Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2202(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0264/2016

Indgivne tekster :

A8-0264/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 18

Afstemninger :

PV 27/10/2016 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0419

Vedtagne tekster
PDF 171kWORD 45k
Torsdag den 27. oktober 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. oktober 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 (2015/2202(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  der henviser til sin afgørelse af 28. april 2016(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2014 og svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) Nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(6), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0264/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis) decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 25.
(2) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 26.
(3) EUT L 246 af 14.9.2016, s. 432.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.
(6) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 27. oktober 2016 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 (2015/2202(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  der henviser til sin afgørelse af 28. april 2016(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2014 og svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC(5),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) Nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(6), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0264/2016),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 25.
(2) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 26.
(3) EUT L 246 af 14.9.2016, s. 432.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.
(6) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
(7) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(8) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 (2015/2202(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0264/2016),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ENIAC ("fællesforetagendet") blev oprettet den 20. december 2007 for en tiårig periode for at fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige kompetenceområder vedrørende nanoelektronik på tværs af forskellige anvendelsesområder;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet opnåede økonomisk uafhængighed i juli 2010;

C.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Unionen, som er repræsenteret ved Kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige samt en sammenslutning, der repræsenterer europæiske nanoelektronikaktiviteter ("AENEAS");

D.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag for perioden på de 10 år til fællesforetagendet er 450 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for det syvende forskningsrammeprogram;

E.  der henviser til, at AENEAS yder et bidrag på højst 30 000 000 EUR til fællesforetagendets løbende udgifter, og at medlemsstaterne yder bidrag i naturalier til de løbende udgifter og finansielle bidrag, som udgør mindst 1,8 gange Unionens bidrag;

F.  der henviser til, at fællesforetagendet og fællesforetagendet Artemis ("Artemis") blev lagt sammen for at oprette et fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som startede sin virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på 10 år;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  anerkender den omstændighed, at fællesforetagendets regnskab for perioden fra 1. januar 2014 til 26. juni 2014 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 26. juni 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i den afsluttede periode i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansielle regler og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  er bekymret over, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for perioden fra 1. januar til 26. juni 2014 ("Revisionsrettens beretning") for fjerde år i træk har taget forbehold for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed med den begrundelse, at de administrative aftaler, der er indgået med de nationale finansieringsmyndigheder, for så vidt angår revision af angivne projektomkostninger ikke omfatter praktiske ordninger for efterfølgende revisioner;

3.  bemærker, at fællesforetagendet i henhold til Revisionsrettens beretning ikke foretog en vurdering af kvaliteten af de modtagne revisionsrapporter fra de nationale finansieringsmyndigheder om omkostningerne i forbindelse med de afsluttede projekter; bemærker endvidere, at det efter en evaluering af revisionsstrategien fra tre af de nationale finansieringsmyndigheder ikke var muligt at konkludere, om de efterfølgende revisioner fungerer effektivt, fordi de forskellige metoder, der blev anvendt af de nationale finansieringsmyndigheder, hverken gjorde det muligt for fællesforetagendet at beregne en pålidelig vægtet fejlforekomst eller en restfejlforekomst; konstaterer endvidere, at FTI ECSEL bekræftede, at dets omfattende vurdering af de nationale kontrolsystemer konkluderede, at de giver en rimelig beskyttelse af fællesforetagendets medlemmers finansielle interesser;

4.  bemærker, at FTI ECSEL opfordrede de nationale finansieringsmyndigheder til at fremlægge dokumentation for, at gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, og bemærker, at 76 % de nationale finansieringsmyndigheder, der tegner sig for 96,79 % af de samlede udgifter til Artemis og fællesforetagendet ved fristens udløb den 30. juni 2016 fremlagde de nødvendige dokumenter og bekræftede, at gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed;

5.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2014 var opført 2 356 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 76 500 250 EUR i betalingsbevillinger;

6.  anerkender, at de nationale sikkerhedsprocedurer ifølge fællesforetagendet er blevet undersøgt frem til april 2015 for så vidt angår de lande, som modtager 54,2 % af fællesforetagendets tilskud; roser fællesforetagendets intention om at fortsætte denne indsats ved at dække op til 92,7 % af fællesforetagendets samlede antal tildelte tilskud; glæder sig over fællesforetagenets bekræftelse af, at de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Juridisk meddelelse