Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 28. apríla 2016 - BruselFinálna verzia
Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska) *
 Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu
 Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu
 Železničná agentúra EÚ ***II
 Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II
 Bezpečnosť železníc ***II
 Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
 Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014
 Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC)
 Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
 Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
 Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA)
 Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
 Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
 Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
 Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol)
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
 Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
 Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR
 Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014
 Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva
 Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015
 Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ
 Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku

Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) ***
PDF 245kWORD 61k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))
P8_TA(2016)0138A8-0128/2016

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12227/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu (12226/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0035/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0128/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínska.


Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) ***
PDF 245kWORD 61k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))
P8_TA(2016)0139A8-0129/2016

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12265/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu (12264/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0102/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0129/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Izraelského štátu.


Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska) *
PDF 242kWORD 61k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k Dohovoru z 18. decembra 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))
P8_TA(2016)0140A8-0054/2016

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (COM(2015)0556),

–  so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0376/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0054/2016),

1.  schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.


Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu
PDF 334kWORD 69k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (2015/2339(IMM))
P8_TA(2016)0141A8-0152/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu, ktorú 29. októbra 2015 podal generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti s konaním, ktoré má začať poľský hlavný inšpektor pre cestnú dopravu (Główny Inspektor Transportu Drogowego) (pod referenčným číslom CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 23. novembra 2015,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Bolesław G. Piecha sa vzdal svojho práva na vypočutie v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu ,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 a článok 108 Ústavy Poľskej republiky a na článok 7b ods. 1 a článok 7c ods. 1 poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a senátora Poľskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0152/2016),

A.  keďže generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil žiadosť poľského hlavného inšpektora pre cestnú dopravu o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu zvoleného za Poľskú republiku Bolesława G. Piechu v súvislosti s priestupkom podľa článku 92a kódexu správnych priestupkov z 20. mája 1971 v spojení s článkom 20 ods. 1 zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997; keďže v tomto prípade údajný priestupok spočíva v prekročení maximálne povolenej rýchlosti v zastavanej oblasti;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného členského štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného členského štátu;

C.  keďže v článku 105 ods. 2 a článku 108 Ústavy Poľskej republiky sa uvádza, že voči poslancovi alebo senátorovi nemôže byť vyvodená trestná zodpovednosť bez súhlasu Sejmu alebo Senátu;

D.  keďže teda prislúcha Európskemu parlamentu, aby rozhodol, či Bolesław G. Piecha bude alebo nebude zbavený imunity;

E.  keďže údajného priestupku sa Bolesław G. Piecha dopustil predtým, ako sa stal poslancom Európskeho parlamentu; keďže k tomuto údajnému priestupku Bolesława G. Piechu došlo v čase, keď bol členom poľského Senátu; keďže preto priestupok nemá priamu alebo evidentnú súvislosť s vykonávaním funkcie poslanca Európskeho parlamentu Bolesławom G. Piechom;

F.  keďže Bolesław G. Piecha poslal poľskému hlavnému dopravnému inšpektorátu vyhlásenie ako odpoveď na správu o priestupku vyhotovenú hlavným inšpektorom uvedeného inšpektorátu, pričom vo vyhlásení súhlasil so zaplatením pokuty za priestupok uvedený v článku 92a kódexu správnych priestupkov; keďže v tomto prípade je preto ťažké nájsť dôkaz o tom, že by išlo o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto žiadosť bola predložená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi;

1.  rozhodol zbaviť Bolesława G. Piechu imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Bolesławovi G. Piechovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu
PDF 341kWORD 82k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o ochrane záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (2016/2575(RSP))
P8_TA(2016)0142B8-0487/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 ZFEÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 24,

–  so zreteľom na články 8 a 20 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, v ktorom sa zdôrazňuje povinnosť vlád chrániť totožnosť detí vrátane ich rodinných vzťahov,

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963, najmä na jeho článok 37 písm. b),

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29. mája 1993,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000(1) (nariadenie Brusel IIa),

–  so zreteľom na Program EÚ v oblasti práv dieťaťa (COM(2011)0060),

–  so zreteľom na usmernenia vypracované v dokumente na rokovanie na 9. európske fórum o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na mapovanie systémov ochrany detí vykonávané Agentúrou pre základné práva,

–  so zreteľom na množstvo petícií o praktikách orgánov starostlivosti o dieťa a ochrane práv detí, starostlivosti o deti a únosoch detí, ktoré boli Výboru pre petície doručené v priebehu rokov z rôznych členských štátov EÚ, a so zreteľom na odporúčania v správach o návštevách na účely zistenia potrebných skutočností v Nemecku (23. – 24. novembra 2011) (Jugendamt), Dánsku (20. – 21. júna 2013) (sociálne služby) a Spojenom kráľovstve (5. – 6. novembra 2015) (osvojenie bez súhlasu),

–  so zreteľom na úlohu a činnosť mediátorky Európskeho parlamentu pre oblasť medzinárodných únosov detí rodičmi,

–  so zreteľom na článok 216 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže záujmy dieťaťa musia byť prvoradé pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti o deti na všetkých úrovniach;

B.  keďže EÚ môže prijať opatrenia týkajúce sa rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami (článok 81 ods. 3 ZFEÚ), a to aj v oblasti osvojenia;

C.  keďže zvýšená mobilita v rámci EÚ spôsobila nárast prípadov cezhraničnej ochrany dieťaťa spojených s odňatím práva starostlivosti;

D.  keďže prípady starostlivosti o dieťa majú významný vplyv na život každého dotknutého jednotlivca a na spoločnosť ako celok, a keďže nariadenie Brusel IIa nie je bez nedostatkov a jeho nadchádzajúca revízia je príležitosťou na posilnenie jeho ustanovení;

E.  keďže uplatňovanie základného práva, napríklad slobody pohybu a pobytu, by nemalo prinášať väčšie ohrozenie práva dieťaťa na rodinný život;

F.  keďže deti rodičov, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, majú právo na pravidelné udržiavanie osobného vzťahu a priameho kontaktu so svojimi rodičmi, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami dieťaťa, v súlade s článkom 24 Charty základných práv Európskej únie;

1.  pripomína, že veľké množstvo doručených petícií o prípadoch súvisiacich s deťmi ukazuje, že existuje vážny problém, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia Brusel IIa;

2.  domnieva sa, že všetky systémy ochrany detí by mali mať zavedené nadnárodné a cezhraničné mechanizmy, ktoré zohľadňujú špecifiká cezhraničných konfliktov;

Ochrana detí a justičná spolupráca v EÚ

3.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli systémy monitorovania a hodnotenia (s príslušnými sociálno-hospodárskymi štatistikami a štatistikami podľa jednotlivých krajín) v rámci národného koordinačného rámca v cezhraničných veciach, ktoré sa týkajú detí; odporúča, aby Komisia koordinovala výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov;

4.  vyzýva Radu, aby podala správu o konkrétnych opatreniach zavádzaných členskými štátmi, s cieľom dosiahnuť synergie medzi 28 vnútroštátnymi systémami ochrany detí;

5.  žiada, aby sa v revidovanom nariadením Brusel IIa jasne vymedzil pojem „obvyklý pobyt“;

6.  zdôrazňuje, že podľa nariadenia Brusel IIa sú vnútroštátne orgány povinné uznať a vykonať rozsudky vydané v inom členskom štáte vo veciach týkajúcich sa detí; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili a zlepšili spoluprácu súdov vo veciach týkajúcich sa detí;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolufinancovali a podporili vytvorenie platformy poskytujúcej pomoc v rodinnoprávnych veciach občanom EÚ so štátnou príslušnosťou krajiny mimo EÚ a zriadenie jednotnej európskej telefonickej linky pomoci pre prípady únosu alebo zneužívania, ako aj poradenstvo týkajúce sa konaní v oblasti starostlivosti a osvojenia;

8.  žiada Komisiu, aby poskytla zrozumiteľnú a ľahko prístupnú príručku s praktickými informáciami pre občanov EÚ o inštitucionálnych mechanizmoch ochrany detí, s osobitným zameraním na osvojenie a zverenie do starostlivosti bez súhlasu rodičov a o právach rodičov v rôznych členských štátoch;

Úloha sociálnych služieb v oblasti ochrany detí

9.  vyzýva členské štáty, aby zaujali preventívny prístup a zabezpečili primerané a dobre financované politiky na zabránenie konaniam týkajúcim sa starostlivosti tam, kde je to možné, a to zavedením postupov včasného varovania a monitorovacích mechanizmov a poskytovaním primeranej podpory rodinám ako hlavným opatrovníkom, najmä v zraniteľných spoločenstvách, v ktorých hrozí sociálne vylúčenie;

10.  zdôrazňuje, že rozpočtové škrty v dôsledku úsporných opatrení by nemali obmedzovať riadne posúdenie jednotlivých vecí týkajúcich sa otázok spojených s rodinou, najmä pokiaľ ide o kvalitu sociálnych služieb;

11.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili špecializovanú odbornú prípravu a vzdelávanie sociálnych pracovníkov a všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa zaoberajú cezhraničnými prípadmi týkajúcimi sa detí;

12.  vyzýva príslušné orgány členského štátu, ktorý zamýšľa vyslať sociálnych pracovníkov, aby vyšetrovali vec týkajúcu sa osvojenia alebo zverenie do starostlivosti v inom členskom štáte, aby informovali príslušné orgány toho členského štátu, že sa uskutoční takéto vyšetrovanie;

Súdne konania týkajúce sa starostlivosti o deti

13.  vyzýva členské štáty, aby zriaďovali špecializované komory v rámci rodinných súdov alebo orgány cezhraničnej mediácie s cieľom zaoberať sa cezhraničné vecami súvisiacimi s deťmi; zdôrazňuje, že riadne monitorovanie situácie po vydaní rozsudku je kľúčové, a to aj pokiaľ ide o kontakt s rodičmi;

14.  vyzýva členské štáty, aby systematicky vykonávali ustanovenia Viedenského dohovoru z roku 1963 a aby zabezpečili, že veľvyslanectvá alebo konzulárne zastúpenia sú od začiatku informované o všetkých konaniach, ktoré sa týkajú ich štátnych príslušníkov, a že majú v plnej miere prístup k príslušným dokumentom; navrhuje, aby konzulárne úrady mali mať možnosť zapojiť sa do každej fázy konania;

15.  vyzýva členské štáty, aby zaručili rodičom práva na pravidelný styk s deťmi, okrem prípadov, keď by to mohlo poškodiť záujem dieťaťa, a aby umožnili rodičom používať ich materinský jazyk počas návštev ich detí;

16.  odporúča členským štátom, aby od začiatku a v každej fáze konania týkajúceho sa detí poskytovali rodičom úplné a jednoznačné informácie o konaní a jeho možných dôsledkoch; vyzýva členské štáty, aby informovali rodičov o pravidlách právnej podpory a pomoci, napríklad tým, že im poskytnú zoznam dvojjazyčných špecializovaných právnikov a tlmočnícke služby, aby sa zabránilo prípadom, keď rodičia udelia svoj súhlas bez toho, aby plne pochopili dôsledky svojich záväzkov; odporúča tiež, aby bola poskytovaná primeraná podpora rodičom, ktorí majú problémy s čítaním a písaním;

17.  odporúča zavedenie minimálnych noriem, pokiaľ ide o vypočutia detí počas vnútroštátneho občianskoprávneho konania, v súlade s článkom 24 Charty základných práv Európskej únie;

18.  odporúča oddelené vypočutia rodičov a detí pred sudcom, odborníkom alebo sociálnym pracovníkom, aby sa zabránilo, aby boli deti ovplyvnené alebo sa stali obeťami konfliktov lojálnosti;

19.  odporúča, aby sa pre každú fázu konania týkajúceho sa cezhraničnej starostlivosti o deti stanovila lehota, aby členovia rozšírenej rodiny dieťaťa mali dostatočný čas na to, aby sa prihlásili a požiadali o osvojenie dieťaťa, alebo aby rodičia mohli riešiť svoje problémy a navrhnúť udržateľné alternatívy pred prijatím konečného rozhodnutia o osvojení; domnieva sa, že pred tým ako sa určí akékoľvek trvalé riešenie (napr. osvojenie), musí sa riadne opätovne posúdiť situácia biologickej rodiny;

20.  vyzýva členské štáty, aby poskytovali rodičom, ktorí trpia závislosťou od alkoholu alebo drogovou závislosťou, primeraný čas na skutočnú šancu oslobodiť sa od závislosti, a to pred tým ako súd prijme konečné rozhodnutie o osvojení ich detí;

21.  vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť odporúčaniam o cezhraničnej mediácii zo strany všetkých príslušných zainteresovaných strán na vnútroštátnej a európskej úrovni;

Zverenie dieťaťa do starostlivosti a osvojenie

22.  uvádza, že v rámci EÚ neexistuje mechanizmus automatického uznávania vnútroštátnych príkazov na osvojenie, ktoré boli vydané v iných členských štátoch; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali právne predpisy o uznávaní vnútroštátnych osvojení a pritom zohľadnili záujmy dieťaťa a náležite prihliadali k zásade nediskriminácie;

23.  vyzýva členské štáty, aby nabádali štáty, ktoré nie sú signatármi Haagskeho dohovoru z roku 1993, aby tento dohovor podpísali, čím by sa všetkým deťom zaručili rovnaké pravidlá a pomohlo by to zabrániť vzniku paralelného systému s menším počtom záruk; vyzýva členské štáty, aby zamedzili zaťažujúcej byrokracii pri uznávaní medzinárodných osvojení, ktoré už boli uznané v inom členskom štáte EÚ;

24.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečovať deťom zverenie do starostlivosti v akejkoľvek forme dočasného osvojenia či osvojenia, ktoré ponúka najlepšie možnosti zachovania väzieb dieťaťa s jeho kultúrnym zázemím a možnosti učenia a používania jeho materinského jazyka; žiada orgány členských štátov zodpovedné v konaniach týkajúcich sa starostlivosti o deti, aby vyvinuli maximálne úsilie, aby sa zabránilo rozdeleniu súrodencov;

25.  vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť a poskytovali podporu rodičom – a najmä ženám – ktorí sa stali obeťami domáceho násilia, buď ako deti alebo ako dospelí, s cieľom zabrániť tomu, aby sa opäť stali obeťami tým, že sa im automaticky zruší zverenie ich detí do starostlivosti;

Cezhraničné únosy detí rodičmi

26.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila výsledky dosiahnuté pri podpore cezhraničnej spolupráce v prípadoch únosov detí, ktorú vyhlásila za prioritu v programe EÚ v oblasti práv dieťaťa;

27.  vyzýva Radu, aby podala správu o výsledkoch dosiahnutých pri vytváraní systémov varovania v prípade únosov detí s cezhraničným dosahom a aby na základe usmernení Komisie uzatvorila príslušné dohody o spolupráci týkajúce sa prípadov cezhraničných únosov;

o
o   o

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1.


Železničná agentúra EÚ ***II
PDF 261kWORD 68k
Uznesenie
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským Parlamentom, rumunským Senátom a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0027),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0073/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „nariadenie Zīle-Matīss o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004“(4);

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o správnej rade ERA a o postupe výberu a odvolania výkonného riaditeľa

Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že v porovnaní s jej pôvodným návrhom sa dohodnuté znenie o novom nariadení o ERA odchyľuje od kľúčových ustanovení, ktoré v rámci spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ odsúhlasili Európsky parlament, Rada a Komisia v roku 2012. Týka sa to viacerých zástupcov Komisie v správnej rade a postupu výberu a odvolania výkonného riaditeľa. Komisia predovšetkým zdôrazňuje, že vymenovanie pozorovateľa spomedzi členov správnej rady, ktorý má sledovať postup výberu uplatňovaný Komisiou na vymenovanie výkonného riaditeľa, by nemalo mať za následok duplicitu úloh v postupoch výberu a vymenúvania (článok 51 ods. 1).

Vyhlásenie Komisie o potrebných rozpočtových zdrojoch

Štvrtým železničným balíkom sa agentúre ERA udeľujú nové právomoci, najmä právomoc vydávať povolenia pre vozidlá a bezpečnostné osvedčenia priamo subjektom tohto odvetvia. Nemožno vylúčiť, že v prechodnom období ERA ešte nemá k dispozícii poplatky a platby, pričom zároveň treba prijať personál a odborne ho vyškoliť. Aby sa predišlo narušeniu železničného trhu, Komisia sa bude snažiť vyhradiť potrebný rozpočet na pokrytie nákladov na príslušný personál.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle viedol rokovania o akte za Európsky parlament a Anrijs Matīss za Radu.


Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II
PDF 258kWORD 66k
Uznesenie
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))
P8_TA(2016)0144A8-0071/2016

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0030),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0071/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „smernica Bilbaovej Barandicovej a Matīssa o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie)“(4);

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie spolu s vyhlásením Komisie týkajúcim sa aktu v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k vysvetľujúcim dokumentom

Komisia pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia uznali vo svojom spoločnom politickom vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom z 27. októbra 2011, že informácie, ktoré členské štáty poskytujú Komisii v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, „musia byť jasné a presné“, aby sa Komisii uľahčilo plnenie jej úlohy vykonávať dozor nad uplatňovaním práva Únie. V tomto prípade mohli byť na tento účel použité vysvetľujúce dokumenty. Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že konečné znenie neobsahuje ustanovenia v tomto zmysle.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
(4) Izaskun Bilbao Barandica viedla rokovania o akte za Európsky parlament a Anrijs Matīss za Radu.


Bezpečnosť železníc ***II
PDF 270kWORD 65k
Uznesenie
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))
P8_TA(2016)0145A8-0056/2016

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským Parlamentom, rumunským Senátom a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0031),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0056/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie spolu s vyhlásením Komisie týkajúcim sa aktu v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k vysvetľujúcim dokumentom

Komisia pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia uznali vo svojom spoločnom politickom vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom z 27. októbra 2011, že informácie, ktoré členské štáty poskytujú Komisii v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, „musia byť jasné a presné“, aby sa Komisii uľahčilo plnenie jej úlohy vykonávať dozor nad uplatňovaním práva Únie. V tomto prípade mohli byť na tento účel použité vysvetľujúce dokumenty. Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že končené znenie neobsahuje ustanovenia v tomto zmysle.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.


Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I
PDF 335kWORD 102k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))
P8_TA(2016)0146A8-0131/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0641),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0301/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktorá sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. januára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 9. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0131/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 28. apríla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/1011.)

(1) Ú. v. EÚ C 113, 15.4.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 42.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 19. mája 2015 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0195).


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
PDF 1069kWORD 751k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia (2015/2154(DEC))
P8_TA(2016)0147A8-0140/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. júna 2015 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2014 (COM(2015)0279) a na pripojené prílohy,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov (COM(2015)0313) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. októbra 2015 Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov o ochrane rozpočtu EÚ do konca roka 2014 (COM(2015)0503),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(6);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(7),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(8),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014(9),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(10),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(11) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(13), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(14), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES(15),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(16);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(17),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(18),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2014(19),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(20),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(21) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(22), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(23), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(24), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/771/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES(25),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) absolutórium za plnenie rozpočtu výkonného orgánu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(26);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

4. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny) za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(27),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(28),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov) za rozpočtový rok 2014(29),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(30),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(31) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(32), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(33), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(34), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/770/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES(35),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny(36),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny) absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(37);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

5. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(38),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(39),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2014(40),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(41),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(42) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(43), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(44), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(45), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES(46),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(47);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

6. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(48),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(49),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2014(50),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(51),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(52) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(53), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(54), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(55), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/778/EÚ z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES(56),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(57);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

7. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(58),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(59),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2014(60),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(61),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(62) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(63), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(64), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(65), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/801/EÚ z 23. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje rozhodnutie 2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES(66),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(67);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

8. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(68),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(69),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. júna 2015 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2014 (COM(2015)0279) a na pripojené prílohy,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov (COM(2015)0313) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(70) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(71) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(72),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(73), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(74), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(75);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

9. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu výkonných agentúr za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže výdavky Únie vo výraznej miere prispievajú k plneniu cieľov politík a predstavujú v priemere 1,9 % verejných výdavkov členských štátov Únie, a v niektorých prípadoch viac ako 10 %;

B.  keďže Európsky parlament pri udeľovaní absolutória Komisii na jednej strane overuje, či finančné prostriedky boli vynaložené zákonne a riadne, a na druhej strane, či sa dosiahli ciele politík, primerané výsledky a či boli dodržané zásady riadneho finančného hospodárenia a „kultúra založená na výkonnosti“;

C.  keďže postup udelenia absolutória za rok 2014 sa vzťahuje na rok, v ktorom sa stretávajú dve programové obdobia a keďže v mnohých prípadoch sa zaznamenané výdavky vzťahujú na programové obdobie 2007 – 2013;

D.  keďže hlavné priority absolutória Komisii za rok 2014 sú:

   a) prijatie posilneného, na výkonnosť a výsledky orientovaného prístupu s cieľom prispieť k zabezpečeniu rovnováhy medzi tradičným spôsobom a zavedením nových prvkov, ktoré odrážajú súčasné a budúce potreby týkajúce sa financií Únie;
   b) zameranie na rok 2014 ako prvý rok nového programového obdobia zavedeného s dôležitými prvkami orientovanými na výsledky;
   c) načrtnutie určitého zlepšenia v dostupnosti a použiteľnosti údajov na posúdenie skutočných prínosov;
   d) zahrnutie určitého hodnotenia kvality regulačného rámca na prideľovanie rozpočtových výdavkov Únie do procesu udeľovania absolutória;
   e) prístup k postupu udelenia absolutória nielen čo sa týka konkrétneho roka, ale ako k nepretržitému procesu, ktorého podstatnú časť predstavujú následné opatrenia;
   f) prístup k postupu udelenia absolutória z hľadiska úzkeho vzťahu medzi rozpočtom Únie a novým modelom jej makroekonomickej politiky(76) berúc do úvahy skutočný cieľ rozpočtu Únie prispievať k dosiahnutiu cieľov sektorových politík Únie;
   g) prístup k postupu udelenia absolutória ako k dôležitej platforme pre politické odporúčania, ktoré sa majú uplatňovať a vykonávať vo financovaní Únie;

E.  keďže nové aspekty nového viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (ďalej len „VFR“), ktoré sú relevantné v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2014, sú:

   a) tematická koncentrácia – finančné prostriedky Únie by mali podporovať len prioritné oblasti, nie všetko; priority by sa mali presne vymedziť a mali by byť podložené kvantitatívnou analýzou a uskutočniteľnými plánmi na ich dosiahnutie, podľa potreby; súbor priorít by sa mal výrazne obmedziť; priority by mali byť kryté značným objemom finančných prostriedkov, aby sa dosiahli hmatateľné výsledky a prínosy;
   b) integrovaný a územný prístup a súčinnosť – programy a projekty by mali priniesť nielen vlastné výsledky a prínosy, ale tieto výsledky a prínosy by mali dopĺňať výsledky a prínosy ostatných programov a projektov prostredníctvom súčinnosti pri súčasnom dodržaní zásady subsidiarity a proporcionality; synergie by sa mali dosiahnuť v danom územnom rámci; aby tento systém fungoval, je dôležité vytvoriť maticu riadenia na vytvorenie vhodných podmienok pre integrované projekty;
   c) podmienenosť a výkonnostná rezerva – zásady riadneho finančného hospodárenia sú založené na skutočnosti, že finančné prostriedky Únie sa prideľujú za vhodných národných fiškálnych, makroekonomických a inštitucionálnych podmienok, ktoré slúžia ako predpoklad samotného financovania; na druhej strane bola ako bonus za dobré výsledky zavedená výkonnostná rezerva;
   d) zjednodušenie – systém financovania Únie je z viacerých hľadísk mimoriadne komplikovaný, čo predstavuje prekážku účinného riadenia a merania skutočných výsledkov a prínosov;
   e) lepšie merateľné výsledky – je dôležité účinne merať dosiahnuté výsledky a vyvodiť z týchto zistení závery z hľadiska politík; je preto dôležité zlepšiť referenčné porovnávanie a systémy analýzy údajov a tiež aby sa riadenie zameralo sa na takéto údaje a ďalšie ukazovatele zlepšenia;

F.  keďže Komisia má konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu Únie, zatiaľ čo členské štáty sú povinné s Komisiou lojálne spolupracovať, aby sa zaistilo, že rozpočtové prostriedky sa využívajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia; keďže členské štáty sú najmä v súvislosti so zdieľaným hospodárením s finančnými prostriedkami osobitne zodpovedné za plnenie rozpočtu Únie;

G.  keďže v rámci zdieľaného hospodárenia je veľmi dôležité, aby údaje oznamované členskými štátmi boli nestranné a presné; keďže je dôležité, aby členské štáty chápali vlastnú zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie v rámci zdieľaného hospodárenia;

A. Všeobecné kapitoly

Záväzky Komisie so zreteľom na priority absolutória

1.  pripomína, že podľa článku 319 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: „Komisia urobí všetky vhodné opatrenia, aby vyhovela zisteniam uvedeným v rozhodnutiach o udelení absolutória a ďalším zisteniam Európskeho parlamentu v súvislosti s uskutočnenými výdavkami, ako aj pripomienkam sprevádzajúcim odporúčania Rady o udelení absolutória;“

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že odpovede Komisie sú nejednoznačné z viacerých hľadísk;

3.  berie na vedomie návrh Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

4.  opäť vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila oznámenie včas pred revíziou VFR v polovici trvania s návrhmi na to, ako by sa dali splniť nové a potenciálne nároky vyžadujúce rozpočtovú podporu Únie, a s vysvetlením, ako chce v budúcnosti zosúladiť dlhodobé politické ciele (ako je stratégia Európa 2020) s VFR po roku 2020;

5.  pripomína Komisii, že Dvor audítorov už niekoľko rokov požaduje vytvorenie plánu dlhodobého toku hotovosti; vyzýva Komisiu, aby predložila takýto plán do konca roku 2016;

6.  vyzýva Komisiu, aby včas pred postupom udeľovania absolutória za rok 2015 zrevidovala kódex správania komisárov vzhľadom na požiadavky z uznesenia o udelení absolutória Komisii za rok 2014;

7.  nalieha na Komisiu, aby do stretnutia s podpredsedom Timmermansom, európskym ombudsmanom, kľúčovými poslancami Európskeho parlamentu a zástupcami občianskej spoločnosti, na ktorom sa majú prediskutovať konečné otázky týkajúce sa obsahu nových horizontálnych pravidiel a ich implementácie, neprijímala nový rámec pre expertné skupiny Komisie;

8.  vyzýva Komisiu, aby poverila svoje generálne riaditeľstvá, aby zverejnili všetky odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré vydali v súvislosti s európskym semestrom vo svojich príslušných výročných správach o činnosti;

Stratégia a poslanie: kontinuita a inovácia

9.  pripomína potrebu dodržiavania existujúcich zásad absolutória a nových prvkov a zásad v poslednom VFR; berie preto na vedomie potrebu inovačného prístupu k hodnoteniu prvého roka VFR a lepšiemu prispôsobeniu prístupu k absolutóriu meniacim sa potrebám a požiadavkám v rozpočte Únie;

10.  domnieva sa, že hlavná inovácia v obsahu absolutória by mala spočívať v dosiahnutí lepšej rovnováhy medzi na jednej strane formálnymi a procedurálnymi otázkami používania rozpočtu Únie a na druhej strane prístupmi orientovanými na výkonnosť a na výsledky, berúc do úvahy absorpčné kapacity používania;

11.  zdôrazňuje, že v minulosti postup udelenia absolutória overoval najmä zákonnosť a riadnosť finančných operácií; v súvislosti s iniciatívou Komisie s názvom Rozpočet EÚ zameraný na výsledky sa domnieva, že v budúcnosti by sa mal okrem uvedených overovaní väčší dôraz klásť aj na preskúmanie toho, či výsledky dosiahnuté v projektoch a programoch spĺňajú stanovené ciele;

12.  poznamenáva, že postup absolutória má vytvoriť spoločný prístup ku konkrétnym prvkom rozpočtovej politiky Únie, najmä tým, ktoré sa nedávno zaviedli, a to výkonnostným aspektom a aspektom, ktoré sa týkajú preventívnej a nápravnej schopnosti systémov dohľadu a kontroly;

13.  domnieva sa, že na výsledky orientovaný rozpočet si vyžaduje pevné, spoľahlivé a spoločne dohodnuté ukazovatele; konštatuje však, že tieto ukazovatele musia byť dohodnuté so spoluzákonodarcami, Komisiou a prostredníctvom rozsiahlych konzultácií s orgánmi členských štátov a zainteresovanými stranami; víta v tejto súvislosti zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti, ktorá iba nedávno začala vykonávať svoju činnosť; nabáda všetky zúčastnené strany, aby urýchlili svoju prácu a zároveň zaistili, aby sa dohodol súbor ukazovateľov vysokej kvality;

14.  zdôrazňuje, že hlavným cieľom rozpočtu Únie je prospech občanov Únie a zároveň ochrana finančných záujmov Únie a plnenie povinností a cieľov stanovených v zmluvách; prospech spočíva v podpore zameranej na rozvoj a súčasné priority zlučiteľné s kontextom hospodárskej politiky a hospodárskych výsledkov, pričom sa zohľadňuje aj pružnosť potrebná na vyrovnanie sa s novými situáciami, ktoré môžu nastať, a s núdzovými situáciami; ochrana finančných záujmov Únie si vyžaduje správne používanie výdavkov v súlade s pravidlami a bez chýb alebo podvodov; prístup absolutória by mal prispieť k dosiahnutiu rovnováhy medzi týmito prvkami;

15.  zdôrazňuje tiež povinnosť Komisie zabezpečiť správne uplatňovanie práva Únie podľa článku 17 ods. 1 ZEÚ a žiada Dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o tom, či Komisia pri vykonávaní práva Únie správne využíva svoje právomoci na podporu a kontrolu členských štátov;

Rozpočet Únie a výsledky

16.  poukazuje na to, že hlavnou zásadou udelenia absolutória Komisii za rok 2014 je spoľahlivosť finančných tokov a súvisiacich skutočných programov a projektov na základe posúdenia optimálneho využívania finančných prostriedkov Únie zo všetkých hľadísk;

17.  víta skutočnosť, že štruktúra a obsah výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 sleduje okruhy VFR a kladie väčší dôraz na výkonnosť a výsledky; oceňuje, že kapitoly správy o zdieľanom hospodárení zahŕňajú ako pilotný projekt predbežné výsledky hodnotenia výkonnosti programov;

18.  uvedomuje si, že vyššiu mieru auditov výkonnosti nemožno dosiahnuť v jednom kroku, keďže pokrok v auditoch výkonnosti nastane až po vypracovaní základných právnych aktov a rozpočtu so zámerom zosúladiť ciele politík s kvalitatívnymi ukazovateľmi alebo poskytnúť merateľné výsledky;

19.  v tejto súvislosti sa domnieva, že VFR je dôležitým krokom vpred, keďže zavádza kondicionality ex ante, výkonnostné rezervy a viac možností na zjednodušenie a súčinnosť medzi fondmi;

20.  poukazuje na to, že keďže obdobia, na ktoré sa vzťahuje desaťročná stratégia Únie a jej sedemročné rozpočtové obdobia nie sú zosúladené, schopnosť Komisie monitorovať príspevok z rozpočtu Únie stratégii Európa 2020 je obmedzená na prvú polovicu obdobia stratégie, hoci všetky údaje potrebné na vykonávanie každoročných kontrol sú k dispozícii;

21.  poukazuje však na to, že ciele a rozpočet zameraný na výsledky sa musia sústrediť na ciele stanovené v zmluvách, v stratégii Európa 2020 a odvetvových politikách a politike súdržnosti a musia byť dostatočne pružné, aby sa mohli prispôsobiť núdzovým situáciám, ktoré môžu nastať, ako napríklad hospodárska kríza a/alebo utečenecká kríza;

22.  poznamenáva, že rok 2014 bol nultým rokom čerpania v prípade niektorých programov, fondov a nástrojov VFR na roky 2014 – 2020 z dôvodu neskorého prijatia príslušných nariadení a výsledného neskorého schválenia sekundárnych právnych predpisov a programových dokumentov;

23.  pripomína, že viacročný finančný rámec 2014 – 2020 je prvým rozpočtovým rámcom, ktorý poskytne menej rozpočtových prostriedkov než predchádzajúce rámce, a že tlak na stropy platieb je oveľa vyšší ako v predchádzajúcich VFR;

24.  pripomína, že Európsky parlament vo svojich uzneseniach(77) k rozhodnutiam o udelení absolutória od roku 2013 žiada Komisiu, aby zamerala vykonávanie článku 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) – týkajúce sa jej hodnotiacej správy – na implementáciu desaťročnej stratégie rastu a zamestnanosti Únie a jej skutočnú výkonnosť a výsledky; víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa rozhodol venovať kapitolu 3 svojej výročnej správy za rok 2014 téme Stratégie Európa 2020, a žiada ho, aby pokračoval v úsilí a rozvoj tohto na výkonnosť a výsledky orientovaného prístupu;

25.  zdôrazňuje, že štruktúra stratégie Európa 2020 je mimoriadne zložitá (zahŕňa päť hlavných cieľov, sedem hlavných iniciatív a 11 tematických cieľov pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)); poznamenáva, že tieto rôzne nástroje nie sú navrhnuté tak, aby prostredníctvom súčinnosti premenili politické ciele stratégie do použiteľných operačných cieľov;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek určitému pokroku, ktorý uvádza Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014(78), Komisia doteraz informovala len o príspevku z rozpočtu Únie na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 (v súlade s článkom 318 ZFEÚ), v hodnotiacej správe, a to v obmedzenom rozsahu; poukazuje na to, že VFR na obdobie 2007 – 2013 nevyžaduje predkladanie komplexných správ o príspevku z rozpočtu Únie na ciele stratégie Európa 2020, ako sa predpokladalo pred jeho prijatím;

27.  víta skutočnosť, že niektoré prvky účinného systému monitorovania a podávania správ sa uplatňujú, najmä pokiaľ ide o štatistické nástroje vytvorené Eurostatom; ľutuje však, že preskúmanie stratégie Európa 2020 Komisiou sa oneskorilo až do začiatku roka 2016 a že výsledky verejnej konzultácie o stratégii Európa 2020 neposkytujú žiadne podstatné spätné informácie o úlohe financovania zo zdrojov Únie;

28.  ľutuje skutočnosť, že ciele stratégie Európa 2020 na vysokej úrovni sa systematicky nepremietajú do operačných cieľov v partnerských dohodách a programoch; konštatuje, že súčasné právne predpisy nevyžadujú, aby Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (EFNR) boli zamerané na tematické ciele;

29.  zdôrazňuje, ako potvrdila aj Komisia vo svojich odpovediach na pripomienky Dvora audítorov(79), že ciele Únie sú vymedzené v zmluvách a musia sa presadzovať a dodržiavať (napr. spoločná poľnohospodárska politika) a v tomto rámci sa rozpočet EÚ prideľuje na rôzne činnosti a čo najviac zosúlaďuje s meniacimi sa hlavnými prioritami EÚ (napr. Lisabonská stratégia, stratégia Európa 2020);

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že potenciálne prínosy z dosiahnutia súčinnosti medzi piatimi EŠIF ich zaradením pod regulačný a riadiaci rámec a jednu dohodu o partnerstve za každý členský štát zatiaľ neboli realizované a že naďalej sa uplatňujú rôzne pravidlá na úrovni fondu, a teda na úrovni programu; zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinného vykonávania EŠIF by sa mali prijať len dôkladne zvážené partnerské dohody a programy;

31.  očakáva, že Komisia predloží správu o príspevku z rozpočtu Únie k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020; súhlasí s tým, že dôsledne podávať správy o tematických cieľoch za všetkých päť EŠIF, a teda o príspevku týchto fondov k stratégii Európa 2020 je náročná úloha; poznamenáva, že Komisia musí v roku 2017 predložiť prvú strategickú správu o príspevku k stratégii Európa 2020;

32.  zdôrazňuje však, že 3/4 projektov financovaných zo štrukturálnych fondov dosiahli svoje ciele politík úplne alebo čiastočne a iba v 2 % prípadov žiaden z cieľov stanovených v operačnom programe alebo dohode o grante nebol splnený;

33.  poznamenáva, že Dvor audítorov sa zameriava hlavne na analýzu súladu dohôd o partnerstve členských štátov s cieľmi stratégie Európa 2020 ako základným predpokladom pre lepšiu výkonnosť; žiada Dvor audítorov, aby vo svojej budúcej výročnej správe predložil informácie o premietnutí cieľov stratégie Európa 2020 do očakávaných výsledkov v rámci iných programov a fondov, ktoré priamo riadi Komisia;

34.  Upozorňuje, že zavedenie spoločných výkonnostných ukazovateľov pre každý fond by bolo dôležitým krokom, a ľutuje, že:

   a) členské štáty nie sú povinné zahrnúť spoločné ukazovatele do svojich programov, s výnimkou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a EPFRV, a hodnotenia zamerané na výsledky nie sú súčasťou fázy prvotnej kontroly v členských štátoch;
   b) s výnimkou dvoch fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF)) jednotlivé fondy nemajú spoločné ukazovatele;
   c) hlavné ciele existujú iba vo výkonnostnom rámci a cieľom niekedy chýba ambicióznosť;
   d) Komisia naďalej disponuje obmedzenou kapacitou na monitorovanie a hodnotenie výkonnosti;

35.  berie na vedomie, že podľa Dvora audítorov má výkonnostný rámec nariadenia o spoločných ustanoveniach o EŠIF(80) vnútorné nedostatky, keďže slabé výsledky nevedú k strate výkonnostnej rezervy pre členské štáty a keďže finančné sankcie, ktoré Komisia môže uplatniť, sú obmedzené; domnieva sa však, že pred požiadaním o sankcie treba zaviesť lepší systém merania výkonnosti a prípadným sankciám by mal predchádzať proces poskytovania pomoci členským štátom na zlepšenie výkonnosti;

36.  vyzýva Komisiu, aby viac využívala možnosti, ktoré poskytujú platné právne predpisy, pokiaľ ide o výkonnostnú rezervu, aby sa vytvoril skutočný finančný stimul na zlepšenie finančného hospodárenia v praxi; požaduje tiež, aby sa pri ďalšej revízii právnych predpisov(81) umožnilo väčšie využívanie výkonnostnej rezervy ako nástroja na rozšírenie časti, ktorá je podmienená výkonnosťou;

37.  berie na vedomie, že usmernenia ústredných útvarov Komisie sa v ročných správach o výkonnosti predkladaných generálnymi riaditeľstvami zlepšili, opakuje však, že ciele GR nie sú vhodné na účely riadenia a že ťažkosti s ukazovateľmi na monitorovanie výkonnosti pretrvávajú; ďalej konštatuje, že všetky ukazovatele zavedené v predchádzajúcich rokoch na meranie pokroku reforiem stratégie Európa 2020 na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni boli odstránené z výročnej správy o činnosti generálneho tajomníka Komisie v roku 2014 namiesto toho boli zahrnuté do plánov riadenia a výročných správ o činnosti operačných generálnych riaditeľstiev;

38.  žiada Komisiu, aby zvážila predloženie návrhov s cieľom:

   a) lepšie zosúladiť VFR so stratégiou Európa 2020 a navrhnúť jeho revíziu, ak je to potrebné, aby sa lepšie prispôsobil tejto stratégii;
   b) zohľadniť vysoké politické ciele stratégie Európa 2020 v cieľoch na úrovni Únie;
   c) zabezpečiť, aby dohody o partnerstve a programy premenili ciele na úrovni Únie na tematické ciele, ktoré možno prepojiť s operačnými cieľmi na úrovni členských štátov alebo v programoch priamo riadených Komisiou;

39.  žiada Komisiu, aby by zákonodarnému orgánu navrhla, aby:

   a) členské štáty do svojich partnerských dohôd a programov zahrnuli výkaz vyčísliteľných výsledkov, ktoré sa majú prostredníctvom financovania dosiahnuť;
   b) všetky partnerské dohody a programy obsahovali spoločné ukazovatele výsledkov, v prípade možnosti spoločné pre jednotlivé fondy, zamerané na monitorovanie pokroku na miestnej úrovni, úrovni členských štátov a na úrovni Únie;
   c) výkonnostný rámec bol v čo najväčšej miere založený na týchto spoločných ukazovateľoch výsledkov;

40.  žiada, aby Komisia do nasledujúcich hodnotiacich správ podľa článku 318 ZFEÚ zahrnula analýzu účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov v oblasti rastu a pracovných miest na základe investičného plánu vo výške 315 miliárd EUR, ktorý oznámil predseda Komisie Jean-Claude Juncker 26. novembra 2014 na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2013

41.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že celková miera chybovosti ostala na takmer rovnakej úrovni a že v platbách sa stále vyskytujú vážne chyby;

Kapitola

2013

2014

Operácie

Miera chybovosti(82) :

Operácie

v EUR

Miera chybovosti:

Príjmy

55

0,0%

55

0,0%

Konkurencieschopnosť, výskum, vzdelávanie, doprava a iné programy

160

4,0%

166 / 13 miliárd

5,6%

Súdržnosť

343

5,3%

331 / 55,7 miliardy

5,7%

Oblasť regionálnej a mestskej politiky

168

6,4%

161

6,1%

Politika zamestnanosti a sociálnych vecí

175

3,1%

170

3,7%

Prírodné zdroje

360

4,4%

359 / 57,5 miliardy

3,6%

EPZF – podpora trhu a priama podpora

180

3,6%

183

2,9%

rozvoj vidieka, životné prostredie, klíma a rybné hospodárstvo

180

7,0%

176

6,2%

Globálna Európa

182

2,1%

172 / 7,4 miliardy

2,7%

Administratíva

135

1,1%

129 / 8,8 miliardy

0,5%

Spolu

1,180

4,5%

1 157 / 142,4 miliardy

4,4%

42.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatočná spoľahlivosť kontrol prvého stupňa vykonávaných členskými štátmi v rámci zdieľaného hospodárenia a nedostatky v súvislosti s vylučovaním neoprávnenej pôdy zo systému identifikácie pozemkov (LPIS) stále pretrvávajú; upozorňuje, že podľa výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 bola v oblastiach zdieľaného hospodárenia a všetkých ostatných operačných výdavkov (ktoré väčšinou priamo riadi Komisia) odhadovaná miera chybovosti na úrovni 4,6 %; poznamenáva však, že sa vykonal značný objem nápravnej práce;

43.  so znepokojením konštatuje, že vykonávanie týchto odporúčaní a požiadaviek týkajúcich sa udelenia absolutória Komisii za rok 2013 stále prebieha:

   a) systém sankcií pre prípad, že členské štáty poskytujú nepravdivé alebo nesprávne informácie a vyhlásenia o programe a prípad, že nepravdivé alebo nesprávne informácie podávajú platobné agentúry vrátane týchto troch aspektov: kontrolných štatistík, vyhlásení platobných agentúr a práce vykonanej certifikačnými orgánmi;
   b) zverejňovanie, ak sa dobrovoľne rozhodli predložiť ich, nielen národných vyhlásení, ale aj ročných zhrnutí a vyhlásení o hospodárení, podľa potreby ako dôverných dokumentov, v záujme získania väčšieho prehľadu a dosiahnutia skutočného zlepšenia v oblasti finančného hospodárenia; stále však nie je jasné, aká bude účinnosť týchto opatrení vzhľadom na rozdiely v štruktúrach členských štátov a politickú zodpovednosť jednotlivých vnútroštátnych orgánov;
   c) analýzy a informácie o predbežných výsledkoch investičného plánu pre Európu, ktorý predseda Komisie Jean-Claude Juncker v novembri 2014 oznámil Európskemu parlamentu;

44.  so znepokojením berie na vedomie, že zo 65 odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa v plnej miere vykonalo len 20, 26 odporúčaní sa vykonáva vo väčšine hľadísk a 19 sa vykonáva len v niektorých hľadiskách; vyzýva Komisiu, aby prijala odporúčania a požiadavky Európskeho parlamentu a aby naďalej plnila odporúčania Dvora audítorov;

45.  zdôrazňuje, že z hľadiska Európskeho parlamentu je neuspokojivé, ak námietkové konanie vedie k tomu, že Komisia a Dvor audítorov dospejú k rozdielnym záverom; vyzýva preto obe inštitúcie, aby zamedzili takýmto výsledkom;

46.  žiada Komisiu, aby mu predložila akčný plán s harmonogramom a cieľmi zameraný na posilnenie predchádzania týmto opakujúcim sa chybám;

Stanovisko Dvora audítorov: vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti

47.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyjadril výrok bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2014, ako to robí od roku 2007, a že Dvor audítorov dospel k záveru, že v príjmoch sa v roku 2014 nevyskytli významné chyby; s uspokojením tiež konštatuje, že záväzky súvisiace s účtovnou závierkou za rok ukončený k 31. decembru 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

48.  poznamenáva, že celkové výsledky vo všeobecnosti zodpovedajú predchádzajúcim pripomienkam Dvora audítorov;

49.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že už 21 rok po sebe obsahovali platby závažné chyby z dôvodu čiastočnej účinnosti systémov dohľadu a kontroly;

50.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že najpravdepodobnejšia miera chybovosti v platbách je 4,4 %; pripomína, že podľa odhadov bola najpravdepodobnejšia miera chybovosti platieb v rozpočtovom roku 2013 na úrovni 4,7 %, v rozpočtovom roku 2012 na úrovni 4,8 % a v rozpočtovom roku 2011 na úrovni 3,9 %(83); v jednotlivých položkách bola najvyššia úroveň chýb zistená vo výdavkoch na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť (5,7 %) a konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (5,6 %); na druhej strane administratívne výdavky sú spojené s najnižšími odhadmi zistených chýb (0,5 %);

51.  kladie si otázku, či sa miera chybovosti pre jednotlivé operácie zakladá na porovnateľnom základe, a či by preto mala slúžiť ako porovnávacie kritérium; poznamenáva, že miera chybovosti v prípade systémov úhrady nákladov (5,5 %) je založená na oprávnenosti nákladov, pričom v prípade programov založených na nárokoch (2,7 %) je založená iba na potrebe splniť súbor podmienok;

52.  konštatuje, že ak by sa nápravné opatrenia prijaté členskými štátmi a Komisiou neuplatnili na platby, ktoré auditoval Dvor audítorov, celková predpokladaná miera chybovosti by bola 5,5 % namiesto 4,4 %; nalieha preto na Komisiu, orgány členských štátov alebo nezávislých audítorov, aby použili všetky dostupné informácie na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu možných chýb;

53.  zdôrazňuje, že pokiaľ ide o operačné výdavky, odhadovaná chybovosť v prípade výdavkov v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi dosahuje 4,6 % (2013: 4,9 %), čo je stále veľmi vysoká úroveň; je znepokojený tým, že v prípade ostatných foriem operačných výdavkov, kde Komisia zohráva vedúcu úlohu, odhadovaná úroveň chybovosti prudko stúpla na 4,6 % (2013: 3,7 %);

54.  poznamenáva, že Komisia uznáva, že miera chybovosti výdavkov je závažná, keďže vo svojej súhrnnej správe za rok 2014 uvádza sumu vystavenú riziku v rozmedzí od 3,7 až 5 miliárd EUR, čo predstavuje 2,6 % až 3,5 % platieb; poznamenáva, že Komisia odhaduje, že v ďalších rokoch zistí a opraví chyby v celkovej výške približne 2,7 mld. EUR;

55.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že napriek zlepšeniam vo svojej analýze vplyvu nápravných opatrení sa Komisii nepodarilo odstrániť riziko, že vplyv nápravných opatrení je nadhodnotený alebo má obmedzený význam(84);

56.  zastáva názor, že v prípade viac ako troch štvrtín výdavkov za rok 2014 GR Komisie zakladajú svoje odhady sumy vystavenej riziku na údajoch poskytnutých vnútroštátnymi orgánmi; Komisia však v súhrnnej správe uvádza, že „spoľahlivosť kontrolných správ členských štátov zostáva výzvou“;

57.  berie na vedomie skutočnosť, že v prípade 12 GR Komisie je nápravná schopnosť podľa odhadov vyššia ako odhadovaná suma vystavená riziku, čo odzrkadľuje viacročný charakter nápravných systémov;

58.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala metódu výpočtu nápravnej schopnosti včas na účely postupu udelenia absolutória za rok 2015;

59.  pripomína, že vždy, keď má Komisia dôkaz o nižšej schopnosti čerpania v členských štátoch, mala by posúdiť všetky ustanovenia o flexibilite nariadenia o VFR a v prvom rade navrhnúť opatrenia na prekonanie nedostatočnej schopnosti čerpania pred prijímaním ďalších opatrení;

60.  poukazuje na to, že viac ako dve tretiny finančných opráv v oblasti súdržnosti v roku 2014 sú prípady, keď orgány členských štátov stiahnu deklarované výdavky a nahradia ich novými výdavkami; víta skutočnosť, že takéto konanie bude v programovom období 2014 – 2020 obmedzené;

61.  žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi posúdila za každú oblasť politiky a za Úniu ako celok úroveň chýb ostávajúcu po ukončení všetkých nápravných opatrení, pričom by mala zohľadniť viacročnú povahu programov;

62.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne uplatňovala článok 32 ods. 5 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách, keď je miera chybovosti neustále vysoká, a aby následne zistila nedostatky kontrolných systémov, analyzovala náklady a prínosy možných nápravných opatrení a prijala alebo navrhla vhodné opatrenia, ako je zjednodušenie, zlepšenie kontrolných systémov a prepracovanie programov alebo dodávateľských systémov, pred hodnotením programového obdobia 2014 – 2020 v polovici trvania;

63.  zdôrazňuje zistenie Dvora audítorov, že ak by Komisia, orgány v členských štátoch alebo nezávislí audítori využili všetky dostupné informácie, ktoré mali k dispozícii, mali by byť schopní predísť výraznému počtu chýb pred tým, ako sa stali, mali tieto chyby odhaliť alebo napraviť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia pripustila, že náprava chýb trvá aspoň 10 rokov; upozorňuje, že využívanie všetkých dostupných informácií mohlo znížiť mieru chybovosti o 3,3 percentuálneho bodu vo výdavkoch v oblasti regionálnej a mestskej politiky (6,1 %), ako aj v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva (6,2 %); zdôrazňuje, že využívanie všetkých dostupných informácií mohlo zmierniť chybovosť o 2,8 percentuálneho bodu v oblasti konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť, ktorú priamo riadi Komisia;

64.  berie na vedomie, že v roku 2014 sa nový dôraz kládol na rozpočtovanie orientované na výsledky a analýzu spojené so zmenou v metodických prístupoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné jasné a transparentné preskúmanie príspevku z rozpočtu Únie za rok 2014 na dosiahnuté výsledky v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a cieľmi sektorovej politiky;

65.  konštatuje tiež, že prax výročných správ o činnosti má umožniť identifikovať výsledky dosiahnuté prostredníctvom zásahov, no ešte stále sa zameriava skôr na výstupy, nie na výsledky;

66.  súhlasí s výhradami generálneho riaditeľa GR REGIO z jeho výročnej správy o činnosti týkajúcej sa riadenia EFRR/Kohézneho fondu a kontrolných systémov za programové obdobie 2007 – 2013 v 12 členských štátoch (77 programov) a programov EÚS; zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky;

67.  súhlasí s výhradami generálneho riaditeľa GR AGRI v jeho výročnej správe o činnosti týkajúce sa nasledujúcich výdavkových položiek:

   ABB02 – výdavky na trhové opatrenia: kde je 77,7 milióna EUR vystavených riziku a osem prvkov výhrady; zahŕňajúce štyri programy pomoci v siedmych členských štátoch : Rakúsko, Francúzsko (kde sa to týka dvoch opatrení pomoci), Holandsko, Poľsko, Španielsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo;
   ABB03 – Priame platby: kde je 831,6 milióna EUR vystavených riziku, zahŕňajúcich 15 platobných agentúr v šiestich členských štátoch: Španielsko (kde sa to týka 10 platobných agentúr), Francúzsko, Spojené kráľovstvo (Rural payment Agency v Anglicku), Grécko, Maďarsko a Portugalsko;
   ABB04 – výdavky na rozvoj vidieka: z čoho je 532,5 milióna EUR vystavených riziku; zahŕňajúce 28 platobných agentúr v 16 členských štátoch: Bulharsko, Nemecko (kde sa to týka troch platobných agentúr), Dánsko, Španielsko (šesť platobných agentúr), Francúzsko (2 platobné agentúry), Spojené kráľovstvo (dve platobné agentúry), Maďarsko, Grécko, Taliansko (kde sa to týka štyroch platobných agentúr), Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko;
   ABB05 – výdavky IPARD na Turecko: kde je 5,07 milióna EUR vystavených riziku;

zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky;

68.  súhlasí s výhradami generálneho riaditeľa GR EMPL z jeho výročnej správy o činnosti; konštatuje, že v jeho výročnej správe o činnosti sa uvádza výhrada k platbám vykonaným v roku 2014 v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 so sumou vystavenou riziku vo výške 169,4 milióna EUR, zahŕňajúcou výdavky na systémy riadenia kontroly v 36 osobitných operačných programoch Európskeho sociálneho fondu (ESF) v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a v Spojenom kráľovstve v programovom období 2007 – 2013; zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky;

69.  žiada generálneho riaditeľa GR DEVCO, aby vo svojej výročnej správe o činnosti poskytol uistenie viac diferencované podľa rizika a aby následne zameral viac svojich kontrolných zdrojov na oblasti, na ktoré sa vzťahujú osobitné výhrady;

70.  vyzýva Radu, aby prijala obozretnejšiu pozíciu k absolutóriu, a víta kritický postoj Švédska a Spojeného kráľovstva, ktoré žiadajú Komisiu a Dvor audítorov, aby:

   sa zamerali na oblasti a príjemcov s vysokým rizikom chyby namiesto pridávania viac kontrol pre všetkých;
   sa zamerali skôr na kontroly ex-ante než na kontroly ex post;
   ponechali jednomyseľne dohodnuté výdavkové stropy, najmä zachovaním fiškálnej disciplíny v súvislosti so záväzkami, účinne rušili viazanosť nevyužitých rozpočtových prostriedkov s cieľom vytvoriť priestor pre nové priority a programy, zvýšili transparentnosť poskytovaním dlhodobých predpovedí, zabezpečili rovnováhu medzi záväzkami a platbami a znížili príliš vysoké hotovostné zostatky vo finančných nástrojoch vzhľadom na skutočnosť, že v týchto nástrojoch sa blokuje viac ako 14 miliárd EUR nevyužitých prostriedkov, ktoré by mohli byť použité na naliehavé potreby a priority;

víta tiež výzvu Švédska a Spojeného kráľovstva orgánom členských štátov, aby lepšie využili dostupné informácie na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu chýb pred deklarovaním výdavkov Komisii;

Zhrnutie

71.  Konštatuje, že pokiaľ ide o udelenie absolutória:

   a) medzi priority patrí vyvážený prístup medzi tradičnými metódami a posilneným zameraním na výkonnosť a výsledky, pričom sa v každom prípade zohľadňujú povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, sektorové politiky a flexibilita potrebná na vyrovnanie sa s nepredvídanými udalosťami;
   b) požaduje sa zlepšenie dostupnosti a riadenia údajov na deklarovanie výkonnosti a výsledkov;
   c) oceňuje sa posilnené prepojenie rozpočtu Únie s kľúčovými politickými stratégiami a koncepciami Únie (stratégia Európa 2020) a ich vzájomný vzťah s kľúčovými sektorovými politikami;
   d) dodržiava sa zlepšené riadenie a metódy kontroly v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;
   e) poskytuje sa priestor na nadviazanie na zistenia z predchádzajúcich postupov absolutória formou pravidelných následných opatrení;
   f) vyjadruje poľutovanie nad významným nárastom chybovosti operačných výdavkov v rámci priameho hospodárenia Komisie, ktorá sa prvýkrát zvýšila na úroveň chybovosti výdavkov v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi;
   a) najväčší podiel tvoria stále z príspevky členských štátov v závislosti od ich hrubého národného dôchodku (HND). V roku 2014 tento príspevok predstavoval 94,9 miliardy EUR;
   b) medzi ďalšie zdroje patria platby na základe DPH vybranej v členských štátoch, ktorých celková výška je 17,7 miliardy EUR;
   c) clá a poľnohospodárske poplatky predstavujú tretí zásadný zdroj vo výške 16,4 miliardy EUR;

B. Osobitné kapitoly

Všeobecné rozpočtové a finančné hospodárenie

72.  poukazuje na to, že riadne finančné hospodárenie je o skutočných výsledkoch rozpočtu Únie, samozrejme pod podmienkou, že rešpektujú pravidlá zákonnosti a riadnosti a prispievajú k pridanej hodnote rozpočtu Únie z hľadiska Únie; zdôrazňuje, že minimalizácia mier chybovosti a prípadov podvodov je nevyhnutnou podmienkou dodržiavania zásad riadneho finančného hospodárenia;

73.  zdôrazňuje, že miera chybovosti neznamená nevyhnutne podvod, neefektívnosť alebo plytvanie, ale odhad finančných tokov, ktoré nemali byť vyplatené, pretože sa nepoužili v súlade s pravidlami a nariadeniami; zdôrazňuje však, že prudký nárast závažných chýb v rámci postupov verejného obstarávania je dôvodom vážneho znepokojenia, pretože členské štáty majú dlhoročné skúsenosti s platnými pravidlami verejného obstarávania, a ak už čelia ťažkostiam v súvislosti s týmito pravidlami, neveští to nič dobré, keď majú prispôsobiť vnútroštátne právne predpisy a postupy novým smerniciam o verejnom obstarávaní a koncesiách; uznáva, že miera chybovosti nie je pre občanov Únie dostatočne zrozumiteľná, a v tejto súvislosti žiada Dvor audítorov, aby začal diskusiu s Komisiou s cieľom zistiť prípadné metodické nedostatky a dohodnúť sa na spoločných normách vo vykazovaní chybovosti;

74.  odporúča, aby sa pravidlá a nariadenia overovali prostredníctvom postupu hodnotenia vplyvu právnych predpisov (RIA)(85) s cieľom overiť ich zlučiteľnosť a súlad s potrebami a cieľmi Únie, ako je to v prípade systémov úhrad nákladov, pričom najtypickejšie príklady chýb zahŕňajú platby za neoprávnené náklady (41 %) a chyby vo verejnom obstarávaní (27 %); poznamenáva, že tieto chyby sa môžu líšiť od podvodu alebo aktu úmyselného klamania na získanie prospechu;

75.  upozorňuje v tejto súvislosti, že plnenie rozpočtu Únie za rok 2014 sa vykonávalo v rámci odlišných regulačných rámcov vzhľadom na skutočnosť, že v tom roku existovali dva platné rámce, a to na roky 2007 – 2013 a na roky 2014 – 2020;

76.  zdôrazňuje preto, že je správne a dôležité rozlišovať medzi rôznymi typmi chybovosti v súvislosti s rôznymi typmi rozpočtových výdavkov Únie, ktoré sú prideľované podľa rôznych kritérií, a preto je veľmi ťažké porovnávať ich;

77.  konštatuje, že v úsilí o podporu posilnenej kultúry výkonnosti venuje výročná správa Dvora audítorov za rok 2014 veľkú pozornosť otázkam výkonnosti rozpočtu Únie, keďže pilotne skúmala skutočnú komplementaritu medzi financovaním z rozpočtu Únie a stratégiou Európa 2020; konštatuje, že Dvor audítorov zdôraznil a zistil nízke a slabé prepojenie medzi partnerskými dohodami / operačnými programami a stratégiou Európa 2020; upozorňuje však, že takáto komplementarita by sa mala posudzovať v celkovom rámci poslaní jednotlivých fondov podľa ich cieľov zakotvených v Zmluve vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

78.  vyjadruje znepokojenie nad mierou čerpania finančných prostriedkov v členských štátoch, ktorá je rôzna, od 50 % do 92 %; vyzýva Komisiu, aby predložila podrobnú analýzu dôvodov, prečo niektoré regióny stále vykazujú nízke miery čerpania, a posúdila konkrétne spôsoby nápravy štrukturálnych problémov, ktoré spôsobujú uvedené nerovnováhy;

79.  oceňuje inovačný charakter výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014, ktorej súčasťou je prístup založený na výsledkoch a výkonnosti, ktorý posudzuje uplatňovanie a orientáciu zásahov rozpočtu Únie v porovnaní s prioritami stratégie Európa 2020; domnieva sa, že koncepcia prístupu zameraného na výsledky a výkonnosť by sa mala uplatňovať v nadchádzajúcich rokoch pri vypracúvaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny (CSR) v súvislosti s európskym semestrom;

80.  zdôrazňuje, že zistenia a výsledky Dvora audítorov poukazujú na potrebu uplatňovať opatrenia na zlepšenie výkonnosti rozpočtu a noriem zdieľaného hospodárenia;

Výkonnosť rozpočtu

81.  poznamenáva, že výkonnosť rozpočtu znamená primerané zameranie výdavkov z rozpočtu Únie na skutočné priority Únie v danom období;

82.  upozorňuje, že kultúra výkonnosti je založená na troch základných pilieroch: stratégia, zjednodušovanie, a rozpočtový postup;

83.  odporúča pokračovať v procese zjednodušovania postupov a obsahu rozpočtu, čo povedie k zníženiu nadmerného administratívneho zaťaženia a k obmedzeniu tzv. pozlacovania v niektorých členských štátoch; zdôrazňuje, že proces zjednodušovania by nemal viesť k deregulácii a nemal by znamenať opomenutie kontrolných mechanizmov a postupov, napr. auditov ex ante; zdôrazňuje, že zjednodušovanie by nemalo spôsobovať príliš časté zmeny regulačného rámca, čo vedie k ďalšej záťaži pre administratívu a príjemcov, čím sa oslabuje zamýšľaný pozitívny vplyv zjednodušovania; víta existenciu skupiny na vysokej úrovni vytvorenej Komisiou a očakáva výsledky;

84.  odporúča zlepšenie rozpočtového postupu pokiaľ ide o poskytovanie informácií o výkonnosti a riadenie vrátane nákladovej účinnosti kontrol, vyhlásenia o vierohodnosti a absolutória, projektových databáz a komunikácie;

85.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila komunikáciu a spoluprácu medzi aktérmi zapojenými do plánovania a plnenia rozpočtu a udeľovania absolutória, a so širšou verejnosťou, zosúladením očakávaní, výmenou skúseností s plnením a podávaním správ o dosiahnutých výsledkoch;

86.  vyzýva Komisiu, aby zvážila využitie nástrojov, ako sú sociálne médiá, prieskumy a špecializované skupiny s cieľom merať informovanosť verejnosti a posúdiť spôsoby, ako možno v budúcnosti zlepšiť ich stratégiu komunikácie s občanmi o výsledkoch projektov;

87.  víta vytvorenie novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre rozpočet založený na výkonnosti s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie zásad rozpočtovania založeného na výkonnosti a zameraného na výsledky;

88.  odporúča zodpovedajúce zlepšenie v oblastiach, ako je zosúladenie intenzity kontrol s rizikom, mapovanie vykazovania výkonnosti alebo spoľahlivosť výsledkov kontrol nahlásených členskými štátmi;

89.  berie na vedomie, že Komisia vytvorila obrovské analytické kapacity zamerané hlavne na oblasti relevantné pre jednotlivé generálne riaditeľstvá bez dôkladnej analýzy horizontálnych, multidisciplinárnych otázok a skutočných výsledkov jej politík (spolu)financovaných z rozpočtu Únie;

90.  odporúča zamerať sa na prístup založený na výkonnosti a na otázku nedokonalosti/zlyhaní trhu, keďže tento prístup umožňuje sústrediť financovanie Únie na oblasti, kde možno najlepšie vyhovieť kritériám hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti; poukazuje na to, že návrh by mal byť prispôsobený súboru rôznych typov nedokonalosti/zlyhaní trhu, pričom jeden súvisí s informačnou asymetriou a druhý s komerčnými hodnoteniami výnosnosti, ktoré vo všeobecnosti nezahŕňajú všetky pozitívne externality a širšie sociálne prínosy, pričom obe sú oprávnene podporované z prostriedkov Únie;

91.  navrhuje, aby Komisia pri hodnotení pridanej hodnoty Únie prijala kritérium založené na tom, čo by sa pravdepodobne stalo v prípade, že príslušný projekt alebo činnosť by sa uskutočnili alebo by nedostali finančné prostriedky z Únie;

92.  naliehavo žiada o objasnenie, koľko peňazí z európskych fondov sa zaplatilo médiám v každom členskom štáte, ktoré médiá dostali platby a či sa tak dialo s cieľom zvýšiť informovanosť o týchto fondoch, alebo z iných dôvodov;

Zdieľané hospodárenie:

93.  pripomína, že veľkú časť zodpovednosti za správne prideľovanie prostriedkov z rozpočtu Únie nesú členské štáty, keďže 76 % výdavkov sa vynakladá v rámci zdieľaného hospodárenia; zdôrazňuje, že členské štáty majú dôležitú zodpovednosť za správne a zákonné plnenie rozpočtu Únie, ak zodpovedajú za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie;

94.  zdôrazňuje, že kľúčom k správnemu prideľovaniu prostriedkov je správne vymedzenie potrieb Únie spolu s rozvojovými prioritami členských štátov;

95.  zdôrazňuje, že čím viac sa členské štáty usilujú splniť vnútroštátne a kvantifikované ciele stratégie Európa 2020, tým viac môžu byť rozpočtové výdavky Únie cielené, a čím viac budú tieto ciele odrážať skutočné hospodárske, sociálne, územné a environmentálne potreby, tým lepšie bude Únia zabezpečovať náležité podmienky pre riadne finančné hospodárenie; v tejto súvislosti odporúča vytvorenie stálej platformy zloženej zo zastúpení Komisie, národných vlád vrátane stálych zastúpení v Únii, regionálnych vlád a orgánov;

96.  súhlasí so zisteniami Dvora audítorov, že Komisia, vnútroštátne orgány a nezávislí audítori musia využívať všetky dostupné relevantné informácie na predchádzanie chybám alebo ich odhaľovanie a nápravu pred refundáciou nákladov; dôrazne uvádza, že keď sú údaje dostupné, Komisia, vnútroštátne orgány a nezávislí audítori by nemali mať dôvod neprijať primerané opatrenia na predchádzanie chybám, ich odhaľovanie a nápravu;

97.  vyzýva Dvor audítorov, aby spolu s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi vyvinul systém, ktorý mu umožní hodnotiť opatrenia, ktoré členské štáty prijali na základe jeho odporúčaní;

98.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenia k tomu, aby partnerské dohody a operačné programy vo väčšej miere transponovali stratégiu Európa 2020, a zároveň uplatňovali koncepciu spoločných ukazovateľov výsledkov, ako sa navrhuje v správe Dvora audítorov za rok 2014;

99.  považuje za vhodné, aby Európsky parlament a Rada spoločne našli spôsob, ako vyriešiť otázku výdavkov členských štátov v rámci zdieľaného hospodárenia;

100.  podporuje začlenenie CSR do dohôd o partnerstve;

101.  nalieha na Komisiu, aby zintenzívnila rokovania s členskými štátmi o potrebe zverejňovania národných vyhlásení a ročných súhrnov;

Finančné opravy a vymáhanie platieb

102.  je znepokojený tým, že v prípade finančných opráv vykonaných v roku 2014 (v porovnaní s platbami prijatými Úniou) niektoré členské štáty vykázali až trojnásobok priemerného percentuálneho podielu 2,3 % (Slovensko 8,7 %, Česká republika 8,1 %, Grécko 4,7 %);

103.  poznamenáva, že za programové obdobie 2007 – 2013 bolo potvrdených 209 miliónov EUR finančných opráv v rámci ESF a 156 miliónov EUR bolo implementovaných, z čoho 95 miliónov EUR bolo potvrdených v roku 2014; poznamenáva, že členské štáty s najvyššou úrovňou opráv sú Španielsko (56 miliónov EUR), Rumunsko (43 miliónov EUR), Poľsko (32 miliónov EUR) a Francúzsko (20 miliónov EUR);

104.  uvádza, že kumulatívne opravené sumy v politike súdržnosti za roky 2007 – 2013 predstavujú 0,9 % rozpočtových prostriedkov; súhlasí s názorom Komisie, že finančné opravy za obdobie 2007 – 2013 sa podľa očakávaní v nasledujúcich rokoch zvýšia, keďže tieto programy sa začínajú uzatvárať;

105.  poznamenáva, že v programoch EFRR/KF Komisia kumulatívne od začiatku programového obdobia 2007 – 2013 nariadila finančné opravy vo výške približne 2 miliardy EUR, čo zahŕňa 782 miliónov EUR finančných opráv uplatnených členskými štátmi pred alebo súčasne s deklarovaním výdavkov Komisii; so znepokojením konštatuje, že dotknutými členskými štátmi sú najmä Česká republika (719 miliónov EUR), Maďarsko (298 miliónov EUR), Grécko (257 miliónov EUR), Španielsko (237 miliónov EUR), Slovensko (152 miliónov EUR), Rumunsko (146 miliónov EUR) a Taliansko (105 miliónov EUR);

106.  poznamenáva, že v prípade ESF sú členské štáty s najvyššou úrovňou kumulatívnych finančných opráv Rumunsko (355 miliónov EUR), Španielsko (213 miliónov EUR) a Poľsko (152 miliónov EUR);

107.  domnieva sa, že finančné opravy a vymáhanie platieb sú účinnými prostriedkami na ochranu rozpočtu Únie; ľutuje však, že v dôsledku právneho rámca na ochranu finančných záujmov Únie, zložitosti súvisiacich postupov a množstva kontrolných mechanizmov zapojených v mnohých oblastiach sa chyby dajú opraviť až niekoľko rokov potom, ako k nim došlo;

Ochrana finančných záujmov

108.  zdôrazňuje, že korupcia a podvody narúšajú dôveru vo verejné inštitúcie a demokraciu, a ohrozujú fungovanie vnútorného trhu Únie; poznamenáva, že je potrebný integrovaný prístup, v ktorom európske inštitúcie a členské štáty spolupracujú; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niekoľko inštitúcií Únie (Komisia a agentúry, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Dvor audítorov), informujú o podvodoch rôznymi spôsobmi;

109.  odporúča Komisii, aby všetky mechanizmy podávania správ spojila do jedného uceleného systému na ochranu finančných záujmov Únie, čím sa dosiahne účinnejší boj proti podvodom a korupcii; pripomína dôležitosť súdržných právnych predpisov v rámci Únie na účinný boj proti organizovanej trestnej činnosti na nadnárodnej úrovni;

110.  poukazuje na to, že transparentnosť je najúčinnejším nástrojom na boj proti zneužívaniu a podvodom; vyzýva Komisiu, aby zlepšila právne predpisy v tomto smere a stanovila povinnosť zverejňovať údaje o všetkých príjemcoch finančných prostriedkov Únie vrátane údajov o subdodávkach;

111.  naliehavo žiada Komisiu, aby sa pripojila k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii (ETS č. 173) Rady Európy a urýchlila rokovania o účasti Únie v skupine štátov proti korupcii (GRECO) s cieľom prispieť ku koordinácii protikorupčných politík v Európe;

112.  vyzýva Komisiu, aby prijala plnú zodpovednosť za vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov späť do rozpočtu Únie a aby stanovila jednotné zásady vykazovania vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť súbor porovnateľných, spoľahlivých a primeraných údajov;

113.  víta vyhlásenie Komisie v jej výročnej správe o ochrane finančných záujmov z roku 2014, v ktorom pripomína, že smernica o ochrane finančných záujmov EÚ, ako aj nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry (nariadenie o Európskej prokuratúre) „by mali doplniť a posilniť právny rámec a značne posilniť boj proti podvodom“; opakuje svoje postoje v súvislosti s naliehavou potrebou čo najskôr prijať smernicu o ochrane finančných záujmov EÚ, ktorej pôsobnosť bude zahŕňať DPH a jednoznačné vymedzenie porušení tejto smernice, minimálne pravidlá pre najvyššie tresty odňatia slobody, ktoré bude možné uložiť, a minimálne pravidlá týkajúce sa premlčania; pripomína vec „Taricco“, v ktorej Súdny dvor Európskej únie upriamil pozornosť na skutočnosť, že podvody s DPH sú zahrnuté vo vymedzení pojmu podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Spoločenstva z roku 1995; vyzýva Komisiu, aby objasnila vzťahy medzi Eurojustom, Európskou prokuratúrou (EPPO) a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a aby preskúmala možnosti dôraznejšieho integrovaného prístupu týchto agentúr v záujme zefektívnenia vyšetrovaní;

114.  víta rozhodnutie Komisie posilniť transparentnosť tým, že zlepší svoj systém expertných skupín, najmä pokiaľ ide o postup výberu odborníkov, vypracovaním novej politiky v oblasti konfliktu záujmov týkajúcej sa odborníkov vymenovaných na základe ich osobnej spôsobilosti, ktorá Európskemu parlamentu umožní priamy vplyv na ich výber; berie na vedomie požiadavku, aby odborníci boli podľa potreby zaregistrovaní v registri transparentnosti; naliehavo však vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní pozmeňujúcich návrhov k súčasným horizontálnym pravidlám vzťahujúcim sa na expertné skupiny zohľadnila odporúčania európskeho ombudsmana týkajúce sa zloženia expertných skupín, ako aj odporúčania uvedené v štúdii s názvom Zloženie expertných skupín Komisie a stav registra expertných skupín, aby tak vytvorila systematickejší a transparentnejší prístup; žiada Komisiu, aby nadviazala dialóg s Európskym parlamentom ešte pred tým, ako sa tieto pravidlá formálne prijmú, a to najmä v súvislosti s pripravovanou správou Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre právne veci o tejto otázke; nabáda európske agentúry, aby zvážili reformy v podobnom duchu;

115.  zdôrazňuje, že členské štáty nesledujú údajné prípady podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré im predkladá OLAF; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, a OLAF, aby naďalej podporoval členské štáty pri zlepšovaní ich výkonnosti pri prevencii a odhaľovaní podvodov poškodzujúcich európske fondy;

116.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala systém prísnych ukazovateľov a jednotných kritérií; vyjadruje znepokojenie nad spoľahlivosťou a kvalitou údajov, ktoré poskytujú členské štáty; vyzýva preto Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zaručiť komplexné, presné a spoľahlivé údaje pri zohľadnení cieľa úplného zavedenia jednotného systému auditu;

117.  opakuje svoju žiadosť, aby Komisia dvakrát ročne predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako inštitúcie Únie vykonávajú svoje vnútorné protikorupčné politiky, a so záujmom očakáva uverejnenie nasledujúcej správy začiatkom roka 2016; žiada Komisiu, aby do nej vložila kapitolu o výsledkoch inštitúcií Únie v boji proti korupcii, a zastáva názor, že budúce správy Komisie o boji proti korupcii by sa mali vždy vzťahovať na všetky inštitúcie a orgány Únie;

118.  vyjadruje znepokojenie nad údajmi siete Eurodad o praní špinavých peňazí, na základe ktorých hrozí najväčšie riziko takéhoto konania v Luxembursku a Nemecku; považuje za nevyhnutné, aby členské štáty plne transponovali smernicu Únie o praní špinavých peňazí a zaviedli verejný register vlastníctva spoločností vrátane trustov;

119.  vyzýva na prechod z dobrovoľného na povinný register Únie pre všetkých lobistov vykonávajúcich svoju činnosť pri Komisii;

120.  domnieva sa, že prvá dvojročná správa Komisie o boji proti korupcii je sľubným pokusom o lepšie pochopenie problematiky korupcie vo všetkých jej rozmeroch, vypracovanie účinných riešení v záujme boja proti nej a o vytvorenie podmienok pre posilnenú zodpovednosť verejnej sféry voči občanom Únie; v tejto súvislosti opätovne potvrdzuje dôležitosť politiky Únie vyznačujúcej sa nulovou toleranciou voči podvodom, korupcii a tajným dohodám; považuje však za poľutovaniahodné, že v tejto správe nie sú uvedené protikorupčné politiky samotných inštitúcií Únie;

121.  žiada, aby Komisia najneskôr vo svojej druhej správe o boji proti korupcii vykonala na úrovni inštitúcií Únie aj členských štátov ďalšiu analýzu prostredia, v ktorom sa politiky vykonávajú, s cieľom určiť základné kritické faktory, zraniteľné oblasti a rizikové faktory vedúce ku korupcii;

122.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne splnila svoje ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN proti korupcii;

Miera chybovosti vo všeobecnosti

123.  so znepokojením konštatuje, že najčastejšími druhmi zistených chýb sú zahrnutie neoprávnených nákladov do výkazov nákladov (41 %), závažné chyby v oblasti verejného obstarávania (27 %) a nesprávne deklarovanie plochy poľnohospodármi (20 %);

124.  konštatuje však, že miera závažných chýb členských štátov vo verejnom obstarávaní v oblasti regionálnej politiky sa výrazne znížila zo 45 % v roku 2013 na 25 % všetkých kvalifikovaných chýb za spojenú oblasť politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v roku 2014;

125.  považuje za znepokojujúce, že v mnohých prípadoch vyčísliteľných chýb mala Komisia, vnútroštátne orgány alebo nezávislí audítori dostatočné informácie na to, aby chybám predišli, aby ich zistili a opravili pred schválením výdavkov; ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť mohla byť výrazne nižšia;

126.  konštatuje, že v prípade programov založených na nárokoch je odhadovaná chybovosť na úrovni 2,7 % (3 % v roku 2013), čo je výrazne nižšia hodnota ako pri úhradách výdavkov, ktorých odhadovaná chybovosť dosiahla 5,5 % (5,6 % v roku 2013); žiada Komisiu, aby podľa potreby v záujme zjednodušenia prehodnotila prechod od systému úhrad na systém založený na nárokoch;

Najlepšie postupy

127.  nalieha na členské štáty, aby pristupovali k svojim záväzkom v plnení cieľov Únie v rámci stratégie Európa 2020 zodpovedne, tak ako v prípade CSR a postupu európskeho semestra; prejavila by sa tak viditeľná zmena v chápaní výkonnosti, ktorá by sa ďalej mala prejaviť vykonávaním hodnotiacich postupov s vplyvom, ako sú napr. výkonnostná rezerva pre zodpovedných príjemcov, ako aj sankcie a obmedzenia pre ostatných;

Hodnotenie a analýza hlavných výsledkov rozpočtu Únie za rok 2014

128.  poznamenáva, že suma približne 142,5 miliardy EUR za rok 2014 predstavuje takmer 2 % celkových verejných výdavkov v členských štátoch Únie, alebo 1 % HDP Únie;

129.  žiada, aby sa identifikácia skutočných vplyvov čerpania rozpočtu Únie na makroekonomické ukazovatele Únie stala predmetom postupu udeľovania absolutória;

130.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 47 % príspevkov na nástroje finančného inžinierstva (NFI) bolo ku koncu roka 2013 vyplatených konečným príjemcom v rámci zdieľaného hospodárenia (37 % na konci roka 2012) a že hotovosť držaná v NFI v rámci nepriameho hospodárenia je aj naďalej vysoká (1,3 miliardy EUR v roku 2014;  1,4 miliardy EUR v roku 2013);

131.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov Komisii, aby predložila legislatívny návrh na zmenu platného nariadenia o predĺžení obdobia oprávnenosti NFI podľa nariadenia (ES) č. 1083/2006 a odpoveď Komisie naň;

132.  na základe odporúčania Dvora audítorov vyzýva Komisiu, aby pri rozpočtovom a finančnom hospodárení zohľadnila kapacitné obmedzenia v niektorých členských štátoch s cieľom predísť nedostatočnému využívaniu prostriedkov a zvýšiť miery čerpania najmä v oblasti EŠIF, berie tiež na vedomie doteraz prijaté opatrenia, ako napríklad vytvorenie pracovnej skupiny pre lepšie plnenie rozpočtu, ktoré už prinieslo zlepšenia;

133.  žiada Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom znížiť nesplatené záväzky vrátane včasného ukončenia programov za obdobie 2007 – 2013 a zníženia hotovostných zostatkov spravovaných fiduciármi;

134.  opäť zdôrazňuje, že Komisia by mala každoročne vypracovať dlhodobú prognózu hotovostných tokov zahŕňajúcu rozpočtové stropy, platobné potreby, kapacitné obmedzenia a prípadné rušenia záväzkov s cieľom dosiahnuť lepšie zosúladenie platobných potrieb a disponibilných finančných prostriedkov(86);

135.  zastáva názor, že revízia VFR v polovici trvania, ktorú má Komisia predložiť do konca roka 2016, je prvou a najlepšou príležitosťou na štrukturálne riešenie vysokej úrovne neuhradených záväzkov (RAL); naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na revíziu nariadenia o VFR s cieľom napraviť, okrem iného, RAL;

Neuhradené platby

136.  zdôrazňuje, že záväzky prijaté v roku 2014 predstavovali 109,3 miliardy EUR t. j. 76,6 % dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov a že v dôsledku toho je v roku 2015 k dispozícii veľký objem rozpočtových prostriedkov na záväzky (s prenesenou sumou 12,1 miliardy EUR sa tento strop zvyšuje o 16,5 miliardy EUR);

137.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci je úroveň platieb naďalej vyššia ako strop VFR a použila sa rezerva na nepredvídané udalosti, objem neuhradených žiadostí o platby sa zvýšil o 1,4 miliardy EUR na 25,8 miliardy EUR; zdôrazňuje, že je dôležité plne rešpektovať spoločné vyhlásenie o pláne platieb na roky 2015 – 2016 dohodnutom medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou v nadväznosti na spoločný záväzok znížiť počet neuhradených žiadostí o platbu za programy politiky súdržnosti v období 2007 – 2013 na približne 2 miliardy EUR do konca roka 2016; zastáva názor, že de facto tento stav predstavuje porušenie článku 310 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že príjmy a výdavky v rozpočte musia byť v rovnováhe;

138.  zdôrazňuje, že zníženie úrovne nesplatených záväzkov je podľa predpovedí dočasné z dôvodu požadovaného zvýšenia stropu VFR na rok 2015 a nasledujúce roky;

139.  upozorňuje najmä, že do konca roka 2014 platby členským štátom na viacročné EŠIF za obdobie 2007 – 2013(87) dosiahli úroveň 309,5 miliardy EUR (77 % z 403 miliárd EUR na všetky operačné programy), pričom päť členských štátov (konkrétne Česká republika, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko) predstavuje viac ako polovicu nevyužitých záväzkov viacročných EŠIF;

140.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že oneskorenia pri čerpaní prostriedkov z viacročných fondov sú závažné a môžu pre niektoré členské štáty predstavovať skutočný problém(88); v tejto súvislosti podporuje a uznáva užitočnosť uplatnenia možností flexibility vzhľadom na oneskorenia v začatí všetkých programov;

Príjmy

141.  poznamenáva, že príjmové toky sú založené na zásade viacerých zdrojov:

142.  víta skutočnosť, že z troch odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa dve odporúčania vykonávajú v plnom rozsahu a jedno odporúčanie sa vykonáva v niektorých bodoch;

HND

143.  zdôrazňuje, že kým sa nezmení systém vlastných zdrojov Únie, parameter HND je kľúčovým faktorom otázky príjmov rozpočtu Únie, že jeho správne a objektívne meranie je preto kľúčovou a jedinou vážnou otázkou témy príjmov v rámci súčasnej štruktúry rozpočtu Únie a že je veľmi dôležité disponovať spoľahlivými a flexibilnými databázami na výpočet príspevkov členských štátov;

144.  vyzýva preto Komisiu, aby vyhlásila, že údaje o HND predložené členskými štátmi sú spoľahlivé a ich príspevky sú preto správne;

145.  pripomína, že v roku 2014 viedla aktualizácia údajov o HND k úpravám príspevkov členských štátov v nebývalom rozsahu vo výške 9 813 miliónov EUR;

146.  zdôrazňuje, že dosah týchto veľkých revízií na zostatky HND by mohol byť nižší, keby existovala spoločná revízna politika Únie, v ktorej by sa zjednotil časový plán v prípade veľkých revízií;

147.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podvody v oblasti DPH, a najmä takzvané kolotočové podvody alebo podvody s neexistujúcimi obchodníkmi narúšajú hospodársku súťaž a pripravujú národné rozpočty o značné zdroje a poškodzujú rozpočet Únie; poukazuje na to, že výpadok príjmov z DPH a odhadované straty na výbere DPH dosiahli v roku 2013 úroveň 168 miliárd EUR; je znepokojený tým, že Komisia nemá spoľahlivé údaje o podvodoch s DPH a tzv. kolotočových podvodoch; konštatuje, že súčasný systém DPH je rozdrobený a vytvára značnú administratívnu záťaž, najmä pre MSP a internetové spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nový systém zodpovednosti za DPH ako vlastného zdroja nemohol úplne dosiahnuť cieľ zjednodušenia, a zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov za riešenie nedostatkov v EUROFISC a lepšiu koordináciu svojich politík prenášania daňovej povinnosti na uľahčenie výmeny informácií a pomoc v boji proti nezrovnalostiam a podvodom; žiada Komisiu, aby navrhla legislatívne zmeny s cieľom umožniť účinné krížové kontroly colných a daňových údajov a zamerať svoje monitorovanie členských štátov na zlepšenie včasnosti ich odpovedí na žiadosti o informácie a spoľahlivosť systému výmeny informácií o DPH;

Potrebné opatrenia

148.  žiada Komisiu, aby predložila analýzu týkajúcu sa budúcnosti financovania Únie hodnotiacu primeranosť základu vlastných zdrojov;

149.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy, ktoré predložila Komisia v roku 2013, na zavedenie spoločnej revíznej politiky Únie sa ešte neprijali, pričom Komisia neprijala žiadne ďalšie kroky napriek tomu, že 19 členských štátov uviedlo, že by sa aspoň čiastočne prispôsobili revíznej politike únie do septembra 2014;

150.  víta založenie skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; víta prvú hodnotiacu správu, ktorá bola predložená na konci roka 2014, a súhlasí s tým, že tomuto systému postupne začali dominovať príspevky členských štátov, so zvyškovou časťou nezávislých, skutočne európskych vlastných zdrojov; domnieva, že súčasný systém vlastných zdrojov by sa mal posunúť od súčasnej vnútroštátnej diskusie o čistých prispievateľoch a príjemcoch, ktorá je vzdialená od občanov Únie, smerom k systému, ktorý bude jednoznačne vo všeobecnom záujme Únie a jej politík;

151.  upozorňuje, že zmeny vyplývajúce z práce na výhradách by sa boli zmiernili, keby bol overovací cyklus Komisie kratší, a pripomína, že Európsky parlament na Komisiu naliehal už v minulom roku vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 týkajúcom sa absolutória za rozpočtový rok 2013:

   a) aby skrátila trvanie cyklu overovania HND;
   b) obmedzila používanie všeobecných výhrad na výnimočné prípady;

152.  s hlbokým znepokojením konštatuje, že Komisia oznámila, že budúci overovací cyklus bude dokončený až v roku 2019 a že výhrady pokryjú najmenej deväť rokov, tak ako v prípade predchádzajúceho cyklu;

153.  poukazuje na to, že podľa Dvora audítorov sa kvalita kontrol vykonaných colnými úradmi členskými štátmi nezlepšila; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aktualizovaná verzia príručky pre colnú kontrolu, ktorú vydala Komisia v roku 2014, nezahŕňa niektoré chyby zistené Dvorom audítorov, najmä pokiaľ ide o otázky, ako riešiť dovozy deklarované v iných členských štátoch;

154.  žiada Komisiu, aby:

   a) prijala opatrenia na zníženie počtu rokov, ktoré sú predmetom výhrad na konci nasledujúceho overovacieho cyklu na účely príspevkov založených na HND;
   b) zaviedla opatrenia potrebné na zníženie vplyvov revízií metód a zdrojov predkladaných členskými štátmi na zostavovanie ich HND;
   c) zlepšila platné usmernenia pre colné orgány členských štátov, pokiaľ ide o kontroly, ktoré vykonávajú (najmä audity po preclení); ako aj
   d) zabezpečila, aby členské štáty zaviedli primerané systémy na vypracúvanie a riadenie ich výkazov ciel a odvodov z produkcie cukru;
   e) rozšírila spôsobilosť posudzovania rizika Eurofisc na systém VIES (medzinárodný systém výmeny informácií o DPH);

Najlepšie postupy

155.  na strane príjmov sa nevyskytli závažné chyby, čo je sám o sebe príklad najlepšieho postupu, ako aj súčasný postup príspevkov členských štátov založený na HND, ktorý dosiaľ dáva zmysel; avšak aby tento model fungoval aj naďalej, vyžaduje si neustále hodnotenie hospodárskych výsledkov členských štátov; alternatívna možnosť – zvýšenie základu vlastných zdrojov je do budúcnosti stále aktuálnou otázkou;

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Všeobecné otázky

156.  víta skutočnosť, že štruktúra výročnej správy Dvora audítorov po prvýkrát kopíruje okruhy VFR, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014; v roku 2013 mala táto kapitola názov Výskum a iné vnútorné politiky; poznamenáva však, že táto štrukturálna zmena znižuje porovnateľnosť zistení Dvora audítorov s výsledkami z predchádzajúcich rokov;

157.  poznamenáva tiež, že výskum a inovácia predstavujú 61 % (8,1 miliardy EUR) výdavkov a realizujú sa prostredníctvom siedmeho rámcového programu pre výskum a technický rozvoj na obdobie rokov 2007 – 2013 (RP7) a program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2014 – 2020 v programoch v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (1,5 miliardy EUR), vesmírnych programoch (1,4 miliardy EUR), dopravy (0,8 miliardy EUR) a ďalšie akcie a programy (1,5 miliardy EUR) predstavujú zvyšných 39 %;

158.  pripomína, že okruh 1a VFR bol výrazne znížený počas rokovaní o VFR (- 24 % v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie); berie na vedomie, že okruh 1a zahŕňa výdavky na skvalitnenie výskumu a inovácií, posilnenie systémov vzdelávania a podporu zamestnanosti, zabezpečenie jednotného digitálneho trhu, presadzovanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti, modernizáciu odvetvia dopravy a zlepšovanie podnikateľského prostredia najmä pre malé a stredné podniky (MSP);

159.  zdôrazňuje, že 90 % výdavkov v tejto oblasti predstavujú granty pre súkromných a verejných príjemcov;

160.  víta skutočnosť, že z deviatich odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 boli tri odporúčania vykonané v plnom rozsahu a šesť odporúčaní bolo vykonaných vo väčšine hľadísk;

Stratégia Európa 2020

161.  uvedomuje si, že celkový počet dohôd o grante pre RP7 predstavuje 26 078 (z čoho celkovo 9 627 bolo uzavretých); Komisia zároveň spustila pracovný program na roky 2014 – 2015 v rámci programu Horizont 2020, ktorý bol veľmi úspešný. Do 25. februára 2015 bolo prijatých 46 097 návrhov: v rámci 79 uzatvorených výziev bolo oprávnených 25 903 návrhov, 3 765 z nich bolo vybraných na financovanie a 1 410 dohôd o grante bolo podpísaných;

162.  víta skutočnosť, že Komisia dokázala splniť väčšinu cieľov kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI); pochybuje však, že cieľ investovať v roku 2020 do výskumu a vývoja 3 % HDP Únie sa dá splniť; vyzýva všetky členské štáty, aby vynaložili úsilie o zvládnutie tejto výzvy; poznamenáva, že situácia sa zdá obzvlášť zložitá v prípade Chorvátska, Fínska, Luxemburska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Švédska; vyzýva Komisiu, aby vyvodila potrebné závery pre nadchádzajúcu revíziu VFR v polovici trvania, ktorá má byť predložená do konca roku 2016;

163.  víta vplyv európskeho výskumu (sietí) na boj proti ebole, zlepšenie liečby rakoviny, vytvorenie jednotného európskeho priestoru pre klinický výskum, boj proti povodniam, zvýšenie potravinovej bezpečnosti a zlepšenie bezpečnosti výletných lodí, aby sme spomenuli aspoň niektoré z nich;

164.  víta skutočnosť, že hodnotenie ex post RP7 bolo k dispozícii v novembri 2015; očakáva, že zistenia a odporúčania z neho sa ešte budú môcť zohľadniť v pracovných programoch Horizont 2020;

165.  so záujmom berie na vedomie prvé dostupné informácie o správe o stave Únie inovácií za rok 2015(89), ktorá poskytuje aktuálne informácie o stave vykonávania 34 záväzkov prijatých v rámci hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 s názvom Únia inovácií;

166.  pripomína, že spoločenská výzva 6 (SC6), najmä spoločenské a humanitné vedy, bola prioritou Európskeho parlamentu, ktorá bola zavedená v priebehu vývoja programu Horizont 2020; pripomína význam tejto zložky v oblastiach, v ktorých Únia čelí špecifickým problémom, ako je boj proti nezamestnanosti, radikalizácii, terorizmu, podpora migrantov, správa hospodárskych a menových vecí a boj proti nerovnosti; je preto znepokojený, že v priebehu realizačnej fázy programu boli sociálne a humanitné vedy znížené ako priorita zrušením ich cieleného vedenia a znížením viazaných prostriedkov o 40 % v čase, keď sa celkové krytie Horizontu 2020 vo VFR 2014 – 2020 zvýšilo;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

167.  upozorňuje, že:

   a) všeobecné závery a pripomienky týkajúce sa zdieľaného hospodárenia sú platné pre konkurencieschopnosť;
   b) existuje súčinnosť a integrovaný prístup medzi rôznymi typmi nástrojov na podporu výskumu, vývoja a inovácií (R&D&I), mali by sa však ďalej zlepšovať;
   c) v programe Horizont 2020 sa uplatňujú jednoduchšie pravidlá v porovnaní s RP7; na druhej strane v rámci programu Horizont 2020 sú podporované oblasti, ktoré sú potenciálne rizikovejšie, ako sú podnikateľsky orientované projekty s účasťou MSP a použitím nových inovatívnych nástrojov vrátane finančných nástrojov;

168.  vyzýva príjemcov, aby čo najviac využívali audítorské osvedčenia, keďže tieto osvedčenia znižujú mieru chybovosti o 50 % v porovnaní s neoverenými žiadosťami o uhradenie nákladov; domnieva sa však, že chybovosť zistená vonkajšími audítormi by sa mala podstatne zlepšiť vzhľadom na vysoko špecializovanú podporu poskytovanú Komisiou; v tejto súvislosti víta všetky usmernenia, semináre, vzory a zoznam najčastejších chýb, ktoré Komisia poskytla príjemcom a kontrolným orgánom, vyzýva však Komisiu, aby prijala inkluzívnejšie opatrenia na zabezpečenie presnejšieho uvádzania chybovosti v nezávislých audítorských osvedčeniach;

169.  podporuje úsilie Komisie o vypracovanie ďalších opatrení riadenia rizík v oblasti výskumu; v tejto súvislosti víta, že v prípade auditov ex-post je výber účastníkov, u ktorých má prebehnúť audit, už vo veľkej miere založený na riziku: Komisia očakáva, že 83 % auditov uskutočnených v období rokov 2012 – 2016 bude vybraných podľa kritérií rizika;

170.  víta vytvorenie spoločného centra podpory, ktoré poskytuje pomoc všetkým výskumným službám v oblasti právnej podpory, auditu, obchodných procesov, informačných technológií a informácií a údajov;

171.  berie na vedomie, že dôležitá podpora výskumu a inovácií je súčasťou partnerských dohôd a operačných programov členských štátov a regiónov v rámci EŠIF, čím sa dosahuje vyššia súčinnosť; podpora predstavuje viac ako 42 miliárd EUR na základný výskum a inovácie a 118 miliárd EUR na výskum a inovácie v širšom zmysle;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

172.  je hlboko znepokojený tým, že Dvor audítorov analyzoval 166 transakcií, z ktorých 79 obsahovalo chyby; konštatuje, že na základe 53 vyčíslených chýb sa odhaduje chybovosť na úrovni 5,6 %;

173.  považuje za znepokojujúce, že v 27 prípadoch vyčísliteľných chýb mala Komisia, vnútroštátne orgány alebo nezávislí audítori dostatočné informácie na to, aby chybám predišli, aby ich zistili a opravili pred schválením výdavkov; ak by sa všetky informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť v tejto kapitole by bola o 2,8 percentuálneho bodu nižšia; tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, je prejavom nedostatočnej starostlivosti;

174.  považuje za neprípustné, že sa chybovosť v RP7 v porovnaní s RP6 nezlepšila, a že podľa vyhlásenia generálneho riaditeľa GR RTD bude ešte horšia; zastáva názor, že chybovosť v RP7 sa mala zlepšiť vzhľadom na viac skúseností získaných pri projektovom riadení; ľutuje, že dramatický nárast chybovosti v oblasti Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť v roku 2014 slúži iba na zvýraznenie riadneho riadenia programu v posledných rokoch;

175.  ľutuje, že oblasť výdavkov Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť zaznamenala v rokoch 2013 – 2014 najprudší rast chybovosti v Únii;

176.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje chýb zostávajú nezmenené:

   a) v oblasti výskumu (Výskum): nesprávne vypočítané náklady na zamestnancov, iné neoprávnené priame náklady, napríklad nepodložené náklady na cestovanie alebo zariadenie; neoprávnené nepriame náklady založené na chybných sadzbách režijných nákladov alebo zahŕňajúce neoprávnené kategórie nákladov, ktoré nie sú spojené s projektmi;
   b) v prípade iných výdavkových nástrojov (Iné): nepodložené a neoprávnené náklady, ako aj prípady nedodržania pravidiel verejného obstarávania;

Príspevok podľa druhu chýb

Výskum

Iné

Nesprávne vypočítané náklady na zamestnancov

30,5%

2,5%

Iné neoprávnené priame náklady

17,5%

13,5%

Neoprávnené nepriame náklady

20%

 

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

 

14%

Neoprávnené subdodávky

2%

 

Spolu

70%

30%

177.  je presvedčený, že Komisia sa musí naďalej usilovať o primeranú rovnováhu medzi atraktívnosťou programu pre účastníkov a legitímnou nevyhnutnosťou zodpovednosti a finančnej kontroly; pripomína v tejto súvislosti vyhlásenie generálneho riaditeľa z roku 2012, že je nereálne uplatňovať postup, ktorého cieľom je za každú cenu udržať zvyškovú mieru chybovosti pod úrovňou 2 %(90);

178.  berie na vedomie, že generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie podobne ako v predchádzajúcich rokoch vydal horizontálnu výhradu v súvislosti s mierou zostatkových chýb v žiadostiach o uhradenie nákladov v rámci RP7 implementovaných priamo GR RTD a v platbách spoločnému podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky, kde odhadované zostatkové riziko je 3 % a odhadovaný dosah predstavuje 111,39 milióna EUR;

179.  berie na vedomie, že niektoré časti výdavkov RP7 neboli zahrnuté do rezervy, ak boli k dispozícii dôkazy o tom, že riziká (a teda miery zostatkovej chybovosti) sú výrazne nižšie ako za všetky výdavky; v rámci RTD sa to týka výdavkov spoločného podniku F4E, spoločného podniku Čisté nebo a spoločného podniku pre palivové články a vodík; mimo GR RTD to platí aj pre výdavky Výkonnej agentúry pre výskum v rámci programu Marie Curie a všetky výdavky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum;

180.  konštatuje, že hoci horizontálna výhrada môže byť z právneho hľadiska potrebná, táto výhrada vrhá negatívne svetlo na finančné hospodárenie Komisie, najmä ak Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie môže poskytnúť plnú záruku za 97 % týchto výdavkov;

181.  berie na vedomie, že v oblasti výskumu Komisia v rokoch 2014 a 2015 vydala príkazy na vymáhanie pohľadávok vo výške 42 miliónov EUR; 31 miliónov EUR už bolo vrátených, zvyšok sa ešte vymáha buď z dôvodu konkurzu alebo prebiehajúceho postupu núteného vymáhania;

182.  ľutuje nedávne tlačové správy spochybňujúce schopnosť GR RTD chrániť finančné záujmy Únie účinným spôsobom; vyzýva Komisiu, aby objasnila okolnosti, ktoré boli dobre zdokumentované v médiách a ukazujú na jasný prípad nesprávneho úradného postupu a jednoznačné poškodenie finančných záujmov a dobrého mena Únie; vyzýva ombudsmana, aby začal vyšetrovanie tejto veci;

183.  ľutuje skutočnosť, že zjednodušenie zrušilo audity ex-ante (v súčasnosti sa napr. neuplatňuje žiadna certifikácia ex-ante pri výdavkoch presahujúcich 375 000 EUR), čo vedie k vzniku kumulatívnych chýb, ktoré vedú k rozšírenej a stále rastúcej chybovosti, ktorá sa pravdepodobne nezníži v prípade programu Horizont 2020, vzhľadom na zvýšenie počtu orgánov zodpovedných za správu výdavkov vo vzťahu k RP7;

Otázky spoľahlivosti údajov

184.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že existuje problém pri analýze sekundárnych údajov potrebných pre hodnotenia na základe výsledkov; domnieva sa, že toto by sa malo považovať za výzvu do blízkej budúcnosti; pripomína potrebu zlepšiť riadenie informácií;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

185.  poznamenáva, že skutočný vplyv a výsledky výskumu, vývoja a inovácií z hľadiska komercializácie a pridanej hodnoty sú najpodstatnejšie;

186.  víta pozitívne výsledky odhadov expertnej skupiny na vysokej úrovni vykonávajúcej hodnotenie ex-post RP7, a to: že tento program priamo vytvoril vyše 1,3 milióna pracovných rokov (prostredníctvom projektov financovaných počas obdobia 10 rokov) a nepriamo 4 milióny pracovných rokov počas obdobia 25 rokov; že každé euro vynaložené prostredníctvom RP7 vytvorilo približne 11 eur v priamych a nepriamych ekonomických účinkoch prostredníctvom inovácií, nových technológií a výrobkov a že jeho finančný príspevok MSP prekročil cieľ 15 % a dosiahol 17 % (5 miliárd EUR);

187.  poukazuje na to, že na posilnenie prístupu zameraného na výkonnosť vydal Dvor audítorov prvý test ukazovateľov stratégie Európa 2020, v ktorom zohrávajú dôležitú úlohu výdavky na výskum a vývoj;

188.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu postúpila akčný plán predložený Rade ITER v novembri;

189.  trvá na tom, aby mu Komisia do júna 2016 poskytla aktualizovaný dlhodobý harmonogram projektu ITER a aktualizované súvisiace náklady v rámci prípravy rozpočtových rozhodnutí na nasledujúci rok; pripomína, že na rok 2016 boli na ITER vyčlenené platobné rozpočtové prostriedky vo výške takmer 475 miliónov EUR;

Finančné nástroje

190.  poznamenáva, že najmä pre program Horizont 2020 predstavujú veľmi vyspelé inovatívne finančné nástroje jednu z kľúčových oblastí praktického využitia; v tomto ohľade víta skutočnosť, že v roku 2014 bol zavedený nový sortiment produktov v rámci nástroja „Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“ ako spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB a EIF) a Komisie;

191.  žiada Komisiu, aby v budúcich postupoch udeľovania absolutória predložila informácie o vykonávaní nástroja InnovFin, ktorý zahŕňa aj podiel z rozpočtu Únie na tomto finančnom nástroji;

192.  poukazuje na to, že niektoré sektory a oblasti politiky, ako napríklad železničná infraštruktúra alebo teoretický alebo základný výskum, sú menej vhodné na financovanie prostredníctvom finančných nástrojov, a tak hrozí, že budú vylúčené z pôsobnosti činností Únie;

Najlepšie postupy

193.  konštatuje, že aktivity týkajúce sa auditu v tejto oblasti, ktoré zintenzívnil a koordinoval útvar pre spoločný audit, sa zlepšili, keďže sa ponúkajú ako spoločná služba pre všetky GR, výkonné agentúry a spoločné podniky zapojené do výdavkov na výskum a vývoj;

194.  domnieva sa, že dobrým postupom by mohlo byť osobitný druh externého zabezpečovania služieb využívaný na riadenie veľkých programov v tejto oblasti prostredníctvom špecializovaných agentúr; keďže sa tento postup zaviedol iba nedávno, nie je možné určiť konkrétne výsledky, ale ako metóda a model sa javí veľmi inovatívne;

Potrebné opatrenia

195.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) prijať opatrenia na zníženie relatívne vysokej miery chybovosti v tejto oblasti, zlepšiť riadenie údajov a informácií, aby bolo možné analyzovať aj veľmi pokročilé projekty výskumu, vývoja a inovácií a skúšať ich skutočný vplyv v porovnaní s potenciálom programu Horizont 2020;
   b) predkladá správu, v ktorej sa hodnotia aktuálne skúsenosti s novým postupom využívania špecializovaných agentúr v tomto segmente(91) z pohľadu rozpočtu a zavedenia pravidelného podávania správ o súlade s podstatnými ukazovateľmi stratégie Európa 2020;

196.  vyzýva GR RTD, aby zlepšilo riadenie informácií, a to najmä v súlade s kultúrou výkonnosti, s cieľom zapojiť všetky, najmä nové zainteresované strany, a aby zlepšilo riadenie informácií u príjemcov v členských štátoch; odporúča rozsiahlejšiu účasť nezávislých audítorov zameraných nielen na chyby, ale aj na výkonnostný cyklus vrátane primeraného hodnotenia rizík; navyše by hodnoteniu vplyvu mali podliehať aj regulačné pravidlá;

197.  vyzýva GR RTD, aby vo svojich príslušných výročných správach o činnosti komplexne a podrobne popisovalo svoj príspevok k SZP, keďže tieto odporúčania by mali ukázať, ako generálne riaditeľstvo uľahčuje pokrok členských štátov pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ 2020;

198.  berie na vedomie, že Komisia začala konzultácie so zainteresovanými stranami o ďalších zjednodušeniach, ktoré by sa mali zaviesť v rámci programu Horizont 2020; požaduje poskytnutie informácií o tom, ako sa budú ďalšie zjednodušenia uplatňovať;

199.  zdôrazňuje, že zjednodušenie a účasť v programe Horizont 2020 by mali byť aj usmerňujúcou zásadou anotovanej dohody o grante; zdôrazňuje, že na rozdiel od RP7 musia byť v rámci programu Horizont 2020 vnútorne účtované náklady rozdelené a vykazované podľa rôznych kategórií nákladov vrátane nákladov na zamestnancov; vyzýva preto Komisiu, aby anotácie zrevidovala a umožnila, aby vnútorne účtované náklady boli oprávnené ako iné priame náklady bez toho, aby sa museli rozdeľovať do kategórií nákladov a aby sa museli zaznamenávať časy v prípade služieb;

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Všeobecné otázky

200.  víta skutočnosť, že štruktúra výročnej správy Dvora audítorov po prvýkrát kopíruje okruhy VFR, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2014; v roku 2013 pozostávala výročná správa Dvora audítorov z dvoch samostatných kapitol: prvej na tému Regionálna politika, doprava a energetika a druhej na tému Zamestnanosť a sociálne veci; domnieva sa však, že táto zmena politiky znižuje porovnateľnosť zistení Dvora audítorov s výsledkami z predchádzajúcich rokov;

201.  konštatuje, že na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť sa prerozdeľuje značná časť rozpočtu Únie, ktorý v roku 2014 dosiahol výšku 54,4 miliardy EUR; 80 % tejto sumy bolo vyčlenených na regionálnu a mestskú politiku, najmä prostredníctvom EFRR a KF, pričom 20 % bolo zastúpených najmä ESF a slúžilo na podporu zamestnanosti a sociálnych vecí;

202.  zdôrazňuje, že EFRR a KF v tom konkrétnom období podporovali najmä oblasti ako infraštruktúrne projekty, vytváranie alebo zachovávanie pracovných miest, iniciatívy regionálneho hospodárskeho rozvoja a činnosti MSP (EFRR), ako aj investície do infraštruktúry v oblastiach životného prostredia a dopravy (KF);

203.  poukazuje na to, že z ESF sa financujú investície do ľudského kapitálu a aktivity, ktorých cieľom je zlepšiť adaptabilitu pracovníkov a podnikov na zmeny v organizácii práce, zvyšovať prístup k zamestnaniu, posilňovať sociálne začleňovanie znevýhodnených osôb a posilňovať kapacitu a efektívnosť verejných správ a verejných služieb; domnieva sa, že napriek existencii ukazovateľov výkonnosti sa preto výsledky investícií ESF ťažšie vyčísľujú;

204.  víta skutočnosť, že zo 16 odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa osem odporúčaní vykonalo v plnom rozsahu, sedem odporúčaní sa vykonalo v takmer plnom rozsahu a jedno sa vykonalo čiastočne;

Stratégia Európa 2020

205.  konštatuje, že v oblasti regionálnej a mestskej politiky štyri najdôležitejšie kľúčové ukazovatele výkonnosti zahŕňajú: počet vytvorených pracovných miest, počet podnikov spolupracujúcich s podporovanými výskumnými ústavmi, počet podnikov, ktoré dostávajú podporu, a dodatočnú kapacitu produkcie obnoviteľnej energie; hoci globálne dosiahnuté výsledky vykázané v správach členských štátov o implementácii v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli v priemere o 29 %, podľa Komisie vzhľadom na hospodársku krízu nebudú splnené všetky ciele; vyzýva Komisiu, aby vyvodila potrebné závery pre nadchádzajúcu revíziu VFR v polovici trvania, ktorá má byť predložená do konca roku 2016;

206.  víta úsilie Komisie o ďalšie zlepšenie prínosu politiky súdržnosti k správe ekonomických záležitostí Únie preskúmaním všetkých dohôd o partnerstve na roky 2014 – 2020 a operačných programov tak, aby sa zabezpečilo, že príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté do konca júna 2014 budú primerane zohľadnené z hľadiska stratégií rozvoja a konkurencieschopnosti členských štátov;

207.  konštatuje, že do konca roka 2015 sa v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 priemerne využilo 89 % prostriedkov (s ohľadom na mieru čerpania), pričom Taliansko (79 %), Rumunsko (70 %) a Chorvátsko (59 %) zaostávali;

208.  poukazuje na to, že dva z najdôležitejších ukazovateľov výkonnosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sú miera nezamestnanosti a počet vytvorených alebo zachovaných pracovných miest; víta skutočnosť, že predbežné zistenia hodnotenia ex post programového obdobia 2007 – 2013 ukazujú, že počas tohto obdobia do konca roku 2013 získalo (alebo si zachovalo) zamestnanie v dôsledku intervencií ESF 8,8 milióna účastníkov ESF; víta skutočnosť, že viac ako 300 000 ľudí podporovaných ESF sa stalo samostatne zárobkovo činnými osobami a viac ako 50 000 začínajúcim podnikom bola poskytnutá podpora;

209.  pripisuje osobitný význam záruke pre mladých ľudí; s uspokojením preto konštatuje, že v roku 2014 sa na činnostiach financovaných prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) zúčastnilo 110 300 nezamestnaných mladých ľudí; na projekty na mieste sa už pridelila suma 1,3 miliardy EUR; v tejto súvislosti víta usmernenia uvedené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 3/2015 a konštruktívnu reakciu Komisie na tieto zistenia; zdôrazňuje však, že v niektorých členských štátoch stále existujú ťažkosti vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí a v zabezpečovaní dostatočnej databázy projektov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

210.  berie na vedomie zistenia uvedené v správe Komisie o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), v ktorej sa uvádza, že za dva roky (2014 – 2015) do konca vykonávacieho obdobia EGF si 7 636 pracovníkov (44,9 % príjemcov) našlo nové zamestnanie;

211.  súhlasí s názorom Komisie, že miera nezamestnanosti (najmä dlhodobej nezamestnanosti) a percentuálny podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sú príznakmi nesúladu na trhu práce; berie na vedomie, že piatimi krajinami s najvyššími úrovňami dlhodobej nezamestnanosti (ako podiel aktívneho obyvateľstva) v Únii sú Grécko (19,5 %), Španielsko (12,9 %), Chorvátsko (10,1 %), Slovensko (9,3 %) a Portugalsko (8,4 %), pričom priemer v EÚ je 5,1 %, a že krajinami s najvyššou mierou NEET sú Cyprus (33,7 %), Bulharsko (30,9 %), Maďarsko (30,3 %), Grécko (30,0 %) a Rumunsko (26,9 %), pričom priemer v Únii je 16,37 %;

212.  víta výsledky dosiahnuté vo vykonávaní programov EFRR/KF za roky 2007 – 2013, ktoré dokresľuje niekoľko hlavných ukazovateľov každoročne vykazovaných členskými štátmi, ako aj výsledky z predbežného hodnotenia najnovších dostupných údajov, podľa ktorých bolo vytvorených približne 950 000 pracovných miest, 36 000 podnikov spolupracovalo s výskumnými inštitúciami, viac ako 270 000 podnikov dostalo podporu a dodatočná kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov bola viac ako 4 000 MW;

213.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa tiež prvýkrát pokúsil hodnotiť výkonnosť programov v rámci pilotného projektu a že audit dospel k záveru, že 89 z 186 projektov (48 %) dosiahlo (alebo prekročilo) všetky ciele, ktoré boli určené na meranie výkonnosti projektu; konštatuje, že pri 56 projektoch (30 %), Dvor audítorov zistil, že pri jednom alebo viacerých ukazovateľoch špecifikovaných pre daný projekt sa nedosiahla zamýšľaná cieľová hodnota a že v 17 prípadoch (9 %) konečný termín na dosiahnutie týchto cieľov sa dosiahol v prípade niektorých, ale nie všetkých cieľov v čase auditu; nabáda Dvor audítorov, aby naďalej zlepšoval tento postup, najmä pre programy v novom finančnom období 2014 – 2020;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

214.  zdôrazňuje, že výdavky v rámci okruhu 1b VFR patria do spoločného hospodárenia; v tejto oblasti majú primárnu zodpovednosť za vykonávanie operačných programov a za predchádzanie neoprávneným výdavkov, ich odhaľovanie a nápravu členské štáty;

215.  zdôrazňuje, že najmä v oblasti súdržnosti je rozsah spoločného hospodárenia zásadný a špecifický z dvoch dôvodov: tieto programy sú vykonávané v členských štátoch a ich regiónoch podľa spoločných pravidiel Únie, pričom sa však zohľadňujú ich osobitné potreby; a na druhej strane existuje aj spoločné financovanie, pri ktorom sú projekty v mnohých prípadoch spolufinancované členskými štátmi a príjemcami;

216.  považuje za neprijateľné, že v 21 prípadoch vyčísliteľných chýb, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli alebo odhalili a napravili chyby skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii; ak by sa všetky tieto informácie použili na nápravu chýb, odhadovaná chybovosť za túto kapitolu by bola o 1,6 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho Dvor audítorov zistil, že v 13 prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány; tieto chyby prispeli k odhadovanej miere chybovosti 1,7 percentuálneho bodu; tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, je prejavom nedostatočnej starostlivosti;

217.  zdôrazňuje, že v rámci ESF sú najčastejšie zistené druhy problémov súvisiace s oprávnenosťou tieto: výdavky deklarované mimo obdobia oprávnenosti (Česká republika, Nemecko), nadmerne účtované mzdy (Nemecko, Fínsko, Poľsko, Portugalsko), náklady netýkajúce sa projektu (Holandsko, Portugalsko), nesúlad s vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti (Poľsko) a neodpočítaný príjem (Rakúsko); najčastejšími príkladmi nedodržania pravidiel verejného obstarávania sú tieto: neodôvodnené priame zadanie zákazky (Nemecko, Taliansko), neodôvodnené priame zadanie zákazky na dodatočné práce/služby, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikt záujmov a diskriminačné výberové kritériá (Fínsko);

218.  konštatuje, že Dvor audítorov analyzoval 161 operácií v oblasti regionálnej a mestskej politiky (101 projektov EFRR, 55 projektov KF a 5 príslušných finančných nástrojov) a 170 operácií ESF a že 135 z 331 operácií bolo ovplyvnených chybami; konštatuje, že Dvor audítorov odhaduje, že chybovosť bola na úrovni 5,7 % (chybovosť v EFRR a KF sa odhaduje na 6,1 % a chybovosť v ESF sa odhaduje na 3,7 %);

219.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila účinný nástroj, ktorý by prispel k zvýšeniu spoľahlivosti činností kontroly a auditu poskytovaných vnútroštátnymi orgánmi; pripomína, že je dôležité zvýšiť transparentnosť údajov týkajúcich sa verejného obstarávania s cieľom zlepšiť dostupnosť a kontroly uverejnením podrobností o zmluvných dodávateľoch a ich subdodávateľoch;

220.  berie na vedomie, že podľa výsledkov všetkých dostupných auditov na konci novembra 2015 fungovalo 90 % overení programov EFRR/Kohézneho fondu zo strany riadiaceho orgánu dobre alebo si vyžaduje malé zlepšenia; pripomína, že hlavnou príčinou chýb, ktorých sa dopustili členské štáty, sú zložité štruktúry riadenia a strata odbornosti v dôsledku vysokej fluktuácie zamestnancov alebo nedostatku zamestnancov v dôsledku rozpočtových obmedzení;

221.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytovala výraznejšie stimuly na podporu využívania inovačných finančných nástrojov v ich regionálnych politikách, pričom zohľadní ponaučenia z obdobia 2007 – 2013, aby sa predišlo zablokovaniu prostriedkov vo finančných nástrojoch;

222.  upozorňuje na odporúčania uvedené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 10/2015 s názvom „Úsilie riešiť problémy súvisiace s verejným obstarávaním v rámci výdavkov na súdržnosť EÚ by sa malo zintenzívniť“ a víta pozitívnu reakciu Komisie na zistenia Dvora audítorov;

223.  víta skutočnosť, že Komisia v októbri 2015 zverejnila dokument s názvom „Verejné obstarávanie – usmernenia pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v projektoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov“; kritizuje však skutočnosť, že hlavným zdrojom chýb v oblasti výdavkov v okruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ je naďalej porušovanie pravidiel verejného obstarávania, ktoré predstavuje takmer polovicu odhadovanej chybovosti; poukazuje na to, že závažné porušovanie pravidiel verejného obstarávania zahŕňa priame zadanie dodatočných zákaziek alebo dodatočné práce alebo služby, pre ktoré neexistuje opodstatnenie, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikty záujmov a diskriminačné výberové kritériá; za kľúčovú považuje politiku úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o informácie o zmluvných dodávateľoch a subdodávateľoch, s cieľom riešiť chyby a zneužívanie pravidiel;

224.  víta skutočnosť, že Komisia v novembri 2014 zriadila pracovnú skupinu na lepšie plnenie rozpočtu pre Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Taliansko (južné), Rumunsko, Slovensko a Slovinsko s cieľom predchádzať rušeniu viazanosti rozpočtových prostriedkov;

225.  pripomína, že právnym rámcom pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) na roky 2014 – 2020 boli zavedené aj ex ante kondicionality na účinné a efektívne využívanie finančných prostriedkov Únie, ktoré sa okrem iného týkajú systémov verejného obstarávania členských štátov; v tejto súvislosti boli prijaté akčné plány pre 12 krajín (Bulharsko, Českú republiku, Grécko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Maltu, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko), ktoré sa vyhodnotia do roku 2016; pripomína, že splnenie ex ante kondicionalít je predpokladom na financovanie; žiada potrebnú plnú transparentnosť financovania infraštruktúrnych projektov vrátane uverejňovania ex ante a ex post hodnotení hospodárskej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti projektov;

226.  vyzýva Komisiu, aby uverejnila všetky dokumenty o projekte vysokorýchlostnej železničnej trate Lyon – Turín a spôsoboch jeho financovania;

227.  víta skutočnosť, že GR REGIO od roku 2009 vykonalo 265 audítorských misií; GR REGIO dospelo k záveru, že na prácu 42 hlavných kontrolných orgánov poverených auditom približne 91 % pridelených prostriedkov z EFRR/KF na obdobie 2007 – 2013 sa vo všeobecnosti dá spoľahnúť; pokiaľ ide o GR EMPL, na konci roka 2014 bolo z celkového počtu 92 orgánov auditu posúdených 87 (94,6%); ich práca sa vzťahuje na 113 zo 118 operačných programov, čo predstavuje 99,1% finančného plánovania v programovom období 2007 – 2013;

228.  konštatuje, že postupy prerušenia a pozastavenia sa týkali 121 programov EFRR/KF a takmer 7,9 miliardy EUR v žiadostiach o platbu predložených zo strany členských štátov; konštatuje tiež, že v prípade ESF Komisia zaslala 11 varovných listov a 18 listov o predbežnom pozastavení platieb, že rozhodla o 31 prerušeniach uhrádzania platieb a pozastavení 11 operačných programov a že celkovo boli prerušené žiadosti o platbu v hodnote 1,3 miliardy EUR;

229.  berie na vedomie, že v roku 2014 v dôsledku politiky prísnej kontroly a prerušovania, ktorú realizovali GR REGIO a GR EMPL, a rastúceho počtu akčných plánov sa potvrdili finančné opravy vo výške 840 miliónov EUR a 854 miliónov EUR sa realizovalo na EFRR/KF za všetky programové obdobia (rozhodnuté v roku 2014 a v rokoch predtým) a že na ESF v období 2007 – 2013 boli prijaté finančné opravy/rozhodlo sa o finančných opravách vo výške 209 miliónov EUR a zrealizovalo sa 155,9 milióna EUR (rozhodnuté v roku 2014 a v rokoch predtým);

230.  s uspokojením poznamenáva, že v roku 2014 a vďaka dozornej úlohe Komisie certifikačné orgány požiadali o finančné opravy vo výške 782 miliónov EUR pred deklarovaním výdavkov Komisii týkajúcich sa EFRR/KF, čo ochránilo rozpočet EÚ pred vyplácaním nesprávnych výdavkov;

231.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že podľa Dvora audítorov sa stratégia Európa 2020 v partnerských dohodách a programoch systematicky nepremieta do operačných cieľov prostredníctvom tematických cieľov; konštatuje však, že sa transponovala do operačných cieľov na úrovni programu EŠIF prostredníctvom osobitných cieľov v súlade s 11 tematickými cieľmi; domnieva sa, že výsledky je možné zmysluplne hodnotiť len vtedy, keď tematické ciele a operačné programy sú zosúladené a ukazovatele a kritériá výkonnosti umožňujú merať pokrok;

232.  poznamenáva, že dohody o partnerstve a všeobecná regulácia na jednej strane vytvárajú spoločné pravidlá, ktoré by mali podporovať integrovaný prístup, ale na druhej strane sa každý fond spravuje pomocou osobitného nariadenia a osobitných postupov;

233.  so záujmom konštatuje, že Dvor audítorov v blízkej budúcnosti predstaví osobitný audit dohôd o partnerstve a rámec politiky súdržnosti zameraný na výkon;

234.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet operačných programov (OP), ktoré boli predmetom výhrady, vzrástol zo 73 na 77 OP v prípade EFRR/KF v roku 2014 a nezmenených zostalo 36 OP v prípade ESF; odhadovaný finančný dosah týchto výhrad klesol zo 423 miliónov EUR v roku 2013 na 224 miliónov EUR v roku 2014 pre EFRR/KF a vzrástol zo 123,2 milióna EUR v roku 2013 na 169,4 milióna EUR v roku 2014 pre ESF;

235.  súhlasí s náčrtom spoločnej stratégie auditu na obdobie rokov 2014 – 2020, v ktorom sa dôraz v tematických auditoch bude klásť na dve oblasti: spoľahlivosť systémov oznamovania údajov o výkonnosti (nový prvok súvisiaci s výsledkom orientáciu politiky) a finančné nástroje;

236.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty sa ešte úplne nestotožnili so zjednodušeným vykazovaním nákladov (SCO) v rámci ESF; víta správu Zjednodušené vykazovanie nákladov v Európskom sociálnom fonde, podľa ktorej GR EMPL očakáva, že v programovom období 2014 – 2020 sa v priemere 35 % výdavkov bude uhrádzať prostredníctvom SCO, pričom niektoré členské štáty (Taliansko, Holandsko, Španielsko a Švédsko) budú výrazne nad priemerom, iné členské štáty (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko a Slovensko) budú výrazne pod priemerom; podporuje úsilie GR EMPL o podporu členských štátov, aby využívali SCO, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa úplne stotožnili s potenciálom SCO;

237.  víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Komisia pre príjemcov z EŠIF vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie; želá si dostať kópie správ, ktoré táto skupina uverejní vo februári 2016;

238.  víta úsilie Komisie povzbudiť členské štáty pri preberaní nástroja IT na získavanie údajov nazývaného ARACHNE s cieľom zabrániť podvodným činnostiam; pripomína členským štátom, že tento nástroj IT sa poskytuje bezplatne;

239.  víta skutočnosť, že Komisia v roku 2014 začala prvú sériu štyroch štúdií zameraných na posúdenie integrácie prvkov reformovanej politiky súdržnosti v príprave programu na roky 2014 – 2020; pripomína, že témami štyroch štúdií sú: ex ante kondicionality, zásada partnerstva, výkonnostný rámec a „nové ustanovenia“ (zahŕňajúce celé spektrum nových programových prvkov, ako sú posúdenia administratívnej záťaže prijímateľov a opatrení plánovaných na jej zníženie, horizontálne zásady, územné prístupy atď.); želá si dostať kópie štúdií, keď budú dokončené;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

240.  je veľmi znepokojený tým, že Dvor audítorov analyzoval 161 operácií v oblasti regionálnej a mestskej politiky a 170 operácií v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, z ktorých 135 obsahovalo chyby (75 pre oblasť regionálnej a mestskej politiky a 60 pre oblasť politiky zamestnanosti a sociálnych vecí); konštatuje, že na základe 25 vyčíslených chýb odhaduje chybovosť na úrovni 6,1 % pre oblasť regionálnej a mestskej politiky a na základe 28 vyčíslených chýb odhaduje chybovosť na úrovni 3,7 % pre oblasť politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, čo vedie k najpravdepodobnejšej chybovosti v oblasti súdržnosti celkovo na 5,7 %;

241.  považuje za znepokojujúce, že v 21 prípadoch vyčísliteľných chýb, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli alebo odhalili a napravili chyby skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii, a že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto kapitolu by bola o 1,3 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že v 13 prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány; tieto chyby prispeli k odhadovanej chybovosti 1,7 percentuálnym bodom; považuje tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, za prejav nedostatočnej starostlivosti;

242.  kritizuje skutočnosť, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch chybovosť vrátane chýb v niektorých žiadostiach o konečnú platbu, ktoré boli predtým predmetom vonkajších auditov a kontrol, zdôrazňuje nedostatočnú povahu ex ante kontrol, pokiaľ ide o ESF; zdôrazňuje, že chyby týkajúce sa nedodržania pravidiel verejného obstarávania a absencia dokumentov odôvodňujúcich výdavky predstavujú takmer tretinu odhadovanej chybovosti;

243.  zdôrazňuje, že keby boli kontroly v členských štátoch v oboch oblastiach politiky úplne spoľahlivé, odhadovanú chybovosť by bolo možné znížiť o 3,3 percentuálneho bodu v oblasti regionálnej a mestskej politiky a 3,2 percentuálneho bodu v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

244.  nalieha na Komisiu, aby uviedla do 1. júla, aké má plány na nápravu tejto situácie s cieľom podstatne zlepšiť finančné hospodárenie na úrovni členských štátov; je pevne presvedčený o tom, že udelenie absolutória by malo závisieť od nevyhnutného pokroku v tejto oblasti;

245.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje chýb zostávajú nezmenené:

   a) v oblasti regionálnej a mestskej politiky (regionálne): nedodržanie pravidiel verejného obstarávania, neoprávnené náklady a porušenie pravidiel štátnej pomoci;
   b) v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí (zamestnanosť): žiadosti o vyplatenie neoprávnených nákladov, neoprávnené projekty alebo príjemcovia, ako aj prípady nedodržania pravidiel verejného obstarávania; zistené najčastejšie druhy problémov týkajúcich sa oprávnenosti sú tieto: výdavky deklarované mimo obdobia oprávnenosti (Česká republika, Nemecko), nadmerne účtované mzdy (Nemecko, Fínsko, Poľsko, Portugalsko), náklady netýkajúce sa projektu (Holandsko, Portugalsko), nesúlad s vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti (Poľsko) a neodpočítaný príjem (Rakúsko); najčastejšími príkladmi nedodržania pravidiel verejného obstarávania sú tieto: neodôvodnené priame zadanie zákazky (Nemecko, Taliansko), neodôvodnené priame zadanie zákazky na dodatočné práce/služby, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikt záujmov a diskriminačné výberové kritériá (Fínsko);

Príspevok podľa druhu chýb

Regionálne

Zamestnanosť

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

44,9 %

2,9 %

Neoprávnené náklady

21,5 %

5,6 %

Štátna pomoc

21,2 %

 

Neoprávnený projekt alebo príjemca

 

3,9 %

Spolu

87,6 %

12,4 %

246.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že už roky sa rovnaké druhy chýb často zisťujú v rovnakých členských štátoch; berie na vedomie, že pozastavením a prerušením platieb Komisiou sa zabezpečí vykonanie nápravných opatrení v prípadoch, kde sa zistili nedostatky; vyzýva Komisiu, aby sprísnila monitorovanie vnútroštátnych a regionálnych systémov riadenia a kontroly vzhľadom na uvedené zistenia a aby zmiernila mieru monitorovania v krajinách, kde sa systémy riadenia a kontroly preukázali ako spoľahlivé;

247.  je znepokojený porušovaním pravidiel verejného obstarávania počas výberového konania monitorovacích systémov IT vo finančných obdobiach 2007 – 2013 a 2020 – 2014, čo takisto viedlo k podozreniu z podvodu; konštatuje, že tieto chyby odhalili české kontrolné orgány; plne podporuje stanovisko Komisie, na základe ktorého by sa nemali uskutočniť nijaké platby, kým sa neprijmú príslušné nápravné opatrenia a neskončí policajné vyšetrovanie;

248.  so znepokojením berie na vedomie problémy s obstarávaním systémov monitorovania výdavkov štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013 a tiež 2014 – 2020 a vyzýva na objasnenie, prečo tieto problémy vznikajú v každom období financovania, ako aj súčasného stavu vyšetrovania podvodu a vymáhania neoprávnene získaných finančných prostriedkov;

249.  poukazuje na to, že podľa údajov uvedených vo výročnej správe o činnosti Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku za rok 2014 je riziko chyby ako vážený priemer odhadu pre každý operačný program podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu nižšie ako 1 % v 9 členských štátoch (v roku 2013 v 6 členských štátoch) a iba v 2 členských štátoch je toto percento 4 % alebo viac (v roku 2013 v 5 členských štátoch);

250.  poukazuje na to, že podľa údajov uvedených vo výročnej správe o činnosti Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie za rok 2014 je riziko chyby ako vážený priemer odhadu pre každý operačný program podporovaný z ESF nižšie ako 1 % v 9 členských štátoch, ako bolo zaznamenané v roku 2013, a že toto percento je 4 % alebo viac v 6 členských štátoch (najviac 7,9 %), zatiaľ čo v roku 2013 bol tento percentuálny podiel vyšší ako 4 % v 5 členských štátoch (najviac 8,8 % a 9,3 % );

251.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov za posledné tri roky neodhalil žiadne vyčísliteľné chyby súvisiace s využívaním SCO; to dokazuje, že projekty využívajúce SCO sú menej náchylné na chyby ako tie, ktoré využívajú skutočné náklady;

252.  zastáva názor, že by bolo by užitočné, ak by Komisia predložila cielenú analýzu vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti (v oboch obdobiach 2007 – 2013 aj 2014 – 2020) a na tomto základe vypracovala usmernenie pre členské štáty týkajúce sa zjednodušenia a odstránenia zbytočne zložitých a komplikovaných pravidiel (tzv. pozlacovania);

253.  poznamenáva, že dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci je dôležitou témou pre minimalizáciu chýb v oblasti súdržnosti;

254.  zdôrazňuje dôležitosť určitého zamerania na otázku nedostatočného vykazovania chýb a nadmerného vykazovania finančných opráv vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch;

255.  vyjadruje znepokojenie nad kontrolami finančných prostriedkov určených pre utečencov, ktoré sú často prideľované členským štátom v naliehavých prípadoch a spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými pravidlami; považuje za nevyhnutné, aby Komisia zaviedla prísnejšie kontroly, v neposlednom rade s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali ľudské práva utečencov a žiadateľov o azyl;

Otázky spoľahlivosti údajov

256.  s uspokojením konštatuje, že presnosť údajov vykázaných vo výročných kontrolných správach (VKS) členských štátov týkajúcich sa EFRR/KF a ESF sa zvýšila; ľutuje však, že v niektorých prípadoch opravy Komisie prekročili 1,5 % a boli považované za nespoľahlivé;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

257.  víta skutočnosť, že pokiaľ ide o skutočné politické výsledky a dosahovaný výkon, Dvor audítorov pri komplementárnosti rozpočtu Únie so stratégiou Európa 2020 po prvýkrát použil prístup založený na výkonnosti; zastáva názor, že výsledky dosiahnuté plnením tejto stratégie v rámci štrukturálnych fondov sú veľmi dôležité pre hlavný ekonomický ukazovateľ HDP na obyvateľa v rámci celej Únie, ako aj pre iné ukazovatele;

258.  považuje za dôležité, aby sa posúdilo, či a do akej miery boli dokončené projekty EFRR, KF a ESF (do konca roku 2014) a dosiahnuté ich ciele;

259.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že spôsoby financovania na základe výkonnosti sú skôr výnimkou než pravidlom; poznamenáva, že vo väčšine prípadov neschopnosť dosiahnuť ciele dohodnuté v zmluvách o grante nemá vplyv na úroveň financovania Úniou;

260.  pripomína, že realizáciu 51 prioritných projektov v Grécku treba urýchliť; ďalej 14 projektov – týkajúcich sa okrem iného katastra a národného registra – bolo označených ako „úzkoprofilové“ projekty, pričom im hrozí riziko zrušenia viazanosti prostriedkov; očakáva, že Komisia bude informovať Európsky parlament o situácii v správe o nadväzujúcich opatreniach po udelení absolutória Komisii za rok 2014;

261.  pripomína, že v správe českého kontrolného úradu OPTP/2014/SM/01 o postupe obstarávania monitorovacieho systému na roky 2014 – 2020, ktorú Komisia dostala v apríli 2015, sa uvádzajú neoprávnené výdavky vo výške 9 miliónov EUR; víta skutočnosť, že Komisia vydala písomné upozornenie na možné prerušenie platieb a vyzvala české orgány, aby uplatnili primerané finančné opravy; chce vedieť, ako Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zhodnotil situáciu;

Nástroje finančného inžinierstva

262.  konštatuje, že riadiace orgány členských štátov nahlásili celkovo 1 025 NFI (vrátane 73 holdingových fondov a 952 špecifických fondov) fungujúcich na konci roka 2014: 90 % tvoria NFI pre podniky, 6 % pre projekty rozvoja miest a 4 % pre fondy na energetickú účinnosť/obnoviteľné zdroje energie; že tieto NFI boli vytvorené v 25 členských štátoch a dostali finančnú podporu zo 183 operačných programov; že celková hodnota príspevkov OP vyplatených na NFI predstavovala 16 miliárd EUR, z toho 10,9 miliardy EUR z EFRR a ESF; a že platby konečným príjemcom do konca roka 2014 dosiahli výšku 9,19 miliardy EUR, z ktorých 5,8 miliardy EUR predstavovali štrukturálne fondy, čím dosiahla miera čerpania takmer 57 % súm na operačné programy;

263.  konštatuje, že podľa najnovšej a veľmi komplexnej štúdie, ktorá správne hodnotí postup NFI v rámci politiky súdržnosti v období 2007 – 2013, NFI majú mnohé výhody, ale aj niektoré nedostatky, ktoré treba odstrániť; z analýzy však vyplýva, že ich využívanie sa medzi členskými štátmi výrazne líši; vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu hlavných príčin týchto výrazných rozdielov medzi členskými štátmi a aby našla účinný stimul, ktorý by ich viedol k väčšej aktivite pri využívaní NFI v tých oblastiach, kde sa ukázali ako úspešné;

264.  konštatuje, že existuje viditeľný rozdiel medzi objemom finančných zdrojov vložených do NFI a sumou prerozdelenou konečným príjemcom; zastáva názor, že by to mohlo znamenať, že určité značné sumy boli iba „dočasne vložené“ do NFI, aby sa zabránilo riziku zrušenia záväzku; vyzýva Komisiu, aby prispela k odstráneniu tohto negatívneho prvku vo využívaní NFI, a považuje nové ustanovenie na roky 2014 – 2020 pre platby do NFI po častiach ako pozitívny krok v tomto smere;

265.  poznamenáva, že výrazný rozmach používania NFI bude nevyhnutne viesť k úplne novému prístupu k čerpaniu verejných financií verejnými správnymi orgánmi a orgánmi auditu a kontroly, čo si do istej miery vyžaduje novú kultúru prostredia inovatívnych finančných nástrojov; vyzýva Komisiu, aby preverila primeranú pripravenosť tohto prostredia;

266.  konštatuje, že NFI môžu významne prispieť k efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti v oblasti využívania EŠIF, ak sa uplatňujú rozumne, pretože sa prirodzene zameriavajú na dosiahnutie výsledku alebo na generovanie výkonu; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tento prínos pre politiku rozpočtových výdavkov Únie;

267.  berie na vedomie informáciu, že v roku 2014 sa v siedmich členských štátoch financovaných z ESF vykonalo celkovo 53 finančných nástrojov primárne obmedzených na podporu MSP a že celkovo bolo zapojených 16 716 MSP (z ktorých 11 286 boli mikropodniky) s celkovým rozpočtom ESF vo výške 472 miliónov EUR;

268.  pripomína, že uplatňovanie NFI počas programového obdobia rokov 2007 – 2013 bolo pomalé z týchto dôvodov:

   a) komplexnosť pravidiel;
   b) v niektorých prípadoch nadmerné prideľovanie zdrojov vzhľadom na skutočné potreby;
   c) uplatňovanie v čase finančnej krízy;

269.  víta skutočnosť, že počas programového obdobia 2014 – 2020 sa v regulačnom rámci predpokladá, že používanie NFI bude založené na povinnom hodnotení ex ante s cieľom identifikovať investičné potreby a pomôcť pri predchádzaní nadmernej viazanosti finančných prostriedkov Únie;

270.  víta tiež vytvorenie spoločnej technickej poradnej platformy finančných nástrojov (Fi-Compass) na podporu implementácie NFI v období 2014 – 2020 v spolupráci s Európskou investičnou bankou;

Najlepšie postupy

271.  víta trend zjednodušovania, obmedzovania nadmernej regulácie a zlepšovania spoločného hospodárenia spojeného s novými prvkami politiky súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020, čo sa javí ako najlepší metodologický postup a odráža sa v mnohých konkrétnych krokoch ako nájdenie komplementárnosti s investičným plánom pre Európu prostredníctvom praktickej koexistencie EŠIF a EFSI (Európskeho fondu pre strategické investície), zdvojnásobenie rozsahu NFI, poskytovanie cielených iniciatív napríklad pre MSP, vytváranie pracovných skupín pre lepšie vykonávanie, zavedenie tematického zamerania na inteligentný rast a vykonávanie výskumných a inovačných stratégií, ktoré rešpektujú stratégie inteligentnej špecializácie, alebo prínos politiky súdržnosti k príslušným politikám Únie v oblasti digitálneho hospodárstva, energetiky, sociálnych záležitostí a iných;

272.  víta, že Komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušovanie, ktorá by mala príjemcom pomáhať pri zisťovaní prekážok brániacich zjednodušovaniu a pri hľadaní spôsobov ich odstraňovania; vyzýva Komisiu, aby preskúmala úspešné zjednodušujúce postupy, ktoré uznal Dvor audítorov, napr. v rámci programu Horizont 2020, a zjednodušenie nepriamych nákladov s paušálnou sadzbou náhrad, aby sa tento prístup mohol rozšíriť aj na ostatné oblasti politiky;

273.  vyzýva Komisiu, aby posúdila alebo preskúmala možnosť rozšíriť systém platieb za nároky, ktorý vedie k menšiemu počtu chýb ako systém preplácania nákladov – ktorý je príčinou väčšiny chýb – aj na iné programy;

274.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala, ako členské štáty zlepšujú pravidlá auditu a kontroly s cieľom vytvoriť spoločný základ výmeny najlepších postupov, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie a boj proti podvodom a korupcii;

Potrebné opatrenia

275.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) nájsť dôkazy vplyvu zásahov EFRR, ESF a KF v rokoch 2007 – 2013 na naplnenie cieľov stratégie Európa 2020;
   b) zabezpečiť, aby nové priority Únie boli oveľa užšie prepojené s politikou súdržnosti;
   c) pokračovať vo svojom už začatom proces zjednodušovania vrátane presadzovania SCO;
   d) naďalej podporovať synergie v rámci politiky súdržnosti, ako aj medzi politikou súdržnosti a ostatnými zásahmi vychádzajúcimi z rozpočtu Únie;

276.  podporuje výhrady Komisie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a žiada, aby bol informovaný o vývoji v príslušných programoch, ktorých sa týka správa Komisie nadväzujúca na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu;

277.  nalieha na Komisiu, aby naďalej dôsledne riešila nedostatky kontrol prvej úrovne v členských štátoch, pretože niektoré z najdôležitejších chýb vznikajú na tejto úrovni;

278.  vyzýva Komisiu, aby v správe nadväzujúcej na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2014 informovala o pokroku členských štátov vo využívaní SCO;

279.  súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia by mala všetkým členským štátom poskytnúť svoje posúdenie spoľahlivosti finančných opráv vykázaných certifikačnými orgánmi a jeho dosah na výpočet „zvyškovej chybovosti“ Komisiou; vyzýva Komisiu, aby o výsledkoch informovala v správe nadväzujúcej na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu;

280.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že Komisia by mala viac posilniť systém kontroly pre orgány auditu a informovať o výsledkoch, keď bude reagovať na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu;

281.  vyzýva GR REGIO a GR EMPL, aby vo výročných správach o činnosti opísali svoje príspevky k príprave odporúčaní pre jednotlivé krajiny Komisiou a to, ako pomáhajú členským štátom pri ich uplatňovaní, pretože tieto odporúčania by mali ukázať, ako generálne riaditeľstvá uľahčujú pokrok členských štátov pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ 2020;

Prírodné zdroje

Všeobecné otázky

282.  poznamenáva, že do oblasti výdavkov súvisiacich s prírodnými zdrojmi patria najmä rôzne druhy činností v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zamerané na zvýšenie produktivity v poľnohospodárskom sektore, podporu životnej úrovne pre poľnohospodárske spoločenstvo, stabilizáciu trhov a zabezpečenie dostupnosti zásob za primerané ceny; uvedomuje si, že túto funkciu plnia dva fondy: EPZF (Európsky poľnohospodársky záručný fond) rozdeľuje priamu pomoc/platby Únie a poskytuje trhové opatrenia a EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) spolufinancuje programy rozvoja vidieka na projektovom základe;

283.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že na býčie zápasy sa priamo ani nepriamo neposkytnú žiadne prostriedky EÚ; domnieva sa, že rozpočtové prostriedky na SPP ani žiadne iné prostriedky z rozpočtu EÚ by sa nemali využívať na financovanie činností, pri ktorých dochádza k týraniu zvierat;

284.  konštatuje, že ďalšie oblasti zahŕňajú činnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky (EFF – Európsky fond pre rybné hospodárstvo) a podporné činnosti v oblasti životného prostredia (ochrana zlepšovanie, racionálne využívanie prírodných zdrojov), najmä v rámci LIFE (programu pre životné prostredie);

285.  s poľutovaním berie na vedomie, že z 21 odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa v plnej miere vykonalo päť, štyri odporúčania sa vykonávajú vo väčšine hľadísk a 12 odporúčaní sa vykonáva len v niektorých hľadiskách;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

286.  konštatuje, že výdavky SPP sa poskytujú prostredníctvom zdieľaného hospodárenia (spolufinancovanie s členskými štátmi; aj priame platby sú rozdeľované prostredníctvom platobných agentúr a existuje zodpovednosť za oprávnenosť a poskytovanie platieb príjemcom); že EFRH sa tiež riadi zásadou delenia; a že správu LIFE centrálne zabezpečuje Komisia;

287.  zdôrazňuje, že problém účinného prideľovania spočíva aj v obmedzenej spoľahlivosti a databáze LPIS, ktorá nie je vždy aktuálna; s uspokojením konštatuje, že nedostatkami v systéme LPIS sa zaoberali všetky kontrolované členské štáty, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré významné nedostatky v niektorých členských štátoch pretrvávajú; žiada Komisiu, aby v prípadoch, keď sa vo vnútroštátnych systémoch objavia významné a pretrvávajúce nedostatky, využila posilnené nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci nových právnych predpisov spoločnej poľnohospodárskej politiky(92);

288.  poukazuje na to, že jeden zo zistených nedostatkov spočíva aj v nedokonalých akčných plánoch členských štátov pre rozvoj vidieka;

289.  odporúča, aby Komisia poskytla usmernenie pre členské štáty na riešenie týchto problémov a aby prispela k uspokojivým rozhodnutiam členských štátov;

290.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vykonal následný audit s cieľom posúdiť, či boli napravené nedostatky v systéme LPIS zistené v členských štátoch v rokoch 2007 – 2013;

291.  s uspokojením konštatuje, že nedostatkami v systémoch LPIS sa zaoberali všetky kontrolované členské štáty. vyjadruje však vyjadruje ľútosť nad tým, že niektoré závažné nedostatky pretrvávajú v Grécku, Španielsku a Taliansku; žiada Komisiu, aby v prípadoch, keď sa vo vnútroštátnych systémoch objavia významné a pretrvávajúce nedostatky, využila posilnené nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci nových právnych predpisov spoločnej poľnohospodárskej politiky;

292.  so znepokojením konštatuje, že môže dochádzať k podhodnoteniu chybovosti vykázanej za rozpočtový rok certifikačným orgánom v rámci „postupu posilnenia záruky“(93); zdôrazňuje, že pokiaľ ide o šesť členských štátov, ktoré sa dobrovoľne rozhodli uplatňovať tento postup, Dvor audítorov celkovo zistil, že pre nedostatky pri uplatňovaní postupu je vykazovaná chybovosť nespoľahlivá, a že Komisia musí uplatniť vyrovnanie zistených mier chybovosti;

293.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že grécky certifikačný orgán výrazne podcenil úroveň chýb vykázanú za rozpočtový rok 2014 v rámci „postupu posilnenia záruky“, a zdôrazňuje, že celkovo v prípade šiestich členských štátov, ktoré sa rozhodli pre dobrovoľné uplatňovanie tohto postupu (Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo), Dvor audítorov zistil, že okrem Luxemburska je vykazovaná chybovosť vzhľadom na nedostatky pri vykonávaní v členských štátoch nespoľahlivá;

294.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v kontrolných systémoch súvisiace s operáciami v rámci rozvoja vidieka v piatich platobných agentúrach, ktoré navštívil v roku 2014 v Írsku, Taliansku (Kampánii), Portugalsku, Rumunsku a Švédsku, a to najmä pri kontrolách týkajúcich sa podmienok oprávnenosti v súvislosti s environmentálnymi podmienkami, maximálnou veľkosťou spoločností a postupmi verejného obstarávania;

295.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci rozvoja vidieka väčšina druhov chýb a systémových nedostatkov nebola predmetom akčných plánov, ktoré Dvor audítorov skúmal;

296.  víta skutočnosť, že podľa zistení Dvora audítorov postup finančného schválenia účtov vykonaný v roku 2014 Komisia riadila uspokojivo;

297.  so znepokojením sa domnieva, že postupy posudzovania zhody boli v roku 2014 stále príliš zdĺhavé; poukazuje na to, že zníženie počtu nedoriešených prípadov o 15 % v porovnaní s koncom roka 2013 nebolo dostatočné, čo malo za následok veľké množstvo nevybavených spisov na konci roka 2014, ktorých bolo 180;

298.  zdôrazňuje, že audit Dvora audítorov týkajúci sa riadenia prenosu znalostí a poradenských opatrení odhalil, že prostredníctvom rôznych fondov Únie (napr. z ESF, ako aj prostredníctvom EPFRV) sa financuje značný počet podobných služieb, čo vedie k riziku dvojitého financovania a vyžaduje si zdvojovanie nákladných manažérskych štruktúr;

299.  vyjadruje ľútosť nad zistením Dvora audítorov, že podpora Únie pre vidiecku infraštruktúru dosiahla len obmedzenú hodnotu za vynaložené peniaze; vyjadruje poľutovanie nad tým, že potreba financovania rozvoja vidieka zo strany Únie nebola vždy jasne odôvodnená a koordinácia s ďalšími fondmi bola slabá a že výberové konanie systematicky neusmerňovalo financovanie do nákladovo najefektívnejších projektov; žiada Komisiu a členské štáty, aby zbierali relevantné a spoľahlivé údaje o účinnosti a efektívnosti financovaných opatrení, aby tak bolo možné riadiť výdavky podľa výsledkov;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

300.  je hlboko znepokojený tým, že Dvor audítorov analyzoval 183 operácií v EPZF týkajúcich sa trhovej a priamej podpory a 176 operácií v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva, z ktorých 177 bolo obsahovalo chyby (93 v prípade poľnohospodárstva v súvislosti s trhovou a priamou podporou a 84 v prípade rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva); konštatuje, že na základe 88 vyčíslených chýb v prípade trhovej a priamej podpory EPZF dosahuje chybovosť 2,9 % a že na základe 41 vyčíslených chýb dosahuje chybovosť pre rozvoj vidieka, životné prostredie, klímu a rybárstvo úroveň 6,2 %, čo vedie k najpravdepodobnejšej celkovej chybovosti pre prírodné zdroje na úrovni 3,6 %; s uspokojením poznamenáva, že sa situácia zlepšila, pretože bez krížového plnenia by najpravdepodobnejšia celková chybovosť pre prírodné zdroje bola 3 %;

301.  považuje za neprijateľné, že v 26 prípadoch vyčísliteľných chýb v prípade trhovej a priamej podpory EPZF, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli chybám alebo ich odhalili a napravili skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii; poznamenáva, že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto podkapitolu by bola o 0,6 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že v 34 prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány; pričom tieto chyby sa na odhadovanej miere chybovosti podieľali vo výške 0,7 percentuálneho bodu; že v 15 prípadoch vyčísliteľných chýb v prípade rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli chybám alebo ich odhalili a napravili skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii; a že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto podkapitolu by bola o 3,3 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že v troch prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány, a že tieto chyby sa na odhadovanej miere chybovosti podieľali vo výške 0,6 percentuálneho bodu; považuje tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, za prejav nedostatočnej starostlivosti;

302.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje chýb zostávajú nezmenené:

   a) pri trhovej a priamej podpore EPZF (pre poľnohospodárstvo): nesprávne alebo neoprávnené žiadosti príjemcov (napr. nadhodnotenie plochy, neoprávnené poľnohospodárske pozemky), neoprávnení príjemcovia, činnosti, projekty alebo výdavky, porušenia požiadaviek krížového plnenia a administratívne chyby;
   b) pri rozvoji vidieka, životnom prostredí, klíme a rybárstve (výdavky na rozvoj vidieka): nesprávne alebo neoprávnené žiadosti príjemcov (nadhodnotenie plochy, neoprávnené poľnohospodárske pozemky), neoprávnení príjemcovia, činnosti, projekty alebo výdavky, porušenia požiadaviek krížového plnenia, nedodržanie agroenvironmentálnych záväzkov a nedodržanie pravidiel verejného obstarávania;

Príspevok podľa druhu chýb

Poľnohospodárstvo

Vidiecke

Nadhodnotenie oprávneného počtu hektárov

28 %

6 %

Neoprávnený príjemca, činnosť, projekt alebo výdavok

6 %

16 %

Porušenie požiadaviek krížového plnenia

15 %

1 %

Administratívne chyby

15 %

 

Nedodržanie agroenvironmentálnych záväzkov

 

10 %

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

 

3 %

Spolu

63 %

37 %

303.  je obzvlášť znepokojený prípadmi s podozrením na úmyselné obídenie kritérií oprávnenosti; konštatuje, že tieto prípady boli postúpené úradu OLAF, a žiada OLAF, aby o výsledku svojho vyšetrovania informoval v následnej správe Komisie;

Otázky spoľahlivosti údajov

304.  zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité mať k dispozícii spoľahlivý a aktualizovaný systém LPIS, čo by malo obmedziť chyby;

305.  poukazuje na to, že keďže chybovosť oznamovaná členskými štátmi za každú platobnú agentúru nie je vždy spoľahlivá, GR AGRI upravuje chybovosť predovšetkým na základe auditov Komisie a Dvora audítorov, ktoré sa vykonali v posledných troch rokoch;

306.  zdôrazňuje, že certifikačné orgány v roku 2014 síce vydali kladné hodnotenie všetkých kontrolných štatistík EPZF-IACS, ktoré predložili členské štáty, ale Komisia musela upraviť smerom nahor chybovosť oznámenú zo strany 17 zo 69 platobných agentúr, pričom zvyšková chybovosť bola vyššia než 2 % a z toho v piatich prípadoch bola vyššia než 5 %(94), konkrétne v Španielsku (Andalúzia, Kantábria, Extramadura a La Rioja) a v Maďarsku; poukazuje na to, že celková chybovosť priamych platieb SPP sa v dôsledku úprav vykonaných GR AGRI zvýšila z 0,55 % na 2,54 %;

307.  zdôrazňuje, že hoci v roku 2014 certifikačné orgány predložili kladné hodnotenie 88 % kontrolných štatistík EPFRV, ktoré predložili členské štáty, Komisia musela upraviť smerom nahor chybovosť oznámenú zo strany 43 zo 72 platobných agentúr, pričom upravená chybovosť presahovala 2 % (z čoho v 14 prípadoch bola vyššia ako 5 %), a to v Bulharsku, Dánsku, Španielsku (Andalúzia a Valencia), vo Francúzsku (ODARC a ASP), v Spojenom kráľovstve (Anglicko), Grécku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Holandsku, Portugalsku a Rumunsku; poukazuje na to, že celková chybovosť platieb na rozvoj vidieka sa v dôsledku úprav vykonaných GR AGRI zvýšila z 1,52 % na 5,09 %;

308.  zdôrazňuje, že existuje riziko podhodnotenia upravenej chybovosti Komisiou na úrovni jednotlivých platobných agentúr, pretože sa úpravy vykonávajú len vtedy, keď je k dispozícii audit Komisie alebo Dvora audítorov;

309.  konštatuje však, že Dvor audítorov považuje metodiku Komisie za platný prístup, ktorý môže byť dostatočným základom na výhrady na úrovni jednotlivých platobných agentúr;

310.  poukazuje na to, že štruktúra vykonávania politiky rozvoja vidieka je veľmi roztrieštená,(95) čo obmedzuje rozsah auditu súladu vykonávaného Komisiou, pokiaľ ide o výdavky EPFRV;

311.  konštatuje, že priemerné finančné opravy za posledné tri roky v prípade EPZF zodpovedajú 1,2 % príslušných výdavkov a v prípade EPFRV 1 % príslušných výdavkov, preto Komisia uplatnila finančné opravy pokrývajúce takmer polovicu výšky upravenej chybovosti v prípade EPZF (2,6 % v roku 2014) a jednu pätinu upravenej chybovosti v prípade EPFRV (5,1 % v roku 2014); ďalej konštatuje, že za uplynulé tri roky späť získané prostriedky predstavovali 0,3 % výdavkov pre EPZF a 0,9 % pre EPFRV;

312.  zdôrazňuje, že na základe údajov poskytnutých Komisiou v súvislosti s finančnými opravami a vymáhaním prostriedkov na jednej strane (1,9 % výdavkov) a súhrnnou upravenou chybovosťou na druhej strane (5,1 %) z údajov v prípade EPFRV v roku 2014 vyplýva, že korekčná kapacita nie je dostatočná na zníženie výdavkov vystavených riziku pod prah významnosti na konci programového obdobia(96);

313.  konštatuje, že vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré vydáva generálny riaditeľ GR AGRI, obsahuje tri výhrady v súvislosti s výdavkami za rok 2014 v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi a jednu výhradu v súvislosti s nepriamym hospodárením v celkovej výške 1 446,9 milióna EUR (1 451,9 milióna EUR v roku 2013); poznamenáva, že ohrozená najvyššia suma v roku 2014 je v rámci ABB 03 – Priame platby; víta túto intenzívnu prácu generálneho riaditeľstva na monitorovaní a úprave údajov orgánov členských štátov, ako to vyžaduje článok 66 nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že takto odhalené nedostatky a opravy v národných systémoch predstavujú podstatnú časť údajov, na ktorých je založené vyhlásenie o vierohodnosti; vyzýva Komisiu, aby ďalej zlepšovala údaje, ktoré tvoria základ tohto vyhlásenia o vierohodnosti;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

314.  konštatuje, že bolo objavené pomerne výrazné, ale skôr formálne zameranie na kritériá výkonnosti (podľa Dvora audítorov až v 93 % preskúmaných projektov), zatiaľ čo, naopak, hodnotenie toho, do akej miery boli ciele dosiahnuté, sa zdá byť menej prísne;

315.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti generálneho riaditeľa GR AGRI bol faktor poľnohospodárskeho príjmu v priebehu roka 2014 stabilný (KPI 1); zdôrazňuje, že podľa vyjadrenia Komisie(97) je príjem na pracovníka v poľnohospodárstve pozitívne ovplyvnený poklesom počtu pracovníkov v poľnohospodárstve; žiada Komisiu, aby systematicky informovala o tomto probléme vo svojej výročnej správe o činnosti;

316.  s prekvapením berie na vedomie, že podľa výročnej správy o činnosti generálneho riaditeľa GR AGRI bola miera zamestnanosti vo vidieckych oblastiach (KPI 4) v roku 2014 ustálená, zatiaľ čo v Únii trvalo dochádza k poklesu počtu poľnohospodárov;

317.  je presvedčený, že je neudržateľné, aby 44,7 % všetkých poľnohospodárskych podnikov v Únii, podľa výročnej správy o činnosti GR AGRI(98), bolo polosamozásobiteľskými poľnohospodárskymi podnikmi, t. j. aby mali príjem nižší ako 4 000 EUR ročne; berie tiež na vedomie, že podľa správy o rozdelení priamej podpory poľnohospodárskym výrobcom na rozpočtový rok 2014 prijatej 15. decembra 2015 Komisiou:

   a) v priemere 80 % príjemcov priamej podpory SPP dostáva približne 20 % platieb a
   b) 79 % príjemcov priamej podpory SPP dostáva najviac 5 000 EUR ročne;

318.  žiada GR AGRI, aby vo výročnej správe o činnosti za rok 2015 informovalo o pestrej zmesi ekonomických a environmentálnych ukazovateľov, ktoré poskytujú vyvážený prehľad o stave poľnohospodárstva Únie a jeho širšom kontexte, aby tak spoluzákonodarcovia mohli lepšie posúdiť výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky a aby sa mohli zapojiť o kvalifikovaných úvah o jej budúcom smerovaní;

319.  žiada GR AGRI, aby informovalo o trende v rozdeľovaní podpory poľnohospodárskych príjmov vo svojej výročnej správe, a najmä uviedlo podrobné údaje o účinkoch nových foriem podpory, ako je redistributívna platba zavedená reformou SPP z roku 2013;

320.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa v rámci pilotného projektu zameraného na výkonnosť sústredil na 71 projektov rozvoja vidieka, ktoré zahŕňali investície do hmotného majetku;

321.  víta výsledky dosiahnuté uplatňovaním politiky rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 podľa predbežných údajov (koncom roka 2014), ktoré sa vzťahujú na podporované mikropodniky (73 300) a na podporovaných mladých poľnohospodárov (164 000), ako aj na podporu inovácií pri zavádzaní nových produktov alebo technológií v 136 000 poľnohospodárskych podnikoch;

322.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov preukázal nedostatky pri zameriavaní opatrení a výbere projektov a že chýbali dôkazy o primeranosti nákladov;

323.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v kontrolných systémoch súvisiace s operáciami v rámci rozvoja vidieka v piatich platobných agentúrach, ktoré navštívil v roku 2014 v Írsku, Taliansku (Kampánii), Portugalsku, Rumunsku a Švédsku, a to najmä pri kontrolách týkajúcich sa podmienok oprávnenosti v súvislosti s environmentálnymi podmienkami, maximálnou veľkosťou spoločností a postupmi verejného obstarávania;

Nástroje finančného inžinierstva

324.  poznamenáva, že využívanie NFI v tejto oblasti je absolútne zanedbateľné a skôr výnimočné;

325.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil vážne nedostatky, pokiaľ ide o revolvingový a pákový efekt nástrojov financovania v oblasti rozvoja vidieka, a dospel k záveru, že NFI počas obdobia 2007 – 2013 neuspeli(99); žiada, aby Komisia vykonala merania v záujme zabezpečenia dostatočných stimulov na to, aby príjemcovia mohli počítať s významnou pridanou hodnotou;

326.  berie na vedomie, že Komisia začala postup overovania súladu, aby získala podrobné a presné informácie o riziku konfliktu záujmov týkajúcich sa Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu v Českej republike, a zdôraznila, že po neprijatí opatrení potrebných na zabránenie konfliktu záujmov by mohla od príslušného českého orgánu požadovať, aby zrušil akreditáciu platobnej agentúry, alebo by mohla uplatniť finančnú opravu; žiada Komisiu, aby rýchlo postupovala a aby do júna 2016 predložila Európskemu parlamentu správu o tejto otázke; žiada OLAF, aby bezodkladne informoval Európsky parlament o svojom rozhodnutí, či v tejto veci začne alebo nezačne vyšetrovanie;

327.  konštatuje, že po uplynutí obdobia oprávnenosti NFI zdroje vrátené do fondov z investícií môžu použiť členské štáty a môžu sa stať vnútroštátnymi zdrojmi v rámci súčasného právneho rámca; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje pôvodne viazané na konkrétne finančné nástroje možno týmto spôsobom napokon previesť do rozličných sektorov a jednotlivých podnikov; vyzýva Komisiu, aby zvýšila motiváciu členských štátov na to, aby tieto finančné zdroje vynakladali v tom istom odvetví;

Najlepšie postupy

328.  berie na vedomie, podrobnú analýzu Dvora audítorov týkajúcu sa toho, či podpora Únie bola zameraná na jasne vymedzené ciele odrážajúce identifikované štrukturálne a územné potreby a štrukturálne nevýhody, a že skúmal aj kritérium výkonnosti v rámci zamerania a výberu; domnieva sa, že dokonalejší spoločný rámec na monitorovanie a hodnotenie (SRMH) vypracovaný GR AGRI, v súvislosti s výkonnostným prístupom, obsahuje súbor konkrétnych ukazovateľov, ktoré umožnia Komisii merať a predkladať správy o pokroku;

Potrebné opatrenia

329.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) prijať primerané opatrenia na posilnenie akčných plánov v členských štátoch, čo umožní určiť najčastejšie príčiny chýb, a preskúmať stratégiu pre audity zhody týkajúce sa rozvoja vidieka;
   b) analyzovať vplyv reformy SPP z hľadiska výkonnosti daného odvetvia a jeho priority, pokiaľ ide o podporu z rozpočtu Únie;
   c) podporiť synergie v oblasti prírodných zdrojov s cieľom odstrániť súčasnú rôznorodosť podporných akcií;
   d) predložiť Európskemu parlamentu podrobnú správu o uplatňovaní obmedzenia priamych platieb v rámci SPP pre jednotlivé členské štáty;

330.  žiada, aby:

   a) Komisia zvážila informovanie vo výročnej správe o činnosti GR AGRI o trende v distribúcii podpory poľnohospodárskych príjmov;
   b) členské štáty vyvinuli ďalšie úsilie o začlenenie spoľahlivých a aktuálnych informácií do svojich databáz LPIS s cieľom predchádzať platbám na neoprávnenú pôdu;
   c) Komisia vypracovala návrhy s cieľom sankcionovať nepravdivé alebo nesprávne podávanie správ platobnými agentúrami vrátane týchto troch aspektov: kontrolných štatistík, vyhlásení platobných agentúr a práce certifikačných orgánov;
   d) Komisia prijala primerané opatrenia s cieľom požadovať od členských štátov, aby ich akčné plány v oblasti rozvoja vidieka obsahovali nápravné opatrenia zamerané na riešenie častých príčin chýb;
   e) Komisia zrevidovala stratégiu svojich auditov zhody v oblasti rozvoja vidieka s cieľom zistiť, či sú v prípade členských štátov s regionálnymi programami systémové chyby odhalené v jednom konkrétnom regióne prítomné aj v ďalších regiónoch, najmä pokiaľ ide o investičné opatrenia;
   f) Komisia zabezpečila, aby nový postup záruky zákonnosti a riadnosti operácií, ktorý bude od rozpočtového roku 2015 povinný, certifikačné orgány správne uplatňovali a aby prinášal hodnoverné informácie o chybovosti;
   g) členské štáty posúdili potrebu podporovať činnosti v oblasti prenosu znalostí a poradenstva, ktoré sú na trhu dostupné okamžite a za primeranú cenu a ak je táto potreba oprávnená, členské štáty by mali zabezpečiť, aby náklady na podporované činnosti neprevýšili náklady na podobné činnosti ponúkané na trhu;
   h) Komisia zabezpečila komplementárnosť medzi fondmi Únie s cieľom zmierniť riziko dvojitého financovania a zdvojovania správy v prípade prenosov znalostí a poradenských opatrení;
   i) Komisia podnecovala členské štáty k tomu, aby zriadili jediný finančný nástroj, ktorý by bol schopný poskytovať pôžičky i záruky, čím by sa zvýšila jeho aktivita a kritické množstvo;
   j) Komisia stanovila vhodné štandardy a ciele pre pákový a revolvingový efekt s cieľom zvýšiť účinnosť finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020;
   k) Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potravin v maximálne možnej miere znížila množstvo prenášaných viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré v roku 2014 dosiahli výšku 0,9 milióna EUR (50 %); poukazuje na skutočnosť, že v roku 2013 Dvor audítorov vyjadril podobné pripomienky a že informácie o nápravných opatreniach stále nie sú dostupné;

Globálna Európa

Všeobecné otázky

331.  konštatuje, že táto oblasť zahŕňa výdavky spojené so zahraničnopolitickými aktivitami, podporou kandidátskych krajín a budúcich kandidátskych krajín a rozvojovou pomocou a humanitárnou pomocou pre rozvojové a susedné krajiny, ktoré nie sú súčasťou aktivít Európskeho rozvojového fondu (ERF);

332.  konštatuje, že okruh 4 oblasti Globálna Európa pracuje s celkovou sumou 7,4 miliardy EUR, pričom výdavky sú založené na nástrojoch metódach poskytovania založených na spolupráci;

333.  konštatuje, že v súčasnosti nepochybne existujú tri oblasti relevantné pre rozširovanie a susednú agendu: partnerstvo, rozširovanie a synergie s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

334.  víta skutočnosť, že z ôsmich odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa štyri odporúčania vykonávajú v plnom rozsahu, dve odporúčania sa vykonávajú v takmer plnom rozsahu a dve sa vykonávajú čiastočne;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

335.  konštatuje, že v tomto oddiele existuje priame hospodárenie, pri ktorom výdavky riadi Komisia a jej GR; zabezpečuje sa prostredníctvom bruselského ústredia alebo delegácií Únie v jednotlivých krajinách v spolupráci s medzinárodnými organizáciami;

336.  s prekvapením konštatuje, že delegácie s najvyššou rizikovou sumou na základe merania podľa kľúčového ukazovateľa výkonnosti 5 (včasné uplatnenie) a 6 (splnený cieľ) sú iné ako delegácie, ktoré sa uvádzajú ako najmenej výkonné; domnieva sa, že to vyvoláva otázky o kvalite a serióznosti niektorých delegácií pri predkladaní správ;

337.  s veľkým znepokojením konštatuje, že podľa správy o riadení vonkajšej pomoci v prípade 2 598 projektov pod vedením delegácií Únie:

   805 projektov v hodnote 13,7 miliardy EUR (45,53 % celkovej sumy) mešká;
   610 projektov v hodnote 9,9 miliardy EUR (32,96 %) nenaplní pôvodne stanovené ciele;
   500 projektov v hodnote 8,6 miliardy EUR (29 %) mešká a nenaplní pôvodne stanovené ciele;
   915 projektov v hodnote 15 miliárd EUR (50 %) buď mešká, alebo nenaplní pôvodne stanovené ciele;
   opatrenia rozpočtovej podpory sa podieľajú na takmer pätine projektov s najväčšími problémami;

338.  víta skutočnosť, že Komisia zaviedla systém na monitorovanie prebiehajúcich projektov a že správy o riadení vonkajšej pomoci na konci roku poskytujú zbežné posúdenie projektov, ktoré čelia omeškaniam pri vykonávaní, alebo v súvislosti s ktorými hrozí, že nesplnia jeden alebo viacero pôvodne stanovených cieľov;

339.  nabáda Komisiu, aby naďalej monitorovala tieto projekty a aby prijala príslušné opatrenia s cieľom umožniť, aby boli ciele projektov splnené v stanovenom časovom rámci; žiada Komisiu, aby predložila aktuálnu správu o stave týchto projektov a vyzýva ju, aby začlenila programy pomoci susedskej politiky do tejto správy;

340.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zamestnanci delegácie navštevujú projekty s realizačnými problémami menej často ako projekty bez problémov;

341.  konštatuje, že na základe údajov uvedených v správe o riadení vonkajšej pomoci za rok 2014 bolo navštívených 77 % projektov, ktorým bolo podľa kľúčového ukazovateľa výkonnosti 5 (KUV 5) udelené červené výstražné znamenie, zatiaľ čo 23 % navštívených nebolo, a že pokiaľ ide o projekty, ktorým bolo podľa KUV 5 udelené žlté výstražné znamenie, bolo navštívených 74 % projektov a 26 % navštívených nebolo, pričom z projektov, ktoré boli podľa KUV 5 označené za bezproblémové, čiže boli označené zelenou farbou, bolo navštívených 71 % a nebolo navštívených 29 %;

342.  pripomína, že Európsky parlament požiadal Komisiu, aby predstavila opatrenia prijaté v záujme zlepšenia výkonnosti delegácií Únie, čo sa týka finančného plánovania a prideľovania zdrojov, finančnej správy a auditu, a aby spolu so správami o riadení vonkajšej pomoci prezentovala Európskemu parlamentu závery, ku ktorým dospela na základe správy o riadení vonkajšej pomoci;

343.  konštatuje, že akčné plány pre 22 delegácií, ktoré splnili kritériá stanovené KUV v roku 2014 na menej ako 60 %, boli oficiálne predložené Európskemu parlamentu 5. novembra 2015; ďalej konštatuje, že závery vypracované GR DEVCO na základe správy o riadení vonkajšej pomoci boli uvedené vo výročnej správe o činnosti GR DEVCO za rok 2014;

344.  trvá na tom, že Komisia by v nijakom prípade nemala využívať námietkové konanie, ako sa uvádza v článku 163 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, aby odsunula alebo blokovala prijatie osobitnej správy Dvora audítorov;

345.  dôrazne opakuje, že proces získavania uistení si vyžaduje opatrenia na posilnenie zodpovednosti delegácií Únie prostredníctvom správ o riadení vonkajšej pomoci, ktoré pripravujú a podpisujú vedúci delegácií Únie;

346.  považuje správy o riadení vonkajšej pomoci vydané vedúcimi delegácií Únie za užitočný vnútorný nástroj riadenia, ktorý umožňuje Komisii identifikovať počiatočné problémy s projektmi a riešiť ich aj počas vykonávania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto správy nie sú pripojené k ročným správam o činnosti GR DEVCO a NEAR, ako sa vyžaduje v článku 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa systematicky považujú za dôverné, pričom v súlade s článkom 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa „sprístupňujú sa Európskemu parlamentu a Rade, pričom by sa v prípade potreby mala riadne zohľadňovať dôvernosť informácií týchto správ“;

347.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že celková výkonnosť delegácií Únie pri vykonávaní programov vonkajšej pomoci, ktorá sa meria kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti využívanými v správach o riadení vonkajšej pomoci, sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 zhoršila; konštatuje však, že tieto správy predstavujú hodnotenie prebiehajúcich projektov a výkonnosť je ovplyvnená faktormi mimo kontroly delegácií Únie vrátane kvalitnej správy vecí verejných v prijímajúcich krajinách, bezpečnostnej situácie, politických kríz, odhodlania partnerov, ktorí ich vykonávajú, atď.;

348.  uznáva, že hodnotenia odvodené zo správ o riadení vonkajšej pomoci poskytujú len náčrt situácie každého projektu na konci roka a že skutočný vplyv na zistené ťažkosti možno vyhodnotiť až na konci projektu;

349.  trvá na tom, aby Komisia správy o riadení vonkajšej pomoci využila na riešenie zistených nedostatkov, aby tak prebiehajúce projekty plnili pôvodne stanovené ciele; očakáva, že Komisia zabezpečí, aby sa projekty vonkajšej pomoci plánovali v realistickom časovom rámci, aby sa tak znížil podiel omeškaných projektov; očakáva, že Komisia bude Európsky parlament informovať o nápravných opatreniach s cieľom vyriešiť situáciu v delegáciách s vážnymi problémami v oblasti realizácie;

350.  konštatuje, že len veľmi obmedzená časť pokračujúcich projektov bola vyhodnotená ako projekty s vážnymi problémami, pri ktorých je opodstatnené upozornenie; víta plánované nápravné opatrenia, ktoré by mohli viesť k pozitívnemu výsledku na konci realizačného obdobia;

351.  domnieva sa, že vedúcim delegácií Únie by sa počas ich náboru a pred vyslaním mali jasne pripomínať ich povinnosti v súvislosti s riadením a ich zodpovednosť z hľadiska spoľahlivosti riadenia súvisiaceho s portfóliom operácií ich delegácie (kľúčové procesy riadenia, riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti), a to podávaním kvalitatívnych a vyčerpávajúcich správ v súvislosti so zostavovaním výročnej správy o činnosti, a malo by sa od nich dôrazne požadovať, aby sa nesústreďovali len politickú zložku svojich povinností;

352.  vyjadruje znepokojenie nad riadením vonkajšej pomoci Únie v tretích krajinách; poukazuje na to, že každé druhé euro sa vypláca neskoro (v čase poslednej správy sa to týkalo 805 projektov), každé tretie euro nedosiahne svoj zamýšľaný cieľ (týka sa 610 projektov) a že oba nedostatky sa vzťahujú na každé štvrté euro (500 projektov); je znepokojený, že pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, takmer pätina (18,5 %) opatrení mešká a nesplní cieľ, a takmer polovica projektov ERF má rovnaké problémy s vykonávaním; je znepokojený, že projekty, ktoré majú problémy, sú navštevované menej často než tie, ktoré problémy nemajú; žiada Komisiu, aby predložila aktuálnu správu o stave týchto projektov, a vyzýva ju, aby do tejto správy začlenila programy pomoci v rámci susedskej politiky;

353.  uznáva, že skutočný vplyv na zistené ťažkosti možno vyhodnotiť až na konci projektu; domnieva sa, že finančný vplyv problémov a oneskorenia, ktoré nastávajú počas vykonávania projektov, by mal byť dôkladne meraný a že môže predstavovať iba veľmi obmedzenú časť výdavkov na projekt;

354.  domnieva sa, že vedúcim delegácií Únie by sa vo všeobecných usmerneniach mali poskytnúť jasné pokyny k vymedzeniu výhrady a jej prvkom;

355.  považuje za dôležité na základe informácií o riadení a kľúčových ukazovateľov výkonnosti určiť a podľa delegácie skonsolidovať trendy s cieľom posúdiť programový cyklus v prospech celkovej alebo odvetvovej výkonnosti rozvojovej pomoci Únie;

356.  víta skutočnosť, že Komisia posilnila monitorovanie projektov financovaných Úniou v táboroch v Tindúfe, keď v roku 2015 vykonala spolu 24 monitorovacích misií, pričom humanitárni pracovníci Komisie v nich zotrvali až 2 týždne v mesiaci; víta všetky snahy Komisie o zabezpečenie čo najefektívnejšieho využívania finančných prostriedkov Únie v táboroch a berie na vedomie, že v prípade Tindúfu neexistuje clo na dovoz humanitárnej pomoci;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

357.  všíma si, že Dvor audítorov analyzoval 172 operácií, z ktorých 43 obsahovalo chyby; konštatuje, že na základe 28 vyčíslených chýb sa odhaduje chybovosť na úrovni 2,7%;

358.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov uviedol konkrétnu chybovosť vo výdavkoch, s ktorými Komisia hospodári priamo, pričom boli vylúčené operácie rozpočtovej podpory, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že chybovosť v prípade týchto konkrétnych operácií sa vyčíslila na 3,7 %; považuje za znepokojujúce, že v siedmich prípadoch vyčísliteľných chýb mala Komisia dostatok informácií, aby predišla chybám alebo ich odhalila a napravila pred schválením výdavkov; poznamenáva, že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto kapitolu by bola o 0,2 percentuálneho bodu nižšia;

359.  konštatuje, že najdôležitejšie chyby predstavujú neoprávnené výdavky požadované príjemcami (vrátane obdobia, daní, nedodržiavania pravidiel pôvodu alebo nedostatočnej dokumentácie) a nedostatočné povolenia a schvaľovanie zo strany Komisie;

Príspevok podľa druhu chýb

Globálna Európa

Neoprávnené výdavky

57 %

Nedodané služby/práce/dodávky

24 %

Chýbajúce podporné dokumenty na preukázanie výdavkov

8 %

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

6 %

Nesprávny výpočet vykázaných výdavkov

4 %

Spolu

100 %

360.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov uviedol konkrétnu chybovosť vo výdavkoch, s ktorými Komisia hospodári priamo, pričom boli vylúčené operácie rozpočtovej podpory; vyjadruje poľutovanie nad tým, že chybovosť v prípade týchto špecifických operácií bola vyčíslená na 3,7 %;

361.  poukazuje na to, že v preskúmaných operáciách súvisiacich s rozpočtovou podporou sa nevyskytli chyby zákonnosti a riadnosti; domnieva sa však, že Komisia by mala zaviesť jednotné monitorovanie finančných prostriedkov pridelených v podobe rozpočtovej podpory vrátane systematických kontrol dodržiavania podmienok oprávnenosti pre tento typ podpory;

362.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov opäť v roku 2014 zistil systémovú chybu spočívajúcu v prijímaní výdavkov na základe vlastných odhadov, a nie na základe vzniknutých, uhradených a schválených nákladov, ktorú už zistil počas finančného roku 2013; s uspokojením však konštatuje, že GR ELARG v máji 2014 opravilo nesprávne zúčtovania zo svojich účtovných závierok za roky 2013 a 2014 a revidovalo aj pokyny stanovené v príručke účtovníctva ELARG;

363.  pripomína, že vo svojom vyhlásení o vierohodnosti(100) generálny riaditeľ EuropeAid vyhlásil, že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií, a podal globálnu výhradu týkajúcu sa chybovosti nad 2 %, čo svedčí o tom, že kontrolné postupy nedokázali zabrániť podstatným chybám ani ich zistiť či napraviť;

364.  považuje za zásadné, aby pozastavenie predvstupového financovania bolo možné nielen v prípadoch, keď bolo preukázané zneužitie finančných prostriedkov, ale aj v prípadoch, keď kandidátske krajiny porušujú akýmkoľvek spôsobom práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie;

Otázky spoľahlivosti údajov

365.  konštatuje, že z dôvodu povahy výdavkov a oblastí ich vyčleňovania sa spravovanie údajov v tejto oblasti viditeľne líši od iných oblastí rozpočtu Únie;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

366.  konštatuje, že z dôvodu povahy podpory dokonca aj lepšie riadenie rizika a posilnené kontrolné systémy podstatnou mierou prispievajú k zameraniu sa na výkonnosť;

Nástroje finančného inžinierstva

367.  konštatuje, že v tejto oblasti NFI nepredstavujú hlavnú tému; ak existuje priestor na tento druh podpory, využíva sa skôr prostredníctvom akcií ERF;

Potrebné opatrenia

368.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) sledovať odporúčania Dvora audítorov na vytvorenie a uplatňovanie postupov vnútornej kontroly, aby platby refinancovania vychádzali zo skutočných výdavkov, a na posilnenie kontrol ex ante pre zmluvy o grantoch vrátane využívania plánovania založeného na rizikách a systematických kontrolných návštev;
   b) odrážať súčasné a prudko sa meniace spektrum priorít s cieľom poskytovať účinnú finančnú podporu Únie na sledovanie nielen územných aspektov (Ukrajina, Turecko, západný Balkán, krajiny Východného partnerstva), ale súčasne aj tematických aspektov;

369.  žiada, aby Komisia zostavila a uplatňovala postupy vnútornej kontroly na zabezpečenie toho, aby sa predbežné financovanie zúčtovalo na základe skutočne vynaložených výdavkov bez zahrnutia právnych záväzkov;

370.  plne schvaľuje pokyny Komisie, ktoré uviedla v súhrnnej správe(101), kde vyzýva GR DEVCO, aby hľadalo „spôsoby, ako zvýšiť mieru, do akej sa výsledky jeho kontrol zohľadňujú na zabezpečenie rizikovo diferencovanejšej spoľahlivosti a ďalej na usmerňovanie viacerých kontrolných zdrojov do oblastí, na ktoré sa vzťahujú konkrétne výhrady, berúc do úvahy pomernú nákladovú efektívnosť rozličných kontrol“;

371.  žiada Komisiu, aby:

   a) každý rok predkladala Európskemu parlamentu celkové hodnotenie správ o monitorovaní vonkajšej pomoci; ako aj
   b) vo výročných správach o činnosti GR DEVCO a GR NEAR uvádzala opatrenia, ktoré prijala v záujme nápravy tejto situácie v delegáciách s problémami realizácie, skrátenia meškania v oblasti rozpočtovej podpory zjednodušenia programov;

Administratíva

372.  konštatuje, že táto veľmi špecifická oblasť súvisí s výdavkami inštitúcií Únie a iných orgánov a že Komisia tu často zohráva úlohu poskytovateľa služieb ostatným inštitúciám;

373.  poukazuje na to, že približne 60 % z celkovej sumy predstavujú náklady na zamestnancov; ostatné položky zahrnujú okrem iného budovy, vybavenie, energiu, komunikácie a informačné technológie;

374.  žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie uplatňovali článok 16 služobného poriadku tým, že budú každoročne uverejňovať informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli z administratívy Únie, ako aj zoznam konfliktov záujmov; žiada, aby uvedená nezávislá štruktúra posúdila zlučiteľnosť zamestnania po odchode z inštitúcií Únie alebo situácie, keď zamestnanci verejnej správy a bývalí poslanci Európskeho parlamentu prejdú z verejného do súkromného sektora („efekt otáčavých dverí“), a posúdila prípadný konflikt záujmov a aby jasne vymedzila prechodné obdobia, ktoré by mali zodpovedať aspoň dĺžke poskytovania dočasných príspevkov;

375.  zdôrazňuje, že piati bývalí úradníci boli v roku 2014 zamestnaní ako osobitní poradcovia a dostávali odmenu v jednom prípade napríklad počas 43 týždňov a v dvoch ďalších prípadoch počas 30 týždňov; žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie informácie o tom, prečo pôvodné zmluvy neboli predĺžené namiesto vyplácania uvedených bývalých úradníkov na dennom základe, či a ako boli zohľadňované pôvodné zmluvy a či sa im v rovnakom čase vyplácali dôchodky;

376.  poukazuje na to, že vďaka predĺženiu pracovného času z 37,5 na 40 hodín týždenne v rámci revízie služobného poriadku sa získalo v prepočte približne 2 900 pracovných miest, čo prakticky kompenzuje znižovanie počtu pracovných miest vo výške 5 % v priebehu niekoľkých rokov dohodnuté v rámci reformy služobného poriadku; vyzýva Komisiu, aby predložila transparentnú správu s uvedením ročného plánovaného znižovania pracovných miest a s prihliadnutím na predĺženie pracovného času;

377.  zdôrazňuje, že v prípade každého člena Komisie má postup udeľovania absolutória prednosť pred inými zasadnutiami, pretože zodpovedný výbor Európskeho parlamentu sa domnieva, že každý komisár zodpovedá Európskemu parlamentu;

378.  zdôrazňuje dôležitú úlohu oznamovateľov korupcie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že každá inštitúcia Únie uplatňuje pravidlá na ochranu oznamovateľov korupcie; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy na ochranu oznamovateľov korupcie v Únii;

379.  žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie, ktoré tak ešte neurobili, bezodkladne prijali interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a uplatnili spoločný prístup k svojim povinnostiam so zameraním na ochranu oznamovateľov korupcie; požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala ochrane oznamovateľov korupcie v súvislosti so smernicou o ochrane obchodného tajomstva; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy o minimálnej úrovni ochrany oznamovateľov korupcie v Únii; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby zmenili služobný poriadok s cieľom zabezpečiť, aby tento poriadok nielen formálne zaväzoval úradníkov na oznamovanie všetkých druhov nečestného konania, ale aj aby stanovil primeranú ochranu oznamovateľov korupcie; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby bezodkladne uplatňovali článok 22c služobného poriadku;

380.  vyjadruje znepokojenie nad počtom samovrážd zamestnancov; domnieva sa, že Komisia by mala vykonať podrobné posúdenie dobrých podmienok zamestnancov na pracovisku s cieľom zabrániť ďalším prípadom samovrážd;

381.  s poľutovaním konštatuje, že z ôsmich odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa v plnej miere nerealizovalo ani jedno, päť odporúčaní sa realizuje vo väčšine hľadísk a tri odporúčania sa realizujú len v niektorých hľadiskách;

382.  konštatuje, že miera práceneschopnosti v Komisii zostáva stabilná; víta zriadenie psychosociálnej podpornej skupiny, ktorá zaznamenala zníženie počtu dní neprítomnosti z 2 200 v roku 2010 na 772 v roku 2014; je však znepokojený potrebou zasiahnuť v 868 prípadoch, hoci s mierou spokojnosti 95 %;

383.  berie na vedomie, že vyše 250 zamestnancov, ktorí nenastúpili do nových kabinetov, bolo opätovne začlenených alebo prijatých na generálnych riaditeľstvách a asi 550 zamestnancov nových kabinetov privítala nová Junkerova Komisia;

384.  považuje imunitu zamestnancov Únie pred trestnoprávnymi konaniami v členských štátoch, ktorá pochádza z obdobia spred 64 rokov, za výsadu, ktorá je už dlho zastaraná; žiada, aby bola táto výsada podľa protokolu k zmluve obmedzená na zamestnancov Únie v krajinách mimo EÚ;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

385.  všíma si, že Dvor audítorov analyzoval 129 operácií, z ktorých 20 obsahovalo chyby; konštatuje, že na základe 12 vyčíslených chýb sa odhaduje chybovosť na úrovni 0,5 %;

386.  konštatuje, že medzi hlavné chyby patria neoprávnené alebo nesprávne vypočítané príspevky zamestnancom a s nimi súvisiace dávky, platby za služby, ktoré nie sú kryté existujúcou zmluvou, a ďalšie výdavky bez riadneho odôvodnenia;

Príspevok podľa druhu chýb

Administratíva

Neoprávnené alebo nesprávne vypočítané príspevky zamestnancom a súvisiace dávky

70 %

Platby za služby, ktoré nie sú kryté existujúcou zmluvou

22 %

Iné výdavky bez riadneho odôvodnenia

8 %

Spolu

100 %

Kódex správania a konflikt záujmov

387.  berie na vedomie veľkú pozornosť verejnosti a médií otázkam bezúhonnosti, čo znamená, že dobre fungujúce kódexy správania si vyžadujú neustálu pozornosť; zdôrazňuje, že kódex správania je účinným preventívnym opatrením iba vtedy, keď sa správne uplatňuje a jeho súlad sa systematicky skúma, nielen v prípade mimoriadnych udalostí; poukazuje na to, že kódex správania treba preskúmať do konca roka 2017;

388.  nabáda inštitúcie a agentúry Únie, aby posilňovali informovanosť úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne existujúcich aktivitách na zlepšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne diskutovať na prijímacích pohovoroch so zamestnancami a pri skúmaní výkonnosti; domnieva sa, že v právnych predpisoch venovaných konfliktom záujmov by sa malo rozlišovať medzi volenými zástupcami a verejnými činiteľmi; je presvedčený, že takéto pravidlá by mali platiť aj v členských štátoch v prípade verejných činiteľov a štátnych zamestnancov, ktorí sa podieľajú na správe a monitorovaní dotácií, ktoré poskytuje Únia; vyzýva Komisiu, aby predložila príslušný návrh právneho základu;

389.  je presvedčený, že Komisia by mala aktívne zverejňovať dokumenty týkajúce sa odporúčaní etického výboru ad hoc o zamestnaniach bývalých komisárov po skončení ich funkčného obdobia, zahrnujúc komerčné alebo osobné údaje v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001;

390.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2017 preskúmala kódex správania komisárov vrátane vymedzenia toho, čo predstavuje „konflikt záujmov“, ako aj zavedenia kritérií na hodnotenie zlučiteľnosti zamestnania po odchode z funkcie a predĺženia prechodného obdobia na tri roky pre komisárov; vyzýva Komisiu, aby požiadala členské štáty, aby jasne uviedli všetky možné konflikty záujmov svojich kandidátov na člena Komisie a vysvetlili, ako sa konflikty záujmov vymedzujú v ich vnútroštátnych právnych predpisoch; v prípade rozdielnych interpretácií konfliktov záujmov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a pravidlami, ktoré v tejto súvislosti uplatňuje Komisia, sa domnieva, že členské štáty by sa mali riadiť interpretáciou uplatňovanou Komisiou;

391.  žiada, aby Komisia v tejto súvislosti venovala osobitnú pozornosť predchádzaniu konfliktom záujmov a korupčným praktikám v prípade decentralizovaných agentúr, ktoré sú osobitne zraniteľné vzhľadom na to, že verejnosti sú pomerne neznáme a sú rozmiestnené po celej Únii;

392.  poukazuje na to, že dôležitým krokom v súvislosti s konfliktom záujmov je posilnenie transparentnosti predsedu Komisie, etického výboru Komisie ad hoc a generálneho sekretariátu pri skúmaní situácií možných konfliktov; vyzýva Komisiu, aby aktívne zverejňovala stanoviská etického výboru v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001, aby verejnosť mohla brať Komisiu v súvislosti jej rozhodnutiami na zodpovednosť; pripomína odporúčanie Európskeho parlamentu, aby sa etický výbor ad hoc zreformoval v záujme posilnenia jeho právomocí a zapojenia nezávislých odborníkov;

393.  domnieva sa, že kódex správania komisárov by mal obsahovať jasný opis úloh etického výboru ad hoc, ako aj požiadavku, aby členovia výboru boli nezávislými odborníkmi;

394.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila vyhlásenia o záujmoch v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte;

395.  domnieva sa, že zamestnanci štátnych orgánov zamestnaní v súkromnej kancelárii európskeho komisára by pokiaľ možno nemali mať v pracovnej náplni vzťahy s vlastnými členskými štátmi, pokiaľ nebude riadne preverený akýkoľvek stret záujmov s legitímnymi záujmami Komisie;

Konflikty záujmov v zdieľanom hospodárení a v tretích krajinách v súvislosti so správou finančných prostriedkov EÚ

396.  konštatuje, že niektoré členské štáty nemajú zákony, ktoré by vylučovali možnosť, aby boli držitelia funkcií jedinými vlastníkmi alebo spoločníkmi podnikov;

397.  vidí vážny konflikt záujmov v možnosti, že podniky vlastnené funkcionármi Únie môžu žiadať o finančné prostriedky Únie alebo môžu prijímať tieto prostriedky ako subdodávatelia, zatiaľ čo vlastníci a držitelia funkcií nesú sami zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov a kontrolu ich použitia;

398.  vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti začlenila do všetkých právnych predpisoch Únie o platbách doložku, ktorá by držiteľom funkcií v členských štátoch Únie a tretích krajinách znemožňovala žiadať alebo prijímať akékoľvek finančné prostriedky Únie;

Transparentnosť

399.  je presvedčený, že všetky údaje o plnení rozpočtu v rámci EÚ by mali byť transparentné a jasné na základe zverejnenia, a to vrátane výdavkov členských štátov súvisiacich so zdieľaným hospodárením;

400.  zdôrazňuje zásadu, podľa ktorej by Komisia na všetkých úrovniach mala prerušiť kontakty s neregistrovanými lobistami;

401.  vyzýva Komisiu, aby rozšírila zaznamenávanie údajov o stretnutiach s lobistami o všetky osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe politiky Únie tým, že bude od svojich generálnych riaditeľstiev požadovať, aby predkladali pravidelné správy o stretnutiach, ktoré sa uskutočnia v rámci ich útvarov, a aby tieto informácie boli ľahko dostupné na webovom sídle Komisie;

402.  je presvedčený, že Komisia by mala byť povinná zaznamenávať a zverejňovať všetky informácie získané od lobistov či zástupcov záujmových skupín o návrhoch politík a právnych predpisov ako „legislatívnu stopu“; navrhuje, aby táto legislatívna stopa obsahovala podrobné informácie o lobistoch, ktorí mali podstatný vplyv na návrhy Komisie;

403.  víta zverejnenie zoznamu riadiacich pracovníkov, ktorí odchádzajú z Komisie, a vyzýva Komisiu, aby do vymedzenia riadiacich pracovníkov zahrnula všetkých členov kabinetu;

Expertné skupiny

404.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby nadviazala na odporúčania ombudsmanky proti konfliktom záujmov v expertných skupinách a odložila prijatie nových horizontálnych predpisov, kým Európsky parlament vyjadrí svoje stanovisko na základe pokračujúcej práce na spoločnej iniciatívnej správe výborov CONT a JURI;

Iné

Migrácia a utečenci

405.  víta informácie o finančných prostriedkoch, ktoré by sa mohli použiť na zmiernenie krízových situácií spôsobených veľkým prílevom utečencov(102);

406.  zastáva názor, že finančné prostriedky Únie zahrnuté do migračnej politiky by mali byť predmetom kontroly a auditov na základe ukazovateľov výkonnosti;

407.  poukazuje na pretrvávajúcu migračnú krízu a zdôrazňuje, že ju treba riešiť prostredníctvom koherentného riešenia na úrovni Únie; berie na vedomie finančné prostriedky vyčlenené na riadenie migrácie a vonkajších hraníc v roku 2014; a žiada Dvor audítorov, aby posúdil prípravu rýchlej osobitnej správy o efektívností týchto finančných prostriedkov, pričom vypracovanie záverov by sa malo odrážať v pokračujúcom procese aktualizácie politiky Únie v oblasti migrácie a kontroly hraníc;

408.  odvoláva sa na body 234 a 235 uznesenia o absolutóriu za rok 2013 ; požaduje aktualizáciu informácií o pokračujúcej spolupráci s Medzinárodnou riadiacou skupinou (MRS), a najmä informácie Komisie o existujúcich a nových zmluvách a platbách;

409.  žiada objasnenie, ktoré nedokončené grécke projekty Únie už nie je ďalej možné financovať po 31. decembri 2015; žiada objasnenie osudu každého z týchto projektov;

OLAF

410.  vyjadruje presvedčenie, že OLAF je kľúčový aktér v boji proti korupcii, a domnieva sa, že je nanajvýš dôležité, aby táto inštitúcia fungovala efektívne a nezávisle; odporúča, aby sa v súlade s nariadením o úrade OLAF poskytol dozornému výboru úradu OLAF prístup k informáciám, ktoré potrebuje na účinné vykonávanie svojho mandátu, čo sa týka dohľadu nad činnosťami úradu OLAF, a aby sa tomuto výboru udelila rozpočtová nezávislosť;

411.  zdôrazňuje, že členské štáty nesledujú údajné prípady podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré im predkladá OLAF; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, a OLAF, aby pokračoval vo svojej analýze dôvodov, prečo členské štáty nesledujú tieto prípady, a urýchlil ju, aby tak Európskemu parlamentu poskytol svoje zistenia v tejto súvislosti a aby naďalej podporoval členské štáty pri zlepšovaní ich výkonnosti pri prevencii a odhaľovaní podvodov poškodzujúcich európske fondy;

412.  berie na vedomie úsilie úradu OLAF o realizáciu väčšiny odporúčaní svojho dozorného výboru(103); želá si však, aby dostal informácie o hlavných rozdieloch a tom, či sa realizovali príslušné odporúčania; v budúcnosti očakáva, že úrad OLAF jasne určí, kde a do akej miery sa odchyľuje od pôvodných odporúčaní dozorného výboru; konštatuje, že rok 2014 bol prvým rokom, v ktorom dozorný výbor rozhodol o kontrole odporúčaní, ktoré boli vydané v predchádzajúcom období; vyzýva OLAF a dozorný výbor, aby túto kontrolu každoročne opakovali;

413.  vyzýva úrad OLAF, aby realizoval odporúčania týkajúce sa priamej účasti generálneho riaditeľa na vyšetrovaniach, pretože v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa jasne uvádza, že vyšetrovania vykonávajú pracovníci určení generálnym riaditeľom, nie samotný generálny riaditeľ, pretože to by mohlo spôsobiť situáciu stretu záujmov;

414.  očakáva, že úrad OLAF realizuje odporúčania dozorného výboru, ktoré by zahrnovali overovanie každého možného konfliktu záujmov medzi úlohami národného experta a jeho účasťou na vyšetrovacích činnostiach v príslušnom prípade;

415.  je pevný presvedčený, že dozorný výbor by mal dostávať informácie o všetkých zamietnutých prípadoch, v prípad ktorých sa informácie zaslali vnútroštátnym súdnym orgánom v súlade s článkom 17 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, aby sa zabezpečila ochrana procesných záruk obvinených osôb; žiada úrad OLAF, aby čo najskôr realizoval odporúčania dozorného výboru;

416.  konštatuje, že úrad OLAF v roku 2014 uzavrel celkovo 307 vyšetrovaní a koordinovaných činností a že z toho v prípade 147 vyšetrovaní úrad OLAF vydal odporúčanie, čo predstavuje mieru plnenia následných opatrení na úrovni 47 %; konštatuje, že pred rokom 2011 bola táto miera pravidelne nad 50 %; očakáva, že úrad OLAF prijme opatrenia na obnovenie trvalej efektívnosti zdokonalením výberového konania; zastáva názor, že úrad OLAF by mal prehodnotiť odporúčanie č. 31 dozorného výboru na posilnenie efektívnosti;

417.  berie na vedomie úsilie úradu OLAF a dozorného výboru o dosiahnutie dohody o nových pracovných opatreniach; opakuje svoju výzvu týkajúcu sa rozpočtu na rok 2013 na rýchle vyriešenie zostávajúcich problémov medzi úradom OLAF a dozorným výborom, aby tak mohli efektívne plniť svoje právne úlohy v podmienkach súčasnej obmedzenej spolupráce; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere plnila svoju úlohu a aktívne pracovala na dlhodobom riešení, ktoré by sa malo bezodkladne realizovať;

418.  víta rozhodnutie kolégia zbaviť imunity generálneho riaditeľa úradu OLAF, aby tak belgické súdne orgány mohli vyšetriť možno nezákonné nahrávky telefonických rozhovorov (pripravených úradom OLAF) medzi svedkom (ktorého úrad OLAF naviedol na uskutočnenie hovoru) a príslušnou osobou v priestoroch úradu OLAF a s pomocou vyšetrovateľov úradu OLAF;

419.  zdôrazňuje, že dozorný výbor by z hľadiska súladu so svojím mandátom mal mať samostatných zamestnancov, ktorí sú oddelení od administratívy úradu OLAF a sú finančne nezávislí; víta trvalé úsilie Komisie v tejto veci;

420.  naliehavo vyzýva úrad OLAF, aby poskytol dozornému výboru prístup k dokumentom, ktoré dozorný výbor považuje za potrebné na plnenie svojej úlohy v súlade s právomocami v rámci legislatívneho mandátu;

421.  konštatuje, že úrad OLAF v roku 2014 prijal dôležité opatrenia na posilnenie právomocí Komisie a členských štátov potrebných na ochranu finančných záujmov Únie, a to dokončením prioritných akcií viacročnej stratégie boja proti podvodom, ktoré sa zameriavajú na vypracovanie stratégií boja proti podvodom na úrovni útvarov a agentúr Komisie a na podporu členských štátov v úsilí o vypracovanie vlastných stratégií boja proti podvodom;

422.  poukazuje na to, že úrad OLAF v roku 2014 odporučil rekordnú sumu finančnej náhrady pre rozpočet Únie v celkovej výške 901 miliónov EUR, čo je dvojnásobok sumy na rok 2013; poukazuje na to, že v roku 2014 celková suma, ktorú príslušné orgány získali späť, sa takisto zvýšila na základe odporúčania úradu OLAF získať späť 206,5 milióna EUR (v roku 2013 to bolo 117 miliónov EUR);

423.  naliehavo vyzýva úrad OLAF, aby vypracoval interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík v súlade s novým služobným poriadkom z roku 2014;

424.  pripomína, že Komisia dostala žiadosť belgických súdov o zbavenie imunity svojich zamestnancov; trvá na tom, že Komisia by mala v plnej miere spolupracovať s belgickými súdnymi orgánmi;

425.  uvádza, že vo výročnej správe úradu OLAF za rok 2014 sa špecifikujú vyšetrovacie činnosti a výsledky podľa jednotlivých sektorov; žiada úrad OLAF, aby v nasledujúcej výročnej správe poskytol podrobné informácie o druhu vyšetrovania a výsledkoch vo všetkých sektoroch;

Dohody o tabaku

426.  pripomína, že Komisia v máji 2015 sľúbila, že čo najskôr dodá posúdenie dohody so spoločnosťou Philip Morris International (PMI); zdôrazňuje, že Komisia zverejnenie tohto posúdenia niekoľkokrát odložila a že bolo nakoniec zverejnené 24. februára 2016, deň pred rozpravou na túto tému na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu; vyjadruje pevné presvedčenie, že takéto oneskorené zverejnenie predstavuje závažné zlyhanie zo strany Komisie pri plnení svojej povinnosti transparentnosti voči Európskemu parlamentu aj voči občanom, čím oslabuje schopnosť Európskeho parlamentu včas vyjadriť svoj názor na túto komplikovanú a citlivú otázku;

427.  zdôrazňuje, že dohoda so spoločnosťou PMI pri jej uzavretí v roku 2014 bola inovatívnym nástrojom boja proti nezákonnému obchodu s tabakom, zdôrazňuje však, že trhové a regulačné prostredie sa odvtedy výrazne zmenilo; zdôrazňuje, že v dohode uzatvorenej s tzv. veľkou štvorkou tabakových spoločností(104) sa neriešia dôležité aktuálne aspekty nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, najmä skutočnosť, že veľkú časť tohto obchodu v súčasnosti predstavuje predaj cigariet neznačkových cigariet označovaných ako tzv. lacné biele; vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán, ktorý by obsahoval nové opatrenia na urýchlené riešenie tohto problému;

428.  zastáva názor, že všetky prvky zahrnuté do dohôd o tabaku budú predmetom nového právneho rámca, ktorý pozostáva zo smernice o tabakových výrobkoch(105) a Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku (RDKT);

429.  pripomína, že Európsky parlament 9. marca 2016 vyjadril názor(106), že dohoda s PMI by sa nemala obnoviť, predĺžiť, ani by sa o nej nemalo opätovne rokovať;

430.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby na úrovni Únie k dátumu uplynutia platnosti dohody s PMI prijala všetky potrebné opatrenia na sledovanie a vyhľadávanie (systém Track and Trace) tabakových výrobkov spoločnosti PMI a aby v prípade nezákonného zadržania výrobkov tohto výrobcu vykonala právne kroky, kým nebudú v plnej miere vykonateľné všetky ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch, aby sa preklenula regulačná medzera medzi skončením platnosti dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a Rámcového dohovoru o kontrole tabaku;

431.  vyzýva spoločnosť PMI, aby aj naďalej uplatňovala systém Track and Trace a systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“), ktoré sú obsiahnuté v súčasnej dohode, a to bez ohľadu na to, či sa jej platnosť predĺži;

432.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový dodatočný právny predpis, v ktorom by sa zaviedol nezávislý systém Track and Trace a uplatňoval systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“) na surový tabak, filtre a papier, ktoré využíva tabakový priemysel, čo by bol dodatočný nástroj v boji proti pašovaniu a falšovaniu výrobkov;

433.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa omeškala s posúdením dohôd o tabaku; vyzýva Komisiu, aby ho vypracovala čo najskôr, pričom načrtne výsledky realizovaných investícií pomocou peňažných prostriedkov, ktoré zaplatili tabakové spoločnosti na základe týchto dohôd;

434.  vyjadruje znepokojenie nad zistením Európskej ombudsmanky(107), ktorá vo svojom vyhlásení uviedla, že Komisia, s výnimkou GR pre zdravie, „neuplatňuje v plnej miere predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie OSN, ani pokyny, ktorými sa upravuje transparentnosť a lobizmus súvisiaci s tabakom“; zastáva preto názor, že dôveryhodnosť a vážnosť Komisie je ohrozená;

435.  naliehavo vyzýva všetky príslušné inštitúcie Únie, aby uplatňovali článok 5.3 Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku podľa odporúčaní, ktoré sú obsiahnuté v uvedených pokynoch; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zverejnila posúdenie dohôd s tabakovými spoločnosťami a posúdenie vplyvu týkajúce sa uplatňovania Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

Európske školy

436.  poukazuje na to, že európske školy dostali 164,2 milióna EUR z rozpočtu EÚ, čo predstavuje 59 % operačného rozpočtu škôl;

437.  je mimoriadne znepokojený závermi správy Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky európskych škôl za rozpočtový rok 2014, kde sa hovorí, že: vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky v účtovníctve a kontrole Dvor audítorov nemôže potvrdiť, že konsolidovaná účtovná závierka za rozpočtový rok 2014 neobsahuje podstatne skreslené údaje;

438.  konštatuje, že generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje a bezpečnosť (GR HR) si zachovala „výhradu z dôvodu dobrej povesti“ v súhrnnej správe Komisie za rok 2014 o európskych školách a že zástupca Európskej komisie hlasoval proti udeleniu absolutória európskym školám za roky 2012 a 2013; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zástupcovia členských štátov neberú problémy rovnako vážne;

439.  pripomína, že Európsky parlament v postupe udeľovania absolutória Komisii za rok 2010 už spochybnil „rozhodovacie štruktúry a štruktúry financovania Dohovoru o štatúte európskych škôl“ a žiadal, aby Komisia „preskúmala možnosť revízie tohto dohovoru a [...] do 31. decembra 2012 podala správu o dosiahnutom pokroku“; konštatuje, že Európsky parlament nedostal nijakú správu o dosiahnutom pokroku;

440.  plne podporuje jedenásť odporúčaní Dvora audítorov zverejnené v jeho správe z 11. novembra 2015 o overení ročnej účtovnej závierky európskych škôl za rok 2014, ktoré zahrnujú účtovníctvo, zamestnancov, verejné obstarávanie, normy kontrol a platobné otázky;

441.  vyzýva Komisiu, aby do 1. júla 2016 vypracovala správu o pokroku európskej školy pri plnení odporúčaní Dvora audítorov a akčného plánu Komisie;

442.  vyzýva rozpočtový orgán, aby do rezervných častí rozpočtu Únie zaradil príspevok na európske školy, zameriavajúc sa predovšetkým na úrad generálneho tajomníka, v rámci rozpočtového postupu na rok 2017, ak sa nedosiahne dostatočný pokrok pri uskutočňovaní odporúčaní Dvora audítorov;

Euronews

443.  konštatuje, že televízna stanica Euronews získala 18 miliónov EUR z rozpočtu Únie na rok 2014, hoci Komisia nie je akcionárom stanice, a je znepokojený skutočnosťou, že súčasná riadiaca štruktúra stanice Euronews nemusí zaručiť úplnú nezávislosť a autonómiu od jej medzinárodných akcionárov; vyzýva Komisiu, aby v rámci svojho postavenia ako hlavného finančného prispievateľa zabezpečila, že stanica Euronews bude dodržiavať zásady riadneho finančného hospodárenia a všetky právne dohody s Komisiou vrátane záväznej charty o redakčnej nezávislosti;

Zhrnutie

444.  v zhrnutí konštatuje, že:

   a) zásady riadneho finančného hospodárenia sú hlavnou požiadavkou pre rozpočtové hospodárenie Únie;
   b) posúdenia vplyvu a rizika treba chápať ako neoddeliteľnú súčasť tohto hospodárenia;
   c) súčasná stratégia zjednodušenia je dôležitá pre riadne hospodárenie a jeho efektívnosť; musí ju dopĺňať vysoká úroveň rozpočtovej disciplíny;
   d) postupy zdieľaného hospodárenia majú ešte priestor na zlepšenie, čo sa týka posilnenia zlučiteľnosti medzi politikami Únie a členských štátov;
   e) väčšie úsilie na podporu ochrany finančných záujmov je mimoriadne dôležité;
   f) celková chybovosť zostala takmer nezmenená na úrovni 4,4 %, ale typológia chýb je veľmi rôznorodá;
   g) na strane príjmov sa nezistili závažné problémy; zásada HND zostáva kľúčom k tomuto úspechu; primeranosť príjmov je však problémom;
   h) pri výdavkoch na konkurencieschopnosť v raste a zamestnanosti sa zistila nadpriemerná chybovosť, hoci dočasné monitorovanie v tejto oblasti zároveň ukázalo najjasnejšie príznaky prístupu zameraného na výkonnosť;
   i) kohézna podpora prejavila viditeľne vyššiu chybovosť v oblasti regionálnej a mestskej politiky v porovnaní s chybovosťou v oblasti sociálnych vecí; NFI navyše podporujú prístup zameraný na výkon, najmä v niektorých členských štátoch;
   j) lepšie spravovanie a spracovania údajov by nepochybne prispeli k lepšiemu prístupu zameranému na výkon;
   k) oblasť prírodných zdrojov má potenciál na rozvoj podpory vychádzajúcej z projektov, aby sa zvýšila efektívnosť zdrojov Únie; okrem toho existuje veľký priestor na zlepšenie riadenia a posilnenie inštitucionálnej podpory, predovšetkým na úrovni členských štátov;

Všeobecné výsledky a politické odporúčania

445.  domnieva sa, že udelenie absolutória za rozpočtový rok 2014:

   a) vytvára nový model na komplexnejšie chápanie efektov a dávok rozpočtu Únie, aby zahrnovalo všetky aspekty vrátane chýb, zákonnosť, absorpciu, výkonnosť a výsledky ako systém; a vyzýva Komisiu a ďalších dôležitých aktérov, aby pokračovali na vypracovaní vhodnej metodiky a vhodného rámca na dôkladnejšie presadzovanie prístupu zameraného na výkon;
   b) ukazuje, že výkonový test, ktorý sa použil v rámci stratégie Európa 2020, je pozitívnym krokom správnym smerom, hoci jeho zlučiteľnosť s rámcom hospodárskej politiky Únie si vyžaduje ďalší rozvoj vrátane odporúčaní pre jednotlivé krajiny spolu s dôležitými makroekonomickými ukazovateľmi a pravidelnú aktualizáciu priorít ekonomickej a sociálnej politiky Únie;
   c) odhaľuje priestor na zlepšenie v oblasti rozpočtového riadenia a víta snahu o jeho zjednodušenie vrátane posudzovania jeho vplyvu; poukazuje na to, že postup pravidelných kontrol je veľmi užitočný;
   d) vyzýva príslušné inštitúcie Únie, aby prispôsobili svoje riadiace a procedurálne systémy v záujme úspešného uplatňovania nových prvkov vychádzajúcich zo súčasných a budúcich rozpočtových potrieb Únie, aby tak rozpočet Únie mohol optimálne využiť svoj potenciál;
   2 616 755 356 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 937 182 847 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch bolo k dispozícii pre politiky v oblasti dopravy vrátane Nástroja na prepájanie Európy (NPE), dopravnej bezpečnosti a práv cestujúcich a pre dopravné agentúry;
   239 313 549 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 71 213 206 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch bolo k dispozícii pre výskum a inovácie v oblasti dopravy vrátane systému SESAR a spoločného podniku Shift2Rail;
   75 078 470 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 80 731 327 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch bolo k dispozícii na administratívne výdavky;

C. Stanoviská výborov

Zahraničné veci

446.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom miery závažných chýb v okruhu 4 za rozpočtový rok 2014; podporuje všetky odporúčania Dvora audítorov uvedené v jeho výročnej správe a naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala opatrenia v nadväznosti na odporúčania z predchádzajúcich rokov, ktoré ešte nie sú plne vykonané;

447.  víta skutočnosť, že GR NEAR napravilo systémovú chybu ovplyvňujúcu jeho výdavky v roku 2013 a vykonalo významné zmeny vo svojich systémoch podľa požiadaviek Dvoru audítorov; podobne vyjadruje spokojnosť nad tým, že výročná správa o činnosti GR ECHO bola na základe auditu, ktorý vykonal Dvor audítorov, správna;

448.  so znepokojením berie na vedomie chyby zistené v rámci overovania výdavkov v prípade zmlúv o grantoch, ktoré tvoria viac ako 50 % chýb, ktoré Dvor audítorov zistil v okruhu 4; poznamenáva, že najdôležitejšie typy chýb sa týkali neoprávnených výdavkov; zdôrazňuje, že je dôležité predchádzať chybám alebo odhaliť a opraviť ich skôr, ako sa výdavky schvália, a to dôkladnejším vykonávaním kontrol ex ante; s osobitným znepokojením berie na vedomie neschopnosť EuropeAid odhaliť chyby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že doteraz vynaložené úsilie na vyriešenie problémov s overovaním výdavkov sa zintenzívni, a aby v plnej miere vykonala odporúčanie o dohľade nad grantmi, ktoré Dvor audítorov uviedol vo výročnej správe za rok 2011;

449.  poukazuje na potrebu riadneho posúdenia ex ante v prípadoch, ak sa Komisia, prípadne aj prostredníctvom EIB, rozhodne financovať rozsiahle infraštruktúrne projekty s veľkým vplyvom na životné prostredie, pričom cieľom je skontrolovať ich finančnú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť, a žiada, aby sa finančné prostriedky EÚ v nečlenských krajinách prideľovali na projekty zamerané na finančnú udržateľnosť, ktoré sú tiež hospodársky a spoločensky prospešné;

450.  uznáva neustály pokrok Komisie v akreditovaní všetkých misií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v súlade so šesťpilierovým hodnotením; víta najmä skutočnosť, že tri najväčšie misie už sú zosúladené s pravidlami; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia akreditovala všetky misie v súlade s odporúčaním Dvora audítorov;

451.  víta zriadenie platformy na podporu misií a opakuje svoju výzvu Komisii, aby prijala kroky smerujúce k zriadeniu skutočného strediska spoločných služieb (SSC) spolu so systémom integrovaného riadenia zdrojov (IRMS) ako spôsobu urýchlenia nasadenia a zlepšenia nákladovej efektívnosti misií; navrhuje, aby sa sklad spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) zmodernizoval a slúžil aj existujúcim misiám SBOP a aby ho riadilo budúce SSC;

452.  vyjadruje poľutovanie nad značným omeškaním pri obstarávaní základného vybavenia a služieb pre misie v rámci SBOP a nad výsledným negatívnym účinkom na fungovanie misií; pripomína, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe z roku 2012 o pomoci Únie Kosovu týkajúcej sa zásad právneho štátu upozornil na túto neefektívnosť a dospel k záveru, že pravidlá verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách „neboli navrhnuté pre misie SBOP, ktoré niekedy potrebujú rýchlu a flexibilnú odozvu“; odsudzuje skutočnosť, že nedávna revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách nezaviedla potrebné zmeny finančných pravidiel; opakuje svoje stanovisko, že riadenie príslušných rozpočtových riadkov by sa malo delegovať na veliteľa civilnej operácie, podobne ako v prípade vedúcich delegácií Únie;

453.  pripomína, že efektívnosť výcvikových a poradných misií SBOP značne brzdia inštitucionálne problémy Únie s podporovaním týchto akcií už len základnou podporou, pokiaľ ide o vybavenie; v tejto súvislosti víta úsilie, ktoré Komisia vynakladá na realizáciu spoločného oznámenia o budovaní kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívne návrhy potrebné na vytvorenie osobitného fondu, aby bolo možné zahrnúť ho do rozpočtu Únie počas preskúmania VFR v polovici trvania;

454.  víta osobitné správy Dvora audítorov za rok 2015 o misii EUPOL v Afganistane a podpore Únie na boj proti mučeniu a zrušenie trestu smrti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonala všetky odporúčania Dvora audítorov vydané v súvislosti s týmito správami;

455.  zdôrazňuje, že pri hodnotení účinnosti projektov Únie v tretích krajinách je dôležité zohľadňovať kritériá súvisiace s kontextom, keďže činnosti vonkajšej pomoci Únie často prebiehajú v regiónoch postihnutých krízou a v politicky náročnom prostredí;

Rozvoj a spolupráca

456.  pripomína, že výdavky Únie na rozvojovú pomoc a humanitárnu pomoc sa často uskutočňujú vo veľmi zložitých podmienkach, ktoré zhoršujú problémy v oblasti vykonávania projektov, ich hodnotenia a kontroly výdavkov; rozvojová pomoc a humanitárna pomoc sú preto náchylnejšie na chyby ako iné oblasti politík Únie;

457.  konštatuje, že podľa Dvora audítorov sa 57 % chýb týka neoprávnených výdavkov; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, aby EuropeAid zlepšilo kontroly ex ante a lepšie využívalo návštevy na mieste v záujme odhalenia chýb;

458.  víta skutočnosť, že podľa Dvora audítorov kontrolné postupy, ktoré zaviedlo GR ECHO v súvislosti s finančnými operáciami, riadne fungujú a že jeho systém vykazovania je spoľahlivý; vyjadruje GR ECHO v tejto súvislosti uznanie;

459.  uznáva, že výdavky týkajúce sa bezpečnosti sú dôležité pre rozvoj a majú osobitný význam v kontexte súčasného úsilia komplexne riešiť vzťah medzi bezpečnosťou a rozvojom a splniť cieľ 16 v rámci rozvojového programu, ale zdôrazňuje, že takéto financovanie nepredstavuje zahraničnú rozvojovú pomoc a v súčasnosti nemôže pochádzať z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014, ani z Európskeho rozvojového fondu (ERF);

460.  konštatuje, že v roku 2014 sa z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) poskytli finančné prostriedky vo výške 12,9 milióna EUR na dva projekty týkajúce sa riadenia hraníc v Líbyi; pripomína, že prvoradým cieľom DCI je zníženie chudoby; opakuje svoje vážne obavy, že rozvojové programy sa môžu použiť na účely, ktoré nesúvisia priamo s rozvojom; pripomína, že takýto prístup nepomôže Únii dosiahnuť cieľ použiť na oficiálnu rozvojovú pomoc 0,7 % HND;

461.  berie na vedomie potenciálnu hodnotu výsledkového rámca GR DEVCO, ktorý sa začal uplatňovať v roku 2015, ale aj súvisiace riziká, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojej osobitnej správe č. 21/2015; považuje za potrebné zabrániť aj skôr politickému riziku, že sa bude príliš zdôrazňovať dosahovanie obmedzeného počtu merateľných výsledkov zahrnutých v rámci GR DEVCO na úkor dosahovania ďalších výsledkov v súvislosti s cieľmi politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, ako aj kvalitatívnych výsledkov; zdôrazňuje, že tento rámec je dôležité považovať za doplnok iných mechanizmov monitorovania a podávania správ;

462.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 18/2014 o systémoch hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid; vyzýva GR DEVCO, aby sa naliehavo zaoberalo rôznymi nedostatkami vo svojich systémoch hodnotenia a monitorovania, na ktoré Dvor audítorov poukázal v osobitnej správe, najmä vážnymi nedostatkami súvisiacimi so systémom hodnotenia GR DEVCO; zdôrazňuje, že v dôsledku zle fungujúceho systému hodnotenia vo zvýšenej miere hrozí, že sa vyberú projekty nízkej kvality alebo projekty, ktoré nedosiahnu stanovené ciele; konštatuje a znepokojujú ho odlišné názory Komisie a Dvora audítorov, pokiaľ ide o spoľahlivé informácie o účinnosti operácií rozpočtovej podpory; domnieva sa, že existuje súvislosť medzi nedostatkom personálu v delegáciách Únie a na oddelení GR DEVCO pre hodnotenie a problémami, na ktoré upozornil Dvor audítorov; považuje to za názorný príklad negatívnych následkov znižovania počtu zamestnancov na efektívne fungovanie programov Únie;

463.  verí, že GR DEVCO sa bude zaoberať rôznymi nedostatkami vo svojich hodnotiacich a monitorovacích systémoch, na ktoré Dvor audítorov poukázal v osobitnej správe č. 18/2014;

464.  žiada zavedenie formálnych kontrolných právomocí v súvislosti s ERF, pokiaľ možno prostredníctvom záväznej medziinštitucionálnej dohody podľa článku 295 ZFEÚ;

465.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zisteniami uvedenými v osobitnej správe Dvora audítorov č. 11/2015 o spôsobe, akým Komisia riadi dohody o partnerstve v sektore rybolovu (FPA); konštatuje, že Dvor audítorov vyjadruje pochybnosti o udržateľnosti FPA vzhľadom na obťažné uplatňovanie koncepcie nadbytku v oblasti rybolovu; konštatuje tiež, že Dvor audítorov sa vážne zamýšľa nad kvalitou monitorovania vykonávania FPA zo strany Komisie; vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že podľa Dvora audítorov sa následné hodnotenia FPA nevyužívajú dostatočne pri zostavovaní dohôd o následných opatreniach; naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr splnila početné odporúčania Dvora audítorov;

466.  pripomína, že prakticky stály akútny nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 ešte zhoršil ťažkosti, ktoré malo GR ECHO s adekvátnou reakciou na čoraz horšie humanitárne krízy v susedstve Únie a ďalších oblastiach; víta skutočnosť, že lepšie prispôsobené prostriedky v rozpočtoch Únie na roky 2015 a 2016 z veľkej časti vyriešili problém, ktorý malo GR ECHO s platbami;

467.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pre nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 nebolo možné vyplatiť Maroku a Jordánsku v roku 2014 celkovú sumu 43 miliónov EUR, ako bolo zmluvne stanovené; domnieva sa, že to závažne poškodzuje dôveryhodnosť Únie;

Zamestnanosť a sociálne veci

468.  so znepokojením berie na vedomie, že odhadovaná chybovosť v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí v roku 2014 je 3,7 %, t. j. o niečo viac ako v predchádzajúcom roku (3,1 %); zdôrazňuje, že je to krokom späť pri dosahovaní chybovosti nižšej, ako je cieľová hodnota 2 %;

469.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej správe analyzuje plnenie rozpočtu Únie so zreteľom na stratégiu Európa 2020; berie na vedomie poznámku, že príspevok z rozpočtu Únie nie je v rámci plnenia hlavných cieľov, napríklad v oblasti zamestnanosti a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, uvedený osobitne;

470.  víta tiež odporúčania Dvora audítorov, podľa ktorých je potrebné lepšie zosúladiť stratégiu Európa 2020 a VFR a premeniť politické ciele na vysokej úrovni na užitočné operačné ciele, a zdôrazňuje význam zamerania sa na výkon a výsledky, ako aj na pridanú hodnotu, najmä pokiaľ ide o hlavné ciele v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, v prípade ktorých Komisia nemá právomoc na vytvorenie právne záväzného rámca; vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala ukazovatele výsledkov a systémy monitorovania s cieľom porovnať výsledky s dohodnutými cieľmi, aby mala pri určovaní budúcich cieľov lepšie informácie a zvýšila efektívnosť výdavkov Únie;

471.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa vyššieho rizika nezrovnalostí v prípade malých a stredných podnikov (MSP) zapojených do programu Horizont 2020; súhlasí s odpoveďou Komisie, podľa ktorej je účasť MSP na tomto programe veľmi dôležitá pre rast a tvorbu pracovných miest, a berie na vedomie zjednodušenie administratívnych pravidiel pre MSP a zdôrazňuje, že ďalšie zjednodušenie by viedlo k intenzívnejšiemu zapojeniu MSP; zdôrazňuje význam vytvorenia udržateľných pracovných miest prostredníctvom MSP;

472.  konštatuje, že MSP vytvárajú v Európe najviac pracovných miest, a domnieva sa, že je možné urobiť viac pre zvýšenie ich účasti na programoch financovania z prostriedkov Únie; vyzýva Komisiu, aby zaviedla ďalšie opatrenia, ktoré podporujú aktívnu účasť MSP, a tiež uplatňovanie zásady najskôr myslieť na malých;

473.  berie na vedomie, že nehmotná povaha investícií do ľudského kapitálu, rozmanitosť činností a účasť viacerých, často malých partnerov na realizácii projektov naďalej predstavujú hlavné riziká pre riadnosť výdavkov ESF; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v konkrétnych zmierňujúcich opatreniach vrátane preventívnych aj nápravných opatrení;

474.  berie na vedomie zistenia osobitnej správy Dvora audítorov č. 17/2015, ktoré sa týkajú presmerovania finančných prostriedkov ESF v období 2012 – 2014; so znepokojením berie na vedomie nedostatky v správach Komisie o vplyve týchto finančných prostriedkov, a domnieva sa, že ďalšie kroky smerom k tvorbe politiky založenej na výsledkoch sú dôležité na zabezpečenie riadnej finančnej zodpovednosti a efektívneho využívania finančných prostriedkov EÚ;

475.  je znepokojený tým, že vyššia chybovosť spolu s následnými pozastaveniami a prerušeniami by mohla ovplyvniť úspešné ukončenie programov v období 2007 – 2013;

476.  domnieva sa, že podpora všeobecnejšieho využívania zjednodušených možností nákladov môže viesť k zníženiu administratívnych zaťažení, k nižšej chybovosti a cielenejšej orientácii na výkon a výsledky; poukazuje však na skutočnosť, že zjednodušené vykazovanie nákladov by sa malo uplatňovať v prostredí právnej istoty a dôvery a malo by byť sprevádzané hodnotením prínosov, pričom by mali byť plne zapojené zainteresované strany na všetkých úrovniach; zdôrazňuje, že zjednodušené vykazovanie nákladov by mali mať členské štáty aj naďalej k dispozícii;

477.  trvá na tom, aby sa členské štáty vyhýbali ďalším komplikáciám pravidiel a požiadaviek súvisiacich s vykonávaním Európskeho sociálneho fondu, ktoré pre príjemcov predstavujú dodatočnú záťaž a zvyšujú riziko chýb;

478.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že z celkového počtu 178 operácií, ktoré Dvor audítorov skúmal v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, boli v 62 prípadoch (34,8 %) zistené chyby, z ktorých 12 bolo vyčísliteľných chýb presahujúcich 20 % (6,7 %); naliehavo vyzýva Komisiu, aby uplatnila nápravné opatrenia a prísne postupy na zníženie rizika nezrovnalostí v tejto oblasti politiky a aby sa ďalej zaoberala prípadmi neoprávnených výdavkov, ktoré zistil Dvor audítorov;

479.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet programov ESF s chybovosťou nad 5 % sa zvýšil z 18,8 % v roku 2013 na 22,9 % v roku 2014, pričom objem platieb ovplyvnených týmito mierami prudko vzrástol z 11,2 % na 25,2 %;

480.  upozorňuje na opakovanú poznámku Dvora audítorov, že percento chybovosti by bolo nižšie, keby vnútroštátne orgány lepšie využili dostupné informácie pred tým, ako Komisii zašlú žiadosti o platbu; v tejto súvislosti trvá na tom, aby členské štáty a vnútroštátne orgány dosahovali lepšie výsledky prostredníctvom kontroly a aby predchádzali predkladaniu žiadostí o náhradu nesprávnych výdavkov;

481.  nabáda členské štáty, aby využívali nástroj na posúdenie rizika Arachne, a nabáda Komisiu, aby naďalej poskytovala členským štátom príslušné usmernenia a technickú pomoc pre správne uplatňovanie požiadaviek na hospodárenie a kontrolu v období 2014 – 2020; trvá na tom, aby Komisia zlepšila výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi;

482.  vyzýva Komisiu, aby sa riadila odporúčaniami Dvora audítorov s cieľom zaručiť, že plnenie rozpočtu Únie bude lepšie prispievať k dosiahnutiu hlavných cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti očakáva, že Komisia a členské štáty využijú lepšie ukazovatele výkonnosti a zlepšia podávanie správ o výsledkoch dosiahnutých v období 2014 – 2020;

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

483.  rád by opätovne zdôraznil, že v súlade so ZFEÚ Európsky parlament udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu po preskúmaní účtov, finančného výkazu, hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ, výročnej správy Dvora audítorov (EDA) spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií, vyhlásenia o vierohodnosti a všetkých relevantných osobitných správ Dvora audítorov;

484.  pripomína, že rok 2014 je plánovaný ako prvý rok uplatňovania nového VFR, ktorého zámerom je určiť veľkosť a rozdelenie výdavkov Únie na obdobie od roku 2014 do roku 2020, pričom v dôsledku toho je úroveň plnenia nižšia než v predchádzajúcich rokoch;

485.  berie na vedomie prezentáciu politík v oblastiach životného prostredia a zdravia vo výročnej správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014; vyjadruje znepokojenie, že politika ochrany životného prostredia a klímy sa znovu objavuje v kapitole, ktorá je venovaná aj rozvoju vidieka a rybárstvu; opäť vyjadruje kritický postoj k nelogickému zloženiu oblastí politík v tejto špecifickej kapitole; nedomnieva sa, že Dvor audítorov by mal prijať politické rozhodnutie o zoskupení oblastí politík; naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby prehodnotil svoj prístup v nasledujúcej výročnej správe;

486.  považuje v tejto súvislosti za zaujímavé, že kapitola obsahujúca rozvoj vidieka, ochranu životného prostredia, rybárstvo a zdravotníctvo vykazuje podľa správy Dvora audítorov za rok 2014 najvyššiu mieru chybovosti na úrovni 6,2 %, pričom priemer je 4,4 %; ďalej konštatuje, že mnohé z hlavných nedostatkov, ktoré zistil EDA, boli veľmi podobné nedostatkom zisteným v priebehu predchádzajúcich troch rokov;

487.  berie na vedomie, že Dvor audítorov a Komisia majú rozdielne názory na spôsob výpočtu chýb; konštatuje, že podľa Komisie by sa ročná reprezentatívna chybovosť Dvora audítorov mala vnímať v súvislosti s viacročnou povahou čistých finančných opráv a spätne získaných prostriedkov;

488.  konštatuje, že Dvor audítorov nevyslovil žiadnu pripomienku k riadeniu politík v oblasti verejného zdravia, bezpečnosti potravín a opatrení v oblasti životného prostredia a klímy;

489.  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením v rozpočtových okruhoch pre životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2014; znovu pripomína, že na tieto politické nástroje sa z rozpočtu Únie vyčlenilo iba necelých 0,5 %, pričom treba mať na zreteli jednoznačnú pridanú hodnotu Únie v týchto oblastiach a podporu európskych občanov politikám Únie v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti potravín;

490.  vyjadruje spokojnosť s prácou piatich decentralizovaných agentúr, ktoré patria do pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a ktoré vykonávajú technické, vedecké a riadiace úlohy pomáhajúce inštitúciám Únie pripravovať a realizovať politiky v oblasti ochrany životného prostredia, klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ako aj s plnením ich rozpočtov;

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

491.  zdôrazňuje, že GR ENV malo vo viazaných rozpočtových prostriedkoch k dispozícii 352 041 708 EUR, z ktorých bolo využitých 99,7 %; konštatuje, že čo sa týka platobných rozpočtových prostriedkov, je uspokojivé, že sa využilo 95,03 % z disponibilnej sumy 290 769 321 EUR; okrem toho konštatuje, že administratívne výdavky programu LIFE+ sa vynakladajú počas dvoch rozpočtových rokov (formou automatických prenosov), a že ak sa tieto administratívne výdavky neberú do úvahy, miera plnenia platieb dosahuje 99,89 %;

492.  berie na vedomie skutočnosť, že GR CLIMA zvýšilo plnenie na úroveň 99,7 % zo sumy 102 694 032 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 93,1 % zo sumy 32 837 296 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, a že ak sa neberú do úvahy administratívne výdavky, miera plnenia platieb dosahuje 98,5 %;

493.  vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením prevádzkového rozpočtu LIFE+, ktoré bolo v roku 2014 na úrovni 99,9 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 97,4 % v platobných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že v roku 2014 bolo 283 121 194 EUR určených na výzvy na predkladanie ponúk na projekty v členských štátoch, 40 000 000 EUR sa použilo na financovanie operácií v rámci finančných nástrojov na financovanie prírodného kapitálu (NCFF) a súkromného financovania energetickej efektívnosti (PF 4EE), 8 952 827 EUR podporilo operačné činnosti mimovládnych organizácií, ktoré aktívne pôsobia pri ochrane a zlepšovaní životného prostredia na úrovni Únie a podieľajú sa na tvorbe a uplatňovaní politiky a právnych predpisov Únie, a 49 502 621 EUR sa použilo na opatrenia zamerané na podporu úlohy Komisie pri iniciovaní a monitorovaní rozvoja politík a právnych predpisov; konštatuje, že suma 20 914 622 EUR sa použila na administratívnu podporu programu LIFE a na prevádzkovú podporu agentúry EASME;

494.  je si vedomý toho, že miera platieb je v prípade opatrení programu LIFE+ vždy o niečo nižšia v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami, ale s vysokou mierou plnenia;

495.  berie na vedomie, že suma 4 350 000 EUR je vyčlenená na príspevky určené na medzinárodné dohovory, protokoly a dohody, v prípade ktorých je Únia stranou alebo sa podieľa na prípravných prácach;

496.  považuje pokrok pri uskutočňovaní dvanástich pilotných projektov (PP) a šiestich prípravných akcií (PA) v celkovej sume 2 950 000 EUR za uspokojivý; je si vedomý skutočnosti, že realizácia týchto akcií môže byť pre Komisiu záťažou z dôvodu nízkych súm dostupných v súvislosti s potrebnými postupmi na uskutočňovanie (napr. akčné plány, výzvy na predkladanie ponúk); vyzýva rozpočtový orgán, aby sa v budúcnosti zameriaval na PP a PA so skutočnou pridanou hodnotou pre Úniu;

Verejné zdravie

497.  pripomína, že rok 2014 je prvým rokom realizácie nových programov: program v oblasti zdravia bol prijatý 11. marca 2014 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014(108)), zatiaľ čo potravinový a krmivový spoločný finančný rámec bol prijatý 27. júna 2014 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014(109));

498.  konštatuje, že GR SANTE v roku 2013 zodpovedalo za plnenie sumy 244 221 762 EUR v rozpočtových riadkoch v oblasti verejného zdravia, z čoho bolo uspokojivo zaviazaných 96,6 %; je si vedomý toho, že asi 75 % z tohto rozpočtu sa priamo previedlo trom decentralizovaným agentúram (Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a Európskej agentúre pre lieky); ďalej berie na vedomie, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov je vyššia ako 98,9 % pre všetky riadky okrem Európskej agentúry pre lieky, v prípade ktorej nedostatočné čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov zodpovedá výsledku z roku 2013, ktorý sa opätovne použil v roku 2015;

499.  berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je na úrovni 98,8 %, čo je odrazom veľmi dobrej miery čerpania;

500.  konštatuje, že miera plnenia programu v oblasti verejného zdravia na obdobie 2008 – 2014 je tiež veľmi dobrá (99,7 % vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch) a že zvyšné nevyužité rozpočtové prostriedky súvisia najmä s pripísanými príjmami, ktoré možno ešte stále využiť v roku 2015;

501.  vyjadruje spokojnosť s tým, že uskutočňovanie všetkých desiatich PP a piatich PA v zodpovednosti GR SANTE v oblasti verejného zdravia výrazne pokročilo a všetky zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky (6 780 000 EUR) boli spotrebované;

Bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín

502.  uznáva, že miera plnenia v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín dosiahla úroveň 96,8 %; konštatuje však, že ak by sa zohľadnil neautomatický prenos sumy 6 800 000 EUR, miera plnenia by dosiahla 100 % dostupných prostriedkov;

503.  konštatuje, že rovnako ako v predchádzajúcom roku sa najvyšší príspevok Únie pridelil na programy boja proti tuberkulóze a že na druhej strane príspevok Únie na programy týkajúce sa katarálnej horúčky oviec bol stále nízky;

504.  uznáva, že hlavné faktory neúplného využitia sumy 8 100 000 EUR v kapitole bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín možno vysvetliť predovšetkým takto: 500 000 EUR súvisí s pripísanými príjmami na rôzne programy, ktoré možno využiť v roku 2015 (t. j. žiadne neúplné využitie), 800 000 EUR je v pripísaných príjmoch, ktoré technicky nemožno opätovne použiť v 2015 (súvisiace s kreditmi C 5 starých programov), a 6 800 000 EUR súvisí s pohotovostným fondom; berie na vedomie, že tretia uvedená suma sa preniesla do roku 2015 (na opatrenia na boj proti africkému moru ošípaných v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku v roku 2014);

505.  pripúšťa, že čo sa týka platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, je miera ich plnenia v rozpočtovej kapitole venovanej bezpečnosti potravín a krmív, zdraviu zvierat, dobrým životným podmienkam zvierat a zdraviu rastlín na úrovni 99,0 %, čo predstavuje mierne zníženie v porovnaní s rokom 2013 (99,9 %); chápe, že v rámci globálneho presunu sa požadovali dodatočné platobné prostriedky, ale neboli uhradené, a že do konca roka nebolo možné realizovať len jednu platbu v plnom rozsahu, so súhlasom členských štátov bol však splatný zostatok vyplatený začiatkom januára 2015;

506.  vyjadruje spokojnosť s tým, že uskutočňovanie všetkých troch PP a jednej PA v zodpovednosti GR SANTE v oblasti bezpečnosti potravín výrazne pokročilo a všetky zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky (1 250 000 EUR) boli spotrebované;

507.  domnieva sa, že na základe dostupných údajov a správy o plnení možno Komisii udeliť absolutórium v súvislosti s výdavkami v oblastiach politiky životného prostredia a klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2014;

Doprava a cestovný ruch

508.  konštatuje, že v rozpočte na rok 2014, ktorý bol prijatý s konečnou platnosťou a potom zmenený v priebehu roka, sa osobitne na politiky v oblasti dopravy vyčlenila celková suma 2 931 147 377 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 1 089 127 380 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; ďalej konštatuje, že z týchto súm:

509.  víta vysokú mieru plnenia v roku 2014 týkajúcu sa viazaných rozpočtových prostriedkov pre politiky v oblasti mobility a dopravy (98,2 %) a značne vysokú mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov (95,2 %); konštatuje, že suma nesplatených záväzkov sa v roku 2014 zvýšila o 1 653 372 424 EUR na celkovú sumu 5 647 143 046 EUR a že zvýšenie objemu nesplatených záväzkov býva na začiatku nového VFR zvyčajne väčšie, keďže platby za nové projekty sa vykonávajú neskôr; vyzýva však Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili náležité vykonávanie dopravných projektov;

510.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“, do ktorej patrí doprava a v ktorej doprava predstavuje najmenšiu sumu, ktorú kontroloval Dvor audítorov (0,8 miliardy EUR) z celkového kontrolovaného súboru (13 miliárd EUR), bola odhadovaná chybovosť 5,6 % v roku 2014 (vyššia ako ekvivalentné výsledky v roku 2013 (4,0 %), čo je spôsobené najmä preplatením neoprávnených nákladov v rámci výskumných projektov, ale aj nedodržiavaním pravidiel verejného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie (vrátane vykonávania dôkladnejších kontrol ex ante na odhalenie a nápravu chýb pred úhradou);

511.  upozorňuje na skutočnosť, že v roku 2014 neboli v rámci NPE financované žiadne projekty, keďže prvá výzva na predkladanie návrhov projektov bola uzavretá v marci 2015, a že dlhový nástroj NPE, ktorý má riadiť Európska investičná banka (EIB), bol schválený až koncom roka 2014; konštatuje, že v roku 2014 Dvor audítorov preskúmal šesť operácií v dopravnom sektore (GR pre mobilitu a dopravu) a zistil, že dve zo šiestich operácií boli ovplyvnené vyčísliteľnými chybami; vyjadruje teda spokojnosť, pretože došlo k zníženiu percentuálneho podielu ovplyvnených operácií v roku 2014 (33 %) oproti rokom 2013 (62 %) a 2012 (49 %); vyzýva Komisiu a ďalších príslušných aktérov, aby zabezpečili súlad s pravidlami verejného obstarávania a oprávnenosti nákladov v prípade budúcich dopravných projektov;

512.  konštatuje, že podľa viacročnej kontrolnej stratégie používanej Komisiou, ktorá zohľadňuje spätne získané prostriedky, opravy a dôsledky kontrol a auditov počas obdobia vykonávania programu, bola zvyšková chybovosť pre TEN-T vypočítaná na 0,84 %;

513.  upriamuje pozornosť na vysoký počet projektov vysokej kvality, ktoré nemohli byť prijaté pri predkladaní návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy v oblasti dopravy v roku 2014 z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov; zastáva názor, že je potrebné zaistiť dostatočné financovanie projektov Nástroja na prepájanie Európy v oblasti dopravy; ľutuje, že rozpočet NPE sa znížil o finančné prostriedky, ktoré boli pridelené Európskemu fondu pre strategické investície (EFSI); pripomína však, že bod 17 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(110) umožňuje 10 % flexibilitu na účely zvýšenia rozpočtu NPE v rámci ročného rozpočtového postupu a že táto flexibilita existuje bez ohľadu na financovanie EFSI; trvá na tom, že vykonávanie projektov dohodnutých medzi Európskym parlamentom a Radou v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013(111) by takéto zvýšenie rozpočtu NPE odôvodňovalo;

514.  nabáda Komisiu, aby naďalej pozorne dohliadala na implementáciu inovatívnych finančných nástrojov na podporu investícií Únie a prilákanie nových zdrojov financovania projektov infraštruktúry TEN-T, ako je napríklad Európsky fond 2020 pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru (Marguerite Fund), nástroj pre pôžičky a záruky na dlh (LGTT) a iniciatíva dlhopisov na projekty (PBI), a aby zabezpečila, že príspevok z rozpočtu Únie na tieto nástroje sa bude vhodne spravovať a využívať;

515.  poznamenáva, že informácie o dopravných projektoch a projektoch cestovného ruchu sú k dispozícii v rôznych databázach, ako je napríklad systém finančnej transparentnosti, databáza agentúry INEA týkajúca sa projektov TEN-T a projektov spolufinancovaných z Kohézneho fondu a regionálnych fondov, ako aj databáza CORDIS pre projekty programu Horizont 2020; požaduje integráciu informácií o projektoch z týchto nástrojov s cieľom získať lepší prehľad o postupe prideľovania finančných prostriedkov Únie vo vzostupnom aj zostupnom smere; pripomína, že je dôležité zverejňovať ľahko prístupný výročný zoznam dopravných projektov a projektov cestovného ruchu a mať k dispozícii internetovú databázu s možnosťou vyhľadávania obsahujúcu projekty spolufinancované Úniou spolu s uvedením presnej sumy finančných prostriedkov v záujme zvýšenia transparentnosti;

516.  upozorňuje, že dopravné projekty v rokoch 2014 – 2020 budú financované z viacerých zdrojov vrátane NPE, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a EFSI; vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila súčinnosť, ktorá týmto rozličným zdrojom financovania umožní efektívnejšie prideľovať dostupné finančné prostriedky;

517.  uznáva, že pokiaľ ide o finančné prostriedky Únie, zásada „využi alebo strať“ môže motivovať členské štáty k tomu, aby navrhovali na výber projekty s nízkym dosahom; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v minulosti mal nedôsledný výber projektov za následok niekoľko dopravných investícií financovaných Úniou, ktoré boli málo ekonomicky výhodné; víta nový právny rámec na roky 2014 – 2020, ktorý posilňuje analýzu nákladov a prínosov a proces preskúmania v prípade projektov;

518.  víta skutočnosť, že spoločný podnik Shift2Rail bol zriadený v júni 2014 s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia európskej železničnej dopravy; poznamenáva, že oddelené postupy udeľovania absolutória pre spoločný podnik Shift2Rail sa budú uskutočňovať, keď sa podnik v nadchádzajúcich rokoch stane finančne nezávislým; ľutuje však oneskorenie pri realizácii tohto podniku a skutočnosť, že malé a stredné podniky (MSP) k nemu získavajú prístup len veľmi ťažko;

519.  zastáva názor, že Komisia by mala zaručiť plnú transparentnosť pri spravovaní prostriedkov tak, aby sa zabezpečilo, že verejný záujem je chránený a vždy a za každých okolností má prednosť pred akýmkoľvek súkromným záujmom;

520.  konštatuje, že v rozpočte na rok 2014, ktorý bol prijatý s konečnou platnosťou a potom zmenený v priebehu roka, sa osobitne na cestovný ruch vyčlenila celková suma 11 226 160 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 6 827 266 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; vyzýva Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu financovaných projektov s cieľom lepšie vymedziť budúce výdavkové priority, ktoré sú v súlade s tým, že Únia je svetovou turistickou destináciou číslo jeden, a umožnia využiť cestovný ruch ako kľúčové potenciálne odvetvie rastu pre hospodárstvo Únie; vyzýva Komisiu, aby zahrnula výsledky pilotných projektov a prípravných akcií do budúcoročného rozpočtového plánovania a poskytovala ľahko prístupný výročný zoznam projektov v tejto oblasti;

521.  navrhuje, aby za sektory, za ktoré je zodpovedný Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Európsky parlament udelil Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Únie za rozpočtový rok 2014;

Regionálny rozvoj

522.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy Dvora audítorov z 10. novembra 2015 o plnení rozpočtu Európskej únie za rok 2014 sa najpravdepodobnejšia chybovosť v politike súdržnosti odhaduje na úrovni 5,7 %, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2013 o 5,3 %; vyjadruje obavy z tohto nárastu, ktorý je predovšetkým badateľný, pokiaľ ide o chybovosť v súvislosti s finančnými dôsledkami a vážnymi negatívnymi vplyvmi na rozpočet; zdôrazňuje, že polovica odhadovanej chybovosti v politike súdržnosti je spôsobená zložitosťou pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci, ako aj porušovaním týchto postupov, ako je napríklad neodôvodnené priame zadanie zákazky, konflikt záujmov a diskriminačné výberové kritériá;

523.  berie na vedomie odpovede Komisie na správu Dvora audítorov, podľa ktorých je priemerný pokles chybovosti v porovnaní s obdobím 2000 – 2006 spôsobený zlepšením riadiacich a kontrolných systémov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasné informácie a odbornú prípravu pre orgány s ohľadom na pravidlá verejného obstarávania a štátnej pomoci; v tejto súvislosti víta zriadenie akčného plánu v oblasti verejného obstarávania; berie na vedomie uplatňovanie iniciatívy Pakty integrity a žiada Komisiu, aby vykonala primerané hodnotenie ex ante s ohľadom na ich potenciál skutočne zlepšiť transparentnosť a efektivitu pri verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o fondy EŠIF; vyzýva členské štáty, aby splnili ex ante kondicionalitu týkajúcu sa verejného obstarávania do konca roka 2016 a do apríla 2016 transponovali smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014 do svojich právnych poriadkov s cieľom zabrániť nezrovnalostiam a zabezpečiť účinné a efektívne vykonávanie projektov a dosiahnutie plánovaných výsledkov, a teda aj cieľov politiky súdržnosti; vyzýva Komisiu, aby vykonávala prísny dohľad nad týmto procesom a poskytovala príslušné pokyny a technickú pomoc členským štátom v súvislosti so správnou transpozíciou týchto smerníc do vnútroštátneho práva;

524.  pripomína, že nie všetky nezrovnalosti sú podvod a že sa musí rozlišovať medzi podvodnými a nepodvodnými nezrovnalosťami, berúc do úvahy, že nepodvodné nezrovnalosti sú často spôsobené nedostatočnými systémami finančného hospodárenia a kontroly, ako aj chýbajúcou administratívnou kapacitou týkajúcou sa znalosti pravidiel a technickej expertízy v oblasti špecifických prác alebo služieb; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili vytvorenie vhodných, efektívnych a účinných systémov finančného hospodárenia a kontroly v súlade s príslušnými pravidlami regulačného rámca, ktorý zohľadňuje situácii v oblasti vnútroštátnej regulácie;

525.  vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby zabezpečili, že príjemcovia budú mať k dispozícii úplné informácie o podmienkach financovania, najmä pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov a príslušné stropy pre náhradu nákladov;

526.  konštatuje, že pri vykonávaní politiky súdržnosti v členských štátoch sa v závislosti od ich inštitucionálneho systému uplatňuje značný počet vnútroštátnych a regionálnych postupov a predpisov, ktoré predstavujú ďalšiu vrstvu regulácie a mohli by viesť k nezrovnalostiam a v dôsledku toho k stratám prostriedkov EŠIF a k zväčšovaniu rozdielov medzi členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby prispela k zjednodušeniu implementácie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, pričom bude rešpektovať inštitucionálne charakteristiky členských štátov a poskytne im vysvetlenia potrebné na implementáciu predpisov; upozorňuje Komisiu a členské štáty na uznesenie Európskeho parlamentu s názvom Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020, ako aj na potrebu prijať nevyhnutné kroky na obmedzenie nadmernej regulačnej a administratívnej záťaže na minimálnu potrebnú úroveň, čo umožní lepšie využívať fondy EŠIF a predchádzať chybám u konečných príjemcov, najmä MSP; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vylúčila zástupcov členských štátov zo skupiny na vysokej úrovni pre monitorovanie zjednodušenia pre príjemcov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, a teda nezohľadnila ich stanovisko s cieľom zlepšiť systém;

527.  domnieva sa, že administratívna kapacita je nevyhnutná na správne a efektívne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili výmenu poznatkov a osvedčených postupov v konkrétnych otázkach vykonávania (napr. verejné obstarávanie, štátna pomoc, kritériá oprávnenosti a kontrolný záznam), najmä pokiaľ ide o potenciálnych príjemcov s menšími administratívnymi a finančnými kapacitami; navrhuje v tejto súvislosti organizovanie špecifických, ale komplexných činností na vzdelávanie zamestnancov verejnej správy a orgánov pôsobiacich v oblasti fondov EŠIF, ako aj príjemcov (napr. odborná príprava a opakovacie kurzy, semináre alebo poskytovanie technickej a administratívnej podpory);

528.  víta skutočnosť, že Komisia zriadila nástroj Taiex Regio Peer 2 Peer s cieľom uľahčiť vzájomnú výmenu medzi riadiacimi, certifikačnými a audítorskými orgánmi členských štátov s cieľom posilniť ich administratívne kapacity; zdôrazňuje význam zintenzívnenia úsilia pri určovaní orgánov, čo je podmienkou na predkladanie žiadostí o platbu, s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie programov a tok zdrojov; okrem toho sa domnieva, že Komisia by mala efektívne a účinne vykonávať všetky dostupné nástroje na včasné odhalenie a prevenciu rizík v rámci politiky súdržnosti, konkrétne nástroje na hĺbkovú analýzu údajov, napríklad nástroj ARACHNE, v záujme včasného odhaľovania a prevencie rizika v postupe verejného obstarávania; keďže kontext činností pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie zahŕňa aj činnosti, ktoré by mohli zvýšiť efektívnosť, účinnosť a pridanú hodnotu projektov politiky súdržnosti, ktoré už boli realizované, Komisia je vyzvaná, aby tieto aspekty posúdila prostredníctvom kvalitatívnych ukazovateľov;

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

529.  domnieva sa, že SPP, ktorá je jednou z pôvodných európskych politík, je dôležitým nástrojom Únie s veľkým vplyvom, nielen z hľadiska produkcie potravín a ekosystémových služieb, ale aj skutočného a potenciálneho zlepšovania životného prostredia, sociálno-ekonomickej situácie a situácie v rodovej oblasti, ako aj pokiaľ ide o úsilie bojovať proti vyľudňovaniu vo vidieckych oblastiach, pričom treba zohľadňovať potrebu vypracovania koncepcie obehového hospodárstva; domnieva sa, že SPP tým prispieva k rovnováhe medzi regiónmi Únie, keďže poskytuje finančnú podporu a dôležité nástroje, ktoré pomáhajú mladým poľnohospodárov začať s poľnohospodárskou činnosťou a zabezpečovať generačnú kontinuitu;

530.  konštatuje, že GR AGRI vyvinulo v roku 2014 veľké úsilie spoločne s orgánmi členských štátov, ktoré tak môžu v čoraz väčšej miere predchádzať chybám vo výdavkoch na poľnohospodárstvo a vykonávať svoje programy rozvoja vidieka, uznáva pozitívny dosah GR AGRI, ktorý sa zjavne prejavuje vo výročnej správe EDA za rok 2014, a domnieva sa, že spoločne s členskými štátmi by ich činnosti mali byť dobrým základom pre ďalšie zlepšenia počas kľúčových rokov vo výdavkovom období 2014 – 2020;

531.  naliehavo žiada, aby platobné agentúry, ktorých výkon je stále nedostatočný, boli v extrémnych prípadoch zbavené svojej akreditácie;

532.  domnieva sa, že konzistentná výkonnosť a dosahovanie výsledkov majú kľúčový význam v rámci SPP, ktorá zaručuje bezpečnú a konzistentnú produkciu našich potravín, pôsobí v celej Únie, má pozitívny vplyv v sociálnej, environmentálnej a hospodárskej oblasti a zahŕňa produkciu plodín a potravín rôznych druhov;

533.  konštatuje, že poľnohospodársky dôchodok z faktorov na jedného pracujúceho v členských štátoch, ktoré do Únie vstúpili v roku 2004 alebo neskôr (EÚ-N13), predstavuje len jednu štvrtinu z poľnohospodárskeho dôchodku z faktorov produkovaného v EÚ-15(112);

534.  víta zlepšenie výsledkov uvedených vo výročnej správe za rok 2013 a berie na vedomie záver, ku ktorému dospel Dvor audítorov, že pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku, časť skúmaných operácií viedla k zníženej chybovosti oproti roku 2013; berie na vedomie, že chybovosť za rok 2014 je 2,9 % (oproti 3,6 % v roku 2013) v prípade EPZF, ktorý bol predmetom auditu v 17 členských štátoch, a 6,2 % (pokles oproti 7 % v roku 2013) v oblastiach rozvoja vidieka, životného prostredia a rybárstva, ktoré boli predmetom auditu v 18 členských štátoch, a celková priemerná chybovosť v kapitole Prírodné zdroje je 3,6 %;

535.  zdôrazňuje potrebu vypracovať spoločnú metodiku na výpočet chybovosti s cieľom zaručiť, aby bola presná, a zabezpečiť, aby nevznikali výrazné rozdiely medzi chybovosťou, ktorú uviedla Komisia, a chybovosťou, ktorú zistil Dvor audítorov;

536.  upozorňuje na vyhlásenie Komisie(113), že chyby týkajúce sa krížového plnenia (napríklad včasné hlásenie o pohybe zvierat, dodržiavanie termínov a lehôt) nemajú vplyv na oprávnenosť na platby (ako už potvrdil Dvor audítorov) a že chybovosť súvisiaca s krížovým plnením by sa v záujme jasnosti mala odpočítať od celkovej chybovosti;

537.  poukazuje na to, že rozdiely v spôsobe vykonávania pravidiel týkajúcich sa viazaných platieb v jednotlivých členských štátoch vedú k narúšaniu hospodárskej súťaže, napríklad v sektore mlieka;

538.  víta skutočnosť, že Komisia zaviedla nové usmernenia o určení finančných opráv v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania(114);

539.  konštatuje, že rok 2014 bol prechodným rokom, v ktorom sa vyplácal veľký objem prostriedkov za poslednú časť obdobia financovania 2007 – 2013 a v ktorom sa až do polovice roka zavádzali konečné prvky (vykonávacie a delegované akty) na obdobie financovania SPP 2014 – 2020; poznamenáva tiež, že roky 2015 a 2016 by sa takisto mali považovať za prechodné roky, v ktorých museli poľnohospodári aj orgány členských štátov prvýkrát v plnej miere vykonávať opatrenia ekologizácie a iné významné zmeny politiky, čo zahŕňalo nové a zložité pravidlá a vysoký počet nových žiadateľov o priame platby, vzhľadom na skutočnosť, že mnohé z viacročných opatrení v plánoch rozvoja vidieka členských štátov sa začnú vykonávať až v roku 2016 a vyžadujú si osobitnú pozornosť venovanú novým nástrojom, ktoré sa zaviedli v rámci reformy;

540.  víta zníženie chybovosti oproti roku 2013 a berie na vedomie, že sa na to vynaložilo veľa úsilia a zdrojov, najmä prostredníctvom informačnej a technickej podpory, ktorú Komisia poskytovala orgánom členských štátov v súvislosti s implementáciou, zastáva však názor, že len meranie chybovosti nie je samo osebe meradlom výkonnosti či dosahovania výsledkov;

541.  pripomína Komisii, že riziko neúmyselných chýb vyplývajúcich zo zložitých právnych predpisov nesie v konečnom dôsledku príjemca; žiada racionálnu, primeranú a účinnú politiku sankcií na podporu tohto prístupu, napríklad predchádzanie dvojitému sankcionovaniu za tú istú chybu v rámci jedného platobného systému, ako aj krížového plnenia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie zabezpečovala primeranosť sankcií vo vzťahu k druhu chyby; požaduje vytvorenie nástrojov na zabezpečenie prístupu, ktorý bude viac založený na podnecovaní a viac zameraný ma výstupy a ktorý by mohol poskytnúť zníženie chybovosti a miery kontrol a vďaka ktorému bude možné lepšie rozlišovať medzi chybou a podvodom, pričom sa zaistí, aby poľnohospodári boli naďalej schopní zabezpečovať životne dôležitú produkciu potravín, ktorá je stredobodom tejto politiky; domnieva sa, že ďalšie odstraňovanie zložitosti a zefektívnenie SPP sú jednými z kľúčových faktorov na prilákanie nových účastníkov do poľnohospodárskeho sektora a na udržanie týchto účastníkov a ich zručností s cieľom zabezpečiť prosperujúci poľnohospodársky sektor EÚ v budúcnosti;

542.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe skúma, ako možno merať výkonnosť, najmä vzhľadom na zámer Komisie orientovať svoje výdavky na výsledky, poukazuje však na to, že je ťažké posudzovať plnenie viacročných programov financovania – ktoré sú v súčasnosti uprednostňovanou metódou vykonávania environmentálnych opatrení v druhom pilieri – na základe nástroja, ktorým sa skúma len jeden rok, a vyzýva Dvor audítorov, aby objasnil svoju orientáciu na výkonnosť, konkrétne v súvislosti s výdavkami na poľnohospodárstvo; naliehavo však vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojom hodnotení výkonnosti zohľadnil viacero cieľov politiky rozvoja vidieka s cieľom zabrániť používaniu zjednodušených ukazovateľov a vyhnúť sa nesprávnemu výkladu;

543.  berie na vedomie názor Dvora audítorov vyplývajúci z jeho auditov, že IACS významnou mierou prispieva k predchádzaniu chybám a k znižovaniu úrovne chýb v systémoch, v ktorých sa uplatňuje(115), a berie na vedomie pripomienku, že nedostatky LPIS sa riešili prostredníctvom nápravných opatrení vo všetkých auditovaných členských štátoch(116);

544.  víta návrh Komisie na zjednodušenie IACS prostredníctvom preventívnych predbežných kontrol, ktoré umožnia vnútroštátnym správnym orgánom určiť problémy v žiadostiach poľnohospodárov a vykonať nápravu a ktoré by mali vyústiť do nižšej sadzby pokút;

545.  súhlasí s hlavnými odporúčaniami Dvora audítorov: aby členské štáty zabezpečili spoľahlivé a aktuálne informácie o LPIS a príslušné snímky s cieľom znížiť riziko chýb spojených s nadhodnotenou oprávnenou pôdou; aby Komisia požadovala od členských štátov akčné plány obsahujúce nápravné opatrenia zamerané na riešenie najčastejších príčin chýb, zrevidovala stratégiu svojich auditov zhody v oblasti rozvoja vidieka a zaručila správne uplatňovanie postupu záruky zákonnosti a riadnosti operácií, ktorý bude od roku 2015 povinný;

546.  berie na vedomie dohodu medzi Komisiou a Európskym dvorom audítorov, že výdavky na rozvoj vidieka sa riadia zložitými pravidlami a podmienkami oprávnenosti, ktoré sú čiastočne spôsobené povahou politiky a rôznorodosťou európskych regiónov, vyzýva na posilnenie opatrení zjednodušenia a prevencie zahrnutých do pravidiel za obdobie 2014 – 2020 a okrem toho žiada, aby sa toto zjednodušenie vykonalo na úrovni členských štátov v rámci nových programov rozvoja vidieka ako priorita a ako dôležitý prostriedok na zníženie chybovosti a zlepšenie efektívnosti a pružnosti, a tým na zvýšenie absorpčnej kapacity, predovšetkým v prípadoch, keď malé programy v minulosti možno prilákali menší záujem a/alebo vykazovali trvale vysokú chybovosť v dôsledku svojej nepružnosti;

547.  vyzýva Komisiu, aby včas predložila podrobný plán na obmedzenie byrokracie v rámci SPP;

548.  naliehavo vyzýva Komisiu aj orgány členských štátov, aby podľa možnosti naďalej riešili a obmedzovali zložité postupy v súvislosti s priamymi platbami a kládli veľký dôraz na zjednodušenie ekologizačných opatrení, najmä vtedy, keď je do spravovania EPZF a fondov rozvoja vidieka v členských štátoch zapojených množstvo rôznych úrovní, a aby na tieto dva piliere v prípade potreby uplatňovali rôzne prístupy; zdôrazňuje skutočnosť, že obrovské rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o priame platby, zvýraznili rozdiely v konkurencieschopnosti medzi poľnohospodármi pôsobiacimi na jednotnom trhu;

549.  očakáva, že Komisia bezodkladne v plnej miere využije proces zjednodušenia SPP, najmä pokiaľ ide o zaťažujúce a zložité právne predpisy v oblasti krížového plnenia a ekologizácie, ktoré v konečnom dôsledku zaťažujú poľnohospodárov v celej Európe; zdôrazňuje, že proces zjednodušenia by sa mal zamerať na znižovanie administratívnej záťaže a nemal by ohroziť zásady a pravidlá dohodnuté v rámci poslednej reformy SPP, ktoré by sa nemali meniť; zastáva názor, že takéto zjednodušenie by nemalo znamenať revíziu výdavkov SPP na obdobie rokov 2013 – 2020;

550.  poukazuje na to, že v dôsledku nákupu poľnohospodárskej pôdy investormi sa malé podniky vedené vlastníkmi dostávajú pod čoraz väčší tlak a že určitý podiel priamych platieb sa poskytuje medzinárodným koncernom;

551.  zdôrazňuje, že je dôležité mať k dispozícii porovnateľné ukazovatele výkonnosti a údaje k programom toho istého typu na rôznych miestach, a v období 2014 – 2020 očakáva v tejto súvislosti zlepšenie zamerané na zabezpečenie lepšieho finančného riadenia SPP, ktoré vychádza z potrieb každého členského štátu;

552.  poukazuje na to, že SPP zohráva významnú úlohu pri podporovaní sociálneho začlenenia, – najmä, ale nie výlučne prostredníctvom úsilia o spoluprácu –, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach tvorbou pracovných miest, prostredníctvom iniciatívy LEADER a zavedením nových alebo lepších služieb a infraštruktúry; vyzýva na uskutočnenie analýzy celkového účinku dvoch pilierov SPP vo vidieckych oblastiach o tom, kde a ako sa finančné prostriedky prideľujú, a zamerať sa pri tom na skutočných konečných príjemcov;

553.  berie na vedomie očakávanie, že výdavky vytvoria zisky pre vidiecke oblasti, ako aj pre spotrebiteľov vo všeobecnosti, a pripomína, že koneční príjemcovia vynakladajú prostriedky na tovar alebo služby vo svojich miestnych komunitách, alebo na to, že zamestnávajú ľudí v svojich podnikoch, čím pomáhajú udržať ľudí na danom mieste v regiónoch, kde poľnohospodárstvo a lesníctvo sú často hlavnými hospodárskymi stimulmi vo vidieckych alebo izolovaných oblastiach;

554.  konštatuje, že vplyv zákazu na dovoz poľnohospodárskych výrobkov, ktorý Rusko zaviedlo v polovici roka 2014, je veľkou výzvou; zasadzuje sa o lepšie riadenie v ranej fáze akýchkoľvek núdzových opatrení, aby sa zabezpečilo správne zacielenie prostriedkov alebo, ak je to potrebné, bezodkladné vrátenie neoprávnene vyžiadaných súm; v tejto súvislosti víta pretrvávajúce úsilie Komisie nájsť alternatívne trhové odbytiská pre poľnohospodárske prebytky a podporovať odvetvia, ktoré zákaz postihuje; víta úsilie Komisie nájsť alternatívne trhové odbytiská pre poľnohospodárske prebytky a vyzýva členské štáty, aby vyvinuli spoločné úsilie o odstránenie prekážok, pokiaľ ide o rozšírenie trhových odbytísk; zdôrazňuje význam dohody o TTIP, ktorá by mohla kompenzovať zatvorenie niektorých tradičných devízových trhov;

555.  víta rozhodnutie Komisie, ktorým sa zavádzajú mimoriadne systémy pomoci pre krajiny, ktoré utrpeli straty v mliekarenskom odvetví, a vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalšie opatrenia na pomoc odvetviam, ktoré čelia podobným problémom;

556.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že ženy vo vidieckych oblastiach mnohých členských štátov majú len obmedzený prístup na trh práce, a vyzýva Komisiu, aby ako prioritu vo svojich budúcich rozvojových iniciatívach zaviedla úlohu zlepšovať a rozširovať prístup na trh práce pre ženy vo vidieckych oblastiach a aby vyčlenila primerané finančné prostriedky na „európsku záruku pre vidiecke ženy“, ktorá je podobná ako program európskej záruky pre mladých ľudí a v ktorej sa stanovia jednotlivé ciele pre ženy vo vidieckych oblastiach;

557.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby objasnila pravidlá týkajúce sa uznávania organizácií producentov, najmä v sektore ovocia a zeleniny, a ďalej skrátila čas predchádzajúci auditom Komisie s cieľom poskytnúť právnu istotu príjemcom a vyhnúť sa zbytočným chybám;

558.  so zreteľom na cieľ stanovený v zmluve(117), a to zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny, sa domnieva, že spravodlivý prístup pre všetkých spotrebiteľov je ohrozený, ak sa na potraviny zavádza neprimerane vysoká DPH, a že sa zvyšuje pravdepodobnosť podvodov v oblasti DPH;

559.  domnieva sa, že ciele programového obdobia 2007 – 2013 sú aj naďalej dôležité a že Únia by sa mala v súčasnom období sústrediť na posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a poľnohospodárskeho sektora, podporovanie lepšej rovnováhy v potravinovom reťazci s cieľom upevniť a posilniť organizácie producentov a podporu systémov kvality, krátkych dodávateľských reťazcov, sociálnych družstiev, miestnych trhov, ekosystémových služieb a vyváženého územného rozvoja výlučne vo vidieckych oblastiach v rámci programov rozvoja vidieka, pričom sa zabráni neprimeraným environmentálnym očakávaniam alebo výdavkom;

560.  pripomína, že vo všetkých auditoch, ktoré Dvor audítorov vykonal v súvislosti s výdavkami za rok 2014, boli len tri prípady predložené úradu OLAF na vyšetrenie(118) na základe podozrenia, že „boli umelo vytvorené podmienky s cieľom získať pomoc“ (dobre etablované spoločnosti alebo skupiny osôb založili nové subjekty), pričom jeden prípad ešte pred auditom Dvora audítorov národné orgány označili ako riskantný;

561.  poznamenáva, že vykonávanie tejto politiky by sa mohlo ďalej zlepšovať; preto trvá na tom, aby bol informovaný o akýchkoľvek zlepšeniach, pokiaľ ide o zameranie a dosahovanie politických cieľov a súlad s nimi;

562.  vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť platieb na podporu predaja v tretích krajinách a aby zabezpečila, že tieto opatrenia nebudú vytláčať miestnych výrobcov z trhu;

563.  konštatuje, že v čase, keď GR AGRI pripravovalo výročnú správu o činnostiach za rok 2014, neboli k dispozícii informácie o veľkom počte prvkov nástroja IPARD, ktoré sú súčasťou výročnej správy o činnosti, a že informácie sa musia aktualizovať (počet podporovaných poľnohospodárskych podnikov, zvýšenie hrubej hodnoty, počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré zavádzajú normy Únie), a zároveň sa domnieva, že v novom období financovania sa počíta s nepretržitou analýzou;

564.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 sú výsledky dobré, vyzýva však Dvor audítorov, aby Európsky parlament informoval o krokoch, ktoré plánuje podniknúť s cieľom prijať metodiku skúmania, ktorá bude mať vo väčšej miere viacročný charakter, a to v záujme rozvoja plánovaného prístupu zameraného väčšmi na výkonnosť;

Rybárstvo

565.  berie na vedomie oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov o ročnej účtovnej závierke Únie za rozpočtový rok 2014; ďalej berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014; berie na vedomie výročnú správu o činnosti GR MARE za rok 2014; zohľadňuje osobitnú správu Dvora audítorov č. 11/2015 o dohodách o partnerstve v sektore rybolovu;

566.  berie na vedomie stanoviská Dvora audítorov k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou; berie na vedomie negatívne stanovisko Dvora audítorov k platobným rozpočtovým prostriedkom, pri ktorých bola celková chybovosť 4,4 %, ale bez konkrétnej chybovosti pre oblasť rybárstva; vyzýva, aby sa rybárstvo riešilo oddelene, a nie spolu s poľnohospodárstvom, s cieľom zaručiť väčšiu transparentnosť v oblasti rybárstva;

567.  berie na vedomie výhradu GR MARE, pokiaľ ide o systém riadenia a kontroly programov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v niektorých členských štátoch;

568.  je uistený, že systém vnútornej kontroly zavedený v GR MARE poskytuje dostatočný stupeň spoľahlivosti na primerané riadenie rizika súvisiaceho so zákonnosťou a riadnosťou operácií;

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

569.  berie na vedomie, že prijatie programov v rámci zdieľaného hospodárenia pre ENRF a ďalšie EŠIF po 1. januári 2014 viedlo k technickej revízii VFR s cieľom presunúť nepoužité rozpočtové prostriedky z roku 2014 do ďalších rozpočtových rokov;

570.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že veľká väčšina členských štátov oznámila svoj operačný program súvisiaci s ENRF veľmi neskoro, čo spôsobilo výrazné oneskorenie mobilizácie finančných prostriedkov; pripomína, že členské štáty sú v rámci zdieľaného hospodárenia zodpovedné za plnenie rozpočtových prostriedkov;

571.  zastáva názor, že členské štáty by mali zlepšiť nástroje a kanály, ktoré používajú na oznamovanie informácií Komisii; odporúča, aby Komisia vyvíjala na členské štáty väčší tlak s cieľom zabezpečiť, aby predkladali spoľahlivé údaje;

572.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytovala všemožnú podporu s cieľom zabezpečiť riadne a úplné využitie prostriedkov ENRF s vysokými mierami plnenia v súlade s ich príslušnými prioritami a potrebami, najmä pokiaľ ide o udržateľný rozvoj odvetvia rybárstva;

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

573.  víta poverenie agentúry v oblasti ENRF od 1. januára 2014; berie na vedomie memorandum o porozumení podpísané medzi GR MARE a agentúrou 23. septembra 2014; zdôrazňuje potrebu presadzovať vysokokvalitnú podporu agentúry pre všetkých jej príjemcov v rámci 19 akcií ENRF;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 11/2015 (absolutórium za rok 2014): Riadi Komisia dobre dohody o partnerstve v sektore rybolovu?

574.  žiada Komisiu, aby zohľadnila odporúčania Dvora audítorov;

575.  vyjadruje poľutovanie nad finančnými nákladmi, ktoré vznikli z dôvodu nedostatočného využívania kvót tonáže prijatých v posledných protokoloch; navrhuje, aby boli platby za prístupové práva užšie prepojené so skutočným úlovkom; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad vyplácania sektorovej podpory s ostatnými platbami rozpočtovej podpory, a žiada zlepšiť výsledky, ktoré partnerské krajiny dosahujú pri vykonávaní matice spoločne dohodnutých opatrení;

576.  zdôrazňuje, ako upozornil Dvor audítor, že doplnkovosť a konzistentnosť dohôd o partnerstve v sektore rybolovu prerokúvaných v rámci rovnakého regiónu je možné zlepšiť, aby sa maximalizoval ich potenciál na regionálnej úrovni;

577.  zdôrazňuje, že informácie uvedené v nezávislých hodnoteniach ex post neboli vždy dostatočne úplné, konzistentné alebo porovnateľné, čo znížilo ich užitočnosť v procese rozhodovania a pri rokovaniach; okrem toho konštatuje, že v týchto hodnoteniach sa dostatočne neposudzuje miera plnenia všetkých cieľov dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, napríklad sa nezmieňujú o pracovných miestach v regiónoch Únie závislých od rybolovu a neuvádzajú žiadne informácie o dodávkach rýb na trh Únie;

578.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom spoľahlivých, overiteľných a dostupných informácií o populáciách rýb a rybolovnom úsilí domácich rybárskych flotíl alebo iných zahraničných flotíl, ktorým bol tiež povolený prístup, pretože jedným z hlavných cieľov dohôd o partnerstve v sektore rybolovu je výlov len nadpočetných populácií, čo sa v praxi ukázalo ako veľmi ťažko uskutočniteľné;

579.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie sledovala vykonávanie sektorovej podpory s cieľom zabezpečiť jej účinnosť;

580.  zdôrazňuje potrebu účinne sledovať akcie financované Úniou a poskytujúce odvetvovú podporu v súvislosti s medzinárodnými dohodami prostredníctvom používania čo najpodrobnejšie vypracovaných matíc; okrem toho zdôrazňuje, že treba vyzývať na zvýšenie podielu odvetvovej podpory; je pevne presvedčený, že napokon by mala byť obchodná časť dohôd podmienená účinnou, dostatočne sledovanou a významnou odvetvovou podporou;

581.  so znepokojením konštatuje, že v súčasnosti platné protokoly stále neumožňujú čiastočné platby, ak sú ciele splnené len čiastočne; uznáva, že ak výsledky neboli dosiahnuté alebo boli dosiahnuté len čiastočne, vyplácanie sektorovej podpory na nasledujúci rok sa má pozastaviť, až kým ciele nebudú splnené; napriek tomu vyzýva Komisiu, aby do nových protokolov podľa možnosti zahrnula možnosť čiastočných platieb sektorovej podpory;

Absolutórium

582.  na základe dostupných údajov navrhuje udeliť Komisii absolutórium v súvislosti s jej výdavkami v oblasti námorných záležitostí a rybárstva za rozpočtový rok 2014;

Kultúra a vzdelávanie

583.  s uznaním konštatuje, že program Erasmus+ si vo svojom prvom roku zachoval kľúčové zameranie na zlepšenie zručností a zvýšenie zamestnateľnosti, dosiahol svoj zamýšľaný cieľ vytvoriť užšie väzby medzi programami Únie a vývojom politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, športu a mládeže, podporil činnosti Únie takým spôsobom, aby lepšie zodpovedali cieľu celoživotného vzdelávania, a prispel k odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a územných nerovností tým, že mal dosah na mnohých občanov Únie; poukazuje však na to, že v oblasti programu Erasmus+ venovanej mládeži existuje v porovnaní s predchádzajúcim programom Mládež v akcii niekoľko problémov, ktoré sa týkajú prístupu k financovaniu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevyčlenila dostatočné rozpočtové prostriedky v rámci programu Erasmus+ s cieľom lepšie informovať o globálnych zmenách v nových programových líniách, aby bolo možné zahrnúť väčší počet školských projektov;

584.  zastáva názor, že aj keď zvýšenou decentralizáciou úhrad finančných prostriedkov pre program Erasmus+ je možné lepšie reagovať na niektoré vnútroštátne a miestne požiadavky programu v závislosti od kľúčových akcií, takúto decentralizáciu treba posúdiť s cieľom predísť tomu, aby sa stala prekážkou pri plnení strategických cieľov programu Erasmus+, najmä pokiaľ ide o jeho oblasť venovanú mládeži;

585.  poznamenáva, že program Erasmus+ pomáha začleňovať mladých Európanov na trh práce, podporovať zamestnateľnosť a rozvíjať nové zručnosti; podporuje iniciatívy v oblasti občianstva, dobrovoľníctva a internacionalizácie mládeže a športu; pomáha zlepšovať kvalitu vzdelávania, formálnej a neformálnej odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania; a pomáha upevňovať pocit európskeho občianstva na základe porozumenia a dodržiavania ľudských práv;

586.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s de facto pozastavením vyplácania príspevkov na program Erasmus+ v oblasti mládeže v Grécku, ako je zdôraznené v správe Európskeho fóra mládeže o vykonávaní tohto programu za rok 2015;

587.  berie na vedomie problémy v počiatočnej fáze vykonávania programov Erasmus+, Kreatívna Európa a Európa pre občanov, ktoré oznámili GR EAC Komisie a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), najmä pokiaľ ide o určité oneskorenia pri vyhlasovaní výziev na predkladanie návrhov a vyplácaní finančných prostriedkov; vyjadruje nádej, že ide o výnimočnú situáciu, a teší sa preto na nadchádzajúce roky, keď tieto programy vstúpia do fázy väčšej stability v porovnaní s týmto prvým rokom vykonávania; odporúča, aby bol do programu Erasmus+ začlenený väčší počet malých projektov, ktoré sú jadrom inovačných skúseností vo všetkých troch oblastiach: vzdelávanie, mládež a šport;

588.  víta kroky smerujúce k modelom financovania založeným na jednorazových platbách a jednotkových nákladoch, ktoré zjednodušujú finančné hospodárenie pre príjemcov finančných prostriedkov Únie, ako aj pre samotnú Úniu; upozorňuje však, a to predovšetkým v súvislosti s oblasťou programu Erasmus+ venovanou mládeži, že tieto jednorazové platby a jednotkové náklady zároveň nepostačujú na financovanie kľúčových operačných výdavkov združení mládeže a MVO; trvá na tom, že treba ešte viac zvýšiť finančné prostriedky, ktoré Únia do tohto programu vkladá;

589.  pripomína, že oneskorenia v konečných platbách agentúry EACEA majú priamy vplyv na práva príjemcov, a ohrozujú tým kultúrne združenia a projekty, kreativitu a kultúrnu rozmanitosť občianskej spoločnosti; nabáda agentúru EACEA, aby ešte viac zlepšovala svoje systémy kontroly a platieb;

590.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že európske školy sa nezaoberali otázkami, ktoré opakovane zdôrazňoval Dvor audítorov, a zdôrazňuje odporúčanie Rade guvernérov európskych škôl, aby zaviedla systém rotácie na citlivých pracovných miestach a riešila ďalšie nedostatky, ktoré môžu ohroziť základné zásady transparentnosti a riadneho finančného hospodárenia; konštatuje, že v roku 2014 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre európske školy ako jeden z prostriedkov – pokiaľ sa bude riadne vykonávať –, ako reagovať na kľúčové problémy, ktoré zistil Dvor audítorov; vyzýva Radu guvernérov európskych škôl, aby zvážila centralizáciu niektorých pracovných miest, ktoré sú v súčasnosti decentralizované, napríklad pracovného miesta účtovníka, ako aj podporovanie oddelenia funkcií schvaľovania, vykonávania a kontroly finančných operácií tak, aby sa minimalizovalo riziko chýb a podvodov; domnieva sa, že vzhľadom na vyslovené obavy a skutočnosť, že 60 % rozpočtu európskych škôl, t. j. 177 miliónov EUR, pochádza z rozpočtu Únie, je načase vykonať komplexné preskúmanie správy, riadenia a organizácie systému európskych škôl;

591.  konštatuje, že nesúlad medzi sedemročným cyklom programovania VFR a desaťročným cyklom programovania politických a strategických priorít Únie by mohol nepriaznivo ovplyvňovať súvislé hodnotenie výsledkov dosiahnutých pomocou programov Únie; poznamenáva, že nadchádzajúca revízia VFR je kľúčovým bodom pri riadení výdavkov Únie tým, že zabezpečí udržanie efektívnosti investičných programov Únie; trvá na tom, že je potrebné zásadne zjednodušiť formuláre žiadostí a kritériá ich podávania, najmä pre malé projekty, a to v prípade programu Erasmus+ aj Kreatívna Európa;

592.  vyjadruje znepokojenie nad oneskorenými platbami Komisie, ktorých objem dosiahol v roku 2014 sumu 26 miliárd EUR, pričom, ako preukázala výskumná služba Európskeho parlamentu, polovica z tejto sumy bola považovaná za „neobvyklé“ platby, t. j. platby, na ktoré sa nevzťahovali faktúry vydané na konci rozpočtového roka, a len pre samotný program Erasmus+ dosiahli oneskorené platby výšku 202 miliónov EUR; konštatuje, že toto oneskorenie bolo sčasti spôsobené mimoriadne nepružným VFR, ktorý neumožňuje prerozdeľovanie finančných prostriedkov a obsahuje veľmi malé rezervy čiastočne z dôvodu neschopnosti členských štátov plniť si svoje záväzky týkajúce sa platobných rozpočtových prostriedkov;

593.  zdôrazňuje, že program Európa pre občanov slúži ako jedinečné a priame prepojenie medzi Úniou a jej občanmi s cieľom podporiť činnosti, petície a občianske práva; považuje súčasnú úroveň financovania za príliš nízku a zdôrazňuje, že program by sa mal vykonávať v súlade so svojím obsahom a dopĺňať o iniciatívy, ktoré podporujú hodnoty európskeho občianstva; dôrazne odmieta akékoľvek ďalšie rozpočtové škrty alebo oneskorenia platieb týkajúce sa programu Európa pre občanov na roky 2014 – 2020;

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

594.  berie na vedomie záver Dvora audítorov, že konsolidovaná účtovná závierka Únie predstavuje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Únie k 31. decembru 2014; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že už 21. rok za sebou boli skúmané systémy finančného dohľadu a kontroly len čiastočne účinné, pokiaľ ide o zabezpečenie zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou;

595.  je znepokojený tým, že platby súvisiace s účtovnou závierkou sú ovplyvnené chybovosťou vyššou, ako je prahová hodnota významnosti; pripomína preto potrebu obozretného rozpočtového hospodárenia a požaduje ďalšie úsilie o zníženie chybovosti;

596.  berie na vedomie novú prezentáciu správy Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky v súvislosti s výdavkami v rámci okruhu 3 VFR (Bezpečnosť a občianstvo); vzhľadom na zvýšenie rozpočtu požaduje jej zahrnutie aj budúcom roku; súhlasí s tým, že je potrebný nový prístup k rozpočtu EÚ založený na jeho investovaní, a nie na jeho čerpaní;

597.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých členských štátoch sú právne predpisy týkajúce sa konfliktu záujmov poslancov parlamentu, členov vlády a miestnych orgánov nepresné a nedostatočné; vyzýva Komisiu, aby túto situáciu preskúmala a v prípade potreby predložila príslušné návrhy; domnieva sa, že všetky tieto návrhy by sa mali vzťahovať aj na členov Komisie, ako aj na kandidátov na členov Komisie;

598.  zdôrazňuje, že treba zabezpečiť hodnotu za vynaložené peniaze a poučiť sa z minulých projektov, v ktorých nedostatky v riadení Komisie viedli k omeškaniam a k prekročeniu rozpočtu, ako pri vývoji Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), ktorý sa podarilo dokončiť až šesť rokov po plánovanom termíne a ktorého cena osemnásobne prekročila pôvodný rozpočet;

599.  poznamenáva, že napriek tomu, že Fond pre vonkajšie hranice prispel k riadeniu vonkajších hraníc, jeho pridaná hodnota je nízka; celkový výsledok nebolo možné posúdiť vzhľadom na nedostatky v monitorovaní zo strany určených orgánov a vážne nedostatky v hodnoteniach zo strany Komisie a členských štátov;

Rodové otázky

600.  pripomína, že, ako sa uvádza v článku 8 ZFEÚ, je rovnosť medzi ženami a mužmi jednou z hodnôt, na ktorých je Európska únia založená a ktorú presadzuje; domnieva sa, že rodová rovnosť sa musí uplatňovať vo všetkých politikách, a preto sa musí zohľadňovať v rámci rozpočtového postupu;

601.  pripomína Komisii, že niektorými rozpočtovými riadkami sa môže nepriamo podporovať rodová nerovnosť, a to tým, že pri uplatňovaní majú nepriaznivý vplyv na ženy; vyzýva preto Komisiu, aby využívala analýzy rodového rozpočtovania nových aj existujúcich rozpočtových riadkov a, ak je to možné, urobila potrebné politické zmeny s cieľom zabezpečiť, že rodová nerovnosť sa nevyskytne nepriamo;

602.  pripomína Komisii jej nedávny záväzok k rozpočtovaniu zameranému na výsledky a opakuje požiadavku Európskeho parlamentu, aby sa do spoločného súboru ukazovateľov výsledkov, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Únie, zahrnuli aj rodovo špecifické ukazovatele, čo by umožnilo lepšie hodnotenie plnenia rozpočtu z rodového hľadiska;

603.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala posúdenie vplyvu, ktorý malo financovanie zo strany Únie na podporu rodovej rovnosti;

604.  vyzýva Úniu, aby zvýšila podiel Európskeho sociálneho fondu zameraný na rozvoj kvalitných verejných služieb za dostupné ceny v oblasti starostlivosti o deti a starostlivosti o staršie a dospelé osoby odkázané na opateru (v prípade ktorých sú to stále väčšinou ženy, ktoré sa o ne starajú), a to aj pri zohľadnení faktov vyplývajúcich z indexu rodovej rovnosti, ktorý nedávno vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE);

605.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali riadnu odbornú prípravu verejných činiteľov zapojených do rozhodnutí týkajúcich sa výdavkov s cieľom zaručiť úplné pochopenie vplyvov ich rozhodnutí na rodovú rovnosť;

606.  vyzýva všetky inštitúcie Únie, aby posúdili, či existuje skutočná parita, pokiaľ ide o rozdeľovanie pracovných miest v rámci inštitúcií a orgánov Únie, a v rámci postupu udeľovania absolutória poskytli štatistiky o počte zamestnancov a platových triedach podľa rodového hľadiska.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(7) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(8) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 2.
(10) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 73.
(11) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(12) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(13) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(15) Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46.
(16) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(17) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(18) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(19) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 9.
(20) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 90.
(21) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(22) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(23) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(24) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(25) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 73.
(26) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(27) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(28) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(29) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 2.
(30) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 56.
(31) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(32) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(33) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(34) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(35) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 69.
(36) Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183.
(37) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(38) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(39) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(40) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 12.
(41) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 247.
(42) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(43) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(44) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(45) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(46) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 58.
(47) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(48) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(49) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(50) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 10.
(51) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 379.
(52) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(53) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(54) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(55) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(56) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 54.
(57) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(58) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(59) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(60) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 10.
(61) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 362.
(62) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(63) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(64) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(65) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(66) Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.
(67) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(68) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(69) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(70) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(71) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(72) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(73) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(74) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(75) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.
(76) Stratégia Európa 2020; Európsky semester; balík šiestich legislatívnych aktov, balík dvoch legislatívnych aktov; odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR), okrem iných; cestou by mohlo byť dôsledné dodržiavanie CSR ako kritéria pre účinné prideľovanie výdavkov v rámci rozpočtu EÚ.
(77) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2013 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 27), odsek 328; uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 týkajúce sa absolutória za rozpočtový rok 2012 (Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 32), odseky 314 a 315; uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 týkajúce sa absolutória za rozpočtový rok 2013 (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 27) odsek 305.
(78) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 3.10.
(79) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 3.5.
(80) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde , Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
(81) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 3.65.
(82) Údaje za rok 2013 boli prepočítané, aby zodpovedali štruktúre výročnej správy za rok 2014 a umožnilo sa tak porovnanie týchto dvoch rokov.
(83) Podľa výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 je porovnateľná úroveň odhadovanej chybovosti za roky 2013 a 2012 o 0,2 a 0,3 percentuálnych bodov nižšia, pretože Dvor audítorov aktualizoval spôsob vyčísľovania závažných porušení pravidiel verejného obstarávania;
(84) Výročná správa Dvora audítorov 1.54 a 1.65.
(85) Keďže RIA predstavuje veľmi účinný nástroj na zabezpečenie riadnosti finančného hospodárenia.
(86) Platobný plán, ktorý Komisia prijala v marci 2015, obsahujúci krátkodobé opatrenia na zníženie úrovne nezaplatených faktúr nie je vhodným nástrojom; vysoká miera nesplatených záväzkov si vyžaduje dlhodobejšiu perspektívu.
(87) Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), zdroj z výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014.
(88) Miera čerpania prostriedkov sa v členských štátoch pohybuje od 50 % do 92 %.
(89) Odpovede na doplňujúcu písomnú otázku komisárovi Moedasovi, otázka 3.
(90) Výročná správa o činnosti generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie za rok 2012, s. 45 a nasl.
(91) Ako napr. INEA.
(92) O znížení a pozastavení mesačných a priebežných platieb, pozri článok 41 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
(93) Pozri bod 7.44 až 7.50 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014.
(94) Pozri tabuľku: Príloha 10 – 3.2.8 vo výročnej správe o činnosti GR AGRI za rok 2014.
(95) Politika rozvoja vidieka sa vykonáva prostredníctvom 46 opatrení, pričom tieto opatrenia sa vykonávajú v rámci programov rozvoja vidieka na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
(96) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.71.
(97) Pozri odpoveď komisára Hogana na písomnú otázku č. 7 b. vo výbore CONT 14. januára 2016.
(98) Výročná správa o činnosti generálneho riaditeľa GR AGRI, s. 17.
(99) Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 5/2015: Sú finančné nástroje úspešným a sľubným nástrojom v oblasti rozvoja vidieka?.
(100) Pozri výročnú správu o činnosti Europe Aid za rok 2014, s. 115.
(101) Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2014 (COM(2015)0279, s. 21).
(102) Odpovede na otázky na písomné zodpovedanie položené komisárke Thyssenovej, otázky 48 a 49.
(103) Pozri správu v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014, ktorú Komisia prijala 23. septembra 2015.
(104) Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International a Imperial Tobacco Limited.
(105) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1).
(106) Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2016 o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International (Prijaté texty, P8_TA(2016)0082).
(107) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark.
(108) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 1).
(109) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).
(110) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(111) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).
(112) GR AGRI – Výročná správa za rok 2014, s. 12.
(113) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, odpoveď k bodu 7.15.
(114) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, odpoveď k bodu 7.32.
(115) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.35.
(116) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.40.
(117) Článok 39 ods. 1 písm. e) ZFEÚ.
(118) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.30.


Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014
PDF 633kWORD 289k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014 (2015/2206(DEC))
P8_TA(2016)0148A8-0127/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na osobitné správy Dvora audítorov vypracované v súlade s článkom 287 ods. 4 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0267/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia(5) a na svoje uznesenie s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0127/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak činí v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

B.  keďže osobitné správy Dvora audítorov poskytujú informácie o otázkach záujmu týkajúcich sa využívania finančných prostriedkov, a sú preto užitočné pre Európsky parlament pri plnení svojej úlohy orgánu udeľujúceho absolutórium;

C.  keďže poznámky k osobitným správam Dvora audítorov tvoria neoddeliteľnú súčasť uvedeného rozhodnutia Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia;

Časť I – Osobitná správa Dvora audítorov č. 18/2014 s názvom Systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid

1.  víta osobitnú správu, ktorá sa zaoberá hodnotením systémov hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky (ROM) EuropeAid, a uvádza svoje poznámky a odporúčania;

Všeobecné pripomienky

2.  je vážne znepokojený nedostatočnou spoľahlivosťou systémov hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky EuropeAid, nezodpovedajúcou úrovňou dohľadu a monitorovania hodnotenia programu a tiež skutočnosťou, že EuropeAid nevie zabezpečiť, aby personál a finančné zdroje boli vhodne a efektívne vyčlenené na rôzne hodnotiace činnosti;

3.  upozorňuje, že je nevyhnutné, aby sa Európskemu parlamentu ako orgánu rozpočtovej kontroly poskytol jasný prehľad o skutočnom rozsahu, v ktorom boli dosiahnuté hlavné ciele Únie;

4.  domnieva sa, že prostredníctvom vypočutí nielen úradníkov Komisie a ESVČ, ale aj príjemcov a nezávislých expertov sa zabezpečí komplexnejšie posúdenie prínosu generálneho riaditeľstva EuropeAid k cieľom Únie;

5.  pripomína, že externá, objektívna a nestranná spätná väzba o výkonnosti projektov a programov pomoci Komisie by sa mala poskytovať ako súčasť jej záväzku zabezpečovať kvalitu;

6.  domnieva sa, že výsledky hodnotení by sa mali stať kľúčovými prvkami politiky a procesu preskúmania politiky v záujme upravenia strategických politických cieľov a posilnenia celkovej súdržnosti s ostatnými politikami Únie; v tejto súvislosti sa domnieva, že je dôležité, aby boli hodnotenia nezávislé, transparentné a prístupné verejnosti;

7.  domnieva sa, že investovanie do analýzy a zhromažďovania výsledkov z rôznych druhov hodnotenia nielenže vytvára celkový obraz trendov, ale umožňuje ponaučenia, ktoré posilňujú konečnú účinnosť hodnotiaceho procesu, pričom zároveň poskytuje lepší dôkazový základ na rozhodovanie, tvorbu politiky a pokračovanie existujúcich projektov v súvislosti s osobitnými nástrojmi pomoci;

8.  domnieva sa, že výmena poznatkov všetkými prostriedkami a nástrojmi je dôležitá nielen pre rozvoj kultúry hodnotenia, ale predovšetkým pre podporu kultúry skutočnej výkonnosti;

9.  nabáda Dvor audítorov, aby preskúmal všetky mechanizmy financovania generálneho riaditeľstva EuropeAid s cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahla primeraná hodnota za vynaložené prostriedky a aby financovanie Únie účinne prispievalo k dosahovaniu cieľov a presadzovaniu hodnôt Únie; domnieva sa, že projekty financované Úniou by mali byť v súlade s cieľmi jej politiky v susedných krajinách s ohľadom na zodpovednosť príjemcov a na to, že finančné prostriedky EÚ sú zastupiteľné;

10.  podporuje odporúčania Dvora audítorov, pokiaľ ide o systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky EuropeAid;

Odporúčania Dvora audítorov

11.  berie na vedomie, že Dvor audítorov predkladá odporúčania na efektívne využívanie zdrojov na hodnotenia a ROM, stanovenie priorít a monitorovanie hodnotení, vykonávanie postupov kontroly kvality, preukázanie dosiahnutých výsledkov a následnú kontrolu a šírenie zistení z hodnotení a ROM;

12.  domnieva sa, že EuropeAid by si malo zachovať primerané postupy riadenia informácií a pravidelne posudzovať svoje potreby s cieľom zabezpečiť informované prideľovanie finančných a ľudských zdrojov na základe hodnotení programov a postupov ROM;

13.  domnieva sa, že EuropeAid by s cieľom zabezpečiť, aby vykonávané hodnotenia odrážali priority organizácie, malo:

   vymedziť jasné výberové kritériá na účely stanovenia priorít hodnotení programov a zdokumentovať, ako boli uplatnené pri stanovení plánov hodnotení, zohľadňujúc pri tom doplnkovosť s ROM;
   výrazne posilniť svoj systém na monitorovanie a vykazovanie plnenia plánov hodnotení, a to aj poskytnutím analýzy dôvodov oneskorení a opisu opatrení prijatých na ich riešenie;
   posilniť celkový dohľad nad hodnoteniami programov vykonávanými generálnym riaditeľstvom EuropeAid;

14.  domnieva sa, že EuropeAid by s cieľom zabezpečiť kvalitu hodnotení programov a ROM malo:

   trvať na tom, aby operačné útvary a delegácie uplatňovali požiadavky na kontrolu kvality vrátane využívania referenčných skupín a dokumentácie o vykonaných kontrolách kvality pri hodnoteniach programov;
   pravidelne sledovať uplatňovanie týchto kontrol;

15.  domnieva sa, že EuropeAid by s cieľom posilniť kapacity systému hodnotení, aby poskytoval primerané informácie o dosiahnutých výsledkoch, malo:

   prísnejšie uplatňovať regulačné ustanovenia, v ktorých sa požaduje využívanie SMART (konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených) cieľov a overiteľných ukazovateľov;
   upraviť systém monitorovania tak, aby pokračoval v poskytovaní údajov o programoch aspoň tri roky po ich ukončení; a
   výrazne zvýšiť podiel ex post hodnotení programov;

Časť II – Osobitná správa Dvora audítorov č. 22/2014 s názvom Dosiahnutie hospodárnosti: udržanie nákladov na granty na projekty rozvoja vidieka financované EÚ pod kontrolou

16.  víta osobitnú správu Dvora audítorov s názvom Dosiahnutie hospodárnosti: udržanie nákladov na granty na projekty rozvoja vidieka financované EÚ pod kontrolou a súhlasí s jej závermi a odporúčaniami;

17.  konštatuje, že politika Únie v oblasti rozvoja vidieka je kľúčom k posilňovaniu konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, zabezpečeniu udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a podporovaniu opatrení v oblasti klímy; vyzdvihuje význam územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia na začiatku programového obdobia 2007 – 2013 neposkytla usmernenia, nezabezpečila šírenie osvedčených postupov a ani nezaručila účinnosť kontrolných systémov v členských štátoch ešte predtým, ako začali schvaľovať granty; zdôrazňuje, že Komisia od roku 2012 uplatňuje aktívnejší a koordinovanejší prístup;

19.  konštatuje, že v prípade kontroly nákladov grantov na rozvoj vidieka, ktorú vykonávajú členské štáty, boli zistené mnohé nedostatky; konštatuje, že Komisia súhlasí s tým, že úspory by sa dali dosiahnuť prostredníctvom lepšej kontroly nákladov pri grantoch na projekty rozvoja vidieka, pričom by sa stále dali dosiahnuť rovnaké výstupy, výsledky a ciele; víta skutočnosť, že boli určené uskutočniteľné a nákladovo efektívne prístupy, ktoré by sa mohli využívať vo väčšej miere, že Komisia akceptuje zistenia Dvora audítorov a že sa vyjadrila, že má v úmysle spolupracovať počas programového obdobia 2014 – 2020 s členskými štátmi na zlepšení kontroly nákladov na rozvoj vidieka;

20.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, aby Komisia a členské štáty v skorej fáze programového obdobia overili, či kontrolné systémy fungujú účinne a efektívne, pokiaľ ide o riziká;

21.  zdôrazňuje, že Komisia by mala členské štáty podporovať v používaní kontrolných zoznamov a kritérií, ktoré vypracoval Dvor audítorov a ktoré sú uvedené v prílohe I(7);

22.  zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by sa mali spoločne snažiť zabezpečiť, aby prístupy uplatňované v prípade všetkých programov rozvoja vidieka spĺňali kritériá, ktoré stanovil Dvor audítorov na posúdenie toho, či sa kontrolné systémy zaoberajú riešením rizík nadmernej špecifikácie, nekonkurenčných cien a zmien projektu a či sú zamerané na oblasti s najväčším rizikom; domnieva sa, že súčasťou tohto postupu by malo byť ex ante posúdenie kontrolných systémov útvarmi vnútorného auditu orgánov členských štátov (alebo inými kontrolnými orgánmi či orgánmi auditu);

23.  domnieva sa, že členské štáty by mali: vo väčšej miere uplatňovať už určené nákladovo efektívne prístupy; posudzovať náklady vo vzťahu k očakávaným výstupom a výsledkom; kontrolovať, či štandardné náklady nevedú k preplatkom; v prípade zariadení, strojov atď. uplatňovať ako referenčné ceny skutočné trhové ceny, a nie ceny uvedené v zoznamoch dodávateľov; overovať, či sú náklady primerané aj vtedy, keď boli dodržané postupy verejného obstarávania; uplatňovať prísnejšie požiadavky a/alebo kontroly v prípade opatrení s vysokou mierou pomoci atď.;

24.  víta skutočnosť, že Komisia sa podujala poskytovať usmernenia týkajúce sa kontrol a sankcií v rámci rozvoja vidieka vrátane osobitného oddielu o primeranosti nákladov a kontrolného zoznamu pre riadiace orgány uvedeného v prílohe k osobitnej správe; konštatuje, že odborná príprava a výmena skúseností budú v období 2014 – 2020 súčasťou činnosti Európskej siete pre rozvoj vidieka;

Časť III – Osobitná správa Dvora audítorov č. 23/2014 s názvom Chyby vo výdavkoch na rozvoj vidieka: aké sú príčiny a ako sa riešia?

25.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vysokou chybovosťou, ktorú Dvor audítorov odhalil v politike rozvoja vidieka; konštatuje však jej mierny pokles za posledné tri roky;

26.  uznáva úsilie, ktoré členské štáty a Komisia vynaložili s cieľom znížiť počet chýb vo výdavkoch na rozvoj vidieka, najmä v súčasnom období hospodárskych ťažkostí a fiškálnych úsporných opatrení;

27.  poznamenáva, že na základe zistení auditov členských štátov a vlastných auditov Komisia zaviedla alebo zavádza nápravné opatrenia v mnohých oblastiach uvedených v osobitnej správe Dvora audítorov;

28.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojich výročných správach uviedol, že vnútroštátne orgány v mnohých prípadoch mali k dispozícii dostatok informácií na to, aby predišli chybám alebo ich odhalili a opravili ešte pred nahlásením výdavkov Komisii, čo by bolo výrazne znížilo mieru chybovosti;

29.  poznamenáva, že čím jednoduchšie sú pravidlá, ktoré sa majú vykonať, tým menej chýb nastáva; je znepokojený tým, že chybovosť môže v nadchádzajúcich rokoch opäť narásť vzhľadom na komplexnosť nových ustanovení reformovanej SPP; preto vyzýva na skutočné zjednodušenie SPP spolu s jasným usmernením pre vnútroštátne orgány a poľnohospodárov;

30.  domnieva sa, že náklady na riadenie a kontroly (4 miliardy EUR) celej SPP sú značné a že dôraz by sa mal klásť na zlepšovanie efektívnosti kontrol, a nie na zvyšovanie ich počtu; v tomto kontexte vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa sústredili na základné príčiny chýb vo výdavkoch na rozvoj vidieka; domnieva sa, že v príslušných prípadoch by členské štáty mali vykonať tieto preventívne a nápravné opatrenia:

   a) Verejné obstarávanie

členské štáty by pri uplatňovaní konceptu ex ante kondicionality mali vypracovať a poskytnúť príjemcom podrobné pokyny o tom, ako uplatňovať pravidlá verejného obstarávania;

do tohto procesu by mali byť zapojené vnútroštátne orgány, ktoré sú špecializované na monitorovanie súladu s pravidlami verejného obstarávania; dôraz je potrebné klásť na tri hlavné typy porušovania pravidiel: neodôvodnené priame zadania zákazky bez riadneho súťažného konania, nesprávne uplatňovanie výberových kritérií a kritérií na vyhodnotenie ponúk a nerovnaké zaobchádzanie s účastníkmi verejnej súťaže;

   b) Úmyselné obchádzanie pravidiel

na základe konkrétnych kritérií oprávnenosti a výberových kritérií svojich programov rozvoja vidieka by členské štáty mali vypracovať usmernenia, aby svojim inšpektorom pomohli rozpoznať ukazovatele možného podvodného konania;

   c) Agroenvironmentálne platby

členské štáty by mali rozšíriť rozsah svojich administratívnych kontrol, aby zahŕňali kontroly záväzkov na základe písomných dôkazov, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú len v 5 % prípadov, keď sa uskutočňujú kontroly na mieste; okrem toho by sa mal navrhnúť taký systém znížení a sankcií, ktorý bude mať zmysluplný odrádzajúci účinok na tých, ktorí prípadne porušia predpisy;

31.  žiada, aby Komisia pozorne sledovala vykonávanie programov rozvoja vidieka a aby v svojich auditoch súladu zohľadnila uplatniteľné pravidlá vrátane tých, ktoré boli v príslušných prípadoch prijaté na vnútroštátnej úrovni, s cieľom znížiť riziko opakovania sa nedostatkov a chýb, ktoré sa vyskytli počas programového obdobia 2007 – 2013;

32.  verí, že stále existuje veľa nezrovnalostí nielen v metódach výpočtu chybovosti, ktoré používa Komisia a členské štáty, ale aj v tých, ktoré sa používajú v rámci útvarov Komisie, čo ešte väčšmi sťažuje zavedenie vhodných vnútroštátnych právnych predpisov v členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby uplatňovala jednotnú metódu výpočtu chybovosti, ktorá by sa v plnej miere odrazila v metódach členských štátov;

33.  podporuje intenzívnejšie využívanie metód zjednodušených nákladov v prípade, že je to vhodné a že sa to povoľuje podľa právnych predpisov, a žiada Komisiu a členské štáty, aby analyzovali, do akej miery možno do koncepcie a vykonávania zvýšeného počtu podporných opatrení začleniť charakteristické znaky cielenejšieho rozsahu, obmedzených kritérií oprávnenosti a využívania možností zjednodušených nákladov bez toho, aby došlo k ohrozeniu celkových cieľov týchto opatrení;

34.  žiada Komisiu a členské štáty, aby analyzovali, ako zlepšiť režim podpory investícií do spracovania poľnohospodárskych výrobkov, a aby takisto analyzovali opatrenie týkajúce sa agroenvironmentálnych platieb, aby mohli byť záväzky v čo najväčšej miere kontrolované prostredníctvom administratívnych kontrol členských štátov;

35.  vyzýva Komisiu, aby vykonala podrobnú analýzu príčin negatívnej korelácie medzi mierou finančného plnenia a chybovosťou;

Časť IV – Osobitná správa Dvora audítorov č. 24/2014 s názvom Je podpora EÚ na prevenciu a obnovu škôd v lesoch spôsobených požiarmi a prírodnými katastrofami dobre riadená?

36.  vyzýva Komisiu, aby stanovila všeobecné kritériá na určovanie rozsahu rizika požiaru v európskych lesoch s cieľom ukončiť svojvoľné a nekonzistentné vymedzovanie oblastí s vysokým rizikom požiaru, a tým aj nedostatočný hodnotiaci a výberový postup členských štátov;

37.  nalieha na členské štáty, aby si zvolili preventívne opatrenia podľa skutočných potrieb zodpovedajúcich riziku požiaru a v súlade s požiadavkami opatrenia 226 namiesto iných environmentálnych alebo hospodárskych cieľov; trvá v tejto súvislosti na tom, aby príjemcovia bezpodmienečne dokázali a presne zdokumentovali svoju potrebu podpory v rámci tohto opatrenia; podporuje odporúčanie Dvora audítorov, aby sa uprednostňovali akcie v environmentálne najcennejších lesoch, ako sú lesné oblasti v sústave Natura 2000;

38.  vzhľadom na alarmujúce zistenia Dvora audítorov týkajúce sa priemerných nákladov na podobné akcie v rôznych regiónoch požaduje primeraný a overiteľný strop, pokiaľ ide o podporu, a bezpodmienečné odôvodnenie v prípade jeho akejkoľvek zmeny;

39.  vyzýva členské štáty, aby lepšie koordinovali a formovali svoje politiky v oblasti lesných požiarov; podporuje vytvorenie európskej platformy pre príjemcov na výmenu a šírenie najlepších postupov;

40.  vyjadruje poľutovanie najmä nad perspektívou pokračujúcich vážnych nedostatkov v období 2014 – 2020 z dôvodu permanentne nedostatočného monitorovacieho rámca, ako zistil Dvor audítorov; nalieha na Komisiu, aby prijala okamžité opatrenia na zlepšenie svojich systémov monitorovania a kontroly;

41.  vyzýva Komisiu, aby podporovala poskytovanie harmonizovaných údajov o multifunkčnej úlohe lesov a lesných zdrojov tým, že podnieti vytvorenie európskeho systému informácií o lesoch založeného na vnútroštátnych údajoch a jeho začlenenie do európskej platformy údajov;

42.  trvá na tom, aby členské štáty zriadili vhodný systém kontrol, ktorý zahŕňa uchovávanie príslušných dokumentov a informácií; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila poskytnutie podpory len v prípade, že členské štáty zriadia takýto vhodný systém kontrol, ktorý sa bude dať hodnotiť;

43.  vyzýva členské štáty, aby pravidelne informovali o účinkoch vykonaných akcií a znížení počtu požiarov alebo prírodných katastrof a poškodených oblastí;

Časť V –Osobitná správa Dvora audítorov č. 1/2015 s názvom Vnútrozemská vodná doprava v Európe: od roku 2001 žiadne významné zvýšenie jej podielu na doprave ani zlepšenie podmienok splavnosti

44.  víta osobitnú správu Dvora audítorov s názvom Vnútrozemská vodná doprava v Európe: od roku 2001 žiadne významné zvýšenie jej podielu na doprave ani zlepšenie podmienok splavnosti a súhlasí s jej zisteniami, závermi a odporúčaniami;

45.  konštatuje, že dopravný sektor Únie je dôležitý pre dokončenie jednotného trhu, konkurencieschopnosť MSP a celkový hospodársky rast v Európe;

46.  konštatuje, že rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy zaostáva za rozvojom cestnej a železničnej dopravy napriek desaťročiu investícií; vyzýva na výrazné zvýšenie úsilia Komisie a členských štátov;

47.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby využívali plány výskumu, vývoja a inovácií v odvetví vnútrozemských vodných ciest podobne ako v iných sektoroch a aby do tohto úsilia zahrnuli prístavnú infraštruktúru a vybavenie prístavov s cieľom zabezpečiť, aby technický rozvoj zodpovedal požiadavkám týkajúcim sa ostatných druhov dopravy, čím by sa zabezpečila multimodálna doprava;

48.  domnieva sa, že plnenie cieľov stanovených v bielej knihe z roku 2001 a v jej preskúmaní v polovici trvania v roku 2006 a programov NAIADES (Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu) z roku 2006 a 2013 bolo neúčinné sčasti z dôvodu nedostatočného odhodlania členských štátov;

49.  poznamenáva, že záujem členských štátov o investovanie do dopravnej politiky Spoločenstva poklesol, že uprednostňujú financovanie vnútroštátnych, regionálnych a miestnych projektov a že postupy výberu projektov sú decentralizované, čo Komisii bráni v uprednostňovaní oprávnených projektov;

50.  zdôrazňuje, že členské štáty sa právne zaviazali poskytnúť vnútroštátne finančné prostriedky na realizáciu základnej siete, aby sa strategicky dôležité vodné cesty v Európe zmenili na vysokokapacitné dopravné koridory;

51.  domnieva sa, že úloha strategickej koordinácie, ktorú má Komisia, bola oslabená, čo viedlo k nesúladu medzi vykonávanými projektmi a prioritami na úrovni Únie;

52.  upozorňuje na skutočnosť, že z výskumu založeného na osobitných správach Dvora audítorov(8) možno vyvodiť závery o iných oblastiach dopravy financovaných z rozpočtu Únie, ktoré sú podobné záverom o vnútrozemských vodných cestách; konštatuje, že v oblastiach mestskej verejnej dopravy a letiskovej infraštruktúry sa projekty často vyznačujú:

   a) nízkou pridanou hodnotou po realizácii;
   b) nedostatočným meraním výsledkov;
   c) nedostatočným dôrazom na nákladovú efektívnosť;
   d) nedostatočným hodnotením vplyvu;
   e) nesúdržnými regionálnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými plánmi;
   f) nedostatočným využívaním infraštruktúry znižujúcim ich celkový účinok;
   g) nedostatkom udržateľnosti;
   h) nedostatkami v návrhoch projektov a politike mobility;
   i) neexistujúcou vhodnou politikou mobility;
   j) náročnou spoluprácou medzi Komisiou a orgánmi členských štátov;

53.  domnieva sa, že uvedené závery spolu so zisteniami týkajúcimi sa vnútrozemských vodných ciest poukazujú na spoločné celoeurópske horizontálne problémy; domnieva sa, že výsledky financovania dopravy Úniou sú vo všeobecnosti oslabené neuspokojivým stavom strategického plánovania a nedostatkom súdržnosti, udržateľných výsledkov, efektívnosti a účinnosti;

54.  domnieva sa, že výsledky udržateľnej politiky možno v záujme zaručenia rozvoja vnútrozemskej vodnej dopravy dosiahnuť prostredníctvom intenzívnej spolupráce medzi členskými štátmi na jednej strane a členskými štátmi a Komisiou na strane druhej;

55.  odporúča, aby Komisia aj členské štáty venovali spoločným záväzkom najvyššiu pozornosť, lebo sektor dopravy Únie pôsobí v zložitom prostredí ekonomických, politických a právnych premenných, kde sa vytvorenie multimodálnych sietí stretáva s prekážkami a obmedzeniami súvisiacimi s rozchádzajúcimi sa prioritami a nekonzistentným pôsobením;

56.  odporúča, aby sa členské štáty zameriavali na projekty vnútrozemskej vodnej dopravy, ktoré priamo súvisia s koridormi základnej siete, aby sa zabezpečil čo najväčší dosah a okamžité prínosy pre zlepšenie vnútrozemskej vodnej dopravy;

57.  odporúča, aby sa zásada „menej je viac“ uplatňovala, keď členské štáty investujú do vodnej dopravy: obmedzené zdroje Únie by sa mali zamerať na projekty s najvyššou prioritou, aby sa účinnejšie odstránili zúžené miesta a vytvorila integrovaná celoeurópska sieť vodných ciest;

58.  odporúča, aby členské štáty považovali nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013(9) (nariadenie o TEN-T) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013(10) (nariadenie o Nástroji na prepájanie Európy) za zásadné nástroje pri racionalizácii projektov, aby sa dosiahli ciele stanovené Komisiou od roku 2001;

59.  odporúča, aby sa nástroj TEN-T a Nástroj na prepájanie Európy intenzívne využívali ako príležitosť na investície so zameraním na strategicky dôležité koridory Únie (základná a komplexná sieť) s osobitnými požiadavkami na štandardizovanú infraštruktúru pre sieť v celej dĺžke a s právne záväznými termínmi pre vykonávanie projektov;

60.  odporúča, aby sa pri synchronizácii financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), TEN-T a Nástroja na prepájanie Európy používali hĺbkové strategické prístupy a plánovanie, aby sa tak účinne a efektívne dosiahli ciele v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy;

61.  odporúča, aby sa zriaďovanie intermodálnych dopravných stredísk v rámci základnej siete považovalo za kľúčový faktor, ktorý umožňuje presúvanie dopravy tovaru a nákladu z ciest na vnútrozemské vodné cesty;

62.  odporúča, aby členské štáty zohľadňovali koordinačnú úlohu Komisie v prípade dlhodobých strategických projektov, ako sú koridory základnej siete;

63.  odporúča, aby Komisia identifikovala všetky horizontálne otázky a uskutočnila ich analýzu, pričom sa zameria najmä na strategické plánovanie, spoluprácu s členskými štátmi a medzi nimi a výber projektov a ich vykonávanie s cieľom umožniť zohľadnenie záverov v aktuálnom programovom období;

64.  domnieva sa, že Komisia musí členským štátom poskytnúť intenzívnu technickú pomoc a usmernenia pred predložením návrhov projektov a počas celej fázy vykonávania, aby sa odstránili prekážky, ktoré zistila v oblasti vodnej dopravy;

65.  odporúča, aby Komisia sústredila financovanie na tie projekty, ktoré majú najväčší význam pre vnútrozemskú vodnú dopravu, a ponúkla komplexné plány na odstránenie zúžených miest;

66.  odporúča, aby Komisia uprednostňovala financovanie projektov a iniciatív v členských štátoch so zameraním na zlepšenie vodnej dopravy prostredníctvom inovačných riešení, ako sú navigácia na vysokej technickej úrovni, alternatívne palivá a efektívne plavidlá; domnieva sa, že Komisia by takisto mala podporovať viacstranné programy na výmenu európskeho know-how a znalostí medzi rôznymi prístavmi Únie;

67.  odporúča, aby Komisia zlepšila informovanosť členských štátov a ich regiónov o dostupných finančných nástrojoch na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy v záujme odstránenia existujúcich zúžených miest popri hlavných koridoroch;

68.  domnieva sa, že by sa mala výrazne zlepšiť koordinácia medzi členskými štátmi v záujme rozvoja vnútrozemskej vodnej dopravy prostredníctvom sprostredkovania a záväznejších opatrení a podmienok, čo bude tvoriť rámec pre činnosť týkajúcu sa koridorov multimodálnej základnej siete zriadených Nástrojom na prepojenie Európy a nariadením o TEN-T;

69.  domnieva sa, že Komisia by mala prerokovať osobitné a dosiahnuteľné opatrenia na odstránenie zúžených miest a členské štáty by ich mali odsúhlasiť vo forme harmonogramu vykonávania;

70.  vyzýva Komisiu, aby aktualizovala svoje strategické ciele a odporúčania pre vnútrozemské vodné cesty a aby navrhla stratégiu a akčný plán Únie v oblasti vnútrozemských vodných ciest na obdobie po roku 2020;

71.  odporúča, aby ex ante hodnotenie Komisie týkajúce sa operácií vnútrozemskej vodnej dopravy posúdilo výsledky v kontexte celkových cieľov stanovovaných od roku 2001 a realizácie základnej siete;

Časť VI – Osobitná správa Dvora audítorov č. 2/2015 s názvom Financovanie čistiarní komunálnych odpadových vôd v povodí rieky Dunaj: ďalšie úsilie potrebné na pomoc členským štátom dosiahnuť ciele politiky EÚ v oblasti odpadových vôd

72.  domnieva sa, že podávanie správ o vhodnosti čistenia odpadových vôd by sa malo vyžadovať pre aglomerácie s populačným ekvivalentom (p. e.) menej ako 2 000, ktoré majú zavedené zberné systémy, vzhľadom na požiadavky článku 7 smernice Rady 91/271/EHS(11) (smernica o čistení komunálnych odpadových vôd); poznamenáva, že v prípade aglomerácií bez zberných systémov by mali podávané správy obsahovať informácie o tom, či do plánov manažmentu povodia boli zahrnuté primerané opatrenia;

73.  vyjadruje súhlas s názorom Dvora audítorov, že Komisia by mala skontrolovať správy podávané členskými štátmi a týkajúce sa počtu aglomerácií s populačným ekvivalentom vyšším alebo nižším ako 2 000, v ktorých došlo k významným zmenám, najmä k zmene kategórie;

74.  zdôrazňuje, že je potrebné nabádať členské štáty, aby zavádzali jasné právne záväzky, na základe ktorých sa domácnosti budú pripájať k existujúcim kanalizačným sieťam tam, kde takéto záväzky zatiaľ neexistujú alebo kde sú spojené s nejasnými termínmi;

75.  konštatuje, že čas potrebný na posúdenie súladu so smernicou o čistení komunálnych odpadových vôd by sa mal skrátiť tak, že sa od členských štátov bude požadovať, aby údaje poskytovali do šiestich mesiacov od referenčného dátumu stanoveného Komisiou; okrem toho poznamenáva, že Komisia by mala vykonávať kontroly v súvislosti s prípadmi zdĺhavého vykazovania v rámci ďalších smerníc o životnom prostredí;

76.  trvá na nevyhnutnosti urýchliť čerpanie finančných prostriedkov Únie na investície v oblasti odpadových vôd členských štátov, keďže v prípade členských štátov, ktorých sa týka táto správa, boli zaznamenané oneskorenia a čerpanie fondov Únie bolo pomalé; žiada Komisiu, aby poskytla technickú, právnu a administratívnu pomoc príjemcom s cieľom zabezpečiť včasné dokončenie prebiehajúcich projektov;

77.  berie na vedomie, že Komisia uznáva, že miera čerpania prostriedkov bola na konci roka 2013 vo všetkých dotknutých členských štátoch pomerne nízka, z čoho vyplýva riziko zrušenia viazanosti na úrovni programu (článok 93 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006(12)); zdôrazňuje však, že na to existujú objektívne dôvody, ako napríklad potreba posilniť technické, právne a administratívne kapacity v dotknutých členských štátoch; okrem toho berie na vedomie, že Komisia poukazuje na to, že platby sa v prípade väčšiny projektov zvyčajne uskutočňujú počas posledných rokov vykonávania (t. j. v rokoch 2014 a 2015 na programové obdobie 2007 – 2013);

78.  domnieva sa, že od členských štátov by sa malo požadovať, aby poskytli aktualizované informácie o výške dodatočných prostriedkov, ktoré budú potrebovať na to, aby zabezpečili splnenie lehôt na vykonávanie stanovených v smernici o čistení komunálnych odpadových vôd, a to tak pre aglomerácie s p. e. viac ako 2 000, ako aj pre aglomerácie s p. e. menej ako 2 000, ktoré majú zavedené zberné systémy; víta zavedenie nástroja na podávanie správ – štruktúrovaného rámca na vykonávanie a podávanie informácií (SIIF), ktorý by mal zlepšiť proces podávania správ na vnútroštátnej úrovni;

79.  zdôrazňuje potrebu vykonávania nevyhnutných projektov v členských štátoch, aby sa v prípade aglomerácií, ktoré nedosahujú súlad so smernicou o čistení komunálnych odpadových vôd, tento súlad zabezpečil;

80.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť environmentálne vlastnosti vodárenských zariadení financovaných Úniou a žiada Komisiu, aby vynakladala väčšie úsilie s cieľom monitorovať vykonávanie súvisiacich právnych predpisov a presadzovať termíny na dosiahnutie cieľov smernice o čistení komunálnych odpadových vôd; domnieva sa, že v rámci celej Únie by sa mala zabezpečiť ekvivalentná ochrana životného prostredia;

81.  vyjadruje presvedčenie, že členské štáty treba nabádať, aby preskúmali a šírili informácie o možnostiach úspory nákladov, napríklad využívaním potenciálu výroby energie pomocou čistiarenských kalov alebo využívaním čistiarenských kalov ako hodnotnej suroviny na zhodnocovanie fosforu;

82.  konštatuje, že záverečné platby pre veľké projekty schválené v rámci operačného programu by mali byť podmienené existenciou vhodného riešenia na opätovné použitie čistiarenských kalov; nabáda členské štáty, aby uplatňovali rovnaký prístup v prípade projektov schválených na vnútroštátnej úrovni;

83.  podporuje členské štáty vo vykonávaní zodpovednej politiky sadzieb za odpadové vody a v prípade potreby v prijímaní právnych ustanovení v oblasti tvorby cien za vodu tak, aby sadzby nemohli byť nižšie než všeobecne prijatá miera dostupnosti 4 %;

84.  nabáda členské štáty, aby zabezpečili, že verejní vlastníci čistiarní odpadových vôd, ako sú samosprávy, v dlhodobom horizonte sprístupnia dostatočné finančné prostriedky na potrebnú údržbu a obnovu infraštruktúry odpadových vôd;

Časť VII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 3/2015 s názvom Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie čelí rizikám

85.  víta osobitnú správu Dvora audítorov s názvom Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie čelí rizikám, a súhlasí s jej odporúčaniami;

86.  berie na vedomie, že Dvor audítorov posudzuje iniciatívu v polovici obdobia jej vykonávania, a víta jeho ambíciu začať posudzovať využívanie prostriedkov Únie v skoršom štádiu;

87.  zdôrazňuje, že záruka pre mladých ľudí je zásadným aspektom pri riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí; víta skutočnosť, že hlavy štátov a vlád Únie sa rozhodli vyčleniť sumu 6,4 miliardy EUR vo fondoch Únie (3,2 miliardy EUR z Európskeho sociálneho fondu a 3,2 miliardy EUR z nového rozpočtového riadka) na záruku pre mladých ľudí; upozorňuje, že je to dobrý začiatok, ale nepostačuje to pre úspech záruky pre mladých ľudí; preto žiada Komisiu, aby zabezpečila, že sa nájdu ďalšie prostriedky na podporu záruky pre mladých ľudí v priebehu sedemročného obdobia;

88.  poznamenáva, že financovanie zamestnanosti mládeže zahŕňa európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ako aj nástroje, ako sú Erasmus+, Erasmus pre mladých podnikateľov a iné programy; zdôrazňuje, že medzi všetkými dostupnými zdrojmi treba dosiahnuť lepšiu synergiu;

89.  domnieva sa, že systém financovania záruky pre mladých ľudí je veľmi zložitý vzhľadom na rôzne možnosti financovania prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ESF) a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; žiada Komisiu, aby orgánom členských štátov poskytla usmernenia a riadne pritom zohľadnila skutočnosť, že miestne, regionálne a vnútroštátne orgány čelia pri vykonávaní programu rôznym výzvam, a potrebujú preto konkrétne usmernenia;

90.  domnieva sa, že Komisia venovala veľa zdrojov na zabezpečenie účinnosti tohto opatrenia v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí; ľutuje však, že oveľa menej energie bolo venovanej na zaistenie koordinácie jeho vykonávania členskými štátmi;

91.  upozorňuje, že nielen dostupnosť financovania, ale aj úspešné čerpanie prostriedkov je nevyhnutnou podmienkou účinného vykonávania záruky pre mladých ľudí; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že vo viacerých regiónoch Európy je schopnosť čerpania prostriedkov z ESF veľmi nízka; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili administratívne a ľudské zdroje potrebné na využívanie poskytnutých finančných prostriedkov na riadne vykonávanie záruky pre mladých ľudí;

92.  zastáva názor, že napriek potrebe zlepšiť absorpčnú kapacitu by sa členské štáty mali pri vykonávaní systému zamerať aj na výsledky a mala by tak robiť aj Komisia v rámci svojej monitorovacej úlohy s cieľom zabezpečiť dlhodobé účinky investovaných prostriedkov;

93.  žiada Komisiu, aby vypracovala komplexný systém monitorovania zahŕňajúci súbor noriem na posudzovanie vykonávania opatrení záruky pre mladých ľudí a na vyhodnotenie ich úspešnosti v členských štátoch; vyzýva ďalej Komisiu, aby zvážila začlenenie povinných cieľov v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých ľudí do rámca európskeho semestra;

94.  domnieva sa, že je nevyhnutné skombinovať účinné využívanie dostupných prostriedkov členskými štátmi s rozsiahlou pomocou Komisie pri odstraňovaní implementačných nedostatkov;

95.  konštatuje, že Únia nemá právomoci týkajúce sa záväzného práva v oblasti aktívnych politík na trhu práce, ale zdôrazňuje, že Komisia musí členským štátom poskytnúť príklady najlepších postupov pri vykonávaní záruky pre mladých ľudí, a to najmä postupov, ktoré identifikovala európska sieť verejných služieb zamestnanosti;

96.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky Únie a zaviazali sa k reformám zameraným na odstránenie nedostatkov v oblasti vzdelávania, získavania zručností, vytvárania verejno-súkromných partnerstiev a posilňovania služieb zamestnanosti a ich prístupnosti;

97.  v záujme zabezpečenia dostatočného vykonávania a pozitívneho dlhodobého vplyvu tohto systému žiada členské štáty, aby v prípade potreby iniciovali inštitucionálne zmeny a podporovali spoluprácu s miestnymi komunitami, vzdelávacími inštitúciami, úradmi práce, miestnymi priemyselnými, podnikateľskými a odborovými združeniami a združeniami mladých ľudí; domnieva sa, že je to nevyhnutné na zabezpečenie lepšieho plánovania kapacít a strategického využívania rôznych dostupných zdrojov financovania orientovaného na výsledky;

98.  pripomína členským štátom, že by sa mali zaviazať k rozšíreniu vnútroštátneho financovania dopĺňajúceho rozpočtové prostriedky z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom zabezpečiť potrebné zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí;

99.  víta návrh Komisie na zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013(13) o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie sumy počiatočného predbežného financovania vyplácanej na operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a tým zvýšenie počiatočného predbežného financovania v roku 2015 na príspevok na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí z úrovne približne 1 % na 30 %; poukazuje na to, že samotná Komisia by sa mala zaviazať vyplatiť členským štátom sumu predbežného financovania hneď po nadobudnutí účinnosti pozmeňujúceho nariadenia, aby sa zabezpečilo promptné vykonávanie operačných programov s podporou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

100.  žiada Komisiu, aby zaviedla komplexný systém monitorovania, ktorý zahŕňa rámec ukazovateľov na monitorovanie záruky pre mladých ľudí v kombinácii s plánovanými ukazovateľmi výsledkov, pričom sa zameria na výsledky a posudzovanie zamestnaneckého postavenia osôb, na ktoré sú zamerané opatrenia v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí;

101.  domnieva sa, že strana dopytu politík na trhu práce sa musí posudzovať v spojení s politikami v oblasti vzdelávania, politikami zameranými na mladých ľudí a sociálnymi opatreniami, ako aj v širšom makroekonomickom kontexte;

102.  konštatuje, že výročná správa Komisie o vykonávaní záruky pre mladých ľudí za rok 2016 a nadchádzajúce osobitné správy Dvora audítorov o zamestnanosti mladých ľudí predstavujú významnú príležitosť na riešenie existujúcich nedostatkov, a to na úrovni Komisie, ako aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

Časť VIII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 4/2015 s názvom Technická pomoc: aký je jej prínos pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka?

103.  žiada Komisiu, aby objasnila rozsah a uplatňovanie technickej pomoci v členských štátoch v oblasti rozvoja vidieka; domnieva sa, že Komisia by mala konkrétne objasniť rozdiel medzi prevádzkovými výdavkami/výdavkami na „budovanie kapacít“ a oprávnenými administratívnymi nákladmi/nákladmi na „rozpočtovú podporu“, najmä pokiaľ ide o mzdy;

104.  žiada Komisiu, aby dôkladne monitorovala, ako členské štáty vykonávajú technickú pomoc;

105.  žiada Komisiu, aby prijala primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa všeobecné administratívne výdavky, napr. na pravidelnú údržbu IT, neuhrádzali z rozpočtových riadkov technickej pomoci;

106.  žiada Komisiu, aby v budúcnosti požadovala od členských štátov, aby vykazovali administratívne náklady/náklady na „rozpočtovú podporu“ na rozvoj vidieka samostatne, aby tak bolo transparentnejšie, že časť financovania technickej pomoci sa vynakladá na takúto podporu;

107.  žiada Komisiu, aby spolu s členskými štátmi vytvorila vhodný rámec výkonnosti pre financovanie technickej pomoci; konkrétne sa domnieva, že potreby technickej pomoci Komisie a členských štátov by mali byť primerane posúdené a mal by byť zavedený mechanizmus na stanovenie cieľov a meranie pokroku pri ich dosahovaní;

Časť IX – Osobitná správa Dvora audítorov č. 5/2015 s názvom Sú finančné nástroje úspešným a sľubným nástrojom v oblasti rozvoja vidieka?

108.  žiada Komisiu, aby identifikovala výzvy, osobitné charakteristiky a prekážky v oblasti rozvoja vidieka s cieľom podnietiť členské štáty k lepšiemu stanoveniu a posudzovaniu rozpočtových nárokov v prípade finančných nástrojov a predchádzať nadmernej kapitalizácii, keď sa prostriedky zaviažu bez toho, aby prispievali k vykonávaniu politík Únie; žiada tiež, aby sa uľahčil prístup pre konečných príjemcov s cieľom umožniť aktívnejšie vykonávanie finančných nástrojov na regionálnej úrovni, najmä v porovnaní s grantmi;

109.  požaduje, aby členské štáty poskytovali spoľahlivé vyčísliteľné informácie umožňujúce určenie vhodného typu fondov a v súlade s tým aj pridelenie finančných prostriedkov; požaduje tiež, aby Komisia a členské štáty zaviedli systémy monitorovania, ktoré umožňujú vyhodnotiť účinnosť finančných nástrojov;

110.  žiada, aby Komisia poskytovala usmernenia a aktívne podporovala vyššiu kvalitu povinných ex ante posúdení v súvislosti s finančnými nástrojmi, ako sa zaviedli v programovom období 2014 – 2020, s cieľom identifikovať špecifické nedostatky a predchádzať nadmernej kapitalizácii; okrem toho žiada, aby členské štáty prostredníctvom vhodnej technickej analýzy stanovili mieru vystavenia riziku;

111.  žiada, aby Komisia stanovila vhodné štandardy a ciele pre pákový a revolvingový efekt s cieľom zvýšiť účinnosť finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020; žiada tiež, aby Komisia a členské štáty vykonali pred budúcim využitím a rozvojom finančných nástrojov v oblasti rozvoja vidieka dôkladné posúdenie na základe príspevku finančných nástrojov k vykonávaniu politík Únie a ich účinnosti pre príjemcov;

112.  žiada, aby Komisia a členské štáty stanovili jasné pravidlá pre prechod z jedného programového obdobia do druhého s cieľom podporiť dlhodobé účinky a udržateľnosť finančných nástrojov;

113.  žiada, aby Komisia podnecovala členské štáty k tomu, aby zriadili jediný finančný nástroj, ktorý by bol schopný poskytovať pôžičky i záruky, čím by sa zvýšila jeho aktivita a kritické množstvo;

114.  žiada, aby členské štáty našli spôsoby, ako prekonať nedostatky týkajúce sa výberu v súvislosti so správou grantov na investičné opatrenia, ktoré by mohli spôsobiť účinky mŕtvej váhy alebo presunu, žiada, aby z tohto dôvodu členské štáty uplatňovali primerané a jasne vymedzené ukazovatele, napríklad návratnosť investície a výkazy predpokladaného peňažného toku, aby sa tak zabezpečila životaschopnosť projektov;

115.  žiada, aby členské štáty preskúmali, ako by sa granty a finančné nástroje v operačnom programe dali skombinovať tak, aby zabezpečili najvyššiu hodnotu za vynaložené prostriedky, a to prostredníctvom optimalizácie pákového a revolvingového efektu;

116.  žiada, aby Komisia poskytla jasne vymedzené operačné vykonávacie pravidlá vrátane pravidiel vystúpenia z finančných nástrojov v náležitom čase a pred uzavretím programového obdobia 2007 – 2013;

Časť X – Osobitná správa Dvora audítorov č. 6/2015 s názvom Integrita a uplatňovanie systému EU ETS

117.  vyjadruje sklamanie z toho, že počas fázy II uplatňovania systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS) (2008 – 2012) nebolo možné získať kompletnú analýzu účinnosti rôznych systémov rozdelenia, ktoré zaviedli členské štáty, čo by malo mimoriadny význam pre tvorbu politických odporúčaní na základe výsledkov auditu Dvora audítorov;

118.  poznamenáva, že posúdenie Dvora audítorov bolo zamerané na realizáciu fázy II uplatňovania systému EU ETS (2008 – 2012), pričom vo fáze III uplatňovania systému EU ETS (2013 – 2020) sa rozhodlo o významných reformách vrátane harmonizačných opatrení Únie, ktoré boli aj vykonané;

119.  víta skutočnosť, že boli zavedené významné zlepšenia rámca na ochranu integrity systému ETS vrátane začlenenia väčšiny spotového trhu s kvótami do smernice o trhoch s finančnými nástrojmi(14) a smernice(15) a nariadenia o zneužívaní trhu(16); vyzýva Komisiu, aby zvážila doplnkové opatrenia v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov vrátane opatrení, ktoré by sa vzťahovali na obchodníkov podliehajúcich pravidlám EU ETS;

120.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili transparentnosť a účinný dohľad na úrovni Únie nad trhom s emisiami a postupmi spolupráce zahŕňajúcimi vnútroštátne regulačné orgány a Komisiu;

121.  domnieva sa, že Komisia ako strážkyňa zmlúv by mala implementáciu v členských štátoch podrobne monitorovať a dôkladnejšie pomáhať počas celého procesu; je presvedčený, že treba zabezpečiť správnu rovnováhu medzi rozsiahlym monitorovaním, podávaním správ a overovaním a administratívnou záťažou; domnieva sa, že Komisia musí zabezpečiť predvídateľnosť právnych rozhodnutí a právnu istotu, čím sa zohľadní usmernenie Európskej rady;

122.  poznamenáva, že Dvor audítorov posúdil integritu a uplatňovanie systému EU ETS, ale že je nevyhnutná aj analýza účinnosti systému ETS a jeho dosiahnutých úspechov vrátane zhodnotenia interakcie medzi európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi, napríklad v súvislosti s rozvojom energie z obnoviteľných zdrojov a opatreniami na zlepšenie energetickej efektívnosti, ktoré majú takisto silný vplyv na emisie CO2, a teda aj na trh s uhlíkom;

123.  žiada, aby Dvor audítorov do svojej analýzy zahrnul postihnuté priemyselné odvetvia, konkrétne v súvislosti s právnou istotou, predvídateľnosťou a mierou zabezpečenia spoľahlivého právneho rámca a v súvislosti s tým, akým spôsobom nedávne úpravy rámca systému ETS prípadne ovplyvnili účinnosť systému;

124.  je znepokojený skutočnosťou, že v čase auditu sa riziko podvodu s DPH v rámci systému ETS stále neriešilo v plnom rozsahu, keďže tretina členských štátov ešte nezaviedla právne predpisy o mechanizme prenesenia daňovej povinnosti; vyzýva všetky členské štáty, aby to bezodkladne urobili;

125.  zastáva názor, že je veľmi dôležité, aby sa prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť úniku uhlíka a zabezpečiť spravodlivú medzinárodnú súťaž, pokiaľ ide o existujúce opatrenia na voľné prideľovanie emisných kvót; žiada, aby Komisia vykonala hodnotenie priemyselných odvetví a spoločností, ktoré sú zraniteľné z dôvodu úniku uhlíka, s cieľom jasne určiť oblasti, kde európske hospodárstvo utrpelo obchodné straty na úkor krajín bez prísnych právnych predpisov v oblasti v oblasti klímy;

Časť XI – Osobitná správa Dvora audítorov č. 7/2015 s názvom Policajná misia EÚ v Afganistane: zmiešané výsledky

126.  požaduje, aby Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) uplatňovali skúsenosti nielen z misie EUPOL v Afganistane, ale aj z iných misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom uľahčiť odovzdávanie znalostí a súčinnosť medzi rôznymi misiami; žiada v prípade potreby jasnejšie horizontálne usmernenia ESVČ pre misie SBOP; poukazuje na to, že koordinácia medzi všetkými zapojenými aktérmi Únie vrátane členských štátov, ako aj s ďalšími medzinárodnými subjektmi je kľúčom k úspechu súčasných a budúcich misií;

127.  požaduje, aby ESVČ zvýšila vyvodzovanie zodpovednosti za svoje hlavné finančné nástroje v Afganistane, trustový fond pre právo a poriadok v Afganistane (LOTFA), ktorý riadi UNDP a je často kritizovaný za zlé hospodárenie a nedostatočnú transparentnosť; ďalej pripomína potrebu, aby sa využili všetky vhodné nástroje financovania budúcich misií SBOP vrátane trustových fondov EÚ, a to účinným spôsobom, s cieľom zabezpečiť dosiahnutie politických cieľov misie a riadne finančné hospodárenie;

128.  požaduje, aby Komisia a ESVČ vytvárali súčinnosť a krízové odkazy medzi projektovými činnosťami, ako aj silné a účinné prepojenie medzi cieľmi misie a míľnikmi stanovenými v pláne vykonávania misie (MIP);

129.  domnieva sa, že témy ako rodová rovnosť, posilnenie postavenia žien a vzdelávanie musia zohrávať významnú úlohu v rámci osnov odbornej prípravy misie EUPOL a iných misií SBOP; v tejto súvislosti poznamenáva, že misia EUPOL bola úspešná hlavne v činnostiach súvisiacich s odborným vzdelávaním, menej však v oblastiach odborného vedenia a poradenstva;

130.  žiada Komisia a ESVČ, aby dôkladnejšie vopred koordinovali misie SBOP s ostatnými dvojstrannými misiami Únie a s medzinárodnými snahami s podobnými cieľmi; v tejto súvislosti vyzýva na užšiu spoluprácu a koordináciu medzi Úniou a členskými štátmi s cieľom podporovať súčinnosť v európskom rámci; žiada, aby sa v mandáte prebiehajúcich a budúcich misií SBOP jasne stanovila zodpovednosť za koordináciu s inými aktérmi Únie vrátane členských štátov;

131.  žiada Komisiu a ESVČ, aby venovali osobitnú pozornosť postupom obstarávania s cieľom zabezpečiť, aby reagovali na operačné potreby SBOP; poukazuje na to, že realizácia projektov bola poznačená zdĺhavými postupmi obstarávania, ktoré viedli k nedostatočnej výkonnosti, a že použitie zjednodušených a flexibilných postupov viedlo k nárastu postupov potrebných na finalizáciu zmluvy;

132.  žiada Komisiu a ESVČ, aby ďalej zvyšovali účinnosť svojich misií SBOP a zlepšovali dlhodobú udržateľnosť dosiahnutých výsledkov; berie však na vedomie, že podpora zo strany Únie a medzinárodného spoločenstva je rozhodujúcim faktorom z hľadiska dosiahnutia uvedených dlhodobých cieľov;

133.  žiada Komisiu a ESVČ, aby preskúmali úspechy Únie dosiahnuté po postupnom ukončení misie EUPOL do konca roka 2016, ako aj možnosť ďalších záväzkov na obdobie po roku 2016;

134.  žiada Komisiu a ESVČ, aby v dostatočnom predstihu vypracovali podrobné usmernenia týkajúce sa obmedzovania počtu personálu a ukončenia misií, ako aj likvidácie majetku misie;

Časť XII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 8/2015 s názvom Riešia sa finančnou podporou EÚ potreby mikropodnikateľov primerane?

135.  víta osobitnú správu Dvora audítorov s názvom Riešia sa finančnou podporou EÚ potreby mikropodnikateľov primerane? a v zásade súhlasí s jeho odporúčaniami;

136.  poznamenáva, že napriek tomu, že sa mikroúver ešte stále považuje za nevyspelý, v Únii sa využíva čoraz viac a vďaka nemu vzniklo vyše 250 000 pracovných miest (údaje z roku 2013);

137.  zastáva názor, že granty z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a finančné nástroje Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (EPMF) sú diametrálne odlišné a zvyčajne sú určené na rôzne účely; domnieva sa, že v rôznych trhových podmienkach môžu byť vhodné rôzne mechanizmy podpory;

138.  poznamenáva, že Dvor audítorov v tomto audite porovnáva dva rozdielne finančné mechanizmy, ktoré majú rôzne prístupy a ciele; zdôrazňuje, že ESF a EPMF sa líšia rôznymi aspektmi, konkrétne štruktúrou, pravidlami a cieľovými skupinami, keď EPMF je výlučne venovaný mikrofinancovaniu, pričom ESF pokrýva oveľa širšiu skupinu aspektov;

139.  zdôrazňuje skutočnosť, že tieto dva finančné nástroje sú doplnkové a príjemcom mikroúverov prinášajú veľké výhody, ako sú granty, úvery a záruky poskytované prostredníctvom troch finančných nástrojov; zastáva názor, že granty, ktoré sa poskytujú iba prostredníctvom ESF, sú pre mikroúvery rovnako nevyhnutné ako ostatné dva nástroje a pri hodnotení ich výkonnosti by sa mala zohľadniť ich doplňujúca úloha;

140.  zdôrazňuje význam cieľov mikrofinancovania pri zvyšovaní sociálneho začlenenia, v boji proti nezamestnanosti a pri uľahčovaní prístupu nezamestnaných, iných znevýhodnených osôb a mikropodnikov k financovaniu; v tejto súvislosti sa domnieva, že granty a finančné nástroje sa musia v prvom rade používať na poskytovanie pomoci ľuďom a mikropodnikateľom zameranej na prekonávanie ťažkostí pri dosahovaní týchto cieľov;

141.  zastáva názor, že granty sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov rastu, inklúzie a zamestnanosti, ktoré sú stanovené v oznámeniach Komisie s názvom Podpora dôstojnej práce pre všetkých – Prínos Únie k implementácii programu dôstojnej práce vo svete (COM(2006)0249), v oznámení Komisie s názvom Spoločný záväzok pre zamestnanosť (COM(2009)0257) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013(17) o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI);

142.  zdôrazňuje potrebu posilniť systém mikrofinancovania, ktorý predstavuje nástroj hospodárskeho a sociálneho rozvoja reagujúci na potreby tých, ktorí sú v skutočnej núdzi;

143.  zastáva názor, že v rámci EaSI na programové obdobie 2014 – 2020 treba prekonať pomerne slabé zameranie finančných nástrojov na zlepšovanie podmienok zraniteľných skupín;

144.  zastáva názor, že doplnkovosť medzi EPMF a ESF nebola dostatočná na splnenie požiadavky, aby všetci poskytovatelia mikroúverov spolupracovali so subjektmi konkrétne podporovanými z ESF a poskytujúcimi odborné školenia a poradenské služby;

145.  víta skutočnosť, že v novom regulačnom rámci (2014 – 2020) už Komisia vyriešila väčšinu zistených nedostatkov a odporúčaní Dvora audítorov;

Časť XIII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 9/2015 s názvom Podpora EÚ boju proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti

146.  víta osobitnú správu venovanú podpore Únie na boj proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti a ďalšom texte uvádza svoje pripomienky a odporúčania;

147.  pripomína, že ľudské práva sú základným kameňom vonkajšej činnosti Únie a jej bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov; domnieva sa, že ako hlavnej priorite Únie by sa im mala venovať stála pozornosť;

148.  zdôrazňuje, že Únia je pevne odhodlaná zamedzovať všetkým formám mučenia a zlého zaobchádzania a odstraňovať ich a zasadzovať sa o zrušenie trestu smrti; konštatuje, že hlavným nástrojom používaným na tento účel je Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), z ktorého sa organizáciám občianskej spoločnosti poskytujú granty na realizáciu projektov;

149.  konštatuje, že v programovom období 2007 – 2013 sa v rámci EIDHR vyčlenilo 100,9 milióna EUR na projekty týkajúce sa boja proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti; poukazuje však na to, že táto suma je pomerne malá, keď berieme do úvahy ambiciózne ciele nástroja a globálnu oblasť, na ktorú sa tento nástroj vzťahuje;

150.  zdôrazňuje, že skromne rozdelené financovanie, ktoré sa uplatňuje asi v 120 krajinách na celom svete, oslabuje vplyv EIDHR; naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie stanovila priority a zamerala sa na zlepšenie výsledkov; zdôrazňuje, že zdroje by sa mali zamerať na krajiny, ktoré majú značné potreby, a na otázky, v prípade ktorých existujú skutočné možnosti na zlepšenie stavu; víta skutočnosť, že vo svojej výzve na predloženie návrhov na rok 2015 sa už Komisia začala usilovať o cielenejšie zameranie;

151.  berie na vedomie poznámky Dvora audítorov, že financované projekty často nie sú dobre koordinované s inými opatreniami Únie, ako je tradičná rozvojová podpora a dialóg s partnerskými krajinami, nie sú súčasťou koherentného a strategického prístupu a vzájomne sa dobre nedopĺňajú; nabáda Komisiu, aby vypracovala globálnu stratégiu s cieľom doplniť aktivity majúce rovnaké ciele a zabrániť dvojitému financovaniu;

152.  nabáda ESVČ a Komisiu, aby zamerali pozornosť a politický impulz na oblasti, kde je to najviac potrebné, a zároveň posilnili kapacity delegácií Únie na danom mieste s cieľom zlepšiť účinnosť, dosiahnuť lepšie výsledky a ovplyvniť kultúru, pokiaľ ide o politiku ľudských práv a demokracie;

153.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby zvýšili a uplatnili účinnosť dialógov o ľudských právach, stratégií pre krajiny a osobitných usmernení tak, že zabezpečia, aby sa kľúčové ľudské práva ako zrušenie trestu smrti a boj proti mučeniu systematicky zohľadňovali na všetkých úrovniach tvorby politiky s tretími krajinami;

154.  je presvedčený, že treba venovať väčšiu pozornosť spoločnému programovaniu a monitorovaniu medzi ESVČ a Komisiou v otázkach ľudských práv, aby sa dostali do väčšieho súladu s miestnymi politickými a ľudskoprávnymi stratégiami;

155.  požaduje uplatňovanie kvalitatívnejšieho a strategickejšieho prístupu v celom výberovom konaní v prípade žiadostí doručených na základe výziev na predkladanie návrhov; nabáda Komisiu, aby uplatňovala tento nástroj v súlade s dlhodobou víziou založenou na konkrétnych a merateľných cieľoch;

156.  naliehavo vyzýva ESVČ a delegácie Únie, aby venovali pravidelnú pozornosť vývoju alebo neúspechom vo všetkých krajinách a využívali všetky ovplyvňovacie prostriedky; podporuje úlohu delegácií Únie pri analýze a formovaní politiky a pri plnení funkcie koordinovania a predkladania správ;

157.  zdôrazňuje, že tento nástroj je dobrým prieskumom, ktorým možno analyzovať situáciu a vývoj v oblasti dodržiavania ľudských práv vo svete; pripomína, že trvalá prítomnosť a záujem Únie môžu viesť k zmenám v otázkach mučenia a trestu smrti; zdôrazňuje však, že Komisia musí rozvíjať strategický prístup k tejto otázke;

158.  konštatuje, že Komisia získava podrobné informácie o situácii v oblasti ľudských práv v iných krajinách rozličnými kanálmi a že tieto informácie využíva na určovanie priorít; so znepokojením konštatuje, že Komisia má síce k dispozícii osobitné stratégie pre jednotlivé krajiny v oblasti ľudských práv, ktoré obsahujú dôkladnú analýzu situácie v príslušných krajinách a stanovujú kľúčové priority v tejto oblasti, ale pri prideľovaní finančných prostriedkov a koordinovaní iných činností Únie sa tieto stratégie riadne nezohľadňovali; poukazuje na to, že pridaná hodnota stratégií pre jednotlivé krajiny je obmedzená z dôvodu ich prísne dôvernej povahy; vyzýva Komisiu, aby sprístupnila tieto stratégie hodnotiteľom projektov s cieľom zabezpečiť maximálnu pridanú hodnotu;

159.  víta prístup k financovaniu projektov založený na dopyte a považuje to za dobrý spôsob, ako zapojiť skúsené a motivované organizácie navrhujúce vysokokvalitné projekty; s uspokojením konštatuje, že tento prístup zdola nahor podnecuje organizácie občianskej spoločnosti, aby navrhovali projekty v súlade so svojimi administratívnymi, prevádzkovými a zemepisnými kapacitami a s vlastnou stratégiou;

160.  vyjadruje poľutovanie, že menšie miestne organizácie občianskej spoločnosti by mohli byť znevýhodnené pri žiadostiach o granty, a to z dôvodu zdĺhavých a zložitých postupov podávania žiadostí, jazykových požiadaviek a/alebo požiadaviek na skúsenosti; vyzýva Komisiu, aby urýchlila a zjednodušila proces podávania žiadostí v záujme nabádania na predkladanie kvalitných projektov;

161.  víta skutočnosť, že Komisia organizuje semináre a školenia pre miestne organizácie občianskej spoločnosti, podporuje partnerstvá a umožňuje prerozdeľovanie grantov a v uplynulých štyroch rokoch zorganizovala seminár občianskej spoločnosti pred začatím globálnych výziev na predkladanie návrhov, čím poskytla príležitosť na oboznámenie sa s EIDHR;

162.  je znepokojený tým, že chýbajú organizácie, ktoré sú sebestačné, čím je ohrozená kontinuita ich činností a hrozí strata odborných skúseností; víta skutočnosť, že Komisia sa snaží zmierniť finančnú závislosť takýchto organizácií tým, že im v rámci EIDHR umožňuje najímať referentov špecializovaných na získavanie finančných prostriedkov;

163.  poukazuje na to, že podľa hodnotenia Dvora audítorov sa výsledky projektov dali vo všeobecnosti ťažko merať, pretože očakávaný vplyv je často nehmatateľný, nie sú stanovené nijaké ciele pre ukazovatele výkonnosti a podávanie správ organizáciami občianskej spoločnosti Komisii sa zameriava najmä na činnosti;

164.  berie do úvahy to, že boj proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti sú dlhodobé procesy, ich vplyv a výsledky sa ťažko kvantifikujú, prostredníctvom EIDHR sa riešia citlivé otázky v zložitých politických situáciách a jeho uplatňovanie si vyžaduje dôkladné a časovo náročné riadenie;

165.  v tejto súvislosti pripomína, že systémy na meranie vplyvov sú tiež pomerne slabé kvôli nejasným logickým rámcom na projekty, ktoré nemajú presne vymedzené kritériá a ciele; vyzýva Komisiu, aby objasnila požiadavky v logických rámcoch s cieľom zlepšiť výsledky a pridanú hodnotu projektov;

166.  vyzýva Komisiu, aby pripravila podrobné hodnotenie vplyvu financovania z EIDHR a na základe tejto analýzy vyvodila závery; nabáda Komisiu, aby počas výberového konania zohľadňovala vplyv a výsledky rozličných foriem projektov; víta skutočnosť, že Komisia sa už usiluje zlepšiť hodnotenie vplyvu projektov v oblasti ľudských práv, a vyzýva ju, aby sa podelila o výsledky s orgánom udeľujúcim absolutórium;

167.  konštatuje, že hodnotenia projektov vychádzajú z bodovacieho systému a normalizovaných hodnotiacich tabuliek s kritériami týkajúcimi sa projektovej štúdie, relevantnosti, kapacity, uskutočniteľnosti, účinnosti, udržateľnosti a efektívnosti nákladov a že granty sa prideľujú projektom s najvyšším počtom bodov; berie na vedomie názor Dvora audítorov, že normalizované hodnotiace tabuľky majú viacero nedostatkov, pokiaľ ide o dostupné usmernenia na hodnotenie podľa týchto kritérií; vyzýva Komisiu, aby tieto usmernenia objasnila a aby znovu posúdila zlepšenie normalizovaných hodnotiacich tabuliek;

168.  žiada Komisiu, aby odstránila nedostatky vo svojom posudzovaní, na ktoré upozornil Dvor audítorov; víta však, že existuje určitá flexibilita pri posudzovaní projektov v oblasti ľudských práv, ktoré nemožno považovať za čisto formálny postup; zdôrazňuje, že je potrebné riadiť sa zdravým rozumom, ako už predtým skonštatoval orgán udeľujúci absolutórium;

169.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že ciele väčšiny výziev na predkladanie návrhov boli opísané veľmi všeobecne; berie na vedomie poznámku Komisie, že holistický prístup k výzvam na predkladanie návrhov je uprednostňovanou stratégiou; vyzýva však Komisiu, aby zaistila efektívne využívanie finančných prostriedkov z EIDHR zabezpečením uskutočniteľnosti, životaschopnosti a pridanej hodnoty projektov, čo by sa mohlo dosiahnuť stanovením minimálnych požiadaviek na výsledky projektu vo výzvach na predkladanie návrhov;

170.  víta skutočnosť, že organizácie občianskej spoločnosti, ktoré majú záujem o získanie grantu, musia najprv predložiť koncepčný dokument opisujúci hlavné črty projektu, ktorý navrhujú; domnieva sa, že koncepčný dokument je časovo a nákladovo efektívne riešenie pri predbežnom výbere projektov;

171.  berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, že výber projektov sa dobre zdokumentoval, ale chýbala mu dôslednosť, a že zistené nedostatky projektov neboli odstránené; s uspokojením konštatuje, že celkové závery hodnotiacich komisií boli dostatočne podrobné; víta skutočnosť, že projektové činnosti sa vo všeobecnosti vykonávali podľa plánu a boli nákladovo efektívne; vyzýva Komisiu, aby zlepšila konzistentnosť hodnotenia projektov;

172.  berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, že prijímajúce organizácie majú odlišné výklady toho, na čo sa vzťahuje paušálna suma na pokrytie nepriamych nákladov, čo môže mať za následok podceňovanie práce tejto organizácie alebo pokrývanie neoprávnených výdavkov; vyzýva Komisiu, aby objasnila pravidlá týkajúce sa paušálnej sumy;

173.  víta nový akčný plán Únie pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019 ako obnovený politický záväzok, ktorým sa rozvíja väčšia súdržnosť a jednotnosť v celom spektre vonkajších politík Únie a finančných nástrojov;

174.  víta skutočnosť, že Komisia už začala uplatňovať prístup založený na právach, v čom bude pokračovať prostredníctvom jeho začleňovania do postupov a vzorov a pri vypracúvaní plánov a organizovaní príslušných školení;

Časť XIV – Osobitná správa č. 10/2015 s názvom Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti by sa malo zintenzívniť

175.  víta zistenia a odporúčania obsiahnuté v osobitnej správe Dvora audítorov s názvom Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti by sa malo zintenzívniť;

176.  konštatuje, že s celkovými rozpočtovými prostriedkami vo výške 349 miliárd EUR pridelenými v rokoch 2007 – 2013 je politika súdržnosti kľúčovou politikou na znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi regiónmi v Európe; zdôrazňuje preto význam riadnych procesov verejného obstarávania, keďže práve proces verejného obstarávania Dvor audítorov identifikoval ako hlavný zdroj chýb v oblasti výdavkov Únie na súdržnosť;

177.  zdôrazňuje, že 40 % projektov realizovaných v rokoch 2007 – 2013 obsahovalo chyby v postupoch verejného obstarávania a že neodôvodnené priame udelenie zákazky, nesprávne uplatnenie kritérií výberu a zaujatosť pri výbere ponúk boli hlavnými chybami;

178.  konštatuje, že hlavnými zdrojmi chýb boli nedostatočné administratívne kapacity, nesprávna transpozícia smerníc Únie členskými štátmi, nejednotný výklad právnych predpisov a nedostatočné plánovanie;

179.  upozorňuje na skutočnosť, že zložitosť právneho a administratívneho rámca na verejné obstarávanie je považovaná za jednu z príčin chýb; konštatuje, že 90 % zo 69 orgánov auditu tvrdilo, že súčasná úroveň zložitosti je vyššia, než je nutné; poznamenáva, že takmer 50 % z nich poukázalo na to, že verejné obstarávanie by sa dalo zlepšiť hlavne zjednodušením postupov;

180.  vyzýva preto členské štáty, aby sa vyhýbali pravidlám, ktoré idú nad rámec smerníc Únie; domnieva sa, že by to tiež podnietilo a uľahčilo účasť MSP na postupoch verejného obstarávania;

181.  konštatuje, že hlavným zistením Dvora audítorov bolo, že snaha Komisie a členských štátov vykonávať pravidelnú a systematickú analýzu verejného obstarávania nie je dostatočná a že nedostatok ucelených a podrobných údajov znemožnil analyzovať a riešiť tieto chyby a predchádzať im;

182.  stotožňuje sa s názorom Dvora audítorov, že Komisia by mala vytvoriť databázu na analyzovanie frekvencie, závažnosti a príčin chýb pri verejnom obstarávaní; domnieva sa, že Komisia by mala zabezpečiť, aby od členských štátov dostávala dôsledné a spoľahlivé informácie o nezrovnalostiach;

183.  víta proaktívny prístup Komisie v programovom období 2014 – 2020, ktorá prostredníctvom usmerňovania, monitorovania a technickej pomoci zamýšľa podporovať vnútroštátne akčné plány, ktoré sa majú vykonať do konca roka 2016; berie na vedomie, že týmto proaktívnym prístupom má Komisia v úmysle znížiť riziko možného pozastavenia platieb na operačné programy po roku 2016;

184.  očakáva, že Komisia pozastaví platby a uloží finančné opravy tým členským štátom, ktoré nesplnili tieto ciele, len ako krajné opatrenie vtedy, ak sa už vyčerpali všetky ostatné prostriedky prevencie, nápravy a pomoci;

185.  víta skutočnosť, že zatiaľ čo sa Komisia dlhodobo zaoberala problémami chýb pri verejnom obstarávaní, ktoré boli zrejmé v oblasti politiky súdržnosti, teraz to robí koordinovanejšie v rámci akčného plánu pre verejné obstarávanie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby presadzovala vykonávanie tohto plánu a každoročne podávala správu o dosiahnutom pokroku;

186.  očakáva, že Komisia zriadi skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude plniť vedúcu úlohu pri riešení problémov verejného obstarávania a bude presadzovať jeho zjednodušenie;

187.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby využívali možnosti, ktoré ponúka elektronické verejné obstarávanie majúce veľký potenciál z hľadiska zlepšenia transparentnosti, uľahčenia prístupu k verejným súťažiam aj pre MSP, ako aj zabránenia nezrovnalostiam a podvodom;

188.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby pokračovali vo svojom úsilí v oblasti výmeny skúseností a najlepších postupov;

189.  víta nástroj založený na informačných technológiách, ktorý je určený na varovanie pred podvodom, s názvom ARACHNE a vyzýva všetky členské štáty na vloženie komplexných a kvalitných údajov, aby tento program mohol náležite fungovať;

Časť XV – Osobitná správa Dvora audítorov č. 11/2015 s názvom Riadi Komisia dobre dohody o partnerstve v sektore rybolovu?

190.  víta stabilnejší právny rámec, ktorý ponúkajú dohody o partnerstve v odvetví rybárstva (FPA) v porovnaní so súkromnými dohodami; poznamenáva, že európski vlastníci lodí sa vyjadrili, že uprednostňujú FPA, a požiadali Komisiu, aby rozšírila sieť týchto dohôd;

191.  žiada Komisiu, aby lepšie dodržiavala doložku o výhradnom práve; konštatuje však, že hoci niektoré faktory nezávisia od Komisie, mala by začať postup rokovaní o novom protokole v dostatočnom predstihu pred vypršaním platnosti toho súčasného; nalieha na Komisiu, aby podľa možností skrátila obdobie rokovaní;

192.  nalieha na Komisiu, aby zlepšila konzistentnosť medzi FPA a ostatnými iniciatívami Únie a zdrojmi financovania v odvetví rybárstva v rámci rovnakého regiónu, vymedzila regionálne stratégie rozvoja riadenia rybárstva a zabezpečila, aby protokoly prerokúvané v rámci rovnakého regiónu boli konzistentné s príslušnou regionálnou stratégiou a ďalšími finančnými príspevkami od Únie;

193.  žiada Komisiu, aby sa viac zamerala na obmedzujúce technické podmienky, ako je úzke vymedzenie rybolovných oblastí; zdôrazňuje skutočnosť, že by to mohlo ovplyvniť ziskovosť externej flotily Únie;

194.  žiada Komisiu, aby zvážila mieru využívania predchádzajúcich protokolov a snažila sa o lepšie prepojenie platieb za prístupové práva a skutočných úlovkov a zároveň zabezpečila, aby rybolovné aktivity neboli nepriaznivo ovplyvnené;

195.  so znepokojením konštatuje, že náklady na FPA, ktoré dohodla Komisia, boli vzhľadom na mieru využívania v minulosti pomerne vysoké; žiada Komisiu, aby pri príprave rokovaní o FPA zohľadnila zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti s cieľom zaručiť hodnotu za vynaložené peniaze a súlad so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

196.  poznamenáva, že hodnotenia ex post by sa mali zamerať na získanie konzistentnej a porovnateľnej analýzy návratnosti verejných finančných prostriedkov vynaložených v rámci týchto protokolov, ako aj komplexnej a kritickej analýzy ich účinnosti pre Úniu a príslušnú partnerskú krajinu;

197.  nabáda Komisiu, aby posilnila svoju rokovaciu právomoc; zdôrazňuje význam celkového finančného príspevku Únie pre partnerské krajiny;

198.  nalieha na Komisiu, aby na účely správy ex post používala čo najaktuálnejšie údaje; žiada Komisiu, aby ju včas poskytla zainteresovaným stranám;

199.  vyzýva Komisiu, aby podporila prijatie elektronických licencií alebo zoznamu oprávnených plavidiel v partnerských krajinách na celé obdobie platnosti licencií; zdôrazňuje potrebu znížiť oneskorenia v procese žiadosti o licenciu; žiada Komisiu, aby určila a obmedzila procesné prekážky;

200.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby novú databázu úlovkov v plnej miere používali vlajkové členské štáty a aby táto databáza poskytovala spoľahlivé údaje o úlovkoch, ktoré možno konsolidovať, monitorovať a aktualizovať;

201.  berie na vedomie, že Komisia zaviedla databázu pre správu údajov o úlovkoch; poznamenáva tiež, že táto databáza by mala obsahovať údaje od členských štátov o týždenných úlovkoch rozdelené podľa rybolovnej oblasti; so znepokojením konštatuje, že v čase konania auditu Dvora audítorov táto databáza ešte nebola v prevádzke a členské štáty nesplnili svoje povinnosti v oblasti podávania správ; vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi túto situáciu napravila a zahrnula jasné a konzistentné údaje o skutočných konečných úlovkoch s cieľom predísť možným negatívnym finančným dôsledkom v prípade, že konečné úlovky sú vyššie než referenčná tonáž;

202.  nalieha na Komisiu, aby podrobne monitorovala vykonávanie sektorovej podpory s cieľom zabezpečiť jej účinnosť a nákladovú efektívnosť; žiada Komisiu, aby zabezpečila účinnú koordináciu akcií vykonávaných partnerskými krajinami; vyzýva Komisiu, aby do protokolov zahrnula formálne podmienky oprávnenosti pre financované opatrenia;

203.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby vyplácanie sektorovej podpory bolo v súlade s ostatnými platbami rozpočtovej podpory a zakladalo sa na výsledkoch, ktoré partnerské krajiny dosiahli pri uskutočňovaní matice spoločne dohodnutých opatrení;

204.  so znepokojením konštatuje, že hoci by platby v rámci sektorovej podpory mali byť uhradené, až keď partnerské krajiny vedia preukázať dosiahnuté výsledky, v súčasnosti platné protokoly stále neumožňujú čiastočné platby, ak sú výsledky dosiahnuté len čiastočne; berie na vedomie pripomienku Komisie, že ak sa výsledky nedosiahli alebo sa dosiahli len čiastočne, vyplácanie sektorovej podpory na nasledujúci rok sa pozastaví dovtedy, kým sa ciele nesplnia; vyzýva však Komisiu, aby v prípade, že je to možné, do nových protokolov zahrnula možnosť čiastočných platieb v rámci sektorovej podpory;

Časť XVI – Osobitná správa Dvora audítorov č. 12/2015 s názvom Prioritu EÚ týkajúcu sa podpory vidieckeho hospodárstva založeného na znalostiach ovplyvňuje nedostatočné riadenie opatrení v oblasti prenosu znalostí a poradenstva

205.  požaduje, aby členské štáty zaviedli postupy na analýzu potrieb vidieckych prevádzkovateľov týkajúcich sa znalostí a zručností, ktoré presahujú stanovovanie všeobecných tém, predovšetkým v prípade výzev na predkladanie návrhov alebo lehôt na predkladanie ponúk, a aby Komisia poskytla dodatočné usmernenie, ako by členské štáty mali takéto opakované analýzy vykonávať a ako ich formulovať skôr konkrétne než všeobecne;

206.  vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby sa podpora na zriaďovanie nových poradenských služieb udeľovala len vtedy, keď sa preukáže nedostatok príslušných služieb v dotknutej oblasti a keď existuje potreba poskytnúť finančné prostriedky na nových zamestnancov, zariadenia a/alebo vybavenie;

207.  vyzýva členské štáty, aby poskytovateľov služieb, ktorí dostanú verejné prostriedky, vyberali prostredníctvom spravodlivej a transparentnej súťaže bez ohľadu na to, či využijú výzvy na predkladanie návrhov alebo formálne postupy verejného obstarávania;

208.  odporúča, aby členské štáty zohľadnili usmernenie v oblasti verejného obstarávania pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v projektoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

209.  žiada Komisia, aby poskytla ďalšie konkrétne usmernenia o internom poskytovaní služieb, využívaní subdodávateľov a posudzovaní poskytovania služieb konzorciami a primerane monitorovala postupy, ktorými členské štáty zabezpečujú, aby bol výber činností v oblasti prenosu znalostí a poradenstva konkurencieschopný, spravodlivý a transparentný;

210.  vyzýva členské štáty, aby posúdili potrebu podporovať činnosti v oblasti prenosu znalostí a poradenstva, ktoré sú na trhu dostupné okamžite a za primeranú cenu, a v prípade, že je táto potreba oprávnená, zabezpečili, že náklady na podporované činnosti neprevýšia náklady na podobné činnosti ponúkané na trhu;

211.  žiada Komisiu, aby stavala na prvých krokoch podniknutých na účely zabezpečenia doplnkovosti fondov EÚ cieľom zmierniť riziko dvojitého financovania a zdvojovania administratívy;

212.  vyzýva členské štáty, aby vytvorili systémy spätnej väzby využívajúce informácie z monitorovania a hodnotenia na zlepšenie pripravovaných výziev na predkladanie návrhov alebo postupov verejného obstarávania, a žiada Komisiu, aby poskytla usmernenia, ako členské štáty môžu vykonávať postupy na získavanie spätnej väzby a monitorovať, či ich členské štáty zaviedli;

213.  žiada Komisiu, aby bezodkladne zvýšila rizikový profil opatrení v oblasti prenosu znalostí a poradenstva a primerane posilnila svoj dozor a riadenie;

214.  vyzýva členské štáty, aby sa delili o osvedčené postupy a pokračovali v hodnotení svojich projektov s cieľom vytvoriť tak dobrý základ na obdobie vykonávania 2014 – 2020;

215.  vyzýva Komisiu, aby informovala o komplexnom posúdení poradenských služieb so zameraním na výsledky a čisté účinky s cieľom vyhnúť sa výlučne kvantitatívnemu hodnoteniu investícií;

216.  žiada Komisia, aby podporila výmenu osvedčených postupov v oblasti metodologických prístupov prostredníctvom činností, ktoré súvisia s vytváraním sietí;

Časť XVII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 13/2015 s názvom Podpora EÚ krajinám produkujúcim drevo v rámci akčného plánu FLEGT

217.  víta osobitnú správu o podpore Únie krajinám produkujúcim drevo v rámci akčného plánu pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) a uvádza svoje pripomienky a odporúčania;

218.  považuje iniciatívu FLEGT za životne dôležitú pre zlepšenie správy lesov, ich zachovanie a zabezpečenie presadzovania práva, a to najmä použitím všetkých dostupných prostriedkov, okrem iného dohôd o dobrovoľnom partnerstve alebo hĺbkovej finančnej analýzy, s cieľom riešiť celosvetový problém nezákonnej ťažby a zároveň pomôcť zabezpečiť vývoz dreva do Únie;

219.  vyjadruje však poľutovanie nad nahromadenými nedostatkami zistenými počas implementačnej fázy akčného plánu FLEGT a projektov, ktoré si teraz vyžadujú rýchle a dôkladné vyhodnotenie;

220.  je pevne presvedčený, že po tom, ako sa v rokoch 2003 – 2013 pridelilo 300 miliónov EUR na pomoc týkajúcu sa FLEGT, teraz nastal čas na dôslednú analýzu nákladov a prínosov procesu FLEGT z hľadiska zníženia nezákonnej ťažby a s ňou súvisiaceho obchodu, ale tiež na zjednodušenie existujúcich mechanizmov, aby sa stali účinnejšími, pokiaľ ide o výsledky a dosahy;

221.  vyjadruje poľutovanie nad pomalým vykonávaním akčného plánu FLEGT, neskorým prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010(18) (nariadenie Únie o dreve), ako aj nad pomalosťou Komisie pri poučení sa z celkového financovania FLEGT;

222.  vyzýva Komisiu, aby stanovila priority svojho poskytovania pomoci na základe jasných a objektívnych kritérií; vyzýva preto Komisiu, aby upustila od štruktúry financovania Únie z rôznych rozpočtov a zvážila vytvorenie jedného a jasne vymedzeného rozpočtu;

223.  žiada Komisiu, aby urýchlene posilnila rámce transparentnosti a zodpovednosti monitorovaním a pravidelným podávaním správ vrátane vhodného hodnotenia pokroku; okrem toho nalieha na Komisiu, aby monitorovala vykonávanie nariadenia Únie o dreve v členských štátoch a podávala o ňom správy a aby prijala potrebné právne opatrenie na zabezpečenie jeho uplatňovania;

224.  vyzýva Komisiu, aby zefektívnila a lepšie koordinovala svoje úsilie o boj proti nezákonnej ťažbe v rámci rôznych politík Únie a zainteresovaných útvarov;

225.  pripomína, že za trvalý hlavný cieľ by sa mala považovať vysledovateľnosť výrobkov z dreva prostredníctvom fungujúceho a zákonného systému udeľovania licencií medzi Úniou a krajinami vyvážajúcimi drevo, najmä vzhľadom na faktory zistené Dvorom audítorov, ako sú rozšírená korupcia, slabé presadzovanie práva alebo nedostatočné posudzovanie rizík a obmedzení v projektoch;

226.  vyzýva Komisiu, aby v budúcich dvojstranných a viacstranných dohodách o obchode dohodla normy pre dovoz dreva s cieľom neohroziť úspechy dosiahnuté s krajinami produkujúcimi drevo prostredníctvom akčného plánu FLEGT;

227.  domnieva sa, že nedostatky v správe systému FLEGT by sa mali riešiť buď na základe vonkajšieho hodnotenia fungovania FLEGT, alebo by ich Komisia mala riešiť ad hoc;

Časť XVIII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 14/2015 s názvom Investičný nástroj AKT: poskytuje pridanú hodnotu?

228.  víta osobitnú správu venovanú pridanej hodnote investičného nástroja afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) ako konkrétny a pozitívny príklad krokov Dvora audítorov v nadväznosti na postup udelenia absolutória za roky 2012 a 2013, v rámci ktorého Európsky parlament ho požiadal o vypracovanie osobitnej správy o výkonnosti a zosúladení s rozvojovými politikami Únie a cieľmi aktivít Európskej investičnej banky (EIB) v oblasti poskytovania úverov tretím krajinám, a to pred hodnotením vonkajšieho mandátu EIB a investičného nástroja v polovici trvania;

229.  považuje zaradenie takéhoto auditu investičného nástroja AKT do plánu práce Dvora audítorov za osvedčený postup, pokiaľ ide o spolupráce medzi Európskym parlamentom a Dvorom audítorov a spoločnú kontrolu, ktorú vykonávajú;

230.  domnieva sa, že táto audítorská správa je odrazovým mostíkom, pretože je prvým auditom vykonaným Dvorom audítorov v tejto konkrétnej oblasti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že investičný nástroj AKT nepatrí do rozsahu auditu Dvora audítorov na účely výročného vyhlásenia o vierohodnosti;

231.  berie na vedomie pozitívne závery týkajúce sa súladu investičného nástroja AKT s cieľmi rozvojovej politiky Únie a jeho katalytického účinku; víta dobrú spoluprácu medzi EIB a Komisiou, najmä v rámci prieskumu a výberu projektov;

232.  vyjadruje však poľutovanie, že Dvor audítorov nedokázal presnejšie určiť pridanú hodnotu investičného nástroja AKT; vyzýva preto Dvor audítorov, aby v budúcich osobitných správach uvádzal konkrétnejšie príklady a poukázal na niektoré projekty s cieľom lepšie objasniť svoje závery a odporúčania; vyzýva Dvor audítorov, aby túto prvú skúsenosť využil na ďalšie zdokonalenie prostriedkov na posúdenie pákového, katalytického efektu a pridanej hodnoty takýchto nástrojov; vyzýva tiež Dvor audítorov, aby uvažoval o pridanej hodnote nielen optikou troch klasických kritérií (hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť), ale aj v širšom zmysle zahrnutím ďalších troch kritérií (ekologickosť, rovnosť a etika);

233.  súhlasí s odporúčaniami Dvora audítorov; vyzýva preto Komisiu, aby zohľadnila odporúčania Dvora audítorov vo svojich budúcich legislatívnych návrhoch a rokovaniach, napríklad pri revízii mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov alebo v dohode po skončení platnosti dohody z Cotonou;

234.  odporúča, aby sa v záujme zachovania politickej konzistentnosti zo strany Únie investičný nástroj a politika EIB rýchlo prispôsobili výsledku konferencie COP 21 a možným miléniovým rozvojovým cieľom na obdobie po roku 2015; je presvedčený, že väčšia priorita by sa mala venovať boju proti zmene klímy a všetkým jej priamym a nepriamym dôsledkom, najmä v najchudobnejších krajinách sveta;

235.  domnieva sa, že je zásadné, aby EIB neustále investovala čas do hĺbkovej analýzy v kombinácii s nástrojmi hodnotenia výsledkov s cieľom získať lepšie poznatky o profile finančných sprostredkovateľov a príjemcov a tiež lepšie vyhodnotiť vplyv projektov na konečných príjemcov; vyzýva EIB, aby vážne uvažovala o odporúčaniach Dvora audítorov a zlepšila súčasné postupy s cieľom posilniť pridanú hodnotu investičného nástroja AKT;

236.  domnieva sa, že by nemali existovať žiadne peniaze daňových poplatníkov Únie, ktoré nepodliehajú absolutóriu Európskeho parlamentu; preto opätovne zdôrazňuje a je rozhodne presvedčený, že investičný nástroj AKT spravovaný EIB v mene Únie by mal podliehať postupu udelenia absolutória Európskym parlamentom, keďže tento investičný nástroj sa financuje z peňazí daňových poplatníkov Únie;

237.  poznamenáva, že v roku 2015 sa má obnoviť trojstranná dohoda uvedená v článku 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá sa týka spolupráce medzi EIB, Komisiou a Dvorom audítorov, pokiaľ ide o metódy kontroly činností EIB pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie a členských štátov, ktorú vykonáva Dvor audítorov; opakuje postoj Európskeho parlamentu, že v tejto súvislosti by sa mali aktualizovať právomoci Dvora audítorov tak, aby zahŕňali všetky nové finančné nástroje EIB, ktoré využívajú verejné finančné prostriedky Únie alebo Európskeho rozvojového fondu;

Časť XIX – Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 15/2015 s názvom Podpora z energetického nástroja AKT – EÚ pre energiu z obnoviteľných zdrojov vo východnej Afrike

238.  víta osobitnú správu o podpore z energetického nástroja AKT – EÚ pre energiu z obnoviteľných zdrojov vo východnej Afrike a predkladá ďalej uvedené poznámky a odporúčania;

239.  víta skutočnosť, že po druhej výzve na predkladanie ponúk v rámci energetického nástroja sa predbežná analýza uskutočniteľnosti stala povinnou; zdôrazňuje, že táto analýza uskutočniteľnosti by mala vychádzať z presných a realistických scenárov, zdôrazňuje tiež, že tieto scenáre by už mali obsahovať predpokladané spôsoby, ako by sa miestne komunity dali začleniť do realizácie projektu s cieľom zlepšiť miestnu zodpovednosť a propagáciu projektu;

240.  zastáva názor, že by sa malo zlepšiť vytváranie prepojenia medzi uskutočniteľnosťou projektu a jeho sociálnou, hospodárskou a environmentálnou udržateľnosťou s cieľom zabezpečiť nielen efektívnosť, súdržnosť a zviditeľnenie investičných projektov podporovaných z energetického nástroja, ale aj ich účinnosť a širšie výsledky v dotknutých regiónoch;

241.  domnieva sa, že je potrebné pravidelné monitorovanie projektov a súvisiacich rizík, ktoré by sprevádzali rýchle zmierňujúce opatrenia, a to v záujme prípadného prispôsobenia stratégie obstarávania, výberu a postupu realizácie; domnieva sa, že zistenia uvedené v monitorovacích správach by sa mali využívať pri konaní nasledujúcich výziev na predkladanie návrhov;

242.  vyzýva, aby sa v rámci energetického nástroja zabezpečila účasť miestnych zainteresovaných strán, ako sú MVO a miestne komunity, po celý čas trvania projektov, od začatia projektu až do etapy po jeho ukončení, a to s prihliadnutím na požiadavky vyplývajúce z takýchto špecifických projektov; požaduje nepretržitú podporu budovania kapacít na miestnej úrovni s náležitou ponukou odbornej prípravy počas celého priebehu projektu, pričom hlavným cieľom je ďalšie zlepšovanie miestnej zodpovednosti a presadzovania koordinácie, aby projekt bol životaschopný a udržateľný po skončení obdobia financovania;

243.  vyzýva Generálne riaditeľstvo Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO), aby zaručilo, že realizační partneri zareagujú na všetky žiadosti o doplňujúce informácie týkajúce sa realizácie projektu (projektov); vyzýva GR DEVCO, aby sa osobitne zameriavalo na potenciálne činnosti realizačných partnerov spojené s korupciou a/alebo podvodmi, pričom sa zároveň predchádza ďalšej zbytočnej administratívnej záťaži; v prípade korupcie a/lebo podvodov vyzýva GR DEVCO, aby náležite ukončilo zmluvy a hľadalo nových partnerov v regióne;

244.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť politík a úzku spoluprácu s ostatnými aktérmi v tejto oblasti, najmä s orgánmi OSN a SE4ALL (iniciatíva Udržateľná energia pre všetkých), ako aj aktérmi pôsobiacimi mimo energetiky, a to s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky v záujme obyvateľov daného regiónu a ochrany životného prostredia; domnieva sa, že vždy, keď je to možné, by mali všetky projekty v maximálnej miere využívať súčinnosť s inými projektmi v praxi vrátane projektov vo fáze plánovania;

Časť XX – Osobitná správa Dvora audítorov č. 16/2015 s názvom Zlepšenie bezpečnosti dodávok energie prostredníctvom rozvoja vnútorného trhu s energiou: je potrebné väčšie úsilie

245.  vyzýva členské štáty, aby v záujme dosiahnutia riadneho a nepretržitého fungovania vnútorného trhu s energiou koordinovali svoje investície do energetickej infraštruktúry a spôsoby, akými regulujú svoje trhy s energiou, s cieľom zaručiť optimálnu hodnotu za finančné prostriedky Únie;

246.  domnieva sa, že reformy trhu s energiou sa začínajú na úrovni členských štátov; domnieva sa, že vykonávaním spoločne dohodnutých energetických balíkov, najmä tretieho energetického balíka, by sa vytvorili podmienky na vytvorenie vnútorného trhu s energiou;

247.  vzhľadom na budúci regionálny prístup k energetickej bezpečnosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby jednotlivé členské štáty dokázali zabezpečiť potrebnú infraštruktúru na vývoz a dovoz energie, ale tiež aby mohli fungovať ako tranzitné krajiny pre elektrickú energiu a plyn;

248.  zdôrazňuje, že všetky budúce projekty Únie v oblasti energetiky musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a so zásadami energetickej únie, ktorými sú: diverzifikácia, bezpečnosť dodávok, prístupnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť;

249.  domnieva sa, že posilnenie a zlepšenie prepojení so susednými členskými štátmi by sa malo považovať za prioritu; podporuje rozvoj obojsmernej kapacity (obojsmerných tokov) v mieste každého hraničného prepojenia, a to zahrnutím členských štátov, cez ktoré prechádzajú koridory;

250.  domnieva sa, že vykonávanie strategických infraštruktúrnych projektov prispieva k strednodobým a dlhodobým aspektom energetickej bezpečnosti;

251.  vyzýva Komisiu, aby Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky pridelila viac finančných prostriedkov a poskytla jej potrebné právomoci, a domnieva sa, že agentúre by sa malo umožniť prijatie ďalších zamestnancov, aby mohla riadne a účinne vykonávať monitorovanie trhov s energiou;

Časť XXI – Osobitná správa Dvora audítorov č. 17/2015 s názvom Podpora akčných tímov pre zamestnanosť mladých ľudí Komisiou: presmerovanie financovania z ESF dosiahnuté, ale zameranie na výsledky nedostatočné

252.  víta správu Dvora audítorov, súhlasí s jeho odporúčaniami a vyjadruje potešenie nad tým, že Komisia odporúčania prijíma a v budúcnosti ich zohľadní; víta skutočnosť, že Komisia tieto odporúčania realizovala vo svojom právnom rámci pre európskej štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) na roky 2014 – 2020, a zabezpečila tým ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, t. j. prostredníctvom výkonnostného rámca a rezervy, podmienok ex ante a spoločných ukazovateľov výstupu a výsledkov;

253.  konštatuje, že nezamestnanosť mladých ľudí je závažným problémom v celej Únii a na jej riešenie by sa mali na úrovni Únie a členských štátov vyčleniť primerané zdroje; dôrazne nabáda členské štáty Únie, aby využívali podporu Únie, ktorá je k dispozícii;

254.  konštatuje, že akčné tímy pre zamestnanosť mladých ľudí boli predovšetkým politickým opatrením a od začiatku boli aj takto ohlasované, pričom ich cieľom bolo presvedčiť vlády členských štátov, aby nevyužité finančné prostriedky presmerovali na riešenie otázky nezamestnanosti mladých, a to bez vytvárania ďalších administratívnych a/alebo právnych postupov a bez vyčleňovania dodatočných finančných prostriedkov;

255.  berie na vedomie zložitý charakter tejto úlohy z politického hľadiska a oceňuje dobrú prácu akčných tímov pre zamestnanosť mladých ľudí, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti na najvyššej politickej úrovni, spájanie rôznych politických a správnych orgánov a presviedčanie ich o tom, že zamestnanosť mladých ľudí musí dostať prednosť pred inými iniciatívami;

256.  zdôrazňuje, že sa treba zamerať na výkonnosť a výsledky, a vyjadruje potešenie nad tým, že nový regulačný rámec na programové obdobie 2014 – 2020 zahŕňa ustanovenia o vykazovaní výsledkov z členských štátov;

257.  poznamenáva, že práve členské štáty, ktoré najviac potrebujú finančné prostriedky, zároveň často trpia nedostatočnou administratívnou kapacitou, čo vedie k tomu, že sa zameriavajú skôr na riadenie projektu než na riadenie investičných cieľov;

258.  poznamenáva, že účinky investícií sa stále do značnej miery monitorujú prostredníctvom kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré neodrážajú všetky aspekty osvedčeného postupu posudzovania; poznamenáva, že výstup sa nerovná výsledku;

259.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila mechanizmus včasného upozornenia na nevyužité prostriedky z EŠIF, aby tak členské štáty mali dostatočný čas na presun finančných prostriedkov na opatrenia na podporu zamestnanosti mládeže;

260.  so záujmom očakáva správu Dvora audítorov s názvom Záruka EÚ pre mladých ľudí – vykonávanie v členských štátoch, ktorá má byť dokončená začiatkom roka 2017, a navrhuje, aby sa jej výsledky zohľadnili v preskúmaní viacročného finančného rámca v polovici trvania;

Časť XXII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 20/2015 s názvom Nákladová účinnosť podpory rozvoja vidieka EÚ pre neproduktívne investície v poľnohospodárstve

261.  odporúča, aby Komisia nabádala členské štáty, aby nevýrobné investície (NPI) vykonávali väčšmi v synergii s ďalšími opatreniami rozvoja vidieka alebo ekologickými systémami, a aby Komisia monitorovala toto vykonávanie v príslušných členských štátoch prostredníctvom ich výročných správ o vykonávaní, a to od roku 2017;

262.  odporúča, aby Komisia poskytla členským štátom usmernenia týkajúce sa výberových kritérií NPI na programové obdobie 2014 – 2020 a kontrolovala, či členské štáty uplatňujú pri výbere projektov vhodné postupy; v tejto súvislosti takisto odporúča členským štátom, aby zabezpečili transparentnosť výberových konaní pri výbere NPI, zverejňovali ich a účinne vykonávali a aby účinne overovali dodržiavanie týchto kritérií;

263.  odporúča, aby Komisia zabezpečila, aby sa príspevok NPI k plneniu agroenvironmentálnych cieľov Únie monitoroval alebo aspoň konkrétne posudzoval pri hodnotení programového obdobia 2014 – 2020;

264.  odporúča, aby Komisia podnecovala a podporovala tie členské štáty, v ktorých je podpora NPI dôležitá na vymedzenie konkrétnych výsledkových ukazovateľov pre najčastejšie financované NPI, s cieľom zabezpečiť lepšie monitorovanie a hodnotenie príspevkov NPI k plneniu agroenvironmentálnych cieľov Únie; v tejto súvislosti žiada, aby členské štáty informovali o týchto ukazovateľoch vo svojich výročných správach o vykonávaní od júna 2016 a zahrnuli hodnotenie výsledkov NPI do svojich plánov hodnotenia;

265.  odporúča, aby Komisia poskytla ďalšie usmernenie v otázke vymedzenia kritérií, ktoré určujú znaky výnosnosti NPI s najvyššou mierou pomoci, a aby členské štáty bezodkladne zaviedli tieto kritériá a využívali ich na úpravu intenzity podpory;

266.  žiada, aby členské štáty bezodkladne realizovali postupy na zabezpečenie toho, aby náklady na podporované NPI neprevyšovali náklady na podobné typy tovaru, služieb alebo prác ponúkaných na trhu; domnieva sa, že členské štáty by v tejto súvislosti mali vymedziť primerané referenčné hodnoty a/alebo referenčné náklady, vzhľadom na ktoré sa budú náklady na NPI systematicky overovať v rámci administratívnych kontrol;

267.  odporúča, aby Komisia využívala informácie členských štátov o kontrolovateľnosti a overiteľnosti opatrení pri schvaľovaní ich plánov rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty vymedzili a uplatňovali vhodné postupy na zabezpečenie primeranosti nákladov, a overovať, či členské štáty účinne uplatňujú kontroly, ktoré sa v tejto súvislosti plánujú; ďalej odporúča, aby Komisia uľahčila výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o určenie postupov pri kontrolách primeranosti nákladov;

268.  odporúča, aby členské štáty pred vykonaním prvých kontrol na mieste na programové obdobie 2014 – 2020 vymedzili metódu na včasnú konsolidáciu a analýzu príčin chýb zistených pri týchto kontrolách a prijali potrebné opatrenia na zlepšenie svojich mechanizmov riadenia a kontroly týkajúcich sa systémov NPI;

269.  odporúča, aby Komisia vzala do úvahy nedostatky, ktoré Dvor audítorov zistil v oblasti výdavkov na NPI, a prijala príslušné opatrenia spolu s členskými štátmi v záujme zabezpečenia riadneho finančného hospodárenia s týmto druhom investícií;

Časť XXIII – Osobitná správa Dvora audítorov č. 22/2015 s názvom Dohľad EÚ nad ratingovými agentúrami – dobre ustanovený, ale zatiaľ nie je plne účinný

270.  zdôrazňuje, že cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009(19) (nariadenie o ratingových agentúrach) je zaviesť „(...) spoločný regulačný prístup na zvýšenie integrity, transparentnosti, zodpovednosti, riadneho spravovania a nezávislosti ratingových činností, ktoré prispievajú ku kvalite úverových ratingov vydávaných v Únii, a tým aj k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov“ (článok 1 nariadenia o ratingových agentúrach);

271.  berie na vedomie, že Dvor audítorov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) sa zhodli na viacerých aspektoch auditu a odporúčaniach;

272.  víta skutočnosť, že orgán ESMA za krátky čas položil dobré základy účinného dohľadu nad ratingovými agentúrami v Únii; konštatuje však, že Dvor audítorov považuje tento proces za ťažkopádny v dôsledku rozdelenia na fázu zaistenia úplnosti a fázu zabezpečenia súladu, ako sa vyžaduje v nariadení;

273.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že počas registračného procesu by mal orgán ESMA primerane dokumentovať svoje posudzovanie všetkých regulačných požiadaviek, pokiaľ ide o metodiky ratingových agentúr, a dôkazy o schvaľovacom postupe by nemali byť uložené len vo vnútornej korešpondencii, ale aj v osobitných spisoch k prípadom;

274.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov a orgán ESMA súhlasia s prístupom orgánu ESMA založeným na riziku; domnieva sa, že postup zisťovania rizika by mal byť transparentný, zrozumiteľný a vysledovateľný;

275.  domnieva sa, že všetky vyšetrovania by mali byť riadne zdokumentované, aby sa preukázalo a zabezpečilo, že všetky závery vychádzajú z primeraných analýz dôkazov; berie na vedomie, že na tento účel Dvor audítorov odporúča zaviesť osobitný IT nástroj dohľadu; berie na vedomie pozíciu orgánu ESMA, že jeho aktuálne nástroje na monitorovanie sú účinné; je však stále presvedčený, že osobitný IT nástroj by bol najlepším riešením na spravovanie informácií transparentným, zrozumiteľným a vysledovateľným spôsobom, s ohľadom na bežné miery fluktuácie zamestnancov; preto žiada, aby orgán ESMA vo svojom rozpočtovom plánovaní počítal so zavedením takéhoto IT nástroja;

276.  pripomína, že jedným z cieľov a úloh nariadenia o ratingových agentúrach je zabezpečiť nezávislosť a predchádzať konfliktom záujmov (pozri prílohu 1 k nariadeniu o ratingových agentúrach); domnieva sa preto, že ratingové agentúry by mali overovať aj obchodné aktivity ratingových analytikov; domnieva sa však, že orgán ESMA by mal štruktúrovaným spôsobom dohliadať na systémy, ktoré ratingové agentúry zavádzajú na riešenie konfliktov záujmov;

277.  poukazuje na článok 23 nariadenia o ratingových agentúrach, v ktorom sa stanovuje: „Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia ESMA, Komisia ani verejné orgány členského štátu nezasahujú do obsahu úverových ratingov ani do metodík.“; domnieva sa, že po dokončení registrácie preto možno uplatňovanie metodík ratingových agentúr monitorovať len na základe postupov priebežného dohľadu;

278.  súhlasí s tým, že orgán ESMA by mal skúmať všetky dôležité aspekty návrhu a vykonávania metodík ratingových agentúr, ktoré doposiaľ neboli do preskúmania zahrnuté; je znepokojený tým, že táto úloha sa nedá v plnej miere vykonávať z dôvodu nedostatočných zdrojov;

279.  ľutuje, že súčasný systém nezaručuje účinnú ochranu trhov v prípade úniku, a vyzýva orgán ESMA, aby zlepšil svoj systém kontroly s cieľom predchádzať a brániť krokom, ktoré môžu viesť k narušeniu trhov;

280.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné pravidlá, ktorým sa riadi euro, nezabezpečujú, aby mali všetky ratingové agentúry zaregistrované v orgáne ESMA rovnaké podmienky; vyzýva Európsku centrálnu banku a európskeho zákonodarcu, aby túto situáciu čo najskôr napravili;

281.  berie na vedomie, že centrálny register bude integrovaný do európskej ratingovej platformy (článok 11a nariadenia o ratingových agentúrach), ktorá bola vytvorená v roku 2013 a v súvislosti s ktorou v súčasnosti prebiehajú činnosti; žiada orgán ESMA, aby zabezpečil správnosť údajov vykazovaných ratingovými agentúrami;

282.  vyzýva orgán ESMA, aby ďalej zlepšoval a harmonizoval postupy zverejňovania informácií všetkými ratingovými agentúrami;

283.  víta úmysel orgánu ESMA pokračovať v zlepšovaní jeho webového sídla, a najmä zverejniť všetky platné právne predpisy a príslušné dokumenty, ako aj zabezpečiť, aby bolo toto webové sídlo ľahšie používateľné;

284.  upozorňuje, že niektoré termíny použité v rámci metodiky nariadenia o ratingových agentúrach by mohli ponechávať istý priestor na výklad, a preto by mohli mať negatívny vplyv na vykonávanie nariadenia; vyzýva preto orgán ESMA a Dvor audítorov, aby Európskemu parlamentu a Komisii predložili zoznam legislatívnych ustanovení, ktoré by sa mohli podrobnejším vysvetlením vylepšiť;

Časť XXIV – Osobitná správa Dvora audítorov č. 2/2016 s názvom Správa o kontrole prijatia následných opatrení na základe osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2014

285.  víta skutočnosť, že sa v plnej miere vykonalo 23 zo 44 odporúčaní;

286.  víta tiež, že Komisia v zásade prijala dodatočné odporúčania Dvora audítorov uvedené v tejto osobitnej správe;

287.  poznamenáva však, že podľa Dvora audítorov bolo 18 zo 44 odporúčaní buď vykonaných len čiastočne, alebo nevykonaných vôbec, alebo ich vykonanie nebolo možné overiť:

   a) v oblasti poľnohospodárskej politiky (10 odporúčaní) sa opatrenia nadväzujúce na odporúčania často týkali Komisie a členských štátov, pričom Komisia zastávala názor, že si svoju povinnosť splnila;
   b) v oblasti sociálnej politiky (2 odporúčania), ktorá patrí do zdieľaného hospodárenia, sa Dvor audítorov domnieval, že nedochádzalo k dostatočnému meraniu výkonnosti a účinnosti;
   c) v oblasti vonkajších vzťahov (3 odporúčania) sa Dvor audítorov domnieval, že Komisia by mala priamo posudzovať primeranosť nákladov na projekty a menej sa spoliehať na poznatky medzinárodných organizácií o trhu a že Komisia by mala zlepšiť kvalitu a bezpečnosť Spoločného informačného systému pre vonkajšie vzťahy (CRIS); a
   d) v oblasti hospodárskej súťaže (3 odporúčania) sa Dvor audítorov domnieval, že by sa malo zabezpečiť lepšie riadenie predbežných vyšetrovaní, že by sa mal znížiť počet nepodložených sťažností a že by sa malo vylepšiť rozhranie na podávanie správ o štátnej pomoci (SARI);

288.  zdôrazňuje, že z pohľadu orgánu udeľujúceho absolutórium je neuspokojivé, keď sa kontradiktórne konania skončia tak, že Komisia a Dvor audítorov dospejú k odlišným záverom; vyzýva preto obe inštitúcie, aby sa takémuto výsledku vyhýbali;

289.  vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich odporúčaniach jasne uvádzal, aký druh opatrenia sa očakáva od Komisie a aký druh opatrenia sa očakáva od členských štátov;

290.  vyzýva Dvor audítorov, aby spolu s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi vypracoval systém, ktorý mu umožní hodnotiť opatrenia, ktoré členské štáty prijali na základe jeho odporúčaní;

291.  zdôrazňuje, že nikdy nedostal uspokojivé vysvetlenie, prečo Komisia počas niekoľkých rokov považovala za veľmi dôležité, aby generálne riaditeľstvá disponovali svojimi vlastnými útvarmi vnútorného auditu, keďže od apríla 2015 sa tieto útvary opäť zoskupili v rámci Útvaru pre vnútorný audit;

o
o   o

292.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2016)0147.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Pozri kontrolný zoznam uvedený v prílohe I osobitnej správy, ktorý vypracoval Dvor audítorov na posúdenie kontrolných systémov vzhľadom na riziká spojené s nákladmi na rozvoj vidieka.
(8) Osobitná správa č. 1/2014 s názvom Účinnosť projektov v oblasti mestskej verejnej dopravy podporovaných Európskou úniou a osobitná správa č. 21/2014 s názvom Letiskové infraštruktúry financované z prostriedkov EÚ: nedostatočná hodnota za vynaložené peniaze.
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).
(11) Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40).
(12) Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).
(15) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 179).
(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).
(17) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).
(18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).
(19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1).


Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF
PDF 269kWORD 83k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (2015/2203(DEC))
P8_TA(2016)0149A8-0137/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2015)0295),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami Komisie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2016 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000(3) v Cotonou a zmenená 22. júna 2010(4) v Ouagadougou (Burkina Faso),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(5),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES(8),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. júna 2013 a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie(9),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(10),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(11),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(12),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(13),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0137/2016),

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (2015/2203(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2015)0295),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami Komisie(14),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(15) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 12. februára 2016 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000(16) v Cotonou a zmenená 22. júna 2010(17) v Ouagadougou (Burkina Faso),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(18),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(19),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(20),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES(21),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. júna 2013 a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie(22),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(23),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(24),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(25),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(26),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0137/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho a desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu sa nachádza v tabuľke 2 výročnej správy Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 289.
(2) Ú. v. EÚ C 379, 13.11.2015, s. 124.
(3) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.
(7) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.
(8) Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.
(9) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.
(11) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.
(14) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 289.
(15) Ú. v. EÚ C 379, 13.11.2015, s. 124.
(16) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(17) Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.
(18) Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.
(19) Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.
(20) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.
(21) Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.
(22) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.
(23) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.
(24) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.
(25) Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.
(26) Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
PDF 734kWORD 275k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC))
P8_TA(2016)0150A8-0135/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament(3),

–  so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva z 27. apríla 2005 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(7), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva zo 16. júna 2014 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(8), a najmä na jeho článok 22,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0135/2016),

A.  keďže jeho predseda prijal 8. júla 2015 účtovnú závierku Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2014,

B.  keďže jeho generálny tajomník ako poverený hlavný povoľujúci úradník 18. septembra 2015 potvrdil, že má primeranú istotu, že zdroje pridelené do rozpočtu Európskeho parlamentu sa použili na plánovaný účel a podľa zásady riadneho finančného hospodárenia;

C.  keďže podľa článku 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa vyžaduje, aby každá inštitúcia Únie prijala všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament (2015/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel I – Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0135/2016),

A.  keďže účtovník Európskeho parlamentu vo svojom overení konečnej účtovnej závierky za rok 2014 konštatoval, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Európskeho parlamentu a že nezistil žiadne okolnosti, ktoré by boli dôvodom na vznesenie výhrad;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojom audite dospel k záveru, že nezistil žiadne vážne nedostatky vo zvolených systémoch a výročných správach o činnosti inštitúcií a orgánov;

C.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu v súlade s bežným postupom zaslal administratíve Európskeho parlamentu dotazník a odpovede naň prijal a prediskutoval za prítomnosti podpredsedu zodpovedného za rozpočet, generálneho tajomníka a vnútorného audítora;

D.  keďže pokiaľ ide o kvalitu, účinnosť a účelnosť v riadení verejných financií, stále existuje priestor na zlepšenie a je potrebná kontrola, aby sa zabezpečilo, že politické vedenie a administratíva Európskeho parlamentu nesú zodpovednosť voči občanom Únie;

Účty Európskeho parlamentu

1.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky Európskeho parlamentu na rok 2014 predstavovali sumu 1 755 631 742 EUR alebo 20,13 % okruhu 5 viacročného finančného rámca (VFR) vyčleneného na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 2014, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2013 predstavuje zvýšenie o 0,3 % (1 750 463 939 EUR);

2.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2014 boli na úrovni 174 436 852 EUR (158 117 371 EUR v roku 2013) vrátane pripísaných príjmov vo výške 26 979 032 EUR (25 991 783 EUR v roku 2013);

3.  pripomína, že štyri kapitoly predstavovali v roku 2014 72 % celkovej výšky záväzkov: kapitola 10 (Členovia inštitúcie), kapitola 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 20 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 42 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc);

4.  berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2014, a to:

a)  Dostupné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2014:

1 755 631 742

neautomatické prenosy z rozpočtového roka 2013:

734 000

automatické prenosy z rozpočtového roka 2013:

277 774 604

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2014:

26 979 032

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2013:

106 934 452

Spolu:

2 168 053 830

b)  Využitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2014 (v EUR)

záväzky:

2 138 652 789

vykonané platby:

1 742 390 229

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

383 988 975

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

0

zrušené rozpočtové prostriedky:

39 918 558

c)  Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2014:

174 436 852

d)  Celková súvaha k 31. decembru 2014 (v EUR)

1 476 824 398

5.  konštatuje, že celkovo sa z okruhov predbežných rozpočtových prostriedkov a z iných zdrojov presunulo 71 500 000 EUR tak, aby sa podporilo financovanie ročných splátok nájomného za budovu Konrad Adenauer v Luxemburgu a jej rozšírenia a modernizácie; poznamenáva, že to predstavuje 4 % konečných rozpočtových prostriedkov za rok 2014;

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2014 a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

6.  pripomína, že Dvor audítorov vykonáva osobitné posúdenie administratívnych a iných výdavkov ako jednej skupiny politík pre všetky inštitúcie Únie vrátane Európskeho parlamentu a že celkovo audítorské dôkazy naznačujú, že výdavky na administratívu nevykazujú závažnú úroveň chýb; berie na vedomie, že podľa kontrol operácií predstavuje odhadovaná úroveň chybovosti v okruhu 5 VFR na administratívu 0,5 % (nižšia ako 1 % v roku 2013);

7.  pripomína, že audit obsahoval preskúmanie vzorky 129 platobných transakcií vrátane 92 platieb miezd a dôchodkov, súvisiacich príspevkov a nákladov na ostatných zamestnancov, 14 platieb v súvislosti so zmluvami týkajúcimi sa budov a 23 platieb v súvislosti s inými výdavkami (energia, komunikácia, informačné technológie atď.); zdôrazňuje, že zo 129 auditovaných transakcií vykazovalo chybu 20 (15,5 %); berie na vedomie, že pokiaľ ide o 12 vyčísliteľných chýb, odhaduje sa chybovosť na úrovni 0,5 %;

8.  zdôrazňuje odporúčanie Dvora audítorov, aby Európsky parlament posilnil svoje kontroly nákladov uhrádzaných európskymi politickými stranami ich pridruženým organizáciám, vypracoval vhodné pravidlá verejného obstarávania pre európske politické strany a monitoroval ich uplatňovanie prostredníctvom vhodných kontrol a lepších usmernení; trvá na tom, aby boli výdavky európskych politických strán úplne transparentné a aby v budúcnosti príslušný výbor podrobne preskúmal a prediskutoval túto informáciu v rámci riadneho postupu udeľovania absolutória;

Výročná správa vnútorného audítora

9.  konštatuje, že na schôdzi príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa uskutočnila 25. januára 2016, vnútorný audítor predložil výročnú správu podpísanú 16. júla 2015, v ktorej sa uvádza, že v roku 2014 vykonal tieto audity týkajúce sa administratívy Európskeho parlamentu:

   prierezové kroky nadväzujúce na nedoriešené opatrenia zo správ o vnútornom audite – fázy I a II z jeho práce v roku 2014;
   poradný audit vnútorných riadiacich a kontrolných postupov v rámci riaditeľstva pre podporu demokracie (GR EXPO);
   pravidelné hodnotenie projektu budovy Konrad Adenauer (KAD) – pozri fáza 2: Odhady, vykazovanie a kontrola projektových nákladov správy;
   audit platov a dočasných príspevkov poslancov;
   audit postupu udeľovania grantov v rámci GR pre komunikáciu (GR COMM);
   audit informačných systémov infraštruktúry a operácií IT – pozri Audit 1 - prvá správa: Optimalizácia zdrojov a kontinuita IT;
   audit uplatňovania Etického kódexu viacjazyčnosti týkajúci sa tlmočníckych služieb;

10.  zdôrazňuje, že v audite postupu udeľovania grantov vnútorný audítor konštatuje, že existuje veľký priestor na zlepšenie v určitých riadiacich a kontrolných postupoch a poskytnutie väčšieho uistenia o tom, že grantový program dosahuje svoje ciele, a to tým, že sa:

   zabezpečí úplné zosúladenie viacročného grantového programu s cieľmi dlhodobej komunikačnej stratégie inštitúcie a jeho podpora týchto cieľov;
   zabezpečí, že pridaná hodnota programu sa bude merať pomocou vhodných ukazovateľov výkonnosti a nástrojov;
   uzatvoria dohody s menším počtom strategických partnerov schopných navrhnúť akčný plán, ktorý by pokryl celé obdobie dohody o partnerstve;
   zlepší hodnotenie navrhnutých projektov vymedzením spoločnej metodiky na ich hodnotenie všetkými hodnotiacimi výbormi;
   zlepší finančné a operačné hodnotenie dokončených projektov vo fáze konečnej platby, konkrétne toho, či sa opatrenia realizovali v súlade s ich pôvodnými cieľmi;

Audit rámca vnútornej kontroly Európskeho parlamentu

11.  konštatuje, že po výraznom pokroku zostali na konci roku 2014 len 4 nedokončené opatrenia zo 452 pôvodne dohodnutých opatrení rámca vnútornej kontroly; vyzýva vnútorného audítora, aby informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o pokroku dosiahnutom v prípade týchto opatrení;

Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu za rok 2013

12.  berie na vedomie písomné odpovede na uznesenie o udelení absolutória za rozpočtový rok 2013(9), ktoré Výbor pre kontrolu rozpočtu dostal 15. októbra 2015; víta vystúpenie generálneho tajomníka v súvislosti s rozličnými otázkami a žiadosťami Európskeho parlamentu uvedenými v uvedenom uznesení, ako aj výmenu názorov s poslancami, ktorá nasledovala;

13.  berie na vedomie nesúlad medzi dátumami predloženia návrhu správy o absolutóriu EP a možnosťami položiť dodatočné otázky generálnemu tajomníkovi;

14.  berie na vedomie odpoveď generálneho tajomníka, pokiaľ ide o prístupnosť aplikácie ePetition pre poslancov a širokú verejnosť; žiada generálneho tajomníka, aby informoval o výsledkoch konzultácií s právnou službou a aby vyhodnotil náklady rozšírenia prístupnosti aplikácie z technického a rozpočtového hľadiska;

15.  pripomína, že úlohou jedální je poskytnúť rýchle reštauračné služby poslancom a zamestnancom; je znepokojený tým, že kapacita jedální je v obdobiach špičky, najmä počas týždňov plenárnych schôdzí v Štrasburgu, obmedzená; víta dostupnosť nových vonkajších priestorov, ktoré tento problém čiastočne vyriešia vždy, keď to poveternostné podmienky umožnia; vyzýva administratívu, aby ešte zlepšila jedáleň v Štrasburgu efektívnejším využitím všetkých dostupných priestorov;

16.  poznamenáva, že Európsky parlament začal v prípade stravovacích služieb uplatňovať zmluvy s pevnou cenou; upozorňuje, že rozpočtové prostriedky požadované na stravovacie služby sú pomerne obmedzené a predstavujú len 0,23 % ročného rozpočtu; očakáva stabilitu cien v stravovacích zariadeniach Európskeho parlamentu po opakovaných a výrazných zvýšeniach cien ponúkaných jedál;

17.  berie na vedomie, že v prípade nových zmlúv na stravovacie služby v Bruseli uzavretých v roku 2015 sa už nepočíta s exkluzivitou jedného poskytovateľa; očakáva, že plánované menšie stravovacie zariadenia v Bruseli budú prevádzkované so zreteľom na rôznorodosť prevádzkovateľov, aby sa zabezpečili kvalitné služby za dostupnú cenu;

18.  so znepokojením konštatuje, že keďže ceny sa zvýšili, viedlo to k neodôvodneným znevýhodneným cenám, najmä pre asistentov, stážistov a návštevníkov; zdôrazňuje, že tieto zvýšenia znamenajú, že ceny v Európskom parlamente sú teraz prakticky rovnaké ako v okolitých reštauráciách a baroch; so znepokojením tiež konštatuje, že zatiaľ čo ceny stúpli, kvalita jedál sa výrazne zhoršila;

19.  domnieva sa, že viaceré týždne, v ktorých sú poslanci vo volebnom obvode, a týždne, v ktorých prebiehajú plenárne schôdze, sú obdobiami, kedy jedálne a bufety nie sú využité v plnej miere; navrhuje, aby dohody s poskytovateľmi stravovacích služieb zohľadnili možnosť zamestnania pracovníkov týchto zariadení inde počas týždňov, keď nie sú všetky jedálne a bufety otvorené;

20.  vyzýva administratívu, aby posúdila a navrhla štruktúru cien, ktorá zohľadní nové pravidlá a zároveň zabezpečí možnosť zliav pre stážistov s možnosťou výberu položiek z jedálneho lístka za prijateľné ceny;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že administratíva nie je schopná poskytnúť údaje o meniacom sa počte jedál ponúkaných počas rôznych parlamentných týždňov a dní; zaujíma ho, ako je možné vykonávať kontrolu zmluvných dodávateľov, ak nie sú k dispozícii takéto základné informácie; vyzýva administratívu, aby zodpovednému výboru sprístupnila zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb, ktorá nadobudla účinnosť 26. septembra 2015 a poskytovala podrobné údaje o ponúkaných jedlách;

22.  zdôrazňuje, že v správe Dvora audítorov prijatej 11. júla 2014 sa uvádza, že ak by Európsky parlament centralizoval svoju činnosť, potenciálne úspory v rozpočte Únie by sa pohybovali vo výške približne 114 miliónov EUR ročne; opakuje svoju výzvu Európskemu parlamentu a Rade, aby s cieľom vytvoriť dlhodobé úspory v rozpočte Únie riešili potrebu vytvorenia plánu na zavedenie jediného sídla, ako uviedol Európsky parlament v niekoľkých predchádzajúcich uzneseniach;

Absolutórium za rok 2014:

23.  berie na vedomie kvalitu výmeny názorov medzi podpredsedom zodpovedným za rozpočet, generálnym tajomníkom a Výborom pre kontrolu rozpočtu za prítomnosti člena Dvora audítorov a vnútorného audítora, ktorá sa uskutočnila 4. februára 2016; víta ústretovosť generálneho tajomníka a požaduje viac príležitostí na diskusie s ním vo Výbore pre kontrolu rozpočtu o otázkach, ktoré majú vplyv na rozpočet Európskeho parlamentu;

24.  berie na vedomie podpísanie dohody o spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV) a Výborom regiónov 5. februára 2014; žiada vypracovať konkrétne a podrobné ustanovenia o fungovaní služieb, ktoré spoločne využívajú tri inštitúcie; trvá na tom, že rozvoj tejto dohody musí byť vyvážený a výhodný pre všetky tri inštitúcie za rovnakých podmienok; požaduje, aby sa pri preskúmaní tejto dohody v polovici trvania vykonalo hodnotenie pre každú inštitúciu o vplyve tejto dohody z hľadiska ľudských zdrojov, synergií, pridanej hodnoty a obsahu, ako aj podrobné posúdenie úspor a/alebo zvýšenia rozpočtových výdavkov vyplývajúcich z dohody, s osobitným zameraním na kapitoly venované personálu; žiada, aby bol naďalej informovaný o ďalších opatreniach v súvislosti s dohodou;

25.  pripomína, že v rámci uvedenej dohody sa postúpi Európskemu parlamentu najviac 80 úradníkov z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov (z prekladateľského oddelenia, ako aj asistenti), ktorí budú pracovať v rámci novej výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); zastáva názor, že tento presun by umožnil zvýšiť objem internej produktivity v Európskom parlamente, pričom menej rozpočtových prostriedkov sa vynaloží na zadávanie externých štúdií, hodnotení a posudkov; so znepokojením konštatuje, že doteraz bolo do EPRS presunutých 25 úradníkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 24 úradníkov Výboru regiónov, ktorí sú väčšinou veľmi blízko dôchodkovému veku, čo pre obidve uvedené inštitúcie znamená výrazné úspory v kapitolách venovaných personálu, a to na úkor výrazného zvýšenia rozpočtu Európskeho parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom horizonte (dôchodky);

26.  víta uverejnenie mien poskytovateľov služieb na domovskej stránke poslancov Európskeho parlamentu, popri údajoch o akreditovaných asistentoch poslancov a miestnych asistentoch zamestnaných poslancami;

27.  vyjadruje poľutovanie nad presunom povinností z administratívy na kancelárie poslancov; požaduje zmenu týkajúcu sa administratívy s cieľom overiť, ktoré povinnosti (napr. zodpovednosť za poistenie stážistov) sa môžu presunúť späť na administratívu;

28.  zdôrazňuje potrebu transparentnejšej a prístupnejšej práce interných rozhodovacích orgánov Európskeho parlamentu, najmä Predsedníctva; žiada, aby sa programy schôdzí a zápisnice zo zasadnutí uverejňovali na intranete a aby sa včas a systematicky zasielali poslancom;

29.  upozorňuje, že administratívna záťaž kancelárií poslancov sa vo všeobecnosti tiež zvýšila, a požaduje racionalizáciu formulárov, ktoré sa musia používať na vnútorné parlamentné postupy, ako je prijímanie nových asistentov;

30.  poznamenáva, že po značnom oneskorení boli prijaté vnútorné pravidlá týkajúce sa oznamovania korupcie, ktoré nadobudli účinnosť v januári 2016; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nedostatočnou ochranou udelenou oznamovateľom a naliehavo žiada Európsky parlament, aby zabezpečil dodržiavanie ich práv v plnej miere; vyzýva Predsedníctvo, aby rozšírilo vnútorné pravidlá pre oznamovanie korupcie aj na akreditovaných asistentov poslancov a žiada, aby boli ekvivalentné vnútroštátne právne predpisy uplatňované aj na miestnych asistentov;

31.  žiada vysvetlenie toho, akým spôsobom sa uskutočňuje oficiálna a neoficiálna spolupráca s úradom OLAF v súvislosti so zúčtovaniami poslancov; upriamuje pozornosť na informácie poskytnuté tretím stranám aspoň v jednom prípade; považuje to za porušenie nezávislosti mandátu poslancov;

32.  konštatuje, že bolo náročné v plnej miere odlíšiť politické činnosti predsedu od jeho prípravy ako najvyššieho kandidáta na vedenie jeho strany vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014, a takisto sa ťažko odlišovalo aj v prípade iných hlavných kandidátov; domnieva sa, že tieto dve úlohy neboli jednoznačne odlíšené; požaduje jasné oddelenie činností držiteľov funkcií a kandidátov v kampani pred európskymi voľbami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zamestnanci Európskeho parlamentu sa minimálne nepriamo zapojili do prípravy kampane, a žiada, aby sa takéto praktiky v budúcnosti už neopakovali; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že predseda zmenil profil predsedníctva Európskeho parlamentu v aplikácii Twitter na svoj osobný profil a používal ho v kampani;

33.  poveruje EPRS, aby uskutočnila komparatívnu analýzu právneho rámca upravujúceho kompatibilitu kandidátov uchádzajúcich sa vo volebných kampaniach v iných medzinárodných organizáciách a v členských štátoch (voľba predsedu vlády, generálneho tajomníka, kancelára atď.);

34.  konštatuje, že v období od 22. januára do 18. apríla predseda absolvoval oficiálne medzinárodné služobné cesty najmä na stretnutia s vládnymi predstaviteľmi a oficiálnymi zastúpeniami spojenými so socialistickými stranami a organizáciami; požaduje v tejto súvislosti ďalšie informácie;

35.  požaduje ďalšie informácie o kampaniach všetkých hlavných kandidátov (Spitzenkandidaten), najmä o tom, či ich počas volebnej kampane sprevádzali úradníci a iní stáli zamestnanci, ktorí neboli na dovolenke; víta dodatočné informácie, ktoré predseda poskytol, a požaduje rovnakú úroveň transparentnosti od ostatných kandidátov;

Príspevok na všeobecné výdavky (PVV)

36.  pripomína, že PVV je určený na financovanie výdavkov poslanca v členskom štáte zvolenia, ako sú nájomné na kancelárske priestory, zariadenie, zásoby, dokumentácia alebo logistické organizovanie podujatí; berie na vedomie, že komplexný systém kontroly použitia príspevkov poslancov počas ich mandátu by si vyžiadal 40 až 75 nových administratívnych pracovných miest, čo je v rozpore s plánom znižovania počtu zamestnancov;

37.  podporuje úplnú transparentnosť v súvislosti s PVV, aby občania EÚ mali prehľad o všeobecných výdavkoch poslancov Európskeho parlamentu; nalieha na Predsedníctvo, aby zrevidovalo zoznam výdavkov, ktoré sa môžu uhrádzať z PVV;

38.  opäť zdôrazňuje výzvu na väčšiu transparentnosť v súvislosti s PVV pre poslancov; vyzýva Predsedníctvo, aby pracovalo na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci týchto príspevkov bez toho, aby znamenali dodatočné náklady a administratívnu záťaž pre členov;

39.  pripomína Predsedníctvu, že je naliehavo potrebné vykonať revíziu príspevku na všeobecné výdavky (PVV);

Riadenie programu príspevkov pre skupiny návštevníkov

40.  víta lepšie zosúladenie príspevkov Európskeho parlamentu pre skupiny návštevníkov so skutočnými vynaloženými nákladmi; je však hlboko znepokojený tým, že podľa vnútorného audítora Európskeho parlamentu je to to najdôležitejšie opatrenie;

41.  je znepokojený tým, že finančné prostriedky spojené so skupinami návštevníkov v roku 2014 sa stále vyplácali najmä v hotovosti: v roku 2013 bolo z výdavkov vo výške 24 593 928,16 EUR zaplatených 73,14 % v hotovosti a 26,86 % bankovým prevodom a v roku 2014 z výdavkov vo výške 22 281 749,46 EUR 71,15 % v hotovosti a 28,85 % bankovým prevodom;

42.  berie na vedomie, že Dvor audítorov v situačnej správe o finančnom hospodárení s rozpočtom Únie označil hotovostné platby na úhradu nákladov pre skupiny návštevníkov za vysokorizikovú skutočnosť; požaduje preto, aby sa hotovostné platby na úhradu nákladov pre skupiny návštevníkov v čo najväčšej možnej miere obmedzili; upozorňuje na vysoké riziko poškodenia dobrej povesti Európskeho parlamentu a vážne bezpečnostné riziko pri vykonávaní hotovostných platieb skupinám návštevníkov; berie na vedomie praktické aspekty a požaduje, aby sa pred prijatím nových pravidiel upravujúcich prijímanie skupín návštevníkov zvážili alternatívne a efektívne možnosti namiesto platieb;

Register transparentnosti a konfliktov záujmov

43.  víta skutočnosť, že Komisia začala postup verejnej konzultácie so zreteľom na revíziu v súčasnosti platného registra transparentnosti Komisie a Európskeho parlamentu a jeho rozšírenie aj na Radu; žiada, aby sa ihneď po verejnej konzultácii zriadila medziinštitucionálna pracovná skupina na vypracovanie návrhov týkajúcich sa revízie registra, súvisiaceho kódexu správania a ich uplatňovania;

44.  požaduje tiež správu administratívy Európskeho parlamentu o tom, ktorí bývalí manažéri, výkonní riaditelia, riaditelia a členovia správnych rád významných európskych MVO sú teraz poslancami Európskeho parlamentu;

45.  požaduje správu od administratívy o používaní priestorov Európskeho parlamentu záujmovými skupinami a inými externými organizáciami; žiada Predsedníctvo, aby preskúmalo súlad týchto podujatí s parlamentnou prácou a zabezpečilo, aby Európsky parlament bol aj naďalej inštitúciou, ktorá je otvorená výmene informácií s občianskou spoločnosťou a verejnej diskusii;

46.  pripomína povinnosť poslancov okamžite informovať administratívu o akýchkoľvek zmenách v ich vyhláseniach o záujmoch; vyjadruje poľutovanie nad tým, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch poslancov zvolených v roku 2014 boli zverejnené na stránkach Európskeho parlamentu veľmi neskoro;

47.  nalieha na Európsky parlament, aby zverejňoval všetky informácie získané od lobistov či zástupcov záujmových skupín o návrhoch politík, právnych predpisov a pozmeňujúcich návrhov ako „legislatívnu stopu“;

48.  vyzýva Predsedníctvo, aby pre poslancov, ktorí si želajú zverejniť na svojej webovej stránke kalendár, a najmä informácie o tom, s ktorými lobistami sa stretli, poskytli technicky takúto možnosť;

Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky a generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky

49.  berie na vedomie skutočnosť, že náklady delegácií, spoločných parlamentných výborov, ad hoc delegácií a volebných pozorovateľských misií mimo Únie sa znížili z 5 794 360 v roku 2013 na 1 351 212 EUR v roku 2014 v nadväznosti na poznámky Európskeho parlamentu v uvedenom uznesení o udelení absolutória za rozpočtový rok 2013 a v dôsledku zníženia počtu služobných ciest v období prechodu z jedného volebného obdobia do druhého, čo viedlo k pozastaveniu ciest delegácií počas niekoľkých mesiacov; ľutuje však, že niektoré služobné cesty Európskeho parlamentu boli príliš nákladné, najmä ak išlo o vzdialené destinácie; očakáva, že tieto náklady sa v blízkej budúcnosti budú ďalej objasňovať a znižovať a žiada, aby sa údaje o nákladoch na každú služobnú cestu zverejňovali vo výročnej správe o činnosti;

50.  považuje za vhodné posúdiť možnosť obmedzenia počtu ciest delegácií pomocou využitia nástrojov informačných technológií, ako sú videokonferencie;

51.  žiada, aby sa urýchlene rozvíjali a obsahom vyplnili webové stránky medziparlamentných delegácií; za rovnako dôležité považuje, aby sa verejné stretnutia delegácií priamo vysielali prostredníctvom webstreamingu tak, ako schôdze parlamentných výborov, ak to rozpočet dovolí;

Generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby

52.  pripomína, že nová výskumná služba pre poslancov začala poskytovať osobitné výskumné kapacity jednotlivým poslancom vo forme informačných publikácií vo všetkých hlavných oblastiach politík; poukazuje na to, že vo svojom prvom roku riadneho fungovania výskumná služba vytvorila viac než 450 publikácií, odpovedala na 1 675 žiadostí poslancov o výskum a zaoberala sa 745 podobnými žiadosťami od iných klientov Európskeho parlamentu; konštatuje, že táto služba umožňuje prístup k veľkému objemu užitočných informácií, čo by malo výrazne znížiť využívanie externej expertízy, a to predstavuje značné úspory; žiada, aby informačné dokumenty vo všetkých hlavných oblastiach politiky boli preložené do úradných jazykov jednotlivých členských štátov;

53.  požaduje jasnejšie vymedzenie úloh rôznych oblastí služby (výskumná služba, hodnotenie vplyvu) a aby poslanci boli o týchto oblastiach kompetencií informovaní;

54.  žiada, aby sa oddelenie pre posudzovanie vplyvu ex ante lepšie zviditeľnilo prostredníctvom e-mailu so zreteľom na vynikajúce služby, ktoré poskytuje členom výboru, resp. spravodajcom, ako aj so zreteľom na jeho pracovné metódy; podporuje vykonávanie kurzov odbornej prípravy pre poradcov a asistentov poslancov; požaduje zásadné zlepšenie v oblasti ľudských zdrojov dostupných v tejto oblasti, keďže to značne prispeje k tomu, že Európsky parlament sa bude môcť zúčastňovať na rozhodovacom procese ako rovnocenný partner;

55.  víta skutočnosť, že doteraz neboli podané žiadne sťažnosti týkajúce sa jednostranných posúdení vplyvu, a v tejto súvislosti žiada oddelenie, aby aj naďalej zabezpečovalo neutralitu;

56.  nalieha na GR EPRS, aby lepšie odlišovalo svoje publikácie od oficiálnych pozícií Európskeho parlamentu, aby sa predišlo nedorozumeniam u verejnosti a v médiách; víta zavedenie vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vo všetkých publikáciách; vyzýva GR EPRS, aby ho uvádzalo častejšie, a to nielen na zadnej strane, a aby používalo ďalšie prvky na ich ľahké odlíšenie od oficiálne prijatých pozícií Európskeho parlamentu;

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

57.  konštatuje, že organizácia VoteWatch dostala dva granty (149 172 EUR v roku 2012 a 350 000 EUR v roku 2013) na spolufinancovanie osobitných projektov týkajúcich sa európskych volieb; požaduje posúdenie pridanej hodnoty týchto projektov;

58.  je znepokojený nedostatkom reálnych výsledkov komunikačných činností Európskeho parlamentu vzhľadom na stále sa znižujúcu sa volebnú účasť na európskych voľbách, ako aj všeobecný nedostatok vedomostí v spoločnosti o úlohe Európskeho parlamentu a jeho činnostiach;

59.  kritizuje prezentáciu štatistických údajov o vysvetleniach hlasovania, prejavoch na plenárnych zasadnutiach, parlamentných otázkach, pozmeňujúcich návrhoch, návrhoch uznesení, písomných otázkach adresovaných predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na webovej stránke Európskeho parlamentu, ktoré majú preukázať, ktorí poslanci Európskeho parlamentu sú „aktívni“ na platformách ako MEPranking; vyzýva Európsky parlament, aby prestal poskytovať hrubé čísla v štatistickom formáte a aby zohľadnil vhodnejšie kritériá na určenie toho, či je poslanec aktívny;

60.  konštatuje, že GR COMM sa veľmi dôrazne zasadzuje za znižovanie nákladov a väčší dôraz na efektívnosť; vyžaduje väčší dôraz skôr na účinné než na nákladné nasadzovanie informačných a komunikačných technológií (IKT); konštatuje, že webová stránka Európskeho parlamentu je aj napriek vynakladaniu vysokých súm na ňu stále zložitá, ťažko sa v nej orientuje a nedosahuje požadovanú návštevnosť; odporúča prehodnotenie marketingovej stratégie; zdôrazňuje, že transparentná a dostupná webová stránka je pre účasť občanov kľúčová;

61.  požaduje nový a efektívny vyhľadávací nástroj na webovú stránku Európskeho parlamentu, ktorý bude optimalizovaný na výkonné vyhľadávanie a poskytne komplexnú stránku s výsledkami vyhľadávania s osobitným zameraním na zlepšenie prístupu na stránku prostredníctvom lepšieho rozoznávania kľúčových slov; odporúča intenzívnu medziinštitucionálnu spoluprácu s cieľom prepojiť všetky databázy webových stránok inštitúcií Únie; konštatuje, že sa tým zabezpečí vyššia transparentnosť činností Únie pre všetkých občanov;

Dom európskej histórie

62.  vyjadruje sklamanie nad tým, že práce na budove Eastman, ktorá bude sídlom Domu európskej histórie, sa neustále oneskorujú; požaduje vypracovanie plánu komunikácie, projektov spojených s propagáciou a webovou stránkou a marketingového plánu, ktoré budú obsahovať podrobnosti o tom, ako má Dom európskej histórie dosiahnuť dosah na požadovanej úrovni;

63.  pripomína, že práce sa mali dokončiť do konca roku 2014; očakáva, že pôvodne dohodnutý celkový rozpočet na výstavbu projektu bude napriek oneskoreniam dodržaný, a prvá výstava sa otvorí na konci roka 2016;

64.  požaduje prísne odlíšenie obsahu od informácií poskytnutých v už existujúcom Parlamentáriu; opätovne upozorňuje na riziko prehnane vysokých následných nákladov, ktoré nie sú v žiadnom prípade úmerné poslaniu zariadenia;

Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu

65.  víta skutočnosť, že Parlamentárium je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií v Bruseli a v roku 2014 ju navštívilo 340 500 návštevníkov (v roku 2013 ich bolo 337 000); zdôrazňuje, že je dôležité informovať belgické orgány o týchto údajoch a súvisiacich prínosoch;

66.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že suma v rozpočtovom riadku pre Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 24 %, pričom počet návštevníkov sa zvýšil len o 1 %;

67.  odporúča, aby členský štát, v ktorom sa zariadenie Parlamentária nachádza, čiastočne financoval jeho zriadenie a prevádzkové náklady;

Cena Lux

68.  berie na vedomie, že výdavky na samotnú filmovú cenu LUX v roku 2014 predstavovali 391 506 EUR, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcich rokoch (v roku 2013 448 000 EUR a v roku 2012 434 421 EUR) a čo pokrývalo úhradu nákladov na oficiálny výber, súťaž vrátane titulkovania do 24 úradných jazykov Únie a tlačové materiály na premietanie v 28 členských štátoch, ako aj na slávnosť udeľovania ceny; pripomína, že reklama a propagácia filmovej ceny LUX spolu so Sacharovovou cenou a právami žien má ukázať oddanosť Európskeho parlamentu spoločným hodnotám, ako sú ľudské práva a solidarita, ako aj jeho záväzok v oblasti kultúrnej a jazykovej rôznorodosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výsledok prieskumu o informovanosti o Cene LUX a jej dosahu, o ktoré požiadal v uznesení o absolutóriu za rok 2013, ešte nie sú k dispozícii; žiada, aby výsledky tejto štúdie boli verejnosti k dispozícii do polovice mája 2016 a aby boli oficiálne predložené Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre kultúru a vzdelávanie;

Generálne riaditeľstvo pre personál

69.  berie na vedomie, že v roku 2014 bolo prijatých 309 úradníkov a dočasných zamestnancov na sekretariát a 8 dočasných zamestnancov bolo prijatých v politických skupinách; berie na vedomie, že k 31. decembru 2014 bolo v Európskom parlamente celkovo zamestnaných 6 040 úradníkov a dočasných zamestnancov, z toho 5 295 v rámci sekretariátu a 745 v politických skupinách; zdôrazňuje, že v roku 2013 boli tieto údaje nasledovné: celkovo 6 105, z toho 5 308 v rámci sekretariátu a 797 v politických skupinách;

70.  požaduje zrozumiteľnejšie kvalifikačné požiadavky pre zamestnancov, najmä v citlivých funkciách, ako napríklad v sekretariátoch výborov alebo v oddelení pre posudzovanie vplyvu ex ante; požaduje preverenie osobitných požiadaviek, pokiaľ ide o ideologickú a politickú neutralitu zamestnancov; žiada, aby boli Európskemu parlamentu predložené kritériá výberu zamestnancov;

71.  upozorňuje na skutočnosť, že Európsky parlament v roku 2014 prijal 114 bývalých dočasných zamestnancov na plenárne schôdze v Štrasburgu ako zmluvných zamestnancov; zdôrazňuje, že rozsudok francúzskeho súdu o týchto dočasných zamestnancoch sám o sebe nemôže byť dôvodom rozhodnutia o ich prijatí podľa služobného poriadku;

72.  zdôrazňuje, že v rámci revízie služobného poriadku v roku 2014 a súčasného VFR k 1. januáru 2014 bolo z plánu pracovných miest vymazaných 67 pracovných miest (66 trvalých a 1 dočasné) s cieľom dosiahnuť 5 % zníženie počtu pracovných miest v období rokov 2013 až 2017, s výnimkou politických skupín;

73.  poukazuje na to, že vďaka predĺženiu pracovného času z 37,5 na 40 hodín týždenne v rámci revízie služobného poriadku sa získalo v prepočte viac ako 350 pracovných miest, čo prakticky kompenzuje znižovanie počtu pracovných miest vo výške 5 % v priebehu niekoľkých rokov dohodnuté v rámci reformy služobného poriadku; vyzýva Európsky parlament, aby predložil transparentnú správu s uvedením ročného plánovaného znižovania pracovných miest a s prihliadnutím na predĺženie pracovného času;

74.  poznamenáva, že podiel žien medzi úradníkmi je naďalej veľmi vysoký a opäť sa zvýšil na 59,2 % na konci roka 2014 v porovnaní s 58,8 % na konci roka 2013; je znepokojený tým, že v administratíve neexistuje rovnosť, keďže podiel žien vo funkcii vedúceho oddelenia je iba 30 %, vo funkcii riaditeľa 34 % a vo funkcii generálneho riaditeľa 18,2 %; požaduje zavedenie plánu rovnakých príležitostí, najmä pokiaľ ide o riadiace pozície, s cieľom čo najskôr napraviť túto nerovnováhu; pripomína, že len 1 z 8 riaditeľov a 9 z 31 vedúcich oddelení, ktorí boli prijatí v roku 2014, sú ženy; domnieva sa, že postup prijímania zamestnancov by mal byť vyvážený; opäť zdôrazňuje, že je potrebné vyrovnanejšie zastúpenie žien vo vyšších riadiacich funkciách;

75.  ľutuje skutočnosť, že Európsky parlament ešte nezverejnil výročné informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli z administratívy Európskeho parlamentu, ani zoznam prípadov možných konfliktov záujmov, ktoré sa riešili, ako sa vyžaduje v článku 16 ods. 4 služobného poriadku;

76.  berie na vedomie, že na konci roka 2014 pracovalo v Európskom parlamente 1 686 (1763 v roku 2013) akreditovaných asistentov poslancov a 4 453 miestnych asistentov malo pracovnú zmluvu s poslancami;

77.  je znepokojený skutočnosťou, že počty miestnych asistentov zamestnaných poslancami sa výrazne líšili – a to medzi 0 až 46 v roku 2014 (oproti 0 až 43 v roku 2013); zdôrazňuje, že 91 poslancov zamestnalo v roku 2014 viac ako 10 miestnych asistentov (v porovnaní s 84 poslancami v roku 2013);

78.  víta skutočnosť, že Predsedníctvo prijalo 26. októbra 2015 nový súbor pravidiel pre riadenie príspevkov na asistentskú výpomoc, sprísnenie požiadaviek na úhradu zmlúv miestnych asistentov, a to prostredníctvom vyčlenenia aspoň 25 % výdavkov na asistentskú výpomoc na pokrytie výdavkov na akreditovaných asistentov;

79.  konštatuje, že na konci roka 2014 tvorili akreditovaní asistenti poslancov 26,7 % zamestnancov Európskeho parlamentu; pripomína, že zmluvy asi 1700 akreditovaných asistentov poslancov zamestnaných počas siedmeho volebného obdobia boli ukončené v júli 2014 a do konca roka 2014 generálne riaditeľstvo pre personál uskutočnilo dôležitú operáciu na prijatie 1 686 akreditovaných asistentov poslancov, ktorí majú pracovať s poslancami počas ôsmeho volebného obdobia;

80.  trvá na tom, že diéty súvisiace s cestami akreditovaných asistentov poslancov do Štrasburgu sú najmenej o 21 % nižšie ako diéty ostatných štatutárnych zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo nevyhovelo požiadavke, ktorú Európsky parlament vyjadril v odseku 74 svojho uznesenia z 29. apríla 2015; opätovne vyzýva Predsedníctvo, aby prijalo potrebné opatrenia na ukončenie tejto nerovnosti a aby diéty akreditovaných asistentov poslancov prispôsobilo diétam ostatných štatutárnych zamestnancov;

81.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo neprijalo žiadne opatrenia nadväzujúce na odsek 71 uznesenia Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015; vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne prijalo potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poradný výbor pre prevenciu šikanovania akreditovaných asistentov poslancov na pracovisku mal vyvážené zloženie a zahŕňal najmenej dvoch zástupcov akreditovaných asistentov poslancov;

82.  s uspokojením berie na vedomie opatrenia prijaté na organizovanie riadenia zmlúv akreditovaných asistentov poslancov v súvislosti so začatím ôsmeho volebného obdobia, a najmä dobré fungovanie aplikácie APA People; domnieva sa však, že na niektoré oddelenia zapojené do procesu prijímania akreditovaných asistentov poslancov sa malo prideliť viac administratívnych zamestnancov, aby sa zabezpečila väčšia rýchlosť a efektívnosť tohto procesu; zdôrazňuje, že ľudské zdroje a technické prostriedky neboli dostatočné na to, aby zabránili oneskoreniam pri podpisovaní zmlúv asistentov a prerušení zmlúv, ani oneskoreniam pri platbách diét a iných príspevkov, a v dôsledku toho aj pri platbách miezd; uznáva však, že tento proces sa v porovnaní s rokom 2009 výrazne zlepšil, a domnieva sa, že Európsky parlament sa musí naďalej snažiť o zvýšenie rýchlosti a efektívnosti postupu prijímania zamestnancov;

83.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby preskúmali riešenia problémov vo vzťahu k akreditovaným asistentom poslancov, ako by mohlo nastať napríklad v prípade oneskorení pri podpisovaní zmlúv na začiatku súčasného volebného obdobia a ukončení zmlúv, ako aj následkov stanovenia skoršieho termínu európskych volieb na požadované minimálne lehoty odvodov atď., a aby zapojili zástupcov akreditovaných asistentov poslancov do hľadania týchto riešení;

84.  berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri prispôsobovaní vzdelávacích kurzov špecifickým potrebám akreditovaných asistentov poslancov; domnieva sa však, že je nevyhnutné pokračovať v tomto úsilí, najmä pokiaľ ide o špecifické vzdelávanie, prispôsobený harmonogram a intenzívne jazykové kurzy, ktoré sa organizujú len v obdobiach, keď si väčšina akreditovaných asistentov poslancov musí čerpať svoju ročnú dovolenku; vyzýva tiež na zohľadňovanie konkrétnej situácie akreditovaných asistentov poslancov pri stanovovaní harmonogramu organizovania činností na zlepšovanie dobrých podmienok na pracovisku (pozornosť), konferencií počas obedovej prestávky atď.;

85.  berie na vedomie hodnotiacu správu o štatúte asistentov vypracovanú Európskym parlamentom a predloženú v júli 2015; vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa sa v praxi obmedzuje len na hodnotenie výsledkov aplikácie APA-People a zdôraznenie niektorých problémov, s ktorými sa administratíva stretáva pri praktickom uplatňovaní štatútu a interných vykonávacích pravidiel; vyjadruje nespokojnosť a rozhodný nesúhlas s niektorými hodnotovými súdmi uvedenými v druhej časti správy; preto sa domnieva, že uskutočnené hodnotenie spĺňa ciele, len pokiaľ ide o aplikáciu APA-People; žiada teda Európsky parlament, aby vykonal celkové a podrobné hodnotenie štatútu a vykonávacích pravidiel do konca tohto roka; uvedené hodnotenie by malo zahŕňať aj všetky aspekty právnej povahy, ktoré spôsobujú ťažkosti, aby sa mohli položiť základy pre zlepšenie, úpravu a reformu jednotlivých pravidiel v blízkej budúcnosti; rovnako žiada, aby sa do tohto procesu zapojili aj oficiálni predstavitelia akreditovaných asistentov poslancov, a to najmä vzhľadom na veľmi pozitívnu úlohu, ktorú zohrali pri prvej revízii;

86.  žiada, aby v záujme transparentnosti výročná správa Európskeho parlamentu zahŕňala činnosti, ktoré organizuje a financuje Výbor zamestnancov z rozpočtu inštitúcie, pričom sa uvedú podrobné informácie o druhoch aktivít, vzniknutých výdavkoch a dodržiavaní riadneho finančného hospodárenia;

87.  požaduje výsledky hodnotenia nástroja na prijímanie akreditovaných asistentov poslancov s názvom APA-PEOPLE, ktorý bol zavedený na začiatku volebného obdobia 2014 – 2019;

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku

88.  zdôrazňuje, že nová strednodobá stratégia v oblasti budov zahŕňa úsilie o nájdenie nových priestorov na uspokojenie potrieb Európskeho parlamentu vo vymedzenom priestore v blízkosti hlavných budov; zdôrazňuje, že viacročné plánovanie renovačných prác by malo vychádzať z realistických a podrobných predpovedí, a to pokiaľ ide o ich finančné parametre aj lehoty; pripomína, že Európsky parlament vlastní 81 % všetkej plochy, ktorú využíva, a že rozpočet musí byť chránený pred nákladmi na renováciu starších budov, čo bude pre Európsky parlament v nadchádzajúcich rokoch veľká výzva;

89.  berie na vedomie, že Európsky parlament na troch pracoviskách využíva budovy s celkovou podlahovou plochou 1,1 milióna m²; považuje za nanajvýš dôležité, aby sa zaviedli vhodné opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti budov Európskeho parlamentu vo vzťahu k zvýšeným nákladom na údržbu;

90.  trvá na absolútnej obozretnosti pred uskutočňovaním ďalších akvizícií budov alebo nájmov a na potrebe pravidelného monitorovania a úprav strategického plánu obsadenosti; domnieva, že koncepcie v strategickom vykonávacom rámci by mali Európskemu parlamentu tiež poskytnúť možnosť znížiť potrebu nových budov, keďže to vedie organizáciu k väčšiemu zameraniu na výsledky a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov; poukazuje na to, že všeobecne dostupné technológie a postupy, napr. telepráca, by mohli tiež prispieť k efektívnejšiemu využitiu času a k tomu, aby bol Európsky parlament šetrnejší k životnému prostrediu;

91.  poznamenáva, že od júna 2014 sa približne 1000 zamestnancov GR IPOL, EXPO a EPRS presťahovalo do budovy Square de Meeûs; pripomína, že toto sťahovanie bolo prvou hlavnou etapou v procese sprístupnenia dodatočných priestorov v hlavných budovách Európskeho parlamentu poslancom; žiada, aby bol informovaný o ďalších krokoch Európskeho parlamentu s konkrétnym harmonogramom ďalšieho sprístupňovania kancelárskych priestorov;

92.  vyzýva administratívu, aby zariadila priestory v hlavných budovách Európskeho parlamentu pre zamestnancov pracujúcich v budove Square de Meeûs vrátane miestnosti na konzultovanie dokumentov s obmedzeným prístupom pre poslancov;

93.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda o spolupráci medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom riadení európskych domov ešte nebola možná; vyzýva obe inštitúcie, aby dosiahli vzájomne prijateľnú dohodu, ktorá ustanoví rámec pre kúpu alebo nájom nehnuteľnosti a zjednoduší administratívne a finančné postupy pri každodennom riadení európskych domov; požaduje, aby v prípade potreby zasiahla politická hierarchia;

94.  považuje renováciu budovy Paul-Henri Spaak vrátane jej rozšírenia a rozšírenia miestností na semináre pre návštevníkov a kancelárskych priestorov pre poslancov Európskeho parlamentu za oneskorené; podporuje plánovanie administratívy, ale zdôrazňuje, že sa musí vykonať na základe aktuálneho počtu poslancov a nie na základe čísel vychádzajúcich z možného a nerealistického rozširovania Únie;

95.  žiada konkrétne plány a odhady nákladov na renovačné práce; žiada väčšiu transparentnosť a zapojenie poslancov do rozhodnutí, ktoré majú rozhodujúci vplyv na administratívne a finančné aspekty inštitúcie; považuje poskytnuté informácie a predchádzajúce dohody uzatvorené na úrovni konferencie predsedov a Predsedníctva za nedostatočné; požaduje, aby všetky strategické dokumenty týkajúce sa organizácie a budúceho rozvoja Európskeho parlamentu boli distribuované všetkým jeho poslancom;

96.  vyjadruje znepokojenie nad návrhom internalizovať dopravnú službu a nad súvisiacimi dodatočnými nákladmi, ktoré predstavujú zvýšenie o viac ako 50 % v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016;

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie a generálne riaditeľstvo pre preklad

97.  konštatuje, že kalkulácie Európskeho parlamentu ukázali, že interní tlmočníci strávili pri poskytovaní tlmočníckych služieb v kabínach v roku 2014 v priemere 10,7 hodín za týždeň; poukazuje však na to, že hodiny odpracované v kabíne sú iba časťou tlmočníckej práce, ktorá zahŕňa aj prípravu schôdzí, štúdium jazykov a rozvoj jazykových znalostí, pohotovostné služby, tematické a iné špecializované školenia; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol ukazovatele na meranie všetkých činností vykonávaných tlmočníkmi; vyjadruje poľutovanie nad rozptylom v zabezpečovaní tlmočníckych úloh jednotlivými tlmočníkmi v rozpätí od 6 do 16 hodín za týždeň v priemere za rok, čo vedie k rozdielnemu pracovnému zaťaženiu niektorých tlmočníkov; uznáva, že rok 2014 nebol typickým rokom pre výpočet objemu parlamentnej činnosti, lebo bol volebným rokom;

98.  so znepokojením konštatuje, že metóda výpočtu týkajúca sa štatistík nebola vysvetlená, a vyzýva administratívu, aby lepšie komunikovala svoje postupy s príslušnými zástupcami tlmočníkov;

99.  vyzýva administratívu, aby vylúčila dovolenku a pracovné voľno zo zdravotných dôvodov z výpočtu priemeru hodín, ktoré tlmočníci strávia v tlmočníckej kabíne;

100.  pripomína význam viacjazyčnosti pre demokratickú legitímnosť inštitúcie; víta skutočnosť, že v dôsledku politiky viacjazyčnosti efektívne využívajúcej zdroje, ktorú Predsedníctvo prijalo v roku 2011, a následných organizačných reforiem, sa v oblasti tlmočenia dosiahli značné úspory na strane výdavkov v rozpočtových riadkoch; žiada, aby pracovné podmienky obsahovali ustanovenia, ktoré súčasne zabezpečia kvalitu tlmočenia a zdravie tlmočníkov; budú tiež uspokojovať požiadavky plynúce zo zmien parlamentnej činnosti a nutnosti zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov; žiada generálneho tajomníka, aby pokračoval v úsilí o užšiu spoluprácu s tlmočníkmi;

101.  trvá na tom, že v tejto oblasti sa ešte dajú dosiahnuť úspory, a to najmä zlepšením efektívnosti služieb, ktorej v súčasnosti bránia pravidlá z roku 2005, ktoré už nie sú zlučiteľné so súčasnou štruktúrou zasadnutí inštitúcie; požaduje vypracovanie posúdenia, či by bolo možné dosiahnuť vyššiu efektivitu aj v administratívnych podporných útvaroch GR INTE;

102.  požaduje preskúmanie s cieľom posúdiť, či je aj počas dní hlavnej činnosti Európskeho parlamentu zabezpečená prítomnosť vhodného počtu interných tlmočníkov;

103.  vyzýva Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie, aby prijalo všetky potrebné riadiace opatrenia na zlepšenie IT nástrojov a technickej podpory pre tlmočníkov, aby boli na rovnakej úrovni ako v Komisii, aby sa zvýšila produktivita, pokiaľ ide o tlmočenia, aby sa zosúladila pracovná záťaž jednotlivých tlmočníkov, aby sa zabezpečilo, že stáli tlmočníci sú prítomní a k dispozícii počas dní hlavných činností Európskeho parlamentu, pričom budú plne zohľadnené ich sociálne práva; ďalej žiada generálneho tajomníka, aby predložil novú koncepciu s cieľom zabezpečiť efektivitu a nákladovú efektívnosť pri využívaní zamestnancov, pričom táto koncepcia by bola výsledkom dohody s tlmočníkmi;

104.  domnieva sa, že zlepšením poskytovania tlmočníckych služieb, najmä spoločne s Komisiou a v rámci inštitucionálnej spolupráce, by sa zvýšila efektívnosť využívania týchto služieb;

105.  je znepokojený skutočnosťou, že zodpovednosť za organizovanie a riadenie konferencií majú rôzne GR;

Generálne riaditeľstvo pre financie

Cestovná kancelária

106.  víta skutočnosť, že cestovná kancelária účinne uplatňuje pokyny GR FINS, aby sa snažila vyhľadať tie najlepšie ceny; ďalej povzbudzuje cestovnú kanceláriu, aby viac porovnávala jednotlivé ponuky a usilovala sa o dohodu s veľkými leteckými spoločnosťami s cieľom zvýšiť flexibilitu a znížiť ceny a súčasne zachovať možnosť meniť a rušiť rezervácie; vyzýva ju, aby pri rezerváciách aktívne hľadala lacnejšie lístky a ponuky a vo všeobecnosti ponúkala konkurenčnejšie ceny, pričom zohľadní všetky letecké spoločnosti; vyzýva GR FINS, aby vypracovalo prieskum medzi užívateľmi o úrovni spokojnosti so službami cestovnej kancelárie s cieľom určiť oblasti, ktoré sa môžu zlepšiť;

107.  berie na vedomie problémy spojené s riešením žiadostí v súvislosti s organizovaním ciest v prípade inštitúcie o veľkosti Európskeho parlamentu a s úlohami, ktoré plní, ako aj s osobitosťami (flexibilnosť, rušenia na poslednú chvíľu), ktoré sú typické pre povahu jeho práce;

108.  vyzýva GR FINS, aby v úzkej spolupráci s GR SAFE a GR COMM prehodnotili pohotovostné plány pre núdzové situácie na lepšie riešenie nových bezpečnostných hrozieb, najmä v prípade služobných ciest medzi jednotlivými pracoviskami inštitúcie;

Dobrovoľný dôchodkový fond

109.  konštatuje, že v dobrovoľnom dôchodkovom fonde sa zvýšil do konca roka 2014 odhadovaný poistno-matematický deficit, vypočítaný na základe aktív fondu, na 270,3 milióna EUR (v roku 2013: 207,9 milióna EUR); zdôrazňuje, že to vyvoláva obavy v súvislosti s predčasným spotrebovaním kapitálu fondu;

110.  upozorňuje, že plánované budúce záväzky fondu sú rozložené na niekoľko desaťročí; vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo možnosti, ako zlepšiť likviditu fondu;

111.  žiada, aby boli výsledky externého hodnotenia, ktoré Európsky parlament požadoval vo svojom vyššie uvedenom uznesení o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, bezodkladne predložené; považuje predovšetkým predstavenstvo dobrovoľného dôchodkového fondu za zodpovedné za rozsah deficitu fondu; žiada, aby sa prijala jedna koncepcia súkromného dôchodkového fondu na zníženie objemu záväzkov tohto fondu; vyzýva Predsedníctvo, aby bezodkladne po získaní externého hodnotenia predložilo návrh komplexného akčného plánu týkajúceho sa povinností Európskeho parlamentu; považuje za potrebné znížiť dôchodkové dávky pre zúčastnených členov fondu;

112.  vyzýva Predsedníctvo, aby čo najskôr vypracovalo posudok aktuálnej situácie v dôchodkovom fonde;

Asistentská výpomoc

113.  víta nové, prísnejšie pravidlá vzťahujúce sa na miestnych asistentov a poskytovateľov služieb; poznamenáva, že niektoré z bodov nových pravidiel sú nejasné a sú dôvodom nesprávnej interpretácie; požaduje ich podrobnejšie vysvetlenie, najmä pokiaľ ide vedľajšie činnosti miestnych asistentov a poskytovateľov služieb; zdôrazňuje, že obe skupiny by mali byť veľmi prísne kontrolované;

114.  víta zriadenie elektronického portálu poslancov (e-Portal); považuje ho za nákladovo efektívny a účinný nástroj na revidovanie financií v súlade s politikou bezpapierového Európskeho parlamentu; vyzýva GR FINS, aby aktívne presadzovalo jeho používanie medzi všetkými poslancami EP;

Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu

115.  konštatuje, že politika Európskeho parlamentu v oblasti informačnej bezpečnosti si vyžaduje koordinovanú a harmonizovanú bezpečnostnú stratégiu na úrovni celej inštitúcie;

116.  žiada posilniť systémy pre bezpečnosť informácií v záujme ochrany informácií pred neoprávneným prístupom pri súčasnom zabezpečení zverejňovania, ako aj v záujme ich ochrany pred narušením, zmenou alebo zničením, a to s cieľom zaistiť ich celistvosť, dôvernosť a dostupnosť;

117.  vyzýva na vytvorenie systému rýchleho varovania v núdzových situáciách, ktorý by GR ITEC v spolupráci s GR SAFE umožnil informovať urýchlene prostredníctvom SMS správ alebo e-mailu poslancov a zamestnancov, ktorí si zvolia účasť na takomto komunikačnom zozname, ktorý sa použije v prípade konkrétnych naliehavých bezpečnostných situácií;

118.  berie na vedomie, že externý audit informačných a komunikačných technológií (IKT) vykonala nezávislá tretia strana na základe požiadavky z udeľovania absolutória za rok 2013; berie tiež na vedomie, že cieľom tohto auditu bolo posúdiť kapacity Európskeho parlamentu v oblasti bezpečnosti IKT a potenciálne vystavenie jeho systémov kybernetickým hrozbám s cieľom vypracovať plán zlepšenia bezpečnosti IKT vrátane navrhnutého plánu zlepšenia celkovej úrovne bezpečnosti Európskeho parlamentu; žiada prijať nariadenie o kybernetickej bezpečnosti s cieľom zaručiť, aby Európsky parlament mohol účinne chrániť svoje informačné systémy, ako aj zaistiť bezpečnosť poslancov pred počítačovými útokmi;

119.  je znepokojený tým, že hodnotenie bezpečnostnej organizácie, vyspelosti a kapacít IKT Európskeho parlamentu, ktoré prebehlo v súlade s normami ISO 27002: 2013 a najlepšími medzinárodnými postupmi, preukázalo pomerne nízku úroveň vyspelosti organizačnej bezpečnosti;

120.  požaduje pravidelné záťažové testy bezpečnostných systémov Európskeho parlamentu v oblasti IKT;

121.  konštatuje, že Predsedníctvo prijalo bezpečnostnú politiku systémov IKT na svojej schôdzi 7. septembra 2015; zdôrazňuje naliehavosť zavedenia oveľa robustnejšej bezpečnostnej politiky v oblasti IKT v súlade s plánom celkovej informačnej bezpečnostnej stratégie Európskeho parlamentu;

Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu

122.  berie na vedomie, že internalizácia bezpečnostných služieb bola v nadväznosti na prijatie koncepcie celkovej bezpečnosti dokončená v decembri 2014 v Bruseli a 1. júla 2015 v Štrasburgu; zdôrazňuje, že vzhľadom na nedávnu bezpečnostnú situáciu by sa mali realizovať ďalšie bezpečnostné opatrenia a naliehavá revízia celkovej koncepcie bezpečnosti, ktorú Predsedníctvo prijalo v roku 2011;

123.  vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o rôzne prístupy prijaté orgánmi v Bruseli a Štrasburgu týkajúce sa bezpečnosti parlamentných priestorov; považuje za nevyhnutné, aby sa s cieľom posilniť bezpečnostný priestor v okolí budov Európskeho parlamentu úzko spolupracovalo s belgickými, francúzskymi a luxemburskými orgánmi;

124.  požaduje účinné previerky všetkých bezpečnostných pracovníkov s cieľom zabezpečiť ich spôsobilosť na plnenie svojich úloh tak z hľadiska spoľahlivosti, ako aj z hľadiska úrovne odbornej kvalifikácie;

125.  trvá na tom, že posilnenie bezpečnosti budov Európskeho parlamentu a ich bezprostredného okolia má byť najvyššou prioritou; považuje za potrebné, vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu, zabezpečiť vhodné vybavenie a pracovné podmienky pre bezpečnostných pracovníkov;

126.  požaduje revíziu prijímania bezpečnostných opatrení a lepšiu kontrolu na vstupoch do parkovísk Európskeho parlamentu prostredníctvom automatického rozoznávania poznávacích značiek; žiada zavedenie centrálneho vonkajšieho kontrolného bodu na kontrolu všetkých externých poskytovateľov služieb vstupujúcich do budov Európskeho parlamentu;

127.  pripomína incidenty týkajúce sa krádeží v kanceláriách poslancov Európskeho parlamentu; vyzýva GR INLO a GR SAFE, aby zabezpečili väčšiu bezpečnosť a transparentnosť v súvislosti s dodávateľmi a zamestnancami údržby, ktorí majú prístup do kancelárií;

128.  považuje za zásadné, aby boli zavedené dôkladné kontroly pred prijatím do zamestnania, záväzné postupy upravujúce odchod zamestnancov, vhodné bezpečnostné riadiace štruktúry a zodpovedajúca odborná príprava v oblasti krízového riadenia;

129.  pripomína incident zo 7. októbra 2014 s kurdskými protestujúcimi; požaduje, aby sa uskutočnilo komplexné a dôverné posúdenie bezpečnostných služieb Európskeho parlamentu; ako prvý krok víta vytvorenie skupiny na vysokej úrovni zloženej zo zástupcov Európskeho parlamentu, Komisie, Rady a belgického štátu s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti; vyzýva na ďalšiu spoluprácu s vnútroštátnymi a medzinárodnými bezpečnostnými službami;

130.  trvá na potrebe širšej spolupráce medzi GR SAFE a GR ITEC s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany informačných a komunikačných tokov v Európskom parlamente;

131.  konštatuje, že inštitúcie a orgány Únie pri riešení súčasných bezpečnostných a protiteroristických výziev disponujú rôznymi zdrojmi, riadia sa odlišnými pravidlami a používajú rôzne zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné; domnieva sa, že táto situácia jednak poukazuje na slabé riadenie zdrojov v rámci príslušných administratív (ročný rozpočet Komisie a Európskeho parlamentu na výdavky spojené s bezpečnosťou predstavuje približne 40 miliónov EUR pre každú z nich, pričom Rada má približne 15 miliónov EUR a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) viac než 5 miliónov EUR len na bezpečnosť pre ústredie v Bruseli), a jednak môže zvýšiť zraniteľnosť inštitúcií Únie;

132.  je znepokojený súčasným bezpečnostným prostredím, v ktorom sa vážna hrozba teroristických útokov rozšírila do celej Európy aj mimo nej, najmä od koordinovaných útokov v Bruseli a Paríži a v súvislosti so zmareným útokom vo vlaku Thalys; vyzýva všetky inštitúcie Únie, aby aktívne podporovali posilnenú vzájomnú spoluprácu, ako aj spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi hostiteľských krajín, v ktorých sídlia, majú kancelárie alebo delegácie, alebo plnia svoje úlohy;

133.  nalieha na generálneho tajomníka, ako aj príslušné administratívne orgány Komisie, Rady, ESVČ a parlamentné výbory, aby preskúmali možnosti vytvorenia spoločnej medziinštitucionálnej bezpečnostnej politiky vrátane akčného plánu na rozvoj spoločných prvkov, ako sú aktíva a metodiky v oblasti posudzovania rizika, zamestnanci a prostriedky na ochranu príslušných politických orgánov a významných hostí, osnovy na školenia a zdroje pre bezpečnostných pracovníkov, zariadenia a technológie na kontrolu prístupu, kybernetická a komunikačná bezpečnosť, ako aj špecializované riadenie zdrojov, čo by malo byť v synergii s príslušnými orgánmi hostiteľských krajín, v ktorých má Únia hlavné sídla, externé kancelárie a delegácie;

Európsky parlament šetrný k životnému prostrediu

134.  víta pozitívne závery auditu vykonaného Európskym dvorom audítorov v roku 2013 a 2014, ktorý poukázal na to, že zo 14 kontrolovaných európskych inštitúcií je Európsky parlament tou, ktorá vypracovala najambicióznejšiu stratégiu v oblasti znižovania emisií CO2;

135.  upriamuje pozornosť na skutočnosť, že videokonferencie a telepráca môžu prispievať k efektívnejšiemu využívaniu času a k lepšiemu rešpektovaniu životného prostredia, čím sa znížia administratívne a cestovné náklady;

136.  zdôrazňuje potrebu zavedenia zeleného verejného obstarávania vzťahujúce sa na všetky zákazky a výzvy na predkladanie ponúk; požaduje ambiciózne záväzné ciele pre ekologické zmluvy, a to najmä v oblastiach potravín a stravovania, vozidiel a dopravy, hygienického a vodného vybavenia, papiera, nakladania s odpadom, IT a zobrazovacieho vybavenia, osvetlenia, upratovania a nábytku;

Zelené verejné obstarávanie a EMAS

137.  vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval plán na zníženie počtu debien, ktoré sú potrebné na parlamentné cesty; navrhuje, aby sa zaviedol „systém jedálne na požiadanie“ alebo „systém spoločnej jedálne“, čím by sa mohli znížiť finančné náklady a emisná stopa;

138.  víta dodatočné opatrenia na kompenzáciu neodvrátiteľných emisií; vyzýva Európsky parlament, aby vypracoval ďalšie politiky kompenzácie CO2;

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

139.  konštatuje, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2014 do rozpočtovej položky 4 0 0 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa využili takto:

Skupina

Prvý polrok 2014

Druhý polrok 2014

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky*

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia (2015)

EPP

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1287

Nezaradení poslanci

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Spolu

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

* všetky sumy v tisícoch EUR

Európske politické strany a európske politické nadácie

140.  konštatuje, že v roku 2014 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 2 využili takto(10):

Strana

Skratka

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata príjmov

Európska ľudová strana

EPP

2.126

9.327

13.605

85%

345

Strana európskych socialistov

PES

1.083

5.297

7.864

85%

78

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

759

2.813

3.582

85%

173

Európska strana zelených

EGP

575

1.918

2.493

84%

50

Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov

AECR

373

1.943

2.376

85%

0

Strana európskej ľavice

EL

282

1.219

1.501

85%

54

Európska demokratická strana

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

EUDemokrati

EUD

49

274

340

85%

0

Európska slobodná aliancia

EFA

126

526

708

85%

0

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

73

388

475

85%

4

Európska aliancia za slobodu

EAF

93

521

614

84%

-3

Európska aliancia národných hnutí

AEMN

117

363

480

85%

37

Hnutie za Európu slobôd a demokracie

MELD

124

635

941

85%

5

Spolu

 

5.903

25.789

35.709

85%

756

(*) všetky sumy v tisícoch EUR

141.  konštatuje, že v roku 2014 sa rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 3 využili takto(11):

Nadácia

Skratka

Pridružená k skupine

Vlastné zdroje*

Grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

 

Centrum pre európske štúdie

WMCES

EPP

831

4.203

5.034

85%

 

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PES

636

3.087

3.723

85%

 

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

169

941

1.110

85%

 

Zelená európska nadácia

GEF

EGP

174

914

1.088

85%

 

Transform Europe

TE

EL

111

587

698

85%

 

Inštitút európskych demokratov

IED

PDE

43

265

308

85%

 

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

EFA

48

216

264

85%

 

Nový smer – Nadácia pre európsku reformu

ND

AECR

195

915

1.110

85%

 

Európska nadácia za slobodu

EFF

EAF

45

244

289

85%

 

Organizácia pre európsku medzištátnu spoluprácu

OEIC

EUD

21

135

156

85%

 

Kresťanská politická nadácia pre Európu

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

 

Nadácia za Európu slobôd a demokracie

FELD

MELD

62

271

333

85%

 

Európske identity a tradície

ITE

AEMN

42

174

216

85%

 

Spolu

 

 

2.414

12.139

14.553

85%

 

(*) všetky sumy v tisícoch EUR.

 

-

2.229

11.325

13.554

85%

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 247, 28.7.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) PE 422.541/Bur.
(9) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel I - Európsky parlament (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 3).
(10) Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.
(11) Zdroj: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) a PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) bod 12.


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
PDF 344kWORD 93k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (2015/2156(DEC))
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidované ročné účtovné závierky Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0101/2016),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (2015/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0101/2016),

A.  keďže transparentnosť a kontrola verejných účtov sú všeobecné demokratické zásady, od ktorých sa Únia nemôže odchýliť;

B.  keďže postup udelenia absolutória je súčasťou koncepcie reprezentatívnej demokracie;

C.  keďže podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Európsky parlament výlučnú zodpovednosť za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

D.  keďže rozpočet Rady je oddielom rozpočtu Európskej únie;

E.  keďže podľa článku 319 ods. 2 ZFEÚ musí Komisia predkladať Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie týkajúce sa plnenia výdavkov a fungovania systémov finančnej kontroly;

F.  keďže podľa článku 335 ZFEÚ má každá inštitúcia Únie administratívnu autonómiu a podľa článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách”) je každá inštitúcia zodpovedná za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

G.  keďže bez potrebných informácií by Európsky parlament nedokázal prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

H.  keďže právni a akademickí experti na seminári organizovanom Európskym parlamentom o práve Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium Rade 27. septembra 2012 súhlasili s tým, že Európsky parlament má právo na informácie;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo výročnej správe za rok 2014 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami rokovaní Európskej rady a Rady sa zistilo niekoľko malých chýb týkajúcich sa výpočtu nákladov na zamestnancov a vyskytli sa niektoré nedostatky v správe rodinných prídavkov;

3.  vyzýva Európsku radu a Radu, aby zlepšili riadenie zistených nedostatkov a napravili chyby, ktoré zistil Dvor audítorov;

4.  konštatuje, že v roku 2014 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR v roku 2013) a miera plnenia dosiahla úroveň 91,3 %; berie na vedomie zvýšenie miery využitia v roku 2014;

5.  berie na vedomie zníženie rozpočtu Rady na rok 2014 o 1,3 milióna EUR (-0,2 %);

6.  je naďalej znepokojený vysokou mierou nevyčerpaných prostriedkov, ktorá sa týka takmer všetkých kategórií; pripomína svoju požiadavku na vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v záujme zlepšenia rozpočtového plánovania;

7.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokou sumou rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015, najmä prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosti, prístroje a zariadenie; je pevne presvedčený, že opakovaný trend prenosu rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadami ročnej platnosti rozpočtu a riadneho finančného hospodárenia uvedenými v nariadení o rozpočtových pravidlách;

8.  domnieva sa, že prevodom vysokých súm vykonávaným Radou v rámci rozpočtových riadkov by sa dalo predchádzať lepším rozpočtovým plánovaním;

9.  opätovne zdôrazňuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by mali byť oddelené, aby sa zlepšila transparentnosť finančného hospodárenia inštitúcií a zvýšila zodpovednosť oboch inštitúcií;

10.  trvá na tom, že Rada musí byť zodpovedná a transparentná rovnako ako ostatné inštitúcie a vyzýva Radu, aby sa pripojila k registru transparentnosti Únie;

11.  pripomína svoju výzvu Európskej rade a Rade, aby Európskemu parlamentu predkladali výročnú správu o činnosti spolu s úplným prehľadom všetkých ľudských zdrojov, ktoré majú obe inštitúcie k dispozícii, rozdeleným podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania;

12.  uvádza, že výročné správy inštitúcií a agentúr Únie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie a agentúry Únie, aby do svojich výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

13.  považuje za poľutovaniahodné, že Rada ešte stále neprijala kódex správania; zastáva názor, že všetky inštitúcie a agentúry Únie by sa mali dohodnúť na spoločnom kódexe správania, ktorý je potrebný pre transparentnosť, zodpovednosť a integritu uvedených inštitúcií; vyzýva inštitúcie a orgány Únie, ktoré stále nezaviedli kódex správania, aby takýto dokument čo najskôr vypracovali;

14.  vyzýva Radu, aby bez meškania začala uplatňovať interné pravidlá oznamovania nekalých praktík;

15.  požaduje uverejňovanie presvedčivého vyhlásenia o finančných záujmoch členov Rady na internete;

16.  so znepokojením konštatuje, že v prípade predsedu Európskej rady a členov jeho kabinetu neexistujú pravidlá integrity, vyhlásenia o konfliktoch záujmov ani podrobné životopisné informácie; ďalej konštatuje, že neexistujú žiadne spoločné pravidlá integrity pre zástupcov jednotlivých štátov v Rade; vyzýva Radu, aby zaviedla opatrenia s cieľom napraviť situáciu a informovala o tom orgán udeľujúci absolutórium;

17.  víta návrh nariadenia Rady, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov Únie, ako aj úspory, ktoré sú v tomto nariadení plánované;

18.  vyzýva Radu, aby v rámci svojich štruktúr vypracovala podrobné protikorupčné usmernenia a nezávislé politiky;

19.  so znepokojením konštatuje, že existuje znepokojujúci nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o legislatívny proces, rokovania, pozície členských štátov a stretnutia v rámci Rady; naliehavo vyzýva Radu, aby sprístupnila relevantné dokumenty a zaviedla jasný systém podávania správ, ktorý umožní verejnosti otvoreným a transparentným spôsobom sledovať legislatívne postupy;

20.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti trialógov a zmierovacích zasadnutí; vyzýva Radu, aby systematicky posilňovala transparentnosť a integritu v súvislosti s rokovaniami;

21.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté výborom medziinštitucionálnej dohody pre prekladateľské a tlmočnícke služby pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov všetkých inštitúcií na preklad; víta skutočnosť, že Rada predkladá údaje podľa tejto metodiky;

22.  zdôrazňuje, že jeden z hlavných finančných cieľov generálneho sekretariátu Rady na rok 2014, ktorým bolo odovzdanie budovy Europa do užívania do konca roku 2015, nebol splnený; vyjadruje poľutovanie nad zdržaním a žiada o informácie o finančných dôsledkoch tohto odkladu;

23.  pripomína svoju požiadavku, aby sa k výročnej správe o činnosti Rady pripojila politika v oblasti nehnuteľností, najmä vzhľadom na to, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

Dôvody na odloženie rozhodnutia o udelení absolutória

24.  opakuje, že Rada by mala byť transparentnou a v plnej miere zodpovednou voči občanom Únie v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli zverené, a to tým, že sa plne a v dobrej viere zúčastní na ročnom postupe udeľovania absolutória, tak ako to robia ostatné inštitúcie Únie; v tejto súvislosti sa domnieva, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Radou na základe pracovnej dohody; vyjadruje poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupmi udeľovania absolutória; zdôrazňuje potrebu zlepšiť schopnosť dialógu medzi oboma inštitúciami s cieľom čo najskôr nájsť riešenie, ktoré umožní súlad s mandátom vyplývajúcim zo zmlúv a zodpovednosť voči občanom;

25.  konštatuje, že postup udeľovania absolutória samostatne jednotlivým inštitúciám a orgánom Únie je dlhodobou praxou, ktorá sa zaviedla s cieľom zaručiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie; zdôrazňuje, že to skutočne zaručuje právo a povinnosť Európskeho parlamentu kontrolovať celý rozpočet Únie;

26.  poznamenáva tiež, že Komisia vo svojom liste z 23. januára 2014 vyjadrila názor, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou procesu následných opatrení v súvislosti s poznámkami Európskeho parlamentu vyjadrenými v rámci procesu udeľovania absolutória a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať v záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu postupu udeľovania absolutória v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ a príslušných sekundárnych právnych predpisov;

27.  zdôrazňuje, že Komisia vo svojom liste uvádza aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

28.  pripomína, že každá inštitúcia, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, má autonómiu na plnenie vlastného oddielu rozpočtu podľa článku 55 uvedeného nariadenia; potvrdzuje, že na základe praxe a výkladu súčasných pravidiel a v záujme zachovania transparentnosti a demokratickej zodpovednosti voči daňovníkom Únie Európsky parlament udeľuje absolutórium jednotlivo každej inštitúcii;

29.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ a článkov 55 a 164 až 167 nariadenia o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že uvedené ustanovenia predstavujú dostatočný právny základ pre výkon práva Európskeho parlamentu prijímať samostatné rozhodnutie o absolutóriu týkajúce sa Rady, a to popri jeho práve udeľovať absolutórium Komisii; trvá na tom, že udelenie alebo neudelenie absolutória je právom a povinnosťou Európskeho parlamentu voči občanom Únie;

30.  zdôrazňuje, že od roku 2009 sa Rada odmieta podrobiť postupu udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu, ktorý uskutočňuje Európsky parlament, a to tým, že odmieta poskytovať potrebné informácie, odpovedať na písomné otázky a zúčastňovať sa na vypočutiach a diskusiách o plnení svojho rozpočtu, a že sa v dôsledku toho viac ako 3 miliardy EUR z verejných financií vynaložili bez riadnej kontroly; považuje to za negatívny signál vyslaný občanom Únie;

31.  opakuje, že Európsky parlament bez tejto spolupráce s Radou nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

32.  domnieva sa, že táto situácia predstavuje závažné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv, najmä zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami, a že sa musí rýchlo nájsť riešenie, aby mohol byť celý rozpočet Únie podrobený kontrole; v tejto súvislosti sa tiež odvoláva na článok 15 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán alebo úrad, alebo agentúra Únie zabezpečí transparentnosť svojej práce;

33.  pripomína, že účinnú kontrolu rozpočtu možno vykonávať iba v prípade, ak existuje spolupráca medzi Európskym parlamentom a Radou, pričom medzi hlavné body tejto spolupráce musia patriť oficiálne stretnutia zástupcov Rady a Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, odpovede na otázky členov výboru na základe písomného dotazníka a predkladanie dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podkladový materiál na kontroly rozpočtu na požiadanie;

34.  pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania predložených dokumentov a odpovedí na jeho otázky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament sa opakovane stretáva s problémami pri získavaní odpovedí od Rady;

35.  berie na vedomie list generálneho tajomníka Rady ako odpoveď na pozvanie Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu na účasť na výmene názorov 11. januára 2016; zdôrazňuje, že generálny tajomník v tomto liste nereaguje na pozvanie ani na písomný dotazník zaslaný generálnemu sekretariátu Rady 25. novembra 2015 spolu s otázkami poslancov Európskeho parlamentu, ale iba opakuje pozíciu Rady o výmene finančných informácií, ktorú už v minulosti vyjadrila;

36.  vyjadruje presvedčenie, že postup udelenia absolutória je dôležitým nástrojom demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie;

37.  vyzýva Radu, aby sa zúčastnila na rokovaniach s Európskym parlamentom s cieľom zabezpečiť, aby mohol uplatňovať svoje právo na prístup k informáciám o plnení rozpočtu Rady; domnieva sa, že to zahŕňa povinnosť Rady poskytnúť požadované informácie;

38.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky inštitúcie Únie dodržiavajú rovnaké normy transparentnosti, a domnieva sa, že Rada by mala v tejto súvislosti zabezpečiť zlepšenie;

39.  zastáva názor, že hoci situácia by sa medzičasom mohla zlepšiť lepšou spoluprácou medzi inštitúciami Únie v rámci zmlúv, môže byť nakoniec potrebná revízia zmlúv, aby sa postup udeľovania absolutória stal zrozumiteľnejším v tom zmysle, že Európskemu parlamentu bude výslovne zverená právomoc udeľovať absolutórium všetkým inštitúciám a orgánom samostatne;

40.  vyzýva Komisiu, aby zmenila nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom objasniť ciele postupu udeľovania absolutória a jasne vymedziť sankcie za nedodržanie predpisov; zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť tak, aby sa zabezpečila zodpovednosť inštitúcií Únie s cieľom chrániť finančné záujmy občanov Únie; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by nemali existovať žiadne výnimky.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
PDF 267kWORD 79k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor (2015/2157(DEC))
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0123/2016),

1.  udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Súdnemu dvoru, Európskej rade, Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor (2015/2157(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0123/2016),

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) neboli zistené žiadne významné nedostatky;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že v roku 2014 mal Súdny dvor k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR v roku 2013) a miera plnenia dosiahla 99 %; víta zvýšenie miery využitia v roku 2014 v porovnaní s mierou využitia 96,3 % v roku 2013;

4.  berie na vedomie, že rozpočet Súdneho dvora je čisto administratívny, pričom viac ako 75 % sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a ďalšie náklady;

5.  víta produktivitu súdnej činnosti Súdneho dvora v roku 2014, pričom v danom roku bolo trom súdom predložených 1 691 vecí a 1 685 bolo ukončených;

6.  berie na vedomie, že Súdny dvor v roku 2014 uzavrel 719 vecí (701 uzavretých vecí v roku 2013) a bolo mu predložených 622 nových vecí (699 v roku 2013); víta pozitívne štatistické výsledky a domnieva sa, že výkonnosť možno v budúcnosti zvýšiť;

7.  berie na vedomie, že v roku 2014 Všeobecný súd prijal 912 nových vecí, posudzoval 814 vecí a 1 423 vecí sa prerokúvalo, čo predstavuje všeobecné zvýšenie počtu konaní v porovnaní s rokmi 2012 a 2013;

8.  poukazuje na to, že vytvorenie deviatich dočasných pracovných miest tajomníkov Všeobecného súdu v roku 2014 posilnilo súdny tím, čo zabezpečilo jeho efektívnosť a zvýšenú výkonnosť;

9.  konštatuje, že Súd pre verejnú službu v roku 2014 uzavrel 152 prípadov v porovnaní so 184 prípadmi v roku 2013 a mal 216 neuzavretých prípadov; konštatuje, že v roku 2014 bol Súd pre verejnú službu vo svojej všeobecnej súdnej činnosti menej efektívny;

10.  vyzýva Súdny dvor, aby naďalej zlepšoval využívanie jestvujúcich zdrojov; zastáva názor, že vnútorné reformy vykonané v roku 2014, konkrétne reforma rokovacieho poriadku, ktorým sa riadi činnosť Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu, a rozvoj aplikácií IT na zlepšenie vykonávania postupov a komunikačných činností, prispeli k optimalizácii využívania zdrojov;

11.  víta plán Dvora audítorov vykonať preskúmanie Súdneho dvora s cieľom posúdiť jeho výkonnosť, a to v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu v súvislosti s absolutóriom za rok 2013;

12.  berie na vedomie informácie poskytnuté v januári 2016 o zozname vonkajších činností, ktoré vykonávajú sudcovia, čo bolo požadované počas výmeny názorov vo Výbore pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2014; vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet sudcov, ktorí sa zúčastňujú na rôznych podujatiach, sa neuvádza; žiada o prehľad všetkých vonkajších činností každého sudcu, kde okrem iného patria výučba, prednášky, ostatné podujatia a ich príprava počas pracovnej doby, a nie iba činností, ktoré boli oficiálne povolené; žiada o zverejnenie všetkých zdrojov súvisiacich s vonkajšími činnosťami sudcov, napr. prekladateľských služieb, právnych úradníkov a šoférov;

13.   zastáva názor, že všetky informácie o vonkajších činnostiach každého sudcu by mali byť prístupné širokej verejnosti; žiada, aby boli uvedené informácie uverejnené na webovom sídle Súdneho dvora a začlenené do jeho výročných správ o činnosti;

14.  žiada o zverejnenie vyhlásenia o finančných záujmoch sudcov na webovom sídle Súdneho dvora;

15.  očakáva, že prebiehajúca reforma Všeobecného súdu bude predmetom hodnotenia vplyvu s cieľom potvrdiť, že je primeraná a prináša zjednodušenie súdnej architektúry Súdneho dvora;

16.  s uspokojením berie na vedomie zlepšenia vykonané v aplikácii e-Curia a zvýšený počet členských štátov, ktoré ju začali využívať v roku 2014; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že existujú tri členské štáty, ktoré neboli zahrnuté v zozname používateľov;

17.  vyzýva Súdny dvor, aby ďalej pokročil vo využívaní nových technológií, aby tak bolo možné ďalšie znižovanie počtu papierových kópií, ako aj počtu schôdzí, ktoré si vyžadujú prekladateľov a tlmočníkov, bez narúšania zodpovednosti Súdneho dvora;

18.  berie na vedomie, že činnosť riaditeľstva pre preklad sa považovala za uspokojivú; je presvedčený, že úspory stále možno dosiahnuť vo vzťahu k iným než súdnym dokumentom, uplatňujúc obmedzený režim prekladov;

19.  konštatuje, že Súdny dvor sa zúčastňuje na pracovnej skupine pre kľúčovú medziinštitucionálnu činnosť a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KIAPI), ktorá analyzuje okrem iného náklady na preklady; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Súdny dvor stále neposkytuje údaje podľa harmonizovanej metodiky odsúhlasenej v KIAPI;

20.  opätovne žiada, aby bol program schôdzí Súdneho dvora začlenený ako príloha do jeho výročných správ o činnosti;

21.  konštatuje, že v riadiacich funkciách Súdneho dvora je stále nedostatočný počet žien a žiada, aby sa táto nerovnováha čo najskôr napravila;

22.   domnieva sa, že odpoveď Súdneho dvora na otázku Európskeho parlamentu č. 26 (dôchodky) je neuspokojivá; žiada Súdny dvor o jasnú a podrobnú odpoveď, akú poskytli ostatné inštitúcie; domnieva sa, že Súdny dvor by mal odpovedať na všetky otázky, ktoré mu zašle Európsky parlament, a vyzýva Súdny dvor, aby prejavil úplnú transparentnosť vo veci dôchodkov;

23.  berie na vedomie, že vozový park Súdneho dvora tvorí 75 služobných vozidiel, pričom náklady naň dosiahli 1 168 251 EUR; konštatuje, že platy šoférov v roku 2014 dosiahli 2 434 599 EUR; tieto náklady považuje za mimoriadne vysoké, čo je v rozpore so všeobecným trendom obmedziť v inštitúciách Únie používanie služobných vozidiel; opätovne vyzýva Súdny dvor, aby znížil počet služobných vozidiel pre svojich členov a zamestnancov; zdôrazňuje, že náklady na rozsiahle súkromné služby vodičov hradia daňovníci Únie; odporúča, aby Súdny dvor preskúmal tieto záležitosti v medziinštitucionálnom kontexte, a nalieha naň, aby aktívne presadzoval ekologickú mobilitu;

24.  víta opatrenia prijaté Súdnym dvorom na to, aby bola splnená zásada zeleného verejného obstarávania a podporuje zachovanie tejto stratégie;

25.  s uspokojením berie na vedomie, že politika Súdneho dvora v oblasti budov je pripojená k jeho výročnej správe o činnosti.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
PDF 272kWORD 85k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov (2015/2158(DEC))
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie rozpočtu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov (2015/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2016),

1.  poznamenáva, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov vykonáva nezávislý externý audítor PricewaterhouseCoopers SARL, aby sa zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké uplatňuje Dvor audítorov v súvislosti so subjektmi, ktorých audit vykonáva; berie na vedomie stanovisko audítora, že „finančné výkazy poskytujú pravdivý a reálny obraz o finančnej situácii Dvora audítorov“;

2.  zdôrazňuje, že v roku 2014 mal Dvor audítorov k dispozícii konečné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 133 498 000 EUR (v roku 2013 to bolo 142 761 000 EUR) a že celková miera plnenia rozpočtu dosiahla 98,8 % v porovnaní s 92 % z roku 2013; víta zlepšenú mieru plnenia zníženého rozpočtu;

3.  zdôrazňuje, že rozpočet Dvora audítorov je čisto administratívny, pričom značná časť prostriedkov sa používa na výdavky súvisiace s osobami pracujúcimi v inštitúcii;

4.  uznáva kľúčovú úlohu Dvora audítorov pri zabezpečovaní lepšieho a premyslenejšieho využívania finančných prostriedkov Únie; pripomína, že Dvor audítorov má výborné postavenie na to, aby mohol poskytovať zákonodarcovi a rozpočtovému orgánu cenné stanoviská k výsledkom a výstupom dosiahnutým politikami Únie s cieľom zlepšiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť činností financovaných Úniou;

5.  víta projekt reformy Dvora audítorov, ktorý sa začal koncom roka 2014 s cieľom zjednodušiť proces vykonávania auditov, transformovať Dvor audítorov na organizáciu štruktúrovanú na základe úloh a rozšíriť rozsah činnosti jeho zamestnancov; vyzýva Dvor audítorov, aby na základe uvedenej reformy informoval orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutých cieľoch a zistenom vplyve;

6.  pripomína Dvoru audítorov, že Európsky parlament, Rada a Komisia sa v bode 54 spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram z roku 2012 dohodli, že všetky aspekty takýchto externalizovaných auditov „ostávajú v plnej zodpovednosti EDA, ktorý riadi všetky požadované administratívne a obstarávacie postupy a financuje ich, ako aj všetky ostatné náklady spojené s externalizovanými auditmi, z vlastného rozpočtu“; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil zvýšenie administratívnej záťaže pre decentralizované agentúry; konštatuje so znepokojením, že to viedlo k zvýšeniu administratívnej záťaže o 85 % na viac ako 13 000 hodín v porovnaní s predchádzajúcim auditom, ktorý vykonal Dvor audítorov, čo predstavuje v priemere 3,5 ekvivalentu plného pracovného úväzku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné obstarávanie a správa zmlúv o audite priniesli agentúram viac ako 1 400 hodín dodatočnej práce a že celkové dodatočné výdavky na externé audity vykonávané súkromnými spoločnosťami predstavovali v roku 2014 550 000 EUR; opakuje svoju výzvu Dvoru audítorov, aby sa riadil dohodnutým spoločným prístupom a uzatváral zmluvy s externými audítormi agentúr a platil im, a aby poskytol lepšie usmernenie súkromným audítorom, čím podstatne zníži administratívnu záťaž;

7.  berie s uspokojením na vedomie, že Dvor audítorov plánuje vykonať kontrolu na Súdnom dvore s cieľom posúdiť jeho výkonnosť, a to na základe žiadosti Európskeho parlamentu v jeho uznesení z 29. apríla 2015 o udelení absolutória za rozpočtový rok 2013(6);

8.  na základe tejto dobrej spolupráce žiada Dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o tom, či Komisia využila svoje právomoci v oblasti podpory a kontroly členských štátov pri plnení rozpočtu Únie;

9.  podporuje Dvor audítorov v jeho úsilí o vyčlenenie väčších zdrojov na audity výkonnosti; očakáva, že reorganizácia zamestnancov vykonávajúcich audit podľa úloh umožní Dvoru audítorov flexibilnejšie prideľovanie zdrojov bez toho, aby bolo ohrozené jeho poslanie; domnieva sa, že podľa článku 287 ods. 3 ZFEÚ by sa mala presadzovať užšia spolupráca medzi Dvorom audítorov a vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými úradmi, najmä v oblasti vypracúvania správ o auditoch výkonnosti (pomer medzi kvalitou a cenou) rôznych politík a programov Únie a kontroly spoločného hospodárenia; očakáva konkrétne výsledky v súvislosti s poskytnutím viacročného pracovného programu Dvora audítorov;

10.  berie na vedomie iniciatívu Dvora audítorov zreformovať svoj systém komôr; chcel by o tom vedieť viac;

11.  berie plne na vedomie, že rok 2014 bol pre Dvor audítorov rekordným, pokiaľ ide o výkon; a víta nové prvky ako situačnú správu;

12.  berie na vedomie, že lehoty na vypracovanie osobitných správ sa od roku 2008 skrátili, hoci cieľ, ktorým je lehota v trvaní 18 mesiacov, sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť; zdôrazňuje, že cieľ musí byť realistický, aby nebola ohrozená kvalita správ;

13.  nabáda Dvor audítorov, aby preskúmal vzťah medzi počtom a vhodným načasovaním osobitných správ;

14.  zdôrazňuje, že odporúčania uvedené v osobitných správach sú často nejasné a zastáva názor, že by mali dôsledne upozorňovať na pozitívne a negatívne aspekty vývoja v príslušných krajinách;

15.  konštatuje s uspokojením, že záväzok 5 % zníženia počtu zamestnancov sa realizuje bez toho, aby mal negatívny dosah na politiku Dvora audítorov týkajúcu sa posilňovania svojich služieb v oblasti auditu; vyzýva Dvor audítorov, aby zaistil, aby ďalšie znižovanie neobmedzilo kvalitu jeho správ;

16.  vyzýva Dvor audítorov, aby zabezpečil, aby jeho zamestnanci, a to najmä na manažérskych a riaditeľských pozíciách, neboli vyberaní len na základe zásluh a odborných znalostí, ale aby bola zabezpečená aj geografická rovnováha;

17.  pozitívne hodnotí úsilie, ktoré Dvor audítorov vynaložil na zlepšenie rovnováhy v oblasti rodovej rovnosti medzi svojimi zamestnancami; vyzdvihuje zvýšenie počtu žien – audítoriek a vyjadruje s tým spokojnosť, domnieva sa, že to bude mať nepochybne vplyv aj na počet žien v riadiacich pozíciách v tejto oblasti, a vyjadruje spokojnosť aj s vytvorením siete audítoriek; trvá na tom, že je potrebné pokračovať v práci týmto smerom;

18.  veľmi pozitívne hodnotí úsilie, ktoré Dvor audítorov vynaložil v súvislosti s odborným vzdelávaním svojich audítorov, aby boli riadenie vedomostí a ich aktualizácia účinnejšie; vyjadruje uznanie Dvoru audítorov v súvislosti so spoluprácou s univerzitou v Metz/Nancy pri vytváraní špecializovaného štúdia európskeho auditu a nabáda Dvor audítorov, aby na tento účel nadviazal kontakty aj s inými európskymi univerzitami;

19.  berie na vedomie, že zostatok finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na základe zmluvy uzavretej na účely financovania výstavby budovy K3, sa použije na financovanie modernizácie budovy K2; chcel by vedieť viac o rozsahu týchto prác;

20.  opätovne zdôrazňuje svoju výzvu, aby bola do výročnej správy o činnosti Dvora audítorov zahrnutá jeho politika v oblasti nehnuteľností;

21.  uznáva, že Dvor audítorov vynakladá úsilie na zníženie nákladov na preklady; domnieva sa, že za súčasť stratégie Dvora audítorov na obdobie 2013 – 2017 s cieľom zvyšovať efektívnosť a znižovať náklady by bolo možné považovať uzavretie dohody o spolupráci v oblasti prekladov, ako v prípade dohody, ktorú uzavreli poradné výbory s Európskym parlamentom; žiada Dvor audítorov, aby zvážil zadávanie prekladov subdodávateľom ako ďalší spôsob zníženia nákladov;

22.  uznáva výsledky, ktoré dosiahol Medziinštitucionálny výbor pre prekladateľské a tlmočnícke služby, keď prijal harmonizovanú metodiku, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov na preklady všetkých inštitúcií; víta skutočnosť, že Dvor audítorov poskytuje údaje podľa tejto metodiky;

23.  vyzýva Dvor audítorov, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov vo svojich výročných správach o činnosti uvádzal výsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje, ako aj dôsledky, ktoré z toho vyplynuli;

24.  konštatuje, že vykonanie odporúčaní útvarov pre vnútorný audit týkajúcich sa preskúmania pravidiel uvedených v usmernení pre služobné cesty bolo z technických dôvodov odložené;

25.  berie na vedomie prvé kroky Dvora audítorov smerom k bezpapierovému pracovnému prostrediu; podporuje iniciatívu Dvora audítorov, očakáva avšak, že bude Výboru pre kontrolu rozpočtu naďalej zasielať niekoľko exemplárov svojich správ v papierovej podobe; schvaľuje environmentálnu stratégiu, ktorú Dvor audítorov vykonával doteraz, vrátane jej zamerania na znižovanie jeho spotreby energie, väčšie využívanie videokonferencií, systém na rekuperáciu dažďovej vody a podporu udržateľnej mobility;

26.  víta lepšiu zrozumiteľnosť správ Dvora audítorov v médiách; očakáva, že takéto zlepšenia budú pokračovať;

27.  oceňuje spoluprácu medzi Dvorom audítorov a parlamentným Výborom pre kontrolu rozpočtu a víta skutočnosť, že Dvor audítorov pravidelne poskytuje informácie na žiadosť Európskeho parlamentu.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 123).


Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
PDF 272kWORD 88k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2015/2159(DEC))
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2015/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. novembra 2015, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie sťažnosti 1770/2013/JF proti Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2016),

1.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

2.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 zistil nedostatky v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) v štyroch prípadoch z 15 výberových konaní, ktoré boli hodnotené;

3.  víta skutočnosť, že EHSV v reakcii na poznámky Dvora audítorov vytvoril osobitný podporný útvar pre verejné obstarávanie s cieľom poskytovať podporu riaditeľstvám okrem riaditeľstva pre logistiku, ktoré takýto útvar už má; očakáva, že tento útvar bude v druhej polovici roku 2016 plne funkčný;

4.  konštatuje, že v roku 2014 rozpočet EHSV predstavoval 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR v roku 2013), čo predstavuje zníženie o 1,19 % oproti rozpočtu na rok 2013, pričom miera využitia predstavovala 95,6 %; berie na vedomie zvýšenie miery využitia v roku 2014, vyjadruje však poľutovanie, že nebola dosiahnutá miera 96,8 % z roku 2012;

5.  zdôrazňuje, že rozpočet EHSV je čisto administratívny, pričom významná suma sa používa na výdavky týkajúce sa pracovníkov pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

6.  berie na vedomie nadväzujúce pripomienky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, ktoré sú pripojené k výročnej správe o činnosti EHSV(6);

7.  berie na vedomie, že EHSV v roku 2014 vypracoval menej správ a stanovísk a usporiadal menej schôdzí venovaných legislatívnej činnosti; je však prekvapený vyšším počtom právnych stanovísk, ktoré v tomto období vydalo právne oddelenie; žiada, aby bol informovaný o dôvodoch tohto nárastu;

8.  konštatuje, že 5. februára 2014 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi EHSV a Európskym parlamentom s dvoma prílohami o administratívnej spolupráci a vplyve na rozpočet, ako aj paralelná dohoda medzi Európskym parlamentom a Výborom regiónov s cieľom rozvíjať politickú a administratívnu spoluprácu;

9.  víta reakciu EHSV na žiadosť Európskeho parlamentu vyjadrenú v uvedenom uznesení o absolutóriu za rok 2013, aby sa vypracovalo individuálne hodnotenie vplyvu uvedenej dohody o spolupráci vzhľadom na ľudské zdroje, výdavky, synergie, pridanú hodnotu a kvalitu obsahu;

10.  domnieva sa, že v rámci dohody o spolupráci stále existuje priestor na zlepšenia, najmä pokiaľ ide o politickú stránku; je presvedčený, že Európsky parlament, EHSV a Výbor regiónov sú schopné dosiahnuť ďalšie synergie, ktoré posilnia produktivitu v oblastiach spolupráce na všetkých úrovniach, a žiada, aby sa stanovili konkrétne a podrobné podmienky fungovania útvarov spoločných pre všetky tri inštitúcie; žiada, aby sa uskutočnil prieskum spokojnosti členov EHSV so službami, ktoré poskytuje výskumná služba Európskeho parlamentu; žiada, aby bol naďalej informovaný o ďalších opatreniach v súvislosti s dohodou o spolupráci;

11.  žiada, aby do posúdenia dohody o spolupráci v polovici obdobia bolo zahrnuté podrobné posúdenie úspor a zvýšení rozpočtových nákladov jednotlivých inštitúcií vyplývajúcich z uvedenej dohody;

12.  berie na vedomie, že EHSV zaviedol nové pravidlá úhrady cestovných výdavkov členov založené na skutočných nákladoch, ako to minulý rok požadoval Parlament vo svojom uznesení o udelení absolutória za rok 2013; víta skutočnosť, že systém začal plne fungovať na jeseň roku 2015, na začiatku súčasného nového funkčného obdobia EHSV;

13.  so znepokojením konštatuje, že celková výška náhrad cestovných výdavkov a príspevkov vyplatených príjemcom EHSV bola 17 375 864 EUR; naliehavo vyzýva inštitúcie, aby vytvorili systematickú stratégiu s cieľom výrazne znížiť uvedené výdavky a príspevky;

14.  berie na vedomie, že v rámci dohody o spolupráci z roku 2014 má EHSV kladnú bilanciu vo výške 1 560 000 EUR; so znepokojením berie na vedomie, že v rámci dohody o spolupráci bolo presunutých 36 úradníkov EHSV a 24 úradníkov Výboru regiónov patriacich k prekladateľským službám a väčšinou v takmer dôchodkovom veku, v dôsledku čoho obe inštitúcie dosiahnu významnú úsporu v kapitolách venovaných zamestnancom (platy a dôchodky), zatiaľ čo výdavky Európskeho parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom (dôchodky) horizonte sa výrazne zvýšia;

15.  vyjadruje poľutovanie nad zvýšením nákladov na služobné cesty zamestnancov z 338 366 EUR v roku 2013 na 387 481 EUR v roku 2014 (14,5 %);

16.  vyzýva, aby do výročnej správy o činnosti bol začlenený prehľad zamestnancov na riadiacich pozíciách rozčlenený podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a pozície;

17.  víta, že EHSV a Výbor regiónov úzko spolupracovali na príprave vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík, keďže spoločne využívajú niektoré útvary a zamestnancov; domnieva sa však, že schválenie týchto pravidiel trvalo EHSV príliš dlho; víta však, že pravidlá sa uplatňujú retroaktívne;

18.  konštatuje, že v roku 2014 došlo k miernemu zlepšeniu, pokiaľ ide o počet osôb jedného pohlavia zastúpených v riadiacich pozíciách (40 %; 39 % v roku 2013); vyjadruje však poľutovanie nad tým, že stále existuje nepomer, ktorý nezodpovedá situácii v iných kategóriách; trvá na tom, že je dôležité stanoviť strednodobé ciele, ktoré umožnia dosiahnuť potrebnú rovnováhu, a naliehavo vyzýva, aby sa naďalej aktívne konalo v tomto smere;

19.  víta, že EHSV otvoril osobitný kurz s názvom Etika a integrita s cieľom zlepšiť informovanosť a povedomie o právach a povinnostiach zamestnancov; domnieva sa však, že tento kurz by nemal byť povinný len pre novoprijatých zamestnancov, ale pre všetkých zamestnancov;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz EHSV neprijal všetky opatrenia, o ktoré žiadal Európsky parlament v odseku 24 uvedeného uznesenia o absolutóriu za rok 2013; domnieva sa, že EHSV nekonal tak, ako mal, keď neinformoval Predsedníctvo Európskeho parlamentu, a vlastných členov a zamestnancov o dvoch rozsudkoch Súdneho dvora proti EHSV a namiesto toho zahrnul tieto informácie do iných publikácií všeobecnej povahy; očakáva, že tento typ nedostatkov sa odstráni vypracovaním nových pravidiel týkajúcich sa oznamovateľov a že v tomto konkrétnom prípade sa nedostatky následne budú môcť napraviť retroaktívne;

21.  očakáva, že s uplatňovaním nových pravidiel týkajúcich sa oznamovateľov EHSV okamžite a efektívne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie uznania, rešpektovania a vážnosti oznamovateľov v prípadoch, v ktorých to uznal Súdny dvor pred prijatím uvedených pravidiel; tiež žiada, aby sa prijali opatrenia potrebné na trvalé skoncovanie s útokmi na uvedených oznamovateľov v rozličných publikáciách EHSV;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí, ktorým sa uzatvára vyšetrovanie vyššie uvedenej sťažnosti 1770/2013/JF proti EHSV, uvádza, že EHSV len čiastočne akceptoval návrhy na vyriešenie nesprávneho úradného postupu, ktorého sa dopustil; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EHSV neuznáva existenciu nesprávneho úradného postupu ani rozhodnutie o presunutí sťažovateľa; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EHSV v zásade nesúhlasil s uznaním uvedených chýb, aj keď v praxi prijal niektoré odporúčania ombudsmanky na odškodnenie sťažovateľa za neprávosti, ku ktorým došlo;

23.  berie na vedomie informácie poskytnuté zo strany EHSV v nadväznosti na uvedené uznesenie o absolutóriu za rok 2013 týkajúce sa využívania videokonferencií; žiada, aby bol naďalej informovaný o pokroku dosiahnutom v tejto veci; je presvedčený, že videokonferencie a podobné technológie umožnia, aby EHSV výrazne obmedzil náklady na cesty a schôdze;

24.  konštatuje, že počet schôdzí s použitím videokonferencie sa v porovnaní s rokom 2013 zdvojnásobil; konštatuje, že videokonferencie sa používajú na schôdzach, kde tlmočenie nie je potrebné; nabáda EHSV, aby účinne využíval jazykovú prípravu s cieľom znížiť potrebu tlmočenia, a teda aby jeho činnosť bola účinnejšia a efektívnejšia;

25.  nabáda EHSV, aby posilnil svoju informačnú a komunikačnú politiku, ako aj prítomnosť v sociálnych médiách;

26.  všíma si úsilie EHSV o zvýšenie jeho viditeľnosti pomocou účinnej informačnej a komunikačnej politiky; súhlasí so zameraním na posilnenie medziinštitucionálnej spolupráce v záujme zlepšenia komunikácie a viditeľnosti, ako aj na posilnenie prítomnosti členov inštitúcií na národnej úrovni, a nabáda EHSV, aby naďalej vyvíjal úsilie v tomto smere; v tejto súvislosti uvíta každé ďalšie úsilie, ktoré môže zlepšiť tok informácií, a tým zvýšiť transparentnosť;

27.  s uspokojením si všíma klesajúci trend miery požadovaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb z 5,1 % v roku 2013 na 4,3 % v roku 2014; očakáva, že podmienky dohodnuté v dohode o spolupráci zabezpečia ďalšie zníženie nákladov na tlmočenie;

28.  považuje za prekvapivé, že v porovnaní s rokom 2013 došlo k zníženiu objemu externých prekladov o 1 %; očakáva, že tento trend sa zmení po začatí uplatňovania dohody o spolupráci, ktorá predpokladá vyššiu mieru externalizácie prekladov po presune prekladateľov do Európskeho parlamentu;

29.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté medziinštitucionálnym výborom pre prekladateľské a tlmočnícke služby pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov všetkých inštitúcií na preklad; víta skutočnosť, že EHSV predkladá údaje podľa tejto metodiky;

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2014 došlo k odloženiu jedného významného podujatia; opakuje svoju výzvu EHSV, aby skvalitnil plánovanie vnútorných podujatí;

31.  víta, že do výročnej správy o činnosti boli zahrnuté výsledky a dôsledky prípadov uzavretých Európskym úradom pre boj proti podvodom v roku 2014;

32.  víta, že EHSV rozhodol, že k výročnej správe o činnosti bude priložená jeho politika v oblasti nehnuteľností;

33.  berie na vedomie spoluprácu medzi EHSV a Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o udeľovanie absolutória.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 128).


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
PDF 363kWORD 103k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov (2015/2160(DEC))
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4)vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov (2015/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2016),

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a verejným obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“);

2.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že v roku 2014 predstavoval schválený rozpočet výboru 87 600 000 EUR (v roku 2013 to bolo 87 373 000 EUR), z čoho 86 300 000 EUR boli viazané rozpočtové prostriedky s mierou plnenia 98,5 %; víta zvýšenie miery plnenia v roku 2014;

4.  konštatuje, že cieľ 4 riaditeľstva pre administratívu a financie – „zabezpečiť podmienky na účinnú vnútornú kontrolu a sledovať plnenie nariadení o rozpočtových pravidlách“ – nebol splnený v prípade dvoch z troch ukazovateľov dosahu: miera návratnosti v prípade opráv právnych alebo rozpočtových záväzkov alebo platieb klesla pod cieľové 4 %, pričom počet finančných výnimiek sa v roku 2014 namiesto zníženia o 3 % zvýšil o 6 %;

5.  vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným počtom ohlásených výnimiek: 87 finančných výnimiek a tri administratívne výnimky; zdôrazňuje, že tieto tri administratívne výnimky súviseli s nedodržaním interných postupov; konštatuje, že v roku 2014 sa urobili štyri výnimky (oproti jednej v roku 2013) z pravidiel verejného obstarávania a riadenia zmlúv a že väčšina ohlásených výnimiek (58 z 81) súvisela s neexistenciou alebo nedostatočnosťou právnych záväzkov; žiada o podrobné informácie o tom, prečo došlo k týmto odchýlkam a o aké sumy išlo; požaduje predložiť do konca júna 2016 celkovú správu o nápravných opatreniach, ktoré boli prijaté s cieľom predchádzať podobným situáciám;

6.  berie na vedomie 13 presunov medzi rozpočtovými riadkami počas rozpočtového roka 2014; zastáva názor, že presuny týkajúce sa rozpočtu politických skupín na komunikáciu a tlače Úradného vestníka Európskej únie mohli byť vopred stanovené v pôvodne schválenom rozpočte;

Úspory a administratívne výdavky

7.  zdôrazňuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

8.  konštatuje však, že v roku 2014 bolo len na úhradu príspevkov za cestu a za účasť na schôdzach pre členov a náhradníkov výboru použitých celkom 8 277 556 EUR a ďalších 409 100 EUR na služobné cesty a cestovné výdavky zamestnancov; domnieva sa, že počet služobných ciest je mimoriadne vysoký (787), rovnako ako výdavky na príspevky za cestu a za účasť na schôdzach pre členov; domnieva sa, že služobné cesty členov by mali byť jasne opísané vo výročnej správe o činnosti (ďalej len „AAR“) s podrobne uvedenými výdavkami a analýzou nákladov a prínosov; zdôrazňuje, že informácie o služobných cestách členov sú nejasné, nepresné a neposkytujú jasné číselné údaje; naliehavo vyzýva výbor, aby do svojich AAR vždy zahŕňal údaje o služobných cestách členov;

9.  považuje celkovú sumu 9 594 089 EUR, ktorú výbor vyplatil za výdavky na prenájom v roku 2014 (externým prenajímateľom) za príliš vysokú; pripomína, že aj po odčítaní príspevku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) vo výške 1 181 382 EUR je čistá suma, ktorú výbor vyplatil, vyššia ako účtovný podiel uvedených platieb za prenájom, pričom rozdiel je vykázaný ako výdavky na budovy (852 464 EUR); zdôrazňuje, že väčšina záväzkov výboru vyplýva z transakcií súvisiacich s prenajatými budovami (95,6 % v roku 2014) a že dlh spojený s finančným lízingom na konci roku 2014 predstavoval 65 051 695 EUR; vyzýva výbor, aby spoločne s Európskym parlamentom a Komisiou určil riešenia (napr. široké spoločné využívanie budov, rokovacích a konferenčných miestností) na zníženie nákladov;

10.  žiada, aby politika výboru v oblasti nehnuteľností tvorila prílohu AAR, najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli príliš vysoké;

11.  berie na vedomie úspory uskutočnené v oblasti tlmočníckych služieb; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v AAR výboru neboli uvedené podrobné informácie o miere využitia a rušenia tlmočníckych služieb; požaduje zahrnutie uvedených údajov do AAR výboru za rok 2015;

12.  s uspokojením konštatuje, že výbor do svojej AAR za rok 2013 začlenil informácie o nevyužitých tlmočníckych službách; považuje za pozitívne, že miera nevyužitých tlmočníckych služieb v roku 2013 klesla na 2,51 % oproti 3,23 % v roku 2012, a domnieva sa, že ju stále možno znížiť; vyzýva výbor, aby lepšie plánoval svoje zasadnutia;

13.  berie na vedomie, že výbor vo väčšej miere využíval videokonferencie; vyjadruje však poľutovanie nad oneskoreným zavedením prenosných videokonferenčných zariadení a žiada, aby bol v AAR výboru za rok 2015 informovaný o príslušnom vývoji v tejto súvislosti; na základe informácií výboru berie na vedomie, že videokonferenčný nástroj sa používa na schôdzach, kde tlmočenie nie je potrebné; nabáda výbor, aby účinne využíval jazykovú odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť, aby bolo potrebného menej tlmočenia, čím sa zabezpečí účinnejšia a efektívnejšia práca výboru; vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium aktualizované informácie o tejto oblasti;

14.  naliehavo vyzýva na široké využívanie videokonferencií a všetkých súvisiacich nástrojov s cieľom výrazne znížiť náklady; nerozumie tomu, akú pridanú hodnotu má taký vysoký počet služobných ciest do Grécka (77) a Talianska (125) pre občanov týchto krajín alebo iných občanov Únie;

Spolupráca a dohody

15.  víta prijatie Charty viacúrovňového riadenia v Európe v roku 2014, ktorá bola zavedená v snahe rozvíjať nové formy dialógu a partnerstva medzi všetkými verejnými orgánmi v rámci Únie s cieľom optimalizovať verejné politiky, verejné výdavky a zlepšiť uskutočňovanie politík; žiada o informácie o stratégii a výsledkoch tohto projektu;

16.  konštatuje, že 5. februára 2014 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Európskym parlamentom, výborom a EHSV s cieľom rozvíjať politickú spoluprácu; konštatuje, že bola schválená aj príloha o administratívnej spolupráci;

17.  domnieva sa, že ešte stále existujú možnosti zlepšenia spolupráce medzi Európskym parlamentom a výborom na základe dohody o spolupráci, najmä pokiaľ ide o politické aspekty; vyzýva obe inštitúcie, aby preskúmali, či možno nájsť ďalšie synergie, ktoré posilnia produktivitu v oblastiach, ktoré pokrýva dohoda o spolupráci, a žiada, aby bol informovaný o vývoji v tejto oblasti; žiada, aby sa vypracovali konkrétne a podrobné ustanovenia o fungovaní spoločných služieb Európskeho parlamentu, výboru a EHSV;

18.  požaduje uskutočnenie prieskumu spokojnosti členov výboru so službami, ktoré im poskytuje výskumná služba Európskeho parlamentu; žiada, aby bol naďalej informovaný o vývoji v súvislosti s dohodou;

19.  žiada, aby sa do posúdenia v polovici trvania zahrnul za každú inštitúciu podrobný prehľad rozpočtových úspor a zvýšených rozpočtových nákladov vyplývajúcich z dohody o spolupráci;

20.  konštatuje, že v rámci dohody o spolupráci mali výbor a EHSV v roku 2014 kladnú rozpočtovú bilanciu; so znepokojením konštatuje, že v rámci tejto dohody sa presunulo 24 úradníkov výboru a 36 úradníkov EHSV, všetko z prekladateľských služieb a väčšinou veľmi krátko pred dôchodkovým vekom, čo pre obe inštitúcie znamená výrazné úspory v kapitolách venovaných výdavkom na zamestnancov (mzdy a dôchodky) na úkor výrazného zvýšenia výdavkov Európskeho parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom horizonte (dôchodky);

21.  berie na vedomie skutočnosť, že nová bilaterálna dohoda o administratívnej spolupráci medzi výborom a EHSV bola podpísaná v roku 2015; žiada, aby bol v rámci strednodobého hodnotenia informovaný o tejto dvojstrannej spolupráci;

22.  berie na vedomie spoluprácu medzi výborom a Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o postup udeľovania absolutória;

Riadenie ľudských zdrojov

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol splnený cieľ 2 riaditeľstva pre preklad – „zlepšiť pracovné metódy a optimalizovať riadenie ľudských a finančných zdrojov“; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nízkou mierou plnenia v rozpočtovom riadku 1 4 2 0 (externé zabezpečovanie prekladu a prekladateľské nástroje); osobitne konštatuje, že miera plnenia rozpočtu v prípade viacerých riadkov týkajúcich sa prekladu bola o dosť nižšia ako priemer za predchádzajúce roky;

24.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté medziinštitucionálnym výborom pre preklad a tlmočenie pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov na preklad vo všetkých inštitúciách; víta skutočnosť, že výbor predkladá údaje podľa tejto metodiky;

25.  berie na vedomie, že vo výbore je vo vedúcich funkciách naďalej nedostatok žien; vyzýva na vypracovanie plánu rovnakých príležitostí, pokiaľ ide o obsadzovanie riadiacich funkcií, s cieľom čo najskôr napraviť túto nevyváženosť;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že menej ako 35 % riadiacich pracovníkov sú ženy, keďže ženy tvoria viac než 60 % pracovníkov; preto zdôrazňuje, že ženy zastávajú iba 28 % vyšších riadiacich funkcií; vyzýva výbor, aby napravil túto nevyváženú situáciu týkajúcu sa žien;

Verejné obstarávanie a riadenie zákaziek

27.  zdôrazňuje, že výbor pre audit uskutočnil analýzu súčasných postupov výboru v oblasti verejného obstarávania a vydal odporúčania týkajúce sa zlepšenia finančných postupov, ako aj 15 opatrení na posilnenie systémov kontroly; žiada, aby mu do konca júna 2016 boli poskytnuté podrobné informácie o skupine pre zabezpečovanie kvality verejného obstarávania a jej efektivite, ako aj opis odporúčaní výboru pre audit v tejto oblasti a informácie o ich plnení;

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet výnimiek z pravidiel verejného obstarávania a riadenia zákaziek sa z 1 v roku 2013 zvýšil na 4 v roku 2014; konštatuje, že jedna výnimka bola spôsobená procesnou chybou v spoločnom postupe výboru a Európskeho parlamentu v oblasti kontinuity IT služieb; vyzýva výbor, aby prijal potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa takáto situácia nezopakovala; žiada výbor, aby sa bezodkladne zaoberal pretrvávajúcim problémom všetkých výnimiek ohlásených v dôsledku nedodržania ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo vnútorného poriadku; konštatuje však, že počet výnimiek však predstavuje iba 0,4 % dotknutých operácií;

Vnútorný audit

29.  konštatuje, že výbor pre audit, ktorý bol zriadený v roku 2013, v roku 2014 zasadol dvakrát; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o výsledky opatrení nadväzujúcich na audit plnenia projektov IT; domnieva sa, že výkonnosť IT projektov a aplikácií bola určená ako jasný nedostatok, v súvislosti s ktorým bolo prijatých len málo opatrení, resp. neboli prijaté žiadne opatrenia; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že z 15 odporúčaní orgánu auditu bolo uzavreté len jedno; požaduje do konca júna 2016 analýzu dosahu týchto IT projektov a ich pridanej hodnoty pre občanov Únie;

30.  s uspokojením berie na vedomie, že 16 z 18 odporúčaní audítorov týkajúcich sa externej písomnej komunikácie bolo uzavretých a že podľa druhej nadväzujúcej správy sa riziká nedostatku efektívnosti a účinnosti vzhľadom na zostávajúce nedoriešené odporúčania považujú za nízke;

31.  berie na vedomie, že generálny tajomník schválil (v roku 2015) audit vhodnosti systému vymedzovania štatutárnych práv, a žiada ďalšie informácie o 19 odporúčaniach týkajúcich sa revízie postupov subdelegovania, zlepšenia analýzy rizík v súvislosti s výsledkami overovania, definovania alebo revízie postupov a kontrolných zoznamov, uplatňovania politiky odbornej prípravy, zverejňovania rozhodnutí o vymenovaní, preložení a statuse; naliehavo vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 predložil akčný plán, ktorý vypracuje auditovaný útvar a v ktorom budú uvedené lehoty na plnenie potrebných nápravných opatrení;

Pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, konfliktov záujmov a prípadov javu otáčavých dverí

32.  víta skutočnosť, že výbor prijal rozhodnutie, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík(6) a ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2016; domnieva sa však, že stanovenie týchto pravidiel trvalo príliš dlho; vyzýva výbor, aby tieto pravidlá zverejnil a aby vo svojej AAR informoval orgán udeľujúci absolutórium o tom, ako napreduje v ich vykonávaní; víta však úzku spoluprácu Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na príprave ich vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík, keďže spoločne využívajú niektoré útvary a zamestnancov; rovnako víta skutočnosť, že tieto pravidlá sa uplatňujú retroaktívne;

33.  považuje za neprijateľné, že výbor sa od roku 2003 zaoberá tým istým prípadom oznámenia nekalých praktík a že napriek rozsudkom Súdu pre verejnú službu z roku 2013(7) a 2014(8) a uzneseniu Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o udelení absolutória(9) doteraz nesplnil tieto rozsudky, neuznal žalobu žalobcu za oprávnenú a prípad neuzavrel; naliehavo vyzýva výbor, aby bezodkladne prijal všetky potrebné kroky na vyriešenie tejto situácie a aby verejne uznal, že zistenia oznamovateľa boli správne, ako to uviedol aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a ďalšie orgány Únie; vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 informoval Európsky parlament o pokroku v prípade oznámenia nekalých praktík;

34.  berie na vedomie, že podľa výboru sa počas rozpočtového roka 2014 nevyskytli žiadne prípady konfliktov záujmov; naliehavo vyzýva výbor, aby zverejnil životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov a vyšších riadiacich pracovníkov výboru a prijal vnútornú politiku a jasné pravidlá v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov a prípadov javu otáčavých dverí v súlade s usmerneniami, ktoré zverejnila Komisia; očakáva, že výbor tieto životopisy, vyhlásenia o záujmoch a pravidlá poskytne Európskemu parlamentu do konca júna 2016;

Celková výkonnosť, plánovanie a strategické riadenie

35.  berie na vedomie úsilie a výsledky výboru v zlepšovaní jeho informačnej a komunikačnej politiky; nabáda výbor, aby posilnil medziinštitucionálnu spoluprácu na zlepšenie komunikácie a viditeľnosti, ako aj na posilnenie prítomnosti členov inštitúcií na národnej úrovni; v tejto súvislosti víta každé ďalšie úsilie výboru, ktoré môže zlepšiť tok informácií, a tým zvýšiť transparentnosť;

36.  zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne riešiť riziká zistené pri uskutočnených auditoch a analýzach rizík, najmä v oblastiach finančného hospodárenia a prevádzkových alebo organizačných záležitostí; požaduje, aby mu boli do konca júna 2016 predložené podrobné informácie o opatreniach na zmiernenie, ktoré navrhuje výbor, ako aj jasný harmonogram ich vykonávania;

37.  vyzýva výbor, aby Európsky parlament informoval o opatreniach prijatých na podporu účasti občanov Únie, napríklad v situáciách, v ktorých sa uskutočnila vzájomná výmena s občanmi a ich zapojenie a v ktorých sa vďaka takejto účasti dosiahli priame výsledky, ktoré sú merateľné, konkrétne zamerané a majú viditeľný dosah.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Rozhodnutie Výboru regiónov č. 508/2015 zo 17. decembra 2015 o pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík.
(7) Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 7. mája 2013 vo veci Robert McCoy proti Výboru regiónov Európskej únie (vec F-86/11), ECLI:EÚ:2013:56).
(8) Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 18. novembra 2014 vo veci Robert McCoy proti Výboru regiónov Európskej únie (vec F-156/12, ECLI:EÚ:2014:247).
(9) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 132).


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
PDF 287kWORD 101k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2015/2163(DEC))
P8_TA(2016)0156A8-0136/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 až 167,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0136/2016),

1.  udeľuje absolutórium vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2015/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0136/2016),

1.  víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pokračovala v plnení rozpočtu bez toho, aby bolo ovplyvnené výraznými chybami, a že Dvor audítorov odhadol celkovú chybovosť v administratívnom rozpočte na 0,5 %;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov nezistil žiadne podstatné nedostatky vo vybraných systémoch ani vo výročnej správe o činnosti;

3.  vyzýva ESVČ, aby posilnila monitorovacie systémy na včasnú aktualizáciu informácií o osobnej situácii zamestnancov, čo môže ovplyvniť výpočet rodinných prídavkov; je znepokojený skutočnosťou, že príspevky zamestnancom už boli predmetom záujmu a že sa v nich v predchádzajúcich rokoch vyskytli chyby; žiada, aby Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov vykonával prísnejšie kontroly v tejto oblasti v mene ESVČ;

4.  vyzýva ESVČ, aby pokračovala vo svojom úsilí o podporovanie a monitorovanie uplatňovania predpisov a postupov verejného obstarávania v delegáciách prostredníctvom prístupu k informáciám, odbornej prípravy a poradenstva zo strany ústredia, najmä v otázke verejného obstarávania bezpečnostných služieb;

5.  oceňuje úsilie o zlepšenie štruktúry kontrol operácií ex ante a ex post vnútri ESVČ; vyzýva ESVČ, aby v tejto súvislosti znížila mieru chybovosti zistenú v overovaných záväzkoch a platbách, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na 18 %;

6.  konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2014 pre ústredie ESVČ bol vo výške 518,6 milióna EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 1,9 %, pričom rozpočet je rozdelený takto: 212,9 milióna EUR pre ústredie ESVČ a 305,7 milióna EUR pre delegácie Únie; konštatuje, že okrem vlastného rozpočtu ESVČ Komisia prispela sumou 271 miliónov EUR v rámci kompenzácie na riadenie zamestnancov Komisie v sieti delegácií;

7.  berie na vedomie, že v ústredí ESVČ je 65 % rozpočtu určených na výplatu miezd a iných nárokov stálych a externých zamestnancov (t. j. 138,2 milióna EUR) a 14 % (alebo 29,9 milióna EUR) na budovy a súvisiace náklady a počítačové systémy (vrátane systémov utajovaných informácií a zariadenia za 12,7 %, t. j. 27,1 milióna EUR);

8.  konštatuje, že v prípade delegácií Únie sa 305,7 milióna EUR rozdelilo medzi 103,4 milióna EUR (33,7 %) na platy a nároky stálych zamestnancov, 59,8 milióna EUR (19,6 %) je určených pre externých zamestnancov a na externé služby, 19 miliónov EUR (6,2 %) na ostatné výdavky súvisiace so zamestnancami, 103,1 milióna EUR (33,8 %) na budovy a 20,4 milióna EUR (6,7 %) na ostatné administratívne výdavky;

9.  konštatuje, že ESVČ v plnej miere zodpovedá za všetky administratívne náklady na fungovanie delegácií okrem delegácií, ktoré sa nachádzajú v krajinách Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria (AKT); pripomína, že primeraný rozpočtový postup, a najmä zjednodušenie štruktúry rozpočtu, zostáva hlavnou úlohou v krátkodobom horizonte, aby sa zefektívnili finančné postupy a v záujme pomoci pri konsolidácii fungovania ESVČ;

10.  vyzýva ESVČ, aby zjednodušila súčasné rozpočtové mechanizmy, ktoré by mali byť pružnejšie, s cieľom umožniť flexibilné, ale účinné využívanie zamestnancov delegácií v záujme Únie;

11.  berie na vedomie novú organizačnú štruktúru a zodpovedajúcu racionalizáciu riadiacej štruktúry pôvodne s veľkým počtom riadiacich pracovníkov v prospech menšieho počtu hierarchických vrstiev; s poľutovaním však konštatuje, že interný administratívny a finančný rámec ESVČ je stále príliš komplikovaný a nepružný; konštatuje, že súčasná štruktúra neumožňuje ESVČ reagovať na krízu včas, pričom aj čas potrebný na prístup ku kľúčovým informáciám je pridlhý; vyzýva ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou, Radou a členskými štátmi pripravila ďalšiu reformu s cieľom zefektívniť svoje vnútorné procesy a zjednodušiť štruktúru;

12.  je naďalej znepokojený pretrvávajúcou nerovnováhou v personálnom zložení ESVČ z hľadiska rodu a štátnej príslušnosti; víta nedávny pokrok, konštatuje však, že rodová nerovnováha je stále výrazná, najmä vo vyšších triedach a na úrovni manažmentu; vyjadruje poľutovanie nad nízkym percentom zastúpenia osôb jedného pohlavia vo vrcholovom manažmente v ústredí ESVČ (16 %) a na pozíciách vedúceho delegácie (23 %) a očakáva zlepšenie rodovej vyváženosti v budúcich výročných správach; opakovane vyjadruje znepokojenie nad neprimeraným počtom pracovníkov ESVČ v najvyšších platových triedach;

13.  naliehavo žiada ESVČ, aby zmenila zásady personálneho obsadzovania, ktorými sa nastoľuje rovnováha medzi pracovníkmi pochádzajúcimi z členských štátov a pracovníkmi pochádzajúcimi z inštitúcií Únie, trvá na tom, že takéto zásady by sa mali uplatňovať na všetkých úrovniach hierarchie, najmä na vedúcich delegácií, kde sú diplomati členských štátov nadmerne zastúpení, pričom 59 vedúcich delegácií zo 128 pochádza z členských štátov (t. j. 46 %), z ktorých len 20 pochádza z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii v rokoch 2004, 2007 a 2013; považuje toto nadmerné zastúpenie za zlý signál vyslaný členským štátom, ktoré pristúpili k Únii po roku 2004; zastáva názor, že lepšia vyváženosť medzi členskými štátmi v inštitúciách Únie a naopak, ako aj medzi členskými štátmi navzájom, je nevyhnutné na vyjadrenie a zobrazenie rôznorodosti v rámci Únie;

14.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, konkrétne vzťah medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by mala zostať dôležitým prvkom hospodárenia s finančnými zdrojmi, najmä vzhľadom na členské štáty, ktoré pristúpili do Únie po roku 2004, ktoré momentálne tvoria 18 % zamestnancov na úrovni administrátora (AD) v ústredí a v delegáciách v porovnaní s ich 21-percentným podielom obyvateľstva Únie, kde sa stále očakáva pokrok;

15.  konštatuje, že ESVČ v roku 2014 znížila počet zamestnancov v ústredí o 17 pracovných miest v dôsledku uplatnenia 5 % zníženia počtu zamestnancov;

16.  konštatuje, že štatutárny cieľ, ktorým je to, aby aspoň jednu tretinu personálu na úrovni AD v rámci ESVČ tvorili diplomati členských štátov, sa v roku 2013 naplnil a v roku 2014 s úrovňou 33,8 % mierne prekročil;

17.  berie však na vedomie pomerne vysoký počet vyslaných národných expertov z členských štátov (407 v roku 2014, a to 350 v ústredí a 57 v delegáciách) a požaduje ďalšie objasnenie ich nárokov, finančných nákladov na rozpočet ESVČ a možného problému konfliktu záujmov; domnieva sa, že by sa mala ďalej rozpracovať jasná politika týkajúca sa vyslaných národných expertov;

18.  nabáda ESVČ, aby pokračovala v procese úvah v rámci ESVČ o budúcnosti osobitných zástupcov EÚ a ich vzťahu s osobitnými vyslancami a ESVČ;

19.  zdôrazňuje, že treba prijať opatrenia na lepšiu integráciu osobitných zástupcov EÚ do užšej administratívnej štruktúry a vrcholového manažmentu ESVČ, aby sa zlepšila súčinnosť a koordinácia, využívala synergia a zabezpečila nákladová efektívnosť; víta úsilie o lepšie začlenenie osobitných zástupcov EÚ a informáciu o tom, že ESVČ o tejto veci rokuje s členskými štátmi; žiada, aby bol informovaný o ďalšom pokroku dosiahnutom v tejto veci;

20.  zdôrazňuje, že transparentnosť a zodpovednosť predstavujú základné požiadavky nielen na demokratickú kontrolu, ale aj na adekvátne fungovanie a dôveryhodnosť misií realizovaných pod vlajkou Únie; pripomína dôležitosť, ktorú Európsky parlament pripisuje vykonávaniu dohľadu nad rozličnými misiami a operáciami v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

21.  berie na vedomie vytvorenie spoločných servisných centier ako prostriedku na zlepšenie centralizovanej logistickej podpory, podpory v oblasti obstarávania a administratívnej podpory civilným misiám v rámci SBOP a osobitným predstaviteľom EÚ a zvýšenie rýchlosti nasadenia a zvýšenie nákladovej efektívnosti týchto misií; ďalej konštatuje, že sa vytvára platforma na podporu misií, ale bez toho, aby dochádzalo k zdvojovaniu funkcií;

22.  víta skutočnosť, že projekty delegácií Únie s členskými štátmi sa v roku 2014 ďalej rozvíjali podpísaním 17 memoránd o porozumení na spoločné využívanie priestorov, čím celkový počet opatrení spoločného využívania dosiahol 50; žiada ESVČ, aby v tomto trende pokračovala a aby o tejto veci pravidelne informovala parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu;

23.  zdôrazňuje, že vedúci delegácií Únie sú stále preťažení administratívnymi úlohami z dôvodu nepružnosti nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že vedúcim delegácií by sa mali poskytovať primerané nástroje, aby účinne riadili delegácie a dohliadali na ne bez toho, aby vznikla nadmerná administratívna záťaž; v tejto súvislosti víta diskusiu o vymedzení úloh, ktoré možno vykonávať na diaľku, a o možnosti vytvárania regionálnych administratívnych podporných centier, ktoré odľahčia niektoré z týchto bremien a môžu tvoriť súčasť rozsiahlejšieho budúceho riešenia; opakuje svoju výzvu  ESVČ a Komisii, aby zvážili všetky riešenia tejto otázky na účel úspor z rozsahu;

24.  nabáda ESVČ, aby posilnila koordináciu miestnej konzulárnej spolupráce veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov a dohľad nad ňou a ďalej zvažovala možnosť poskytovania konzulárnych služieb prostredníctvom delegácií Únie; opakuje svoju výzvu, aby ESVČ vypracovala podrobnú analýzu finančných dôsledkov a úspor nákladov, ktoré by sa vyskytli;

25.  naliehavo vyzýva ESVČ, aby vytvorila užšiu spoluprácu, koordináciu a súčinnosť aktivít medzi delegáciami Únie a zastupiteľskými úradmi členských štátov v zahraničí;

26.  vyjadruje znepokojenie vo vzťahu k efektívnosti a úsiliu v rámci práce delegácií Únie v zahraničí; naliehavo žiada ESVČ, aby sa pravidelne zaoberala programom hodnotenia delegácií a vo výročnej správe o činnosti predkladala súhrn hlavných nedostatkov a ťažkostí, ktoré sa vyskytnú v rámci činnosti delegácií Únie na základe akčného plánu, ktorý sa vypracúva pre každú delegáciu na základe hodnotiacej misie;

27.  zastáva názor, že vedúcim delegácií Únie by sa mali pravidelne pripomínať ich povinnosti počas ich náboru a pred vyslaním, čo sa týka riadenia a kontrolnej zodpovednosti z hľadiska spoľahlivosti riadenia súvisiacu s portfóliom operácií ich delegácie (kľúčové procesy riadenia, riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti), a nemali by sa zameriavať iba na politickú zložku ich povinností;

28.  konštatuje, že osem delegácií vydalo vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v dôsledku problémov v oblasti verejného obstarávania, nedostatku ľudských zdrojov a/alebo bezpečnostných obmedzení priamo na mieste;

29.  je presvedčený, že vedúci delegácií Únie by mali dostať jasné pokyny v rámci všeobecných usmernení týkajúcich sa vymedzenia výhrady a jej zložiek, prvkov, ktoré treba posúdiť pred vyjadrením výhrady, ako sú napríklad úroveň finančných rizík a rizík spojených s dobrým menom, operačné nedostatky, zistené vnútorné a vonkajšie obmedzenia, a súvisiaceho vplyvu na riadenie operácií financovania a platieb; pripomína, že prípadne vyjadrenie výhrady by malo jasne určiť proces, ktorý sa vyznačuje opakujúcimi sa alebo dočasnými nedostatkami, pričom súvisia s fungovaním, primeranosťou a výkonnosťou súboru noriem vnútornej kontroly (ICS);

30.  víta účinné uplatňovanie ICS v závere interného prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2014 v ústredí ESVČ a v delegáciách, s výnimkou otázky kontinuity podnikateľskej činnosti v riadiacich postupoch, ktorú treba urýchlene zlepšiť; domnieva sa, že treba zachovať dynamický a holistický prístup pri zaobchádzaní s informáciami o hospodárení, s ukazovateľmi výkonnosti a ICS, pretože každý druh informácií, ktoré vychádzajú z medzinárodných osvedčených postupov pri plnení jasne definovaných politických a operačných cieľov, prispieva k celkovej kvalite a úplnosti riadiacich procesov a efektívnosti a účinnosti riadenia politík Únie;

31.  vyzýva ESVČ a EuropeAid, aby posilnili dohľad nad vedúcimi delegácií, čo sa týka ich kompetencií povoľujúcich úradníkov, na ktorých boli prenesené právomoci Komisie, s cieľom posilnenia ich zodpovednosti v rámci globálneho reťazca zabezpečovania vierohodnosti zabezpečením kvalitatívnych a vyčerpávajúcich správ (spolu s tzv. správou o riadení vonkajšej pomoci) v súvislosti s vypracovaním výročných správ o činnosti ESVČ a EuropeAid;

32.  naliehavo vyzýva ESVČ a EuropeAid, aby zabezpečili, že delegácie Únie budú aktívne riešiť nedostatky zistené v rámci programov a projektov vonkajšej pomoci už počas fázy vykonávania, aby prebiehajúce programy a projekty splnili svoje ciele a predišlo sa oneskoreniam;

33.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie, znížila nesplatené záväzky v rôznych fázach viazanosti (reduce reste à liquider (RAL), RAC a RAP) a skrátila priemerný čas vykonávania projektu;

34.  víta, že v rámci správy o riadení vonkajšej pomoci za rok 2015 boli vydané lepšie a komplexnejšie usmernenia podporujúce dohľad nad vedúcimi delegácií, ktoré sa týkajú zodpovednosti a požiadaviek na podávanie správ;

35.  uznáva, že posúdenia odvodené zo správ o riadení vonkajšej pomoci poskytujú iba prehľad o aktuálnom stave každého projektu na konci roka a že skutočný vplyv zistených problémov možno posúdiť až pri ukončení projektu;

36.  víta administratívne opatrenie, ktoré podpísali Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a ESVČ v súlade s nový nariadením o úrade OLAF, ktoré nadobudlo účinnosť;

37.  odsudzuje skutočnosť, že predpisy a operačné pokyny, ktoré sa vzťahujú na informátorov, ešte nie sú dopracované v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; naliehavo žiada ESVČ, aby do konca roku 2016 vypracovala a schválila uvedené predpisy;

38.  domnieva sa, že ESVČ a Komisia by mali vypracovať podporné funkcie na pomoc pri rýchlom, efektívnom a jednotnom nasadzovaní misií SBOP, pričom budú poskytovať pred nasadením školenia pre všetkých zamestnancov o postupoch a politikách Únie, komplexné pokyny zamerané na operačné úlohy, a v maximálnej možnej miere budú využívať skúsenosti získané z predchádzajúcich misií SBOP, aby sa uľahčilo prenášanie znalostí a aby sa posilnili synergické účinky medzi rôznymi misiami;

39.  vyzýva ESVČ, aby posilnila vyvodzovanie zodpovednosti za svoje hlavné finančné nástroje v Afganistane, trustový fond pre právo a poriadok v Afganistane spravovaný Rozvojovým programom OSN, ktorý je často kritizovaný za zlé hospodárenie a nedostatočnú transparentnosť; ďalej pripomína, že treba účinne využívať všetky vhodné nástroje financovania budúcich misií SBOP vrátane trustových fondov Únie, aby sa zabezpečilo splnenie politických cieľov misie a riadne finančné hospodárenie;

40.  zdôrazňuje, že s niektorými misiami SBOP sú spojené značné náklady týkajúce sa bezpečnosti; zároveň zdôrazňuje, že bezpečné pracovné prostredie je nevyhnutné na účinné vykonávanie projektov a prijímanie kvalifikovaného personálu; vyzýva ESVČ, aby zvážila výdavky týkajúce sa bezpečnosti v rozpočte na misie s cieľom poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na realizáciu skutočného mandátu misie;

41.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby osobitnú pozornosť venovali postupom verejného obstarávania tak, aby reagovali na operačné potreby SBOP; poukazuje na to, že realizácia projektov bola poznačená zdĺhavými postupmi verejného obstarávania, ktoré viedli k nedostatočnej výkonnosti;

42.  nabáda, aby ESVČ v záujme udržateľnosti výsledkov misií SBOP zabezpečila, že sa aspekty udržateľnosti budú brať do úvahy v operačnom plánovaní všetkých aktivít misií, a to pomocou systematického posudzovania miestnych potrieb a kapacít na udržanie účinkov;

43.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby dôkladnejšie vopred koordinovali misie SBOP s ostatnými snahami Únie, bilaterálnym úsilím a medzinárodnými snahami s podobnými cieľmi; v tejto súvislosti požaduje užšiu spoluprácu a koordináciu medzi Úniou a jej členskými štátmi, a to podporou synergie;

44.  opakuje, že je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky s cieľom usporiť náklady; zdôrazňuje, že je to mimoriadne dôležité pre schopnosť členských štátov rozhodným spôsobom reagovať na spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti v čase, keď sú tieto výzvy zreteľne na vzostupe;

45.  s poľutovaním konštatuje, že ESVČ stále chýba zastrešujúca inštitucionálna stratégia a vízia, čo komplikuje možnosť rýchlej reakcie na neočakávané udalosti v rýchlo sa rozvíjajúcom svete; vyzýva ESVČ, aby objasnila svoju víziu budúcnosti, a tak dala svojmu inak slabo vykonávanému poslaniu jasné smerovanie a poskytla vysokokvalitnú podporu inštitúciám Únie a členským štátom pri realizácii zahraničnej politiky; v tejto súvislosti vyzýva ESVČ, aby rozvíjala odborné znalosti týkajúce sa globálnych otázok, ako je zmena klímy či energetická bezpečnosť;

46.  naliehavo žiada ESVČ a Komisiu, aby uplatnili skúsenosti získané z prípadu misie EULEX v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a spoločne preskúmali, akým spôsobom možno vykonávať odporúčania uvedené v Jacquého správe, ktorej vypracovanie zadala vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a riešiť všetky nedoriešené otázky;

47.  vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej nasledujúcej výročnej správy zahrnul prehľad ďalších krokov ESVČ v súvislosti s odporúčaniami Európskeho parlamentu uvedenými v tomto uznesení.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
PDF 335kWORD 86k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman (2015/2161(DEC))
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0121/2016),

1.  udeľuje európskej ombudsmanke absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskej ombudsmanke, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman (2015/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0121/2016),

1.  berie s uspokojením na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 uviedol, že u európskeho ombudsmana (ďalej len „ombudsman“) neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

3.  zdôrazňuje, že rozpočet ombudsmana je čisto administratívny a v roku 2014 predstavoval 9 857 002 EUR (v roku 2013 to bolo 9 731 371 EUR), pričom 7 977 702 EUR sa vyčlenilo na hlavu I (výdavky vzťahujúce sa na osoby pracujúce v inštitúcii), 1 346 800 EUR na hlavu II (budovy, zariadenie a rôzne administratívne výdavky) a 532 500 EUR na hlavu III (výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie);

4.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 97,87 % (98,20 % v roku 2013) a vyplatených 93,96 % (91,82 % v roku 2013) a miera plnenia dosiahla 97,87 % (v porovnaní s 98,20 % v roku 2013), čo predstavuje pokles miery plnenia;

5.  berie na vedomie osobitný nárast záväzkov týkajúcich sa členov inštitúcie v roku 2014; žiada ombudsmana, aby uviedol podrobný rozpis uvedených rozpočtových prostriedkov v jeho správe o nadväzných opatreniach k absolutóriu z roku 2014;

6.  víta skutočnosť, že v súlade s novou stratégiou na obdobie do roku 2019 ombudsman vykonal vyšetrovania z vlastného podnetu, a to pri uplatnení systémovejšieho prístupu ku komplexným otázkam, ktoré patria do jeho mandátu; považuje to za účinný nástroj a žiada ombudsmana, aby pravidelne informoval orgán udeľujúci absolutórium o dosahu uvedených vyšetrovaní a jasne vymedzil úlohy koordinátora; pripomína však, že prioritou ombudsmana by malo byť riešenie sťažností občanov v primeranom čase a že vyšetrovania z vlastnej iniciatívy sa v žiadnom prípade nesmú vykonávať na úkor tejto priority;

7.  víta vytvorenie nového pracovného miesta „koordinátora vyšetrovaní z vlastného podnetu“; považuje to za krok smerom k efektívnejšej činnosti a vyzýva ombudsmana, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní, dosahu a efektívnosti tohto pracovného miesta;

8.  vyzýva úrad ombudsmana, aby dodržiaval zásadu transparentnosti, najmä pokiaľ ide o identifikovanie a určenie jasných hraníc zodpovednosti, a aby zabezpečil, že internetová stránka ombudsmana bude pravidelne aktualizovaná a bude presne odrážať organizačnú štruktúru inštitúcie;

9.  berie na vedomie, že stratégia na obdobie do roku 2019 zaviedla nové kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s veľmi špecifickými cieľmi a že na základe hodnotiacej tabuľky KPI niektoré z uvedených cieľov neboli dosiahnuté; v tejto súvislosti poznamenáva, že ombudsman dosiahol horšie výsledky, pokiaľ ide o podiel vyšetrovaní ukončených do 12 a 18 mesiacov a okrem toho pokiaľ ide o podiel prípadov, v ktorých sa prijalo rozhodnutie o prípustnosti v lehote jedného mesiaca; vyzýva ombudsmana, aby v tejto súvislosti vypracoval stratégiu na zmiernenie prípadných nedostatkov a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o príslušnom vývoji;

10.  víta skutočnosť, že pomer uzavretých k prebiehajúcim vyšetrovaniam dosiahol rekordnú úroveň na konci predchádzajúceho obdobia (2013) (s pomerom 1,4 uzavretého vyšetrovania na jedno prebiehajúce, pričom cieľom bol pomer 1,1); zdôrazňuje, že počet vyšetrovaní uzavretých do 12 až 18 mesiacov sa v roku 2014 znížil; konštatuje, že podľa ombudsmana mala nová stratégia na obdobie do roku 2019 vrátane vedenia vyšetrovaní z vlastného podnetu vplyv na počet uzavretých prípadov; žiada ombudsmana, aby v nasledujúcej správe o nadväzných opatreniach k absolutóriu tento vplyv jasne vysvetlil orgánu udeľujúcemu absolutórium;

11.  zdôrazňuje, že počet predložených sťažností, ktoré nepatria do právomoci ombudsmana, je stále veľmi vysoký, najmä od občanov niektorých členských štátov, ako je Španielsko a Poľsko, čo nepochybne vedie k výraznému pocitu sklamania medzi občanmi, pokiaľ ide o inštitúcie Úniu vo všeobecnosti, a konkrétne o európskeho ombudsmana; vyzýva preto ombudsmana, aby zlepšil svoju informačnú a komunikačnú politiku a zabezpečil silnejšiu, bezproblémovejšiu a pravidelnejšiu spoluprácu s európskou sieťou ombudsmanov a s národnými a regionálnymi ombudsmanmi, a to s cieľom napraviť túto situáciu;

12.  konštatuje, že na základe hodnotiacej tabuľky KPI bola úroveň spokojnosti zamestnancov ombudsmana nižšia, než sa plánovalo; konštatuje, že to súviselo najmä so zásadnými zmenami v organizácii ombudsmana a že odvtedy sa situácia napravila viacerými opatreniami; vyzýva ombudsmana, aby aj naďalej zabezpečoval vysokú úroveň spokojnosti zamestnancov;

13.  víta dobre štruktúrovanú, jasnú a ľahko zrozumiteľnú výročnú správu o činnosti, ktorú predstavil ombudsman; víta jeho intenzívnejšiu stratégiu externej komunikácie a silnejšiu prítomnosť v sociálnych médiách;

14.  očakáva, že ombudsman sa bude naďalej usilovať, aby bola jeho výročná správa o činnosti ucelenejšia, a zaručí, aby v nej boli uvedené vyčerpávajúce informácie, keďže ide o dôležitý nástroj hodnotenia jeho práce;

15.  berie na vedomie vysoký počet služobných ciest zamestnancov ombudsmana medzi Bruselom a Štrasburgom (celkovo 212, pričom náklady na ne predstavujú 126 000 EUR, k čomu treba pripočítať náklady v odhadovanej výške 60 000 EUR na stratu pracovného času počas cestovania); nabáda ombudsmana, aby čo najviac znížil počet služobných ciest jeho zamestnancov a aby v čo najväčšej miere využíval videokonferencie a iné príslušné technické prostriedky, ako to už robia ostatné inštitúcie, s cieľom zabrániť zbytočnému cestovaniu a výrazne znížiť náklady; takisto pripomína ombudsmanovi, že toto cestovanie má environmentálny vplyv, a to vytváraním emisií CO2, a že je preto dôležité, aby prijal svoju zodpovednosť v tejto oblasti a informoval Európsky parlament o dosiahnutom pokroku;

16.  je znepokojený politikou prijímania zamestnancov ombudsmana, a to vrátane naliehavých postupov zameraných na priame prijímanie bývalých stážistov na základe krátkodobých pracovných zmlúv; ľutuje skutočnosť, že traja dočasní zamestnanci boli v roku 2014 prijatí do zamestnania bez akéhokoľvek výberového konania; vyzýva ombudsmana, aby bezodkladne zosúladil svoje kritériá výberu zamestnancov s kritériami kvality, transparentnosti, objektivity a rovnosti príležitostí pre európsku verejnú službu;

17.  víta pokrok, ktorý ombudsman v roku 2015 dosiahol v oblasti rodovej rovnováhy; zdôrazňuje však, že dostupné údaje za rok 2014 poukazujú ešte na veľké rozdiely, najmä v pracovných miestach AST (21/9), ako aj v pracovných miestach na vedúcich pozíciách (9/2), a podčiarkuje význam stanovenia cieľov v strednodobom horizonte, ktoré umožnia dosiahnuť potrebnú rovnováhu, a význam ďalšej aktívnej činnosti v tejto oblasti;

18.  žiada ombudsmana, aby vo svojej výročnej správe o činnosti uviedol tabuľku všetkých ľudských zdrojov rozdelených podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a platovej triedy, a to v záujme zvýšenia transparentnosti; žiada ombudsmana, aby odpovedal na otázky Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií týkajúce sa dôchodkov;

19.  opakuje svoju výzvu z minulého roka, aby ombudsman vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015 uviedol mieru vyžiadaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb za rok 2014;

20.  víta úspory v rozpočtových riadkoch na preklady a publikácie;

21.  opätovne vyzýva ombudsmana, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahrnul do svojej výročnej správy o činnosti výsledky uzavretých prípadov, ktoré vyšetroval úrad OLAF a v ktorých bol predmetom vyšetrovania ombudsman alebo niektorá osoba, ktorá pre neho pracuje, ako aj dôsledky, ktoré z toho vyplynuli;

22.  berie na vedomie výpočty ombudsmana v súvislosti s potenciálnymi úsporami vo výške 195 000 EUR v prípade, že by existovalo len jedno sídlo ombudsmana; berie na vedomie, že sídlo ombudsmana je prepojené so sídlom Európskeho parlamentu, a preto považuje za nevyhnutné, aby bol ombudsman zapojený do každej diskusie o centralizácii sídla Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že takáto centralizácia by sa mala aktívne podporovať.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
PDF 264kWORD 76k
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC))
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2016),

1.  udeľuje absolutórium európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2016),

1.  berie na vedomie záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu dozorného úradníka za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania dozorného úradníka;

3.  konštatuje, že v roku 2014 mal dozorný úradník k dispozícii rozpočet v celkovej výške 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR v roku 2013) a že miera plnenia dosiahla 92 % (84,7 % v roku 2013); víta dosiahnuté zlepšenie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa Dvora audítorov bola vo výročnej správe o činnosti (AAR) dozorného úradníka za rok 2014 označená za dôvernú;

5.  zdôrazňuje, že rozpočet dozorného úradníka je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

6.  konštatuje, že všetky otvorené odporúčania Útvaru pre vnútorný audit boli v roku 2014 vykonané, vrátane odporúčania, ktoré sa týkalo zabezpečenia údajov obsiahnutých v sťažnostiach;

7.  berie na vedomie, že v nadväznosti na odporúčania vnútorného auditu a podľa strategického plánu vnútorných auditov dozorného úradníka bol na rok 2014 prvýkrát prijatý plán verejného obstarávania; nabáda dozorného úradníka, aby zlepšil svoju finančnú nezávislosť;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dozorný úradník nesprístupnil úplné informácie o svojej politike v oblasti konfliktu záujmov; naliehavo vyzýva dozorného úradníka, aby dodržiaval pravidlá stanovené v článku 16 služobného poriadku a stanovil jasné, záväzné pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí v súlade s usmerneniami, ktoré uverejnila Komisia, a aby sprístupnil uvedené informácie Európskemu parlamentu vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015;

9.  konštatuje, že dozorný úradník prijal rozhodnutie o vnútorných pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík v roku 2015; žiada dozorného úradníka, aby tieto informácie zahrnul do AAR za rok 2015 a aby zaručil úplný súlad s článkom 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

10.  konštatuje, že sú k dispozícii len veľmi obmedzené informácie o postupoch verejného obstarávania a podmienkach účasti dodávateľov; poznamenáva, že na webovej stránke dozorného úradníka je za rok 2014 zverejnené len jedno rozhodnutie o zadaní zákazky; vyzýva dozorného úradníka, aby na svojej webovej stránke a vo svojej AAR za rok 2015 uviedol zoznam všetkých verejných obstarávaní, na ktorých sa zúčastnil, a to aj v prípade, ak ich organizovali iné inštitúcie, ako aj ich postupy a podmienky účasti;

11.  berie na vedomie dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou koncom roka 2015 o novom právnom rámci na ochranu údajov, ktorý Komisia navrhla 25. januára 2012;

12.  opakuje svoju žiadosť o poskytnutie informácií o využívaní videokonferenčných zariadení v roku 2014; víta informácie o používaní nových zariadení, napr. zariadenia EP voxbox;

13.  schvaľuje využívanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti na posudzovanie efektívnosti využívania zdrojov; vyzýva dozorného úradníka, aby vo svojich AAR naďalej uvádzal hodnotiacu tabuľku;

14.  pripomína svoju požiadavku z roku 2015, aby sa k AAR dozorného úradníka priložila jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli príliš vysoké; vyzýva preto dozorného úradníka, aby vo svojej AAR za rok 2015 poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium svoju politiku v oblasti nehnuteľností;

15.  pripomína svoju žiadosť z roku 2015 o poskytnutie podrobnej tabuľky s údajmi o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má dozorný úradník k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti; konštatuje, že táto tabuľka by sa mala automaticky zahŕňať do AAR dozorného úradníka; vyzýva preto dozorného úradníka, aby vo svojej AAR za rok 2015 Európskemu parlamentu poskytol podrobný prehľad všetkých ľudských zdrojov, ako sa uvádza v tomto odseku;

16.  konštatuje, že rozpočtové prostriedky pridelené na služobné cesty, cesty a ostatné súvisiace výdavky jeho členov a zamestnancov sa v roku 2014 nezmenili; vyzýva dozorného úradníka, aby uvedené výdavky podľa možnosti znížil bez toho, aby oslabil svoju úlohu;

17.  vyzýva dozorného úradníka, aby do konca mája 2016 vo svojej AAR poskytol podrobné informácie o služobných cestách, ktoré vykonali jeho členovia a zamestnanci, vrátane nákladov na každú služobnú cestu;

18.  berie na vedomie zníženie rozpočtových riadkov na preklady, publikácie a činnosti dozorného úradníka.

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
PDF 376kWORD 117k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2015/2205(DEC))
P8_TA(2016)0159A8-0080/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o ročných účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2016),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článku 3 prílohy V k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

1.  pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov Únie; pripomína tiež význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavným dôvodom zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posudkov;

2.  konštatuje, že podľa zhrnutia výsledkov výročných auditov agentúr Únie a iných orgánov za rok 2014 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) rozpočet agentúr na rok 2014 predstavoval približne 1,9 miliardy EUR, čo je pokles o 5 % v porovnaní s rokom 2013 a zodpovedá približne 1,4 % všeobecného rozpočtu Únie; poukazuje na to, že približne 63 % (1,2 miliardy EUR) pochádza z prostriedkov Únie, pričom zvyšok tvorí príjem pochádzajúci z poplatkov a iných zdrojov;

3.  konštatuje, že agentúry zamestnávajú 6 578 stálych a dočasných úradníkov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 0,64 % a tvorí 14 % celkového počtu úradníkov Únie schválených v rámci všeobecného rozpočtu Únie; okrem toho poznamenáva, že pre agentúry pracuje približne 3 200 zmluvných alebo vyslaných pracovníkov; poukazuje na skutočnosť, že k zvýšeniu počtu zamestnancov došlo v prvom rade v tých agentúrach, ktorým boli pridelené dodatočné úlohy, v agentúrach, ktoré majú zodpovednosť za dohľad nad finančným odvetvím, a vo výkonných agentúrach s dodatočnými povinnosťami v rámci programu Horizont 2020 a ďalších programov;

Spoločný prístup a plán Komisie

4.  pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 spoločný prístup k decentralizovaným agentúram (ďalej len „spoločný prístup“), t. j. politickú dohodu týkajúcu sa budúcnosti riadenia a reformy agentúr; berie na vedomie, že Komisia je zodpovedná za opatrenia nadväzujúce na túto dohodu;

5.  berie na vedomie správu Komisie o pokroku vo vykonávaní spoločného prístupu, ako aj úsilie vyvíjané spoločne Komisiou a decentralizovanými agentúrami, ktoré viedlo k preukázateľnému pokroku; domnieva sa, že to zabezpečí vyváženejšiu správu, väčšiu efektívnosť a zodpovednosť a lepšiu súdržnosť; ďalej berie na vedomie informácie siete agentúr Únie (ďalej len „sieť“), že agentúry výrazne pokročili vo vykonávaní opatrení stanovených v spoločnom prístupe a dosiahli 99 % mieru plnenia konkrétnych plánov oparení pre každú agentúru;

6.  v tejto súvislosti víta usmernenia týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti, ktoré vydala Komisia po konzultácii s agentúrami s cieľom posúdiť výsledky dosiahnuté výkonnými riaditeľmi agentúr, ako aj usmernenia, ktoré vypracovala Komisia na účely prijatia vykonávacích predpisov agentúr týkajúcich sa zamestnávania kariérnych pracovníkov; očakáva, že agentúram pomôžu zjednodušiť postupy, a tým ušetriť čas a zdroje;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

7.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; berie na vedomie informácie uvedené v zhrnutí Dvora audítorov, že vysoká miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia, ktorý sa týka 28 agentúr; poukazuje však na skutočnosť, že prenosy sú často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, pričom nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; oceňuje, že prenosy spôsobené týmito operačnými programami sú v mnohých prípadoch agentúrami vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov, čo uľahčuje jasné rozlíšenie medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi;

8.  berie na vedomie, že vysokú mieru zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov zaznamenal Dvor audítorov v ôsmich prípadoch; konštatuje, že takéto prenosy naznačujú, že rozpočtové prostriedky boli prenesené na základe nadhodnotených potrieb alebo boli inak neodôvodnené; dôrazne žiada agentúry, aby prijali opatrenia s cieľom vyhnúť sa tomuto problému v budúcnosti; na základe informácií siete berie na vedomie, že úroveň zrušenia rozpočtových prostriedkov naznačuje, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby, a je lepším ukazovateľom dobrého rozpočtového plánovania než úroveň prenesených prostriedkov; na základe informácií siete berie na vedomie, že príslušné agentúry uplatnili rôzne opatrenia s cieľom zdokonaliť svoje systémy monitorovania plnenia rozpočtu a vyriešiť tento problém;

9.  pripomína agentúram, že delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách) stanovuje povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu o činnosti, ktorá kombinuje informácie z výročnej správy o činnosti, správy o internom a externom audite a finančné správy a ktorá má byť do 1. júla každého roku zaslaná Komisii, Dvoru audítorov a orgánu udeľujúcemu absolutórium; vyzýva agentúry, ktoré ešte do svojej konsolidovanej výročnej správy o činnosti nezahrnuli podrobné informácie o interných a externých auditoch, aby tak urobili;

10.  berie na vedomie informáciu siete, že praktické vykonávanie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách zo strany agentúr vytvára v mnohých prípadoch problémy pre účinné a zjednodušené vynakladanie rozpočtových prostriedkov, a to najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, viacročné programovanie, nepriame riadenie grantov a zložitú dokumentáciu v súvislosti s konsolidačným balíkom účtov; vyzýva Komisiu a sieť, aby bližšie preskúmali možnosť, ako zjednodušiť pravidlá, pričom zohľadnia rozdielne potreby agentúr;

11.  s uspokojením konštatuje, že konečné účtovné závierky všetkých decentralizovaných agentúr vyjadrujú verne zo všetkých významných hľadísk ich finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky ich operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami príslušných nariadení o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

12.  s uspokojením konštatuje, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou všetkých decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok končiaci 31. decembra 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

13.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že určité agentúry sú čiastočne financované z poplatkov uhrádzaných odvetvím, keďže tieto finančné väzby môžu ovplyvniť ich nezávislosť; vyzýva všetky agentúry, aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie nezávislosti svojich vnútorných a vonkajších činností;

Spolupráca medzi agentúrami a s inými inštitúciami – spoločné služby a synergie

14.  na základe informácií siete berie na vedomie, že 93 % agentúr uviedlo, že služby využívajú spoločne s ostatnými agentúrami a inštitúciami; konštatuje, že 75 % agentúr podpísalo dohody o spolupráci, pracovné dohody a memorandá o porozumení pre spoluprácu s inými agentúrami, inštitúciami a členskými štátmi; berie na vedomie, že všeobecné dohody sa realizujú na ročnej báze, pričom konkrétnejšie individuálne kroky sa uskutočňujú v oblastiach administratívnych služieb a konkrétnych operačných služieb; vyzýva agentúry, aby sa usilovali o ďalšie spoločné využívanie služieb, ak to vedie k úsporám nákladov a zvýšeniu efektívnosti; zdôrazňuje, že ak sú služby spoločne využívané, mali by byť náklady spravodlivo rozdelené medzi zúčastnenými agentúrami alebo inštitúciami s cieľom zabrániť tomu, aby jedna strana znášala náklady na služby v plnej výške;

15.  navrhuje, aby Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili umiestnenie akýchkoľvek nových agentúr, ktoré by mohli v budúcnosti potrebné, v blízkosti iných agentúr, aby tak mohli ľahšie spoločne využívať služby;

16.  berie na vedomie stanovisko siete týkajúce sa zlúčenia agentúr; pripomína mandát medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre decentralizované agentúry na posúdenie efektívnosti v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby iniciovala dlhodobú analýzu vplyvu týkajúcu sa zlúčenia decentralizovaných agentúr, ktoré pôsobia v rovnakej všeobecnej oblasti politiky alebo vykonávajú podobné úlohy;

17.  víta usmernenia pre postupy verejného obstarávania agentúr a pre účasť agentúr na postupoch verejného obstarávania pod vedením Komisie; oceňuje výhody nielen pre agentúry, ale aj pre Komisiu, spočívajúce vo vytváraní synergií a v spoločnom postupe pri verejných obstarávaniach v rámci spoločného prístupu; v tejto súvislosti ľutuje, že Komisia plánuje účtovať agentúram administratívne poplatky za svoje služby; pripomína Komisii, že agentúry sú financované z toho istého rozpočtu Únie a že tieto poplatky by mohli viesť k nižšej účasti na spoločných postupoch verejného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie poplatkov agentúram za postupy verejného obstarávania pod vedením Komisie;

Riadenie ľudských zdrojov

18.  pripomína, že v bode 27 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5) sa požaduje, aby sa v období 2013 až 2017 postupne znížil počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %; konštatuje, že väčšina agentúr toto zníženie o 5 % v porovnaní so svojím plánom pracovných miest na rok 2012 už dosiahla, alebo ho dokonca prekročila; pripomína, že Komisia začala uplatňovať toto 5 % zníženie vo svojom pláne pracovných miest na rok 2013, pričom za základ svojho výpočtu použila počet miest v roku 2012; konštatuje, že Komisia uplatnila dodatočné zníženie počtu zamestnancov o 5 % v agentúrach s cieľom vytvoriť fond pracovných miest určených na presun, z ktorého by pridelila pracovné miesta agentúram, ktorým boli zverené nové úlohy alebo sa nachádzajú v počiatočnej fáze svojho fungovania; vyzýva Komisiu, aby vykonala SWOT analýzu mandátov a ročných pracovných programov agentúr s cieľom dospieť k neformálnemu rozhodnutiu o tom, ktoré agentúry potrebujú viac zamestnancov a ktoré nie;

19.  pripomína pozíciu Európskeho parlamentu týkajúcu sa rozpočtového postupu, podľa ktorej by zamestnanci financovaní z poplatkov uhrádzaných odvetvím, a preto nie financovaní z rozpočtu Únie, nemali byť ovplyvnení 1 % ročným znížením uplatňovaným Úniou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby posudzovala agentúry financované najmä z rozpočtu Únie ako samostatný prípad a predložila osobitný rámec pre agentúry financované hlavne odvetvím, ktorý by mal byť úmerný službám poskytovaným dotknutou agentúrou;

20.  nabáda všetky agentúry, aby sa usilovali o rodovú rovnováhu vo vrcholovom manažmente; konštatuje, že v niektorých agentúrach sú údaje obzvlášť neuspokojivé; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla podrobné informácie o opatreniach prijímaných na zabezpečenie rodovej rovnováhy vo vrcholovom manažmente vo všetkých decentralizovaných agentúrach; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa pri vymenúvaní členov správnej rady usilovali o rodovú rovnováhu;

Konflikt záujmov a transparentnosť

21.  na základe informácií siete berie na vedomie, že vyše 80 % všetkých decentralizovaných agentúr má zavedenú stratégiu boja proti podvodom; konštatuje, že v prípade štyroch zostávajúcich agentúr boli tri vytvorené s cieľom vypracovať a prijať stratégiu boja proti podvodom v priebehu roka 2016, zatiaľ čo štvrtá, Európsky policajný úrad, uplatňuje zásady a normy vymedzené v stratégii Komisie týkajúcej sa boja proti podvodom, ako aj stabilný finančný model zahŕňajúci nepretržitú kontrolu ex ante a ex post; berie na vedomie, že všetky prijaté stratégie zohľadňujú metodiku a usmernenia týkajúce sa stratégie boja proti podvodom Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

22.  berie na vedomie názor agentúr, že dôvera občanov Únie v inštitúcie, agentúry a orgány Únie má prvoradý význam; konštatuje, že agentúry zaviedli celý rad konkrétnych opatrení a nástrojov s cieľom primerane riešiť riziká skutočných a vnímaných konfliktov záujmov; vyzýva agentúry, aby zvážili stratégiu toho, ako sa priblížiť občanom Únie; konštatuje, že všetky agentúry už prijali politiky zamerané na prevenciu a riešenie konfliktu záujmov a že tieto politiky sú v súlade s usmerneniami Komisie o prevencii a riešení konfliktu záujmov v decentralizovaných agentúrach Únie; konštatuje, že tieto politiky okrem iného zahŕňajú opatrenia na odhalenie potenciálnych rizík v počiatočnom štádiu, identifikáciu najlepších postupov v iných subjektoch, ako napríklad v Komisii, ostatných agentúrach a Európskom úrade pre boj proti podvodom, ako aj politiky v oblasti konfliktu záujmov týkajúce sa zamestnancov a spolupracovníkov, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok; vyzýva agentúry, aby zvážili výhody a nevýhody existencie spoločných predpisov týkajúcich sa konfliktu záujmov;

23.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii vo verejnom sektore a boja proti nej, najmä v inštitúciách a agentúrach Únie, prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

24.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry ešte stále neprijali usmernenia týkajúce sa oznamovania internými informátormi; žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie, ktoré tak ešte neurobili, bezodkladne prijali vnútorné predpisy týkajúce sa oznamovania internými informátormi a uplatnili spoločný prístup k svojim povinnostiam so zameraním na ochranu interných informátorov; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby venovali osobitnú pozornosť ochrane interných informátorov v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá má byť čoskoro prijatá, o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy o minimálnej úrovni ochrany interných informátorov v Únii; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby zabezpečili, aby nielen formálne zaväzovali úradníkov na oznamovanie všetkých druhov nezrovnalostí, ale aj ustanovili primeranú ochranu interných informátorov; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby bezodkladne uplatňovali článok 22c služobného poriadku;

25.  berie na vedomie informáciu siete, že 16 agentúr (52 %) využíva skupiny expertov, vedecké skupiny a výbory a takmer všetky z nich zohľadňujú obavy vyjadrené vo vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy (OI/6/2014/NF), ktoré 12. mája 2014 začala európska ombudsmanka v súvislosti so zamestnaneckou politikou agentúr týkajúcou sa týchto skupín; naliehavo vyzýva tých, ktorí ešte nezohľadnili tieto faktory, aby ich bezodkladne zohľadnili; vyzýva agentúry, aby uplatňovali nové pravidlá, ktoré by mala prijať Komisia v súvislosti so skupinami expertov;

26.  konštatuje, že 29 agentúr (viac ako 90 %) má zavedené politiky týkajúce sa uverejnenia životopisov a vyhlásení o záujmoch členov svojich správnych rád, vedúcich pracovníkov a externých aj interných expertov; ďalej konštatuje, že 23 agentúr (74 %) uverejňuje príslušné životopisy a vyhlásenia o záujmoch na svojich webových sídlach; so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú problém uverejňovať životopisy alebo vyhlásenia o záujmoch svojich členov správnej rady, pretože neexistuje mechanizmus, ktorý by členov správnej rady zaväzoval poskytnúť tieto dokumenty; naliehavo vyzýva členov správnych rád agentúr, ktorí doteraz neposkytli dokumenty potvrdzujúce, že u nich nedochádza ku konfliktu záujmov, aby tieto dokumenty bezodkladne poskytli na účely ich uverejnenia na webových sídlach príslušných agentúr s cieľom zvýšiť transparentnosť;

27.  žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie uplatňovali článok 16 služobného poriadku tým, že budú každoročne uverejňovať informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli zo služobného pomeru, ako aj zoznam konfliktov záujmov; žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie posúdili zlučiteľnosť zamestnania po odchode zo štruktúr Únie alebo situácie, keď zamestnanci verejnej správy a bývalí poslanci Európskeho parlamentu prejdú z verejného do súkromného sektora (tzv. „efekt otáčavých dverí“), a zvážili prípadný konflikt záujmov a aby jasne vymedzili obdobia, počas ktorých sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktoré by mali zodpovedať aspoň obdobiu poskytovania dočasných príspevkov;

28.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť integritu a etický rámec prostredníctvom lepšieho vykonávania kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru bezúhonnosti v prípade všetkých inštitúcií a agentúr Únie;

29.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

30.  vyzýva všetky agentúry, aby využívali rámec, ktorý sa má vytvoriť na základe novej medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti, a používali ho na usmerňovanie svojich interakcií s organizáciami a samostatne zárobkovo činnými osobami zapojenými do tvorby politík Únie a ich vykonávania s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť lobistických činností;

Výkonnosť

31.  konštatuje, že zásada „najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou“ a „pridaná hodnota EÚ“ platí aj pre agentúry, čo by malo zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní o výsledkoch činnosti agentúr; konštatuje, že dosahovanie výsledkov je dôležité; zdôrazňuje, že mnohé agentúry vo svojich výročných správach výslovne nezahŕňajú informácie o účinnosti a efektívnosti svojich činností zodpovedným spôsobom; pripomína, že je dôležité, aby sa sieť stala členom novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre výkonnosť s cieľom dosiahnuť spoločnú dohodu týkajúcu sa zásad rozpočtovania založených na výkonnosti a zameraných na výsledky a určiť možné zlepšenia modelov výkonnosti, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v agentúrach; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol hodnotenie výkonnosti a výsledkov agentúr včas pred revíziou viacročného finančného rámca v roku 2016;

Komunikácia a zviditeľnenie

32.  berie na vedomie informáciu siete, že takmer všetky agentúry uverejnili na svojich webových sídlach vyhlásenie, že sú agentúrami Únie, s výnimkou Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý uvádza, že je nezávislý poradný orgán Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; ďalej konštatuje, že 50 % agentúr uverejnilo na svojom webovom sídle informácie vo všetkých jazykoch Únie, štyri agentúry poskytujú informácie v 23 jazykoch Únie, 22 % poskytuje informácie aspoň vo dvoch jazykoch a 9 % agentúr má webové sídla dostupné len v angličtine, pričom niektoré z nich plánujú sprístupniť stránku aj v nemeckom jazyku; okrem toho uznáva, že plne viacjazyčný prístup pre všetky agentúry nie je v súčasnosti uskutočniteľný vzhľadom na potrebu dodatočných zdrojov; vyzýva agentúry, aby zvážili využitie nástrojov sociálnych médií, prieskumov a cieľových skupín s cieľom merať verejné povedomie a posúdiť spôsoby zlepšenia svojej komunikačnej stratégie v budúcnosti;

33.  berie na vedomie vyhlásenie siete, že agentúry sú pevne odhodlané posilniť svoju prítomnosť v sociálnych médiách; berie na vedomie, že len zopár agentúr doteraz nie je prítomných v sociálnych médiách, ale že tieto agentúry sa zaviazali, že budú tento typ komunikácie v blízkej budúcnosti využívať; zdôrazňuje, že medzi propagačné činnosti realizované prostredníctvom sociálnych médií patria správy, podujatia, pracovné príležitosti a verejné obstarávania; okrem toho konštatuje, že činnosti v oblasti sociálnych médií sú súčasťou ostatných komunikačných nástrojov agentúr;

34.  vyzýva agentúry, aby ďalej zvyšovali svoje úsilie a zlepšovali svoje komunikačné politiky a zviditeľňovali sa pomocou rôznych nástrojov sociálnych médií s cieľom zlepšiť informovanosť o svojich činnostiach a úspechoch a zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní o ich činnosti;

Ďalšie pripomienky

35.  konštatuje, že na základe príspevkov agentúr Komisia vypracovala usmernenia obsahujúce štandardné ustanovenia pre dohody o sídle medzi decentralizovanými agentúrami a hostiteľskými členskými štátmi; konštatuje, že v januári 2016 sa štyri agentúry ešte stále nachádzali v procese rokovaní so svojím hostiteľským členským štátom, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 10 agentúr; opätovne zdôrazňuje význam týchto dohôd pre operácie a bezpečnosť agentúr; naliehavo vyzýva agentúry a členské štáty, ktoré doteraz nepodpísali dohodu o sídle, aby ju bezodkladne podpísali;

36.  poukazuje na význam sociálnych aspektov dohôd o sídle agentúr s ich hostiteľskými krajinami, napríklad pokiaľ ide o predvídateľnosť sociálnych a životných podmienok zamestnancov (školské poplatky, otázky štatútu atď.);

37.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú dvojité sídlo, a považuje za nevyhnutné čo najskôr zrušiť všetky dvojité sídla, ktoré z prevádzkového hľadiska neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu;

38.  žiada inštitúcie a orgány Únie, aby prísne uplatňovali opatrenia diskrečnej právomoci a vylúčenia v súvislosti s verejným obstarávaním, pričom je v každom prípade potrebné riadne preveriť príslušné okolnosti, a aby uplatňovali kritériá vylúčenia s cieľom vyradiť spoločnosť v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

39.  pripomína Dvoru audítorov, že Európsky parlament, Rada a Komisia sa v odseku 54 spoločného prístupu dohodli, že za všetky aspekty externalizovaných vonkajších auditov bude aj naďalej niesť plnú zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania; žiada Komisiu, aby urýchlene potvrdila, že spoločný prístup je stále uplatňovaný; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že nový prístup k auditu, ktorý zapája audítorov zo súkromného sektora, viedol k zvýšeniu administratívnej záťaže agentúr o 85 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim auditom, ktorý vykonal Dvor audítorov, zodpovedá viac ako 13 000 dodatočným hodinám alebo v priemere 3,5 ekvivalentu plného pracovného úväzku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že čas, ktorý si vyžiadali verejné obstarávanie a správa zmlúv o audite, priniesli decentralizovaným agentúram viac ako 1 400 osobohodín dodatočnej práce, a že celkové dodatočné výdavky na externé audity vykonávané súkromnými spoločnosťami predstavovali v roku 2014 sumu 550 000 EUR; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol lepšie usmernenie súkromným audítorom, čím podstatne zníži zvýšenú administratívnu záťaž;

40.  vyzýva všetky inštitúcie a agentúry Únie, aby posilnili svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievali k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

41.  navrhuje, aby Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili zlúčenie menších agentúr, ktoré vykonávajú podobné alebo prepojené úlohy; tvrdí, že by to v dlhodobom horizonte prinieslo úspory zo zvýšenia efektívnosti;

42.  uvádza, že výročné správy inštitúcií a agentúr Únie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie a agentúry Únie, aby do svojich výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

43.  berie na vedomie súčasné uverejnenie plánov na začatie revízie nariadení o zriadení troch tripartitných agentúr Únie: Cedefop, EU-OSHA a Eurofound; zdôrazňuje, že revízie by mali zachovať kľúčové úlohy týchto vysoko renomovaných agentúr, ako aj ich tripartitný charakter, čím sa zabezpečí aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, odborov a zástupcov zamestnávateľov na ich riadení a fungovaní;

44.  opätovne potvrdzuje, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch Európskeho parlamentu pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, ale zdôrazňuje potrebu zosúladiť rozpočtový cyklus Únie so stratégiou Európa 2020, aby tak bolo možné úplné monitorovanie a podávanie komplexných správ o výkonnosti každej agentúry, pokiaľ ide o jej prínos k plneniu cieľov stratégie Európa 2020;

45.  berie na vedomie osvedčený postup spolupráce medzi agentúrami v oblasti životných a pracovných podmienok, odborného vzdelávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý maximalizuje súčinnosť a spoluprácu a posilňuje komplementárnosť; víta tiež výmenu osvedčených postupov medzi Komisiou a agentúrami a nabáda ich, aby v nej pokračovali;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(4) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
PDF 365kWORD 97k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(10), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 10 880 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 8,80 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  berie na vedomie informácie uvedené v správe Dvora audítorov, že v súvislosti s dvomi pripomienkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2012, ktoré boli v správe Dvora audítorov za rok 2013 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a obe odporúčania sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „dokončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013, boli prijaté nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz označené ako „dokončené“, zatiaľ čo jedna pripomienka je označená ako „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

   vysoký hotovostný zostatok vo výške 5 500 000 EUR na konci roka, ktorý čiastočne vyplýva z príjmov z opravného rozpočtu v súvislosti s vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011(13) (ďalej len „REMIT“), sa počas roka 2014 vyrovnával a ku koncu roka 2014 sa znížil na 3 300 000 EUR; s uspokojením poznamenáva, že v správe Dvora audítorov sa následné opatrenie uvádza ako dokončené;
   správna rada agentúry prijala 31. januára 2015 revidovanú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia; ďalej berie na vedomie, že táto nová politika sa vzťahuje na zamestnancov agentúry, členov a náhradníkov všetkých troch rád agentúry, ako aj predsedov a podpredsedov pracovných skupín agentúry a zvolávateľov osobitných skupín, ktorí môžu riadiť činnosť pracovných skupín agentúry;
   väčšina životopisov a vyhlásení o záujmoch členov správnej rady agentúry, predsedov a podpredsedov pracovných skupín agentúry a zvolávateľov osobitných skupín bola zverejnená na webovom sídle agentúry; vyzýva agentúru, aby v súlade so svojou politikou bezodkladne preskúmala a uverejnila zostávajúce životopisy a vyhlásenia o záujmoch;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že výsledkom úsilia o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2014 bola miera plnenia rozpočtu na úrovni 95 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ agentúry a v porovnaní s rokom 2013 to predstavuje zníženie o 2,53 %; okrem toho konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 69,84 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 14,84 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je nižšia ako cieľ agentúry stanovený na 75 %, a to najmä v dôsledku obnovenia ročných zmlúv agentúry alebo rokovaní o nich ku koncu roka, ako aj v dôsledku viacročného charakteru vykonávania nariadenia REMIT;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahla žiadna dohoda o príspevku na agentúru od štátov Európskeho združenia voľného obchodu, keďže tretí energetický balík ešte nie je začlenený do Dohody o Európskom hospodárskom priestore;

Záväzky a prenosy

5.  berie na vedomie, že prenesené rozpočtové prostriedky týkajúce sa hlavy II (administratívne výdavky) dosiahli 980 000 EUR, čo predstavuje 41 % rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky); ďalej poznamenáva, že uvedené prenosy súviseli najmä so štúdiami súvisiacimi s vykonávaním nariadenia REMIT, ako aj s ročnými zmluvami, ktoré sa obnovujú koncom roka;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že do roku 2015 sa v rámci hlavy III preniesla celková suma 1 570 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje 62 % viazaných rozpočtových prostriedkov na operačné výdavky; ďalej konštatuje, že miera prenosov v rámci hlavy III sa znížila o 29 % v porovnaní s rokom 2013; zdôrazňuje, že tieto prenosy súviseli hlavne s komplexnými viacročnými činnosťami spojenými s vykonávaním nariadenia REMIT, pre ktoré sa 17. decembra 2014 prijalo vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014(14);

7.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov uskutočnila agentúra na konci roka 2014 dve platby predbežného financovania vo výške 1 560 000 EUR, ktoré pochádzajú z rozpočtových prostriedkov prijatých na základe opravného rozpočtu koncom roka 2013; konštatuje, že uvedené platby sa týkali zmlúv o poskytovaní služieb v súvislosti s nariadením REMIT v období rokov 2015 – 2017; berie na vedomie skutočnosť, že agentúra musela čiastočne pozastaviť vykonávanie nariadenia REMIT v dôsledku toho, že k prijatiu nariadenia REMIT došlo neskôr, než sa pôvodne predpokladalo; rozumie, že tieto platby agentúre umožnia financovať jej budúce činnosti týkajúce sa nariadenia REMIT a uzavreté zmluvy tak, ako sa povodne plánovalo; zdôrazňuje však, že hoci má vykonávanie nariadenia REMIT komplexnú a viacročnú povahu, vysoké prenosy a platby v rámci predbežného financovania sú v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; konštatuje, že agentúra by mala pokračovať v zlepšovaní plánovania a plnenia svojho ročného rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  s uspokojením konštatuje, že v apríli 2014 agentúra prijala revidovanú politiku týkajúcu sa postupov prijímania zamestnancov a práce výberových komisií; ďalej poznamenáva, že táto politika zahŕňa osobitné podmienky pre pohovory a písomné testy, ako aj prísne ustanovenia na zabezpečenie anonymity kandidátov; berie na vedomie tvrdenie agentúry, že touto politikou sa zaistí pokrok, pokiaľ ide o jej záväzok k transparentnosti a rovnakému zaobchádzaniu so zamestnancami;

Vnútorná kontrola

9.  berie na vedomie, že z preskúmania stavu agentúry týkajúceho sa implementácie noriem vnútornej kontroly nevyplynuli v roku 2014 žiadne závažné nedostatky; ďalej berie na vedomie, že v nadväznosti na preskúmanie stavu samotná agentúra usudzuje, že spĺňa minimálne požiadavky všetkých noriem vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby pokračovala v posilňovaní svojej vnútornej kontroly a zabezpečila, aby zavedená kontrola účinne fungovala a prispievala k dosiahnutiu jej cieľov;

Vnútorný audit

10.  poznamenáva, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit agentúry v súlade so svojím strategickým plánom auditov agentúry na roky 2013 – 2015 na tému Tvorba rámcových usmernení a stanovísk k sieťovým predpisom; berie na vedomie, že počas auditu IAS zistil oblasti vyžadujúce zlepšenie a vydal jedno odporúčanie označené ako “veľmi dôležité“, ako aj päť odporúčaní označených ako “dôležité“;

11.  konštatuje, že v reakcii na odporúčania IAS vypracovala agentúra akčný plán na vyriešenie zistených nedostatkov; poznamenáva, že IAS potvrdil, že akčný plán rieši zistené riziká primeraným spôsobom;

12.  konštatuje, že 10 z 11 odporúčaní, ktoré IAS vydal v rámci auditu v roku 2013, bolo uzavretých, zatiaľ čo pri jednom odporúčaní označenom ako “dôležité“ v rámci auditu v roku 2013 sa uvádza, že sa “čiastočne vykonalo“ a má sa dokončiť v roku 2015;

Výkonnosť

13.  berie na vedomie, že agentúra preskúmala svoj systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti a v rámci tohto preskúmania zaviedla rozlišovanie medzi ukazovateľmi výkonnosti a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti, čo má vedeniu agentúry poskytovať zreteľnejší prehľad o tom, či sa plnili jej celkové ciele; konštatuje, že nový systém sa mal začať uplatňovať v roku 2015 v rámci novej štruktúry pracovného programu agentúry;

14.  víta skutočnosť, že na zaznamenávanie a sledovanie rozpočtových operácií agentúra využíva ABAC, t. j. rovnaký finančný systém, ako používa Komisia, pričom systém SAP je integrovaný ako podpora pre funkcie účtovníctva;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Ďalšie poznámky

16.  poukazuje na to, že podľa dohody o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom sa v tomto štáte zriadi európska škola; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani po viac než štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti zmluvy európska škola nebola zriadená; berie na vedomie tvrdenie agentúry, že vláda hostiteľského členského štátu posudzuje potrebné právne zmeny a opatrenia s cieľom nájsť optimálne riešenie; nabáda agentúru a hostiteľský členský štát, aby vyriešili túto otázku, a vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o stave rokovaní;

17.  zdôrazňuje potrebu posilniť integritu a etický rámec prostredníctvom lepšieho vykonávania kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru integrity;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(8) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(9) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(12) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).
(14) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 121).
(15) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.


Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC)
PDF 372kWORD 92k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

1.  udeľuje absolutórium riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou úradu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 12. februára 2016 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(10), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov bol konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2014 4 162 874 EUR, čo predstavuje nárast o 17 % v porovnaní s rokom 2013; keďže nárast spôsobili najmä vnútorné pripísané príjmy z minulých rokov,

B.  keďže podľa finančných výkazov tvoril celkový príspevok Únie do rozpočtu úradu na rok 2014 sumu 3 617 948 EUR, čo predstavuje nárast o 1,74 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  Berie na vedomie skutočnosť, že úrad:

   zaviedol podrobný mesačný postup monitorovania, ktorého výsledkom boli vyššie miery plnenia rozpočtu, s cieľom zabezpečiť riadne plnenie rozpočtu, ako aj jeho ročného pracovného programu;
   zmenil svoju politiku v oblasti informačnej bezpečnosti s cieľom riešiť zistené nedostatky na základe následného auditu vykonávania noriem vnútornej kontroly (ICS), ktorý uskutočnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS); s uspokojením berie na vedomie prípravu dohody o úrovni služieb medzi úradom a Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá by mala zmierniť riziká týkajúce sa informačnej bezpečnosti úradu;
   prijal viacero opatrení s cieľom zlepšiť proces preplácania nákladov odborníkov a zmierniť zistené nedostatky týkajúce sa oneskorených platieb; víta zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti vo všetkých krokoch procesu a ďalšiu odbornú prípravu aktérov v rámci finančného okruhu; s uspokojením berie na vedomie outsourcing časti procesu do Úradu Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO), ktorý urýchlil celkový postup preplácania;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,91 %, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje zvýšenie o 8,36 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 75,66 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 0,92 %;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov s uspokojením berie na vedomie, že celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov sa zlepšila z 87 % v roku 2013 na 98 % v roku 2014; konštatuje však, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa zvýšila na 900 000 EUR (23 %) v porovnaní s 500 000 EUR (13 %) v roku 2013, čo bolo spôsobené najmä prevádzkovými činnosťami úradu, napr. prebiehajúcimi štúdiami elektronických komunikácií;

Presuny

4.  na základe informácií úradu konštatuje, že úrad v roku 2014 uskutočnil niekoľko rozpočtových presunov s cieľom financovať dodatočné potreby v súvislosti s operačnými výdavkami, čím sa výrazne zmenila štruktúra pôvodného rozpočtu; konštatuje najmä, že tieto presuny súviseli predovšetkým so štúdiou o neutralite siete, ako aj projektmi siete orgánu BEREC; konštatuje, že finalizácia týchto projektov v priebehu roka 2014 bola v čase zostavovania rozpočtu neistá;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  víta skutočnosť, že úrad v roku 2014 po prvýkrát od svojho zriadenia zorganizoval postup verejného obstarávania v súvislosti s realizáciou štúdie o neutralite siete zameranej na hodnotu neutrality siete pre spotrebiteľov v Únii; konštatuje, že záverečné výsledky tejto štúdie sa majú použiť ako príspevky pre pracovný program úradu;

6.  s uspokojením konštatuje, že stav plnej zamestnanosti bol dosiahnutý na konci roka 2014; ďalej konštatuje, že v roku 2014 úrad zorganizoval 11 postupov prijímania zamestnancov a dva postupy, ktoré sa začali v predchádzajúcom roku, dokončil; uznáva, že možnosti dočasného preloženia, ktoré bolo ťažké obsadiť, boli v plnej miere pokryté do konca roka 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  konštatuje, že úrad bol poverený riadením všetkých dokumentov vytvorených v priebehu činnosti orgánu BEREC, ako aj spravovaním verejného registra dokumentov, z dôvodu neexistencie právnej subjektivity tohto orgánu; ďalej konštatuje, že v záujme zaistenia lepšej transparentnosti úrad vo verejnom registri zaviedol pododdiel zameraný na jeho politiku v oblasti konfliktov záujmov;

8.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

9.  uvádza, že výročné správy úradu by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva úrad, aby do svojej výročnej správy zahrnul štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

10.  berie na vedomie vytvorenie nástroja spolupráce, ktorý slúži ako interná platforma na výmenu a spoločné využívanie informácií, najlepších postupov a expertíz s cieľom účinnejšie riadiť činnosť prípravných orgánov;

11.  s uspokojením konštatuje, že úrad sa zameriava na zlepšenie svojej webovej stránky a zjednodušenie jej používania; okrem toho konštatuje, že podľa svojho komunikačného plánu úrad zriadil oficiálny účet na Twitteri a kanáli YouTube;

Vnútorné kontroly

12.  konštatuje, že jeho správna rada prijala všetky príslušné normy vnútornej kontroly; berie však na vedomie, že uplatňovanie noriem vnútornej kontroly ešte nebolo ukončené; vyzýva úrad, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v danej veci;

13.  berie na vedomie, že úrad vypracoval podrobné usmernenie týkajúce sa riadenia rizík s cieľom stanoviť a vykonať systematický proces riadenia rizík; víta skutočnosť, že táto príručka bola vypracovaná s podporou agentúry ENISA;

14.  s uspokojením konštatuje, že úrad uskutočnil prvé samohodnotenie rizík v rámci dohody na úrovni služieb medzi úradom a agentúrou ENISA s cieľom spoločného využívania funkcie asistenta koordinátora vnútornej kontroly; berie na vedomie, že vedenie úradu preskúmalo výsledky tohto hodnotenia a určilo riziká, ktoré je potrebné zahrnúť do registra rizík;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že audit Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) sa v roku 2014 zameral na opatrenia nadväzujúce na obmedzené preskúmanie z roku 2013 s cieľom zhodnotiť stav dodržiavania noriem vnútornej kontroly; konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit uzavrel 2 z 18 odporúčaní na základe kontroly dokumentov; okrem toho konštatuje, že IAS preskúmal zvyšných 16 nezrealizovaných odporúčaní v rámci následných opatrení a dospel k záveru, že 14 odporúčaní bolo v plnej miere vykonaných;

Ďalšie pripomienky

16.  berie na vedomie skutočnosť, že rezerva v rozpočte na rok 2014 na príspevky národných regulačných orgánov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré majú status pozorovateľa v orgáne BEREC, sa neuskutočnila pre chýbajúce dohody s krajinami EZVO; berie na vedomie, že rozpočet úradu na rok 2015 bol príslušne upravený; vyzýva úrad, aby bol naďalej obozretný pri prognózovaní súvisiacich príspevkov zo strany národných regulačných orgánov krajín EZVO;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(8) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(9) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(12) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(13) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.


Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
PDF 356kWORD 88k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou strediska(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(10), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2014 sumu 56 268 041 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7,81 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že:

   medzi strediskom a vládou hostiteľského členského štátu bola podpísaná dohoda o sídle;
   stredisko zjednoduší prístup k dokumentácii súvisiacej so svojou riadiacou radou v rámci plánu úpravy dizajnu svojho webového sídla na rok 2017;
   od roku 2013 uskutočnilo dve refundácie klientom v celkovej sume 4 900 000 EUR v rámci opatrení zavedených s cieľom znížiť rozpočtový prebytok;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 79,34 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 4,13 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 71,97 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 5,71 %;

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že hotovosť a krátkodobé vklady držané strediskom sa zvýšili zo 40 000 000 EUR na konci roka 2013 na 44 000 000 EUR na konci roka 2014; konštatuje, že rozpočtový prebytok a rezervy sa zvýšili z 37 500 000 EUR na 40 400 000 EUR, čo naznačuje priestor na zníženie cien; so znepokojením konštatuje, že rozpočtový prebytok je v stredisku opakujúcim sa javom; uznáva však pozitívne kroky strediska zamerané na zvrátenie tohto trendu;

4.  berie na vedomie informáciu strediska, že jeho priemerná cena za stranu sa od roku 2013 do druhej polovice roka 2014 znížila o 2 %; konštatuje však, že cena za stranu revízie sa v rovnakom období zvýšila o 23 %; vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o kritériách, ktoré viedli k stanoveniu cien v priebehu rozpočtového roka 2014; žiada stredisko, aby poskytlo aktuálne údaje o súčasných poplatkoch, vkladoch a prebytkoch;

Vnútorný audit

5.  berie na vedomie informáciu strediska, že na začiatku roka 2014 zostávalo otvorených päť odporúčaní Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS); berie na vedomie informáciu strediska, že vykonalo nápravné opatrenia a uzavrelo dve odporúčania; ďalej konštatuje, že vykonanie zostávajúcich dvoch odporúčaní označených ako „veľmi dôležité“ a jedného označeného ako „dôležité“ bolo naplánované; vyzýva stredisko, aby tieto odporúčania vykonalo čo najskôr a informovalo orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tomto smere;

Vnútorná kontrola

6.  konštatuje, že stredisko na 80 % spĺňa normy vnútornej kontroly (ICS), keďže vynaložilo značné úsilie na vykonanie zvyšných opatrení v akčnom pláne ICS; ďalej konštatuje, že presťahovanie strediska do budovy Drosbach si vyžiadalo značné prepracovanie plánu kontinuity činností strediska; konštatuje, že odchod niekoľkých kľúčových členov manažmentu strediska mal nepriaznivý vplyv na včasnú implementáciu jeho riadenia kontinuity činností, čo malo za následok oneskorenú revíziu a aktualizáciu analýzy vplyvu na činnosť;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  berie na vedomie informáciu strediska, že prebieha proces stanovenia a vykonávania stratégie boja proti podvodom založenej na „Metodike a usmerneniach pre stratégie boja proti podvodom v decentralizovaných agentúrach EÚ”, ktoré vypracoval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tomto smere;

8.  konštatuje, že výročné správy strediska by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva stredisko, aby do svojej výročnej správy zahrnulo štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Výkonnosť

9.  s uspokojením berie na vedomie synergické efekty, ktoré stredisko vytvorilo spoločným využívaním služieb s ostatnými agentúrami; víta najmä dohodu o spolupráci medzi strediskom a Európskou železničnou agentúrou (ERA), na základe ktorej stredisko zastrešuje systém ERA na obnovu prevádzky po havárii, čo umožňuje dosahovať úspory a zároveň zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti pre oba subjekty;

10.  víta, že stredisko implementuje spoločný prípravný postup v súvislosti s ochrannými známkami Spoločenstva spolu s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) s cieľom spoločne využívať prekladové pamäte a harmonizovať príslušné postupy v záujme zaručenia transparentnosti a efektívnosti tohto procesu; konštatuje, že v priebehu rozpočtového roka 2014 nebolo možné dosiahnuť konečné rozhodnutie; berie na vedomie, že obe agentúry sa dohodli na pokračovaní projektu v roku 2015; podporuje takúto dohodu a vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vývoji tejto iniciatívy;

Ďalšie poznámky

11.  s uspokojením berie na vedomie projekt strediska v oblasti adaptability, ktorý začal v roku 2014 a sústreďuje sa na zvýšenie adaptability zamestnancov a zníženie zistených nedostatkov v zručnostiach; konštatuje, že stredisko určilo zoznam školiteľov a začalo vykonávať určené opatrenia odbornej prípravy; konštatuje, že analýza zručností, ktoré ovládajú aspoň dve osoby v každej sekcii, vykonaná koncom roku 2015 ukázala, že percentuálny podiel sa značne zvýšil na 76,50 % v porovnaní so 65,46 % v roku 2014;

12.  s uspokojením berie na vedomie záujem strediska o zlepšenie zabezpečenia kvality prekladu a systému spätnej väzby od klientov, ako aj seminár, ktorý stredisko usporiadalo pre nezávislých prekladateľov s cieľom oboznámiť ich s pracovnými metódami strediska;

13.  berie na vedomie informáciu strediska, že zaviedlo nový nástroj na plánovanie a sledovanie rozpočtu, ktorý sa použil na prípravu rozpočtu na rok 2015, nový systém na riadenie postupu prác v oblasti prekladu „e-CdT“ a nový prekladateľský softvér;

o
o   o

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(8) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(9) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(12) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(13) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.


Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)
PDF 358kWORD 90k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(4), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(10), a najmä na jeho článok 12a,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014 (2015/2164(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0082/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (ďalej len „stredisko“) za rozpočtový rok 2014 sumu 17 275 766 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 3,62 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky strediska za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  víta opatrenia, ktoré stredisko zaviedlo na základe pripomienok Dvora audítorov z predchádzajúceho roka, ako aj odporúčaní Európskeho parlamentu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,93 %, t. j. na rovnakej úrovni ako v roku 2013; okrem toho konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 95,68 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 3,29 %;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

3.  oceňuje, že podporné služby strediska sa v roku 2014 naďalej poskytovali efektívne; poznamenáva, že 95 z 98 miest v pláne pracovných miest bolo obsadených a priemerný časový priebeh platieb bol stabilný;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

4.  konštatuje, že riadiaca rada strediska prijala v októbri 2014 politiku v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov, ktorá zodpovedá situácii v stredisku a zahŕňa príslušné situácie prípadných konfliktov záujmov, ktoré by mohli v stredisku nastať; víta pravidelné vzdelávacie kurzy, ktoré stredisko organizuje s cieľom zvýšiť informovanosť svojich zamestnancov o riadnom uplatňovaní tejto politiky; konštatuje, že prvý takýto kurz sa konal v júni 2015;

5.  konštatuje, že väčšina členov riadiacej rady strediska podpísala vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov; okrem toho konštatuje, že tieto vyhlásenia boli zverejnené na webovom sídle strediska so súhlasom príslušných členov; naliehavo vyzýva členov riadiacej rady, ktorí takéto vyhlásenie ešte nepodpísali, aby tak urobili čo najskôr;

6.  berie na vedomie, že stredisko prijalo v októbri 2014 stratégiu boja proti podvodom založenú na spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý vypracovala Komisia s cieľom podporovať účinnú prevenciu a odhaľovanie rizík podvodov a posilňovať primerané interné postupy oznamovania a riešenia potenciálnych prípadov podvodov a ich dosahu;

7.  konštatuje, že výročné správy strediska by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva stredisko, aby do svojej výročnej správy zahrnulo štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Vnútorný audit

8.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit jednej zo štyroch oblastí uvedených v strategickom pláne auditu IAS na roky 2013 – 2015; konštatuje, že IAS vydal v rámci svojej záverečnej správy o audite jedno odporúčanie, ktoré je označené ako „veľmi dôležité“, a štyri odporúčania označené ako „dôležité“; berie na vedomie, že na základe toho, že „veľmi dôležité“ odporúčanie už bolo vykonané na konci roka, hodnotenie tohto odporúčania sa znížilo na „dôležité“; berie ďalej na vedomie, že akčný plán navrhnutý na základe auditu sa vykonáva v súlade s plánom;

Vnútorná kontrola

9.  konštatuje, že stredisko pravidelne vykonáva hodnotenia rizika a vypracúva plán riadenia rizík s cieľom určiť riziká, ktoré by mohli ovplyvniť dosahovanie jeho cieľov; so znepokojením konštatuje, že podľa plánu riadenia rizík hrozí, že stredisko nebude schopné zvládať nepredvídané externé požiadavky zainteresovaných subjektov, pretože zdroje, ktoré má k dispozícii, sú už preťažené; berie na vedomie, že stredisko pozorne sleduje zmeny svojho pracovného programu s cieľom prispôsobiť ho dostupným zdrojom alebo náležite do neho začleniť činnosti vyplývajúce zo zmien;

Výkonnosť

10.  konštatuje, že pravidelné externé hodnotenie strediska obsahuje odporúčania o tom, ako by mohlo rozvíjať a posilniť svoju úlohu; ďalej konštatuje, že stredisko v apríli 2014 navrhlo akčný plán krokov nadväzujúcich na tieto odporúčania, ktorý bol predložený jeho riadiacej rade; konštatuje, že sedem z 23 odporúčaní a súvisiacich opatrení bolo uzavretých do konca roka 2014; vyzýva stredisko, aby predložilo orgánu udeľujúcemu absolutórium informácie o pokroku vo vykonávaní zostávajúcich odporúčaní;

11.  konštatuje, že pri pravidelnom externom hodnotení sa skúmali aj možné synergie medzi strediskom, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA); berie na vedomie, že podľa záverov hodnotenia stredisko nevykonáva činnosti, ktoré by boli duplicitné vo vzťahu k činnostiam iných aktérov na úrovni Únie, na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;

12.  berie na vedomie úzku spoluprácu strediska s nadáciami ETF a Eurofound, ktorá sa formálne opiera o dohody o spolupráci medzi týmito agentúrami, ako aj o vopred schválené ročné pracovné programy;

13.  berie na vedomie úsilie strediska o zvyšovanie viditeľnosti odborného vzdelávania a prípravy v Únii a jeho vlastnej úlohy prostredníctvom jeho webového sídla, sociálnych médií, organizovania rôznych podujatí v hostiteľských členských štátoch, ako aj prostredníctvom spolupráce s Komisiou formou rôznych publikácií a tlačovej činnosti;

Ďalšie pripomienky

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že opravné práce na budove strediska v Grécku neboli do konca roka 2014 dokončené; uznáva však, že za opravy zodpovedá vláda hostiteľského členského štátu a že príslušné stavebné práce museli byť prerušené pre hospodársku situáciu v hostiteľskom členskom štáte; konštatuje, že zostávajúce práce mali byť dokončené do konca roka 2015, a vyzýva stredisko, aby o tejto záležitosti ďalej informovalo orgán udeľujúci absolutórium;

15.  oceňuje, že stredisko zameralo svoje činnosti na prispievanie k politikám riešiacim nezamestnanosť mladých ľudí a na ich podporu; vyjadruje stredisku uznanie najmä za prognózy a analýzy týkajúce sa zručností, ako aj za prácu zameranú na rozvoj učňovskej prípravy; s uspokojením berie na vedomie, že informácie z podrobných prehľadov o politikách v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré stredisko vypracovalo pre všetky členské štáty, sa v roku 2014 zohľadnili v odporúčaniach pre jednotlivé štáty v rámci európskeho semestra;

16.  domnieva sa, že stredisko by malo pomáhať členským štátom, ktoré čelia výzve rastúceho počtu utečencov, pri využívaní príležitostí na odbornú prípravu na ich začlenenie do trhov práce;

17.  víta skutočnosť, že návštevy webovej stránky Europass, ktorú stredisko spravuje a ktorá je k dispozícii v 27 jazykoch, v roku 2014 predstavovali 21,7 milióna používateľov, čo predstavuje nárast o 8 % v porovnaní s rokom 2013;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(7) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(8) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 39.
(9) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(12) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(13) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.


Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL)
PDF 360kWORD 97k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 (2015/2180(DEC))
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória akadémii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV(4), a najmä na jeho článok 16,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)(5),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariad