήταν οι εθνικές αρχές· τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος· η κατάσταση αυτή, η οποία παραμένει αμετάβλητη εδώ και χρόνια, αποδεικνύει έλλειψη επιμέλειας·

217.  τονίζει ότι στο πλαίσιο του ΕΚΤ τα συνηθέστερα διαπιστωθέντα προβλήματα σε σχέση με την επιλεξιμότητα είναι τα εξής: δήλωση δαπανών εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας (Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία), υπερβολικά υψηλοί μισθοί (Γερμανία, Φινλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία), δαπάνες που δεν συνδέονται με το σχέδιο (Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία), μη συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας (Πολωνία) και μη αφαίρεση εσόδων (Αυστρία)· τα συνηθέστερα παραδείγματα μη τήρησης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις είναι τα ακόλουθα: αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση (Γερμανία, Ιταλία), αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση πρόσθετων εργασιών/υπηρεσιών, παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, σύγκρουση συμφερόντων και μεροληπτικά κριτήρια επιλογής (Φινλανδία)·

218.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε 161 συναλλαγές στην περιφερειακή και αστική ζώνη (101 αφορούσαν το ΕΤΠΑ, 55 αφορούσαν το ΤΣ και 5 αφορούσαν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής) και 170 πράξεις του ΕΚΤ, και ότι 135 από τις 331 πράξεις περιείχαν σφάλματα· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά το ποσοστό σφάλματος σε 5,7% (το ποσοστό σφάλματος των ΕΤΠΑ και ΤΣ εκτιμάται σε 6,1% και το ποσοστό σφάλματος του ΕΚΤ σε 3,7%)·

219.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων ελέγχου και επιθεώρησης που παρέχουν οι εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η διαφάνεια στα δεδομένα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν η προσβασιμότητα και οι έλεγχοι, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των αναδόχων και των υπεργολάβων τους·

220.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των ελέγχων στα τέλη Νοεμβρίου του 2015, το 90% των επαληθεύσεων διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής λειτουργούν ορθά ή χρειάζονται μικρές βελτιώσεις· υπενθυμίζει ότι οι βαθύτερες αιτίες των σφαλμάτων των κρατών μελών έγκεινται στις πολύπλοκες δομές διαχείρισης και την απώλεια πραγματογνωσίας ως συνέπεια της μεγάλης εναλλαγής προσωπικού, καθώς και η διάθεση ανεπαρκούς αριθμού υπαλλήλων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

221.  καλεί την Επιτροπή να δώσει στα κράτη μέλη ισχυρότερα κίνητρα για την προώθηση της χρήσης καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων στην περιφερειακή πολιτική τους, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την περίοδο 2007-2013, προκειμένου να εμποδιστεί η δέσμευση κεφαλαίων σε χρηματοοικονομικά μέσα·

222.  εφιστά την προσοχή στις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση 10/2015 με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους» και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική αντίδραση της Επιτροπής στα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

223.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2015·έγγραφο με τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις - Οδηγίες για επαγγελματίες σχετικά με την αποφυγή των πλέον κοινών σφαλμάτων σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία»· επικρίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι η κύρια πηγή σφαλμάτων σε σχέση με τις δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» εξακολουθεί να έγκειται στην παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος· επισημαίνει ότι στις σοβαρές παραβάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, συγκαταλέγονται η άμεση ανάθεση πρόσθετων συμβάσεων ή πρόσθετων έργων ή υπηρεσιών χωρίς αιτιολόγηση, ο παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, σύγκρουση συμφερόντων και τα μεροληπτικά κριτήρια επιλογής· θεωρεί αναγκαία μια πολιτική πλήρους διαφάνειας αναφορικά με τις πληροφορίες για τους αναδόχους και υπεργολάβους, με σκοπό την αντιμετώπιση των σφαλμάτων και των παραβιάσεων των κανόνων·

224.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή συνέστησε, τον Νοέμβριο του 2014, ειδική ομάδα για τη βελτίωση της εκτέλεσης για τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία (Νότια), τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, προκειμένου να αποφεύγεται η αποδέσμευση κονδυλίων·

225.  υπενθυμίζει ότι το νομικό πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 2014-2020 εισήγαγε επίσης εκ των προτέρων προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των κονδυλίων της Ένωσης, οι οποίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα συστήματα δημόσιων συμβάσεων των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, έχουν εγκριθεί σχέδια δράσης για 12 χώρες (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία), τα οποία θα αξιολογηθούν έως το 2016· τονίζει ότι η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση· ζητεί την αναγκαία πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των έργων·

226.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί όλα τα έγγραφα σχετικά με το έργο για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Λυόν-Τορίνο και τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης του έργου·

227.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΓΔ REGIO έχει διεξαγάγει 265 αποστολές ελέγχου από το 2009· η ΓΔ REGIO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο των 42 ελεγκτικών αρχών που είναι αρμόδιες για τον λογιστικό έλεγχο περίπου του 91% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ/ΤΣ για την περίοδο 2007-2013 είναι σε γενικές γραμμές αξιόπιστο· όσον αφορά τη ΓΔ EMPL, στο τέλος του 2014 είχαν αξιολογηθεί 87 από τις 92 ελεγκτικές αρχές (94,6% του συνόλου)· καλύπτουν 113 από 118 ΕΠ, που αντιπροσωπεύουν το 99,1% του δημοσιονομικού προγραμματισμού της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

228.  σημειώνει ότι οι διακοπές και οι διαδικασίες προ της αναστολής αφορούσαν 121 προγράμματα ΕΤΠΑ/ΤΣ και αιτήσεις πληρωμής ύψους περίπου 7,9 δισεκατομμυρίων EUR που είχαν υποβληθεί από τα κράτη μέλη· επισημαίνει επίσης ότι, για το ΕΚΤ, η Επιτροπή έστειλε 11 προειδοποιητικές επιστολές και 18 επιστολές εκ των προτέρων αναστολής, αποφάσισε να διακόψει 31 πληρωμές και ανέστειλε 11 επιχειρησιακά προγράμματα, συνολικά δε διακόπηκαν αιτήσεις πληρωμής ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων EUR·

229.  επισημαίνει ότι, το 2014, ως αποτέλεσμα της αυστηρής πολιτικής εποπτείας και διακοπών που εφάρμοσαν η ΓΔ REGIO και η ΓΔ EMPL, και της αύξησης του αριθμού των σχεδίων δράσης, επιβεβαιώθηκαν δημοσιονομικές διορθώσεις 840 εκατ. EUR και εκτελέστηκαν 854 εκατ. EUR για το ΕΤΠΑ/ΤΣ για όλες τις περιόδους προγραμματισμού (είχαν αποφασιστεί το 2014 και σε προηγούμενα οικονομικά έτη)· και ότι για το ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013, έγιναν δεκτές/αποφασίστηκαν δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 209 εκατ. ευρώ, και εκτελέστηκαν 155,9 εκατ. ευρώ (είχαν αποφασιστεί το 2014 και σε προηγούμενα οικονομικά έτη)·

230.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι το 2014, και χάρη στον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής, οι αρχές πιστοποίησης εφάρμοσαν δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 782 εκατ. EUR πριν από τη δήλωση δαπανών προς την Επιτροπή όσον αφορά το ΕΤΠΑ/ΤΣ, προστατεύοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ από δαπάνες για εσφαλμένες πληρωμές·

231.  ανησυχεί διότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν μεταφράζεται κατά τρόπο συστηματικό μέσω θεματικών στόχων σε επιχειρησιακούς στόχους στις συμφωνίες και τα προγράμματα εταιρικής σχέσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι μεταφέρεται σε επιχειρησιακούς στόχους σε επίπεδο προγράμματος ΕΔΕΤ μέσω ειδικών στόχων σύμφωνα με τους 11 θεματικούς στόχους· θεωρεί ότι τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογούνται ουσιαστικά μόνο όταν οι θεματικοί στόχοι και οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι ευθυγραμμισμένα, και οι δείκτες επιδόσεων και οι δείκτες αναφοράς επιτρέπουν τη μέτρηση της προόδου·

232.  επισημαίνει ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και ο γενικός κανονισμός αφενός δημιουργούν κοινούς κανόνες που θα έπρεπε να ενθαρρύνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά, αφετέρου, η διαχείριση κάθε ταμείου διέπεται από ειδικό κανονισμό και διαδικασίες·

233.  επισημαίνει με ενδιαφέρον ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα παρουσιάσει, στο εγγύς μέλλον, ειδικό λογιστικό έλεγχο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και το επικεντρωμένο στις επιδόσεις πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

234.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο αριθμός των ΕΠ για τα οποία διατυπώθηκε επιφύλαξη το 2014 αυξήθηκε από 73 σε 77 όσον αφορά τα ΕΠ του ΕΤΠΑ/ΤΣ και παρέμεινε αμετάβλητος σε 36 ΕΠ του ΕΚΤ· ο εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος των επιφυλάξεων αυτών μειώθηκε από 423 εκατομμύρια EUR το 2013 σε 224 εκατομμύρια EUR το 2014 για το ΕΤΠΑ/ΤΣ, ενώ αυξήθηκε από 123,2 εκατομμύρια EUR το 2013 σε 169,4 εκατομμύρια EUR το 2014 για το EΚΤ·

235.  συμφωνεί με τις γενικές γραμμές της κοινής στρατηγικής λογιστικού ελέγχου για την περίοδο 2014-2020, κατά την οποία θα δοθεί προτεραιότητα στους θεματικούς λογιστικούς ελέγχους σε δύο τομείς: την αξιοπιστία των συστημάτων υποβολής δεδομένων επιδόσεων (νέο στοιχείο που συνδέεται με τον προσανατολισμό της πολιτικής προς την επίτευξη αποτελεσμάτων) και τα χρηματοοικονομικά μέσα·

236.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει πλήρως απλουστευμένες επιλογές απόδοσης δαπανών (SCO) στο πλαίσιο του ΕΚΤ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση «Επιλογές απλουστευμένης απόδοσης δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», στην οποία η ΓΔ EMPL αναμένει ότι στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 θα ζητηθεί η απόδοση του 35% των δαπανών κατά μέσο όρο με βάση SCO, ενώ ορισμένα κράτη μέλη (Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Σουηδία) θα βρίσκονται σημαντικά υψηλότερα και άλλα (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λετονία και Σλοβακία) σημαντικά χαμηλότερα· υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΓΔ EMPL για την προώθηση της χρήσης SCO από τα κράτη μέλη και προτρέπει τα κράτη μέλη να ενστερνιστούν πλήρως τις δυνατότητες των SCO·

237.  εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την απλούστευση για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ· επιθυμεί να λάβει αντίγραφα των εκθέσεων που θα δημοσιεύει η ομάδα από τον Φεβρουάριο του 2016·

238.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια της Επιτροπής όσον αφορά την ενθάρρυνση των κρατών μελών να αναλάβουν το εργαλείο ΤΠ ARACHNE για εξόρυξη δεδομένων, με στόχο την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι το εν λόγω εργαλείο ΤΠ παρέχεται δωρεάν·

239.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2014 η Επιτροπή, ξεκίνησε μια πρώτη σειρά τεσσάρων μελετών με σκοπό να αξιολογηθεί η ενσωμάτωση των στοιχείων της αναθεωρημένης πολιτικής για τη συνοχή στην περίοδο προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει ότι τα θέματα των τεσσάρων μελετών είναι τα ακόλουθα: εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, αρχή της εταιρικής σχέσης, πλαίσιο επιδόσεων και «νέες διατάξεις» (που καλύπτουν μια σειρά νέων στοιχείων προγραμματισμού, όπως η αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και σχέδια δράσεων για τη μείωση της, οριζόντιες αρχές, εδαφικές προσεγγίσεις, κλπ.)· επιθυμεί να λάβει αντίγραφα των μελετών όταν αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί·

Νομιμότητα και κανονικότητα· ζητήματα σε σχέση με τα σφάλματα

240.  είναι θορυβημένο από το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε 161 πράξεις του τομέα «περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη» και 170 πράξεις για του τομέα πολιτικής «απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις», από τις οποίες οι 135 περιείχαν σφάλματα (75 για τον τομέα «περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη και 60 για τον τομέα «απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις»)· επισημαίνει ότι με βάση 25 ποσοτικοποιημένα σφάλματα το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 6,1% για τον τομέα περιφερειακής πολιτικής και αστικής ανάπτυξης, ενώ με βάση 28 ποσοτικοποιημένα σφάλματα το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 3,7% για τον τομέα πολιτικής «απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις», και συνεπώς το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τη συνοχή στο σύνολό της είναι 5,7%·

241.  θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι σε 21 περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι είχαν διαπράξει ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή, και ότι, αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο· επισημαίνει ακόμη, ότι σε 13 περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι υπεύθυνες για το εντοπισθέν σφάλμα ήταν οι εθνικές αρχές· τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή, η οποία παραμένει αμετάβλητη εδώ και χρόνια, αποδεικνύει έλλειψη επιμέλειας·

242.  επικρίνει το γεγονός ότι, όπως και σε προηγούμενα οικονομικά έτη, το ποσοστό σφάλματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά ορισμένες αιτήσεις για τελικές πληρωμές οι οποίες είχαν αποτελέσει αντικείμενο εξωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, υπογραμμίζει την ανεπάρκεια των εκ των προτέρων ελέγχων σε σχέση με το ΕΚΤ· τονίζει ότι τα σφάλματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων, καθώς και η έλλειψη εγγράφων που να αιτιολογούν τις δαπάνες, αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο περίπου του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος·

243.  τονίζει ότι, αν οι έλεγχοι σε επίπεδο κράτους μέλους ήταν απολύτως αξιόπιστοι και στους δύο τομείς πολιτικής, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα περιφερειακή πολιτικής και αστικής ανάπτυξης και κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις»·

244.  καλεί την Επιτροπή να δηλώσει, πριν από την 1 Ιουλίου, τα σχέδιά της για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε επίπεδο κράτους μέλους· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η απαλλαγή πρέπει να εξαρτάται από την αναγκαία πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα·

245.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι πηγές σφαλμάτων παραμένουν οι ίδιες:

   α) στον τομέα περιφερειακής πολιτικής και αστικής ανάπτυξης (περιφερειακή πολιτική): μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων, δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών και παράβαση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων·
   β) στον τομέα πολιτικής για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις (απασχόληση): δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών, μη επιλέξιμων έργων ή μη επιλέξιμων δικαιούχων, καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων· τα συνηθέστερα διαπιστωθέντα προβλήματα σε σχέση με την επιλεξιμότητα είναι τα εξής: δήλωση δαπανών εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας (Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία), υπερβολικά υψηλοί μισθοί (Γερμανία, Φινλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία), δαπάνες που δεν συνδέονται με το σχέδιο (Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία), μη συμμόρφωση προς τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας (Πολωνία) και μη αφαίρεση εσόδων (Αυστρία)· τα συνηθέστερα παραδείγματα μη τήρησης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις είναι τα ακόλουθα: αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση (Γερμανία, Ιταλία), αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση πρόσθετων εργασιών/υπηρεσιών, παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, σύγκρουση συμφερόντων και μεροληπτικά κριτήρια επιλογής (Φινλανδία)·

Συμβολή ανά είδος σφάλματος

Περιφερειακή πολιτική

Απασχόληση

Μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων

44,9%

2,9%

Μη επιλέξιμες δαπάνες

21,5%

5,6%

Κρατικές ενισχύσεις

21,2%

 

Μη επιλέξιμο έργο ή δικαιούχος

 

3,9%

Σύνολο

87,6%

12,4%

246.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, εδώ και χρόνια, εξακολουθούν να εντοπίζονται τα ίδια είδη σφάλματος, συχνά μάλιστα στα ίδια κράτη μέλη· αναγνωρίζει ότι η αναστολή και διακοπή των πληρωμών στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή διασφαλίζουν τη συστηματική ανάληψη διορθωτικής δράσης σε περιπτώσεις εντοπισμού ανεπαρκειών· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει την παρακολούθηση των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου με βάση αυτή τη διαπίστωση και να διευκολύνει την παρακολούθησή τους σε χώρες όπου τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα·

247.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαδικασία διαγωνισμού για τη χρηματοδότηση συστημάτων παρακολούθησης κατά τις περιόδους χρηματοδότησης 2007-2013 και 2014-2020, που έδωσε λαβή και για υποψίες για απάτη· επισημαίνει ότι τα λάθη αυτά διαπιστώθηκαν από τις τσεχικές αρχές ελέγχου· υποστηρίζει πλήρως τη θέση της Επιτροπής, ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία πληρωμή έως ότου ληφθούν τα σχετικά διορθωτικά μέτρα και ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα·

248.  επισημαίνει με ανησυχία τα προβλήματα σε σχέση με την ανάθεση συμβάσεων για συστήματα παρακολούθησης των δαπανών των διαρθρωτικών ταμείων κατά την περίοδο 2007-2013 αλλά και 2014-2020, ζητεί δε διευκρινίσεις όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν σε κάθε περίοδο χρηματοδότησης, καθώς και σχετικά με την πορεία των ερευνών για τη διαπίστωση απάτης και την ανάκτηση των παρανόμως αποκτηθέντων κονδυλίων·

249.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014 της ΓΔ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής, ο κίνδυνος σφάλματος ως σταθμισμένη μέση τιμή της εκτίμησης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής είναι κάτω του 1% σε 9 κράτη μέλη (το 2013 ήταν σε 6 κράτη μέλη) και ότι μόνο σε 2 κράτη μέλη το ποσοστό αυτό είναι 4% ή περισσότερο (το 2013 ήταν σε 5 κράτη μέλη)·

250.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014 της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, ο κίνδυνος σφάλματος ως σταθμισμένη μέση τιμή της εκτίμησης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα που λαμβάνει στήριξη από το ΕΚΤ είναι κάτω του 1% σε 9 κράτη μέλη, όπως και το 2013, ενώ το ποσοστό αυτό είναι 4% ή υψηλότερο σε 6 κράτη μέλη (7,9% το υψηλότερο), το δε 2013 το ποσοστό αυτό υπερέβαινε το 4% σε 5 κράτη μέλη (8,8% και 9,3% κατά μέγιστο)·

251.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε κανένα ποσοτικώς προσδιορίσιμο σφάλμα σε σχέση με τη χρήση των SCO κατά τα τρία τελευταία έτη· το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι τα έργα στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται SCO ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος σε σύγκριση με εκείνα που λαμβάνουν ως βάση τις πραγματικές δαπάνες·

252.  θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να υποβάλει η Επιτροπή μια στοχευμένη ανάλυση των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας (για τις περιόδους 2007-2013 και 2014-2020) και, στη βάση αυτή, να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για την απλούστευση και την εξάλειψη των αδικαιολόγητα περίπλοκων κανόνων (κανονιστικός υπερθεματισμός)·

253.  επισημαίνει ότι η τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων στον τομέα της συνοχής·

254.  τονίζει ότι έχει σημασία να δοθεί προσοχή στο ζήτημα της ελλιπούς αναφοράς σφαλμάτων και της διογκωμένης αναφοράς δημοσιονομικών διορθώσεων από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών·

255.  εκφράζει ανησυχία σε σχέση με τους ελέγχους των κονδυλίων για τους πρόσφυγες, τα οποία διατίθενται συχνά σε κράτη μέλη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να καθιερώσει η Επιτροπή αυστηρότερους ελέγχους, μεταξύ άλλων για να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο·

Ζητήματα αξιοπιστίας των δεδομένων

256.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι έχει βελτιωθεί η ακρίβεια των δεδομένων που κοινοποιούνται όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου (ACR) των κρατών μελών για το ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διόρθωση της Επιτροπής υπερέβη το 1,5%, οπότε τα δεδομένα θεωρήθηκαν αναξιόπιστα·

Προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων και επιδόσεων

257.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία των πραγματικών αποτελεσμάτων πολιτικής και των επιδόσεων που επιτεύχθηκαν, το Ελεγκτικό Συνέδριο για πρώτη φορά χρησιμοποίησε προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις με στόχο τη συμπληρωματικότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· θεωρεί ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής από τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν μεγάλη σημασία για τον πανενωσιακό πρωταρχικό οικονομικό δείκτη «κατά κεφαλή ΑΕΠ», καθώς και για άλλους δείκτες·

258.  θεωρεί ότι έχει σημασία να αξιολογηθεί εάν και σε ποιο βαθμό είχαν ολοκληρωθεί τα έργα στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ (έως το τέλος του 2014) και εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι τους·

259.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων εξακολουθούν να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα· επισημαίνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μη επίτευξη των στόχων των έργων που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης δεν επηρέασε το ύψος της ληφθείσας χρηματοδότησης από την Ένωση·

260.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση 51 έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα χρειάζεται να επιταχυνθεί· επιπλέον, 14 έργα –που αφορούν, μεταξύ άλλων, το κτηματολόγιο και το εθνικό μητρώο– έχουν χαρακτηριστεί ως «σημεία συμφόρησης», και υπάρχει κίνδυνος αποδέσμευσης των πιστώσεων· αναμένει από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση, στην έκθεση επακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2014·

261.  υπενθυμίζει ότι στην έκθεση της τσεχικής υπηρεσίας ελέγχου OPTP/2014/SM/01 σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για το σύστημα παρακολούθησης για την περίοδο 2014-2020, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στα τέλη Απριλίου του 2015, γίνεται αναφορά σε αδικαιολόγητες δαπάνες ύψους άνω των 9 εκατ. EUR· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποίηση για πιθανή διακοπή των πληρωμών και κάλεσε τις τσεχικές αρχές να εφαρμόσουν κατάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις· επιθυμεί να μάθει, πώς αξιολόγησε την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

262.  επισημαίνει ότι οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών ανέφεραν συνολικά 1.025 ΜΧΤ (περιλαμβανομένων 73 ταμείων χαρτοφυλακίου και 952 ειδικών ταμείων) που λειτουργούσαν στο τέλος του 2014: το 90% είναι ΜΧΤ για επιχειρήσεις, το 6% για έργα αστικής ανάπτυξης και το 4% για κονδύλια ενεργειακής απόδοσης/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· επισημαίνει επίσης ότι τα εν λόγω ΜΧΤ συστάθηκαν σε 25 κράτη μέλη και έλαβαν χρηματοοικονομική στήριξη από 183 επιχειρησιακά προγράμματα, ότι η συνολική αξία των συνεισφορών των ΕΠ που καταβλήθηκαν στα ΜΧΤ ανήλθε σε 16 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 10,9 δισεκατομμύρια EUR από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, και ότι οι πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ανήλθαν σε 9,19 δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2014, εκ των οποίων 5,8 δισεκατομμύρια EUR ήταν τα διαρθρωτικά ταμεία, με αποτέλεσμα το ποσοστό απορρόφησης να φθάσει στο 57% των ποσών των ΕΠ·

263.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη και διεξοδικότατη έκθεση που αξιολογεί σωστά την πρακτική των ΜΧΤ στην πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013, τα ΜΧΤ έχουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και ορισμένες αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν· η ανάλυση, ωστόσο, δείχνει ότι το ποσοστό διείσδυσής τους διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις κύριες αιτίες των σημαντικών αυτών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών και να βρει για να προσφέρει στα κράτη μέλη ένα αποτελεσματικό κίνητρο ώστε να δραστηριοποιηθούν πιο ενεργά όσον αφορά την εφαρμογή ΜΧΤ στους τομείς στους οποίους αυτά αποδείχτηκαν επιτυχημένα·

264.  επισημαίνει ότι υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ του όγκου των χρηματοδοτικών πόρων που διοχετεύονται σε ΜΧΤ και του ποσού που αναδιανέμεται στους τελικούς αποδέκτες· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάποια σημαντικά ποσά απλώς ενεγράφησαν σε ΜΧΤ προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποδέσμευσης· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην εξάλειψη αυτών των αρνητικών χαρακτηριστικών των ΜΧΤ και θεωρεί ότι η νέα διάταξη για την περίοδο 2014-2020, σχετικά την πληρωμή στα ΜΧΤ σε δόσεις αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή·

265.  επισημαίνει ότι η διαφαινόμενη ένταση στη χρήση ΜΧΤ θα οδηγήσει κατ’ ανάγκη σε μια εντελώς νέα προσέγγιση όσον αφορά τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος από τις δημόσιες διοικητικές αρχές και τα όργανα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, η οποία ως ένα βαθμό απαιτεί μια «νέα νοοτροπία» στο περιβάλλον των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την επαρκή ετοιμότητα του εν λόγω περιβάλλοντος·

266.  σημειώνει ότι τα ΜΧΤ θα μπορούσαν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομία κατά τη χρήση των ΕΔΕΤ, αν εφαρμοστούν με σύνεση, δεδομένου ότι από τη φύση τους εστιάζουν στην επίτευξη αποτελέσματος ή στη δημιουργία επιδόσεων· καλεί επίσης την Επιτροπή να αποτυπώνει αυτό το πλεονέκτημα στην πολιτική των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης·

267.  επισημαίνει την πληροφορία σύμφωνα με την οποία, μέχρι το 2014, συνολικά 53 χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία περιορίζονταν κατά κύριο λόγο στη στήριξη των ΜΜΕ, έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε 7 κράτη μέλη που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και συνολικά 16 716 ΜΜΕ (από τις οποίες 11 286 πολύ μικρές επιχειρήσεις) έλαβαν στήριξη, με συνολικό προϋπολογισμό από το ΕΚΤ ύψους 472 εκατομμυρίων EUR·

268.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή των ΜΧΤ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ήταν αργή λόγω:

   α) της πολυπλοκότητας των κανόνων·
   β) σε ορισμένες περιπτώσεις, της υπέρμετρης διάθεσης πόρων σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες·
   γ) της εφαρμογής σε εποχή οικονομικής κρίσης·

269.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι η χρήση των ΜΧΤ βασίζεται σε υποχρεωτική «εκ των προτέρων αξιολόγηση», με στόχο να προσδιορίζονται οι επενδυτικές ανάγκες και να αποφεύγεται η υπερβολική δέσμευση ενωσιακών κονδυλίων·

270.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη δημιουργία, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κοινής τεχνικής συμβουλευτικής πλατφόρμας για τα χρηματοδοτικά μέσα (Fi-compass) με στόχο τη στήριξη της εφαρμογής των ΜΧΤ κατά την περίοδο 2014-2020·

Βέλτιστες πρακτικές

271.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τάση απλούστευσης, μείωσης του κανονιστικού υπερθεματισμού και βελτίωσης της επιμερισμένης διαχείρισης παράλληλα με τα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, στοιχείο που φαίνεται ότι αποτελεί μεθοδολογική βέλτιστη πρακτική και αποτυπώνεται σε πολλά συγκεκριμένα μέτρα, όπως η ανάπτυξη συμπληρωματικότητας με το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη μέσω πρακτικών συνύπαρξης των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων), ο διπλασιασμός του πεδίου εφαρμογής των FEI, η παροχή στοχοθετημένων πρωτοβουλιών, παραδείγματος χάριν για τις ΜΜΕ, η δημιουργία ομάδων εργασίας για καλύτερη εφαρμογή, η καθιέρωση θεματικής εστίασης στην έξυπνη ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας, η τήρηση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, ή η συμβολή της πολιτικής συνοχής στις σχετικές πολιτικές της Ένωσης στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, της ενέργειας, των κοινωνικών υποθέσεων, μεταξύ άλλων·

272.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ομάδας υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την απλούστευση για τους δικαιούχους, τη συμβολή στον εντοπισμό των εμποδίων και των φραγμών στην απλούστευση, και την εξεύρεση τρόπων και μέσων για την αντιμετώπισή τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιτυχημένες διαδικασίες απλούστευσης που αναγνωρίζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και την απλούστευση των έμμεσων δαπανών με πάγιο ποσοστό επιστροφών, προκειμένου να γενικευθεί η προσέγγιση αυτή και σε άλλους τομείς πολιτικής·

273.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα επέκτασης ή αναθεώρησης του συστήματος πληρωμής των απαιτήσεων, που οδηγεί σε λιγότερα σφάλματα από το σύστημα επιστροφής των δαπανών, το οποίο προκαλεί τα περισσότερα σφάλματα –σε σχέση με άλλα προγράμματα·

274.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη βελτιώνουν τους κανόνες λογιστικού ελέγχου και ελέγχων με σκοπό να δημιουργηθεί μια κοινή βάση για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

275.  συμπεραίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να έχει προσδιορίσει τα στοιχεία που δείχνουν τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής της περιόδου 2007-2013 για την εκπλήρωση των δεικτών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
   β) να εξασφαλίσει ότι οι νέες προτεραιότητες της Ένωσης είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένες με την πολιτική συνοχής·
   γ) να συνεχίσει τη διαδικασία απλούστευσης που έχει ήδη ξεκινήσει, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των SCO·
   δ) να ενισχύσει περαιτέρω τις συνέργειες στην ίδια την πολιτική για τη συνοχή, καθώς και μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και άλλων ενωσιακών δημοσιονομικών παρεμβάσεων·

276.  συμμερίζεται τις επιφυλάξεις της Επιτροπής στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με την ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραμμάτων μέσω της έκθεσης της Επιτροπής για την επακολούθηση της απόφασης του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

277.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αυστηρότητα τις αδυναμίες των «πρωτοβάθμιων ελέγχων» στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ορισμένα από τα σοβαρότερα σφάλματα εμφανίζονται σε αυτό το επίπεδο·

278.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση από τα κράτη μέλη της SCO, στην έκθεση επακολούθησης της απόφασης του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής της Επιτροπής για το 2014·

279.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι η Επιτροπή οφείλει να επεκτείνει σε όλα τα κράτη μέλη την αξιολόγηση για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρουν οι αρχές πιστοποίησης και τον αντίκτυπό τους στον υπολογισμό του «εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος» από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αποτελεσμάτων, στο στάδιο της επακολούθησης της απόφασης του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

280.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω το σύστημα ελέγχου για τις ελεγκτικές αρχές και να υποβάλλει έκθεση για τα αποτελέσματα στο στάδιο της επακολούθησης της απόφασης του Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

281.  καλεί την ΓΔ REGIO και την ΓΔ EMPL να δημοσιεύουν στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους τη συμβολή τους στην προετοιμασία των ΣΑΧ της Επιτροπής και τον τρόπο με τον οποίο υποστήριξαν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή τους, δεδομένου ότι οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι ΓΔ διευκολύνουν την πρόοδο των κρατών μελών προς την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Φυσικοί πόροι

Γενικά θέματα

282.  επισημαίνει ότι ο τομέας δαπανών που αφορά τους φυσικούς πόρους καλύπτει ως επί το πλείστον διάφορους τύπους δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα, την υποστήριξη των προτύπων διαβίωσης της γεωργικής κοινότητας, τη σταθεροποίηση των αγορών, και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προϊόντων σε λογικές τιμές· γνωρίζει ότι τον σκοπό αυτό τον εξυπηρετούν δύο ταμεία: το ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων), το οποίο παρέχει άμεση στήριξη/πληρωμές και μέτρα στήριξης της αγοράς, και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο συγχρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στη βάση έργων·

283.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν διατίθενται ενωσιακά κονδύλια για την άμεση ή έμμεση υποστήριξη της ταυρομαχίας· θεωρεί ότι οι πιστώσεις της ΚΓΠ ή άλλες πιστώσεις από τον ενωσιακό προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γα τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που έχουν ως συνέπεια τον βασανισμό ζώων·

284.  επισημαίνει ότι οι άλλοι τομείς περιλαμβάνουν δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΤΑ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) και δραστηριότητες υποστήριξης για το περιβάλλον (προστασία και βελτίωση, ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων), κυρίως στο πλαίσιο του LIFE (πρόγραμμα για το περιβάλλον)·

285.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι, από τις 21 συστάσεις που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο διάστημα 2011-2012, πέντε συστάσεις υλοποιήθηκαν πλήρως, τέσσερις είναι στο στάδιο της υλοποίησης από τις περισσότερες απόψεις, και 12 υλοποιούνται από ορισμένες απόψεις·

Θέματα διαχείρισης

286.  επισημαίνει ότι οι δαπάνες της ΚΓΠ υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση (συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη· επίσης, οι άμεσες πληρωμές διανέμονται μέσω οργανισμών πληρωμών και υπάρχει ευθύνη για την επιλεξιμότητα και την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους)· η διαχείριση του ΕΤΑ γίνεται επομένως με βάση την αρχή του επιμερισμού, η δε διαχείριση του LIFE γίνεται κεντρικά, από την Επιτροπή·

287.  υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της αποτελεσματικής κατανομής συνίσταται επίσης στην περιορισμένη αξιοπιστία και στο γεγονός ότι η βάση δεδομένων LPIS δεν είναι πάντα ενημερωμένη· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι αδυναμίες της LPIS είχαν αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, αποδοκιμάζει ωστόσο το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρατηρούνται ορισμένες σημαντικές αδυναμίες· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει τα ενισχυμένα μέσα που διαθέτει δυνάμει της νέας νομοθεσίας για την ΚΓΠ(92) όπου παρατηρούνται σημαντικές και διαρκείς αδυναμίες στα εθνικά συστήματα·

288.  επισημαίνει ότι μία από τις διαπιστωθείσες αδυναμίες συνίσταται επίσης στα ατελή σχέδια δράσης των κρατών μελών για την αγροτική ανάπτυξη·

289.  συνιστά να αναλάβει η Επιτροπή να κατευθύνει τα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να λάβουν ικανοποιητικές αποφάσεις·

290.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξήγαγε έλεγχο επακολούθησης για να αξιολογήσει αν έχουν αντιμετωπιστεί οι αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στα κράτη μέλη από το 2007 έως το 2013 σε σχέση με την LPIS·

291.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι αδυναμίες στο LPIS είχαν αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν· ωστόσο εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι παραμένουν ορισμένες σημαντικές αδυναμίες στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει τα ενισχυμένα μέσα που διαθέτει δυνάμει της νέας νομοθεσίας για την ΚΓΠ, όπου παρατηρούνται σημαντικές και διαρκείς αδυναμίες στα εθνικά συστήματα·

292.  επισημαίνει με ανησυχία ότι είναι δυνατόν να υπάρξει αισιόδοξη εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος για το οικονομικό έτος εκ μέρους οργανισμού πιστοποίησης στο πλαίσιο «διαδικασίας ενίσχυσης της διασφάλισης»(93)· τονίζει ότι συνολικά, για τα έξι κράτη μέλη που προέκριναν την εθελοντική εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι αδυναμίες κατά την υλοποίησή της καθιστούν ως επί το πλείστον αναξιόπιστα τα αναφερόμενα επίπεδα σφάλματος, και ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει διορθώσεις προς τα επάνω στα αναφερόμενα ποσοστά σφάλματος·

293.  εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο ελληνικός οργανισμός πιστοποίησης υποεκτίμησε σημαντικά το επίπεδο σφάλματος που αναφέρεται για το οικονομικό έτος 2014 στο πλαίσιο της διαδικασίας «ενίσχυσης της αξιοπιστίας», και τονίζει ότι, συνολικά, για τα έξι κράτη μέλη που προέκριναν την εθελοντική εφαρμογή της διαδικασίας αυτής (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο), το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως, εξαιρουμένου του Λουξεμβούργου, οι αδυναμίες στην εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών καθιστούν τα αναφερθέντα επίπεδα σφάλματος αναξιόπιστα·

294.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες σε σχέση με τις πράξεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης εκ μέρους των πέντε οργανισμών πληρωμών που επισκέφθηκε το 2014, στην Ιρλανδία, την Ιταλία (Καμπανία), την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία και, ιδίως, στους ελέγχους των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το μέγιστο μέγεθος των επιχειρήσεων και τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων·

295.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, τα είδη σφαλμάτων και οι αδυναμίες του συστήματος δεν καλύπτονται στην πλειονότητά τους από τα σχέδια δράσης που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

296.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Επιτροπή διαχειρίστηκε με επιτυχία τη διαδικασία εκκαθάρισης του 2014·

297.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να είναι υπερβολικά χρονοβόρες διαδικασίες συμμόρφωσης το 2014· επισημαίνει ότι η μείωση των καθυστερήσεων κατά 15% σε σύγκριση με το τέλος του 2013 δεν ήταν επαρκής, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική συσσώρευση 180 εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος του 2014·

298.  τονίζει ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τη διαχείριση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τα συμβουλευτικά μέτρα αποκάλυψε πως σημαντικός αριθμός παρόμοιων υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από διαφορετικά ενωσιακά ταμεία (π.χ. και από το ΕΚΤ και από το ΕΓΤΑΑ), γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης και επιβάλει την ύπαρξη διπλών δαπανηρών δομών διαχείρισης·

299.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η ενωσιακή στήριξη προς τις αγροτικές υποδομές προσέφερε περιορισμένη μόνο προστιθέμενη αξία· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ανάγκη για ενωσιακή χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης δεν ήταν πάντα σαφώς αιτιολογημένη, ο δε συντονισμός με άλλα ταμεία ήταν χαλαρός ενώ η διαδικασία επιλογής δεν διοχέτευε συστηματικά τη χρηματοδότηση στα οικονομικώς αποδοτικότερα έργα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν κατάλληλα και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των χρηματοδοτούμενων μέτρων, προκειμένου η διαχείριση των δαπανών να γίνεται με τα αποτελέσματα·

Νομιμότητα και κανονικότητα· ζητήματα σε σχέση με τα σφάλματα

300.  εκφράζει έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε 183 πράξεις του ΕΓΤΕ οι οποίες αφορούσαν στήριξη της αγοράς και άμεση στήριξη, καθώς και 176 πράξεις που αφορούσαν την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία, και στις 177 από αυτές υπήρχαν σφάλματα (93 στον τομέα της γεωργίας σε σχέση με τη στήριξη της αγοράς και την άμεση στήριξη και 84 για τη γεωργική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία)· επισημαίνει ότι με βάση 88 ποσοτικοποιημένα σφάλματα το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 2,9% για τα μέτρα στήριξης της αγοράς και άμεσης στήριξης από το ΕΓΤΕ, ενώ με βάση 41 ποσοτικοποιημένα σφάλματα το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 6,2% για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία, και συνεπώς το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τους «φυσικούς πόρους» συνολικά είναι 3,6%· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, δεδομένου ότι χωρίς πολλαπλή συμμόρφωση το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τους «φυσικούς πόρους» συνολικά θα ήταν 3%·

301.  θεωρεί απαράδεκτο ότι σε 26 περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι είχαν υποπέσει σε ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα στη στήριξη της αγοράς και την άμεση στήριξη του ΕΤΓΕ, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες ώστε να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· παρατηρεί ότι αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο θα ήταν κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο· επισημαίνει ακόμα, ότι σε 34 περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως υπεύθυνες για το εντοπισθέν σφάλμα ήταν οι εθνικές αρχές· επίσης, ότι τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος· ότι σε 15 περιπτώσεις ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων εκ μέρους των δικαιούχων στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, της δράσης για το κλίμα και της αλιείας, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες ώστε να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· όπως επίσης ότι αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο θα ήταν κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο· επισημαίνει ακόμα ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως και στις τρεις περιπτώσεις υπεύθυνες για το εντοπισθέν σφάλμα ήταν οι εθνικές αρχές· διαπίστωσε επίσης ότι τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή, η οποία παραμένει αμετάβλητη εδώ και χρόνια, αποδεικνύει έλλειψη επιμέλειας·

302.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πηγές σφάλματος παραμένουν οι ίδιες:

   α) στη στήριξη της αγοράς και την άμεση στήριξη (για τη γεωργία) του ΕΓΤΕ: ανακριβείς ή μη επιλέξιμες δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους (π.χ. δήλωση γεωργικής έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική, μη επιλέξιμα αγροτεμάχια), μη επιλέξιμοι δικαιούχοι, δραστηριότητες, έργα ή δαπάνες, παραβιάσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και διοικητικά λάθη·
   β) στην αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία (αγροτικές δαπάνες): ανακριβείς ή μη επιλέξιμες δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους (π.χ. δήλωση γεωργικής έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική, μη επιλέξιμα αγροτεμάχια), μη επιλέξιμοι δικαιούχοι, δραστηριότητες, έργα ή δαπάνες, παραβιάσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, αθέτηση γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων και μη συμμόρφωση προς τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις·

Συμβολή ανά είδος σφάλματος

Γεωργία

Αγροτικός τομέας

Υπερβολικός αριθμός επιλέξιμων εκταρίων

28%

6%

Μη επιλέξιμος δικαιούχος, δραστηριότητα, έργο ή δαπάνη

6%

16%

Παραβιάσεις πολλαπλής συμμόρφωσης

15%

1%

Διοικητικά λάθη

15%

 

Αθέτηση γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων

 

10%

Μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων

 

3%

Σύνολο

63%

37%

303.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιπτώσεις εικαζόμενης εκ προθέσεως καταστρατήγησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας· επισημαίνει ότι οι εν λόγω υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στην OLAF και ζητεί από την OLAF να περιλάβει τα αποτελέσματα των ερευνών της στην έκθεση επακολούθησης της Επιτροπής·

Ζητήματα αξιοπιστίας των δεδομένων

304.  τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια αξιόπιστη και ευέλικτη (επικαιροποιημένη) LPIS, που θα μειώνει τα σφάλματα·

305.  επισημαίνει πως, δεδομένου ότι τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρουν τα κράτη μέλη για κάθε οργανισμό πληρωμών δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα, η ΓΔ AGRI προσαρμόζει το επίπεδο σφάλματος με βάση κυρίως τους ελέγχους της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα τρία τελευταία έτη·

306.  τονίζει ότι, ενώ το 2014 οι οργανισμοί πιστοποίησης διατύπωσαν θετική αξιολόγηση σχετικά με το σύνολο των στατιστικών στοιχείων των ελέγχων των ΕΓΤΕ-ΟΣΔΕ που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή χρειάστηκε να διορθώσει προς τα πάνω τα ποσοστά σφάλματος που κοινοποίησαν οι 17 από τους 69 οργανισμούς πληρωμών με εναπομένον ποσοστό σφάλματος άνω του 2%, από τους οποίους οι πέντε είχαν πάνω από 5%(94), συγκεκριμένα στην Ισπανία (Ανδαλουσία, Καντάμπρια, Εστρεμαδούρα και Λα Ριόχα) και στην Ουγγαρία· επισημαίνει ότι, συνολικά, το αναφερθέν ποσοστό σφάλματος για τις άμεσες πληρωμές της ΚΓΠ αυξήθηκε από 0,55% σε 2,54%, ως αποτέλεσμα των προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν από τη ΓΔ AGRI·

307.  τονίζει ότι, ενώ το 2014 οι οργανισμοί πιστοποίησης διατύπωσαν θετική εκτίμηση για το 88% των στατιστικών στοιχείων ελέγχου του ΕΓΤΑΑ που είχαν υποβάλει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή χρειάστηκε να διορθώσει προς τα πάνω τα ποσοστά σφάλματος που κοινοποιήθηκαν από 43 από τους 72 οργανισμούς πληρωμών με προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος άνω του 2% (εκ των οποίων οι 14 ήταν άνω του 5%), στη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία (Ανδαλουσία και Βαλένθια), τη Γαλλία (ODARC και ASP), το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία· επισημαίνει ότι, συνολικά, το αναφερθέν ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές γεωργικής ανάπτυξης αυξήθηκε από 1,52% σε 5,09%, ως αποτέλεσμα των προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν από τη ΓΔ AGRI·

308.  τονίζει πως υπάρχει κίνδυνος υποεκτίμησης του προσαρμοσμένου ποσοστού σφάλματος από την Επιτροπή σε επίπεδο επιμέρους οργανισμών πληρωμών, δεδομένου ότι οι προσαρμογές γίνονται μόνο όταν είναι διαθέσιμος ο έλεγχος της Επιτροπής ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

309.  επισημαίνει, πάντως, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί τη μεθοδολογία της Επιτροπής βάσιμη προσέγγιση η οποία μπορεί να αποτελέσει επαρκή βάση για τη διατύπωση επιφυλάξεων σε επίπεδο επιμέρους οργανισμών πληρωμών·

310.  επισημαίνει ότι η δομή υλοποίησης πολιτικής είναι πολύ κατακερματισμένη στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης(95), γεγονός που περιορίζει την κάλυψη του ελέγχου συμμόρφωσης της Επιτροπής όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ·

311.  επισημαίνει πως, δεδομένου ότι ο μέσος όρος των δημοσιονομικών διορθώσεων κατά την τελευταία τριετία για το ΕΓΤΕ αντιστοιχεί στο 1,2% των σχετικών δαπανών και στο 1% για το ΕΓΤΑΑ, η Επιτροπή εφάρμοσε δημοσιονομικές διορθώσεις που καλύπτουν ελαφρώς λιγότερο από το ήμισυ του επιπέδου του προσαρμοσμένου ποσοστού σφάλματος για το ΕΓΤΕ (2,6% το 2014) και από το ένα πέμπτο του προσαρμοσμένου ποσοστού σφάλματος για το ΕΓΤΑΑ (5,1% το 2014)· επισημαίνει επίσης ότι κατά την τελευταία τριετία, οι ανακτήσεις ανήλθαν σε 0,3% των δαπανών για το ΕΓΤΕ και στο 0,9% για το ΕΓΤΑΑ·

312.  τονίζει ότι, με βάση τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν από την Επιτροπή όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις, αφενός, (1,9% των δαπανών) και το αθροιστικό προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος, αφετέρου, (5,1%), τα αριθμητικά στοιχεία για το ΕΓΤΑΑ για το 2014 δείχνουν ότι η διορθωτική ικανότητα δεν είναι επαρκής για να μειώσει τις επισφαλείς δαπάνες κάτω από το όριο σημαντικότητας έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού(96)·

313.  επισημαίνει ότι η δήλωση αξιοπιστίας του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ AGRI περιλαμβάνει τρεις επιφυλάξεις σχετικά με τις δαπάνες του 2014 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη και μία επιφύλαξη όσον αφορά την έμμεση διαχείριση, που αφορούν συνολικό ποσό 1 446 900 000 EUR (1 451 900 000 EUR το 2013)· παρατηρεί ότι το υψηλότερο ποσό σε κίνδυνο το 2014 βρίσκεται στο ABB03 (άμεσες πληρωμές)· εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτή την εντατική εργασία της Γενικής Διεύθυνσης όσον αφορά την παρακολούθηση και τη διόρθωση των δεδομένων που υπέβαλαν οι αρχές των κρατών μελών, όπως απαιτείται από το άρθρο 66 του δημοσιονομικού κανονισμού· επισημαίνει ότι οι αδυναμίες και διορθώσεις στα εθνικά συστήματα που αποκαλύφθηκαν με τον τρόπο αυτό αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των στοιχείων στα οποία βασίζεται η δήλωση αξιοπιστίας· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τη συγκεκριμένη δήλωση αξιοπιστίας·

Προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων και επιδόσεων

314.  επισημαίνει ότι διαπιστώθηκε μια σχετικά ισχυρή αλλά μάλλον τυπική εστίαση σε κριτήρια επιδόσεων (σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέχρι και στο 93% των εξετασθέντων σχεδίων), ενώ αντιθέτως, η μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι δεν φαίνεται να ήταν τόσο αυστηρή·

315.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ AGRI, ο παράγοντας γεωργικό εισόδημα παρέμεινε σταθερός το 2014 (KPI 1)· τονίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή(97), το γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο επηρεάζεται θετικά από τη μείωση του γεωργικού εργατικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή να αναφέρεται συστηματικά στο θέμα αυτό στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

316.  επισημαίνει με έκπληξη ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ AGRI, το ποσοστό απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές (KPI 4) παρέμεινε σταθερό το 2014, ενώ σημειώνεται διαρκής μείωση του αριθμού των γεωργών στην Ένωση·

317.  επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI(98), το 44,7% του συνόλου των ενωσιακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι ημιεπιβίωσης, δηλαδή έχουν εισόδημα κάτω των 4 000 EUR ανά έτος· επισημαίνει ακόμα ότι, σύμφωνα με την έκθεση σχετικά με τη διανομή των άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Δεκεμβρίου 2015:

   α) κατά μέσο όρο το 80% των δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ λαμβάνουν περίπου το 20% των πληρωμών, και
   β) το 79% των δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ λαμβάνουν 5 000 EUR ή και λιγότερα ετησίως·

318.  ζητεί από τη ΓΔ AGRI να γνωστοποιήσει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2015 ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και περιβαλλοντικών δεικτών που θα παρέχουν μια ισορροπημένη επισκόπηση της κατάστασης της γεωργίας στην Ένωση και του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εντάσσεται, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους συννομοθέτες να αξιολογήσουν καλύτερα τις επιδόσεις της ΚΓΠ και να επιχειρήσουν έναν εμπεριστατωμένο προβληματισμό σχετικά με τον μελλοντικό προσανατολισμό της·

319.  ζητεί από την ΓΔ AGRI στην ετήσια έκθεσή της να υποδείξει τις τάσεις στην κατανομή των ενισχύσεων του γεωργικού εισοδήματος και ιδιαίτερα να παράσχει λεπτομερή στοιχεία για τις επιπτώσεις των νέων μορφών στήριξης, όπως η αναδιανεμητική ενίσχυση, την οποία εισήγαγε η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013·

320.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επικεντρώθηκε στο πλαίσιο ενός δοκιμαστικού σχεδίου για τις επιδόσεις σε 71 σχέδια αγροτικής ανάπτυξης, που περιλάμβαναν επενδύσεις σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού·

321.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία (τέλος 2014) που αναφέρονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (73 300) και τους νέους αγρότες (164 000) που έλαβαν υποστήριξη καθώς και στην ενίσχυση της καινοτομίας για την καθιέρωση νέων προϊόντων ή τεχνολογιών σε 136 000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

322.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέδειξε ελλείψεις όσον αφορά τη στόχευση των μέτρων και την επιλογή έργων, ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία από τα οποία να απορρέει το εύλογο των δαπανών·

323.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες σε σχέση με τις πράξεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης εκ μέρους των πέντε οργανισμών πληρωμών που επισκέφθηκε το 2014, στην Ιρλανδία, την Ιταλία (Καμπανία), Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία και ιδίως σε σχέση με τους ελέγχους των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το μέγιστο μέγεθος των επιχειρήσεων και τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

324.  επισημαίνει ότι η χρήση ΜΧΤ στον συγκεκριμένο τομέα είναι εντελώς αμελητέα και γίνεται ως επί το πλείστον σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

325.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε σοβαρές ανεπάρκειες σε σχέση με τα αποτελέσματα των χρηματοδοτικών μέσων όσον αφορά την ανανέωση και τη μόχλευση της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση ΜΧΤ δεν ήταν επιτυχής κατά την περίοδο 2007-2013(99)· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει μετρήσεις με σκοπό να παράσχει επαρκή κίνητρα στους δικαιούχους ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας·

326.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση για να λάβει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά το κρατικό ταμείο γεωργικής παρέμβασης στην Τσεχική Δημοκρατία και τόνισε ότι η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να προληφθεί η σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται τελικά να αναγκάσει την αρμόδια τσεχική αρχή να ανακαλέσει τη διαπίστευση του οργανισμού πληρωμών και/ή να οδηγήσει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει ταχέως και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το ζήτημα αυτό εντός του Ιουνίου 2016· ζητεί από την OLAF να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση το Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφασή της να ανοίξει ή όχι τον φάκελο·

327.  σημειώνει ότι μετά το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας των ΜΧΤ, οι πόροι που επιστρέφονται στα ταμεία από επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη και να καταστούν εθνικοί πόροι δυνάμει του ισχύοντος νομικού πλαισίου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό πόροι που αρχικά συνδέθηκαν με συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν τελικά να μεταβιβαστούν σε διάφορους τομείς και μεμονωμένες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περισσότερα κίνητρα στα κράτη μέλη με σκοπό να διαθέσουν τους πόρους αυτούς στον ίδιο τομέα·

Βέλτιστες πρακτικές

328.  επισημαίνει τη λεπτομερή ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το κατά πόσο η στήριξη στόχευε σαφώς καθορισμένους στόχους που αντικατοπτρίζουν διαπιστωμένες διαρθρωτικές και εδαφικές ανάγκες και διαρθρωτικά μειονεκτήματα· όπως επίσης ότι δοκίμασε το κριτήριο επιδόσεων στο πλαίσιο της στόχευσης και της επιλογής· θεωρεί ότι η βελτίωση του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) που έχει αναπτύξει η ΓΔ AGRI, όσον αφορά την προσέγγιση επιδόσεων, περιλαμβάνει σειρά ειδικών δεικτών που θα επιτρέπει στην Επιτροπή να μετρά την πρόοδο και να υποβάλλει σχετικές·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

329.  συμπεραίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα για την ενίσχυση των σχεδίων δράσης στα κράτη μέλη, προκειμένου να εντοπισθούν οι συχνότερες αιτίες σφάλματος, και να αναθεωρήσει τη στρατηγική για τους ελέγχους συμμόρφωσης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·
   β) να αναλύσει τον αντίκτυπο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ όσον αφορά τις επιδόσεις του κλάδου και τις προτεραιότητές της σε σχέση με τη δημοσιονομική στήριξη·
   γ) να διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργιών στον τομέα των φυσικών πόρων ώστε να πάψει η σημερινή ανομοιογένεια των υποστηρικτικών δράσεων·
   δ) να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση της επιβολής ανώτατου ορίου στις άμεσες ενισχύσεις ανά κράτος μέλος·

330.  Ζητεί:

   α) να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να γνωστοποιεί, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI, πληροφορίες για την εξέλιξη της κατανομής της στήριξης του γεωργικού εισοδήματος·
   β) να καταβάλουν τα κράτη μέλη περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου η βάση δεδομένων τους LPIS να περιλαμβάνει αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες ώστε να αποφεύγονται πληρωμές για μη επιλέξιμες εκτάσεις·
   γ) να επεξεργαστεί η Επιτροπή προτάσεις με σκοπό την επιβολή κυρώσεων για την παροχή εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων από οργανισμούς πληρωμών περιλαμβανομένων των ακόλουθων τριών παραμέτρων, συγκεκριμένα των στατιστικών επιθεωρήσεων, των δηλώσεων των οργανισμών πληρωμών και του έργου των φορέων πιστοποίησης·
   δ) να λάβει η Επιτροπή κατάλληλα μέτρα με τα οποία να απαιτήσει να περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης των κρατών μελών διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων αιτιών σφαλμάτων·
   ε) να αναθεωρήσει η Επιτροπή τη στρατηγική που ακολουθεί όσον αφορά τους ελέγχους συμμόρφωσης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον οι αδυναμίες του συστήματος που εντοπίζονται σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, όταν πρόκειται για κράτη μέλη με περιφερειακά προγράμματα, εμφανίζονται και σε άλλες περιφέρειες, ιδίως όσον αφορά τα επενδυτικά μέτρα·
   στ) να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η νέα διαδικασία διασφάλισης της νομιμότητας και της κανονικότητας των πράξεων, η οποία θα καταστεί υποχρεωτική από το οικονομικό έτος 2015, εφαρμόζεται ορθώς από τους οργανισμούς πιστοποίησης και παρέχει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το επίπεδο σφάλματος·
   ζ) τα κράτη μέλη να αξιολογούν την ανάγκη στήριξης δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες στην αγορά σε λογική τιμή και, όταν η εν λόγω ανάγκη αιτιολογείται, να μεριμνούν ώστε το κόστος των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων να μην υπερβαίνει το κόστος παρόμοιων δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην αγορά·
   η) να εξασφαλίζει η Επιτροπή τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των κονδυλίων της Ένωσης, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης και αλληλεπικάλυψης διοικητικών υπηρεσιών στα μέτρα μεταφοράς γνώσης και τα συμβουλευτικά μέτρα·
   θ) να ενθαρρύνει η Επιτροπή τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ενιαίο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο να μπορεί να παρέχει τόσο δάνεια όσο και εγγυήσεις, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δραστηριότητα και την κρίσιμη μάζα του·
   ι) να ορίσει η Επιτροπή κατάλληλα πρότυπα και στόχους για το αποτέλεσμα μόχλευσης και ανανέωσης ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·
   ια) ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα να μειώσει, στο μέτρο του δυνατού, τις μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων, που το 2014 ανήλθαν σε 0,9 εκατ. EUR (50%)· επισημαίνει το γεγονός ότι, το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε διατυπώσει παρεμφερείς παρατηρήσεις και ότι εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα·

Η Ευρώπη στον κόσμο

Γενικά θέματα

331.  επισημαίνει ότι ο τομέας αυτός καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες εξωτερικής πολιτικής, υποστήριξη στις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες της Ένωσης, καθώς επίσης αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες και στις γειτονικές χώρες που δεν καλύπτονται από δραστηριότητες των ευρωπαϊκών ταμείων ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

332.  επισημαίνει ότι ο τομέας 4, «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας», λειτουργεί με συνολικό ποσό 7,4 δισεκατομμύρια EUR, οι δε δαπάνες βασίζονται στα μέσα συνεργασίας και τις μεθόδους διανομής·

333.  επισημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν αδιαμφισβήτητα τρεις τομείς που συνδέονται με θέματα διεύρυνσης και γειτονίας: συνεργασία, διεύρυνση και συνέργειες με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

334.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι τέσσερις συστάσεις υλοποιήθηκαν πλήρως, δύο είναι στο στάδιο της υλοποίησης από τις περισσότερες απόψεις, και δύο υλοποιούνται από ορισμένες απόψεις, από τις οκτώ συστάσεις που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο διάστημα 2011-2012·

172.Θέματα διαχείρισης

335.  επισημαίνει ότι στο συγκεκριμένο τμήμα η διαχείριση είναι άμεση όταν η διαχείριση των δαπανών γίνεται από την Επιτροπή και τις γενικές διευθύνσεις της· εξασφαλίζεται μέσω των κεντρικών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες, ή από αντιπροσωπείες της Ένωσης σε συγκεκριμένες χώρες, ή σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς·

336.  σημειώνει με έκπληξη ότι οι αντιπροσωπείες με το υψηλότερο ποσό σε κίνδυνο όπως μετρήθηκε από τους βασικούς δείκτες επιδόσεων 5 (έγκαιρη εκτέλεση) και 6 (ο στόχος επιτεύχθηκε) διαφέρουν από εκείνες που έχουν καταγραφεί με τις χειρότερες επιδόσεις· θεωρεί ότι αυτό δημιουργεί ερωτήματα ως προς την ποιότητα και τη σοβαρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν ορισμένες αντιπροσωπείες·

337.  σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) για 2 598 έργα υπό την εποπτεία των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

   805 έργα αξίας 13,7 δισεκατομμυρίων EUR (45,53% του συνολικού ποσού) έχουν καθυστερήσει,
   610 έργα αξίας 9,9 δισεκατομμυρίων EUR (32,96%) δεν θα επιτύχουν τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά,
   500 έργα αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων EUR (29%) και καθυστέρησαν και δεν θα επιτύχουν τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά,
   915 έργα αξίας 15 δισεκατομμυρίων EUR (50%) είτε έχουν καθυστερήσει είτε δεν θα επιτύχουν τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά,
   οι δράσεις δημοσιονομικής υποστήριξης αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο των έργων με τα χειρότερα προβλήματα·

338.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα παρακολούθησης των εν εξελίξει έργων και ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας (ΕΔΕΒ) παρέχουν απεικόνιση της κατάστασης στο τέλος του έτους για έργα τα οποία είτε αντιμετωπίζουν ορισμένες καθυστερήσεις στην εκτέλεσή τους είτε κινδυνεύουν να μην επιτύχουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά·

339.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί τα έργα αυτά και να λάβει κατάλληλα μέτρα ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη του στόχου των έργων εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με την πορεία των έργων αυτών και την καλεί να περιλάβει στην έκθεση προγράμματα βοήθειας που εμπίπτουν στην πολιτική γειτονίας·

340.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα έργα που παρουσιάζουν προβλήματα εκτέλεσης δέχονται λιγότερο συχνά επισκέψεις του προσωπικού των αντιπροσωπειών από τα έργα που δεν εμφανίζουν προβλήματα εκτέλεσης·

341.  επισημαίνει ότι, με βάση τα στοιχεία της ΕΔΕΒ του 2014, το 77% των έργων με κόκκινη σημαία για KPI-5 είχε αποτελέσει αντικείμενο επίσκεψης εν αντιθέσει με το 23% που δεν είχε, ότι για τα έργα με κίτρινη σημαία για KPI-5 το 74% είχε αποτελέσει αντικείμενο επίσκεψης εν αντιθέσει με το 26% που δεν είχε, και ότι για τα έργα με πράσινη σημαία για KPI-5, το 71% είχε αποτελέσει αντικείμενο επίσκεψης εν αντιθέσει με το 29% που δεν είχε·

342.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να του υποβάλει τα μέτρα που έλαβε για να βελτιώσει τις επιδόσεις των αντιπροσωπειών της Ένωσης όσον αφορά τον οικονομικό σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο και να του διαβιβάσει τα συμπεράσματα που εξήγαγε από την EAMR μαζί με τις EAMR στο Κοινοβούλιο·

343.  σημειώνει ότι τα σχέδια δράσης για 22 αντιπροσωπείες οι οποίες το 2014 πληρούσαν τα κριτήρια αξιολόγησης σε ποσοστό μικρότερο του 60% των KPI τους, διαβιβάστηκαν επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Νοεμβρίου 2015· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα συμπεράσματα που συνήγαγε η ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας από την ΕΒΕΔ παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το έτος 2014·

344.  εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιεί τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης που προβλέπεται στο άρθρο 163 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης με σκοπό να καθυστερεί ή να εμποδίζει την έγκριση ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

345.  επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι η διαδικασία διασφάλισης αξιοπιστίας απαιτεί μέτρα για την ενίσχυση της λογοδοσίας των αντιπροσωπειών της Ένωσης μέσω της EAMR που συντάσσεται και υπογράφεται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

346.  θεωρεί ότι οι EAMR που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης αποτελούν χρήσιμο μέσο εσωτερικής διαχείρισης που επιτρέπει στην Επιτροπή να προσδιορίζει προβλήματα στα αρχικά στάδια των σχεδίων και να τα αντιμετωπίζει ακόμη και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές δεν επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ DEVCO και NEAR όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές συστηματικά θεωρούνται εμπιστευτικές ενώ σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, «τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβανομένου δεόντως υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιμο, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους»·

347.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι συνολικές επιδόσεις των αντιπροσωπειών της Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας, όπως μετρώνται με βάση τους KPI που χρησιμοποιούνται στην EAMR του 2014, είναι χαμηλές σε σύγκριση με το 2013· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εκθέσεις αυτές παρουσιάζουν μια αξιολόγηση των σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η επίδοση επηρεάζεται από παράγοντες εκτός του ελέγχου των αντιπροσωπειών της Ένωσης, όπως η ποιότητα της διακυβέρνησης στις δικαιούχες χώρες, η κατάσταση της ασφάλειας, πολιτικές κρίσεις, η δέσμευση των εταίρων υλοποίησης, κ.λπ.·

348.  αναγνωρίζει ότι οι αξιολογήσεις που απορρέουν από τις εκθέσεις EAMR παρέχουν απλώς μια απεικόνιση της κατάστασης όσον αφορά την εκτέλεση κάθε έργου στο τέλος του έτους και ότι ο πραγματικός αντίκτυπος των δυσχερειών που προσδιορίζονται μπορεί ν αξιολογηθεί μόνον στο τέλος του έργου·

349.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί τις EAMR για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώνονται, ώστε τα τρέχοντα έργα να ανταποκρίνονται στους στόχους που είχαν καθοριστεί αρχικά· αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα σχέδια εξωτερικής βοήθειας της καταρτίζονται στο πλαίσιο ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των καθυστερούμενων σχεδίων· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης στις αντιπροσωπείες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλοποίησης·

350.  σημειώνει ότι πολύ περιορισμένο μόνον μέρος των εν εξελίξει έργων αξιολογήθηκε ως έχον σοβαρά προβλήματα που δικαιολογούν κόκκινη σημαία· επιδοκιμάζει τα προβλεπόμενα διορθωτικά μέτρα τα οποία μπορούν πάντα να δώσουν θετικά αποτελέσματα στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης·

351.  είναι της άποψης ότι θα πρέπει να υπενθυμίζεται με σαφήνεια στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης, κατά την πρόσληψή τους και πριν από την τοποθέτησή τους, ποια είναι τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη διαχείριση, τις ευθύνες τους για την εξασφάλιση της διαχείρισης σε σχέση με το πεδίο δραστηριοτήτων της αντιπροσωπείας τους (κύριες διαδικασίες διαχείρισης, διαχείριση ελέγχου, επαρκής κατανόηση και αξιολόγηση των KPI) και την υποβολή ποιοτικών και αναλυτικών εκθέσεων στο πλαίσιο της κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, και ότι θα πρέπει να καλούνται να μην επικεντρώνονται μόνο στο πολιτικό σκέλος των καθηκόντων τους·

352.  εκφράζει ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση διαχειρίζεται την εξωτερική βοήθεια σε τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι ένα στα δύο ευρώ καταβάλλεται με καθυστέρηση (τη στιγμή της σύνταξης της τελευταίας έκθεσης αυτό αφορούσε 805 έργα), ένα στα τρία ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν (610 έργα) και ένα στα τέσσερα ευρώ αφορά και τις δύο περιπτώσεις (500 έργα)· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι στον τομέα της δημοσιονομικής στήριξης σχεδόν το ένα πέμπτο (18,5%) των μέτρων έχουν καθυστερήσει και δεν κατορθώνουν να επιτύχουν τους στόχους, και σχεδόν τα μισά από τα έργα ΕΤΑ έχουν τα ίδια προβλήματα εφαρμογής· ανησυχεί για το γεγονός ότι τα έργα που αντιμετωπίζουν προβλήματα δέχονται λιγότερο συχνά επισκέψεις από τα έργα χωρίς προβλήματα· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με την πορεία των έργων αυτών και την καλεί να περιλάβει στην έκθεση αυτή και προγράμματα βοήθειας που εμπίπτουν στην πολιτική γειτονίας·

353.  αναγνωρίζει ότι η εκτίμηση του πραγματικού αντικτύπου των δυσκολιών που εντοπίστηκαν θα καταστεί δυνατή μόνο με την περάτωση του έργου· εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων θα πρέπει να μετρώνται με προσοχή και ότι μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μόλις μέρος των δαπανών του έργου·

354.  πιστεύει ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό της επιφύλαξης και τα στοιχεία του·

355.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να εντοπίζονται και να προσδιορίζονται οι τάσεις ανά αντιπροσωπεία με βάση πληροφορίες διαχείρισης και KPI, προκειμένου να αξιολογείται ο κύκλος προγραμματισμού και να βελτιώνεται έτσι η συνολική ή η τομεακή επίδοση της αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης·

356.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αυξήσει την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων στους καταυλισμούς του Τιντούφ με συνολικά 24 αποστολές παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και παραμονή του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής έως 2 εβδομάδες στους καταυλισμούς· χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης στους καταυλισμούς και αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν τελωνειακοί δασμοί επί των εισαγωγών ανθρωπιστικής βοήθειας στην περίπτωση του Τιντούφ·

Νομιμότητα και κανονικότητα· ζητήματα σε σχέση με τα σφάλματα

357.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε 172 πράξεις, 43 από τις οποίες περιείχαν σφάλματα· επισημαίνει ότι με βάση 28 ποσοτικά προσδιορίσιμα σφάλματα, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 2,7%·

358.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ειδικό ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής (εξαιρουμένων των πράξεων εκ μέρους πολλαπλών χορηγών και των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης) αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος για τις ειδικές αυτές πράξεις υπολογίστηκε σε 3,7%· θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι σε επτά περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών· επισημαίνει ότι αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο·

359.  επισημαίνει ότι τα κύρια σφάλματα περιλαμβάνουν τη δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών από τους δικαιούχους (σε σχέση με την περίοδο, τους φόρους, τη μη συμμόρφωση με τον κανόνα καταγωγής ή ανεπαρκή τεκμηρίωση) και ανεπάρκεια στην εκκαθάριση και την αποδοχή πληρωμών από την Επιτροπή·

Συμβολή ανά είδος σφάλματος

Η Ευρώπη στον κόσμο

Μη επιλέξιμες δαπάνες

57%

Υπηρεσίες/έργα/προμήθειες που δεν παρασχέθηκαν

24%

Απουσία δικαιολογητικών για την αιτιολόγηση των δαπανών

8%

Μη συμμόρφωση προς τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων

6%

Εσφαλμένος υπολογισμός των δηλωθεισών δαπανών

4%

Σύνολο

100%

360.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ειδικό ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, εξαιρουμένων των πράξεων εκ μέρους πολλαπλών χορηγών και των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος για τις συγκεκριμένες πράξεις εκτιμήθηκε σε 3,7%·

361.  επισημαίνει ότι οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιείχαν σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει ομοιόμορφη παρακολούθηση των κονδυλίων που διατίθενται υπό μορφή δημοσιονομικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων συστηματικών ελέγχων για τη συμμόρφωση με τους όρους που διέπουν την επιλεξιμότητα για αυτό το είδος στήριξης·

362.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε για μια ακόμη φορά το 2014 ότι το συστημικό σφάλμα συνίσταται στην αποδοχή δαπανών βάσει ιδίων εκτιμήσεων και όχι βάσει πραγματοποιηθέντων, καταβληθέντων και εγκριθέντων εξόδων, όπως είχε ήδη διαπιστώσει και στο οικονομικό έτος 2013· επισημαίνει, ωστόσο, με ικανοποίηση, ότι τον Μάιο του 2014 η ΓΔ ELARG διόρθωσε τις εσφαλμένες εκκαθαρίσεις από τους λογαριασμούς για το 2013 και το 2014 και αναθεώρησε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο λογιστικής της·

363.  υπενθυμίζει ότι, στη δήλωση αξιοπιστίας του(100), ο γενικός διευθυντής της Europe Aid δήλωσε πως οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, εκφράζοντας παράλληλα γενική επιφύλαξη όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος, που ήταν πάνω από 2%, πράγμα που καταδεικνύει ότι οι διαδικασίες ελέγχου δεν εξασφάλισαν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση ουσιωδών σφαλμάτων·

364.  θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να είναι δυνατόν να αναστέλλεται η προενταξιακή χρηματοδότηση όχι μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η κακή χρήση των πόρων έχει αποδειχθεί, αλλά και στις περιπτώσεις όπου χώρες με προενταξιακό καθεστώς παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζητήματα αξιοπιστίας των δεδομένων

365.  επισημαίνει ότι, λόγω του χαρακτήρα των δαπανών και της γεωγραφικής κατανομής τους, η διαχείριση των δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα διαφέρει εμφανώς από κάθε άλλο τομέα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων και επιδόσεων

366.  επισημαίνει ότι, λόγω του χαρακτήρα της ενίσχυσης, η βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου και η ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου συμβάλλουν και αυτά ουσιαστικά στην εστίαση στις επιδόσεις·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

367.  επισημαίνει ότι, στον συγκεκριμένο τομέα, τα μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής (ΜΧΤ) δεν αποτελούν βασικό ζήτημα· αν υπάρχουν περιθώρια για το συγκεκριμένο είδος υποστήριξης, αξιοποιούνται μάλλον μέσω ενεργειών του ΕΤΑ·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

368.  συμπεραίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει:

   α) να ακολουθήσει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πληρωμές αναχρηματοδότησης βασίζονται σε πραγματικές δαπάνες, και να ενισχύσει τους προληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο των συμβάσεων επιχορήγησης, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής σχεδιασμού βάσει ανάλυσης κινδύνων και συστηματικών επιθεωρήσεων επακολούθησης·
   β) να λάβει υπόψη τις τρέχουσες και ραγδαία μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και να προσφέρει ουσιαστική ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη με βάση όχι μόνο τις εδαφικές πτυχές (Ουκρανία, Τουρκία, Δυτικά Βαλκάνια, χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων), αλλά και τις θεματικές ταυτόχρονα·

369.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται βάσει των πραγματικών δαπανών εξαιρουμένων των νομικών δεσμεύσεων·

370.  υποστηρίζει πλήρως την εντολή που δίνει η Επιτροπή στη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της(101) προς τη ΓΔ DEVCO, «να αναζητήσει τρόπους για να αυξήσει τον βαθμό στον οποίο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων της ώστε να παρέχει περισσότερο διαφοροποιημένες εγγυήσεις αξιοπιστίας βάσει κινδύνου, και να κατευθύνει περισσότερους από τους πόρους ελέγχου που διαθέτει σε τομείς για τους οποίους διατυπώνονται συγκεκριμένες επιφυλάξεις, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των διαφόρων ελέγχων»·

371.  ζητεί από την Επιτροπή:

   α) να παρέχει κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο μια γενική αξιολόγηση της EAMR· και
   β) να αναφέρει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ DEVCO και της ΓΔ NEAR τα μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση στις αντιπροσωπείες με προβλήματα εφαρμογής, να μειώσει τις καθυστερήσεις στη δημοσιονομική στήριξη και να απλουστεύσει τα προγράμματα·

Διοίκηση

372.  επισημαίνει ότι αυτός ο πολύ ειδικός τομέας αφορά τις δαπάνες των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης και ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή αναλαμβάνει ρόλο παρόχου υπηρεσιών για τους υπόλοιπους·

373.  επισημαίνει ότι περίπου το 60% του συνολικού ποσού αντιπροσωπεύει το κόστος προσωπικού· τα λοιπά στοιχεία περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό, ενέργεια, επικοινωνίες και, πληροφορική, μεταξύ άλλων·

374.  ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να εφαρμόσουν το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δημοσιεύοντας, σε ετήσια βάση, πληροφορίες για τους ανώτατους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από τη διοίκηση της Ένωσης, καθώς και κατάλογο των συγκρούσεων συμφερόντων· ζητεί από την προαναφερθείσα ανεξάρτητη δομή να αξιολογεί τη συμβατότητα της «μεταενωσιακής» απασχόλησης ή την κατάσταση κατά την οποία υπάλληλοι και πρώην βουλευτές του Κοινοβουλίου περνούν από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα (το πρόβλημα της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα) και το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, και να ορίζει σαφείς περιόδους αναμονής οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο κατά την οποία χορηγούνται μεταβατικές αποζημιώσεις·

375.  επισημαίνει ότι πέντε πρώην υπάλληλοι απασχολούνταν ως ειδικοί σύμβουλοι το 2014 και έλαβαν αποζημίωση σε μία περίπτωση για 43 εβδομάδες ενώ σε δύο άλλες περιπτώσεις για 30 εβδομάδες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι αρχικές συμβάσεις δεν παρατάθηκαν αντί να καταβάλει αποζημίωση στους προαναφερθέντες πρώην υπαλλήλους σε καθημερινή βάση, εάν οι εν λόγω αρχικές συμβάσεις ελήφθησαν υπόψη και, εάν ναι, με ποιον τρόπο, και εάν καταβάλλονταν συντάξεις κατά την ίδια χρονική περίοδο·

376.  επισημαίνει ότι με την αύξηση του χρόνου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καλύφθηκε το ισοδύναμο περίπου 2 900 θέσεων και ότι αυτό ουσιαστικά αντισταθμίζει τις περικοπές προσωπικού κατά 5% επί αρκετά έτη, ποσοστό που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει διαφανή έκθεση με ετήσιες ενδείξεις της προγραμματισμένης μείωσης θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη στην έκθεση αυτή την αύξηση των ωρών εργασίας·

377.  τονίζει ότι για κάθε μέλος της Επιτροπής, η διαδικασία απαλλαγής υπερισχύει των άλλων συνεδριάσεων, δεδομένου ότι η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι κάθε Επίτροπος είναι υπόλογος στο Κοινοβούλιο·

378.  τονίζει τη σημασία του ρόλου των καταγγελτών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν κανόνες για την προστασία των καταγγελτών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νομοθεσία για την προστασία των καταγγελτών στην Ένωση·

379.  ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να θεσπίσουν εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση για τις υποχρεώσεις τους, με επίκεντρο την προστασία των καταγγελτών· ζητεί να δοθεί ειδική προσοχή στην προστασία των καταγγελτών στο πλαίσιο της οδηγίας για την προστασία των εμπορικών απορρήτων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νομοθεσία για το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταγγελτών στην Ένωση· καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να τροποποιήσουν τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όχι μόνον υποχρεώνει επισήμως τους υπαλλήλους να αναφέρουν τις κάθε είδους παρατυπίες, αλλά προβλέπει επίσης επαρκή προστασία για τους καταγγέλτες· καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 22 στοιχείο γ) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

380.  εκφράζει ανησυχία για τον αριθμό των αυτοκτονιών μεταξύ των υπαλλήλων· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση της ευημερίας του προσωπικού, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι αυτοκτονίες·

381.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι καμία σύσταση δεν υλοποιήθηκε πλήρως, πέντε συστάσεις είναι στο στάδιο της υλοποίησης από τις περισσότερες απόψεις, και 3 υλοποιούνται από ορισμένες απόψεις, από τις οκτώ συστάσεις που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο διάστημα 2011-2012·

382.  σημειώνει ότι το επίπεδο των αναρρωτικών αδειών στην Επιτροπή παραμένει σταθερό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ομάδας ψυχοκοινωνικής στήριξης, στοιχείο που συνέβαλε στο να μειωθεί ο αριθμός των απουσιών από 2 200 το 2010 σε 772 το 2014· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για το γεγονός ότι χρειάστηκε να επέμβει η ομάδα αυτή σε 868 περιπτώσεις, αν και με ποσοστό ικανοποίησης 95%·

383.  σημειώνει ότι πάνω από 250 μέλη του προσωπικού, που δεν περιελήφθησαν στα νέα ιδιαίτερα γραφεία, επέστρεψαν ή εντάχθηκαν στις ΓΔ και ότι περίπου 550 μέλη του προσωπικού των νέων ιδιαίτερων γραφείων έγιναν δεκτά στη νέα Επιτροπή Γιούνκερ·

384.  εκτιμά ότι η ασυλία του προσωπικού της Ένωσης από ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη, που χρονολογείται εδώ και 64 έτη, αποτελεί προνόμιο που εδώ και καιρό θεωρείται παρωχημένο· ζητεί αυτό το προνόμιο να περιορίζεται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Συνθήκης στο προσωπικό της Ένωσης σε χώρες εκτός ΕΕ·

Νομιμότητα και κανονικότητα· ζητήματα σε σχέση με τα σφάλματα

385.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε 129 πράξεις, 20 από τις οποίες περιείχαν σφάλματα· επισημαίνει ότι με βάση 12 ποσοτικά προσδιορίσιμα σφάλματα, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος είναι 0,5%·

386.  επισημαίνει ότι τα βασικά σφάλματα περιλαμβάνουν μη επιλέξιμες ή λανθασμένα υπολογισθείσες δαπάνες προσωπικού και σχετικά επιδόματα, πληρωμές για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα σύμβαση και άλλα έξοδα χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση·

Συμβολή ανά είδος σφάλματος

Διοίκηση

Μη επιλέξιμες και λανθασμένα υπολογισθείσες δαπάνες προσωπικού και σχετικά επιδόματα

70%

Πληρωμές για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα σύμβαση

22%

Άλλες δαπάνες χωρίς κατάλληλη αιτιολόγηση

8%

Σύνολο

100%

Κώδικας δεοντολογίας και σύγκρουση συμφερόντων

387.  επισημαίνει την ιδιαίτερη ευαισθησία του κοινού και των μέσων ενημέρωσης για θέματα ακεραιότητας, που επιβάλλει τη διαρκή προσοχή στην ορθή εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας· τονίζει ότι ένας κώδικας δεοντολογίας είναι αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά, με συστηματικό έλεγχο συμμόρφωσης, και όχι μόνο σε περίπτωση συμβάντων· επισημαίνει ότι θα πρέπει έως το τέλος του 2017 να αναθεωρηθεί ο κώδικας δεοντολογίας·

388.  ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των μονίμων υπαλλήλων τους σε σχέση με την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με συμπερίληψη της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικού στοιχείου που θα συζητείται κατά τις διαδικασίες πρόσληψης και την αξιολόγηση των επιδόσεων· θεωρεί ότι στη νομοθεσία για τη σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε εκλεγμένους αντιπροσώπους και δημόσιους λειτουργούς· πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχουν παρόμοιοι κανονισμοί στα κράτη μέλη για τους δημόσιους αξιωματούχους και τους δημόσιους λειτουργούς που εμπλέκονται στη διαχείριση και την παρακολούθηση των επιδοτήσεων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο νομικής βάσης για αυτό το θέμα·

389.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιεί με προορατικό τρόπο τα έγγραφα που αφορούν τις συστάσεις της ad hoc επιτροπής δεοντολογίας σχετικά με τις θέσεις εργασίας των πρώην Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους, με δημοσίευση των εμπορικών ή προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001·

390.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τους Επιτρόπους, έως το τέλος του 2017, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, τι συνιστά «σύγκρουση συμφερόντων» καθώς και θεσπίζοντας κριτήρια για την αξιολόγηση της συμβατότητας της μεταϋπαλληλικής απασχόλησης και παρατείνοντας την περίοδο αναμονής έως τρία έτη για τους Επιτρόπους· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναφέρουν σαφώς ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων του υποψηφίου τους για τη θέση μέλους της Επιτροπής και να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι συγκρούσεις συμφερόντων ορίζονται στην εθνική τους νομοθεσία· εάν η εθνική νομοθεσία και οι κανόνες που εφαρμόζει η ίδια η Επιτροπή στον τομέα αυτό ερμηνεύουν με αποκλίνοντα τρόπο τη σύγκρουση συμφερόντων, θεωρεί ότι η ερμηνεία της Επιτροπής θα πρέπει να ακολουθείται από τα κράτη μέλη·

391.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή από αυτή την άποψη στην πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και στις πρακτικές διαφθοράς στην περίπτωση των αποκεντρωμένων οργανισμών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι είναι σχετικά άγνωστοι στο κοινό και επίσης ότι εδρεύουν σε διάφορα σημεία της Ένωσης·

392.  επισημαίνει ότι ένα σημαντικό μέτρο σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων θα είναι να αυξηθεί η διαφάνεια του Προέδρου της Επιτροπής, της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα, κατά την εξέταση καταστάσεων πιθανής σύγκρουσης· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει προορατικά τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής δεοντολογίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ώστε να μπορεί το ευρύ κοινό να καθιστά υπόλογη την Επιτροπή για τις αποφάσεις που λαμβάνει· επαναλαμβάνει τη σύσταση του Κοινοβουλίου ότι η ειδική επιτροπή δεοντολογίας θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί με σκοπό να επεκταθούν οι εξουσίες της και να περιληφθούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες·

393.  εκτιμά ότι ο κώδικας δεοντολογίας για τους Επιτρόπους θα πρέπει να περιλάβει μια σαφέστερη περιγραφή των καθηκόντων της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας, και την απαίτηση τα μέλη της επιτροπής να είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες·

394.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων σε ανοικτή, μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή·

395.  θεωρεί ότι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στο ιδιαίτερο γραφείο ενός Ευρωπαίου Επιτρόπου, καλό θα ήταν να μην έχουν ως μέρος της θητείας τους σχέσεις με το δικό τους κράτος μέλος, εκτός εάν προηγουμένως έχει διενεργηθεί κατάλληλη εξέταση σε σχέση με πιθανή σύγκρουση με τα έννομα συμφέροντα της Επιτροπής·

Σύγκρουση συμφερόντων στην επιμερισμένη διαχείριση και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τη διαχείριση πόρων της ΕΕ

396.  τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υφίσταται νομοθεσία για τους υπουργούς που να απαγορεύει στους αξιωματούχους να κατέχουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει επιχειρήσεις·

397.  θεωρεί ότι συνιστά σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις αυτών των αξιωματούχων να υποβάλουν αιτήσεις για κονδύλια της Ένωσης ή να μπορούν να λάβουν αυτά τα κονδύλια μέσω υπεργολαβίας, ενώ οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και αξιωματούχοι φέρουν ταυτόχρονα την ευθύνη για την ορθή χρήση και τον έλεγχο αυτών των κονδυλίων·

398.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλαμβάνει σε όλα τα μελλοντικά νομοθετικά κείμενα της Ένωσης σχετικά με πληρωμές ρήτρα σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αξιωματούχους σε κράτη μέλη της Ένωσης και τρίτες χώρες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση ή να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση·

Διαφάνεια

399.  πιστεύει ότι όλα τα δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός της ΕΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας μέσω της δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των κρατών μελών που συνδέονται με την επιμερισμένη διαχείριση·

400.  υπογραμμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή, σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να θέσει τέλος στις επαφές με μη καταχωρημένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·

401.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την καταγραφή των δεδομένων συνεδριάσεων με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διεργασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης ζητώντας από τις ΓΔ τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται εντός των αντίστοιχων υπηρεσιών τους και αναρτώντας αυτές τις πληροφορίες με εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπο της Επιτροπής·

402.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να καταγράφει και να δημοσιοποιεί όλες τις γνώμες που λαμβάνονται από εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σχετικά με σχέδια πολιτικών και σχέδια νομοθετικών πράξεων ως «νομοθετικό αποτύπωμα»· προτείνει το εν λόγω νομοθετικό αποτύπωμα να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους συμφερόντων των οποίων οι απόψεις είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις προτάσεις της Επιτροπής·

403.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση καταλόγου ανωτέρων υπαλλήλων που αποχωρούν από την Επιτροπή και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει όλα τα μέλη του ιδιαίτερου γραφείου κατά τον προσδιορισμό των ανώτερων υπαλλήλων·

Ομάδες εμπειρογνωμόνων

404.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στις ομάδες εμπειρογνωμόνων και να αναβάλει την έγκριση νέων οριζόντιων κανόνων, έως ότου το Κοινοβούλιο μπορέσει να εκφράσει τη γνώμη του βάσει των εν εξελίξει εργασιών όσον αφορά κοινή έκθεση πρωτοβουλίας των επιτροπών CONT-JURI·

Λοιπές θέσεις

Μετανάστευση και πρόσφυγες

405.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των καταστάσεων κρίσης που προκαλούνται από τη μαζική συρροή προσφύγων(102)·

406.  θεωρεί ότι τα ενωσιακά κονδύλια που χρησιμοποιούνται στη μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο και λογιστική επαλήθευση με βάση δείκτες επιδόσεων·

407.  επισημαίνει τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση και υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισής της με μια συνεκτική λύση σε επίπεδο Ένωσης· σημειώνει τα κονδύλια που διατέθηκαν για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων το 2014, και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο σύνταξης ειδικής έκθεσης με θέμα την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων αυτών, στην οποία θα συνάγονται συμπεράσματα που θα αποτυπωθούν στην εν εξελίξει διαδικασία αναβάθμισης της ενωσιακής πολιτικής για τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων·

408.  παραπέμπει στις παραγράφους 234 και 235του ψηφίσματος απαλλαγής για το 2013· ζητεί να ενημερωθεί για την τρέχουσα συνεργασία με τη Διεθνή Διαχειριστική Ομάδα (IMG) και να λάβει πληροφορίες από την Επιτροπή ιδιαίτερα σχετικά με τις εν εξελίξει και τις νέες συμβάσεις και πληρωμές·

409.  ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με το ποια ενωσιακά έργα στην Ελλάδα δεν είναι πλέον δυνατόν να χρηματοδοτηθούν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015· ζητεί διευκρινίσεις ως προς το τι πρόκειται να συμβεί με κάθε ένα από τα έργα·

OLAF

410.  θεωρεί ότι η OLAF διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία το όργανο αυτό να λειτουργεί αποτελεσματικά και ανεξάρτητα· συνιστά, σε συμφωνία με τον κανονισμό της OLAF, να δοθεί στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής της όσον αφορά την εποπτεία των δραστηριοτήτων της OLAF και να της δοθεί δημοσιονομική ανεξαρτησία·

411.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν δίνουν συνέχεια στις εικαζόμενες περιπτώσεις απάτης που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όπως τους υποβάλλονται από την OLAF· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και την OLAF να συνεχίσει και να επιταχύνει την ανάλυση των λόγων για τους οποίους τα κράτη μέλη δεν δίνουν συνέχεια στις καταγγελλόμενες περιπτώσεις, να παράσχει στο Κοινοβούλιο τα σχετικά πορίσματά της και να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των επιδόσεών τους στον τομέα της πρόληψης και του εντοπισμού της απάτης εις βάρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων·

412.  επισημαίνει τις προσπάθειες της OLAF να εφαρμόσει τις περισσότερες από τις συστάσεις της επιτροπής εποπτείας της(103)· επιθυμεί να ενημερωθεί, ωστόσο, σχετικά με τις θεμελιώδεις διαφορές ως προς το εάν οι αντίστοιχες συστάσεις έχουν υλοποιηθεί ή όχι· αναμένει ότι, στο μέλλον, η OLAF θα αναφέρει σαφώς, εάν και σε ποιο βαθμό αποκλίνει από τις αρχικές συστάσεις που εξέδωσε η επιτροπή εποπτείας· επισημαίνει ότι το 2014 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η επιτροπή εποπτείας αποφάσισε να δώσει συνέχεια σε προηγούμενες συστάσεις· καλεί την OLAF και την επιτροπή εποπτείας να εφαρμόζουν την πρακτική αυτή σε ετήσια βάση·

413.  καλεί την OLAF να εφαρμόσει τις συστάσεις σχετικά με την άμεση συμμετοχή του γενικού διευθυντή στις έρευνες, δεδομένου ότι το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 ορίζει σαφώς ότι οι έρευνες διεξάγονται από υπαλλήλους που ορίζονται από τον γενικό διευθυντή και όχι από τον ίδιο τον γενικό διευθυντή, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει έρευνες με αντικρουόμενους στόχους·

414.  αναμένει ότι η OLAF θα εφαρμόσει τη σύσταση της επιτροπής εποπτείας σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των καθηκόντων εθνικού εμπειρογνώμονα και της συμμετοχής του σε δραστηριότητες ερευνών στην αντίστοιχη υπόθεση·

415.  πιστεύει ακράδαντα ότι η επιτροπή εποπτείας θα πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις υποθέσεις που τίθενται στο αρχείο στο πλαίσιο των οποίων διαβιβάστηκαν πληροφορίες στις εθνικές δικαστικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, με σκοπό την προστασία των διαδικαστικών εγγυήσεων των προσώπων τα οποία αφορούν οι ισχυρισμοί· ζητεί από την OLAF να εφαρμόσει τις συστάσεις της επιτροπής εποπτείας το συντομότερο δυνατόν·

416.  σημειώνει ότι το 2014 η OLAF περάτωσε 307 έρευνες και συντονισμένες δραστηριότητες· ότι σε 147 από τις έρευνες αυτές η OLAF εξέδωσε σύσταση, στοιχείο που ανεβάζει το ποσοστό παρακολούθησης στο 47%· σημειώνει ότι για τα έτη πριν το 2011, το ποσοστό υπερέβαινε το 50% σε τακτική βάση· αναμένει ότι η OLAF θα λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει την αποτελεσματικότητά της μόνιμα βελτιώνοντας τη διαδικασία επιλογής της· είναι της άποψης ότι η OLAF θα πρέπει να επανεξετάσει τη σύσταση αριθ. 31 της επιτροπής εποπτείας με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της·

417.  επισημαίνει τις κοινές προσπάθειες της OLAF και της επιτροπής εποπτείας προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις νέες εργασιακές ρυθμίσεις· επαναλαμβάνει το αίτημά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013, για την ταχεία επίλυση των λοιπών ζητημάτων μεταξύ της OLAF και της επιτροπής εποπτείας της, ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον νόμο, υπό τους όρους της τρέχουσας περιορισμένης συνεργασίας τους· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο της και να εργαστεί ενεργά για την άμεση εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης λύσης·

418.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του σώματος να άρει την ασυλία του γενικού διευθυντή της OLAF, ώστε να επιτρέψει στις βελγικές δικαστικές αρχές να διερευνήσουν την πιθανώς παράνομη καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (που ετοίμασε η OLAF) μεταξύ ενός μάρτυρα (που υποκινήθηκε από την OLAF να πραγματοποιήσει την κλήση) και ενός προσώπου στις εγκαταστάσεις της OLAF και βάσει της βοήθειας των ελεγκτών της OLAF·

419.  τονίζει ότι η επιτροπή εποπτείας, για να ανταποκρίνεται στην εντολή της, θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο προσωπικό, χωριστό από τη διοίκηση της OLAF καθώς και οικονομική αυτονομία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής προς τον σκοπό αυτό·

420.  προτρέπει την OLAF να παρέχει στην επιτροπή εποπτείας πρόσβαση στα έγγραφα που η επιτροπή εποπτείας θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων της σύμφωνα με τη νομοθετική εντολή της·

421.  επισημαίνει ότι το 2014 η OLAF έλαβε σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών, ολοκληρώνοντας τις ενέργειες προτεραιότητας της πολυετούς στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, με άξονα αφενός την ανάπτυξη στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης σε επίπεδο υπηρεσιών και οργανισμών της Επιτροπής και αφετέρου την υποστήριξη των κρατών μελών στην ανάπτυξη δικών τους στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης·

422.  επισημαίνει ότι το 2014 η OLAF εισηγήθηκε ένα πρωτοφανώς υψηλό ποσό δημοσιονομικών ανακτήσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, συνολικού ύψους 901 εκατομμυρίων EUR, δηλαδή υπερδιπλάσιο του ποσού για το 2013· επισημαίνει ότι το 2014 το συνολικό ποσό που ανακτήθηκε από τις αρμόδιες αρχές επίσης αυξήθηκε, μετά τη σύσταση της OLAF για την ανάκτηση 206,5 εκατομμυρίων EUR (το 2013 το ποσό ανήλθε σε 117 εκατομμύρια EUR)·

423.  ζητεί από την OLAF να καταρτίσει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών σύμφωνα με τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης 2014·

424.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει λάβει αίτηση άρσης της ασυλίας του προσωπικού της από τα βελγικά δικαστήρια· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τις βελγικές δικαστικές αρχές·

425.  επισημαίνει ότι στην ετήσια έκθεση της OLAF για το 2014 προσδιορίζονται οι ερευνητικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα ανά τομέα· ζητεί από την OLAF στην επόμενη ετήσια έκθεσή της να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τύπο και τα αποτελέσματα της έρευνας σε όλους τους τομείς·

Συμφωνίες για τον καπνό

426.  υπενθυμίζει ότι τον Μάιο 2015, η Επιτροπή υποσχέθηκε να υποβάλει την αξιολόγηση της συμφωνίας με την Philip Morris International (PMI) το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι η Επιτροπή ανέβαλε αρκετές φορές τη δημοσίευση της αξιολόγησης, και ότι τελικά αυτή δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2016, μία ημέρα πριν από τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ακλόνητη πεποίθηση ότι η καθυστέρηση της δημοσίευσης συνιστά σοβαρή παράλειψη της Επιτροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στον τομέα της διαφάνειας, τόσο έναντι του Κοινοβουλίου όσο και έναντι των πολιτών, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ικανότητα του Κοινοβουλίου να διατυπώσει εγκαίρως τη θέση του σχετικά με αυτό το πολύπλοκο και λεπτό ζήτημα·

427.  τονίζει ότι η συμφωνία ΡΜΙ, κατά την αρχική σύναψή της το 2004, ήταν ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού, αλλά τονίζει ότι από τότε έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον· τονίζει ότι οι συμφωνίες που συνήφθησαν με τις «τέσσερις μεγάλες» εταιρείες καπνού(104) δεν εξετάζουν σημαντικά χαρακτηριστικά του παράνομου εμπορίου καπνού σήμερα, ιδίως το υψηλό ποσοστό του εμπορίου που τώρα πλέον απαρτίζεται από «φθηνά λευκά» τσιγάρα («cheap whites»)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίζει νέα μέτρα για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

428.  είναι της γνώμης ότι όλα τα στοιχεία που καλύπτονται από τις συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού θα καλύπτονται από το νέο νομικό πλαίσιο που αποτελείται από την οδηγία για τα προϊόντα καπνού(105) (ΟΠΚ) και τη σύμβαση-πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ)·

429.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψη στις 9 Μαρτίου 2016(106) ότι η συμφωνία με την PMI δεν θα πρέπει να ανανεωθεί, να παραταθεί ή να τεθεί υπό αναδιαπραγμάτευση·

430.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή, σε επίπεδο Ένωσης και μέχρι την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας PMI, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των προϊόντων καπνού PMI, και να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τυχόν παράνομες κατασχέσεις προϊόντων του εν λόγω κατασκευαστή μέχρις ότου όλες οι διατάξεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού είναι πλήρως εκτελεστές, ούτως ώστε να μην υπάρχει ρυθμιστικό κενό μεταξύ της λήξης της συμφωνίας ΡΜΙ και της έναρξης ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και της ΣΠΕΚ·

431.  καλεί την PMI να συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις περί παρακολούθησης και εντοπισμού καθώς και δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία, ανεξάρτητα από το αν αυτή παραταθεί ή όχι·

432.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο, πρόσθετο κανονισμό για τη θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού και για την εφαρμογή διατάξεων δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») για τον ακατέργαστο καπνό, τα φίλτρα και τα χαρτάκια που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία καπνού, ως συμπληρωματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων·

433.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση της αξιολόγησης των συμφωνιών για τον καπνό από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό την αξιολόγηση αυτή, όπου να εκθέτει τα αποτελέσματα των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν με τα κονδύλια που καταβλήθηκαν από τις καπνοβιομηχανίες στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών·

434.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή(107), ο οποίος δήλωσε ότι, με την εξαίρεση της ΓΔ Υγείας, η Επιτροπή δεν «εφάρμοζε πλήρως τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ των Ηνωμένων Εθνών που διέπουν τη διαφάνεια και την άσκηση πιέσεων στον τομέα του καπνού»· θεωρεί συνεπώς ότι η αξιοπιστία και η ακεραιότητα της Επιτροπής έχουν υπονομευτεί·

435.  καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα της Ένωσης να εφαρμόζουν το άρθρο 5.3 της σύμβασης ΣΠΕΚ της ΠΟΥ σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει αμέσως τις συμφωνίες αξιολόγησης με εταιρίες καπνού καθώς και μία εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την εφαρμογή της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ·

Ευρωπαϊκά σχολεία

436.  επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν λάβει 164,2 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 59% του επιχειρησιακού προϋπολογισμού τους·

437.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το οικονομικό έτος 2014, τα οποία αναφέρουν ότι: «Λόγω διαρκών αδυναμιών σε σχέση με τη λογιστική και τον έλεγχο, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι ενοποιημένοι λογαριασμοί για το 2014 είναι απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες»·

438.  σημειώνει ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων και Ασφαλείας (ΓΔ HR) διατήρησε την επιφύλαξη που διατύπωσε για λόγους φήμης στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής για το 2014 σχετικά με τα ευρωπαϊκά σχολεία και ότι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταψήφισε τη χορήγηση απαλλαγής για τους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για τα έτη 2012 και 2013· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των κρατών μελών δεν παίρνουν εξίσου σοβαρά τα προβλήματα αυτά·

439.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής της Επιτροπής για το 2010 είχε ήδη αμφισβητήσει τις «δομές λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης που προβλέπονται στη σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων»· και είχε ζητήσει από την Επιτροπή «να εξετάσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις δυνατότητες αναθεώρησης της εν λόγω Σύμβασης και να υποβάλει έκθεση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο»· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν έλαβε ποτέ έκθεση προόδου·

440.  συμφωνεί πλήρως με τις 11 συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2014, οι οποίες αφορούν τη λογιστική, το προσωπικό, τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, τα πρότυπα ελέγχου και ζητήματα σχετικά με τις πληρωμές·

441.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα Ευρωπαϊκά Σχολεία όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής, μέχρι την 1η Ιουλίου 2016·

442.  καλεί την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγγράψει σε αποθεματικό ορισμένα μέρη του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη συνεισφορά στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αφορούν κυρίως τη θέση του Γενικού Γραμματέα, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2017, εκτός αν επιτευχθεί επαρκής πρόοδος στην εφαρμογή των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Euronews

443.  σημειώνει ότι το Euronews έλαβε 18 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2014, μολονότι η Επιτροπή δεν είναι μέτοχος του EuroNews, ανησυχεί για το γεγονός ότι η τρέχουσα δομή διακυβέρνησης του καναλιού μπορεί να μην επιτρέπει πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία από τους διεθνείς εταίρους· καλεί την Επιτροπή υπό την ιδιότητά της του σημαντικότερου χρηματοδότη να διασφαλίσει ότι το Euronews τηρεί τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και όλες τις νομικές συμφωνίες με την Επιτροπή περιλαμβανομένου του δεσμευτικού χαρακτήρα της συντακτικής ανεξαρτησίας·

Σύνοψη

444.  Συμπεραίνει εν κατακλείδι ότι:

   α) οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης·
   β) οι εκτιμήσεις αντικτύπου και κινδύνου πρέπει να νοούνται ως απαραίτητο στοιχείο εν προκειμένω·
   γ) η τρέχουσα στρατηγική απλοποίησης είναι σημαντική για την ορθή διαχείριση και την αποτελεσματικότητά του· πρέπει να συνοδεύεται από υψηλά πρότυπα δημοσιονομικής πειθαρχίας·
   δ) οι πρακτικές επιμερισμένης διαχείρισης προσφέρουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την αύξηση της συμβατότητας μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης και των πολιτικών των κρατών μελών·
   ε) έχει μεγάλη σημασία η ένταση των προσπαθειών για την υποστήριξη της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων·
   στ) το συνολικό ποσοστό σφάλματος παραμένει σχεδόν σταθερό, στο 4,4%, ωστόσο η τυπολογία των σφαλμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη ανομοιογένεια·
   ζ) δεν εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα από πλευράς εσόδων· η αρχή του ΑΕΕ παραμένει καθοριστικός παράγοντας της εν λόγω επιτυχίας· η επάρκεια εσόδων είναι, ωστόσο, ένα ζήτημα·
   η) στις δαπάνες σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση διαπιστώθηκε ποσοστό σφάλματος υψηλότερο από τον μέσο όρο, παράλληλα όμως η προσωρινή παρακολούθηση στον συγκεκριμένο τομέα κατέδειξε σαφέστατα στοιχεία μιας προσέγγισης επιδόσεων·
   θ) η στήριξη της συνοχής κατέδειξε αισθητά υψηλότερο ποσοστό σφάλματος στην περιφερειακή και την αστική πολιτική από ό,τι στις κοινωνικές υποθέσεις· μια προσέγγιση επιδόσεων υποστηρίζεται επιπλέον με ΜΧΤ, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη·
   ι) η βελτίωση της διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων θα συνέβαλλε σε μια πιο προηγμένη προσέγγιση επιδόσεων·
   ια) ο τομέας των φυσικών πόρων πληροί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στήριξης στη βάση σχεδίων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων της Ένωσης· επιπλέον, υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης στη στήριξη της διαχείρισης και των θεσμών, ιδίως σε επίπεδο κρατών μελών·

Γενικά αποτελέσματα και συστάσεις πολιτικής

445.  Θεωρεί ότι η απαλλαγή για το 2014:

   α) δημιουργεί ένα νέο πρότυπο κατανόησης των δημοσιονομικών συνεπειών και οφελών της Ένωσης με πιο ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες οι πτυχές, περιλαμβανομένων των σφαλμάτων, της νομιμότητας, της απορρόφησης, της απόδοσης και των αποτελεσμάτων, ως συστήματος· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και άλλους σχετικούς παράγοντες να συνεχίσουν να αναπτύσσουν κατάλληλη μεθοδολογία και πλαίσιο για την περαιτέρω προώθηση της προσέγγισης επιδόσεων με μεγαλύτερη αυστηρότητα·
   β) καταδεικνύει ότι η δοκιμή επιδόσεων που χρησιμοποιείται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 αποτελεί θετικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αν και η συμβατότητα με το ενωσιακό πλαίσιο οικονομικής πολιτικής απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη, περιλαμβανομένων ΣΑΧ με κατάλληλους μακροοικονομικούς δείκτες και τακτικά επικαιροποιούμενες ενωσιακές προτεραιότητες οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής·
   γ) προσδιορίζει περιθώρια βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και επιδοκιμάζει την προσπάθεια απλοποίησής της, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεών της· δείχνει ότι η τακτική παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα επωφελής·
   δ) καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης να προσαρμόσουν τα συστήματα διαχείρισης και τις διαδικασίες τους για την επιτυχή εφαρμογή των νέων στοιχείων που προκύπτουν από τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δημοσιονομικές ανάγκες της Ένωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ενωσιακός προϋπολογισμός·
   2 616 755 356 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 937 182 847 EUR σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν πολιτικές μεταφορών, μεταξύ άλλων τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), την ασφάλεια των μεταφορών και τα δικαιώματα των επιβατών, καθώς και τους οργανισμούς μεταφορών,
   239 313 549 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 71 213 206 EUR σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν την έρευνα και καινοτομία για τις μεταφορές, μεταξύ άλλων το SESAR και την κοινή επιχείρηση (ΚΕ) Shift2Rail,
   75 078 470 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 80 731 327 EUR σε πιστώσεις πληρωμών αφορούσαν διοικητικές δαπάνες·

Γ. Γνωμοδοτήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Εξωτερικές Υποθέσεις

446.  εκφράζει τον προβληματισμό του για την αύξηση του ποσοστού ουσιωδών σφαλμάτων στον Τομέα 4 για το οικονομικό έτος 2014· συμφωνεί με όλες τις συστάσεις στις οποίες προέβη το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του και προτρέπει την Επιτροπή να δώσει ταχέως συνέχεια στις συστάσεις των προηγούμενων ετών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί πλήρως·

447.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΓΔ NEAR διόρθωσε το συστημικό σφάλμα που επηρέαζε τις δαπάνες της το 2013 και προέβη σε σημαντικές αλλαγές των συστημάτων της, τις οποίες είχε ζητήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο· επίσης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ ECHO ήταν ορθή με βάση τις ελεγκτικές εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

448.  επισημαίνει με ανησυχία τα σφάλματα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της επαλήθευσης των δαπανών στον τομέα των συμβάσεων επιχορήγησης, τα οποία αποτελούν πάνω από το 50% των σφαλμάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον Τομέα 4· σημειώνει ότι το σημαντικότερο είδος σφάλματος αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες· τονίζει ότι έχει σημασία τα σφάλματα να προλαμβάνονται ή να εντοπίζονται και να διορθώνονται πριν γίνουν αποδεκτές οι δαπάνες, μέσω καλύτερης εκτέλεσης εκ των προτέρων ελέγχων· σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι η EuropeAid δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα σφάλματα· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων σχετικά με την επαλήθευση δαπανών θα ενταθούν, καθώς και να δώσει πλήρη συνέχεια στη σύσταση σχετικά με την επιτήρηση των ενισχύσεων, στην οποία προέβη το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2011·

449.  επισημαίνει την ανάγκη για εκ των προτέρων σοβαρή αξιολόγηση σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή, πιθανώς μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αποφασίζει να χρηματοδοτήσει έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με σκοπό να ελέγχει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα των έργων, και ζητεί η χρηματοδότηση της ΕΕ προς τρίτες χώρες να διοχετεύεται σε έργα που παρέχουν εχέγγυα για οικονομική βιωσιμότητα και είναι χρήσιμα από οικονομική και κοινωνική άποψη·

450.  αναγνωρίζει τη συνεχή πρόοδο της Επιτροπής όσον αφορά τη διαπίστευση όλων των αποστολών στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σύμφωνα με την «αξιολόγηση των έξι πυλώνων»· χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι τρεις μεγαλύτερες αποστολές είναι πλέον σύμφωνες προς αυτή· υπογραμμίζει την ανάγκη να προβαίνει η Επιτροπή στη διαπίστευση όλων των αποστολών σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

451.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάρτιση της πλατφόρμας στήριξης αποστολών (MSP) και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για τη λήψη μέτρων προκειμένου να συσταθεί ένα κέντρο κοινών υπηρεσιών (Shared Services Centre-SSC) από κοινού με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόρων (Integrated Resource Management System-IRMS), έτσι ώστε να βελτιωθεί η ταχύτητα ανάπτυξης, και η αποδοτικότητα από άποψη κόστους των μη στρατιωτικών αποστολών· προτείνει να αναβαθμιστεί η αποθήκη Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) ώστε να εξυπηρετεί επίσης υφιστάμενες αποστολές ΚΠΑΑ και προτείνει επίσης να αναλάβει τη διαχείρισή της το μελλοντικό κέντρο κοινών υπηρεσιών (SSC)·

452.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθώς και για τις αρνητικές συνέπειες που είχαν για τη λειτουργία των αποστολών· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του το 2012 σχετικά με τη βοήθεια της Ένωσης προς το Κοσσυφοπέδιο στον τομέα του κράτους δικαίου, επεσήμανε αυτήν την ανεπάρκεια και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες για τις συμβάσεις που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό «δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποστολών της ΚΠΑΑ όπου ενίοτε απαιτούνται ταχείες και ευέλικτες αντιδράσεις»· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόσφατη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν επέφερε τις αναγκαίες αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες· επαναλαμβάνει την άποψη ότι η διαχείριση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού θα πρέπει να ανατίθεται στους διοικητές μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ανατίθεται στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

453.  υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών αποστολών της ΚΠΑΑ παρεμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις θεσμικές δυσκολίες της Ένωσης να συνοδεύει αυτές τις δράσεις με υποστήριξη σε επίπεδο ακόμη και βασικού εξοπλισμού· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή να εφαρμόσει την κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια και την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να μπορεί να περιληφθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ·

454.  χαιρετίζει τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL Afghanistan) και σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής· προτρέπει την Επιτροπή να υλοποιήσει όλες τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο αυτών των εκθέσεων·

455.  τονίζει ότι έχει σημασία να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια σχετικά με τις δεδομένες συγκυρίες κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των έργων της Ένωσης σε τρίτες χώρες, καθώς οι δραστηριότητες εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης συχνά πραγματοποιούνται σε περιοχές τις οποίες έχει πλήξει η κρίση και σε δύσκολα από πολιτική άποψη περιβάλλοντα.

Ανάπτυξη και συνεργασία

456.  υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης συχνά διοχετεύονται σε πολύ δύσκολες περιοχές που αυξάνουν τις δυσκολίες όσον αφορά την υλοποίηση των έργων, τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους των δαπανών· η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια είναι επομένως πιο επιρρεπής σε σφάλματα από άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

457.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το 57% των σφαλμάτων σχετίζονται με μη επιλέξιμες δαπάνες· υποστηρίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την EuropeAid να βελτιώσει τους εκ των προτέρων ελέγχους και να αξιοποιήσει καλύτερα τις επιτόπιες επισκέψεις προκειμένου να εντοπίζονται τα σφάλματα·

458.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζει η ΓΔ ECHO όταν πρόκειται για χρηματοοικονομικές συναλλαγές λειτουργούν σωστά και το σύστημα υποβολής εκθέσεών της είναι αξιόπιστο· συγχαίρει τη ΓΔ ECHO για τούτο·

459.  αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες που αφορούν την ασφάλεια έχουν σημασία για την ανάπτυξη και, ιδίως, για τις τρέχουσες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα η συνάρτηση ασφάλειας και ανάπτυξης και να υπάρξει αποτέλεσμα όσον αφορά τον στόχο 16 της αναπτυξιακής ατζέντας, αλλά υπογραμμίζει ότι μια τέτοιου είδους χρηματοδότηση δεν συνιστά αναπτυξιακή βοήθεια στις υπερπόντιες χώρες και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αντληθεί από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

460.  σημειώνει ότι το 2014, δύο έργα που συνδέονταν με τη διαχείριση των συνόρων στη Λιβύη, ύψους 12 900 000 EUR, χρηματοδοτήθηκαν μέσω των μηχανισμών αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπενθυμίζει ότι πρωταρχικός στόχος των ΜΑΣ είναι η μείωση της φτώχειας· επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί σοβαρά για την πιθανότητα τα αναπτυξιακά προγράμματα να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν θα βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει τον στόχο να χρησιμοποιηθεί για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ποσοστό 0,7% του ΑΕΕ·

461.  επισημαίνει τη δυνητική αξία του Πλαισίου Αποτελεσμάτων της ΓΔ DEVCO που ξεκίνησε το 2015, αλλά και τους συναφείς κινδύνους που προσδιόρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 21/2015· θεωρεί απαραίτητο να αποφευχθεί και ο περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα κίνδυνος να δοθεί υπερβολική έμφαση στην επιδίωξη του περιορισμένου αριθμού ποσοτικώς προσδιορίσιμων αποτελεσμάτων που περιέλαβε η ΓΔ DEVCO στο προαναφερθέν πλαίσιο, εις βάρος της υλοποίησης άλλων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και ποιοτικών αποτελεσμάτων· τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του πλαισίου ως συμπληρώματος άλλων ρυθμίσεων παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων·

462.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid»· καλεί τη ΓΔ DEVCO να αντιμετωπίσει επειγόντως τις διάφορες αδυναμίες των συστημάτων αξιολόγησης και παρακολούθησης που επισημαίνονται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικά αυτές που αφορούν σοβαρές ανεπάρκειες του συστήματος αξιολόγησης της ΓΔ DEVCO· τονίζει ότι μια κακή λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης αυξάνει τους κινδύνους να επιλέγονται έργα που δεν διαθέτουν ποιότητα ή που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους· επισημαίνει και ανησυχεί για τη διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων δημοσιονομικής στήριξης· εκτιμά ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της έλλειψης προσωπικού στις αντιπροσωπείες της Ένωσης και στη μονάδα αξιολόγησης της EuropeAid, και των προβλημάτων που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο· εκτιμά ότι αυτό καταδεικνύει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι μειώσεις προσωπικού στην αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων της Ένωσης·

463.  ευελπιστεί ότι η ΓΔ DEVCO θα εξετάσει τις διάφορες αδυναμίες των συστημάτων αξιολόγησης και παρακολούθησης που επισημαίνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

464.  ζητεί να θεσπιστούν επίσημες εξουσίες ελέγχου όσον αφορά το ΕΤΑ, ενδεχομένως μέσω διοργανικής συμφωνίας δεσμευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 295 της ΣΛΕΕ·

465.  ανησυχεί σοβαρά για τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/2015 σχετικά με τη διαχείριση από την Επιτροπή των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ)· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζει αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των ΣΑΣ, λόγω της δυσκολίας στην εφαρμογή της έννοιας των πλεονασματικών αλιευτικών πόρων· επισημαίνει επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αμφισβητεί σοβαρά την ποιότητα των συστημάτων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να παρακολουθεί την εκτέλεση των ΣΑΣ· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς στην κατάρτιση των συμφωνιών παρακολούθησης, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο· προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν τις πολυάριθμες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

466.  υπενθυμίζει ότι μια κυριολεκτικά διαρκής άκρα έλλειψη κονδυλίων πληρωμών το 2014 επιδείνωσε τις δυσκολίες της ΓΔ ECHO να αντιμετωπίσει καταλλήλως τις ολοένα επιδεινούμενες ανθρωπιστικές κρίσεις στις περιοχές γειτονίας της Ένωσης και πέρα από αυτήν· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η καλύτερη προσαρμογή των πιστώσεων των προϋπολογισμών του 2015 και του 2016 έχει επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα πληρωμών της ECHO·

467.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών το 2014, οι πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης προς το Μαρόκο και την Ιορδανία, συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων EUR, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν το 2014 όπως προβλεπόταν από τις συμβάσεις· θεωρεί ότι τούτο πλήττει σοβαρά την αξιοπιστία της Ένωσης·

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

468.  σημειώνει με ανησυχία ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» είναι 3,7% για το 2014, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (3,1%)· τονίζει ότι αυτό συνιστά οπισθοδρόμηση όσον αφορά την επίτευξη ποσοστού σφάλματος χαμηλότερου από τον στόχο του 2%·

469.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλύει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης υπό το πρίσμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· σημειώνει την παρατήρηση ότι η συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν προσδιορίζεται χωριστά στο πλαίσιο της επίτευξης των πρωταρχικών στόχων, όπως οι στόχοι για την απασχόληση και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

470.  εκφράζει, περαιτέρω, την ικανοποίησή του για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το ΠΔΠ πρέπει να ευθυγραμμιστούν καλύτερα και οι πολιτικοί στόχοι υψηλού επιπέδου πρέπει να μετατραπούν σε χρήσιμους επιχειρησιακούς στόχους, και τονίζει τη σημασία της εστίασης στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, καθώς και στην προστιθέμενη αξία, ιδίως στην περίπτωση πρωταρχικών στόχων που αφορούν την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα, όπου η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να δημιουργήσει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω δείκτες αποτελεσμάτων και συστήματα παρακολούθησης με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους συμφωνηθέντες στόχους, την καλύτερη ενημέρωσή της κατά τον προσδιορισμό των μελλοντικών στόχων και την αύξηση της αποδοτικότητας των ενωσιακών δαπανών·

471.  σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο παρατυπιών στις περιπτώσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· υποστηρίζει την απάντηση της Επιτροπής ότι η συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης και σημειώνει ότι οι διοικητικοί κανόνες για τις ΜΜΕ απλοποιήθηκαν, τονίζει δε ότι η περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη συμμετοχή των ΜΜΕ· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας μέσω των ΜΜΕ·

472.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τους μεγαλύτερους φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας και θεωρεί ότι μπορούν να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω μέτρα που θα ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·

473.  σημειώνει ότι ο άυλος χαρακτήρας των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και η συμμετοχή πολλών, συχνά μικρής κλίμακας, εταίρων στην υλοποίηση των έργων εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς κινδύνους όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών του ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της λαμβάνοντας ειδικά μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένων τόσο προληπτικών όσο και διορθωτικών μέτρων·

474.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 17/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον αναπροσανατολισμό της χρηματοδότησης του ΕΚΤ κατά την περίοδο 2012-2014· θεωρεί ότι οι περαιτέρω ενέργειες για τη χάραξη πολιτικής βάσει αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής λογοδοσίας και για την αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων·

475.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος, καθώς και οι αναστολές και διακοπές, ενδέχεται να επηρεάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων 2007-2013·

476.  θεωρεί ότι η προώθηση της ευρύτερης χρήσης απλουστευμένων επιλογών απόδοσης δαπανών (ΑΕΑΔ) μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους, σε λιγότερα σφάλματα και σε μεγαλύτερη εστίαση στην απόδοση και στα αποτελέσματα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι ΑΕΑΔ πρέπει να εφαρμόζονται σε περιβάλλον νομικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης και να συνοδεύονται από αξιολόγηση των οφελών και πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα· τονίζει ότι οι ΑΕΑΔ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν επιλογή που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη·

477.  εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν τις περαιτέρω επιπλοκές που προκαλούν οι κανόνες και οι απαιτήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του ΕΚΤ, οι οποίες επιφέρουν πρόσθετο διοικητικό φόρτο στους δικαιούχους και αυξάνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων·

478.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από τις 178 πράξεις που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις», οι 62 (34,8%) περιείχαν σφάλματα, εκ των οποίων οι 12 (6,7%) αφορούσαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα άνω του 20%· παροτρύνει την Επιτροπή να υλοποιήσει διορθωτικά μέτρα και να εφαρμόσει αυστηρές διαδικασίες προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος παρατυπιών σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, και να παρακολουθήσει τις περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

479.  εκφράζει τη λύπη του διότι ο αριθμός των προγραμμάτων του ΕΚΤ με ποσοστό σφάλματος άνω του 5% αυξήθηκε από 18,8%, το 2013, σε 22,9%, το 2014, και ο όγκος των πληρωμών που επηρεάστηκαν από τα ποσοστά αυτά σημείωσε κατακόρυφη αύξηση από 11,2% σε 25,2%·

480.  εφιστά την προσοχή στην επαναλαμβανόμενη παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το ποσοστό σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο εάν οι εθνικές αρχές είχαν αξιοποιήσει καλύτερα τις διαθέσιμες πληροφορίες πριν από την αποστολή των αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή· στο πλαίσιο αυτό, εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη μέλη και οι εθνικές αρχές πρέπει να διενεργούν καλύτερους ελέγχους και να αποφεύγουν να ζητούν επιστροφή εσφαλμένων δαπανών·

481.  προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων Arachne και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει στα κράτη μέλη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και τεχνική βοήθεια για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων διαχείρισης και ελέγχου για την περίοδο 2014-2020· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

482.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης συμβάλλει στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα· στο πλαίσιο αυτό αναμένει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν καλύτερους δείκτες και να βελτιώσουν την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα για την περίοδο 2014-2020·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

483.  θα ήθελε να επαναλάβει ότι, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού αφού εξετάσει τους λογαριασμούς, το δημοσιονομικό δελτίο, την έκθεση αξιολόγησης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 318 ΣΛΕΕ, την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των ελεγχόμενων οργάνων, τη δήλωση που βεβαιώνει την αξιοπιστία των λογαριασμών, καθώς και οιεσδήποτε σχετικές ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

484.  υπενθυμίζει ότι το 2014 είναι το πρώτο έτος εκτέλεσης του νέου ΠΔΠ - που έχει ως αντικείμενο να καθορίσει το μέγεθος και την κατανομή των δαπανών της Ένωσης για την περίοδο από 2014 έως 2020 - και ότι, ως εκ τούτου, το επίπεδο εκτέλεσης είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με προηγούμενα έτη·

485.  σημειώνει την παρουσίαση των τομέων πολιτικής του περιβάλλοντος και της υγείας στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2014· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το περιβάλλον και ο τομέας της πολιτικής για το κλίμα εμφανίζονται και πάλι στο κεφάλαιο που είναι επίσης αφιερωμένο στην αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία· διατυπώνει εκ νέου την επίκρισή του για τη μη λογική ως προς τους τομείς πολιτικής σύνθεση του συγκεκριμένου κεφαλαίου· δεν είναι της γνώμης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να λαμβάνει την πολιτική απόφαση ομαδοποίησης τομέων πολιτικής· προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναθεωρήσει την προσέγγισή του στην επόμενη ετήσια έκθεση·

486.  θεωρεί αξιοσημείωτο εν προκειμένω ότι το κεφάλαιο που περιλαμβάνει την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την αλιεία και την υγεία φαίνεται να έχει το μέγιστο ποσοστό σφάλματος στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2014 ανερχόμενο σε 6,2% σε σύγκριση με τη μέση τιμή 4,4%· σημειώνει ακόμη ότι, όσον αφορά τις κύριες αδυναμίες που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, πολλές από αυτές είναι πολύ παρόμοιες με εκείνες που είχαν ήδη υποδειχθεί τα τρία προηγούμενα έτη·

487.  παρατηρεί ότι διαφέρουν οι απόψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον θα πρέπει να υπολογίζονται τα σφάλματα· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι το ετήσιο αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο του πολυετούς χαρακτήρα των καθαρών δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων·

488.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κάνει καμία παρατήρηση σχετικά με τη διαχείριση των πολιτικών στους τομείς «Δημόσια υγεία», «Ασφάλεια των τροφίμων» και «Περιβάλλον και δράση για το κλίμα»·

489.  όσον αφορά τη συνολική εκτέλεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 2014, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων δηλώνει ικανοποιημένη· υπενθυμίζει εκ νέου ότι για τους συγκεκριμένους μηχανισμούς πολιτικής προορίζεται ποσοστό που δεν αγγίζει ούτε καν το 0,5% του προϋπολογισμού της Ένωσης, ενώ είναι γνωστή η σαφής προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της Ένωσης που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα πεδία και η στήριξη που παρέχουν οι ευρωπαίοι πολίτες στις πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς επίσης για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων·

490.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι οργανισμοί που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι προϋπολογισμοί τους·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

491.  υπογραμμίζει ότι στη ΓΔ ENV έχει διατεθεί ποσό 352 041 708 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, από το οποίο έχει εκτελεστεί το 99,7%· σημειώνει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί το 95,03% από το διατεθέν ποσό των 290 769 321 EUR· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι διοικητικές δαπάνες του LIFE + εκτελούνται σε δύο οικονομικά έτη (μέσω αυτόματων μεταφορών) και ότι, εάν οι διοικητικές δαπάνες αυτές δεν ληφθούν υπόψη, το ποσοστό εκτέλεσης πληρωμών ανέρχεται σε 99,89%·

492.  σημειώνει ότι η ΓΔ CLIMA έχει αυξήσει το ποσοστό εκτέλεσης κονδυλίων της στο 99,7% του ποσού των 102 694 032 EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και στο 93,1% του ποσού των 32 837 296EUR των πιστώσεων πληρωμών, και ότι, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, το ποσοστό εκτέλεσης πληρωμών ανέρχεται σε 98,5%·

493.  δηλώνει ικανοποιημένο από τη συνολική εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE +, που ήταν 99,9% το 2014 για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 97,4% για τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει ότι το 2014 ποσό 283 121 194 EUR αφιερώθηκε σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για έργα στα κράτη μέλη, ποσό 40 000 000  EUR χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών «Μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου» (NCFF) και «Μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση» (PF4EE), ποσό 8 952 827 EUR στήριξε επιχειρησιακές δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος σε ενωσιακό επίπεδο και συμμετέχουν στην εκπόνηση και την υλοποίηση ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας, και ποσό 49 502 621 EUR χρησιμοποιήθηκε για μέτρα που προορίζονται να στηρίξουν τον ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στη χάραξη και την εποπτεία της ανάπτυξης πολιτικών και νομοθεσίας· σημειώνει ότι ποσό 20 914 622 EUR χρησιμοποιήθηκε για διοικητική στήριξη του προγράμματος LIFE και για επιχειρησιακή στήριξη του οργανισμού EASME·

494.  γνωρίζει ότι το ποσοστό των πληρωμών στις δράσεις του LIFE+ είναι πάντοτε κατά τι χαμηλότερο σε σύγκριση με τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, αλλά το ποσοστό εκτέλεσης είναι υψηλό·

495.  αναγνωρίζει ότι 4 350 000 EUR χορηγήθηκαν ως εισφορές σε διεθνείς συμβάσεις, πρωτόκολλα και συμφωνίες όπου η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε σχέση με τα οποία η Ένωση συμμετέχει σε προπαρασκευαστικές εργασίες·

496.  θεωρεί ικανοποιητική την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση δώδεκα δοκιμαστικών σχεδίων (ΔΣ) και έξι προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΠΠ), συνολικού ύψους 2 950 000 EUR· γνωρίζει ότι η εκτέλεση αυτών των δράσεων μπορεί να είναι επαχθής για την Επιτροπή λόγω των χαμηλών ποσών που διατίθενται σε σχέση με τις αναγκαίες προς εκτέλεση διαδικασίες (π.χ. σχέδια δράσης, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων)· ενθαρρύνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να επικεντρώνεται σε δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες με πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ένωση στο μέλλον·

Δημόσια υγεία

497.  υπενθυμίζει ότι το 2014 είναι το πρώτο έτος εκτέλεσης των νέων προγραμμάτων: το πρόγραμμα για την υγεία εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 2014 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(108)), ενώ το κοινό δημοσιονομικό πλαίσιο περί ζωοτροφών και τροφίμων εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2014 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(109)

498.  σημειώνει ότι η ΓΔ SANTE ήταν αρμόδια, το 2014 για την εκτέλεση πιστώσεων ύψους 244 221 762 EUR σχετικά με κονδύλια του προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία, το 96,6% των οποίων παρουσιάζει ικανοποιητική δέσμευση· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι περίπου 75% του εν λόγω προϋπολογισμού μεταφέρεται απ’ ευθείας σε τρεις αποκεντρωμένους οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων)· σημειώνει επίσης ότι το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων υπερβαίνει το 98,9% για όλες τις γραμμές εκτός από εκείνη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, για την οποία η υστέρηση εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων είναι αντίστοιχη με το αποτέλεσμα του 2013 το οποίο είχε επαναχρησιμοποιηθεί στο έτος 2015·

499.  σημειώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών είναι 98,8%, ποσοστό που αποτυπώνει πολύ καλή εκτέλεση·

500.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης όσον αφορά το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία 2008 – 2014 είναι επίσης πολύ καλό (99,7% για αμφότερες τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών) και ότι οι πιστώσεις που παραμένουν αχρησιμοποίητες αφορούν κυρίως έσοδα ειδικού προορισμού για τα οποία υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης και το 2015·

501.  δηλώνει ικανοποιημένο από το γεγονός ότι η εκτέλεση των δέκα δοκιμαστικών σχεδίων και των πέντε προπαρασκευαστικών ενεργειών υπό την ευθύνη της ΓΔ SANTE στον τομέα της δημόσιας υγείας έχει προχωρήσει καλά, και ότι όλες οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (6 780 000 EUR) έχουν χρησιμοποιηθεί·

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών

502.  αναγνωρίζει ότι το ποσοστό εκτέλεσης για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών ανέρχεται σε 96,8%· σημειώνει, πάντως, ότι εάν ληφθεί υπόψη η μη αυτόματη μεταφορά 6 800 000 EUR, το ποσοστό εκτέλεσης φθάνει το 100% των διαθέσιμων πιστώσεων·

503.  σημειώνει ότι, το προηγούμενο έτος, η συνεισφορά της Ένωσης στα προγράμματα για τη φυματίωση ήταν σημαντικότατη ενώ, αντίθετα, η συνεισφορά της στα προγράμματα για τον καταρροϊκό πυρετό κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα·

504.  αναγνωρίζει ότι οι κύριοι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η υστέρηση στην απορρόφηση 8 100 000 EUR στο κεφάλαιο «Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών» μπορούν να εξηγηθούν ως εξής: 500 000 EUR έχουν σχέση με έσοδα ειδικού προορισμού για τα διάφορα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν το 2015 (δηλαδή δεν υπάρχει υστέρηση στην απορρόφηση), 800 000 EUR σε έσοδα ειδικού προορισμού που δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους να επαναχρησιμοποιηθούν το 2015 (σχετικά με πιστώσεις C5 των παλαιών προγραμμάτων) και 6 800 000 EUR που έχουν σχέση με το ταμείο έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι το τελευταίο ποσό μεταφέρθηκε στο 2015 (για μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία το 2014)·

505.  αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2014, τα ποσοστά εκτέλεσης για το κεφάλαιο του προϋπολογισμού που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών ανέρχονται σε 99,0%, ποσοστό που συνιστά ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το 2013 (99,9%)· κατανοεί ότι κατά τη συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων, ζητήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών αλλά δεν ελήφθησαν, και ότι, μέχρι το τέλος του έτους, μόνον μία πληρωμή δεν μπόρεσε να διενεργηθεί πλήρως, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών το οφειλόμενο υπόλοιπο κατεβλήθη στις αρχές του Ιανουαρίου 2015·

506.  δηλώνει ικανοποιημένο από το γεγονός ότι η εκτέλεση των τριών δοκιμαστικών σχεδίων και μιας προπαρασκευαστικής ενέργειας υπό την ευθύνη της ΓΔ SANTE στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων έχει προχωρήσει καλά, και ότι όλες οι αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (1 250 000 EUR) έχουν χρησιμοποιηθεί·

507.  εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την έκθεση εκτέλεσης, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στα πεδία πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014.

Μεταφορές και Τουρισμός

508.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2014, όπως εγκρίθηκε τελικά και τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, προέβλεπε συγκεκριμένα για τις πολιτικές μεταφορών συνολικό ποσό 2 931 147 377 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και συνολικό ποσό 1 089 127 380 EUR σε πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει περαιτέρω ότι από τα ανωτέρω ποσά:

509.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης που το 2014 ανήλθε σε 98,2% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσον αφορά πολιτικές κινητικότητας και μεταφορών, καθώς και το σημαντικά υψηλό ποσοστό εκτέλεσης που ανήλθε σε 95,2% για πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει ότι το ποσό των υπολοίπων προς εκκαθάριση αυξήθηκε κατά 1 653 372 424 EUR το 2014 σε σχέση με το συνολικό ποσό ύψους 5 647 143 046 EUR, και ότι η αύξηση των εκκρεμών ποσών είναι συνήθως υψηλότερη κατά την έναρξη του νέου ΠΔΠ καθώς οι πληρωμές για νέα έργα καλύπτονται αργότερα· καλεί, εντούτοις, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα έργα μεταφορών υλοποιούνται με τον δέοντα τρόπο·

510.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», στον οποίο εντάσσονται οι μεταφορές όπου και αποτελούν το μικρότερο ποσό που ελέγχθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο (0,8 δισεκατομμύρια EUR) σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό που υποβλήθηκε σε έλεγχο (13 δισεκατομμύρια EUR), το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν 5,6% το 2014 (υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2013 (4,0%)) και οφειλόταν κυρίως στην απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών σε ερευνητικά έργα, αλλά και στη μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διορθώσει την κατάσταση αυτή (μεταξύ άλλων με τη διενέργεια προσεκτικότερων εκ των προτέρων ελέγχων για να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν σφάλματα πριν από την απόδοση)·

511.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 2014 δεν χρηματοδοτήθηκαν έργα από τη ΔΣΕ μετά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που έληξε στο τέλος Μαρτίου 2015 και ότι το χρεόγραφο CEF που θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δεν είχε εγκριθεί έως το τέλος του 2014· σημειώνει ότι το 2014 το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε έξι πράξεις στον τομέα των Μεταφορών (ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών) και διαπίστωσε ότι δύο από τις έξι πράξεις περιείχαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για τη μείωση του ποσοστού των πράξεων που περιείχαν σφάλματα το 2014 (33%) σε σύγκριση με το 2013 (62%) και το 2012 (49%)· καλεί την Επιτροπή και άλλους σχετικούς φορείς να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των μελλοντικών έργων στον τομέα των μεταφορών·

512.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πολυετή στρατηγική ελέγχου που εφαρμόζει η Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανακτήσεις, τις διορθώσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων και των λογιστικών ελέγχων για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τα ΔΕΔ-Μ υπολογίζεται σε 0,84%·

513.  εφιστά την προσοχή στον μεγάλο αριθμό έργων υψηλής ποιότητας τα οποία δεν μπόρεσαν να εγκριθούν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της ΔΣΕ-Μεταφορές για το 2014 εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων πόρων· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τα έργα της ΔΣΕ-Μεταφορές· εκφράζει τη λύπη του διότι ο προϋπολογισμός της ΔΣΕ μειώθηκε λόγω της χρηματοδότησης που παρασχέθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομικη διαχείριση (110) προβλέπει 10% ευελιξία για αύξηση του προϋπολογισμού της ΔΣΕ στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού και ότι η ευελιξία αυτή προβλέπεται ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ· επιμένει ότι η υλοποίηση των έργων που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(111) θα δικαιολογούσε μια τέτοια αύξηση του προϋπολογισμού της ΔΣΕ·

514.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εποπτεύει στενά την εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για τη μόχλευση επενδύσεων της Ένωσης και για την προσέλκυση νέων πηγών χρηματοδότησης για έργα υποδομών του ΔΕΔ-Μ, όπως το ταμείο Marguerite, το Μέσο εγγυήσεων για δάνεια (LGTT) και η Πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων (PBI), και να διασφαλίσει τη σωστή διαχείριση και χρήση της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε αυτά τα μέσα·

515.  σημειώνει ότι πληροφορίες σχετικά με έργα μεταφορών και τουρισμού διατίθενται σε διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως στο σύστημα οικονομικής διαφάνειας, στη βάση δεδομένων του INEA για έργα ΔΕΔ-Μ, στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ταμείο συνοχής και τα περιφερειακά ταμεία, καθώς και στην CORDIS για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020»· ζητεί να ενοποιηθούν τα στοιχεία των έργων που διατίθενται από τα εργαλεία αυτά, για να παρακολουθείται καλύτερα η διαδικασία διάθεσης των ενωσιακών πόρων, τόσο ανάντη όσο και κατάντη· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να δημοσιοποιηθεί ένας εύκολα προσβάσιμος ετήσιος κατάλογος των έργων μεταφορών και τουρισμού και να διατίθεται μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, που θα ορίζει το ακριβές ποσό της χρηματοδότησης προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια·

516.  επισημαίνει ότι τα έργα μεταφορών της περιόδου 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν από περισσότερες πηγές, στις οποίες περιλαμβάνονται η ΔΣΕ, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΤΣΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει συνέργειες που θα επιτρέψουν στις διάφορες αυτές πηγές χρηματοδότησης να διαθέσουν τα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή τους με αποδοτικότερο τρόπο·

517.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τα ενωσιακά κονδύλια, η αρχή «αν δεν το χρησιμοποιήσεις θα το χάσεις» μπορεί να ωθήσει τα κράτη μέλη να προτείνουν για επιλογή έργα χαμηλού αντίκτυπου· εκφράζει την ανησυχία του διότι στο παρελθόν η κακή επιλογή έργων είχε ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτηθούν από την Ένωση ορισμένες επενδύσεις χαμηλής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο νομικό πλαίσιο 2014-2020 που ενισχύει την αξιολόγηση κόστους-οφέλους και τη διαδικασία επανεξέτασης σε σχέση με τα έργα·

518.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΚΕ Shift2Rail συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας· σημειώνει ότι θα διενεργούνται χωριστές διαδικασίες απαλλαγής για την ΚΕ Shift2Rail, μόλις αυτή καταστεί οικονομικά αυτόνομη τα προσεχή έτη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την καθυστέρηση στην εφαρμογή αυτής της ΚΕ και για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην πρόσβασή τους σε αυτή·

519.  εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και την υπεροχή του έναντι οιουδήποτε ιδιωτικού συμφέροντος·

520.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2014, όπως εγκρίθηκε τελικά και τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, προέβλεπε συγκεκριμένα για τον τουρισμό συνολικό ποσό 11 226 160 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και συνολικό ποσό 6 827 266 EUR σε πιστώσεις πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκτίμηση επιπτώσεων για τα χρηματοδοτούμενα έργα για να καθορίζει καλύτερα τις μελλοντικές προτεραιότητες δαπανών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τη θέση της Ένωσης ως υπ’ αριθμόν ένα τουριστικού προορισμού παγκοσμίως και θα ενισχύουν τον τουριστικό τομέα ως τομέα καίριας σημασίας με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης για την οικονομία της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών στον δημοσιονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους και να παρέχει ετήσιο κατάλογο των έργων στον τομέα αυτόν στον οποίο η πρόσβαση θα είναι ευχερής·

521.  προτείνει, σε σχέση με τους τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014.

Περιφερειακή Ανάπτυξη

522.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος στην πολιτική συνοχής εκτιμάται σε 5,7%, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση σε σύγκριση με το 2013 (5,3%)· εκφράζει ανησυχία για αυτήν την αύξηση, η οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντική όσον αφορά τα σφάλματα που έχουν οικονομικές προεκτάσεις και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι το ήμισυ του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος στην πολιτική συνοχής οφείλεται στην πολυπλοκότητα των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και στις παραβιάσεις των εν λόγω διαδικασιών, όπως η αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση συμβάσεων, η σύγκρουση συμφερόντων και τα κριτήρια επιλογής που εισάγουν διακρίσεις·

523.  αντιλαμβάνεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η μέση μείωση του ποσοστού σφάλματος σε σύγκριση με την περίοδο 2000-2006 οφείλεται στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει έγκαιρα πληροφορίες και κατάρτιση στις αρχές με σκοπό τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «συμφώνων ακεραιότητας» και προτρέπει την Επιτροπή να διενεργήσει κατάλληλη εκ των προτέρων αξιολόγηση ως προς το δυναμικό τους να βελτιώσουν πραγματικά τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία· καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έως το τέλος του 2016 και να μεταφέρουν τις οδηγίες του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις στα νομικά τους συστήματα έως τον Απρίλιο 2016, με σκοπό να αποφύγουν τις παρατυπίες και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των έργων και την επίτευξη των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων και, συνεπώς, των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύσει αυστηρά τη διαδικασία αυτή παρέχοντας αντίστοιχη καθοδήγηση και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ορθής μεταφοράς των οδηγιών στην εθνική νομοθεσία·

524.  υπενθυμίζει επίσης ότι δεν συνιστούν όλες οι παρατυπίες απάτη και ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των δόλιων και των μη δόλιων παρατυπιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη δόλιες παρατυπίες προκύπτουν συχνά από ελαττωματικά συστήματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου, από έλλειψη διοικητικής ικανότητας, η οποία αφορά την έλλειψη τόσο γνώσης των κανόνων όσο και τεχνικής εμπειρογνωσίας σχετικά με τα συγκεκριμένα έργα ή τις συγκεκριμένες υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα δημιουργηθούν κατάλληλα, αποδοτικά και αποτελεσματικά συστήματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τους συναφείς κανόνες του ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο·

525.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν συνεκτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών και τα σχετικά ανώτατα όρια για την επιστροφή·

526.  σημειώνει ότι η εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή στα κράτη μέλη περιλαμβάνει, ανάλογα με το θεσμικό τους σύστημα, σημαντικές εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες και κανόνες, οι οποίοι δημιουργούν ένα πρόσθετο επίπεδο, και θα μπορούσαν να οδηγούν σε παρατυπίες, και κατά συνέπεια σε απώλεια κονδυλίων από τα ΕΔΕΤ και διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στην απλοποίηση της εφαρμογής στο επίπεδο των κρατών μελών και των περιφερειών, με σεβασμό προς τα ειδικά θεσμικά χαρακτηριστικά τους και παρέχοντάς τους την απαραίτητη διευκρίνιση για την εφαρμογή των κανονισμών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την «απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020» και την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστούν τα υπερβολικά ρυθμιστικά και διοικητικά βάρη στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο, οπότε θα καταστεί δυνατή η καλύτερη απορρόφηση των ΕΔΕΤ και θα αποφεύγονται τα σφάλματα που διαπράττονται από τους τελικούς δικαιούχους, ειδικά τις ΜΜΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή απέκλεισε τους εκπροσώπους των κρατών μελών από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου με αντικείμενο την παρακολούθηση της απλοποίησης για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ, οπότε δεν περιελήφθη η γνώμη τους προκειμένου να βελτιωθεί το σύστημα·

527.  θεωρεί ότι η διοικητική ικανότητα είναι σημαντική για την εύρυθμη και αποτελεσματική χρήση των ΕΔΕΤ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή επιμέρους θεμάτων (π.χ. δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας ή διαδρομή ελέγχου), ιδιαίτερα για τους πιθανούς δικαιούχους με λιγότερες διοικητικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, τη διοργάνωση ειδικών αλλά συνολικών δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και των αρχών που ασχολούνται με έργα χρηματοδοτούμενα από τα ΕΔΕΤ καθώς και των δικαιούχων (π.χ. μαθήματα κατάρτισης και ανανέωσης των γνώσεων, σεμινάρια, ή την παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης)·

528.  επιδοκιμάζει την κατάρτιση από την Επιτροπή του εργαλείου «Taiex Regio Peer 2 Peer» για να διευκολύνει τις ανταλλαγές σε επίπεδο ομοτίμων μεταξύ των αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου των κρατών μελών με σκοπό την ενίσχυση των διοικητικών τους ικανοτήτων· υπογραμμίζει τη σημασία της εντατικοποίησης των προσπαθειών στον καθορισμό των αρχών, στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών ροών· θεωρεί, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει αποτελεσματικά και αποδοτικά όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη των κινδύνων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, και ειδικότερα, τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, όπως το ARACHNE, για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των κινδύνων στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης· δεδομένου ότι στις δραστηριότητες της ειδικής ομάδας για την καλύτερη εκτέλεση περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των έργων της πολιτικής για τη συνοχή τα οποία έχουν ήδη εκτελεστεί, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά μέσω δεικτών ποιότητας·

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

529.  πιστεύει ότι η ΚΓΠ, ως μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι σημαντικό μέσο της Ένωσης με μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά όχι μόνον την παραγωγή τροφίμων και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, τις πραγματικές και δυνητικές βελτιώσεις των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, αλλά και όσον αφορά τις προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση στις γεωργικές περιοχές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αναπτυχθεί η έννοια της κυκλικής οικονομίας· φρονεί ότι η ΚΓΠ συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην ισορροπία μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης παρέχοντας οικονομική στήριξη και σημαντικά μέσα που βοηθούν τους νέους αγρότες να αρχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα και εξασφαλίζουν τη συνέχεια των γενεών·

530.  επισημαίνει ότι η ΓΔ AGRI πραγματοποίησε σημαντικό έργο το 2014 με τις αρχές των κρατών μελών, οπότε αυτές έχουν διαρκώς μεγαλύτερες δυνατότητες να αποτρέπουν σφάλματα στις γεωργικές δαπάνες και να εφαρμόζουν τα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης· αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο της ΓΔ AGRI που είναι εμφανής στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 και εκτιμά ότι από κοινού με τα κράτη μέλη οι δράσεις τους θα πρέπει να παράσχουν μια καλή βάση για περαιτέρω βελτιώσεις κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ετών της περιόδου δαπανών 2014-2020·

531.  παροτρύνει να αφαιρείται στις ακραίες περιπτώσεις η διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών των οποίων η απόδοση παραμένει σταθερά χαμηλότερα του αποδεκτού·

532.  πιστεύει ότι οι συνεκτικές επιδόσεις και τα συνεκτικά αποτελέσματα έχουν ζωτική σημασία προκειμένου η ΚΓΠ να διασφαλίζει την ασφαλή και σταθερή παραγωγή τροφίμων, να λειτουργεί σε ολόκληρη την Ένωση, με θετικά αποτελέσματα σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, και καλύπτοντας την παραγωγή καλλιεργειών και τροφίμων κάθε είδους·

533.  σημειώνει ότι το εισόδημα του γεωργικού τομέα ανά εργαζόμενο στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 ή αργότερα (EU-N13) ανέρχεται μόλις στο ένα τέταρτο του αντίστοιχου εισοδήματος που παράγεται στην ΕΕ των 15(112)·

534.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης 2013 και επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά την γεωργική πολιτική, από τις πράξεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ένα μειωμένο ποσοστό σφαλμάτων σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ότι το ποσοστό σφάλματος για το 2014 ανέρχεται σε 2,9% (σε σύγκριση με 3,6% το 2013) για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ που ελέγχθηκαν σε 17 κράτη μέλη, και 6,2% (έναντι 7% το 2013) για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την αλιεία που ελέγχθηκαν σε 18 κράτη μέλη και ένα μέσο ποσοστό 3,6% για το κεφάλαιο “Φυσικοί πόροι” συνολικά·

535.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος για να διασφαλίζεται η ακρίβεια του ποσοστού και να εξασφαλίζεται ότι δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο ποσοστό σφάλματος που υποδεικνύει η Επιτροπή και εκείνο που διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο·

536.  εφιστά την προσοχή στη δήλωση της Επιτροπής(113) σύμφωνα με την οποία τα σφάλματα όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση (για παράδειγμα έγκαιρες δηλώσεις σχετικά με την κίνηση των ζώων, ημερομηνίες συνεδρίασης ή προθεσμίες) δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα των πληρωμών (έχει ήδη επιβεβαιωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο) και στο γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό ποσοστό σφαλμάτων για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας·

537.  επισημαίνει ότι οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα κράτη μέλη νοθεύουν τον ανταγωνισμό, όπως για παράδειγμα στον γαλακτοκομικό τομέα·

538.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει θεσπίσει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών διορθώσεων στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις(114)·

539.  σημειώνει ότι το 2014 ήταν ένα μεταβατικό έτος κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές πληρωμές για το τελευταίο μέρος της περιόδου χρηματοδότησης 2007-2013 και ότι τα τελικά στοιχεία (εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) ορίστηκαν στα μισά του χρόνου για την περίοδο χρηματοδότησης της ΚΓΠ 2014-2020· σημειώνει επίσης ότι και τα έτη 2015 και 2016 θα πρέπει ομοίως να θεωρηθούν μεταβατικά έτη, στη διάρκεια των οποίων χρειάζεται να εφαρμοστούν για πρώτη φορά πλήρως οικολογικές και άλλες σημαντικές αλλαγές πολιτικής τόσο από τους αγρότες όσο και από τις αρχές των κρατών μελών, στις οποίες περιλαμβάνονται νέοι και πολύπλοκοι κανόνες και υψηλός αριθμός νέων αιτούντων άμεσες ενισχύσεις, δεδομένου ότι πολλά από τα πολυετή μέτρα στο πλαίσιο των σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης (ΣΑΑ) των κρατών μελών δεν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πριν από το 2016, και απαιτούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα νέα μέσα που εισήχθησαν με τη μεταρρύθμιση·

540.  επιδοκιμάζει τη μείωση των ποσοστών σφάλματος σε σύγκριση με το 2013 και αναγνωρίζει τις μείζονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν και τους μεγάλους πόρους που διατέθηκαν για την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού, ιδίως μέσω παροχής πληροφοριών και τεχνικής στήριξης από την Επιτροπή προς τις αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή, και είναι της άποψης, ωστόσο, ότι μια απλή μέτρηση του ποσοστού σφαλμάτων δεν αποτελεί αφεαυτής μέτρηση επιδόσεων ή αποτελεσμάτων·

541.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακούσιων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων κανονιστικών διατάξεων βαρύνει τελικά τον δικαιούχο· ζητεί η προσέγγιση αυτή να στηριχθεί από μια εύλογη, αναλογική και αποτελεσματική πολιτική περί κυρώσεων, όπως είναι η αποφυγή επιβολής διπλής κύρωσης για το ίδιο σφάλμα δυνάμει τόσο του συστήματος πληρωμών όσο και της πολλαπλής συμμόρφωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει καλύτερα την αναλογικότητα των κυρώσεων σε σχέση με τη φύση των σφαλμάτων· ζητεί να θεσπιστούν μέσα που θα βασίζονται σε μια προσέγγιση με γνώμονα τα κίνητρα και τις εκροές, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν μειωμένα ποσοστά σφαλμάτων και επιθεωρήσεων και να καθιστούν δυνατή τη διάκριση μεταξύ σφάλματος και απάτης, και, ταυτόχρονα, να εξασφαλίζουν ότι οι αγρότες θα είναι ακόμη σε θέση να προβαίνουν στη ζωτικής σημασίας παραγωγή τροφίμων που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής· πιστεύει ότι η διαρκής απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της ΚΓΠ συνιστούν στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση και την παραμονή των νεοεισερχομένων και των δεξιοτήτων τους στον κλάδο της γεωργίας για να εξασφαλιστεί ένας ακμαίος γεωργικός τομέας της Ένωσης στο μέλλον·

542.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει στην ετήσια έκθεσή του τρόπους μέτρησης των επιδόσεων, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι η Επιτροπή προτίθεται να εστιάσει τις δαπάνες της σε αποτελέσματα, τονίζει, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα πολυετών χρηματοδοτικών προγραμμάτων – τα οποία συνιστούν τώρα την προτιμώμενη μέθοδο για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μέτρων του πυλώνα ΙΙ – μέσω ενός εργαλείου που εξετάζει ένα μεμονωμένο έτος και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξηγήσει τον προσανατολισμό του όσον αφορά αποτελέσματα ιδίως σε σχέση με τις γεωργικές δαπάνες· προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο ωστόσο να λάβει υπόψη τους πολλαπλούς στόχους της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη στην αποτίμηση των επιδόσεων που εκπονεί ώστε να αποφευχθεί η χρήση απλοϊκών δεικτών και η κατάληξη σε εσφαλμένες ερμηνείες·

543.  σημειώνει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο εκτιμά με βάση τους δικούς του ελέγχους, ότι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (IACS) συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και τη μείωση του επιπέδου σφαλμάτων στα προγράμματα στα οποία αυτό εφαρμόζεται(115) και επισημαίνει την παρατήρηση ότι οι αδυναμίες στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) αντιμετωπίστηκαν σε όλα τα κράτη μέλη που ελέγχθηκαν μέσω διορθωτικών μέτρων(116)·

544.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για απλοποίηση των ΟΣΔΕ μέσω προληπτικών προκαταρκτικών ελέγχων που θα επιτρέπουν στις εθνικές διοικήσεις να εντοπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τις αιτήσεις των αγροτών και να κάνουν διορθώσεις, και η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο ποσοστό κυρώσεων·

545.  επαναλαμβάνει τις κύριες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες και εικόνες για το LPIS προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος σφαλμάτων που οφείλεται σε καθ’ υπέρβασιν δηλώσεις επιλέξιμων γαιών· η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη μέλη να συντάξουν σχέδια δράσης που θα περιλαμβάνουν διορθωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι συνηθέστερες αιτίες σφάλματος, να αναθεωρήσει τη στρατηγική της όσον αφορά τους ελέγχους συμβατότητας για την αγροτική ανάπτυξη και να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας διασφάλισης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων που θα είναι υποχρεωτική από το 2015·

546.  σημειώνει τη συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες της γεωργικής ανάπτυξης διέπονται από περίπλοκους κανόνες και όρους επιλεξιμότητας, εν μέρει λόγω του χαρακτήρα της πολιτικής και της ετερογένειας των ευρωπαϊκών περιφερειών, ζητεί να ενισχυθούν τα μέτρα απλοποίησης και πρόληψης που περιλαμβάνονται στους κανόνες της περιόδου 2014-2020, και ζητεί επιπροσθέτως η απλοποίηση αυτή να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο κρατών μελών στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ως προτεραιότητα και ως σημαντικό μέσο για τη μείωση των ποσοστών σφάλματος και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ελαστικότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας απορρόφησης, ιδιαίτερα σε τομείς όπου προγράμματα μικρής κλίμακας έχουν προσελκύσει λιγότερο ενδιαφέρον και/ή εμφανίζουν συστηματικά υψηλά ποσοστά σφάλματος λόγω της ανελαστικότητάς τους στο παρελθόν·

547.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω λεπτομερές σχέδιο προς μείωση του άχθους της γραφειοκρατίας εντός της ΚΓΠ·

548.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να συνεχίσουν στο μέτρο του δυνατού να αντιμετωπίζουν και να μειώνουν τα προβλήματα που αφορούν τις άμεσες πληρωμές και να δίνουν υψηλή προτεραιότητα στην απλοποίηση των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού, ιδίως εάν υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής στη διαχείριση του ΕΓΤΕ και του Ταμείου γεωργικής ανάπτυξης εντός των κρατών μελών, που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για του δύο πυλώνες, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο· τονίζει ότι οι τεράστιες διαφορές μεταξύ κρατών μελών στο θέμα των άμεσων πληρωμών έχουν διευρύνει το χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των γεωργών που εργάζονται στην ενιαία αγορά·

549.  αναμένει από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διαδικασία της απλοποίησης της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τους επιβαρυντικούς και περίπλοκους κανονισμούς που διέπουν την πολλαπλή συμμόρφωση και τον οικολογικό προσανατολισμό, η οποία, σε τελική ανάλυση, έχει αντίκτυπο στους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία απλοποίησης θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου και ότι δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές και τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, η οποία θα πρέπει να παραμείνει ως έχει· θεωρεί ότι αυτή η απλοποίηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναθεώρηση των δαπανών της ΚΓΠ για την περίοδο 2013-2020·

550.  επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα των αγορών γεωργικής γης από επενδυτές, οι μικρές ιδιόκτητες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ένωσης δέχονται ολοένα εντονότερες πιέσεις και ότι ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων καταβάλλεται σε ομίλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο·

551.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης συγκρίσιμων δεικτών και στοιχείων απόδοσης για το ίδιο είδος προγραμμάτων σε διαφορετικούς τόπους και προσβλέπει σε βελτίωση σε σχέση με το θέμα αυτό κατά την περίοδο 2014-2020, με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης δημοσιονομικής διαχείρισης της ΚΓΠ με βάση τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους·

552.  τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής - ιδίως αλλά όχι μόνο μέσω συνεργατικών προσπαθειών - στη μείωση της φτώχειας και στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με το πρόγραμμα LEADER και με τη δημιουργία νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών και υποδομών· ζητεί να μελετηθούν οι συνολικές συνέπειες των δύο πυλώνων της ΚΓΠ στις γεωργικές περιοχές, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης των κονδυλίων με επίκεντρο τους πραγματικούς τελικούς αποδέκτες·

553.  επισημαίνει ότι οι δαπάνες αναμένεται να αποβούν επωφελείς τόσο για τις γεωργικές περιοχές όσο και για τους καταναλωτές εν γένει και υπενθυμίζει ότι οι τελικοί δικαιούχοι δαπανούν χρήματα για αγαθά και υπηρεσίες στις τοπικές τους κοινότητες ή προσλαμβάνοντας προσωπικό στις εκμεταλλεύσεις τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο να συγκρατείται ο πληθυσμός σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές όπου η γεωργία και η δασοκομία αποτελούν συχνά την κύρια κινητήρια δύναμη της οικονομίας·

554.  επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις από την απαγόρευση στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων που επέβαλε η Ρωσία στα μέσα του 2014 αποτελούν μείζονα πρόκληση· τάσσεται υπέρ μιας καλύτερης διαχείρισης στο πρώιμο στάδιο τυχόν επειγόντων μέτρων για να εξασφαλίζεται η ορθή στόχευση των πόρων ή, όπου είναι απαραίτητο, η ταχεία ανάκτηση των παρανόμως απαιτηθέντων ποσών· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής για τον εντοπισμό εναλλακτικών εμπορικών διεξόδων για τα γεωργικά πλεονάσματα και την υποστήριξη των τομέων που επλήγησαν από την απαγόρευση· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τον εντοπισμό εναλλακτικών εμπορικών διεξόδων για τα γεωργικά πλεονάσματα και καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που παρεμβάλλονται στη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων· τονίζει τη σημασία της συμφωνίας TTIP, η οποία ενδέχεται να αντισταθμίσει το κλείσιμο αρκετών παραδοσιακών αγορών·

555.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής με την οποία θεσπίζονται προγράμματα έκτακτης βοήθειας για χώρες που υπέστησαν απώλειες στον γαλακτοκομικό τομέα και ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει περαιτέρω μέτρα βοήθειας για τομείς που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα·

556.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές πολλών κρατών μελών έχουν περιορισμένη μόνο πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ζητεί από την Επιτροπή, ως προτεραιότητα στο πλαίσιο των μελλοντικών της πρωτοβουλιών, να αναλάβει το έργο της βελτίωσης και της ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές και να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για μια «ευρωπαϊκή εγγύηση για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές», παρόμοια με το πρόγραμμα ευρωπαϊκής εγγύησης για τη νεολαία·

557.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών, καθώς και να συντομεύσει περαιτέρω τις προθεσμίες των ελέγχων της Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου για τους δικαιούχους και να αποφεύγονται τα χωρίς λόγο σφάλματα·

558.  εκτιμά, ενόψει του στόχου της Συνθήκης(117) που συνίσταται στη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές, ότι μια δίκαιη πρόσβαση όλων των καταναλωτών απειλείται, όταν η επιβολή ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι υπερβολική και ο κίνδυνος απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ είναι συνεπώς αυξημένος·

559.  πιστεύει ότι οι στόχοι της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 εξακολουθούν να είναι σημαντικοί, και ότι η Ένωση θα πρέπει να επικεντρώσει επί του παρόντος το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του γεωργικού τομέα, στην προώθηση καλύτερης ισορροπίας στην αλυσίδα τροφίμων με στόχο την εδραίωση και ενδυνάμωση των οργανώσεων παραγωγών, υποστηρίζοντας προγράμματα ποιότητας, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις, τοπικές αγορές και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, αυστηρά σε γεωργικές περιοχές στο πλαίσιο νέων ΠΠΑ, αποφεύγοντας παράλληλα παράλογες περιβαλλοντικές προσδοκίες ή δαπάνες·

560.  υπενθυμίζει ότι σε όλους τους ελέγχους που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις δαπάνες το 2014 μόνο τρεις υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην OLAF για έρευνα(118) με την υποψία «δημιουργίας τεχνιτών συνθηκών για την είσπραξη ενίσχυσης» (νέες οντότητες που ιδρύονται από εδραιωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες ατόμων), και ότι μια υπόθεση είχε στο παρελθόν αναγνωριστεί ως επικίνδυνη από τις εθνικές αρχές, πριν από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

561.  σημειώνει ότι η εκτέλεση της πολιτικής θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω· εμμένει συνεπώς στην άποψη ότι θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με οιεσδήποτε βελτιώσεις όσον αφορά τη στοχοθεσία και την υλοποίηση των στόχων πολιτικής και τη συμμόρφωση·

562.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των πληρωμών όσον αφορά την προώθηση των πωλήσεων σε τρίτες χώρες, και να εξασφαλίσει ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αφανίζουν τους τοπικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων από την αγορά·

563.  επισημαίνει ότι, κατά τον χρόνο εκπόνησης της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 2014 από την ΓΔ AGRI, δεν υπήρχαν πληροφορίες για μια σειρά στοιχείων του προγράμματος IPARD και ότι οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται (αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που τυγχάνουν στήριξης, αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν θεσπίσει πρότυπα της Ένωσης), πιστεύει δε ότι επιβάλλεται μια συνεχής ανάλυση κατά τη νέα περίοδο χρηματοδότησης·

564.  διαπιστώνει ότι από την ετήσια έκθεση 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτουν θετικά αποτελέσματα, καλεί ωστόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να προωθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό μια μεθοδολογία ετήσιας εξέτασης στο πλαίσιο της υιοθέτησης μιας προσέγγισης που είναι περισσότερο προσανατολισμένη σε αποτελέσματα.

Αλιεία

565.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2014· λαμβάνει υπό σημείωση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE για το 2014· λαμβάνει υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 11/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης·

566.  λαμβάνει υπό σημείωση τις γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων των λογαριασμών· σημειώνει την αρνητική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, για τις οποίες το συνολικό ποσοστό σφάλματος ήταν 4,4%, χωρίς όμως να δίνεται ειδικό ποσοστό σφάλματος για την αλιεία· ζητεί να εξετάζεται η αλιεία χωριστά και να μη συγχωνεύεται με τη γεωργία, προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα της αλιείας·

567.  σημειώνει την επιφύλαξη που διατύπωσε η ΓΔ MARE όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα του ΕΤΑ σε ορισμένα κράτη μέλη·

568.  είναι βέβαιο ότι το εσωτερικό σύστημα ελέγχου που εφαρμόζει η ΓΔ MARE παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την ενδεδειγμένη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων·

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

569.  σημειώνει ότι η έγκριση, μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για το ΕΤΘΑ και άλλα ΕΔΕΤ οδήγησε σε τεχνική αναθεώρηση του ΠΔΠ προκειμένου να μεταφερθούν αχρησιμοποίητες πιστώσεις από το 2014 στα επόμενα έτη·

570.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, διαβίβασαν πολύ αργά τα επιχειρησιακά τους προγράμματα όσον αφορά το ΕΤΘΑ, με αποτέλεσμα να προκληθούν τεράστιες καθυστερήσεις στην κινητοποίηση των κονδυλίων· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εκτέλεση των πιστώσεων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

571.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τα εργαλεία και τους διαύλους που χρησιμοποιούν για να διαβιβάζουν πληροφορίες στην Επιτροπή· συνιστά στην Επιτροπή να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στα κράτη μέλη για να υποβάλλουν αξιόπιστα δεδομένα·

572.  παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης χρήση των πόρων του ΕΤΘΑ, με υψηλά ποσοστά εκτέλεσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητες και ανάγκες, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας·

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

573.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάθεση της διαχείρισης του Οργανισμού στο ΕΤΘΑ από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής· λαμβάνει υπό σημείωση το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν η ΓΔ MARE και ο Οργανισμός στις 23 Σεπτεμβρίου 2014· τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η παροχή στήριξης υψηλής ποιότητας από τον Οργανισμό προς όλους τους δικαιούχους όσον αφορά τις 19 δράσεις του ΕΤΘΑ·

Ειδική έκθεση αριθ. 11/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2014): Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ);

574.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

575.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το οικονομικό κόστος που είχε η υποχρησιμοποίηση των ποσοστώσεων σε τόνους που εγκρίθηκαν στα πρόσφατα πρωτόκολλα· προτείνει να υπάρχει στενότερη σύνδεση μεταξύ πληρωμών για δικαιώματα πρόσβασης και πραγματικών αλιευμάτων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εκταμιεύσεις της τομεακής στήριξης είναι συνεπείς με άλλες πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης και ζητεί να βελτιωθούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι χώρες εταίροι κατά την εφαρμογή του πίνακα των από κοινού συμφωνημένων δράσεων·

576.  τονίζει ότι, όπως επισήμανε το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της συμπληρωματικότητας και της συνοχής μεταξύ των ΣΑΣ που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ίδιας περιφέρειας, ούτως ώστε να μεγιστοποιείται το δυναμικό τους σε περιφερειακό επίπεδο·

577.  υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία που παρείχαν οι ανεξάρτητες εκ των υστέρων αξιολογήσεις δεν ήταν πάντοτε πλήρη, συνεπή ή συγκρίσιμα, με αποτέλεσμα η χρησιμότητά τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις διαπραγματεύσεις να είναι περιορισμένη· σημειώνει, επιπλέον, ότι στις εν λόγω αξιολογήσεις δεν εκτιμάται επαρκώς ο βαθμός στον οποίο οι ΣΑΣ εκπληρώνουν όλους τους στόχους τους, π.χ. δεν γίνεται καμία αναφορά στην απασχόληση στις περιφέρειες της Ένωσης που εξαρτώνται από την αλιεία ούτε παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την προσφορά ιχθύων στην αγορά της Ένωσης·

578.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη αξιόπιστων, επαληθεύσιμων και προσβάσιμων στοιχείων σχετικά με τα αποθέματα ιχθύων και την αλιευτική προσπάθεια των εθνικών αλιευτικών στόλων ή άλλων ξένων στόλων στους οποίους έχει επίσης χορηγηθεί πρόσβαση, δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους των ΣΑΣ είναι ο περιορισμός της αλιείας στα πλεονασματικά αποθέματα, ο οποίος αποδείχτηκε ιδιαίτερα δυσεφάρμοστος στην πράξη·

579.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενότερα την υλοποίηση της τομεακής στήριξης προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της·

580.  τονίζει την ανάγκη να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση για την τομεακή στήριξη στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών με τη χρήση όσο το δυνατόν λεπτομερέστερων πινάκων· τονίζει ακόμη ότι θα πρέπει ζητηθεί αύξηση του ποσοστού τομεακής στήριξης· πιστεύει ακράδαντα ότι τα μέρη των συμφωνιών που αφορούν το εμπόριο θα πρέπει εν τέλει να είναι σε συνάρτηση με μια αποτελεσματική και ουσιαστική τομεακή στήριξη που θα συνοδεύεται από επαρκή παρακολούθηση·

581.  σημειώνει με ανησυχία ότι στα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται επί του παρόντος εξακολουθεί να μην προβλέπεται η δυνατότητα μερικών πληρωμών σε περίπτωση που τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνο εν μέρει· αναγνωρίζει ότι στις περιπτώσεις ανεπιτυχών ή περιορισμένων αποτελεσμάτων, η πληρωμή της τομεακής στήριξης για το επόμενο έτος αναστέλλεται έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να περιλάβει στα νέα πρωτόκολλα τη δυνατότητα μερικών πληρωμών της τομεακής στήριξης, όπου αυτό είναι δυνατό·

Απαλλαγή

582.  προτείνει, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες της στους τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας για το οικονομικό έτος 2014.

Πολιτισμός και Παιδεία

583.  εκτιμά το γεγονός ότι, κατά το πρώτο έτος ύπαρξής του, το πρόγραμμα Erasmus+ έχει διατηρήσει την ιδιαίτερη έμφασή στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, έχει επιτύχει στενότερους δεσμούς μεταξύ των ενωσιακών προγραμμάτων και των εξελίξεων της πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αθλητισμού και νεολαίας, έχει στηρίξει τη δράση της Ένωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στον στόχο της δια βίου μάθησης και έχει συμβάλει στο να μειωθούν οι κοινωνικές, οικονομικές και κατά τόπους ανισότητες καθώς έχουν πρόσβαση σε αυτό πολλοί πολίτες της Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ορισμένα προβλήματα στον τομέα της Νεολαίας του Erasmus+, ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση»· θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν διέθεσε αρκετά κονδύλια από τον προϋπολογισμό του προγράμματος Erasmus+ για να βελτιώσει την επικοινωνία σχετικά με τις καθολικές αλλαγές στα κονδύλια του νέου προγράμματος έτσι ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος αριθμός σχεδίων σχολείων·

584.  θεωρεί ότι, παρ’ όλο που η ενισχυμένη αποκέντρωση της εκταμίευσης των χρηματοδοτήσεων για το Erasmus+ επιτρέπει την καλύτερη ανταπόκριση σε ορισμένες εθνικές και τοπικές απαιτήσεις του προγράμματος, ανάλογα με τις Βασικές Δράσεις, η εν λόγω αποκέντρωση πρέπει να αξιολογείται προκειμένου να μην αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Erasmus+, ιδίως στον τομέα της Νεολαίας·

585.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στην ένταξη των νέων Ευρωπαίων στην αγορά εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων· ότι ενισχύει πρωτοβουλίες στους τομείς της ιθαγένειας, του εθελοντισμού, και της διεθνοποίησης της νεολαίας και του αθλητισμού· ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της τυπικής και άτυπης κατάρτισης, και της δια βίου μάθησης· ότι ενισχύει την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας που βασίζεται στην κατανόηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

586.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την de facto αναστολή της εκταμίευσης κονδυλίων του τομέα της Νεολαίας του Erasmus+ στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας για το 2015 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος·

587.  λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί από την ΓΔ EAC και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) κατά την αρχική φάση υλοποίησης των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες», ιδίως όσον αφορά ορισμένες καθυστερήσεις στην έναρξη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και στην εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων· θέλει να ελπίζει ότι πρόκειται για ιδιαίτερες συνθήκες και προσβλέπει, συνεπώς, στα επόμενα έτη όταν αυτά τα προγράμματα θα εισέλθουν σε φάση μεγαλύτερης σταθερότητας σε σύγκριση με τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους· προτείνει το πρόγραμμα Erasmus+ να λάβει υπόψη περισσότερα σχέδια μικρής κλίμακας, τα οποία αποτελούν τον κορμό καινοτόμων εμπειριών και στους τρεις τομείς: εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμό·

588.  επιδοκιμάζει τα βήματα προς τη δημιουργία χρηματοδοτικών μοντέλων που βασίζονται σε κατ’ αποκοπή ποσά και στο μοναδιαίο κόστος, τα οποία απλοποιούν την οικονομική διαχείριση τόσο για τους δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης όσο και για την ίδια την Ένωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, ιδιαίτερα στον τομέα Νεολαία» του Erasmus+, τα εν λόγω κατ’ αποκοπή ποσά και το μοναδιαίο κόστος, αποδεικνύονται εξ ίσου ανεπαρκή για τη χρηματοδότηση των βασικών λειτουργικών δαπανών των οργανώσεων και ΜΚΟ για νέους· υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω η επένδυση της Ένωσης στο πρόγραμμα·

589.  υπενθυμίζει ότι οι καθυστερήσεις στις τελικές πληρωμές από τον EACEA πλήττουν άμεσα τα δικαιώματα των δικαιούχων, θέτοντας, ως εκ τούτου, σε κίνδυνο πολιτιστικές ενώσεις και σχέδια, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική ποικιλομορφία της κοινωνίας των πολιτών· παροτρύνει τον EACEA να βελτιώσει περαιτέρω τα συστήματα ελέγχου και πληρωμών του·

590.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δεν έχουν αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχει επανειλημμένα επισημάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο και υπογραμμίζει τη σύστασή προς το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων να εφαρμόσει ένα σύστημα εναλλαγής για τις ευαίσθητες θέσεις και να αντιμετωπίσει λοιπά αδύναμα σημεία, τα οποία ενδέχεται να διακυβεύουν τις βασικές αρχές της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· επισημαίνει την έγκριση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων το 2014 με τον οποίο – εφόσον εφαρμοσθεί σωστά – μπορούν να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκέντρωσης ορισμένων θέσεων που είναι επί του παρόντος αποκεντρωμένες, όπως, για παράδειγμα, του υπολόγου, και διαχωρισμού των ρόλων εξουσιοδότησης, εκτέλεσης και ελέγχου των οικονομικών συναλλαγών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος λαθών και απάτης· πιστεύει ότι θα ήταν επίκαιρη μια σφαιρική επισκόπηση του συστήματος διακυβέρνησης, διαχείρισης και οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, δεδομένων των ανησυχιών που εκφράστηκαν και του γεγονότος ότι το 60% του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων, 177 εκατομμύρια EUR, προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

591.  σημειώνει ότι η αναντιστοιχία μεταξύ του επταετούς προγραμματισμού του ΠΔΠ και του δεκαετούς προγραμματισμού των πολιτικών και στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης μπορεί να παρεμποδίσει τη συνεκτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων της Ένωσης· σημειώνει ότι η επικείμενη αναθεώρηση του ΠΔΠ αποτελεί βασικό σημείο στη διαχείριση των δαπανών της Ένωσης καθώς έτσι εξασφαλίζεται ότι τα επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης παραμένουν αποδοτικά· επιμένει σε εκτεταμένη απλοποίηση των εντύπων αιτήσεων και των κριτηρίων, ιδίως για σχέδια μικρής κλίμακας, τόσο στο πρόγραμμα Erasmus+ όσο και στο «Δημιουργική Ευρώπη»·

592.  εκφράζει ανησυχία για τις καθυστερούμενες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες ανήλθαν σε ποσό 26 δισεκατομμυρίων EUR το 2014 – το ήμισυ εκ του οποίου χαρακτηρίζεται «ασύνηθες», ήτοι δεν καθορίζεται από τιμολόγια που εκδόθηκαν στο τέλος του οικονομικού έτους, όπως καταδεικνύεται από την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – και για το Erasmus+ και μόνο ανήλθαν σε 202 εκατομμύρια EUR· επισημαίνει ότι η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται εν μέρει στην υπερβολική αυστηρότητα του ΠΔΠ που δεν επιτρέπει ανακατανομή των πόρων και διαθέτει στενά περιθώρια, και εν μέρει στη μη τήρηση των υποχρεώσεων όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών εκ μέρους των κρατών μελών·

593.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» χρησιμεύει ως μοναδικός και άμεσος σύνδεσμος μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της, με στόχο να υποστηρίζονται δράσεις, αναφορές και δικαιώματα των πολιτών· θεωρεί το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης υπερβολικά χαμηλό και τονίζει ότι το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί πιστά και να εμπλουτιστεί με πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τις αξίες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας· είναι εντελώς αντίθετο με οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή του προϋπολογισμού ή καθυστέρηση πληρωμής για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020·

Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

594.  σημειώνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ένωσης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής θέσης της Ένωσης την 31η Δεκεμβρίου 2014· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι, για 21ο συνεχόμενο έτος, τα εξεταζόμενα συστήματα δημοσιονομικής εποπτείας και ελέγχου ήταν μόνο εν μέρει αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

595.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί παρουσιάζουν ποσοστό σφάλματος το οποίο υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας· υπενθυμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για προσεκτική δημοσιονομική διαχείριση, και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος·

596.  σημειώνει τον νέο τρόπο παρουσίασης, στο πλαίσιο της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα 3 του ΠΔΠ («Ασφάλεια και ιθαγένεια»)· ζητεί να συμπεριληφθεί αυτό το στοιχείο και στην έκθεση του επόμενου έτους, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης του προϋπολογισμού· συμφωνεί ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση προκειμένου ο προϋπολογισμός της Ένωσης να αποτελεί επένδυση και όχι απλή δαπάνη·

597.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η νομοθεσία σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τα μέλη του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και των τοπικών συμβουλίων είναι αόριστη και ανεπαρκής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση αυτή και, αν κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει σχετικές προτάσεις· θεωρεί ότι οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει επίσης να αφορούν τα υφιστάμενα και τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής·

598.  τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα των δαπανών και να αντληθούν διδάγματα από προηγούμενα έργα στα οποία οι αδυναμίες στη διαχείριση της Επιτροπής οδήγησαν σε καθυστερήσεις και υπερβάσεις δαπανών, όπως συνέβη με την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το οποίο παραδόθηκε έξι χρόνια μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία και κόστισε οκτώ φορές περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό·

599.  σημειώνει ότι, παρά τη συμβολή του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, η προστιθέμενη αξία του ήταν περιορισμένη· λόγω των αδυναμιών όσον αφορά την παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές και των σοβαρών ανεπαρκειών στις αξιολογήσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών, δεν κατέστη δυνατό να γίνει μια συνολική αποτίμηση.

Ζητήματα που αφορούν το φύλο

600.  υπενθυμίζει ότι, όπως ορίζει το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μία από τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μία αξία την οποία η Ένωση προωθεί· θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και, ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες του προϋπολογισμού·

601.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού μπορεί έμμεσα να υποστηρίζουν την ανισότητα των φύλων επειδή, όταν εκτελούνται, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις γυναίκες· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναλύσει τις γραμμές του προϋπολογισμού, τόσο τις νέες όσο και της υπάρχουσες, με βάση το κατά πόσον λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού η ισότητα των φύλων και, όπου είναι δυνατόν, να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές πολιτικής με σκοπό να εξασφαλίσει ότι δεν ανακύπτει έμμεσα ανισότητα λόγω φύλου·

602.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρόσφατη δέσμευσή της για κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων και επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθούν στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και ειδικοί δείκτες για τα φύλα, οι οποίοι θα επιτρέπουν καλύτερη αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπό το πρίσμα του φύλου·

603.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που είχαν οι χρηματοδοτήσεις της Ένωσης στην προώθηση της ισότητας των φύλων·

604.  καλεί την Ένωση να αυξήσει το μερίδιο του ΕΚΤ που διατίθεται στην ανάπτυξη δημοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές για την παιδική μέριμνα, την φροντίδα των ηλικιωμένων και των εξαρτώμενων ενηλίκων (τους οποίους εξακολουθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, να φροντίζουν οι γυναίκες), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχει ο δείκτης ισότητας των φύλων τον οποίο ανέπτυξε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)·

605.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν πλήρη κατάρτιση στους δημοσίους υπαλλήλους που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων περί δαπανών με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπάλληλοι κατανοούν πλήρως τις επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις τους στην ισότητα των φύλων·

606.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αξιολογήσουν εάν υπάρχει πραγματική ισότητα όσον αφορά την κατανομή των θέσεων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, παρέχοντας στατιστικά στοιχεία κατά φύλο σχετικά με τον αριθμό και τον βαθμό των υπαλλήλων, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής.

(1) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(2) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 1.
(4) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(7) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(8) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(9) ΕΕ C 367 της 5.11.2015, σ. 2.
(10) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 73.
(11) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(12) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(13) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(14) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(15) ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(17) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(18) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(19) ΕΕ C 367 της 5.11.2015, σ. 9.
(20) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 90.
(21) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(22) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(23) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(24) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(25) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(27) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(28) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(29) ΕΕ C 367 της 5.11.2015, σ. 2.
(30) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 56.
(31) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(32) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(33) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(34) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(35) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.
(36) ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.
(37) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(38) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(39) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(40) ΕΕ C 367 της 5.11.2015, σ. 12.
(41) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 247.
(42) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(43) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(44) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(45) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(46) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.
(47) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(48) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(49) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(50) ΕΕ C 367 της 5.11.2015, σ. 10.
(51) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 379.
(52) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(53) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(54) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(55) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(56) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.
(57) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(58) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(59) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(60) ΕΕ C 367 της 5.11.2015, σ. 10.
(61) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 362.
(62) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(63) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(64) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(65) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(66) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.
(67) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(68) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(69) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(70) ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 1.
(71) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(72) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(73) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(74) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(75) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0148.
(76) Μεταξύ άλλων: Στρατηγική «Ευρώπη 2020», Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, «Εξάπτυχο», «Δίπτυχο», Ειδικές Συστάσεις ανά Χώρα» (ΕΣΧ)· ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι η αυστηρή συμμόρφωση προς τις ΕΣΧ ως σημείων αναφοράς για την αποτελεσματικότητα της κατανομής των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ.
(77) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 27), παράγραφος 328 / Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 32), παράγραφοι 314 και 315 / Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 27), παράγραφος 305.
(78) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, σημείο 3.10.
(79) Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, σημείο 3.5.
(80) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(81) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, σημείο 3.65.
(82) Τα αριθμητικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2013 υπολογίστηκαν εκ νέου για να αντιστοιχούν στη δομή της ετήσιας έκθεσης για το 2014 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να καθιστούν δυνατή τη σύγκριση των δύο ετών μεταξύ τους.
(83) Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, το συγκρίσιμο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τα έτη 2013 και 2012 είναι 0,2 και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επικαιροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει ποσοτικά τις σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων·
(84) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σημεία 1.54 και 1.65.
(85) Δεδομένου ότι η RIA αντιπροσωπεύει ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για να καταστεί η δημοσιονομική διαχείριση πραγματικά χρηστή.
(86) Tο πρόγραμμα πληρωμών που ενέκρινε η Επιτροπή στα τέλη Μαρτίου 2015 με βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο· το υψηλό επίπεδο των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων απαιτεί μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική.
(87) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), πηγή: Ελεγκτικό Συνέδριο, ετήσια έκθεση 2014·
(88) Tο ποσοστό απορρόφησης κυμαίνεται από 50% έως 92% στα κράτη μέλη.
(89) Απαντήσεις στις πρόσθετες γραπτές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Moedas, ερώτηση 3.
(90) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2012 ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, σ. 45 κ.ε.
(91) Όπως ο INEA.
(92) Μείωση και αναστολή των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, βλέπε άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
(93) Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, σημεία 7.44 έως 7.50.
(94) Βλ. πίνακα: Παράρτημα 10 – 3.2.8 στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το 2014.
(95) Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζεται μέσω 46 μέτρων, τα οποία εφαρμόζονται μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
(96) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2014, σημείο 7.71.
(97) Βλέπε απάντηση του Επιτρόπου Hogan στην γραπτή ερώτηση αριθ. 7β. Ακρόαση της επιτροπής CONT στις 14 Ιανουαρίου 2016.
(98) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του γενικού διευθυντή της ΓΔ AGRI σ. 17.
(99) Ειδική έκθεση αριθ. 5/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές και ελπιδοφόρο εργαλείο για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης;
(100) Βλέπε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Europe Aid για το 2014, σ. 115.
(101) Συγκεφαλαιωτική έκθεση των επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2014 (COM(2015)0279, σ. 21).
(102) Απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις 48 και 49 προς την Επίτροπο Thyssen.
(103) Βλέπε επακολούθηση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF για το 2014, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2015.
(104) Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International, και Imperial Tobacco Limited.
(105) Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 1).
(106) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (Kείμενα που εγκρίθηκαν Ρ8_TA(2016)0082).
(107) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark.
(108) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1).
(109) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ.1).
(110) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(111) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).
(112) ΓΔ AGRI - Ετήσια έκθεση 2014 - σ. 12
(113) Ετήσια έκθεση 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου - απάντηση στην παράγραφο 7.15.
(114) Ετήσια έκθεση 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου - απάντηση στην παράγραφο 7.32.
(115) Ετήσια έκθεση 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου - παράγραφος 7.35.
(116) Ετήσια έκθεση 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου - παράγραφος 7.40.
(117) Άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΣΛΕΕ.
(118) Ετήσια έκθεση 2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου - παράγραφος 7.30.


Απαλλαγή 2014: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
PDF 695kWORD 327k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2206(DEC))
P8_TA(2016)0148A8-0127/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0267/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0127/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες για το Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου επί των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III - Επιτροπή·

Μέρος I – Ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid»

1.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των συστημάτων αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης (ROM) της EuropeAid και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

Γενικές παρατηρήσεις

2.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την ανεπαρκή αξιοπιστία των συστημάτων αξιολόγησης και ROM της EuropeAid, για το ανεπαρκές επίπεδο εποπτείας και παρακολούθησης της αξιολόγησης των προγραμμάτων καθώς και για το γεγονός ότι η EuropeAid δεν δύναται να διασφαλίσει ότι οι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι είναι επαρκείς και κατανέμονται αποδοτικά στις διάφορες δραστηριότητες αξιολόγησης·

3.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο ως αρμόδια για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή σαφής εικόνα του πραγματικού βαθμού επίτευξης των βασικών στόχων της Ένωσης·

4.  θεωρεί ότι οι ακροάσεις όχι μόνο με αξιωματούχους της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ αλλά και με δικαιούχους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα δώσουν τη δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης της συμβολής της EuropeAid στους στόχους της Ένωσης·

5.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται εξωτερική, αντικειμενική και αμερόληπτη ανατροφοδότηση όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων και των προγραμμάτων βοήθειας της Επιτροπής στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή για διασφάλιση της ποιότητας·

6.  θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν στις πολιτικές και στις διεργασίες πολιτικής επανεξέτασης, προκειμένου να προσαρμοστούν οι στρατηγικοί πολιτικοί στόχοι και να ενισχυθεί η συνολική συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης· εκτιμά, εν προκειμένω, ότι έχει καίρια σημασία να είναι οι αξιολογήσεις ανεξάρτητες, διαφανείς και διαθέσιμες στο κοινό·

7.  εκτιμά ότι η επένδυση στην ανάλυση και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από διαφορετικά είδη αξιολόγησης όχι μόνο παρέχει μια συνολική εικόνα των τάσεων, αλλά και επιτρέπει την άντληση διδαγμάτων τα οποία ενισχύουν την τελική αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ, παράλληλα, προσφέρει καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη πολιτικών και τη συνέχιση υφιστάμενων έργων που σχετίζονται με ειδικά μέσα ενίσχυσης·

8.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή γνώσεων με όλα τα μέσα και εργαλεία έχει αποφασιστική σημασία όχι μόνο για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αξιολόγησης αλλά, κυρίως, για την προώθηση μιας νοοτροπίας αποτελεσματικών επιδόσεων·

9.  παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει όλους τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της EuropeAid, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους και ότι η χρηματοδότηση που παρέχει η Ένωση συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση των στόχων και των αξιών της Ένωσης· εκτιμά ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση θα πρέπει να συμφωνούν με τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης στις γειτονικές χώρες, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης λογοδοσίας των δικαιούχων, και ότι τα χρήματα της ΕΕ είναι αναλώσιμα αγαθά·

10.  υποστηρίζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τα συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid·

Συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

11.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων που αφορούν την αξιολόγηση και την ROM, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και παρακολούθηση των αξιολογήσεων, την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, την επίδειξη των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις διαπιστώσεις των αξιολογήσεων και της ROM και τη διάδοσή τους·

12.  θεωρεί ότι η EuropeAid θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών και να διενεργεί εκτιμήσεις αναγκών σε τακτική βάση, προκειμένου να διασφαλίζει μια ενημερωμένη κατανομή των χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων μετά τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων και τις ασκήσεις ROM·

13.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις που διενεργούνται αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της, η EuropeAid θα πρέπει:

   να προσδιορίσει σαφή κριτήρια επιλογής για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων και να τεκμηριώσει τον τρόπο εφαρμογής τους κατά την κατάρτιση των σχεδίων αξιολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπληρωματικότητα με τη ROM·
   να ενισχύσει σημαντικά το σύστημά της που αφορά την παρακολούθηση και την αναφορά της υλοποίησης των σχεδίων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των λόγων για τις καθυστερήσεις και της περιγραφής των μέτρων που εγκρίνονται για την αντιμετώπισή τους·
   να ενισχύσει τη συνολική επίβλεψη των δραστηριοτήτων αξιολόγησης των προγραμμάτων από την EuropeAid·

14.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των αξιολογήσεων των προγραμμάτων και των ROM, η EuropeAid θα πρέπει:

   να επιμείνει ώστε οι επιχειρησιακές μονάδες και οι αντιπροσωπείες να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων, για τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων, της χρήσης ομάδας αναφοράς και της τεκμηρίωσης των διενεργούμενων ελέγχων ποιότητας·
   να ελέγχει σε τακτική βάση την εφαρμογή των εν λόγω ελέγχων·

15.  θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα του συστήματος αξιολόγησης να παρέχει κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, η EuropeAid θα πρέπει:

   να εφαρμόζει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τις κανονιστικές διατάξεις που ορίζουν τη χρήση στόχων SMART (ειδικών, μετρήσιμων, υλοποιήσιμων, σχετικών και χρονικά προσδιορισμένων) και επαληθεύσιμων δεικτών·
   να τροποποιήσει το σύστημα παρακολούθησης, προκειμένου να εξακολουθήσει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατ’ ελάχιστο έως τρία έτη μετά την ολοκλήρωσή τους· και
   να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των εκ των υστέρων αξιολογήσεων των προγραμμάτων·

Μέρος ΙI – Ειδική έκθεση αριθ. 22/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης»

16.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης» και προσυπογράφει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του·

17.  σημειώνει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ένωσης είναι βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και την προώθηση της δράσης για το κλίμα· τονίζει τη σημασία της εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της διατήρησης θέσεων απασχόλησης·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρείχε καθοδήγηση ούτε διέδωσε ορθές πρακτικές κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και δεν διασφάλισε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών προτού τα τελευταία αρχίσουν να εγκρίνουν επιχορηγήσεις· υπογραμμίζει ότι από το 2012 η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ενεργότερη και περισσότερο συντονισμένη προσέγγιση·

19.  σημειώνει ότι εντοπίστηκαν πολλές αδυναμίες στον έλεγχο που άσκησαν τα κράτη μέλη επί των δαπανών επιχορηγήσεων για την αγροτική ανάπτυξη· σημειώνει ότι η Επιτροπή συμφωνεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου των δαπανών στις επιχορηγήσεις έργων για την αγροτική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας παράλληλα τις ίδιες υλοποιήσεις και αποτελέσματα, καθώς και τους ίδιους στόχους· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν εφικτές και οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ευρύτερα και ότι η Επιτροπή αποδέχεται τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση του ελέγχου των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

20.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγξουν κατά το αρχικό στάδιο της νέας περιόδου προγραμματισμού ότι τα συστήματα ελέγχου λειτουργούν αποδοτικά και ότι είναι αποτελεσματικά σε σχέση με τους κινδύνους·

21.  τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ερωτηματολόγιο ελέγχου και τα κριτήρια που κατάρτισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα οποία περιέχονται στο παράρτημα Ι(7)·

22.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι οι προσεγγίσεις που θα υιοθετηθούν σε σχέση με το σύνολο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθόρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει των οποίων αξιολογείται κατά πόσον τα συστήματα ελέγχου αντιμετωπίζουν τους κινδύνους καθορισμού προδιαγραφών υψηλότερων των αναγκαίων, μη ανταγωνιστικών τιμών και τροποποιήσεων στο έργο και στοχεύουν στους τομείς που εμφανίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους· θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκ των προτέρων αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των αρχών των κρατών μελών (ή από άλλους φορείς επιθεώρησης ή ελέγχου)·

23.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει: να εφαρμόζουν ευρύτερα τις οικονομικά αποδοτικές προσεγγίσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί· να αξιολογούν τις δαπάνες σε σχέση με τις αναμενόμενες υλοποιήσεις ή τα αποτελέσματα· να ελέγχουν κατά πόσον το τυποποιημένο κόστος οδηγεί στην καταβολή ποσών μεγαλύτερων των αναγκαίων· να χρησιμοποιούν ως τιμές αναφοράς για εξοπλισμό και μηχανήματα κλπ. τις πραγματικές τιμές αγοράς και όχι τους πίνακες τιμών των προμηθευτών· να ελέγχουν τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών και στις περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων· να εφαρμόζουν υψηλότερες απαιτήσεις και/ή ελέγχους για μέτρα με υψηλά ποσοστά ενίσχυσης κλπ.·

24.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων ειδική ενότητα για το εύλογο των δαπανών και το ερωτηματολόγιο ελέγχου για τις διαχειριστικές αρχές το οποίο επισυνάπτεται στην ειδική έκθεση· σημειώνει ότι η κατάρτιση και η ανταλλαγή εμπειριών θα αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2014-2020·

Μέρος III – Ειδική έκθεση αριθ. 23/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Σφάλματα στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης: αιτίες και αντιμετώπιση»

25.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό σφάλματος που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης· σημειώνει, ωστόσο, την ελαφρά πτωτική εξέλιξη κατά τα τελευταία τρία έτη·

26.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για τη μείωση των σφαλμάτων στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως σε αυτήν την περίοδο της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και της δημοσιονομικής λιτότητας·

27.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, βάσει των διαπιστώσεων ελέγχου των κρατών μελών και των δικών της διαπιστώσεων, έχει εφαρμόσει ή είναι σε διαδικασία εφαρμογής διορθωτικών μέτρων σε πολλούς τομείς που προσδιορίζονται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

28.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει στις ετήσιες εκθέσεις του ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή, γεγονός το οποίο θα είχε μειώσει σημαντικά το ποσοστό σφάλματος·

29.  παρατηρεί ότι όσο ευκολότερα εφαρμόσιμοι είναι οι κανόνες τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να γίνουν σφάλματα· εκφράζει την ανησυχία του διότι το ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να αυξηθεί εκ νέου κατά τα προσεχή έτη λόγω της πολυπλοκότητας των νέων κανόνων της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ· ζητεί, συνεπώς, μια πραγματική απλοποίηση της ΚΓΠ, μαζί με σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές αρχές και τους γεωργούς·

30.  θεωρεί ότι το κόστος της διαχείρισης και των ελέγχων (4 δισεκατομμύρια EUR) για ολόκληρη την ΚΓΠ είναι σημαντικό και ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και όχι στην αύξηση του αριθμού τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν στις βασικές αιτίες εμφάνισης σφαλμάτων στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα:

   α) Δημόσιες συμβάσεις

στο πλαίσιο της εφαρμογής της έννοιας των εκ των προτέρων όρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να παράσχουν στους δικαιούχους λεπτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να εμπλακούν οι εθνικές αρχές που ειδικεύονται στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις τρεις κύριες παραβιάσεις των κανόνων: αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση συμβάσεων χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη ανταγωνιστική διαδικασία· εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης και άνιση μεταχείριση των υποψηφίων·

   β) Δόλια καταστρατήγηση των κανόνων

βάσει των ειδικών κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξής τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές προς διευκόλυνση των επιθεωρητών τους στον εντοπισμό ενδείξεων δυνητικών περιπτώσεων απάτης·

   γ) Γεωργοπεριβαλλοντικές πληρωμές

τα κράτη μέλη θα πρέπει να επεκτείνουν την εμβέλεια των διοικητικών ελέγχων τους, προκειμένου να συμπεριλάβουν ελέγχους των δεσμεύσεων βάσει αποδεικτικών εγγράφων, οι οποίοι επί του παρόντος διεξάγονται μόνο στο 5% των περιπτώσεων στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων· επιπροσθέτως, το σύστημα μειώσεων και κυρώσεων θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να έχει ουσιαστικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τους δυνητικούς παραβάτες·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και κατά τους ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργεί να λαμβάνει υπόψη τους εφαρμοστέους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εκείνων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης αδυναμιών και σφαλμάτων που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

32.  θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ασυνέπειες στις μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος, όχι μόνο ανάμεσα στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αλλά και ανάμεσα σε εκείνες που χρησιμοποιούνται εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής, πράγμα το οποίο καθιστά δυσκολότερη τη θέσπιση κατάλληλης εσωτερικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει μια ενιαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος, η οποία να μπορεί να αντικατοπτρίζεται πλήρως στις μεθοδολογίες των κρατών μελών·

33.  υποστηρίζει μια πιο εντατική χρήση απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης των δαπανών, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανόνες, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν σε ποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά μιας πιο εστιασμένης εμβέλειας, των περιορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και της χρήσης απλουστευμένων μεθόδων απόδοσης των δαπανών μπορούν να αναπαραχθούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού μέτρων στήριξης, χωρίς να διακυβεύονται οι γενικοί στόχοι των εν λόγω μέτρων·

34.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί το μέτρο για τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καθώς και να εξετάσουν το μέτρο των γεωργοπεριβαλλοντικών πληρωμών προκειμένου, στο μέτρο του δυνατού, η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις να μπορεί να ελέγχεται μέσω των διοικητικών ελέγχων των κρατών μελών·

35.  απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση των αιτίων του αρνητικού συσχετισμού μεταξύ του ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού σφάλματος·

Μέρος IV – Ειδική έκθεση αριθ. 24/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές;»

36.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κοινά κριτήρια για τον εντοπισμό της κλίμακας του κινδύνου πυρκαγιάς στα ευρωπαϊκά δάση, προκειμένου να τεθεί τέρμα στον αυθαίρετο και ασυνεπή ορισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και, ως εκ τούτου, στην ελλιπή αξιολόγηση και διαδικασία επιλογής από τα κράτη μέλη·

37.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιλέγουν τις προληπτικές τους δράσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κινδύνου πυρκαγιάς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου 226 και όχι με βάση άλλους περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς στόχους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν άνευ όρων και με ακριβή στοιχεία την ανάγκη τους για στήριξη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέτρου· συμφωνεί με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δίδεται προτεραιότητα στην ανάληψη δράσεων σε δασικές εκτάσεις υψίστης περιβαλλοντικής αξίας, όπως οι δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000·

38.  ζητεί, λαμβανομένων υπόψη των ανησυχητικών πορισμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το μέσο κόστος για παρόμοιες δράσεις σε διαφορετικές περιφέρειες, την καθιέρωση εύλογου και επαληθεύσιμου ανωτάτου ορίου στήριξης και την απαίτηση διεξοδικά θεμελιωμένης αιτιολόγησης σε περίπτωση αλλαγής του·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον συντονισμό και τη διάρθρωση των πολιτικών τους για τις δασικές πυρκαγιές· στηρίζει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να ανταλλάσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές·

40.  εκφράζει ιδίως τη λύπη του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία σοβαρές ελλείψεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν κατά την περίοδο 2014-2020, δεδομένου ότι το πλαίσιο παρακολούθησης εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζει·

41.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την παροχή εναρμονισμένων δεδομένων σχετικά με τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και των δασικών πόρων, ενθαρρύνοντας την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τα δάση βάσει εθνικών δεδομένων και την ενσωμάτωσή του σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων·

42.  τονίζει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα υγιές σύστημα ελέγχου, το οποίο θα περιλαμβάνει την τήρηση των σχετικών εγγράφων και στοιχείων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η στήριξη θα παρέχεται μόνον εφόσον τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ένα κατάλληλο και αναθεωρήσιμο σύστημα ελέγχου·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων που πραγματοποιούνται και τις μειώσεις του αριθμού των πυρκαγιών ή των φυσικών καταστροφών καθώς και της έκτασης των περιοχών που πλήττονται·

Μέρος V – Ειδική Έκθεση αριθ. 1/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία σημαντική βελτίωση του μεριδίου αυτού του τρόπου μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το 2001»

44.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη: καμία σημαντική βελτίωση του μεριδίου αυτού του τρόπου μεταφοράς ούτε των συνθηκών πλοϊμότητας από το 2001» και συμφωνεί με τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του·

45.  επισημαίνει ότι ο τομέας των μεταφορών της Ένωσης είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη·

46.  συμπεραίνει ότι η ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών υστερεί σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, παρά τις επενδύσεις που γίνονται εδώ και μία δεκαετία· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν σημαντικά τις προσπάθειές τους·

47.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν οδικούς χάρτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών όπως πράττουν σε άλλους τομείς και να συμπεριλάβουν σε αυτήν την προσπάθεια υποδομές και εξοπλισμό λιμένων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι τεχνικές εξελίξεις είναι συμβατές με τις απαιτήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς και να εξασφαλίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πολυτροπικές μεταφορές·

48.  θεωρεί ότι η υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν στη Λευκή Βίβλο του 2001, στην ενδιάμεση αξιολόγησή της του 2006, καθώς και στα προγράμματα NAIA­DES (Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα) του 2006 και του 2013, δεν ήταν αποτελεσματική, εν μέρει εξαιτίας της έλλειψης δέσμευσης από τα κράτη μέλη·

49.  παρατηρεί ότι έχει μειωθεί το ενδιαφέρον των κρατών μελών για επενδύσεις σε μια κοινοτική πολιτική μεταφορών, ότι τα κράτη μέλη προτιμούν τη χρηματοδότηση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών έργων και ότι οι διαδικασίες επιλογής των έργων είναι αποκεντρωμένες, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να δίδει προτεραιότητα σε επιλέξιμα έργα·

50.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί νομικά να παράσχουν εθνική χρηματοδότηση για την υλοποίηση του κεντρικού δικτύου, ούτως ώστε οι πλωτές οδοί στρατηγικής σημασίας στην Ευρώπη να μετατραπούν σε διάδρομους μεταφορών υψηλής δυναμικότητας·

51.  παρατηρεί ότι ο στρατηγικός συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής έχει αποδυναμωθεί, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε αναντιστοιχία μεταξύ υλοποιούμενων έργων και προτεραιοτήτων σε επίπεδο Ένωσης·

52.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου(8) προκύπτει ότι παρόμοια συμπεράσματα με αυτά που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές μπορούν να εξαχθούν και για άλλους τομείς μεταφορών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι σε αυτούς τους τομείς των δημόσιων αστικών μεταφορών και των αερολιμενικών υποδομών, τα έργα αντιμετωπίζουν συχνά τα ακόλουθα προβλήματα:

   α) χαμηλή προστιθέμενη αξία μετά την υλοποίηση·
   β) ανεπαρκής μέτρηση των αποτελεσμάτων·
   γ) ανεπαρκής έμφαση στη σχέση κόστους-αποδοτικότητας·
   δ) απουσία εκτίμησης επιπτώσεων·
   ε) μη συνεκτικά περιφερειακά, εθνικά και υπερεθνικά σχέδια·
   στ) υποχρησιμοποίηση υποδομών με μείωση του συνολικού τους αποτελέσματος·
   ζ) έλλειψη βιωσιμότητας·
   η) αδυναμίες στον σχεδιασμό των έργων και στην πολιτική κινητικότητας·
   θ) απουσία ορθής πολιτικής κινητικότητας·
   ι) δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών·

53.  θεωρεί ότι τα ανωτέρω αναφερθέντα συμπεράσματα, παράλληλα με τις παρατηρήσεις που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, συνιστούν κοινά οριζόντια προβλήματα σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί ότι τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης της Ένωσης για τις μεταφορές γενικά αποδυναμώνονται από την μη ικανοποιητική κατάσταση του στρατηγικού σχεδιασμού και από την έλλειψη συνοχής, βιώσιμων αποτελεσμάτων, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας·

54.  εκτιμά ότι τα βιώσιμα αποτελέσματα πολιτικής είναι εφικτά μέσω εντατικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, αφετέρου, για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

55.  προτείνει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να αποδώσουν τη μέγιστη προσοχή σε κοινές δεσμεύσεις, διότι ο τομέας μεταφορών της Ένωσης λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον οικονομικών, πολιτικών και νομικών μεταβλητών, όπου η δημιουργία δικτύων πολλαπλών μεταφορικών μέσων συναντά εμπόδια και περιορισμούς που σχετίζονται με αποκλίνουσες προτεραιότητες και ασύμβατες δεσμεύσεις·

56.  συνιστά στα κράτη μέλη να εστιάσουν σε έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα οποία σχετίζονται άμεσα με διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, ώστε να προκύψουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα και τα αμεσότερα οφέλη για τη βελτίωση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

57.  συνιστά να εφαρμόζεται η αρχή «περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» όταν τα κράτη μέλη επενδύουν σε πλωτές μεταφορές: οι περιορισμένοι πόροι της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στα έργα ύψιστης προτεραιότητας, ώστε να εξαλειφθούν αποτελεσματικά τα σημεία συμφόρησης και να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πλωτών οδών σε ολόκληρη την Ένωση·

58.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεωρούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) (κανονισμός ΔΕΔ-Μ) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) (κανονισμός για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») ως βασικά εργαλεία για τον εξορθολογισμό έργων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Επιτροπή από το 2001·

59.  συνιστά να χρησιμοποιούνται εντατικά τόσο το μέσο ΔΕΔ-Μ όσο και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ως ευκαιρία για επενδύσεις με εστίαση σε στρατηγικής σημασίας διαδρόμους της Ένωσης (ένα κεντρικό και εκτεταμένο δίκτυο) με συγκεκριμένες τυποποιημένες απαιτήσεις υποδομών για το συνολικό μήκος του δικτύου και με νομικά δεσμευτικές προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων·

60.  συνιστά να χρησιμοποιούνται αναλυτικές στρατηγικές προσεγγίσεις και σχεδίαση για τον συγχρονισμό της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ, το ΔΕΔ-Μ και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», προκειμένου να επιτευχθούν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο οι στόχοι των εσωτερικών πλωτών μεταφορών·

61.  συνιστά να θεωρείται η δημιουργία διατροπικών κέντρων μεταφορών, παράλληλα με το κεντρικό δίκτυο, καθοριστικός παράγοντας που θα επιτρέψει τη μετατόπιση της μεταφοράς αγαθών και εμπορευμάτων από το οδικό δίκτυο στην εσωτερική ναυσιπλοΐα·

62.  συνιστά στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τον συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων στρατηγικών έργων όπως είναι οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου·

63.  συνιστά στην Επιτροπή να εντοπίσει και να αναλύσει όλα τα οριζόντια ζητήματα, με ιδιαίτερη εστίαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, καθώς και την επιλογή και υλοποίηση των έργων, προκειμένου να καταστεί δυνατό να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

64.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει εντατική τεχνική στήριξη και καθοδήγηση στα κράτη μέλη, πριν από την υποβολή προτάσεων έργων και καθ’όλη τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια που έχει εντοπίσει στις πλωτές μεταφορές·

65.  συνιστά στην Επιτροπή να επικεντρώνει τη χρηματοδότησή της στα έργα με τη μεγαλύτερη σημασία για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και να παρουσιάσει ολοκληρωμένα σχέδια για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης·

66.  συνιστά στην Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων και πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη που αποσκοπούν στη βελτίωση των πλωτών μεταφορών μέσω καινοτόμων λύσεων όπως είναι η πλοήγηση υψηλής τεχνολογίας, τα εναλλακτικά καύσιμα και τα αποδοτικά σκάφη· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει επίσης πολυμερή ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και γνώσεων μεταξύ των διαφόρων λιμένων της Ένωσης·

67.  συνιστά στην Επιτροπή να βελτιώσει την πληροφόρηση στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης για τη στήριξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, με στόχο την εξάλειψη των υφιστάμενων σημείων συμφόρησης κατά μήκος των βασικών διαδρόμων·

68.  θεωρεί ότι ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για την ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά μέσω διευκολύνσεων και δεσμευτικότερων υποχρεώσεων και όρων, που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο των εργασιών για τους πολυτροπικούς διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, οι οποίοι έχουν καθιερωθεί από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ·

69.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαπραγματευτεί ειδικές και εφικτές δράσεις για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν επ’ αυτών υπό τη μορφή ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης·

70.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις της για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και να προτείνει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης της Ένωσης για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές για το 2020 και εφεξής·

71.  θεωρεί ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρήσεων από την Επιτροπή όσον αφορά τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να αποτιμά τα αποτελέσματα στο πλαίσιο των συνολικών στόχων που έχουν τεθεί από το 2001 και στο πλαίσιο της υλοποίησης του κεντρικού δικτύου·

Μέρος VI – Ειδική έκθεση αριθ. 2/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων από την ΕΕ στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στήριξης των κρατών μελών για την εξασφάλιση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για τα λύματα»

72.  θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου(11) (οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, «UWWTD»), θα πρέπει να απαιτείται από οικισμούς που έχουν ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) κάτω των 2 000 μονάδων και διαθέτουν συστήματα συλλογής να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα της επεξεργασίας των λυμάτων· σημειώνει ότι στις εκθέσεις που υποβάλλουν οικισμοί όπου δεν υπάρχουν συστήματα συλλογής θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν περιληφθεί επαρκή μέτρα στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών·

73.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τον αριθμό των οικισμών με ι.π. άνω και κάτω των 2 000 μονάδων, σε περιπτώσεις που έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, και ιδίως αλλαγή κατηγορίας·

74.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις σύνδεσης των νοικοκυριών με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης όπου οι υποχρεώσεις αυτές δεν υπάρχουν ή οι προθεσμίες είναι ασαφείς·

75.  επισημαίνει ότι ο χρόνος που απαιτείται για να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία UWWTD θα πρέπει να μειωθεί και να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στοιχεία εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της Επιτροπής· σημειώνει επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει εάν υπάρχουν ζητήματα μακρών περιόδων διαβίβασης στοιχείων στο πλαίσιο άλλων οδηγιών σχετικών με το περιβάλλον·

76.  επιμένει στην ανάγκη να επιταχυνθεί η απορρόφηση από τα κράτη μέλη των κονδυλίων της Ένωσης που διατέθηκαν για επενδύσεις στον τομέα των λυμάτων, καθώς σημειώθηκαν καθυστερήσεις στα κράτη μέλη που καλύπτονται από την παρούσα έκθεση και η απορρόφηση των κονδυλίων της Ένωσης ήταν βραδεία· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τεχνική, νομική και διοικητική βοήθεια στους δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων·

77.  σημειώνει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το ποσοστό απορρόφησης στο τέλος του 2013 σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ήταν αρκετά χαμηλό και, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος αποδέσμευσης σε επίπεδο προγράμματος (άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(12))· τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για αυτό, όπως, για παράδειγμα, η ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής, νομικής και διοικητικής ικανότητας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· σημειώνει επιπλέον ότι η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πληρωμές για τα περισσότερα από τα έργα συνήθως πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εφαρμογής (δηλαδή το 2014 και το 2015 για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013)·

78.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πρόσθετους πόρους που θα χρειαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση των προθεσμιών εφαρμογής που ορίζονται στην οδηγία UWWTD τόσο για τους οικισμούς με ι.π. άνω των 2 000 μονάδων όσο και για τους οικισμούς με ι.π. κάτω των 2 000 μονάδων που διαθέτουν συστήματα συλλογής· χαιρετίζει τη δημιουργία του δομημένου πλαισίου εφαρμογής και πληροφοριών, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς που αναμένεται να βελτιώσει τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο·

79.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση των αναγκαίων έργων στα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι οικισμοί που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία UWWTD θα το πράξουν·

80.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση επιχειρήσεων ύδρευσης καθώς και να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από την Επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και την τήρηση των προθεσμιών για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας UWWTD· θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί ισοδύναμη προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ένωση·

81.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναζητήσουν και να διαδώσουν στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων, όπως μέσω της χρήσης του δυναμικού παραγωγής ενέργειας της ιλύος καθαρισμού λυμάτων ή μέσω της χρήσης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων ως πολύτιμης πρώτης ύλης για την ανάκτηση φωσφόρου·

82.  σημειώνει ότι η εξεύρεση κατάλληλης λύσης για την επαναχρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση για την καταβολή των τελικών πληρωμών για «μεγάλα έργα» που εγκρίνονται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την ίδια προσέγγιση για έργα που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο·

83.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια υπεύθυνη τιμολογιακή πολιτική για τα λύματα και να προσαρμόσουν, εφόσον είναι αναγκαίο, τις νομικές διατάξεις τους στον τομέα της τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε τα τέλη χρέωσης να μην είναι κατώτερα από το κοινώς αποδεκτό ποσοστό προσιτότητας ύψους 4%·

84.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι ιδιοκτήτες σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, όπως, για παράδειγμα, οι δήμοι, θα διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση σε μακροπρόθεσμη βάση για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης των υποδομών αποχέτευσης·

Μέρος VIΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»

85.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης» και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

86.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί την πρωτοβουλία στα μέσα της υλοποίησής της και επιδοκιμάζει την πρόθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ξεκινήσει την αξιολόγηση της χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης σε πρωϊμότερο στάδιο·

87.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» αποτελεί βασική πτυχή του αγώνα κατά της ανεργίας των νέων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης αποφάσισαν να διαθέσουν 6,4 δισεκατομμύρια EUR από τα κονδύλια της Ένωσης (3,2 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 3,2 δισεκατομμύρια EUR από το νέο ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού) στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό αποτελεί ένα καλό ξεκίνημα, αλλά δεν είναι αρκετό για την επιτυχία του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εξεύρεσης περαιτέρω κονδυλίων για τη στήριξη του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου·

88.  σημειώνει ότι χρηματοδοτικοί πόροι για την απασχόληση των νέων διατίθενται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) καθώς και από μέσα όπως το Erasmus+, το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και άλλα προγράμματα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη συνέργεια μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών·

89.  θεωρεί τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» πολύ περίπλοκη λόγω των διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης που διατίθενται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση στις αρχές των κρατών μελών λαμβάνοντας δεόντως υπόψη ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις κατά την υλοποίηση του προγράμματος και, συνεπώς, χρειάζονται ειδικές κατευθυντήριες γραμμές·

90.  είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή έχει αφιερώσει πολλούς πόρους για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέτρου στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι αφιερώθηκε πολύ λιγότερη ενέργεια στο να εξασφαλιστεί ο συντονισμός της υλοποίησής του από τα κράτη μέλη·

91.  επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» δεν είναι μόνον η διαθεσιμότητα κονδυλίων αλλά και η επιτυχής απορρόφησή τους· εκφράζει, επομένως, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΚΤ σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης είναι πολύ περιορισμένη· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν τους αναγκαίους διοικητικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε τα κονδύλια που διατίθενται να χρησιμοποιούνται για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία»·

92.  είναι της γνώμης ότι, παρά την ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας απορρόφησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, να εστιάζουν στα αποτελέσματα, όπως θα πρέπει να πράττει και η Επιτροπή κατά την άσκηση του εποπτικού ρόλου της, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που επενδύονται θα έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση·

93.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο να περιλαμβάνει ένα σύνολο προτύπων για την αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και την αποτίμηση της επιτυχίας τους στα κράτη μέλη· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης υποχρεωτικών στόχων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

94.  θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία να συνδυαστεί η αποτελεσματική εκτέλεση των διαθέσιμων κονδυλίων από τα κράτη μέλη με εκτενή βοήθεια από την Επιτροπή, ώστε να εξαλειφθούν τα κενά στην εκτέλεση·

95.  επισημαίνει ότι η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητες δεσμευτικής νομοθεσίας στον τομέα των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ωστόσο τονίζει ότι είναι αναγκαίο να παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία», ιδίως των πρακτικών που προσδιορίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης·

96.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση της Ένωσης και να δεσμευτούν σε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη κενών στην παιδεία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών απασχόλησης και της προσβασιμότητάς τους·

97.  ζητεί από τα κράτη μέλη, προς εξασφάλιση ορθής υλοποίησης και θετικού μακροπρόθεσμου αντίκτυπου, να δρομολογήσουν θεσμικές αλλαγές, όπου αυτές είναι αναγκαίες, και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, εκπαιδευτικών αρχών, δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, τοπικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων των νέων· θεωρεί ότι αυτό έχει καθοριστική σημασία για τον καλύτερο σχεδιασμό της ικανότητας και τη στρατηγική χρήση των διαφόρων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων·

98.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να δεσμευτούν στην επέκταση της εθνικής χρηματοδότησης, συμπληρωματικά προς τις πιστώσεις του ΕΚΤ και της ΠΑΝ, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην απασχόληση των νέων·

99.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που στηρίζονται από την ΠΑΝ και, κατά συνέπεια, την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το 2015 από περίπου 1% σε 30% για τη χρηματοδότηση της ΠΑΝ· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευτεί για την καταβολή του ποσού της προχρηματοδότησης στα κράτη μέλη αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που στηρίζονται από την ΠΑΝ·

100.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο να περιλαμβάνει το πλαίσιο δεικτών για την παρακολούθηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» σε συνδυασμό με τους δείκτες επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, να εστιάζει στα αποτελέσματα και να αξιολογεί την κατάσταση της απασχόλησης των ατόμων που επωφελούνται από τα μέτρα για την απασχόληση των νέων·

101.  είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να εξεταστούν πολιτικές για την αγορά εργασίας από την πλευρά της προσφοράς σε συνδυασμό τόσο με πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της πρόνοιας όσο και με το ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο·

102.  σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής, του 2016, σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και οι προσεχείς ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την απασχόληση των νέων αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών, τόσο σε επίπεδο Επιτροπής όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Μέρος VIII – Ειδική Έκθεση αριθ. 4/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Τεχνική βοήθεια: ποια η συνεισφορά της στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη;»

103.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το πεδίο και τον τρόπο εφαρμογής της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στα κράτη μέλη στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης· θεωρεί, ειδικότερα, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη διάκριση μεταξύ επιχειρησιακών δαπανών/δαπανών για την «ανάπτυξη ικανοτήτων» και επιλέξιμων διοικητικών δαπανών/δαπανών «δημοσιονομικής στήριξης», ιδίως στην περίπτωση των δαπανών μισθοδοσίας·

104.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της τεχνικής βοήθειας από τα κράτη μέλη·

105.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι γενικές διοικητικές δαπάνες, όπως οι δαπάνες τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού ΤΠ, δεν καταλογίζονται στις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν την τεχνική βοήθεια·

106.  καλεί την Επιτροπή να ζητεί, στο μέλλον, από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν χωριστά στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες/δαπάνες «δημοσιονομικής στήριξης» στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το ότι τμήμα της χρηματοδότησης που προορίζεται για τεχνική βοήθεια διατίθεται για στήριξη αυτού του είδους·

107.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατάλληλο πλαίσιο για τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας· θεωρεί, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να διενεργείται ορθή αξιολόγηση των αναγκών της Επιτροπής και των κρατών μελών σε τεχνική βοήθεια και ότι θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για τον καθορισμό στόχων και τη μέτρηση της προόδου που επιτελείται για την υλοποίησή τους·

Μέρος IX – Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές και ελπιδοφόρο εργαλείο για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης;»

108.  ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις προκλήσεις, τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η αγροτική ανάπτυξη, προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαπιστώνουν και να αξιολογούν καλύτερα τις χρηματικές ανάγκες για τα χρηματοοικονομικά μέσα και να αποφεύγουν την υπερκεφαλαιοποίηση, η οποία δεσμεύει κονδύλια χωρίς να συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης· ζητεί επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση για τους τελικούς δικαιούχους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιο ενεργή εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων σε περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις·

109.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν αξιόπιστες, ποσοτικώς προσδιορίσιμες πληροφορίες, προκειμένου να μπορεί να προσδιορίζεται το κατάλληλο είδος χρηματοδοτικού μέσου και να κατανέμονται ανάλογα οι οικονομικοί πόροι· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν συστήματα εποπτείας που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών μέσων·

110.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση και να ενθαρρύνει ενεργά την καλύτερη ποιότητα των υποχρεωτικών εκ των προτέρων εκτιμήσεων για τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως αυτές καθιερώθηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, με σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων αδυναμιών και την αποφυγή της υπερκεφαλαιοποίησης· ζητεί, επιπρόσθετα, από τα κράτη μέλη να καθορίσουν τον λόγο έκθεσης σε κίνδυνο μέσω κατάλληλης τεχνικής ανάλυσης·

111.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει κατάλληλα πρότυπα και στόχους για το αποτέλεσμα μόχλευσης και το αποτέλεσμα ανανέωσης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργούν διεξοδική αξιολόγηση πριν από τη μελλοντική χρήση και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μέσων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης με βάση τη συμβολή τους στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης και την αποτελεσματικότητά τους για τους δικαιούχους·

112.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφασίσουν και να διατυπώσουν σαφείς μεταβατικούς κανόνες μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού, προκειμένου να προωθηθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και η βιωσιμότητα των χρηματοοικονομικών μέσων·

113.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ενιαίο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο να μπορεί να παρέχει τόσο δάνεια όσο και εγγυήσεις, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δραστηριότητα και την κρίσιμη μάζα·

114.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξεύρουν τρόπους για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες στη διαδικασία επιλογής κατά τη διαχείριση επιχορηγήσεων για επενδυτικά μέτρα, αδυναμίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εμφάνιση φαινομένων μη αποδοτικής δαπάνης ή μετατόπισης του οφέλους· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κατάλληλους και σαφώς προσδιορισμένους δείκτες, όπως την απόδοση της επένδυσης και τις προβλέψεις ταμειακής ροής, προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων·

115.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους συνδυασμού των επιχορηγήσεων με τα χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη χρήση των πόρων, βελτιστοποιώντας τα αποτελέσματα μόχλευσης/ανανέωσης·

116.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει σαφώς προσδιορισμένους επιχειρησιακούς κανόνες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής εξόδου, έγκαιρα και πριν από το κλείσιμο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013·

Μέρος X – Ειδική Έκθεση αριθ. 6/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αρτιότητα και η εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ»

117.  εκφράζει την απογοήτευσή του διότι δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί πλήρης ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διάφορων συστημάτων κατανομής που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη κατά τη δεύτερη φάση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (2008-2012), η οποία θα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τη διατύπωση πολιτικών συστάσεων βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

118.  σημειώνει ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (2008-2012), ενώ για την τρίτη φάση του εν λόγω συστήματος (2013-2020) αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων ενωσιακών μέτρων εναρμόνισης·

119.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στο πλαίσιο για την προστασία της αρτιότητας του συστήματος, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς άμεσης παράδοσης για τα δικαιώματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας(14) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας(15) και του κανονισμού(16) για την κατάχρηση της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τους συναλλασσόμενους που υπόκεινται σε υποχρέωση συμμόρφωσης·

120.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς εκπομπών σε επίπεδο Ένωσης καθώς και των διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής·

121.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, οφείλει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή στα κράτη μέλη και να παρέχει πιο διεξοδική βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει η σωστή ισορροπία μεταξύ της αυστηρής παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της εξακρίβωσης και του διοικητικού φόρτου· θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει την προβλεψιμότητα των νομικών αποφάσεων καθώς και την ασφάλεια δικαίου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

122.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε την αρτιότητα και την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, παρατηρεί όμως ότι είναι επίσης απαραίτητη η ανάλυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εμπορίας εκπομπών και της επίτευξης των στόχων του, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, για παράδειγμα, στον τομέα της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία έχουν με τη σειρά τους σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2 και, συνεπώς, στην αγορά διοξειδίου του άνθρακα·

123.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην ανάλυσή του τους βιομηχανικούς τομείς που επηρεάζονται, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιμότητα, και να εξετάσει κατά πόσο διασφαλίζεται ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο και πώς οι πρόσφατες αναπροσαρμογές του πλαισίου του συστήματος εμπορίας εκπομπών έχουν πιθανές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του συστήματος·

124.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, δεν είχε αντιμετωπιστεί πλήρως ο κίνδυνος απάτης στον τομέα του ΦΠΑ εντός του συστήματος εμπορίας εκπομπών, καθώς το ένα τρίτο των κρατών μελών δεν είχε εφαρμόσει ακόμη τη νομοθεσία σχετικά με τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης· καλεί τα κράτη μέλη να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση·

125.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα και να διασφαλιστεί η θεμιτή διεθνής ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα υφιστάμενα μέτρα για τη δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών· ζητεί να διενεργήσει η Επιτροπή αξιολόγηση των βιομηχανικών κλάδων και εταιρειών με επιρρέπεια στη διαρροή άνθρακα, ώστε να προσδιοριστούν σαφώς οι τομείς στους οποίους προκλήθηκε απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία προς όφελος χωρών που δεν έχουν θεσπίσει αυστηρή νομοθεσία για το κλίμα·

Μέρος XI – Ειδική έκθεση αριθ. 7/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν: μικτά αποτελέσματα»

126.  ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εφαρμόσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν όχι μόνο από την αποστολή της EUPOL στο Αφγανιστάν αλλά και από άλλες αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), με στόχο να διευκολυνθούν η μεταφορά γνώσεων και τα αποτελέσματα συνέργειας μεταξύ των διαφόρων αποστολών· ζητεί να δοθούν σαφέστερες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΥΕΔ για τις αποστολές της ΚΠΑΑ, όπου αυτό είναι σκόπιμο· επισημαίνει ότι ο συντονισμός μεταξύ όλων των συμμετεχόντων παραγόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, καθώς με άλλους διεθνείς παράγοντες, έχει καίρια σημασία για την επιτυχή έκβαση των εν εξελίξει και των μελλοντικών αποστολών·

127.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τη λογοδοσία όσον αφορά το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της στο Αφγανιστάν, το Καταπιστευματικό Ταμείο υπέρ του Νόμου και της Τάξης στο Αφγανιστάν (LOTFA), το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του UNDP (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών) και έχει επικριθεί για κακοδιαχείριση και έλλειψη διαφάνειας· επαναλαμβάνει επιπλέον την ανάγκη χρησιμοποίησης όλων των κατάλληλων διαύλων χρηματοδότησης για μελλοντικές αποστολές στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ, με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται η επίτευξη των στόχων πολιτικής της αποστολής και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

128.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δημιουργήσουν συνέργειες και σημεία αλληλεπίδρασης μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου, καθώς και μια ισχυρή και αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των στόχων της αποστολής και των ορόσημων που καθορίζονται στο σχέδιο εκτέλεσης της αποστολής (MIP)·

129.  θεωρεί ότι θέματα όπως το φύλο, η ενδυνάμωση των γυναικών και η εκπαίδευση πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα προγράμματα κατάρτισης της EUPOL και άλλων αποστολών ΚΠΑΑ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι παρά την εν γένει επιτυχία της EUPOL στις δραστηριότητες κατάρτισης, δεν υπήρξε αντίστοιχο αποτέλεσμα όσον αφορά την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών·

130.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συντονίζουν πιο διεξοδικά και εκ των προτέρων τις αποστολές ΚΠΑΑ με άλλες διμερείς αποστολές της Ένωσης και διεθνείς προσπάθειες με παρόμοιους στόχους· απευθύνει, εν προκειμένω, έκκληση για περισσότερη συνεργασία και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ώστε να προωθηθούν συνέργειες εντός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου· ζητεί, στο πλαίσιο της εντολής για εν εξελίξει και μελλοντικές αποστολές ΚΠΑΑ, να καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες συντονισμού με άλλους φορείς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών·

131.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αυτές ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της ΚΠΑΑ· επισημαίνει ότι οι περίπλοκες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων είχαν αρνητική επίδραση στην υλοποίηση των έργων με αποτέλεσμα να σημειωθούν χαμηλές επιδόσεις, καθώς και ότι η χρήση απλουστευμένων ή ευέλικτων διαδικασιών οδήγησε σε αύξηση των διαδικασιών που κατέληξαν σε σύναψη σύμβασης·

132.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των αποστολών ΚΠΑΑ βελτιώνοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η υποστήριξη της Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την επίτευξη των εν λόγω μακροπρόθεσμων στόχων·

133.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παρακολουθούν τα επιτεύγματα της Ένωσης μετά τη σταδιακή αποχώρηση της EUPOL έως τα τέλη του 2016, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω δέσμευσης μετά το 2016·

134.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν πολύ νωρίτερα λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση του μεγέθους των αποστολών και την περάτωσή τους, καθώς και την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων τους·

Μέρος ΧΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 8/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;»

135.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μικροεπιχειρηματιών η παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδοτική στήριξη;» και συμφωνεί κατ’ αρχήν με τις συστάσεις του·

136.  παρατηρεί ότι οι μικροπιστώσεις, αν και ακόμη θεωρούνται ανώριμες, αυξάνονται σταθερά στην Ένωση και έχουν αντίκτυπο στη δημιουργία άνω των 250 000 θέσεων εργασίας (στοιχεία του 2013)·

137.  είναι της γνώμης ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και των χρηματοδοτικών μέσων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (EPMF), τα οποία τείνουν να υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς· θεωρεί ότι, ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς, μπορεί να είναι κατάλληλοι διαφορετικοί μηχανισμοί στήριξης·

138.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στον έλεγχό του συγκρίνει δύο ανόμοιους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και στόχους· τονίζει ότι το ΕΚΤ και ο EPMF διαφέρουν από πολλές απόψεις, και συγκεκριμένα ως προς τη δομή, τους κανόνες και τις ομάδες-στόχους, δεδομένου ότι ο EPMF είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στη μικροχρηματοδότηση, ενώ το ΕΚΤ καλύπτει πολύ ευρύτερο φάσμα θεμάτων·

139.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτές οι δύο χρηματοδοτικές διευκολύνσεις είναι συμπληρωματικές και ωφελούν σημαντικά τους μικροδανειολήπτες, μέσω των τριών μέσων χρηματοδότησης: επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων· θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις – οι οποίες παρέχονται μόνο μέσω του ΕΚΤ – είναι εξίσου κεφαλαιώδεις για τις μικροπιστώσεις όσο και τα δύο άλλα μέσα και κατά την εκτίμηση της επίδοσής τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συμπληρωματικός τους ρόλος·

140.  τονίζει ότι οι στόχοι της μικροχρηματοδότησης είναι σημαντικοί για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της πρόσβασης των ανέργων, άλλων μειονεκτούντων ατόμων και των μικροεπιχειρήσεων στη χρηματοδότηση· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη να βοηθούν τους πολίτες και τους μικροεπιχειρηματίες να ξεπερνούν τις δυσκολίες στην επίτευξη αυτών των στόχων·

141.  είναι της γνώμης ότι οι επιχορηγήσεις έχουν θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης, της ένταξης και της απασχόλησης που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους – Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249), στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινή δέσμευση για την απασχόληση» (COM(2009)0257) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»)·

142.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ενισχυμένο σύστημα μικροχρηματοδοτήσεων ως εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που στηρίζει τις ανάγκες όσων έχουν πραγματική ανάγκη·

143.  διαπιστώνει ότι η σχετικά χαμηλή εστίαση στα χρηματοδοτικά μέσα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ευάλωτων ομάδων πρέπει να ξεπεραστεί στο EaSI για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

144.  φρονεί ότι δεν υπήρχε αρκετή συμπληρωματικότητα ανάμεσα στον EPMF και στο ΕΚΤ, ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση σύμφωνα με την οποία όλοι οι πάροχοι μικροπιστώσεων πρέπει να συνεργάζονται με οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης και καθοδήγησης, ειδικότερα με αυτές που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ·

145.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο (2014-2020)·

Μέρος ΧΙΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 9/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής»

146.  επικροτεί την ειδική έκθεση με θέμα τη στήριξη της Ένωσης για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

147.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και των διμερών και πολυμερών σχέσεών της· πιστεύει ότι, επειδή αποτελούν βασική προτεραιότητα της Ένωσης, θα πρέπει να τους αποδίδεται συνεχής προσοχή·

148.  τονίζει ότι η Ένωση είναι σταθερά προσηλωμένη στους στόχους της αποτροπής και της εξάλειψης κάθε μορφής βασανιστηρίων και άλλης κακομεταχείρισης, καθώς και της κατάργησης της θανατικής ποινής· σημειώνει ότι το κύριο μέσο που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό είναι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), μέσω του οποίου παρέχονται επιχορηγήσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση έργων·

149.  σημειώνει ότι κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 διατέθηκαν 100,9 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ για έργα σχετικά με την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και την κατάργηση της θανατικής ποινής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το εν λόγω χρηματικό ποσό είναι σχετικά μικρό αν ληφθούν υπόψη οι φιλόδοξοι στόχοι του μέσου και η παγκόσμια εμβέλεια εφαρμογής του·

150.  τονίζει ότι η διασπορά της χρηματοδότησης – η οποία διατίθεται σε περισσότερες από 120 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο – αποδυναμώνει τον αντίκτυπο του ΕΜΔΔΑ· προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και να περιορίσει το πεδίο στόχευσης, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα· επισημαίνει ότι οι πόροι θα πρέπει να κατανέμονται κατά προτεραιότητα σε χώρες όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και σε ζητήματα όπου υπάρχουν απτές δυνατότητες βελτίωσης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται επιδιώκοντας μεγαλύτερη στόχευση στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015·

151.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα συχνά δεν συντονίζονται κατάλληλα με άλλες δράσεις της Ένωσης, όπως η συνήθης αναπτυξιακή στήριξη και ο διάλογος με χώρες-εταίρους, δεν ήταν μέρος συνεκτικής και στρατηγικής προσέγγισης και δεν αλληλοσυμπληρώνονταν αποτελεσματικά· παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική, προκειμένου να αλληλοσυμπληρώνονται οι δραστηριότητες που έχουν τους ίδιους στόχους και να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση·

152.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εστιάσουν την προσοχή και την πολιτική δυναμική στους τομείς όπου αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο και να βελτιώσουν ταυτόχρονα την επιτόπου ικανότητα των αντιπροσωπειών της Ένωσης με στόχο την εμβάθυνση της αποτελεσματικότητας, των αποτελεσμάτων και της επίδρασης της νοοτροπίας στις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

153.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διαλόγων, των ανά χώρα στρατηγικών και των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενσωματώσουν την διάσταση αυτή στις δράσεις τους, διασφαλίζοντας ότι βασικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η κατάργηση της θανατικής ποινής και η καταπολέμηση των βασανιστηρίων θα θίγονται συστηματικά σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής με τις τρίτες χώρες·

154.  θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί στενότερος κοινός προγραμματισμός και παρακολούθηση μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση με τοπικές πολιτικές στρατηγικές και στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

155.  ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή μια περισσότερο ποιοτική και στρατηγική προσέγγιση στη συνολική διαδικασία επιλογής των αιτήσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων· παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει το εν λόγω μέσο σύμφωνα με μια μακροπρόθεσμη θεώρηση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους·

156.  προτρέπει την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης να παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις ή οπισθοδρομήσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου και να χρησιμοποιούν κάθε μέσο επιρροής που διαθέτουν· υποστηρίζει τον ρόλο των αντιπροσωπειών της Ένωσης στην ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικών καθώς και την αποστολή τους στους τομείς του συντονισμού και της υποβολής εκθέσεων·

157.  τονίζει ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί μια καλή χαρτογράφηση για την ανάλυση της κατάστασης και της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο· επισημαίνει ότι η διαρκής παρουσία και το ενδιαφέρον της Ένωσης μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές όσον αφορά τα βασανιστήρια και τη θανατική ποινή· τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή χρειάζεται να αναπτύξει στρατηγική προσέγγιση ως προς το ζήτημα αυτό·

158.  σημειώνει ότι η Επιτροπή λαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες μέσω διαφόρων διαύλων και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τον καθορισμό προτεραιοτήτων· σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της ειδικές ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίες περιέχουν διεξοδική ανάλυση της κατάστασης στις εκάστοτε χώρες και προβλέπουν βασικές προτεραιότητες στον εν λόγω τομέα, οι στρατηγικές αυτές δεν ελήφθησαν δεόντως υπόψη κατά τη διάθεση της χρηματοδότησης και τον συντονισμό άλλων δράσεων της Ένωσης· επισημαίνει ότι η προστιθέμενη αξία των ανά χώρα στρατηγικών είναι περιορισμένη λόγω του αυστηρά εμπιστευτικού τους χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση των αξιολογητών έργων στις στρατηγικές, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία·

159.  επικροτεί την προσέγγιση για τη χρηματοδότηση έργων με γνώμονα τη ζήτηση και την θεωρεί καλό τρόπο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής πεπειραμένων οργανισμών που επιδεικνύουν ζήλο και προτείνουν έργα υψηλής ποιότητας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι αυτή η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή ενθαρρύνει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να σχεδιάζουν τα έργα τους σύμφωνα με τις διοικητικές, επιχειρησιακές και γεωγραφικές τους δυνατότητες και τη δική τους στρατηγική·

160.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μικρότερου μεγέθους τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενδέχεται να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης, λόγω των χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, των γλωσσικών απαιτήσεων και/ή των απαιτήσεων όσον αφορά την πείρα· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ώστε να ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων για ποιοτικά έργα·

161.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή διοργανώνει σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης απευθυνόμενα σε τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προάγει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, επιτρέπει την παροχή κλιμακωτών επιχορηγήσεων και, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διοργανώνει σεμινάριο για την κοινωνία των πολιτών πριν από τη δημοσίευση των διεθνών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για να δώσει τη δυνατότητα παρουσίασης του ΕΜΔΔΑ·

162.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η έλλειψη οικονομικής αυτονομίας των οργανώσεων υπονομεύει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους, με κίνδυνο απώλειας εμπειρογνωμοσύνης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προσπαθεί να μετριάσει την οικονομική εξάρτηση των οργανώσεων αυτών παρέχοντας σε αυτές τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν υπαλλήλους για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στο πλαίσιο του ΕΜΔΔΑ·

163.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα αποτελέσματα των έργων ήταν εν γένει δύσκολο να μετρηθούν, καθώς ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος είναι συχνά άυλος, δεν υπάρχουν επιμέρους στόχοι για τους δείκτες επιδόσεων, ενώ οι εκθέσεις που διαβιβάζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Επιτροπή επικεντρώνονται στις δραστηριότητες·

164.  λαμβάνει υπόψη ότι η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι μακροχρόνιες διαδικασίες, ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά, το ΕΜΔΔΑ αντιμετωπίζει ευαίσθητα ζητήματα σε δύσκολα πολιτικά πλαίσια και η εφαρμογή του απαιτεί ενδελεχή και χρονοβόρα διαχείριση·

165.  επισημαίνει ως προς αυτό ότι τα συστήματα για τη μέτρηση του αντίκτυπου είναι επίσης μάλλον αδύναμα, δεδομένου ότι τα λογικά πλαίσια για τα έργα είναι ασαφή και δεν εμπεριέχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και στόχους· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τα λογικά πλαίσια των έργων, προκειμένου να αυξήσει τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία τους·

166.  καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια ενδελεχή αξιολόγηση αντίκτυπου για τη χρηματοδότηση από το ΕΜΔΔΑ και να συναγάγει συμπεράσματα από μια τέτοια ανάλυση· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα διαφορετικών ειδών έργων κατά τη διαδικασία επιλογής· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή εργάζεται ήδη πάνω στη βελτιωμένη αξιολόγηση αντίκτυπου των έργων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

167.  σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις έργων διενεργούνται βάσει συστήματος βαθμολόγησης και τυποποιημένων πινάκων αξιολόγησης με κριτήρια που καλύπτουν πτυχές του σχεδιασμού, της συνάφειας, της ικανότητας, της σκοπιμότητας, της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς και ότι οι επιχορηγήσεις παρέχονται στα έργα που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι τυποποιημένοι πίνακες αξιολόγησης εμφανίζουν μια σειρά αδυναμιών όσον αφορά την καθοδήγηση που διατίθεται για τη βαθμολόγηση βάσει των ανωτέρω κριτηρίων· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την καθοδήγηση και να επανεξετάσει την προοπτική βελτίωσης των τυποποιημένων πινάκων αξιολόγησης·

168.  ζητεί από την Επιτροπή να μετριάσει τις αδυναμίες της αξιολόγησής της όπως επισημάνθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· επιδοκιμάζει παρ’ όλα αυτά την ύπαρξη ορισμένου βαθμού ευελιξίας στην αξιολόγηση των έργων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η εν λόγω αξιολόγηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλά ως μια τυπική διαδικασία «τσεκαρίσματος»· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η χρήση κοινής λογικής, όπως έχει επισημάνει παλαιότερα η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

169.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι περιγραφές των στόχων των περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ήταν αόριστες· σημειώνει την παρατήρηση της Επιτροπής ότι η στρατηγική που προτιμά είναι μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· καλεί ωστόσο την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα κονδύλια του ΕΜΔΔΑ χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο διασφαλίζοντας τη σκοπιμότητα, τη βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία των έργων, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων για τα αποτελέσματα του έργου στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

170.  επικροτεί το γεγονός ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση οφείλουν κατ’ αρχάς να υποβάλουν υπόμνημα στο οποίο να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου· θεωρεί το υπόμνημα μια χρονικά και οικονομικά αποδοτική λύση για την προεπιλογή των έργων·

171.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η επιλογή των έργων ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη αλλά δεν χαρακτηριζόταν από αυστηρότητα, καθώς και ότι οι αδυναμίες των έργων δεν αποκαταστάθηκαν ύστερα από τον εντοπισμό τους· σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα συνολικά συμπεράσματα των επιτροπών αξιολόγησης παρουσιάστηκαν αρκετά λεπτομερώς· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι δραστηριότητες των έργων υλοποιήθηκαν κατά κανόνα σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους και ήταν οικονομικά αποδοτικές· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνέπεια των αξιολογήσεων των έργων·

172.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι δικαιούχοι οργανώσεις ερμηνεύουν διαφορετικά το τι καλύπτει το κατ’ αποκοπή ποσό για τις έμμεσες δαπάνες, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση των εργασιών της οργάνωσης ή στην κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με το κατ’ αποκοπή ποσό·

173.  επικροτεί το νέο σχέδιο δράσης της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019 ως μια ανανεωμένη πολιτική δέσμευση για την καθιέρωση μεγαλύτερης συνοχής και συνέπειας σε όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

174.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει μία βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση και θα συνεχίσει να το πράττει μέσω της ενσωμάτωσης της προσέγγισης αυτής σε διαδικασίες και υποδείγματα, της κατάρτισης χαρτών πορείας και της διοργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης·

Μέρος XIV – Ειδική έκθεση αριθ. 10/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους»

175.  επικροτεί τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους»·

176.  σημειώνει ότι με συνολικά κονδύλια ύψους 349 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013, η πολιτική συνοχής αποτελεί τη βασική πολιτική που στοχεύει στην μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της εφαρμογής ορθών διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο εντοπίζει την διαδικασία σύναψης συμβάσεων ως βασική πηγή των σφαλμάτων όσον αφορά τις δαπάνες της Ένωσης για τη συνοχή·

177.  επισημαίνει ότι το 40 % των έργων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013 περιείχαν σφάλματα σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ότι τα κυριότερα σφάλματα ήταν η αδικαιολόγητη απευθείας ανάθεση, η εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής και η μεροληπτική επιλογή·

178.  σημειώνει ότι οι κύριες πηγές σφαλμάτων ήταν η έλλειψη διοικητικής ικανότητας, η εσφαλμένη μεταφορά οδηγιών της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη, ανακολουθίες στην ερμηνεία της νομοθεσίας και ανεπαρκής προγραμματισμός·

179.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πολυπλοκότητα του νομικού και διοικητικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων θεωρείται ως μία από τις αιτίες των σφαλμάτων· σημειώνει ότι το 90% των 69 ελεγκτικών αρχών υποστήριξαν ότι το σημερινό επίπεδο πολυπλοκότητας είναι υψηλότερο απ’ όσο χρειάζεται· σημειώνει ότι περίπου το 50 % των αρχών αυτών επεσήμαναν ότι η βασική πτυχή της πρακτικής των δημόσιων συμβάσεων η οποία επιδέχεται βελτίωση θα μπορούσε να είναι η απλούστευση των διαδικασιών·

180.  καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αποφεύγουν κανόνες που υπερβαίνουν τα όρια των οδηγιών της Ένωσης· πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρυνόταν και θα διευκολυνόταν επίσης η συμμετοχή των ΜΜΕ στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων·

181.  σημειώνει ότι η κύρια διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν ανεπαρκείς προσπάθειες για τη διεξαγωγή τακτικής και συστηματικής ανάλυσης των δημόσιων συμβάσεων και ότι η έλλειψη συνεκτικών και αναλυτικών στοιχείων κατέστησε αδύνατη την ανάλυση, αντιμετώπιση και πρόληψη των σφαλμάτων αυτών·

182.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια βάση δεδομένων με σκοπό την ανάλυση της συχνότητας, της σοβαρότητας και των αιτίων των σφαλμάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνει συνεπείς και αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρατυπίες·

183.  χαιρετίζει την προορατική προσέγγιση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η οποία έχει ως στόχο να στηρίξει, μέσω της καθοδήγησης, της παρακολούθησης και της τεχνικής συνδρομής, τα εθνικά σχέδια δράσης που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2016· αναγνωρίζει ότι, με αυτήν την προορατική προσέγγιση, η Επιτροπή σκοπεύει να περιορίσει τον κίνδυνο της πιθανής αναστολής πληρωμών προς επιχειρησιακά προγράμματα μετά το 2016·

184.  αναμένει από την Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις στα κράτη μέλη που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους μόνο ως έσχατη λύση, αφού θα έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα πρόληψης, διόρθωσης και βοήθειας·

185.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, ενώ η Επιτροπή αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό τα προβλήματα των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις που ήταν εμφανή στον τομέα της πολιτικής συνοχής, τώρα το πράττει με πιο συντονισμένο τρόπο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να προωθήσει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου και να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση για την πρόοδό του·

186.  αναμένει από την Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα υψηλού επιπέδου η οποία θα ηγείται των προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και θα προωθεί την απλούστευσή του·

187.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες προσφέρουν πολλές δυνατότητες για βελτίωση της διαφάνειας και της ευρύτερης πρόσβασης σε διαγωνισμούς – και για τις ΜΜΕ – καθώς και για πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης·

188.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

189.  επικροτεί το βασιζόμενο στην ΤΠ εργαλείο προειδοποίησης για απάτη ARACHNE και καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταχωρίζουν συγκεντρωτικά και καλής ποιότητας στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία αυτού του προγράμματος·

Μέρος XV – Ειδική Έκθεση αριθ. 11/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαχειρίζεται ορθά η Επιτροπή τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης;»

190.  επικροτεί το σταθερότερο νομικό πλαίσιο που προσφέρουν οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ), σε σύγκριση με τις ιδιωτικές συμφωνίες· σημειώνει ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες έχουν εκφράσει την προτίμησή τους για τις ΣΑΣ και έχουν ζητήσει από την Επιτροπή να επεκτείνει το δίκτυο συμφωνιών·

191.  ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί με μεγαλύτερη συνέπεια τη ρήτρα αποκλειστικότητας· σημειώνει ότι, μολονότι ορισμένοι παράγοντες δεν εξαρτώνται από την Επιτροπή, θα πρέπει αυτή να κινήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός νέου πρωτοκόλλου πολύ πριν από τη λήξη του τρέχοντος· προτρέπει την Επιτροπή να συντομεύσει τη χρονική διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν·

192.  προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή μεταξύ των ΣΑΣ και άλλων πρωτοβουλιών και πηγών χρηματοδότησης της Ένωσης στον αλιευτικό τομέα εντός της ίδιας περιφέρειας, να καθορίσει περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη του συστήματος διακυβέρνησης της αλιείας και να διασφαλίσει ότι τα πρωτόκολλα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός της ίδιας περιφέρειας συνάδουν με τη σχετική περιφερειακή στρατηγική και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

193.  ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις περιοριστικές τεχνικές προϋποθέσεις, όπως στον στενό ορισμό των αλιευτικών ζωνών· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την κερδοφορία του εξωτερικού στόλου της Ένωσης·

194.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη χρησιμοποίηση προηγούμενων πρωτοκόλλων και να επιχειρήσει να συνδέσει αποτελεσματικότερα τις πληρωμές για τα δικαιώματα πρόσβασης με τα πραγματικά αλιεύματα, αποτρέποντας συγχρόνως τις αρνητικές συνέπειες στις αλιευτικές δραστηριότητες·

195.  σημειώνει με ανησυχία ότι το κόστος των ΣΑΣ που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή ήταν σχετικά υψηλό, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού χρήσης τους κατά το παρελθόν· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας κατά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για τις ΣΑΣ, ούτως ώστε να εγγυηθεί τη βέλτιστη σχέση κόστους-ωφέλειας και τη συμμόρφωση με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

196.  σημειώνει ότι οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις θα πρέπει να εστιάζουν στην εξασφάλιση συνεπούς και συγκρίσιμης ανάλυσης της απόδοσης των δημόσιων πόρων που δαπανώνται στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων, καθώς και ολοκληρωμένης και κριτικής ανάλυσης της αποτελεσματικότητάς τους τόσο για την Ένωση όσο και την ενδιαφερόμενη χώρα-εταίρο·

197.  παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ· υπογραμμίζει τη σημασία της συνολικής χρηματικής αντιπαροχής της Ένωσης προς τις χώρες-εταίρους·

198.  προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία για την εκ των υστέρων έκθεσή της· ζητεί από την Επιτροπή να τα διαθέσει εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα μέρη·

199.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την αποδοχή ηλεκτρονικών αδειών ή καταλόγου εγκεκριμένων σκαφών στις χώρες-εταίρους για ολόκληρη την περίοδο ισχύος των αδειών· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθούν οι καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να μειώσει τις διαδικαστικές συμφορήσεις·

200.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η νέα βάση δεδομένων για τα αλιεύματα χρησιμοποιείται πλήρως από τα κράτη μέλη σημαίας και περιέχει αξιόπιστα δεδομένα για τα αλιεύματα, τα οποία μπορούν να ενοποιούνται, να παρακολουθούνται και να επικαιροποιούνται·

201.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για τη διαχείριση δεδομένων για τα αλιεύματα· σημειώνει ακόμη ότι αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να περιέχει εβδομαδιαία δεδομένα για τα αλιεύματα από τα κράτη μέλη, κατανεμημένα ανά αλιευτική ζώνη· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτή η βάση δεδομένων εξακολουθούσε να μην βρίσκεται σε λειτουργία κατά την περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ότι τα κράτη μέλη δεν είχαν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να επιλύσει το ζήτημα αυτό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθώς και να συμπεριλαμβάνει σαφή και συνεπή δεδομένα όσον αφορά τα πραγματικά τελικά αλιεύματα, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές αρνητικές χρηματοοικονομικές συνέπειες όταν τα τελικά αλιεύματα είναι περισσότερα από το βάρος αναφοράς·

202.  προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί πιο στενά την εφαρμογή της τομεακής στήριξης, ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητά της· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων που υλοποιούνται από τις χώρες-εταίρους· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στα πρωτόκολλα τυπικούς όρους επιλεξιμότητας για δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν·

203.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εκταμιεύσεις της τομεακής στήριξης είναι συνεπείς με άλλες πληρωμές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης και βασίζονται στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι χώρες-εταίροι κατά την εφαρμογή του πίνακα των από κοινού συμφωνημένων δράσεων·

204.  σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι οι πληρωμές τομεακής στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται όταν οι χώρες-εταίροι είναι σε θέση να παρουσιάσουν αποτελέσματα, τα τρέχοντα πρωτόκολλα εξακολουθούν να μην παρέχουν τη δυνατότητα μερικών πληρωμών όταν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μόνο μερικώς· λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση της Επιτροπής ότι, στις περιπτώσεις που δεν έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα ή έχουν επιτευχθεί μερικώς, η πληρωμή της τομεακής στήριξης για το επόμενο έτος πρέπει να αναστέλλεται έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να περιλάβει, όπου αυτό είναι δυνατόν, στα νέα πρωτόκολλα τη δυνατότητα μερικών πληρωμών της τομεακής στήριξης·

Μέρος XVI – Ειδική Έκθεση αριθ. 12/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση μιας αγροτικής οικονομίας βασισμένης στη γνώση επηρεάστηκε από την κακή διαχείριση των μέτρων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών»

205.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες για την ανάλυση των αναγκών των αγροτικών φορέων σε γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να μην παραμένουν μόνο στον καθορισμό των ευρύτερων θεμάτων, ιδίως όσον αφορά τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων ή τις περιόδους διαγωνισμού, και από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες αναλύσεις, διατυπώνοντας την καθοδήγηση αυτή με συγκεκριμένους και όχι γενικούς όρους·

206.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε η στήριξη για τη σύσταση νέων υπηρεσιών παροχής συμβουλών να χορηγείται μόνο όταν υπάρχει αποδεδειγμένα έλλειμμα σε σχετικές υπηρεσίες του οικείου τομέα και όταν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης νέου προσωπικού, εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού·

207.  καλεί τα κράτη μέλη να επιλέξουν τους παρόχους υπηρεσιών που θα λαμβάνουν δημόσιους πόρους μέσω δίκαιου και διαφανούς ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως του αν θα χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων ή επίσημες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

208.  συνιστά στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες περί δημόσιων συμβάσεων προς επαγγελματίες σχετικά με την αποφυγή των πλέον κοινών σφαλμάτων σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

209.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετες ειδικές οδηγίες όσον αφορά την εσωτερική παροχή υπηρεσιών, την ανάθεση υπηρεσιών σε υπεργολάβους και την αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών από κοινοπραξίες καθώς και να παρακολουθεί επαρκώς τις διαδικασίες των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζει ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών είναι ανταγωνιστική, δίκαιη και διαφανής·

210.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν την ανάγκη στήριξης δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών οι οποίες είναι άμεσα διαθέσιμες στην αγορά σε λογική τιμή και, όταν η εν λόγω ανάγκη αιτιολογείται, να μεριμνούν ώστε το κόστος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη να μην υπερβαίνει το κόστος παρόμοιων δραστηριοτήτων που προσφέρονται στην αγορά·

211.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ταμείων της Ένωσης, ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης και διοικητικών επικαλύψεων·

212.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συστήματα ανατροφοδότησης τα οποία να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση για τη βελτίωση των επόμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή διαδικασιών διαγωνισμού και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ανατροφοδότησης και να παρακολουθήσει εάν τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αυτές τις διαδικασίες·

213.  ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει, αμελλητί, το προφίλ κινδύνου των μέτρων μεταφοράς γνώσεων και παροχής συμβουλών, καθώς και να ενισχύσει αναλόγως την εποπτεία και διαχείρισή της·

214.  καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να συνεχίσουν την αξιολόγηση των έργων τους, ώστε να έχουν μια καλή βάση για την περίοδο εφαρμογής 2014-2020·

215.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών παροχής συμβουλών εστιάζοντας στα αποτελέσματα και στις καθαρές επιπτώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί μια καθαρά ποσοτική αξιολόγηση των επενδύσεων·

216.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δικτύωσης·

Μέρος XVII - Ειδική έκθεση αριθ. 13/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT»

217.  επικροτεί την ειδική έκθεση με θέμα τη στήριξη της Ένωσης προς τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

218.  θεωρεί την πρωτοβουλία FLEGT ουσιώδους σημασίας για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών, τη διατήρηση των δασών και τη διασφάλιση της επιβολής του νόμου, ιδίως με τη χρήση κάθε δυνατού μέσου όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή ο διεξοδικός οικονομικός έλεγχος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο ζήτημα της παράνομης υλοτομίας και να διασφαλιστούν οι εξαγωγές ξυλείας προς την Ένωση·

219.  εκφράζει εντούτοις τη λύπη του για τις σωρευτικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη φάση εφαρμογής του σχεδίου δράσης και των έργων FLEGT, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ταχεία και διεξοδική αξιολόγηση·

220.  πιστεύει ακράδαντα ότι έφτασε πλέον η ώρα, μετά τη διάθεση 300 εκατομμυρίων EUR κατά την περίοδο 2003-2013 για στήριξη στο πλαίσιο του FLEGT, να πραγματοποιηθεί μια αξιόπιστη ανάλυση κόστους-οφέλους για τη διαδικασία FLEGT με σκοπό τη μείωση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου αλλά και την απλοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών, ώστε να καταστούν περισσότερο αποδοτικοί από πλευράς αποτελεσμάτων και αντίκτυπου·

221.  εκφράζει τη λύπη του για την βραδεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης FLEGT, την καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18) (κανονισμός της Ένωσης για την ξυλεία) καθώς και για το γεγονός ότι η Επιτροπή άργησε να αντλήσει διδάγματα από τη συνολική χρηματοδότηση για το FLEGT·

222.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις προσπάθειές της για παροχή βοήθειας με βάση σαφείς στόχους και κριτήρια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκαταλείψει τη διάρθρωση της ενωσιακής χρηματοδότησης από διαφορετικούς προϋπολογισμούς και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ενιαίου, σαφώς προσδιορισμένου προϋπολογισμού·

223.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει ταχέως τα πλαίσια διαφάνειας και λογοδοσίας μέσω της παρακολούθησης και τακτικής υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης αξιολόγησης της προόδου· παροτρύνει, επιπλέον, την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία στα κράτη μέλη, να υποβάλλει σχετική έκθεση και να προβαίνει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να εξασφαλίσει την εφαρμογή του·

224.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει και να συντονίσει καλύτερα τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας στο πλαίσιο των διαφορετικών πολιτικών της Ένωσης και των υπηρεσιών που συμμετέχουν·

225.  υπενθυμίζει ότι η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ξυλείας, μέσω ενός νομίμως θεσπισθέντος λειτουργικού συστήματος αδειοδότησης μεταξύ της Ένωσης και των χωρών εξαγωγής ξυλείας, θα πρέπει να αποτελεί πάγιο και κεντρικό στόχο, ιδίως αν ληφθούν υπόψη παράγοντες που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελλιπής επιβολή του νόμου και η ανεπαρκής εκτίμηση των κινδύνων και των περιορισμών των έργων·

226.  ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί πρότυπα για την εισαγωγή ξυλείας στις μελλοντικές διμερείς ή πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να μην υπονομευθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί με τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT·

227.  θεωρεί ότι τα κενά διακυβέρνησης στο σύστημα FLEGT θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είτε στο πλαίσιο εξωτερικής αξιολόγησης της δράσης FLEGT είτε σε ad hoc βάση από την Επιτροπή·

Μέρος XVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 14/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ: προσφέρει προστιθέμενη αξία;»

228.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση για την προστιθέμενη αξία της Επενδυτικής Διευκόλυνσης για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ως συγκεκριμένο και θετικό παράδειγμα παρακολούθησης της διαδικασίας απαλλαγής του 2012 και του 2013 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στα πλαίσια της οποίας το Κοινοβούλιο ζήτησε τη σύνταξη ειδικής έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις και την ευθυγράμμιση με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και τους στόχους των εξωτερικών δανειακών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ και την ενδιάμεση επανεξέταση της Επενδυτικής Διευκόλυνσης·

229.  θεωρεί ότι η ενσωμάτωση ενός τέτοιου ελέγχου της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί ορθή πρακτική όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου και το κοινό ελεγκτικό τους έργο·

230.  εκτιμά ότι η εν λόγω έκθεση ελέγχου αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεδομένου ότι είναι ο πρώτος έλεγχος που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον συγκεκριμένο τομέα· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ δεν εμπίπτει στην εμβέλεια του ετήσιου ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του οποίου εκδίδει δήλωση αξιοπιστίας·

231.  σημειώνει τα θετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη συνοχή της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ με τους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης και την καταλυτική επίδραση που ασκεί· επιδοκιμάζει την καλή συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά τον προσδιορισμό και την επιλογή έργων·

232.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ακριβέστερα την προστιθέμενη αξία της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ· καλεί, συνεπώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε μελλοντικές ειδικές εκθέσεις, να δίδει πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και να παρουσιάζει ορισμένα έργα, προκειμένου να επεξηγεί καλύτερα τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιοποιήσει αυτή την πρώτη εμπειρία για να βελτιώσει περαιτέρω τα μέσα αξιολόγησης της μόχλευσης, της καταλυτικής επίδρασης και της προστιθέμενης αξίας τέτοιων διευκολύνσεων· καλεί, επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει την προστιθέμενη αξία όχι μόνο μέσω του κλασικού Τρίπτυχου (οικονομία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα) αλλά και υπό μια ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει ένα δεύτερο Τρίπτυχο (οικολογία, ισότητα και δεοντολογία)·

233.  συμφωνεί με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις και διαπραγματεύσεις της, όπως στην αναθεώρηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ ή στη συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού·

234.  συστήνει την ταχεία προσαρμογή της Επενδυτικής Διευκόλυνσης και της πολιτικής της ΕΤΕπ, σύμφωνα με την έκβαση της COP 21 και τους πιθανούς Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας μετά το 2015, για να διασφαλιστεί η πολιτική συνοχή της Ένωσης· εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και όλων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεών της, ειδικά στις φτωχότερες χώρες του κόσμου·

235.  εκτιμά ότι αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για την ΕΤΕπ να επενδύει συνεχώς χρόνο στην υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας, σε συνδυασμό με εργαλεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη γνώση του προφίλ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δικαιούχων και να αξιολογεί επίσης καλύτερα τον αντίκτυπο των έργων για τους τελικούς δικαιούχους· καλεί την ΕΤΕπ να λάβει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να βελτιώσει τις τρέχουσες πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία της Επενδυτικής Διευκόλυνσης ΑΚΕ·

236.  θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μία δαπάνη χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενους της Ένωσης που να μην υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει, συνεπώς, και πιστεύει ακράδαντα ότι η Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ, την οποία διαχειρίζεται η ΕTΕπ εξ ονόματος της Ένωσης, θα πρέπει επίσης να υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η Επενδυτική Διευκόλυνση χρηματοδοτείται με χρήματα των φορολογούμενων της Ένωσης·

237.  επισημαίνει ότι η τριμερής συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις μεθόδους των ελέγχων που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στη δραστηριότητα της ΕΤΕπ που αφορά τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών πρόκειται να αναθεωρηθεί το 2015· επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να περιληφθούν σε αυτές όλα τα νέα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ που αφορούν δημόσιους πόρους προερχόμενους από την Ένωση ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης·

Μέρος XIX – Ειδική έκθεση αριθ. 15/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ανατολική Αφρική μέσω της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας»

238.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση με θέμα την υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ανατολική Αφρική μέσω της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

239.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για την Ενέργεια έχει καταστεί υποχρεωτική η διενέργεια προκαταρκτικής ανάλυσης σκοπιμότητας· επισημαίνει ότι αυτές οι αναλύσεις σκοπιμότητας θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβή και ρεαλιστικά σενάρια· τονίζει επίσης ότι τα σενάρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν ήδη εκτιμήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές κοινότητες μπορούν να συμπεριληφθούν στην υλοποίηση του έργου, προκειμένου να βελτιωθεί ο ενστερνισμός από τον τοπικό πληθυσμό και να προωθηθεί καλύτερα το έργο·

240.  είναι της γνώμης ότι η σύνδεση μεταξύ σκοπιμότητας του έργου και κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς του θα πρέπει να παγιωθεί αρτιότερα, προκειμένου να διασφαλιστούν όχι απλώς η αποδοτικότητα, η συνεκτικότητα και η προβολή των επενδυτικών έργων της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης για την Ενέργεια, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους και η επίτευξη ευρύτερων αποτελεσμάτων στις ενδιαφερόμενες περιοχές·

241.  θεωρεί ότι η παρακολούθηση των έργων και των συναφών κινδύνων θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά και να συνοδεύεται από ταχέα μέτρα μετριασμού, με σκοπό την προσαρμογή, εφόσον χρειαστεί, της στρατηγικής για τις συμβάσεις και της διαδικασίας επιλογής και υλοποίησης· θεωρεί ότι οι διαπιστώσεις που παρατίθενται στις εκθέσεις παρακολούθησης θα πρέπει να αξιοποιηθούν στην εκτέλεση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων που θα ακολουθήσουν·

242.  καλεί τη Χρηματοδοτική Διευκόλυνση για την Ενέργεια να διασφαλίσει ότι οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως οι ΜΚΟ ή οι τοπικές κοινότητες, συμμετέχουν καθ᾽ όλη τη διάρκεια των έργων, από την έναρξη έως και μετά την ολοκλήρωσή τους, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τις ανάγκες των συγκεκριμένων έργων· ζητεί να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη στήριξη της ανάπτυξης τοπικών ικανοτήτων με κατάλληλη προσφορά επιμόρφωσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός έργου, με κύριο στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω ο ενστερνισμός από τον τοπικό πληθυσμό και να προωθηθεί ο συντονισμός, ούτως ώστε το έργο να είναι βιώσιμο και αειφόρο μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης·

243.  καλεί τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Επιτροπής (ΓΔ DEVCO) να εξασφαλίσει ότι οι εταίροι υλοποίησης απαντούν σε όλα τα αιτήματα για παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του/των έργου/ων· καλεί τη ΓΔ DEVCO να εστιάσει ιδιαίτερα σε ενδεχόμενες δραστηριότητες διαφθοράς και/ή απάτης εκ μέρους των εταίρων υλοποίησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποφυγή περιττού επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου· καλεί τη ΓΔ DEVCO, στην περίπτωση διαφθοράς και/ή απάτης, να καταγγείλει δεόντως τα σχετικά συμβόλαια και να αναζητήσει νέους εταίρους στην περιοχή·

244.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής και τη στενή συνεργασία με τους λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, ειδικά με τα όργανα του ΟΗΕ και την πρωτοβουλία SE4ALL («Βιώσιμη ενέργεια για όλους»), όχι όμως μόνο στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή και για το περιβάλλον· θεωρεί ότι οι συνέργειες με άλλα επιτόπια έργα, περιλαμβανομένων έργων σε φάση σχεδιασμού όπου αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει να αξιοποιούνται από όλα τα έργα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

Μέρος XX – Ειδική Έκθεση αριθ. 16/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες»

245.  καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, να συντονίσουν τις επενδύσεις τους σε ενεργειακές υποδομές και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τις ενεργειακές αγορές τους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων της Ένωσης·

246.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς ενέργειας πρέπει να ξεκινήσουν σε επίπεδο κρατών μελών· θεωρεί ότι η εφαρμογή των από κοινού συμφωνημένων δεσμών μέτρων για την ενέργεια, ιδιαίτερα της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, θα δημιουργούσε τις συνθήκες για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

247.  τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική περιφερειακή προσέγγιση για την ενεργειακή ασφάλεια, ότι είναι σημαντικό να μπορούν τα επιμέρους κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την υποδομή που είναι αναγκαία για την εξαγωγή και την εισαγωγή ενέργειας, αλλά και να λειτουργούν ως χώρες διαμετακόμισης για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο·

248.  τονίζει ότι όλα τα μελλοντικά ενεργειακά έργα της Ένωσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και με τις αρχές της ενεργειακής ένωσης: διαφοροποίηση, ασφάλεια εφοδιασμού, προσβασιμότητα, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα·

249.  θεωρεί ότι η ενίσχυση και η βελτίωση των διασυνδέσεων με τα γειτονικά κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα· ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ικανότητας αμφίδρομης ροής (ροές διπλής κατεύθυνσης) σε κάθε συνοριακή διασύνδεση με συμμετοχή εκείνων των κρατών μελών από τα οποία διέρχονται διάδρομοι·

250.  θεωρεί ότι η υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομών συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική·

251.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους και να εκχωρήσει περισσότερες εξουσίες στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσλάβει πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική παρακολούθηση των αγορών ενέργειας·

Μέρος XXI – Ειδική έκθεση αριθ. 17/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα»

252.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφωνεί με τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή τις αποδέχεται και θα τις λαμβάνει υπόψη της στο μέλλον· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ενσωματώσει τις συστάσεις αυτές στο νομικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων, δηλαδή, μέσω ενός πλαισίου και αποθεματικού επιδόσεων, εκ των προτέρων όρων και κοινών δεικτών επακόλουθων και αποτελεσμάτων·

253.  σημειώνει ότι η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ένωση και ότι, για την αντιμετώπισή του, θα πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο· προτρέπει μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη στήριξη της Ένωσης·

254.  σημειώνει ότι οι ομάδες δράσης για τους νέους ήταν κυρίως μια πολιτική κίνηση, η οποία και ανακοινώθηκε ως τοιαύτη εξαρχής και είχε ως στόχο να πείσει τις εθνικές κυβερνήσεις να ανακατευθύνουν αχρησιμοποίητους πόρους για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, χωρίς ταυτόχρονα να επιβάλουν πρόσθετες διοικητικές και/ή νομικές διαδικασίες ούτε να διαθέσουν νέα κονδύλια·

255.  σημειώνει την πολιτικά δύσκολη φύση αυτής της αποστολής και αναγνωρίζει το σπουδαίο έργο που επιτελούν οι ομάδες δράσης για τους νέους όσον αφορά την ευαισθητοποίηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, την εδραίωση της επαφής μεταξύ διαφόρων πολιτικών και διοικητικών αρχών και την προσπάθεια να πείσουν τις αρχές αυτές να δώσουν προτεραιότητα στην απασχόληση των νέων έναντι άλλων πρωτοβουλιών·

256.  τονίζει ότι η εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα είναι αναγκαία και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα·

257.  σημειώνει ότι, συχνά, τα κράτη μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης πάσχουν και από ανεπάρκεια διοικητικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να δίδεται έμφαση περισσότερο στη διαχείριση του έργου παρά στη διαχείριση των στόχων της επένδυσης·

258.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω ποσοτικών δεικτών, πράγμα το οποίο δεν αντικατοπτρίζει όλες τις πτυχές της ορθής πρακτικής αξιολόγησης· σημειώνει ότι η απόδοση δεν είναι το ίδιο πράγμα με το αποτέλεσμα·

259.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ΕΔΕΤ ούτως ώστε τα κράτη μέλη να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να ανακατανείμουν τις πιστώσεις σε μέτρα για την απασχόληση των νέων·

260.  αναμένει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Πρόγραμμα της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»: η υλοποίηση στα κράτη μέλη», που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017 και προτείνει να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματά της κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Μέρος XXII - Ειδική έκθεση αριθ. 20/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η οικονομική αποδοτικότητα της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ σε μη παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας»

261.  συνιστά στην Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μη παραγωγικές επενδύσεις σε συνδυασμό με άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικά προγράμματα και να παρακολουθεί την υλοποίηση στα σχετικά κράτη μέλη μέσω των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης από το 2017·

262.  συνιστά στην Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μη παραγωγικών επενδύσεων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και να ελέγξει αν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες για την επιλογή των έργων· συνιστά επίσης, στο πλαίσιο αυτό, στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες επιλογής των μη παραγωγικών επενδύσεων είναι διαφανείς, δημοσιοποιούνται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά, καθώς και να επαληθεύουν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τα εν λόγω κριτήρια·

263.  συνιστά στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμβολή των μη παραγωγικών επενδύσεων στην επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων της Ένωσης αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης ή τουλάχιστον ειδικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

264.  συνιστά στην Επιτροπή να παροτρύνει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη στα οποία η στήριξη των μη παραγωγικών επενδύσεων είναι σημαντική να ορίσουν ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων για τις πιο συχνά χρηματοδοτούμενες μη παραγωγικές επενδύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση της συνεισφοράς των μη παραγωγικών επενδύσεων στην επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων της Ένωσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω δείκτες στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο 2016, και να συμπεριλαμβάνουν αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μη παραγωγικών επενδύσεων στα σχέδια αξιολόγησής τους·

265.  συνιστά στην Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον ορισμό των κριτηρίων που καθορίζουν τα κερδοφόρα χαρακτηριστικά των μη παραγωγικών επενδύσεων που επωφελούνται από τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης, και στα κράτη μέλη να καθιερώσουν χωρίς καθυστέρηση τέτοια κριτήρια και να τα χρησιμοποιούν, προκειμένου να διαφοροποιούν την ένταση της στήριξης·

266.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δαπάνες των μη παραγωγικών επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες παρόμοιων ειδών αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που προσφέρονται στην αγορά· θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κατάλληλα κριτήρια αναφοράς ή/και δαπάνες αναφοράς βάσει των οποίων θα επαληθεύονται συστηματικά οι δαπάνες των μη παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων που διενεργούν·

267.  συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με την ελεγξιμότητα και την επαληθευσιμότητα των μέτρων για την έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) των κρατών μελών που αφορούν την περίοδο 2014-2020, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα καθορίσουν και θα εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες σχετικά με τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών, καθώς και να επαληθεύσει την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό· συνιστά επίσης στην Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο του εύλογου χαρακτήρα των δαπανών·

268.  συνιστά στα κράτη μέλη να καθορίσουν, πριν από την διενέργεια των πρώτων επιτόπιων ελέγχων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, μέθοδο για την έγκαιρη συγκέντρωση και ανάλυση των αιτιών των σφαλμάτων που θα εντοπίζονται κατά τους ελέγχους αυτούς και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των συστημάτων του καθεστώτος των μη παραγωγικών επενδύσεων·

269.  συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στον τομέα των δαπανών των μη παραγωγικών επενδύσεων και να λάβει, από κοινού με τα κράτη μέλη, κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά τις επενδύσεις τέτοιου είδους·

Μέρος XVIII - Ειδική έκθεση αριθ. 22/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ: εδραιωμένη αλλά όχι πλήρως αποτελεσματική»

270.  τονίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) (ΟΑΠΙ) έχει ως στόχο να εισαγάγει «μια κοινή ρυθμιστική προσέγγιση για την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανεξαρτησίας των δραστηριοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται στην Ένωση και στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών» (άρθρο 1 του κανονισμού ΟΑΠΙ)·

271.  αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) συμφώνησαν σε πολλές πτυχές του ελέγχου και των συστάσεων·

272.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ESMA έθεσε γερά θεμέλια για την αποτελεσματική εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στην Ένωση σε σύντομο χρονικό διάστημα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι η διαδικασία είναι πολύπλοκη, εξαιτίας της διαίρεσής της στα στάδια επαλήθευσης της πληρότητας και επαλήθευσης της συμμόρφωσης, όπως προβλέπει ο κανονισμός·

273.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, κατά τη διαδικασία εγγραφής, η ESMA θα πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς την αξιολόγηση του συνόλου των κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τις μεθοδολογίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, και τα στοιχεία της διαδικασίας έγκρισης δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε εσωτερική αλληλογραφία αλλά σε ειδικούς φακέλους για κάθε υπόθεση·

274.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ESMA συμφωνούν με την προσέγγιση βάσει κινδύνου της ESMA· θεωρεί ότι η διαδικασία εντοπισμού των κινδύνων θα πρέπει να είναι διαφανής, κατανοητή και ανιχνεύσιμη·

275.  είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να τεκμηριώνονται κατάλληλα όλες οι έρευνες, ώστε να αποδεικνύεται και να διασφαλίζεται ότι όλα τα συμπεράσματα υποστηρίζονται από επαρκείς αναλύσεις των αποδεικτικών στοιχείων· σημειώνει ότι, για τον σκοπό αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά την ανάπτυξη ενός εργαλείου πληροφορικής ειδικά για την εποπτεία· σημειώνει το επιχείρημα της ESMA ότι τα υφιστάμενα εργαλεία παρακολούθησ