Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2978(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1228/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1228/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0443

Usvojeni tekstovi
PDF 257kWORD 50k
Srijeda, 23. studenog 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Produljenje odobrenja aktivne tvari bentazona
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2016. o nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari bentazona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari bentazona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (D047341/00),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ(1), a posebno njezin članak 20. stavak 1.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir zaključke Europske agencije za sigurnost hrane o stručnom preispitivanju procjene rizika od pesticida koji sadržavaju aktivnu tvar bentazon(3),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da aktivna tvar bentazon djeluje kao selektivni herbicid koji se primjenjuje nakon nicanja (post-emergence) protiv širokolisnih korova u raznim usjevima i da se često koristi u poljoprivredi;

B.  budući da zbog inherentnih svojstava aktivne tvari bentazona postoji velika mogućnost njezina izravnog ispiranja u podzemne vode;

C.  budući da je prema podacima britanske Agencije za okoliš aktivna tvar bentazon odobreni pesticid koji se u podzemnim vodama Ujedinjene Kraljevine najčešće pronalazi, a prisutan je i u površinskim vodama; budući da je slična situacija u cijeloj Europi;

D.  budući da je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/549 od 8. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 rok važenja odobrenja aktivne tvari bentazona produljen do 30. lipnja 2017. zbog toga što je bila odgođena ocjena te tvari;

E.  budući da se Nacrtom provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari bentazona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (dalje u tekstu „Nacrt provedbene uredbe”), na temelju znanstvene procjene koju je provela Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), predviđa odobrenje bentazona do 31. siječnja 2032., odnosno na najduže moguće razdoblje;

F.  budući da su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 i s obzirom na trenutačne znanstvene i tehničke spoznaje u Nacrtu provedbene uredbe postavljeni određeni uvjeti i ograničenja, a naročito zahtjev da se pruže dodatne potvrdne informacije;

G.  budući da je nakon razmatranja dobivenih primjedbi o izvješću o ocjeni produljenja zaključeno da bi se od podnositelja zahtjeva trebale zatražiti dodatne informacije;

H.  budući da je nakon razmatranja dobivenih primjedbi o izvješću o ocjeni produljenja zaključeno da bi EFSA trebala provesti stručno savjetovanje u područjima toksikologije sisavaca, ostataka, zadržavanja i ponašanja tvari u okolišu i ekotoksikologije te donijeti zaključak o tome može li se očekivati da će aktivna tvar bentazon zadovoljiti uvjete navedene u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

I.  budući da se od podnositelja zahtjeva traži da podnesu potvrdne informacije u vezi s ispitivanjima razine 2./3. trenutačno navedene u konceptualnom okviru OECD-a kako bi se ispitala mogućnost endokrinog djelovanja s obzirom na razvojne učinke uočene u ispitivanjima toksičnosti za razvoj štakora (povećani gubitak embrija nakon implantacije, manje preživljavanje fetusa i zaostajanje u fetalnom razvoju prilikom nepostojanja očite toksičnosti kod majke, što upućuje na to da bi kategorizacija među tvari toksične za reprodukciju kategorije 2 mogla biti primjerena);

J.  budući da procjena rizika za potrošača nije dovršena zato što su predložene definicije ostataka za procjenu rizika u bilju i za primjenu na životinjama smatrane privremenima zbog nedostatnih podataka;

K.  budući da nije dovršena procjena izloženosti podzemnih voda polaznom bentazonu i metabolitu N-metil-bentazonu; budući da nedostaju informacije o potencijalnoj izloženosti podzemnih voda kada je godišnja primjena veća od 960 g aktivne tvari po hektaru (tražile su se reprezentativne uporabe do 1440 g aktivne tvari/ha);

L.  budući da bi donošenjem odluke o odobrenju aktivne tvari dok istovremeno traži podatke o potvrdi sigurnosti te tvari (postupak u vezi s potvrdnim podacima) Komisija omogućila to da aktivna tvar bude stavljena na tržište prije nego što dobije sve podatke koji su joj potrebni da opravda tu odluku;

M.  budući da je u odluci Europskog ombudsmana od 18. veljače 2016. u predmetu 12/2013/MDC o praksama Komisije u pogledu odobravanja i stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja (pesticida) Komisija pozvana da postupak u vezi s potvrdnim podacima primjenjuje restriktivno i strogo u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, te da u roku od dvije godine od Ombudsmanove odluke podnese izvješće iz kojeg je vidljivo da je broj odluka s potvrdnim podacima znatno pao u usporedbi s aktualnim pristupom;

N.  budući da u Nacrtu provedbene uredbe Komisije nisu usvojeni prijedlozi Europskog ombudsmana za poboljšanje postupka odobravanja pesticida koji provodi Komisija;

O.  budući da se prema Uredbi (EZ) br. 1107/2009 odobrenje aktivne tvari može produljiti na najviše 15 godina; budući da razdoblje na koje se aktivna tvar odobrava treba biti razmjerno mogućim rizicima svojstvenima uporabi te tvari; budući da prema načelu opreznosti, koje se mora primijeniti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, Komisija mora voditi računa o tome da ne odobri aktivnu tvar ako bi ona mogla ugroziti javno zdravlje ili okoliš;

P.  budući da je u stručnom preispitivanju koje je provela EFSA predloženo da se aktivna tvar bentazon svrsta među tvari toksične za reprodukciju kategorije 2 u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1272/2008;

Q.  budući da se problem određuje kao kritično područje ako je dostupno dovoljno informacija za izradu ocjene reprezentativnih uporaba u skladu s jedinstvenim načelima iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i kao što je navedeno u Uredbi Komisije (EU) br. 546/2011, i ako na temelju te ocjene nije moguće donijeti zaključak da se barem za jednu od reprezentativnih uporaba može očekivati da sredstvo za zaštitu bilja koje sadržava predmetnu aktivnu tvar neće imati nikakve štetne posljedice za zdravlje ljudi ili životinja ili podzemne vode, ili bilo kakav neprihvatljivi učinak na okoliš;

R.  budući da su prema zaključcima EFSA-e uočena kritična područja, u prvom redu činjenica da specifikacija tehničkog materijala predložena za oba predmetna podnositelja zahtjeva nije bila usporediva s materijalom korištenim pri testiranju za utvrđivanje referentnih toksikoloških vrijednosti i da nije dokazano da je tehnički materijal korišten pri ispitivanjima ekotoksičnosti u dostatnoj mjeri reprezentativan za tehničke specifikacije obaju podnositelja zahtjeva;

1.  smatra da se Nacrtom provedbene uredbe Komisije prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009;

2.  smatra da ocjena reprezentativnih uporaba aktivne tvari bentazona nije dostatna da bi se na temelju nje moglo zaključiti da se, barem za jednu od reprezentativnih uporaba, može očekivati da sredstvo za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar bentazon neće imati nikakve štetne posljedice za zdravlje ljudi ili životinja ili podzemne vode, ili bilo kakav neprihvatljivi učinak na okoliš;

3.  poziva Komisiju i države članice da financiraju istraživanja i inovacije na području alternativnih održivih i isplativih rješenja za sredstva za zaštitu od štetočina kako bi se omogućila visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite okoliša;

4.  smatra da je Komisija primjenom postupka u vezi s potvrdnim podacima za odobrenje aktivne tvari bentazona prekršila odredbe Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i načelo opreznosti utvrđeno člankom 191. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5.  poziva Komisiju da joj prioritet bude da zahtijeva i ocijeni sve relevantne informacije koje nedostaju prije nego što donese odluku o odobrenju;

6.  poziva Komisiju da povuče taj nacrt provedbene uredbe i da Odboru podnese novi nacrt;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 309, 24.11.2009., str. 1.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3) EFSA Journal 2015., 13(4):4077.

Pravna napomena