Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2202(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0264/2016

Predkladané texty :

A8-0264/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0419

Prijaté texty
PDF 337kWORD 46k
Štvrtok, 27. októbra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 (2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(6), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0264/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS) za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3) Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 432.
(4) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 (2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2016(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2014, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 o založení spoločného podniku ENIAC(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(6), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0264/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL (pôvodne spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 25.
(2) Ú. v. EÚ C 422, 17.12.2015, s. 26.
(3) Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 432.
(4) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(6) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 (2015/2202(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0264/2016),

A.  keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom stanoviť a vykonávať plán výskumu pre rozvoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú samostatnosť v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie na spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

E.  keďže AENEAS má poskytnúť príspevok na prevádzkové náklady spoločného podniku vo výške najviac 30 000 000 EUR a členské štáty majú poskytnúť nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a finančné príspevky vo výške aspoň 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS (ďalej len „ARTEMIS“) boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ďalej len „STI ECSEL“), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 na obdobie 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  uznáva, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za obdobie od 1. januára 2014 do 26. júna 2014 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 26. júnu 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku za obdobie od 1. januára do 26. júna 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vydal už štvrtý rok za sebou výrok s výhradou, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií, a to na základe toho, že administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania (ďalej len „VOF“) o audite výkazov nákladov na projekty neobsahujú praktické opatrenia pre audity ex-post;

3.  berie na vedomie informáciu uvedenú v správe Dvora audítorov, že spoločný podnik nehodnotil kvalitu audítorských správ prijatých od VOF, ktoré sa týkali nákladov súvisiacich s ukončenými projektmi; konštatuje tiež, že po hodnotení stratégií auditu troch NFA nebolo možné posúdiť, či audity ex-post fungujú účinne, keďže NFA používajú rôzne metodiky, čo spoločnému podniku neumožnilo vypočítať váženú chybovosť ani zostatkovú chybovosť; poznamenáva tiež, že STI ECSEL potvrdila, že zo záverov jej rozsiahleho hodnotenia vnútroštátnych systémov záruk vyplynulo, že môžu poskytovať primeranú ochranu finančných záujmov členov spoločného podniku;

4.  berie na vedomie, že STI ECSEL vyzvala vnútroštátne orgány financovania, aby predložili dôkaz o tom, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu zákonnosti a riadnosti operácií, a konštatuje, že do termínu 30. júna 2016 predložilo 76 % vyzvaných vnútroštátnych orgánov financovania, čo predstavuje 96,79 % celkových výdavkov ARTEMIS a spoločného podniku, požadované dokumenty a potvrdilo, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu zákonnosti a riadnosti operácií;

5.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 2 356 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 76 500 250 EUR;

6.  berie na vedomie, na základe informácií spoločného podniku, že vnútroštátne systémy záruk boli preskúmané do apríla 2015 v prípade krajín prijímajúcich 54,2 % grantov spoločného podniku; víta zámer spoločného podniku pokračovať v tomto hodnotení a pokryť až 92,7 % celkových pridelených grantov spoločnému podniku; víta potvrdenie spoločného podniku, že vnútroštátne postupy poskytujú dostatočnú záruku, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií.

Právne oznámenie