Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2199(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0276/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0276/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0420

Usvojeni tekstovi
PDF 406kWORD 53k
Četvrtak, 27. listopada 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS
P8_TA(2016)0420A8-0276/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 28. travnja 2016.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS) za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 422, 17.12.2015., str. 9.
(2) SL C 422, 17.12.2015., str. 10.
(3) SL L 246, 14.9.2016., str. 425.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(6)3 SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(7)4 SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8)5 SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za razdoblje od 1. siječnja do 26. lipnja 2014., kojemu su priloženi odgovori Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 28. travnja 2016.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2014. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL(6), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(7),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivših zajedničkih poduzeća ENIAC i ARTEMIS), Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 422, 17.12.2015., str. 9.
(2) SL C 422, 17.12.2015., str. 10.
(3) SL L 246, 14.9.2016., str. 425.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
(6) SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
(7) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(8) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (2015/2199(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0276/2016),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ARTEMIS („Zajedničko poduzećeˮ) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe programa istraživanja za razvoj ključnih tehnologija za ugradbene računalne sustave u raznim područjima primjene kako bi se povećala konkurentnost i održivost Unije te omogućilo nastajanje novih tržišta i društveno relevantnih primjena;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće počelo sa samostalnim radom u listopadu 2009.;

C.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 420 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

D.  budući da bi financijski doprinos država članica ARTEMIS-a ukupno trebao biti najmanje 1,8 puta veći od financijskog doprinosa Unije i da doprinos u naravi organizacija za istraživanje i razvoj koje sudjeluju u projektima tijekom razdoblja na koje je Zajedničko poduzeće osnovano mora biti jednak doprinosu javnih tijela ili veći od njega;

E.  budući da su Zajedničko poduzeće i Zajedničko poduzeće ENIAC („ENIAC”) spojeni radi stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („zajednička tehnološka inicijativa ECSEL”), koja je počela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 26. lipnja 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuju njegovo financijsko stanje na dan 26. lipnja 2014. te rezultate poslovanja i novčane tokove za razdoblje završeno tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  zabrinut je što je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) dao kvalificirano mišljenje o pravilnosti i zakonitosti povezanih transakcija na temelju činjenice da administrativni sporazumi potpisani s nacionalnim tijelima za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za plaćanje troškova projekta ne obuhvaćaju praktične preduvjete za ex post revizije;

3.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće nije ocijenilo kvalitetu izvješća o reviziji zaprimljenih od nacionalnih tijela za financiranje u vezi s troškovima povezanima sa završenim projektima; nadalje, primjećuje da nakon ocjenjivanja revizijskih strategija triju nacionalnih tijela za financiranje nije bilo moguće zaključiti jesu li ex post revizije bile djelotvorne s obzirom na to da su metodologije kojima su se služila nacionalna tijela za financiranje različite, zbog čega Zajedničko poduzeće nije moglo izračunati pouzdanu ponderiranu stopu pogreške ili stopu preostalih pogrešaka;

4.  napominje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL provela opsežnu analizu učinkovitosti sustava jamstva na uzorku od deset država članica zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC koje predstavljaju najveći dio operativnog proračuna zajedničke tehnološke inicijative ECSEL i obuhvaćaju 89,5 % ukupnih bespovratnih sredstava dodijeljenih Zajedničkom poduzeću te dodaje, na temelju potvrda o završetku projekta do 13. lipnja 2016., da je analizom utvrđeno da je stopa pokrivenosti tri puta veća od praga od 20 %, iznad kojega se nacionalni sustavi smatraju dovoljnima, prema ex post revizijskoj strategiji;

5.  napominje da je zajednička tehnološka inicijativa ECSEL pozvala nacionalna tijela za financiranje da pruže dokaze o tome da provođenje nacionalnih postupaka daje razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija te primjećuje da je do roka koji je bio 30. lipnja 2016. 76 % pozvanih nacionalnih tijela za financiranje, koja su odgovorna za 96,79 % potrošnje zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC, predalo tražene dokumente i potvrdilo da provođenje nacionalnih postupaka daje razumno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija;

6.  prima na znanje činjenicu da je prema izvješću Revizorskog suda konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 2 554 510 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 30 330 178 EUR (operativna);

Unutarnja kontrola

7.  sa zabrinutošću primjećuje da Zajedničko poduzeće nije poduzelo mjere koje se odnose na neke standarde unutarnje kontrole povezane s informacijama i financijskim izvješćivanjem: točnije, to su procjena aktivnosti, ocjena sustava unutarnje kontrole i odjel za unutarnju reviziju; primjećuje da je razlog tomu spajanje koje je bilo na pomolu; napominje da je u međuvremenu zajednička tehnološka inicijativa ECSEL ostvarila znatan napredak u provedbi standarda unutarnje kontrole i osnivanju odjela za unutarnju reviziju.

Pravna napomena