Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2059(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0278/2016

Внесени текстове :

A8-0278/2016

Разисквания :

PV 24/10/2016 - 19
CRE 24/10/2016 - 19

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0406

Приети текстове
PDF 620kWORD 61k
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение
P8_TA(2016)0406A8-0278/2016

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г. относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (2016/2059(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 февруари 2016 г. относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (COM(2016)0049),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ (COM(2015)0080), и приложенията към него,

—  като взе предвид енергийната стратегия за 2030 г., както е посочена в съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г. „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 година“ (COM(2014)0015),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 юли 2014 г., озаглавено „Енергийната ефективност и нейния принос към енергийната сигурност и рамката до 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ (COM(2014)0520),

—  като взе предвид петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) — доклад на работна група І, озаглавен „Изменение на климата през 2013 г.: научно-физически основи“,

—  като взе предвид Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива(1),

—  като взе предвид Парижкото споразумение от декември 2015 г., сключено на 21-вата конференция на страните (COP 21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 декември 2011 г., озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ (COM(2011)0112),

—  като взе предвид третия енергиен пакет,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 февруари 2016 г., озаглавено „Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането“ (COM(2016)0051),

—  като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО,

—  като вземе предвид Специалния доклад № 16/2015 на Европейската сметна палата, озаглавен „Подобряване на сигурността на енергийните доставки чрез развитие на вътрешния енергиен пазар — необходими са допълнителни усилия“,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2015 г. относно постигането на Европейски енергиен съюз(2),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и становищата на комисията по външни работи, комисията по международна търговия, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по транспорт и туризъм (A8-0278/2016),

А.  като има предвид, че газта може да играе важна роля в енергийната система на ЕС през следващите десетилетия, в промишленото производство, като източник на отопление в сградите и като подкрепа за енергията от възобновяеми източници, докато ЕС постига своите цели по отношение на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и осъществява прехода към нисковъглеродна икономика, в която ролята на газта постепенно ще намалява в полза на чистите енергии;

Б.  Като има предвид, че природният газ е изкопаемо гориво, което, ако не бъде управлявано правилно, може да изпуска значителни количества метан в рамките на своя жизнен цикъл (производство, транспорт, потребление); като има предвид, че потенциалът за глобално затопляне на метана е значително по-висок от този на CO2 за 20-годишен период от време, и следователно има значително въздействие върху изменението на климата;

В.  като има предвид, че Европейският съюз се ангажира да намали до 2050 г. емисиите на парникови газове с 80—95% под равнищата от 1990 г.;

Г.  като има предвид, че европейската зависимост от вноса на газ през следващите години се очаква да нарасне и в някои държави членки вече е достигнала 100% в случаите, когато няма или са налице ограничен брой алтернативни доставчици или маршрути на доставка;

Д.  като има предвид, че втечненият природен газ (LNG) представлява възможност за Европа както по отношение на повишаването на конкурентоспособността чрез упражняване на натиск за понижаване на цените на природния газ, така и по отношение на повишаването на сигурността на доставките; като има предвид, че природният газ е също гъвкав резервен вариант на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия;

Е.  като има предвид, че използването на природен газ при транспортиране (сгъстен природен газ (CNG) и втечнен природен газ (LNG)) ще създаде големи екологични ползи, както се предвижда в Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива;

Ж.  като има предвид, че ЕС следва активно да се стреми към разработването на своите вътрешни конвенционални ресурси на газ, като например откритите в Кипър;

З.  като има предвид, че в качеството си на втория най-голям вносител на втечнен природен газ (LNG) в света ЕС следва да играе по-активна роля на международната сцена на енергийната дипломация;

И.  като има предвид, че е важно да се насърчи цялостно предложение за използването на местните енергийни източници, като например находището на природен газ в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Кипър, и да се подкрепи създаването на терминал за втечняване на природен газ в Кипър, чрез който да се експлоатират и находищата в съседни райони;

Й.  като има предвид, че ЕС все още не е в състояние да използва в пълна степен ползите от интегриран вътрешен енергиен пазар поради липса на достатъчно междусистемни връзки и съгласуваност, както и поради непълното прилагане на третия енергиен пакет;

К.  като има предвид, че рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата определя пет взаимно подкрепящи се и тясно взаимосвързани измерения, а именно: енергийна сигурност; напълно интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност; декарбонизация на икономиката; и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност; като има предвид, че стратегията следва също да насърчава достъпни цени на енергия за всички;

Увод

1.  Приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение“; счита, че вътрешен енергиен пазар, който интегрира в пълна степен втечнения природен газ (LNG) и съхранението на газ, ще играе значима роля при постигането на крайната цел за устойчив енергиен съюз;

2.  Припомня, че стратегията на ЕС за втечнения природен газ (LNG) и съхранението на газ е елемент на енергийния съюз, който има за цел да даде конкретен израз на амбицията на ЕС за осъществяване на бърз преход към устойчива, сигурна и конкурентоспособна енергийна система, както и да прекрати зависимостта от външни доставчици на газ; подчертава, че една от целите на енергийния съюз е ЕС да стане световен лидер в областта на енергията от възобновяеми източници;

3.  Като има предвид, че съгласно Споразумението от Париж, постигнато на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) е необходимо политиката на ЕС по отношение на газа да бъде адаптирана, за да съответства на поставената цел за задържане на световното повишаване на температурата до не повече от 1,5°C в сравнение с нивата преди началото на индустриализацията; като има предвид, че се очаква газта да продължава да играе роля в енергийната система на ЕС до 2050 г., когато в съответствие със Споразумението от Париж и Енергийната пътна карта на ЕС емисиите на парникови газове ще трябва да бъдат намалени с 80—90% под равнищата от 1990 г., особено в промишленото производство и като източник на отопление в сгради; като има предвид, че ролята на газта ще намалява и нейната употреба трябва да бъде прекратена в дългосрочен план, в хода на постигането от страна на ЕС на амбициозните цели, които си е набелязал, относно емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и да осъществи прехода към устойчива икономика;

4.  Счита, че енергийна сигурност може да бъде постигната по най-ефикасния начин посредством по-добро съгласуване на националните политики в областта на енергетиката, създаването на истински енергиен съюз с единен енергиен пазар и обща политика в областта на енергетиката, както и посредством сътрудничество между държавите членки по този въпрос, в съответствие с принципите на солидарност и доверие; счита в тази връзка, че по-нататъшното интегриране на енергийната политика следва да бъде в полза на държавите членки, в съответствие с целите на ЕС и международните задължения, както и със заявените цели, и следва да не бъде в противоречие с интересите на държавите членки или на техните граждани; подкрепя усилията за изготвяне на обща позиция на ЕС в многостранните институции и рамки в областта на енергетиката;

5.  Счита, че всички граждани на ЕС трябва да имат достъп до сигурни и финансово достъпни доставки на енергия; подчертава във връзка с това текущото развитие на световните пазари на втечнен природен газ (LNG), където свръхпредлагането е довело до по-ниски цени, което предоставя възможност за намаляване на разходите за енергия на потребителите от ЕС посредством относително по-евтините доставки на газ; подчертава, че безопасната, достъпна и устойчива енергия представлява основната движеща сила на европейската икономика и е от съществено значение за конкурентоспособността на промишлеността; призовава ЕС и неговите държави членки да дават предимство в рамките на енергийната стратегия на ЕС на премахването на енергийната бедност и на засилването на енергийните доставки чрез обмена на най-добри практики на равнището на ЕС;

6.  Подчертава, че стратегията на ЕС за втечнения природен газ (LNG) трябва да бъде съгласувана с рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз, така че да допринесе за увеличена сигурност на енергийните доставки, за декарбонизация, за дългосрочната устойчивост на икономиката и за осигуряването на достъпни и конкурентни цени на енергията;

7.  Изразява съгласие с оценката на Комисията, че държавите членки в региона на Балтийско море и в Централна и Югоизточна Европа, както и Ирландия, въпреки огромните усилия за развитие на инфраструктурата, реализирани от определени държави членки, са все още много силно зависими от един-единствен доставчик и са изложени на сътресения и прекъсвания на доставките;

8.  Признава, че наличието на втечнен природен газ (LNG), включително поддържаща инфраструктура от тръбопроводи, в тези държави членки би могло значително да подобри настоящото положение в сигурността на доставките не само във физическо, но и в икономическо отношение, като допринесе за по-конкурентни цени на енергията;

9.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават и стимулират по-ефективно и по-добро използване на съществуващата инфраструктура, включително на съоръженията за съхранение на газ;

10.  Обръща внимание на потенциала на технологията „електроенергия в газ“ за съхраняване на енергията от възобновяеми източници и използването на тази енергия като неутрално от гледна точка на въглерода гориво в транспорта, отоплението и производството на електроенергия;

11.  Подчертава необходимостта от постигане на по-голяма диверсификация и гъвкавост на газовата система на ЕС, като по този начин се способства за изпълнението на основната цел на енергийния съюз за сигурни, устойчиви и конкурентни доставки на газ; призовава Комисията да разработи стратегия, която има за цел да намали зависимостта на ЕС от природния газ в дългосрочен план, което отразява поетия от него ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове до 80—95% под равнищата от 1990 г. до 2050 г., и подчертава в тази връзка, че разглеждането на енергийната ефективност като „първи принцип“ и постепенното премахване на субсидиите за изкопаеми горива ще намали значително зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива;

12.  Припомня, че Парламентът неколкократно е призовавал за обвързващи цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. за намаляване най-малко с 40% на вътрешните емисии на парникови газове, за най-малко 30% възобновяеми източници на енергия в енергийния микс и увеличаване на енергийната ефективност с 40%, което да бъде постигнато посредством индивидуални национални цели;

13.  Подчертава необходимостта, преди да се окаже подкрепа на нови терминали за регазификация, да се насърчи най-ефективното използване на съществуващите терминали за втечнен природен газ (LNG) от трансгранична перспектива, за да се избегнат технологични блокади или блокирани активи в инфраструктурата за изкопаеми горива и да се гарантира, че потребителите не трябва да поемат разходите за нови проекти; счита, че Комисията трябва внимателно да преразгледа своя анализ за търсенето на газ и оценките на рисковете и потребностите;

Завършване на липсващата инфраструктура

Инфраструктура за втечнен природен газ (LNG)

14.  Припомня, че ЕС като цяло е достатъчно добре снабден с терминали за регазификация, предназначени за втечнен природен газ (LNG), и признава, че поради слабото вътрешно търсене на газ през последните години и относително високата цена на втечнен природен газ (LNG) в световен план някои терминали на ЕС за регазификация, предназначени за втечнен природен газ (LNG), имат ниска степен на използване; подчертава, че всички държави членки, особено зависещите от един-единствен доставчик, следва да имат достъп до втечнен природен газ (LNG) пряко или непряко чрез други държави членки;

15.  Подчертава, че в повечето случаи следва да се даде приоритет на основани на пазара решения, както и на използването на съществуващата инфраструктура за втечнен природен газ (LNG) на регионално равнище; отбелязва обаче, че решенията могат да бъдат различни в зависимост от националните особености и особеностите на пазара, като например равнището на взаимосвързаност, наличието на решения за съхраняване и структурата на пазара;

16.  Подчертава, че с цел избягване на блокирани активи е необходимо да се извърши внимателен анализ на алтернативите и вариантите за доставки на втечнен природен газ (LNG) от регионална гледна точка, както и от гледна точка на екологичната устойчивост, като се вземат предвид целите на Съюза в областта на климата и енергетиката, както и принципът на географския баланс, преди да бъде взето решение за изграждане на нова инфраструктура, за да се подобри енергийната сигурност и да се гарантира най-ефективното използване на съществуващата инфраструктура;

17.  Подчертава значението на регионалното сътрудничество за изграждането на нови терминали за втечнен природен газ (LNG) и междусистемни връзки и подчертава, че държавите членки с излаз на море следва да си сътрудничат тясно с държави, които нямат излаз на море, за да се избегнат прекомерните инвестиции в ненужни и икономически неизгодни проекти; счита, че в този контекст по-оптималното използване на коридорите „Запад—Изток“ и „Север—Юг“ с подобрен капацитет за обратен поток ще увеличи вариантите за доставки на втечнен природен газ (LNG); счита, че съвместно биха могли да бъдат разработвани знания и информация по въпроси като съоръженията за съхраняване на енергия и тръжните процедури за втечнен природен газ (LNG) и междусистемни връзки; изразява твърдо убеждение, че стратегията на ЕС трябва да гарантира, че втечненият природен газ (LNG) е достъпен на регионално равнище в цяла Европа;

18.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии в подкрепа на съоръженията, които да могат да бъдат използвани в бъдеще за управление на преноса и съхранението на възобновяем природен газ.

19.  Подчертава, че стратегията следва също да включва използването на втечнен природен газ (LNG) като алтернатива на развитието на инфраструктура за разпределение и пренос на газ в областите, в които това понастоящем не е ефективно от гледна точка на разходите; отбелязва, че малките инсталации за втечнен природен газ (LNG) могат да осигурят оптималната инфраструктура за увеличаване на използването на природен газ в райони, в които инвестициите в газова инфраструктура не са рентабилни, включително за увеличаване на използването на газ за производство на топлоенергия, като по този начин се ограничават т.нар. ниски коминни емисии;

20.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да изпълнят изцяло ключови проекти от общ интерес (ПОИ) и да предоставят висок приоритет главно на най-ефективните в икономическо и екологично отношение проекти, определени от трите регионални групи на високо равнище; подчертава, че изграждането на терминали за втечнен природен газ (LNG), които са нужни за търсенето на газ и съвместими с него, не е достатъчно, и че подкрепата за инфраструктура от тръбопроводи с подходящи тарифи е абсолютно необходима, за да бъдат реализирани ползи извън приемащите държави;

21.  Приветства факта, че важни проекти за втечнен природен газ (LNG) (например газовият коридор „Север—Юг“) се определят като проекти от общ интерес; призовава Комисията да включи изцяло балканските държави при планирането на по-нататъшната реконструкция на газопровода и трансевропейската енергийна мрежа, за да се гарантира ключова роля на енергийния сектор на ЕС в региона;

22.  Подкрепя предложението на Комисията в рамките на текущото преразглеждане на Регламента за гарантиране на сигурността на доставките да направи преглед на съществуващите освобождавания за обратните потоци на междусистемните връзки и подкрепя засилената роля на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в този процес; отбелязва недостига на персонал и липсата на ресурси в ACER; подчертава необходимостта на ACER да се предоставят необходимите ресурси, по-специално достатъчен собствен персонал, за да се даде възможност на агенцията да изпълнява задачите, възложени ѝ от законодателството;

Инфраструктура за съхранение

23.  Припомня, че геологията е главен определящ фактор при разработването на нови газохранилища и отбелязва настоящия свръхкапацитет на европейските газохранилища; подчертава, че регионалното сътрудничество и подходящото равнище на газовите междусистемни връзки, както и премахването на вътрешни участъци със затруднения, биха могли да подобрят значително степента на използване на съществуващите газови хранилища; подчертава необходимостта да се гарантира прилагането на най-високите екологични стандарти при планирането, изграждането и използването на инфраструктурата за съхранение на втечнен природен газ (LNG);

24.  Припомня, че трансграничната достъпност на газохранилищата е един от ключовите инструменти за прилагане на принципа на енергийна солидарност в моменти на недостиг на газ и при извънредни ситуации;

25.  Подчертава, че по-широкото използване на капацитета за съхранение на Украйна ще бъде възможно единствено ако в Украйна бъде гарантирана подходяща и стабилна търговска и правна рамка, както и целостта на инфраструктурата за доставки, и при условие че е налице подходящото равнище на газови междусистемни връзки, така че енергията да може да тече свободно през границите без физически бариери; освен това подчертава, че с оглед на възстановяването в краткосрочен план на зависимия от газа промишлен сектор на Украйна ще трябва да се внася допълнително количество газ; счита, че ЕС следва да подкрепи Украйна в нейния преход от зависимост от руски природен газ към втечнен природен газ (LNG);

Свързване на втечнения природен газ (LNG) и съоръженията за съхранение с пазарите

26.  Подчертава значението на работата на регионалните групи на високо равнище, като например Групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), Плана за действие относно взаимосвързаността на балтийския енергиен пазар (BEMIP) и групата на Югозападна Европа; счита, че този вид регионално сътрудничество на доброволна основа е високоефективен, и приветства подпомагащата роля на Комисията в тези договорености; подчертава необходимостта от прагматично и своевременно изпълнение на одобрените планове за действие и настоятелно призовава за внимателно проследяване на прилагането;

27.  Подчертава значението на намирането на ефективни от гледна точка на разходите и екологично устойчиви варианти за енергийни доставки за повишаване на дългосрочната сигурност на доставките за Иберийския полуостров, Централна и Югоизточна Европа, балтийските държави и Ирландия, всички от които са недостатъчно свързани с и/или интегрирани с вътрешния енергиен пазар и заслужават пълната подкрепа на ЕС в името на принципа на солидарност; също така изтъква необходимостта от оказване на подкрепа на най-уязвимите държави, които си остават енергийни острови, като Кипър и Малта, с цел да се разнообразят техните източници и маршрути на доставки; в този контекст подчертава, че втечненият природен газ (LNG) и съхранението на природен газ трябва да допринасят за прекратяването на всякакъв вид енергийна изолация, която засяга държавите членки и регионите в ЕС;

28.  Призовава за добив на газ в регионите на Средиземноморието, Черно море и в Каспийския регион, както и за свързване на държавите без излаз на море в Централна и Югоизточна Европа с тези нови мощности с цел диверсифициране на източниците на доставки в тези региони; отбелязва, че това ще даде възможност за конкуренция между различните източници на газ и ще замени вноса на обеми природен газ по договори, индексирани към цената на нефта, като по този начин ще постави държавите членки в по-силна позиция при водене на преговори; подчертава, че енергийните потребности на ЕС не могат да бъдат задоволени от един-единствен източник на енергия и че разнообразието на местните и чуждестранните пазари е от съществено значение; следователно счита, че развитието на вътрешните конвенционални газови ресурси, които бяха открити в Кипър, следва да бъде активно продължено;

29.  Подкрепя амбицията на Комисията да предоставя повече информация и помощ на организаторите на проекти относно различни възможности за финансиране на проектите, като например Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Механизма за свързване на Европа (МСЕ), европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), както и относно различни технически решения;

30.  Отбелязва, че намирането на ефективни по отношение на разходите и устойчиви от екологична гледна точка решения следва да бъде основен принцип при постигането на оптимални резултати на равнище ЕС и на регионално равнище, и призовава Комисията, държавите членки и националните регулаторни органи да разпределят ограничените налични ресурси за развитието на инфраструктура от критично значение с цел привличане на частни инвестиции за инфраструктура за втечнен природен газ (LNG) и междусистемни връзки;

31.  Изразява загриженост във връзка с факта, че вносът на газ от Русия е със 7% по-висок през 2015 г., отколкото през 2014 г., и относно факта, че през 2015 г. 41% от вноса на природен газ от държави извън ЕС е бил от Русия; подчертава, че втечненият природен газ и съхранението на газ играят жизненоважна роля за увеличаването на ефективността и за разгръщането на енергията от възобновяеми източници, но и за намаляването на зависимостта от руския газ;

32.  Изразява загриженост относно предложеното удвояване на капацитета на газопровода „Северен поток“, както и въздействието, което това би оказало върху енергийната сигурност, диверсификацията на източниците на доставки и принципа на солидарност между държавите членки; изтъква геополитическите последствия на проекта и основните принципи на напълно интегриран, сигурен, конкурентоспособен и устойчив енергиен съюз, като подчертава, че като такъв той не следва да се възползва от финансовата подкрепа на ЕС или от дерогации от правото на ЕС; подчертава, че удвояването на капацитета на газопровода „Северен поток“ ще предостави на едно дружество господстващо положение на европейския пазар на газ, което следва да се избегне;

33.  Счита, че ако, противно на европейските интереси, „Северен поток 2“ бъде изграден, това ще наложи на вяска цена провеждането на задълбочена оценка на достъпността на терминалите за втечнен природен газ (LNG) и подробна информация относно етапа на развитие на коридора „Север—Юг“;

Завършване на вътрешния пазар на газ: търговски, правни и регулаторни аспекти

Превръщането на ЕС в привлекателен пазар за втечнен природен газ (LNG)

34.  Настоятелно призовава държавите членки да приложат изцяло третия енергиен пакет и мрежовите кодекси за газ;

35.  Подчертава важната роля на добре свързаните центрове за втечнен газ на пазарите на газ, които ще гарантират единен интегриран пазар, позволяващ свободно преминаване на газа през границите в зависимост от пазарните ценови сигнали;

36.  Подчертава, че значителните запаси от газ в държавите от Северна Африка и новооткритите залежи в Източното Средиземноморие предоставят на региона възможност да се превърне в оживен център за пренос на газ към Европа; вярва, че новият капацитет за втечнен природен газ, който се разработва в Средиземноморието, може да постави основата на инфраструктурен център;

37.  Подчертава, че завършването на вътрешния пазар на газ и премахването на регулаторните пречки силно ще подобри ликвидността на пазарите на газ; настоятелно призовава заинтересованите страни да финализират мрежовия кодекс относно правилата за хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ във възможно най-кратък срок;

38.  Припомня трайната необходимост от активно сътрудничество между правителства, национални регулаторни органи и основни заинтересовани страни във връзка с трансграничните инвестиции, като се има предвид, че европейската перспектива трябва винаги да присъства наред с националните интереси;

Съхранение на газ на вътрешния пазар

39.  Подчертава необходимостта от разработване на хармонизирани тарифни структури в ЕС и от повишаване на прозрачността при определянето на тарифите, за да се постигне по-висока степен на използване на съществуващите съоръжения за съхранение на газ; счита, че мрежовият кодекс относно правила за хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ следва да вземе предвид необходимостта от хармонизация;

40.  Подкрепя предложението на Комисията да се направи възможно използването на биометан и други възобновяеми газове, които отговарят на съответните стандарти за качество на ЕС по отношение на преноса на газ, разпределението и съхранението; препоръчва в тази връзка разглеждането на техническите параметри, качеството на природния газ, ефективността на разходите, икономиите от мащаба и възможните местни или регионални мрежови решения;

41.  Настоятелно призовава държавите членки да приложат изцяло третия енергиен пакет, по-специално по отношение на разпоредбите за предоставяне на достъп на биометан до мрежата и до съоръженията за съхранение; в това отношение подчертава Директива 2009/73/ЕО, съгласно която държавите членки следва да гарантират, че като се вземат под внимание необходимите изисквания за качеството, биогаз и газ от биомаса или други видове газ получават недискриминационен достъп до газовата система, при условие че този достъп е постоянно съвместим със съответните технически правила и стандарти за безопасност;

42.  Насърчава операторите на съоръженията за втечнен природен газ (LNG) и съхранение в сътрудничество с националните регулаторни органи да разработят нови гъвкави продукти и услуги, съответстващи на действащото законодателство на ЕС, така че регазификацията и съхраняването на LNG да станат по-привлекателни и да се увеличи максимално използването на съществуващите съоръжения за LNG и съхранение;

Оптимизиране на ролята на съхранението за сигурността на доставките на газ

43.  Подчертава ролята на преките услуги с висока степен на гъвкавост, които предлага съхранението на газ в някои държави членки, и посочва различната роля, която съхранението може да играе по време на прекъсване на доставките в сравнение с втечнения природен газ (LNG), при който логистиката във веригата на доставки може да не гарантира същата степен на реактивност;

44.  Подчертава значението на премахването на регулаторните бариери за развитието на регионални концепции за съхранение; счита, че определени съоръжения за съхранение биха могли да предложат специално приспособени международни услуги, т.е. услуги по съхранение, обвързани с трансграничното транспортиране; предлага регионалните групи на високо равнище да си сътрудничат по-задълбочено с цел намиране на новаторски решения за това как да използват ефективно стратегически ценни активи на регионално и европейско равнище;

ЕС като участник на международните пазари за втечнен природен газ (LNG)

45.  Отбелязва зараждащата се световна тенденция за увеличаване на капацитета за втечняване и неговото потенциално въздействие върху европейските пазари на газ;

46.  Счита, че след като се утвърди като важен пазар, ЕС може да допринесе за разработването на правила за търговията с газ с оглед подобряване на гъвкавостта и сближаване на световните пазари на газ;

47.  Подкрепя Комисията, Европейската служба за външна дейност и държавите членки в тяхното активно участие в дипломацията в областта на енергетиката с цел насърчаване на основан на правила, прозрачен и добре функциониращ глобален пазар на газ;

48.  Подчертава значението на намаляването или премахването на зависимостта на ЕС от вноса на нефт и газ от авторитарни режими, които нарушават правата на човека, за да се отстояват основополагащите ценности на ЕС и да се гарантира ефективността на външната дейност на ЕС;

49.  Призовава за по-голяма степен на сближаване и повече полезни взаимодействия между институциите и по-специално за по-добро интегриране на приоритетите на външната енергийна сигурност в политиките, които следва заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), както и за по-добро съгласуване между ЗП/ВП и съответните членове на Комисията; призовава ЗП/ВП, заедно с държавите членки, да укрепи съществуващите и да установи нови средства за сътрудничество в областта на енергетиката с настоящите и потенциалните доставчици, както и с транзитните държави и други ключови участници; призовава в тази връзка ЗП/ВП редовно да информира Парламента относно изпълнението на плана за действие за дипломация на ЕС в областта на енергетиката;

50.  Подчертава необходимостта от премахване на пречките пред световната свободна търговия на втечнен природен газ (LNG), чието производство трябва да е устойчиво; в тази връзка настоятелно призовава отговорните за създаването на политики лица в САЩ да повишат инвестиционната сигурност чрез въвеждането на ясни критерии и срокове в процеса на даване на разрешение за износ на газ към държави, които не са част от споразумение за свободна търговия;

51.  Подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността относно екологичните, климатичните и социалните последици от вноса на втечнен природен газ (LNG) на световните форуми за свободна търговия; подчертава по-специално необходимостта да се гарантира, че емисиите изпуснат метан са сведени до минимум;

52.  Подчертава, че използването на втечнен природен газ (LNG) може също да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове от морския и автомобилния транспорт, при условие че се предприемат всички мерки за свеждане до минимум на емисиите на метан през жизнения цикъл на горивото, включително етапите на производство, разпространение и изгаряне; ето защо призовава за предприемане на подходящи мерки за свеждане до минимум на емисиите на метан в цялостната верига на втечнен природен газ (LNG) чрез използването на най-добрите налични технологии, както и за осигуряване на подходящо финансиране за научноизследователската и развойната дейност за тази цел;

53.  Подчертава, че търговията играе ключова роля за енергийната сигурност и че стабилните партньорства в областта на енергетиката, подкрепени чрез включването в търговските споразумения на ЕС на глави относно енергетиката, са средства от основно значение; счита, че е изключително важно търговската политика на ЕС да засили енергийната диверсификация на ЕС и на държавите членки и да намали зависимостта им от внос на енергия от прекалено малко на брой доставчици; подчертава, че ЕС следва да проучи нови партньорства, да извърши преглед на съществуващите такива и да води конкретни енергийни преговори с други партньори в региони като например — но не само — Централна Азия, Северна Африка и Северна и Южна Америка; като има предвид, че ЕС следва да играе по-активна роля на международната сцена на дипломацията в областта на енергетиката; призовава за по-голяма степен на съгласуваност между търговската и енергийната политика на ЕС; подчертава необходимостта от увеличаване на прозрачността в международните преговори за втечнен природен газ; счита, че настоящите и бъдещите преговори с партньори като САЩ и Австралия следва да включват силен енергиен компонент; подчертава, че ЕС следва да работи в тясно сътрудничество с международни партньори за постигане на конкурентен и прозрачен световен пазар на втечнен природен газ;

54.  Припомня, че за да отговорят на настоящите предизвикателства и за да изпълнят целите в областта на енергетиката и изменението на климата в условията на световни ограничения в тези области на политиката, ЕС и неговите държави членки трябва, въз основа на действащите нормативни уредби и многостранни споразумения, да предприемат и общи действия на международната сцена, като повдигнат въпросите относно енергийната сигурност и устойчивостта в рамките на международни търговски форуми, включително със страни партньори, които са зависими от внос на газ; подчертава, че в същото време ЕС следва да подкрепя и да насърчава енергийната ефективност;

55.  Счита, че — преди всичко предвид нарастващото световно търсене на енергия — е особено важно търговската политика на ЕС да създава значителни възможности в областта на чистите, сигурни и енергийно ефективни технологии за частните и публичните дружества на държавите членки; призовава за значително намаляване на митата за чисти технологии в рамките на инициативата за екологични стоки, а също и в рамките на споразуменията на ЕС за свободна търговия, които трябва да премахнат нетарифните пречки пред търговията с енергийни източници;

56.  Подчертава значението за енергийната сигурност на ЕС на главата „Енергетика и суровини“ на споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ); приветства дейността на Комисията, насочена към премахване на ограниченията за износ на природен газ от САЩ към ЕС;

57.  Счита, че добавянето през 2016 г. към пазара на втечнен природен газ на 12,2 милиарда кубични метра годишно благодарение на доставките от терминала на компанията Sabine Pass на източното крайбрежие на Съединените щати, заедно с евентуално още едно 74 милиарда кубични метра от различни проекти на САЩ преди 2020 г., представлява значителна възможност за Европа да засили търговските си отношения със САЩ в областта на енергетиката; вярва, че приключването на работата по „Енергетика и суровини“ на споразумението за ТПТИ ще увеличи значително възможностите на ЕС по отношение на доставките на газ;

58.  Счита, че за европейските дружества не следва да съществуват ограничения по отношение на извършването на дейност на енергийните пазари на трети държави при същите условия като местните дружества; изтъква, че предприятията на трети държави, извършващи дейност на европейските енергийни пазари трябва да спазват законодателството на ЕС; изтъква, че тези субекти трябва да имат прозрачна структура, която да позволява проследяването на техните акционери.

59.  Подчертава необходимостта от гарантиране на най-висока степен на опазване на околната среда при планирането, изграждането и използването на втечнен природен газ (LNG), както и при експлоатацията на местни резерви и източници, а така също и от спазване на международните трудови стандарти относно здравословните и безопасни условия на труд; подчертава необходимостта от повишаване на информираността относно екологичните, климатичните и социалните последствия, свързани с внесения втечнен природен газ (LNG); подчертава необходимостта да бъдат включени местните общности и да се разчитан а реалистични оценки относно потреблението и — в случай на строителство — планирането на новите инфраструктури; подчертава потенциала, който предлага преходът към втечнен природен газ (LNG) за прекратяване на зависимостта на морския транспорт от въглища; призовава ЕС да осигури финансова подкрепа за европейски проекти за тази цел;

60.  Посочва, че с оглед на перспективите за нарастване на доставките на втечнен природен газ (LNG) през следващите години посочената стратегия може да бъде допълнена от оценка на потребностите по отношение на товарните плавателни съдове за втечнен природен газ (LNG) и от мерки, с които да се позволи на корабостроителната промишленост в ЕС да използва тази възможност, с което ще се допринесе за постигането на целта да се увеличи делът на сектора от БВП на 20% през 2020 г.; призовава за стандарти за безопасност, така че да може да се извършва мониторинг върху транспорта на втечнен природен газ (LNG) и, ако е необходимо, те да се направят по-стриктни във връзка с мерките за предотвратяване на тероризма;

Устойчивост и употребата на втечнен природен газ (LNG) като алтернативно гориво в транспорта и в производството на топлинна и електрическа енергия

61.  Признава потенциала на втечнения природен газ (LNG) като алтернативно гориво, както в автомобилния, така и в морския транспорт; подчертава, че по-широкото използване на втечнен природен газ (LNG) в товарния транспорт би могло да допринесе за намаляването на емисиите на CO2, SOx и NOx в световен мащаб, по-специално чрез увеличаването на използването на двигатели с втечнен природен газ (LNG) в морския транспорт;

62.  Подчертава факта, че инфраструктурната мрежа за зареждане е предпоставка за съществено разгръщане на втечнения природен газ (LNG) като алтернативно гориво в транспортния сектор; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълното прилагане на Директива 2014/94/ЕС за алтернативните горива, включително по отношение на изграждането на станции за зареждане с втечнен природен газ (LNG) по протежение на коридорите на трансевропейската транспортна мрежа и в морските и речните пристанища, като по този начин се заменят по-замърсяващите конвенционални горива; в тази връзка подчертава обаче, че втечненият природен газ (LNG) не следва да заема мястото на възобновяемите енергийни източници, за да се гарантира последователност с целите за устойчивост;

63.  Призовава за разработването на морските пътища, по-специално през Азорския архипелаг, който, предвид географското си местоположение, може да служи като основен пункт за зареждане по трансатлантическите маршрути за втечнен природен газ (LNG); призовава Европейската комисия да предостави на разположение финансови средства в подкрепа на европейски проекти в тази област;

64.  Призовава Комисията да създаде съвместно с държавите членки и техните региони общ проект „Сини коридори за втечнен природен газ (LNG) за островите“ за морския сектор, включително за пристанищата от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, с цел създаване на необходимата инфраструктура за втечнен природен газ (LNG) и свързване на тази мрежа към основната трансевропейска транспортна мрежа;

65.  Призовава също така държавите членки да осигурят изпълнението на Директива 2014/94/ЕС по отношение на създаването на станции за зареждане с втечнен природен газ (LNG), за да гарантират, че моторните превозни средства, задвижвани с такова гориво, могат да се движат в градските/крайградските агломерации и други гъсто населени райони, и поне по протежение на съществуващата основна трансевропейска транспортна мрежа , като по този начин се осигури възможността тези превозни средства да се движат в целия Съюз;

66.  Подчертава необходимостта от установяване на общи технически спецификации за станции за зареждане с втечнен природен газ (LNG) за плаващи по море кораби, за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за моторни превозни средства съгласно предвиденото в Директива 2014/94/EС; призовава за въвеждане на стриктно хармонизирани правила за безопасност и на обучение за съхранение, зареждане и бордово ползване на втечнен природен газ (LNG) в целия Съюз, като се допуска също така възможността за едновременно зареждане и извършване на товаро-разтоварни операции; подчертава, че тази дейност следва да бъде извършена в тясно сътрудничество с Международната морска организация (ММО) и Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ);

67.  Подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране на научноизследователската и развойната дейност за разработването на усъвършенствани технологии за плавателни съдове по вътрешните водни пътища, плаващи по море кораби и моторни превозни средства с цел да се премине бързо към флот с по-ниски въглеродни емисии, както и за развитието на безпилотните системи за инсталиране на точки за зареждане с втечнен природен газ (LNG); призовава също така Комисията и държавите членки да създадат стимули за разработване на кораби и на превозни средства, задвижвани с втечнен природен газ (LNG), или за преобразуване на такива, използващи конвенционално гориво, така че да могат да използват втечнен природен газ (LNG);

68.  Призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули за транспортирането на втечнен природен газ (LNG) с железопътен транспорт, тъй като това, от една страна, ще намали автомобилния транспорт, а от друга страна, допринася за екологосъобразното и безопасно транспортиране на гориво, което е с ниско съдържание на замърсители;

69.  Призовава Комисията, след консултация със заинтересованите страни да прецени дали наред с Регламент (ЕО) № 443/2009 за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили не би могла да създаде еквивалент на CO2 за емисиите на въглеводороди, не на последно място с оглед на информирането на потребителите;

70.  Отбелязва, че използването на дребномащабна технология за втечнен природен газ (LNG) в определени области, като например пренасяне на далечно разстояние или промишлени приложения за висока производителност, би могло не само да допринесе за целите на политиката в областта на климата, но също така да доведе до значително търговско предимство;

71.  Отбелязва, че втечненият природен газ (LNG), и по-специално сгъстеният природен газ , представлява също така трайно решение за обществения транспорт, което вече е на разположение и може да спомогне за намаляване на замърсяването на въздуха и на шумовото замърсяване, като по този начин подобри условията на живот, по-специално в градските агломерации;

72.  Отбелязва, че макар втечненият природен газ (LNG) и сгъстеният природен газ да могат да представят надеждни преходни решения за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда, техните дългосрочни ползи ще бъдат реализирани само ако се насърчава едновременно плавният преход към използването на втечнен биогаз (LBG) и други форми на възобновяема енергия, като се гарантира оперативната съвместимост на системите за втечнен природен газ и за втечнен биогаз; подчертава, че стратегията на ЕС за втечнен природен газ (LNG) трябва да бъде част от по-широкообхватните европейски цели и приоритети в областта на климата и енергетиката и да съответства на споразумението, постигнато на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21), като поставя акцент върху намаляването на търсенето, повишаването на енергийната ефективност и прекратяването на използването на изкопаеми горива;

73.  Подчертава, че наличието на ефикасна инфраструктурна мрежа за зареждане е предпоставка за съществено разгръщане на втечнен природен газ (LNG) като алтернативно гориво в транспортния сектор; призовава Комисията и държавите членки да въведат стимули за изграждането на такава инфраструктура, за да се отстранят съществуващите пропуски по отношение на снабдяването и да се създаде цялостна мрежа за доставка;

74.  Подчертава значението на инфраструктура за втечнения природен газ (LNG) на морските и речните пристанища за насърчаването на мултимодалността, тъй като подобна инфраструктура може да се да се използва от кораби, плаващи по море, плавателни съдове по вътрешните водни пътища и тежкотоварни превозни средства, които осигуряват по-нататъшния транспорт по суша; настоятелно призовава националните и регионалните оператори да работят в тясно сътрудничество с цел засилване на многофункционалността и възможностите за експлоатация на тази инфраструктура;

75.  Счита, че насърчаването на използването на природен газ като алтернативно гориво в транспорта е важно предизвикателство от световен мащаб и призовава за поемане на ангажимент за постигане на намаляване на емисиите чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) и Международната морска организация (ММО);

o
o   o

76.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на секретариата на Енергийната общност, както и на договарящите се страни от Енергийната общност.

(1)ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0444.

Правна информация