Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0340(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0269/2016

Ingivna texter :

A8-0269/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0414

Antagna texter
PDF 239kWORD 41k
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II
P8_TA(2016)0414A8-0269/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09389/1/2016 – C8‑0360/2016),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 maj 2013(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0721),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0269/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 271, 19.9.2013, s. 116.
(2) Antagna texter, 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.

Rättsligt meddelande