Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2978(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1228/2016

Předložené texty :

B8-1228/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0443

Přijaté texty
PDF 333kWORD 45k
Středa, 23. listopadu 2016 - Štrasburk Konečné znění
Obnovení schválení účinné látky bentazon
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2016 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bentazon a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bentazon a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (D047341/00),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o přezkumu posouzení rizik účinné látky bentazonu z hlediska jejího použití jako pesticidu(3),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že aktivní látka bentazon působí jako postemergentní selektivní herbicid proti širokolistým plevelům v celé škále plodin a běžně se používá v zemědělství;

B.  vzhledem k tomu, že aktivní látka bentazon má v důsledku svých inherentních vlastností velký potenciál k pronikání do podzemních vod;

C.  vzhledem k tomu, že údaje Agentury Spojeného království pro životní prostředí ukazují, že aktivní látka bentazon je nejčastěji zaznamenávaným schváleným pesticidem vyskytujícím se v podzemních vodách ve Spojeném království a že se rovněž nachází v povrchových vodách; vzhledem k tomu, že situace v celé Evropě je podobná;

D.  vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/549 ze dne 8. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, prodloužilo období schvalování účinné látky bentazonu do 30. června 2017, neboť se posuzování této látky zpozdilo;

E.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky bentazon a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (dále jen „návrh prováděcího nařízení“), prodlužuje na základě vědeckého posouzení provedeného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) schválení bentazonu až do 31. ledna 2032, tj. o nejdelší možné období;

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 a s ohledem na současné vědecké a technické poznatky byly do návrhu prováděcího nařízení začleněny některé podmínky a omezení, zvláště požadavek předložit další potvrzující informace;

G.  vzhledem k tomu, že projednání připomínek obdržených v souvislosti s hodnotící zprávou o obnovení vedlo k závěru, že je třeba žadatele požádat o další informace;

H.  vzhledem k tomu, že projednání připomínek obdržených v souvislosti s hodnotící zprávou o obnovení vedlo k závěru, že úřad EFSA by měl provést konzultaci s odborníky v oblastech toxikologie savců, reziduí, působení v životním prostředí a chování a ekotoxikologie a měl by přijmout závěr, zda lze očekávat, že aktivní látka bentazon splňuje podmínky stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009;

I.  vzhledem k tomu, že žadatelé mají povinnost předložit potvrzující informace, pokud jde o testy úrovně 2/3 uvedené v koncepčním rámci OECD, aby bylo možné se zabývat jejich potenciálním působením zprostředkovaným endokrinním systémem, pokud jde o vývojové účinky pozorované ve studii vývojové toxicity u potkanů (zvýšené postimplantační ztráty, nižší počet živých plodů a opožděný vývoj plodu za nepřítomnosti mateřské toxicity, což naznačuje, že by mohlo být vhodné tuto látku klasifikovat jako toxickou pro reprodukci kategorie 2);

J.  vzhledem k tomu, že posouzení rizik pro spotřebitele nebylo dokončeno, neboť navrhované definice reziduí pro posouzení rizika u rostlin a pro vymáhání u hospodářských zvířat byly z důvodu odhalených mezer v údajích považovány za prozatímní;

K.  vzhledem k tomu, že posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o parentní bentazon a metabolit N-metyl-bentazon, nebylo dokončeno; vzhledem k tomu, že chybí informace o potenciálu expozice podzemních vod, přesahuje-li roční míra použití 960 g aktivní látky na hektar (bylo požádáno o reprezentativní použití až do 1 440 g aktivní látky na hektar);

L.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise schválit aktivní látku a současně požádat o údaje potvrzující její bezpečnost (postup známý jako „postup potvrzujících údajů“) by povolilo umístění aktivní látky na trh před tím, než Komise obdrží údaje nezbytné na podporu tohoto rozhodnutí;

M.  vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv ve svém rozhodnutí ve věci 12/2013/MDC ze dne 18. února 2016 o postupech Komise týkajících se povolení a uvádění na trh přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) vyzvala Komisi, aby používala postup potvrzujících údajů omezeně a pouze v souladu s platnými právními předpisy a aby do dvou let od vydání rozhodnutí veřejné ochránkyně práv předložila zprávu prokazující, že počet rozhodnutí na základě potvrzujících informací se v porovnání se současným přístupem výrazně snížil;

N.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcího nařízení Komise nerespektuje návrhy evropské veřejné ochránkyně práv, které usilují o zlepšení systému, kterým Komise pesticidy schvaluje;

O.  vzhledem k tomu, že podle nařízení (ES) č. 1107/2009 by obnovení schválení aktivních látek mělo platit po dobu nepřesahující 15 let; vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení by měla být úměrná možným rizikům spojeným s používáním dotčených látek; vzhledem k tomu, že zásada předběžné opatrnosti, která musí být v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 uplatňována, vyžaduje, aby Komise neschvalovala aktivní látky v případech, kdy by mohlo být ohroženo veřejné zdraví nebo životní prostředí;

P.  vzhledem k tomu, že přezkum úřadu EFSA navrhuje, aby byla aktivní látka bentazon klasifikována v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1272/2008 jako toxická pro reprodukci kategorie 2;

Q.  vzhledem k tomu, že patří do kritické oblasti zájmu, když je k dispozici dostatek informací, aby bylo provedeno posouzení u reprezentativního použití v souladu s čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 a podle nařízení Komise (EU) č. 546/2011, když však toto posouzení neumožňuje dospět k závěru, že alespoň u jednoho z reprezentativních použití lze očekávat, že přípravek na ochranu rostlin obsahující dotčenou aktivní látku nebude mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo na podzemní vody nebo jakýkoli nepřijatelný vliv na životní prostředí;

R.  vzhledem k tomu, že závěry úřadu EFSA určily kritické oblasti zájmu, zejména skutečnost, že specifikace technického materiálu navrhovaná pro oba žadatele neodpovídala materiálu použitému při testování k získání toxikologických referenčních hodnot a že nebylo prokázáno, že technický materiál použitý ve studiích ekotoxicity vhodně reprezentuje technické specifikace obou žadatelů;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009;

2.  považuje posouzení reprezentativních použití aktivní látky bentazonu za nepostačující k tomu, aby bylo možné uzavřít, že alespoň u jednoho z reprezentativních použití lze očekávat, že přípravek na ochranu rostlin obsahující aktivní látku bentazon nemá žádné škodlivé účinky na lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo na podzemní vody nebo jakýkoli nepřijatelný vliv na životní prostředí;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby financovaly výzkum a inovace v oblasti alternativních, udržitelných a nákladově efektivních řešení v oblasti přípravků na ochranu rostlin s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí;

4.  domnívá se, že uplatněním postupu potvrzujících údajů při schvalování aktivní látky bentazonu Komise porušila ustanovení nařízení (ES) č. 1107/2009 a nedodržela zásadu předběžné opatrnosti stanovenou v článku 191 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  žádá Komisi, aby si před přijetím rozhodnutí o schválení prioritně vyžádala veškeré příslušné chybějící informace a provedla jejich posouzení;

6.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh prováděcího nařízení zpět a předložila výboru nový návrh;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Věstník EFSA (EFSA Journal) 2015;13(4):4077.

Právní upozornění