Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1162/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 15

Гласувания :

PV 27/10/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0423

Приети текстове
PDF 469kWORD 54k
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Положението на журналистите в Турция
P8_TA(2016)0423RC-B8-1162/2016

Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск върху медиите(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.(2),

—  като взе предвид доклада на Комисията за Турция за 2015 г. от 10 ноември 2015 г. (SWD(2015)0216),

—  като взе предвид съвместното изявление от 16 юли 2016 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно ситуацията в Турция,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно Турция от 18 юли 2016 г.,

—  като взе предвид изявлението от 21 юли 2016 г. на заместник- председателя/върховен представител Федерика Могерини и на члена на Комисията Йоханес Хан относно обявяването на извънредно положение в Турция,

—  като взе предвид политическия диалог на високо равнище между ЕС и Турция от 9 септември 2016 г.,

—  като взе предвид факта, че зачитането на принципите на правовата държава, включително на свободата на изразяване на мнение, е заложено в основата на ценностите на ЕС,

—  като взе предвид, че правото на изразяване на мнение е заложено в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и в Международния пакт за граждански и политически права, по които Турция е страна,

—  като взе предвид препоръките, съдържащи се в становището относно членове 216, 299, 301 и 314 от Наказателния кодекс на Турция, прието от Венецианската комисия на нейното 106-о пленарно заседание (Венеция, 11 — 12 март 2016 г.),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 15 юли 2016 г. в Турция се извърши опит за преврат, вследствие на който загинаха над 250 души и над 2100 души бяха ранени;

Б.  като има предвид, че защитата на демокрацията, при пълна ангажираност по отношение на правата на човека и принципите на правовата държава, е важна, както е важно и сътрудничеството между ЕС, Съвета на Европа и Турция в това отношение; като има предвид, че Турция е партньор от ключово значение за Европейския съюз;

В.  като има предвид, че според данни на Европейската федерация на журналистите и Турската асоциация на журналистите след опита за преврат от 15 юли 2016 г. турската полиция е задържала поне 99 журналисти и писатели, срещу повечето от които досега не са повдигнати обвинения, като с това броят на лицата, работещи в медиите и задържани по обвинения, за които се счита, че са свързани с упражняването от тях на правото на свобода на изразяване на мнение, към 20 октомври 2016 г. е достигнал най-малкото 130; като има предвид, че 64 от журналистите, задържани след 15 юли 2016 г., са били освободени; като има предвид, че задържаните журналисти са били лишени от правото на достъп до адвокат и са държани при нечовешки условия, като са подлагани на заплахи и малтретиране; като има предвид, че се твърди, че главните съредактори на закрития ежедневник „Йозгюр Гюндем“ Билир Кая и Инан Къзълкая са били изтезавани в затвора;

Г.  като има предвид, че ограниченията на медиите и натискът върху журналистите бяха значителни още преди неуспешния опит за преврат; като има предвид, че според данни от Комитета за защита на журналистите след опита за преврат турските органи са закрили офисите на над 100 радио- и телевизионни оператори, вестници, списания, издателства и дистрибутори, като над 2300 журналисти и други лица, работещи в медиите, са се озовали безработни; като има предвид, че журналистическата акредитация на поне 330 журналисти е била отменена;

Д.  като има предвид, че сред задържаните журналисти са например известният писател Аслъ Ердоган, който беше член на консултативния комитет и автор на рубрика в кюрдския ежедневник „Йозгюр Гюндем“, който понастоящем е закрит, университетският преподавател и автор на рубрика Мехмед Алтан и неговият брат Ахмед Алтан, писател и в миналото автор на рубрика в седмичника „Тараф“;

Е.  като има предвид, че по данни на „Хюман райтс уоч“ много от тези съдебни производства са образувани при липсата на каквито и да е доказателства за участието на обвинените в неуспешния опит за преврат; като има предвид, че трябва да се гарантира правото на справедлив съдебен процес и че в подхода на съдебната система към свързаните с медиите производства проличава липсата на безпристрастност и независимост;

1.  Решително осъжда опита за преврат в Турция от 15 юли 2016 г.; подкрепя законовите институции на Турция; изразява съжаление във връзка с големия брой жертви; изразява солидарността си с жертвите и техните семейства;

2.  Отчита правото и отговорността на турското правителство да предприеме действия в отговор на опита за преврат; подчертава обаче, че неуспешният опит за военен преврат не може да се използва като претекст от турското правителство за допълнително потискане на законната и мирна опозиция и за възпрепятстване на мирното упражняване от журналистите и медиите на свободата на изразяване на мнение чрез несъразмерни и незаконни действия и мерки;

3.  Призовава турските органи да освободят журналистите и лицата, работещи в медиите, които са задържани без убедителни доказателства за извършването от тях на престъпна дейност, сред които известни журналисти като Назлъ Ълъджак, Шахин Алпай, Аслъ Ердоган, Мурат Аксой, Ахмед Алтан и Мехмед Алтан; подчертава, че журналистите не следва да бъдат задържани въз основа на съдържанието на своите материали или предполагаема политическа принадлежност, включително в случаи, в които срещу тях са повдигнати обвинения, и подчертава необходимостта да се гарантира, че задържането под стража в досъдебното производство се прилага единствено по изключение;

4.  Припомня, че свободният и плуралистичен печат, както и правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и независимостта на съдебната система са съществени елементи на всяка демокрация; припомня на турските органи, че трябва да се подхожда възможно най-внимателно към въпросите, свързани с медиите и журналистите, тъй като свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите са от първостепенно значение за функционирането на всяко едно демократично и отворено общество;

5.  Изразява съжаление във връзка с това, че извънредните разпоредби са били използвани и за упражняване на тормоз над членове на семействата на журналисти, които са избягали в чужбина или се укриват, включително чрез отмяна на техните паспорти или чрез временното им задържане вместо обвиняемите лица;

6.  Изразява дълбока загриженост във връзка със закриването на над 150 медийни организации; призовава да се разреши възобновяването на тяхната дейност, да се възстанови тяхната независимост, а техните уволнени служители да се назначат отново на работа в съответствие с процедурните гаранции; призовава турските органи да прекратят практиката на злоупотреба с разпоредби на Наказателния кодекс с цел назначаване на лица в управителните съвети на частни медийни организации и да прекратят намесата от страна на изпълнителната власт в независимите медийни организации, включително по отношение на редакционните решения и уволняването на журналисти и редактори, както и да преустановят подлагането на изразяващи критика медии и журналисти на натиск и сплашване; осъжда опитите на турските органи да сплашват и изгонват от страната чуждестранни кореспонденти;

7.  Призовава турското правителство да стесни обхвата на извънредните мерки, така че те вече да не могат да се използват за ограничаване на свободата на изразяване на мнение; подчертава, че разследванията, свързани с предполагаемото участие в опита за преврат, следва да се извършват в съответствие с надлежното провеждане на съдебния процес, безпристрастно и въз основа на убедителни доказателства, а не чрез вменяване на вина по асоциация, което може да доведе до колективни наказания;

8.  Подчертава, че Турция е изправена пред реална заплаха от тероризъм; при все това изтъква, че широкообхватното турско законодателство за борба срещу тероризма не следва да се използва за санкциониране на журналистите за това, че упражняват правото си на свобода на изразяване на мнение; отправя спешен призив за изпълнението на препоръките на Венецианската комисия от март 2016 г. и на реформата на законодателството за борба с тероризма;

9.  Призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да продължават да следят отблизо последиците на практика от извънредното положение и да гарантират мониторинга на всички съдебни процеси срещу журналисти;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Турция.

(1) ОВ С 300, 18.8.2016 г., стр.45.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0133.

Правна информация