Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2872(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1126/2016

Разисквания :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Гласувания :

PV 27/10/2016 - 8.8

Приети текстове :

P8_TA(2016)0425

Приети текстове
PDF 489kWORD 55k
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейската доброволческа служба
P8_TA(2016)0425RC-B8-1126/2016

Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно Европейската доброволческа служба и насърчаването на доброволчеството в Европа (2016/2872(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид решението на Съвета от 27 ноември 2009 г. относно Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция (2011 г.)(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „Политиките на ЕС и доброволчеството: признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕС“ (COM(2011)0568),

—  като взе предвид политическата програма за доброволчеството в Европа на Алианса на Европейската година на доброволческата дейност — 2011 г.,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно доброволчеството и доброволческата дейност в Европа(3),

—  като взе предвид определението за доброволчески труд, предложено от Международната организация на труда (МОТ) в нейния Наръчник относно измерването на доброволческия труд (2011 г.),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно признаването и насърчаването на трансграничните доброволчески дейности в ЕС(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2008 г. относно ролята на доброволческата дейност и приноса ѝ за икономическо и социално сближаване(5),

—  като взе предвид Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците(6),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно доброволчеството и Европейската доброволческа служба (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като припомня, че през 2016 г. Европейската доброволческа служба (ЕДС) отбелязва своята двадесета годишнина и че през тези 20 години е оказана подкрепа на 100 000 доброволци;

Б.  като подчертава, че силно подкрепяната от Европейския парламент Европейска година на доброволчеството (2011 г.) представляваше важна политическа възможност за изтъкване на добавената стойност на доброволчеството в Европа и че сега, пет години по-късно, Европейският парламент следва да обмисли въздействието на Европейската година на доброволчеството (2011 г.) върху развитието на политиките и присъствието на доброволчеството в ключови европейски програми, като например „Еразъм +“ и свързаната с нея Европейска доброволческа служба;

В.  като припомня, че Европейската година на доброволчеството (2011 г.) даде тласък и осигури рамка за създаването и/или преразглеждането на многобройни национални нормативни уредби за доброволчеството в цяла Европа; като подчертава обаче, че в Европа все още липсва координирана политика в областта на доброволческата дейност с единно звено за контакти в институциите на ЕС;

Г.  като припомня, че хората участват в доброволчески дейности по своя воля, избор и мотивация, без да търсят финансова изгода; като подчертава, че доброволчеството може да бъде определено като стремеж към солидарност и че то представлява начин да се отговори на човешки, социални и екологични потребности и проблеми;

Д.  като има предвид, че доброволчеството е ключов фактор в активната гражданска позиция и демокрацията, както и в личното развитие, въплъщавайки европейски ценности като солидарността и недискриминацията, и че то също така допринася за развитието на демокрацията на участието и за насърчаването на правата на човека в рамките на ЕС и извън него;

Е.  като подчертава, че доброволчеството има стойност и значение като една от най-видимите прояви на солидарност, която насърчава и улеснява социалното приобщаване, изгражда социален капитал и генерира трансформиращ ефект за обществото, и че доброволчеството допринася както за развитието на процъфтяващо гражданско общество, което може да предлага творчески и новаторски решения за общите предизвикателства, така и за икономическия растеж, и поради това доброволчеството следва да се измерва по специфичен и целенасочен начин като икономически и социален капитал;

Ж.  като припомня, че наличието на благоприятна среда е от ключово значение за осигуряването на участие на повече европейски граждани в доброволчески дейности, като по този начин се гарантира справедливо финансиране за инфраструктурата, необходима за осъществяването на доброволчески дейности, включително организации, ползващи труда на доброволци, така че да се постигнат ползи и за самите доброволци, и за техните дейности;

З.  като подчертава, че доброволчеството изисква съчетание от механизми за подкрепа и/или подходящи организационни структури, които определят правата и отговорностите на доброволците и доброволческата дейност;

И.  като подчертава, че всяко лице има право на равен достъп до възможности за доброволчество, както и на защита срещу всякакви видове дискриминация, и следва да има правото да съвместява доброволческите дейности със своя личен и професионален живот, за да може да постигне известна степен на гъвкавост по време на своята доброволческа дейност;

Й.  като подчертава, че признаването на социалната и икономическата стойност на доброволческата дейност е също така жизненоважно за поощряване на предоставянето на подходящи стимули за всички заинтересовани страни, а оттам и за повишаване на количеството, качеството и въздействието на доброволчеството;

К.  като припомня конкурса за европейска столица на доброволческата дейност, с който се отдава признание на постиженията на общини, като се признават и подкрепят усилията на доброволците в тези области;

Л.  като подчертава, че новата програма „Еразъм +“ все още предлага възможности за финансиране и подкрепа за доброволчески проекти, по-специално чрез програмата на Европейската доброволческа служба (ЕДС), както и че Европейският доброволчески корпус за хуманитарна помощ беше създаден от ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ с цел предоставяне на практическа подкрепа за проекти за хуманитарна помощ; като признава, че новата МФР на ЕС за периода 2014—2020 г. осигурява част от средствата на ЕС за доброволчески дейности, по-специално чрез програмата „Европа за гражданите“, която понастоящем се управлява от ГД „Миграция и вътрешни работи“, като доброволчеството е заложено като приоритет; като отбелязва обаче, че достъпът на доброволческите организации до други важни фондове на ЕС, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, продължава да бъде много ограничен;

М.  като припомня, че отговорът на ЕС на настоящата бежанска криза е подходящ пример и видим символ на значението на доброволците и на начина, по който те олицетворяват европейските ценности, допринасят за постигането на устойчивост и предлагат гъвкави и прагматични решения на общите предизвикателства;

1.  Признава, че доброволчеството е израз на солидарност, свобода и отговорност, който допринася за укрепване на активното гражданство и личностното развитие на човека, и че то е основен инструмент за социално приобщаване и сближаване, както и за обучение, образование и междукултурен диалог, като същевременно има важен принос за разпространението на европейските ценности; подчертава, че ползите от него се признават също така и при доброволческата дейност, осъществявана в трети държави, тъй като то представлява стратегически инструмент за насърчаване на взаимното разбирателство и междукултурните отношения;

2.  Подчертава значението на това да се осигури европейска рамка за доброволческите дейности, която да определи правата и отговорностите и да улесни мобилността и признаването на умения; насърчава държавите членки, които все още не са дефинирали правната среда за доброволците, да използват препоръките на политическата програма за доброволчеството в Европа и Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците;

3.  Насърчава държавите членки да предприемат конкретни процеси по валидиране в рамките на препоръката на Съвета от 2012 г., за да се гарантира по-добро разбиране и сравнимост на уменията и квалификациите; призовава за това всеки бъдещ европейски паспорт на уменията и всички инициативи, свързани с него, да отдават по-голямо значение на доброволческата дейност като неформално и самостоятелно учене; припомня, че доброволчеството помага в придобиването на умения и знания, улесняващи достъпа до пазара на труда; подчертава, че доброволците не следва в никакъв случай да бъдат считани за заместители на работна сила или използвани като такива;

4.  Отбелязва, че в Европа почти 100 милиона граждани от всякакви възрасти участват в доброволчески дейности и техният труд допринася за генериране на около 5% от БВП на ЕС; призовава Комисията да вземе предвид икономическата стойност на стоките и услугите, предоставяни от доброволците, като разработи политики, насочени в по-голяма степен към доброволчеството;

5.  Предлага да се подкрепи и приложи идеята за признаване на времето за положен доброволчески труд като съфинансиране при отпускане на безвъзмездни средства от ЕС, както беше предложено неотдавна от Комисията в новото предложение за Финансов регламент;

6.  Призовава Евростат да подкрепи държавите членки в това отношение, за да се гарантира събирането на сравними данни в Европа, както и разработването на показатели и методологии за измерване на икономическото въздействие на доброволчеството; настоятелно призовава държавите членки да приемат системата, разработена от Международната организация на труда, за измерване на икономическата стойност на доброволческите дейности;

7.  Насърчава държавите членки, които още не са направили това, да създадат подходящо финансирани национални схеми за доброволчески услуги и да подобрят достъпа до качествена информация относно възможностите за доброволческа дейност на национално и местно равнище, по-специално чрез съществуващите младежки информационни мрежи и предоставянето на информация между партньорите, и да създадат национални центрове за гражданска служба, които също така биха популяризирали възможностите за международна доброволческа дейност сред хора от всички възрасти;

8.  Призовава Комисията да улесни разработването на координирана европейска политика в областта на доброволчеството с оглед на създаването на единно звено за контакти в Комисията, което да свързва отделните инициативи и програми и да подобри достъпа до доброволчески програми;

9.  Призовава Комисията да извърши проучване относно националните програми за доброволчески дейности, както и за услугите за граждани и корпусите за солидарност и съществуващата среда за потенциалните доброволци в различните държави членки, с цел улесняване на взаиморазбирателството и разпространението на добри практики и на възможността за създаване на Европейска гражданска служба — всичко това с оглед на насърчаването на европейското гражданство;

10.  Отбелязва идеята на Комисията за създаване на нова европейска младежка доброволческа инициатива, известна като „Корпуса за солидарност на ЕС“; призовава Комисията да направи оценка на добавената стойност на тази инициатива, за да подпомогне вече извършената от гражданското общество работа и да гарантира включването на доброволческите организации в плана на инициативата; освен това подчертава необходимостта да се гарантира, че прилагането на инициативата няма да подкопае бюджетите, които вече са заделени за други програми;

11.  Подкрепя Комисията и държавите членки в честването на двадесетата годишнина на ЕДС; настоятелно заявява, че програмата на ЕДС следва да е от полза за участващите в нея лица и организации, както и за обществото като цяло, и че ЕДС следва да укрепи измерението на програмата „Еразъм +“, свързано с гражданската ангажираност; подчертава, че е важно ЕДС да се популяризира сред всички млади хора, особено сред онези, които все още не се интересуват от доброволчество и мобилност, като по този начин се създаде мотивация и промяна в нагласите, без да се изключват по-възрастните поколения, тъй като те могат да играят важна роля, например като наставници;

12.  Призовава държавите членки да включат ЕДС в своите системи за средно и висше образование като средство за разпространение на възпитанието в солидарност и гражданска ангажираност сред младото поколение;

13.  Припомня, че ЕДС следва да се основава на качествени предложения за доброволчески дейности и да следва Хартата за доброволчеството и принципите на Хартата за качество на мобилността с учебна цел, както и че ЕДС следва да се базира на структура, която да насърчава доброволческите организации да станат приемащи организации, като по този начин се осигури подходящо финансиране и обучение за тях и същевременно се засили ролята на координиращите организации, които подпомагат голям брой приемащи организации, например във връзка с управлението и обучението;

14.  Припомня, че ЕДС следва да позволява бърз и лесен достъп до програмата, и следователно призовава за опростяване на настоящата система за кандидатстване;

15.  Подчертава необходимостта от по-добро проследяване и от засилване на местното измерение на доброволческите дейности в чужбина чрез предоставяне на подкрепа не само преди заминаването, но също така и при завръщането, под формата на обучение за последваща ориентация и интеграция;

16.  Настоятелно призовава националните, регионалните и местните органи да осигурят подходящо финансиране, да рационализират административните процедури и да предвидят данъчни облекчения за доброволческите организации и мрежи, по-специално за малките организации с ограничени ресурси;

17.  Настоятелно заявява, че трябва да се осигури качествено наставничество през целия процес чрез отговорно управление на доброволците и информирането им за тяхната отговорност по отношение на съответната организация и съответната общност;

18.  Призовава Комисията да подобри и преразгледа комуникационната стратегия на ЕДС, като подчертае социалната, човешката и гражданската стойност на доброволчеството;

19.  Подчертава ролята на активния живот на възрастните хора в доброволческите дейности и подкрепя ролята както на младите, така и на по-възрастните граждани за гражданска ангажираност в Европа, като се използва стимулът на Европейската година на доброволческите дейности (2011 г.) и Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.);

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 17, 22.1.2010 г., стр. 43.
(2) OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0549.
(4) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 14.
(5) ОВ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 9.
(6) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Правна информация