Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0443(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0249/2015

Teksty złożone :

A8-0249/2015

Debaty :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 23/11/2016 - 10.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Teksty przyjęte
PDF 404kWORD 61k
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0920),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0004/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 lipca 2014 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2014 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 30 czerwca 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0249/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 451 z 16.12.2014, s. 134.
(2) Dz.U. C 415 z 20.11.2014, s. 23.
(3)Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 28 października 2015 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0381).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE
P8_TC1-COD(2013)0443

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2016/2284.)

Informacja prawna