Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0271/2016

Předložené texty :

A8-0271/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2016 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0418

Přijaté texty
PDF 467kWORD 45k
Čtvrtek, 27. října 2016 - Štrasburk Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada (2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(5) o odložení udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014, jakož i na usnesení obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,(6)a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0271/2016),

1.  odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
(2) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 20.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada (2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0271/2016),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány Unie by měly být transparentní a měly by v plném rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim jako orgánům Unie byly svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie, neboť jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

1.  připomíná úlohu Parlamentu přesně vymezenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a v nařízení (EU, Euratom) No 966/2012 (dále jen „finanční nařízení), pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu;

2.  poukazuje na to, že podle článku 335 Smlouvy o fungování EU „[...] v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a tudíž, se zřetelem k článku 55 finančního nařízení, jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

3.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu a ostatních orgánů v rámci postupu udělování absolutoria, jak jej upravují ustanovení finančního nařízení, zejména články 164 až 166 tohoto nařízení;

4.  poznamenává, že podle článku 94 jednacího řádu Parlamentu „ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria [...] osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci) [...]“;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že se Rada stále nevyjádřila k poznámkám Parlamentu, jež Parlament učinil ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 28. dubna 2016(1) a jež se týkaly vývoje z posledních let, kterým je rostoucí míra nevyčerpaných prostředků a přenosů závazků;

Nevyřešené otázky

6.  vyjadřuje politování nad tím, že Evropská rada a Rada neposkytují Parlamentu své výroční zprávy o činnosti; domnívá se, že tento postup je nepřípustný a že poškozuje dobré jméno orgánů;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že dosud nedošlo k oddělení rozpočtu Evropské rady a Rady, jak Parlament doporučil ve svých usneseních o udělení absolutoria z poslední doby;

8.  všímá si informací o politice v oblasti nemovitostí, které jsou uvedeny na internetových stránkách Rady; dále si všímá, že tyto informace nezmiňují žádné údaje o výdajích spojených s těmito budovami; vyzývá k tomu, aby byly Parlamentu v příští výroční finanční zprávě poskytnuty podrobné informace;

9.  připomíná svou žádost týkající se zpráv o pokroku u projektů týkajících se budov a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů; žádá informace o výdajích souvisejících se zpožděným dokončením budovy Europa;

10.  opakuje svou výzvu Radě, aby podala informace o procesu modernizace správy, především o jejím očekávaném dopadu na rozpočet Rady;

11.  vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala kodex chování, a zajistila tak integritu tohoto orgánu; opakovaně vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev zavedla vnitřní pravidla pro whistleblowing;

12.  vyzývá Radu, aby se připojila k rejstříku transparentnosti Unie, a zajistila tak transparentnost a odpovědnost tohoto orgánu;

13.  opakovaně Radu vyzývá, aby v rámci svých struktur vypracovala podrobné protikorupční předpisy a nezávislé politiky, a připomíná rovněž svou výzvu k systematickému zvyšování transparentnosti legislativních postupů a jednání;

14.  vyjadřuje politování nad problémy, které se opakovaně vyskytují v rámci postupu udělování absolutoria a vznikly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; poukazuje na skutečnost, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium na rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 z důvodů uvedených v usneseních ze dne 10. května 2011(2), 25. října 2011(3), 10. května 2012(4), 23. října 2012(5), 17. dubna 2013(6), 9. října 2013(7), 3. dubna 2014(8), 23. října 2014(9) a 27. října 2015(10) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2014 z důvodů uvedených ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 28. dubna 2016;

15.  trvá na tom, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou, jak uvedl ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 28. dubna 2016; potvrzuje, že Parlament není schopen ve věci udělení absolutoria učinit informované rozhodnutí;

16.  připomíná Radě názory, které Komise vyjádřila v lednu 2014, a sice že všechny orgány jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria;

17.  konstatuje, že Komise uvedla, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a že pokud by reagovala na otázky adresované jinému orgánu, narušovalo by to jeho autonomii při plnění vlastního oddílu rozpočtu;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neposkytla žádnou odpověď na otázky Parlamentu; připomíná závěry semináře Parlamentu konaného dne 27. září 2012, jehož tématem bylo právo Parlamentu udělovat absolutorium Radě; připomíná rovněž čl. 15 odst. 3 třetí pododstavec Smlouvy o fungování EU, podle nějž má každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťovat transparentnost své činnosti;

19.  konstatuje, že pouze na tři z dvaceti sedmi otázek, které členové Výboru pro rozpočtovou kontrolu předložili Radě v souvislosti s rozpočtovým rokem 2014, byly poskytnuty jasné odpovědi v dokumentech, které Rada poskytla v rámci postupu udělování absolutoria;

20.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě jakéhokoli jiného orgánu, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech;

21.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování EU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

22.  zastává názor, že skutečnost, že Rada nepředložila Parlamentu požadované dokumenty, je především porušením práva občanů Unie na informace a transparentnost a stává se znepokojujícím příznakem svědčícím o určitém demokratickém deficitu v orgánech Unie;

23.  je toho názoru, že tato situace představuje závažné porušení povinností vyplývajících ze Smluv, a je přesvědčen, že příslušné zúčastněné strany musí učinit nezbytné kroky za účelem okamžitého řešení tohoto problému; zdůrazňuje, že je nutná revize Smluv a finančního nařízení, která by objasnila cíle a procesy postupu udělování absolutoria a vymezila postihy pro případy neplnění pravidel stanovených ve Smlouvách;

24.  domnívá se, že nedostatečná spolupráce Evropské rady a Rady s orgánem příslušným k udělení absolutoria je negativním signálem pro občany Unie.

(1) Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 21.
(2) Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.
(3) Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.
(4) Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.
(5) Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71.
(6) Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.
(8) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 26.
(9) Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.
(10) Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 49.

Právní upozornění