Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2156(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0271/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0271/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0418

Usvojeni tekstovi
PDF 331kWORD 51k
Četvrtak, 27. listopada 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2015/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u odnosu na pouzdanost računa te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 28. travnja 2016.(5) o odgodi odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014., kao i Rezoluciju u prilogu,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0271/2016),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih dâ na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 20.2.2014.
(2) SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
(3) SL C 373, 10.11.2015., str. 1.
(4) SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
(5) SL L 246, 14.9.2016., str. 20.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2016. s primjedbama koje su sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2015/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0271/2016),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da bi Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije i kao korisnici općeg proračuna Europske unije, trebali imati demokratsku odgovornost prema građanima Unije;

1.  podsjeća na ulogu Parlamenta navedenu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 („Financijska uredba”) u pogledu davanja razrješnice za proračun;

2.  ističe da prema članku 335. UFEU-a „[…] u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije”, te da je u skladu s tim, uzimajući u obzir članak 55. Financijske uredbe, svaka institucija odgovorna za izvršenje svojeg proračuna;

3.  ističe ulogu Parlamenta i ostalih institucija u okviru postupka davanja razrješnice u skladu s odredbama Financijske uredbe, posebno njezinim člancima od 164. do 166.;

4.  napominje da se na temelju članka 94. Poslovnika Parlamenta „odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako primjenjuju na postupak davanja razrješnice [...] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije) […]”;

5.  žali zbog toga što se Vijeće i dalje ne izjašnjava o primjedbama koje je Parlament iznio u svojoj rezoluciji o razrješnici od 28. travnja 2016.(1) u pogledu trenda povećavanja neutrošenih sredstava i prijenosa obveza proteklih godina;

Otvorena pitanja

6.  žali zbog toga što Europsko vijeće i Vijeće Parlamentu ne dostavljaju svoja godišnja izvješća o radu; smatra da je to nedopustivo i šteti ugledu institucija;

7.  žali što proračuni Europskog vijeća i Vijeća još nisu razdvojeni, što je Parlament preporučio u nedavnim rezolucijama o razrješnici;

8.  upoznat je s informacijama o politici upravljanja nekretninama objavljenima na internetskoj stranici Vijeća; pritom napominje da na stranici nisu navedene informacije o troškovima tih nekretnina; poziva na to da se u sljedećem godišnjem financijskom izvješću Parlamentu pruže detaljne informacije;

9.  ponavlja svoj poziv da se podnesu izvješća o napretku građevinskih projekata i detaljna raščlamba dosadašnjih troškova; poziva na to da se iznesu informacije o troškovima nastalima zbog kašnjenja s dovršenjem zgrade Europa;

10.  ponovno poziva Vijeće da pruži informacije o postupku osuvremenjivanja svoje uprave, a posebno o očekivanom učinku toga na svoj proračun;

11.  poziva Vijeće da što je prije moguće donese kodeks o ponašanju ne bi li zajamčilo integritet institucije; ponavlja svoj poziv Vijeću da bez daljnjeg odgađanja provede pravila o zviždačima;

12.  poziva Vijeće da se pridruži registru transparentnosti Unije kako bi se zajamčila transparentnost i odgovornost institucije;

13.  ponavlja svoj poziv Vijeću da izradi detaljne antikorupcijske smjernice i neovisne politike u okviru svojih tijela, kao i svoj poziv na sustavno povećanje transparentnosti u zakonodavnim postupcima i pregovorima;

14.  žali zbog stalnih poteškoća na koje se nailazilo u postupcima davanja razrješnice, čiji je uzrok nesuradnja Vijeća; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. zbog razloga iznesenih u rezolucijama od 10. svibnja 2011.(2), 25. listopada 2011.(3), 10. svibnja 2012.(4), 23. listopada 2012.(5), 17. travnja 2013.(6), 9. listopada 2013.(7), 3. travnja 2014.(8), 23. listopada 2014.(9) i 27. listopada 2015.(10) te da je odgodio svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku Vijeća za financijsku godinu 2014. zbog razloga navedenih u svojoj prethodno navedenoj rezoluciji od 28. travnja 2016.;

15.  ustraje na tome da je za djelotvoran proračunski nadzor nužna suradnja Parlamenta i Vijeća, kao što je navedeno u svojoj prethodno navedenoj rezoluciji od 28. travnja 2016.; potvrđuje da Parlament ne može donijeti utemeljenu odluku o davanju razrješnice;

16.  podsjeća Vijeće na stajalište Komisije izraženo u siječnju 2014. prema kojem sve institucije moraju u potpunosti primjenjivati preporuke koje je Parlament iznio u okviru postupka davanja razrješnice i prema kojem bi sve institucije trebale surađivati kako bi se zajamčila neometana provedba postupka davanja razrješnice;

17.  napominje da je Komisija navela da neće nadzirati izvršavanje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršavanju njezina dijela proračuna;

18.  žali što Vijeće i dalje ne odgovara na pitanja Parlamenta; podsjeća na zaključke donesene na radionici Parlamenta o njegovu pravu na davanje razrješnice Vijeću održanoj 27. rujna 2012.; također podsjeća na treći podstavak članka 15. stavka 3. UFEU-a, kojim se utvrđuje da svaka institucija, tijelo, ured ili agencija osigurava transparentnost svojih postupanja;

19.  napominje da je u dokumentima koje je dostavilo u okviru postupka davanja razrješnice Vijeće jasno odgovorilo na samo tri od 27 pitanja u vezi s financijskom godinom 2014. koja su mu uputili članovi Odbora za proračunski nadzor;

20.  ustraje na tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici koje je Parlament usvojio tijekom proteklih godina;

21.  ističe ovlast Parlamenta da daje razrješnice prema člancima 316., 317. i 319. UFEU-a, u skladu s aktualnim tumačenjem i praksom, i to da daje razrješnicu za svaki naslov proračuna pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

22.  smatra da Vijeće svojim odbijanjem da Parlamentu podnese tražene dokumente potkopava pravo građana Unije na informacije i transparentnost, što, kao simptom demokratskog deficita u institucijama Unije, daje razloga za zabrinutost;

23.  smatra da takva situacija dovodi do ozbiljnog propusta da se uskladi s obvezama koje proizlaze iz Ugovorâ i da relevantni dionici moraju bez daljnjeg odgađanja poduzeti potrebne korake kako bi se to pitanje tematiziralo; ističe da je revizija Ugovorâ i Financijske uredbe potrebna da bi se pojasnili ciljevi i postupci u davanju razrješnice i definirale kazne za nepridržavanje tih pravila, kao što je utvrđeno u Ugovorima;

24.  smatra da se nesuradnjom Europskog vijeća i Vijeća s tijelom nadležnim za davanje razrješnice šalje negativna poruka građanima Unije.

(1) SL L 246, 14.9.2016., str. 21.
(2) SL L 250, 27.9.2011., str. 25.
(3) SL L 313, 26.11.2011., str. 13.
(4) SL L 286, 17.10.2012., str. 23.
(5) SL L 350, 20.12.2012., str. 71.
(6) SL L 308, 16.11.2013., str. 22.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 97.
(8) SL L 266, 5.9.2014., str. 26.
(9) SL L 334, 21.11.2014., str. 95.
(10) SL L 314, 1.12.2015., str. 49.

Pravna napomena