Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2952(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1230/2016

Внесени текстове :

B8-1230/2016

Разисквания :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0442

Приети текстове
PDF 592kWORD 60k
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците
P8_TA(2016)0442B8-1230/2016

Резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2016 г. относно езици на знаците и професионалните преводачи на езици на знаците (2016/2952(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 9, 10, 19, 168 и 216, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 2 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 1988 г. относно жестомимичните езици (езици на знаците) за глухите хора(1) и от 18 ноември 1998 г. относно жестомимичните езици(2),

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и нейното влизане в сила в ЕС на 21 януари 2011 г. в съответствие с Решение № 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2016 г. относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания(4),

—  като взе предвид Общ коментар № 4 на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания относно правото на приобщаващо образование(5),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“)(6),

—  като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот(8),

—  като взе предвид политическия документ на Европейския младежки форум относно равенството и недискриминацията(9),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2015 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2012 г. относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор (COM(2012)0721),

—  като взе предвид Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство(10),

—  като взе предвид резултатите от ученето и насоките за оценка на Европейския форум на преводачите на езици на знаците (жестомимични езици) (efsli) за равни възможности за обучение за преводачи на езици на знаците и качествени услуги за лишените от слух граждани навсякъде в Съюза(11),

—  като взе предвид насоките на efsli/EUD за преводачите на езици на знаците на срещите на международно/европейско равнище(12),

—  като взе предвид насоките на Международната асоциация на конферентните преводачи, които работят в смесени екипи(13),

—  като взе предвид доклада на efsli относно правото на услуги на превод на език на знаците при работа или обучение в чужбина(14),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в качеството си на пълноправни граждани, хората с увреждания, и особено жените и децата, в т.ч. лишените от слух лица и лицата с увреден слух, включително тези, които използват език на знаците, и тези, които не го правят, имат равни права, както и право на неотменимо достойнство, равно третиране, независим начин на живот, автономност и пълноценно участие в обществото;

Б.  като има предвид, че Договорът за функционирането на ЕС (ДФЕС) изисква при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на увреждане (член 10), и му предоставя правомощието да приема законодателни актове за справяне с тази дискриминация (член 19);

В.  като има предвид, че членове 21 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз изрично забраняват дискриминацията, основана на увреждане, и предвиждат равното участие на хората с увреждания в обществото;

Г.  като има предвид, че броят на лишените от слух лица, които използват език на знаците в ЕС, е приблизително един милион(15), а на гражданите с увреден слух, много от които също ползват език на знаците – 51 милиона(16);

Д.  като има предвид, че националните и регионалните езици на знаците са истински естествени езици, със своя собствена граматика и синтаксис, равностойна на тези на говоримите езици(17);

Е.  като има предвид, че политиката на ЕС за многоезичието насърчава изучаването на чужди езици и като има предвид, че една от нейните цели е всеки европеец да говори два други езика освен майчиния си език; като има предвид, че изучаването и популяризирането на националните и регионалните езици на знаците може да помогне за постигането на тази цел;

Ж.  като има предвид, че достъпността е необходимо условие за това хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват пълноценно и равностойно в обществото(18);

З.  като има предвид, че достъпността не се ограничава само до физическата достъпност на околната среда, а се отнася и до достъпността на информацията и комуникацията, включително под формата на предоставяне на съдържание на език на знаците(19);

И.  като има предвид, че професионалните преводачи на език на знаците са равни на устните преводачи по отношение на техните задълженията и задачите при командировка;

Й.  като има предвид, че положението на преводачите на езици на знаците е различно в държавите членки, като варира от неформална семейна подкрепа до с професионални преводачи с университетско образование и цялостна квалификация;

К.  като има предвид, че е налице недостиг на квалифицирани и професионални преводачи на езици на знаците във всички държави членки и че съотношението между хората, използващи езици на знаците и преводачите на езици на знаците варира между 8:1 и 2 500:1, със средно съотношение от 160:1(20);

Л.  като има предвид, че беше подадена петиция(21) с искане Парламентът да позволи отправянето на петиции на националните и регионални езици на знаците;

М.  като има предвид, че Брюкселската декларация за жестомимичните езици (езици на знаците) в Европейския съюз(22) насърчава недискриминационен подход към използването на естествен език на знаците, както се изисква съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от ЕС и всички държави членки на ЕС с изключение на една;

Н.  като има предвид, че равнището и качеството на субтитрите по публичните и частните телевизионни канали се различава значително между отделните държави членки, като варира от под 10 % до почти 100 %, с много различни стандарти за качество(23); като има предвид липсата на данни в повечето държави членки по отношение на равнището на предоставяне на превод на език на знаците по телевизията;

О.  като има предвид, че развитието на нови езикови технологии би могло да бъде от полза за хората, използващи език на знаците;

П.  като има предвид, че съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания, отказа за предоставяне на разумни улеснения, представлява дискриминация и че по силата на Директивата за равенството в областта на заетостта трябва да бъдат осигурени разумни улеснения, за да се гарантира спазването на принципа за равно третиране;

Р.  като има предвид, че за гражданите, които са лишени от слух, от слух и зрение или са с увреден слух понастоящем няма пряк комуникационен достъп до членовете на Европейския парламент и администраторите на институциите на Европейския съюз и, обратно – достъп до лицата, лишени от слух или с увреден слух от страна на институциите на ЕС;

Квалифицирани и професионални преводачи на езици на знаците

1.  Подчертава необходимостта от квалифицирани и професионални преводачи на езици на знаците, която може да бъде задоволена единствено въз основа на следния подход:

   а) официално признаване на език(ци) на знаците на национално и регионално равнище в държавите членки и в институциите на ЕС,
   б) формално обучение (университетско или друго подобно, равностойно на 3 години редовно обучение, съответстващо на обучението, което се изисква от устните преводачи)(24),
   в) регистрация (официална акредитация и система за контрол на качеството, като например непрекъснато професионално развитие),
   г) официално признаване на професията;

2.  Потвърждава, че предоставянето на висококачествени услуги за превод на езици на знаците:

   а) зависи от обективна оценка на качеството с участието на всички заинтересовани страни,
   б) се основава на професионалната квалификация,
   в) включва експерти, които са представители на лишените от слух;
   г) зависи от наличието на достатъчно средства за обучаване и назначаване на преводачи на езици на знаците;

3.  Потвърждава, че преводът на език на знаците представлява професионална услуга, за която се полага подходящо възнаграждение;

Разграничение между достъпността и разумните улеснения(25)

4.  Оценява факта, че достъпността е в полза на някои групи и се основава на набор от стандарти, които се прилагат постепенно;

5.  Съзнава, че не може диспропорционалността и ненужната тежест да се представят като аргументи за непредоставянето на достъп;

6.  Отчита, че разумните улеснения се отнасят до отделни лица и допълват задължението за осигуряване на достъпност;

7.  Отбелязва също така, че дадено лице може да поиска мерки за разумни улеснения, дори ако е изпълнено задължението за достъпност;

8.  Разбира, че предоставянето на превод на езици на знаците може да съставлява мярка за достъпност или за разумно улеснение, в зависимост от ситуацията;

Достъпност

9.  Подчертава, че гражданите, които са лишени от слух, от слух и зрение или с увреден слух, трябва да имат достъп до информация и комуникация както своите колеги под формата на устен превод на езика на знаците, субтитриране, преобразуване на говор в текст и/или алтернативни форми на комуникация, включително устни преводачи;

10.  Подчертава, че обществените и държавни служби, включително тяхното онлайн съдържание, трябва да станат достъпни чрез посредници на живо, като например преводачи на езици на знаците, но също така и алтернативни онлайн и дистанционно услуги, когато е целесъобразно;

11.  Потвърждава отново ангажимента си за постигане на възможно най-широк достъп до политическия процес, включително чрез предоставянето на професионални преводачи на езици на знаците; отбелязва, че това включва изборите, обществените консултации и други събития, по целесъобразност;

12.  Подчертава нарастващата роля на езиковите технологии за осигуряване на равен достъп за всички до цифровата среда;

13.  Потвърждава значението на въвеждането на минимални стандарти, за да се гарантира достъпност, особено с оглед на новите и нововъзникващите технологии, като например предоставянето на услуги на превод на език на знаците в интернет и субтитри;

14.  Отбелязва, че, въпреки че предоставянето на здравно обслужване е от компетентността на държавите членки, то следва да отговоря на нуждите на пациентите, които са лишени от слух, от слух и зрение или с увреден слух, например чрез предоставяне на професионални преводачи на езици на знаците и обучение за съответната осведоменост на персонала, с особено внимание към жените и децата;

15.  Отчита, че равният достъп до правосъдие за лицата, които са лишени от слух, от слух и зрение или с увреден слух, може да се гарантира единствено чрез предоставяне на подходящо квалифицирани, професионални преводачи на езици на знаците;

16.  Осъзнава значението на точни и прецизни услуги за устен и писмен превод, особено в съдилищата и други свързани с правото обстоятелства; поради това подчертава отново значението на наличието на специализирани и висококвалифицирани професионални преводачи на езици на знаците, особено в тези условия;

17.  Подчертава необходимостта от увеличаване на подкрепата и специфични разпоредби, като например превод на езици на знаците, и достъпна, текстова информация в реално време по време на бедствия за хората с увреждания в ситуации на въоръжен конфликт, хуманитарни и природни бедствия(26);

Заетост, образование и обучение

18.  Отбелязва, че трябва да бъдат предприети мерки за разумни улеснения, които включват предоставянето на професионални преводачи на езици на знаците, с цел да се гарантира равен достъп до заетост, образование и обучение;

19.  Подчертава, че трябва да се предоставя балансирана и цялостна информация във връзка с езиците на знаците и това какво означава да бъдеш лишен от слух, за да могат родителите да направят информиран избор в най-добър интерес на децата си;

20.  Подчертава, че програмите за ранна интервенция са от решаващо значение за децата в изграждането на житейски умения, включително езикови умения; освен това отбелязва, че в идеалния случай тези програми следва да включват ролеви модели, лишени от слух;

21.  Подчертава, че на учащите се, които са лишени от слух, от слух и зрение или с увреден слух, и техните родители трябва да се предостави възможност да научат националния или регионалния език на знаците, използван в тяхната среда, в предучилищна възраст и в училищата(27);

22.  Подчертава, че езикът на знаците следва да бъде включен в образователните програми, за да се повиши осведомеността и увеличи използването на езика на знаците;

23.  Подчертава, че трябва да бъдат предприети мерки за признаване и насърчаване на езиковата идентичност на общностите на глухите(28);

24.  призовава държавите членки да насърчават изучаването на език на знаците, така както насърчават чуждите езици;

25.  подчертава, че квалифицираните преводачи на езици на знаците и преподавателският персонал, компетентен в областта на езиците на знаците и разполагащ с необходимите умения, за да работи ефективно в среда на двуезично, приобщаващо образование, са основен елемент от академичните постижения на лишените от слух деца и младежи, водещ до по-високи резултати в образованието и по-ниски равнища на безработица в дългосрочен план;

26.  подчертава широко разпространената липса на двуезични учебници и учебни материали, съдържащи език на знаците, в достъпни формати и езици;

27.  настоятелно призовава принципът на свобода на движение за лишените от слух, от слух и зрение и хората с увреден слух да бъде гарантиран в рамките на ЕС, особено в контекста на „Еразъм +“ и на програмите за мобилност, като се гарантира, че участниците не са непропорционално обременени от необходимостта да се грижат сами за организирането на съответен превод;

28.  приветства пилотния проект за европейска карта за лицата с увреждания; изразява съжаление по повод на изключването на превода на език на знаците в проекта, тъй като това значително затруднява свободата на движение на работниците и студентите, които са лишени от слух, от слух и зрение или с увреден слух, в рамките на ЕС;

Институции на Европейския съюз

29.  Потвърждава, че институциите на ЕС трябва да представят примери за най-добри практики за своя персонал, служителите на изборни длъжности и стажантите, както и за гражданите на ЕС по отношение на предоставянето на разумни улеснения и достъпност, което включва осигуряването на превод на език на знаците;

30.  Приветства факта, че институциите на ЕС, ad hoc основа, вече осигуряват достъпността на обществени мероприятия и заседания на комисиите; счита, че субтитрите и преобразуването на говор в текст следва да се смятат за алтернативна, но равностойна и необходима мярка за гражданите с увреден слух, които не използват език на знаците, и че това се отнася и за служителите на институциите на ЕС във връзка с осигуряването на разумни улеснения в съответствие с член 5 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите;

31.  Потвърждава, че институциите на ЕС имат въведена система за осигуряване на превод на език на знаците чрез своите отдели за устен превод с цел осигуряването на достъпност; настоятелно призовава институциите да използват съществуващите подобни системи и при осигуряване на разумни улеснения за служителите и/или избраните представители, като на практика свеждат до минимум административната тежест за отделните лица и институциите;

32.  Настоятелно призовава институциите официално да предоставят на преводачите на езици на знаците същия статут като този на устните преводачи по отношение на преводните услуги, които те предоставят за институциите и/или на служителите им и назначените длъжностни лица, включително достъп до техническа помощ, подготвителни материали и документи;

33.  Настоятелно призовава Евростат да гарантира, че на институциите на ЕС се предоставят статистически данни относно лишените от слух, от слух и зрение и хората с увреден слух, за да могат те по-добре да определят, прилагат и анализират своите политики в областта на уврежданията и езиковите услуги;

34.  Настоятелно призовава Службата за посетители на Парламента да отговори на нуждите на потребителите, които са лишени от слух, от слух и зрение или с увреден слух, като предоставят пряк достъп на националните или регионални езици на знаците и преобразуване на говор в текст;

35.  Отправя искане към институциите на ЕС да приложат изцяло пилотен проект INSIGN, който е в отговор на решението на Парламента от 12 декември 2012 г. относно Информационно приложение и услуга на Европейския съюз за превод на езици на знаците в реално време и има за цел подобряване на комуникацията между хората, лишени от слух или с увреден слух и институциите на ЕС(29);

o
o   o

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парл

(1) ОВ C 187, 18.7.1988 г., стр. 236.
(2) ОВ С 379, 7.12.1998 г., стр. 66.
(3) OВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0318.
(5) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.do
(6) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(7) ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0107.
(9) http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf
(10) ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1.
(11) http://efsli.org/publications
(12) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf
(13) http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1
(14) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf
(15) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_en.htm
(16) Европейска федерация на хората с увреден слух (EFHOH) (http://www.efhoh.org/about_us
(17) Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. („Езици на знаците“) Cambridge University Press. Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Език на знаците: Международен наръчник. De Gruyter.
(18) Общ коментар № 2, Конвенцията на ООН за правата на хората, CRPD/C/GC/2, достъпен на: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
(19) Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ), член 9.
(20) WIT, M. de (2016 г., предстоящо публикуване). Sign Language Interpreting in Europe (Превод на жестомимичен език в Европа), издание за 2016 г.
(21) Петиция № 1056-16.
(22) Брюкселска декларация (2010) на Европейския съюз на глухите (EUD) http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf
(23) EFHOH) (2015 г.). Състояние на достъпа до субтитри в ЕС. Вж. на адрес: http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf
(24) efsli (2013 г.), Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme („Резултатите от обучението за завършилите тригодишна програма за обучение за устен превод“).
(25) CRPD/C/GC/4, пар. 28.
(26) Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ), член 11.
(27) http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf
(28) Общ коментар № 4, Конвенцията на ООН за правата на хората, CRPD/C/GC/4, достъпен на: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(29) http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/

Правна информация