Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2978(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1228/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1228/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0443

Elfogadott szövegek
PDF 263kWORD 45k
2016. november 23., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A bentazon hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Az Európai Parlament 2016. november 23-i állásfoglalása a bentazon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabítására, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a bentazon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbítására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetre (D047341/00),

–  tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bentazone”(3) (A bentazon hatóanyag esetében felmerülő kockázatok felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés) című dokumentumára,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel a bentazon hatóanyag növénykultúrák széles körében alkalmazott kelés utáni, szelektív növényvédő szer széleslevelű gyomnövények ellen, amelynek használata elterjedt a mezőgazdaságban;

B.  mivel a bentazon hatóanyag tulajdonságaiból adódóan különösen nagy kockázatot jelent a közvetlen beszivárgás a talajvízbe;

C.  mivel az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Ügynökségének adatai szerint a bentazon hatóanyag az angliai talajvízben leggyakrabban kimutatott engedélyezett növényvédő szer, és a felszíni vizekben is megtalálható; mivel egész Európában hasonló a helyzet;

D.  mivel a Bizottság 2016. április 8-i (EU) 2016/549 végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról 2017. június 30-ig meghosszabbította a bentazon hatóanyag jóváhagyási időtartamát annak okán, hogy a vegyi anyag vizsgálata elhúzódott;

E.  mivel a bentazon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbítására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezet (a továbbiakban: „végrehajtási rendelettervezet”) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által végzett tudományos értékelés alapján 2032. január 31-ig, vagyis a lehető leghosszabb időszakra rendelkezik a bentazon engedélyezéséről;

F.  mivel az 1107/2009/EK rendelettel összhangban, valamint a jelenlegi tudományos és technikai ismeretek fényében a végrehajtási rendelettervezet bizonyos feltételeket és korlátozásokat tartalmaz, különösen a további megerősítő információ nyújtásának kötelezettségét;

G.  mivel a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentésre vonatkozó észrevételek mérlegelése nyomán az a döntés született, hogy a kérelmezőknek további információval kell szolgálniuk;

H.  mivel a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentésre vonatkozó észrevételek mérlegelése nyomán az a döntés született, hogy az EFSA végezzen szakértői konzultációt a vegyi anyag emlősökre gyakorolt toxicitása, szermaradékai, környezeti sorsa és viselkedése, valamint ökotoxicitása terén, és fogadjon el következtetést arra nézve, hogy a bentazon hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében foglalt feltételeknek;

I.  mivel a kérelmezőknek az OECD fogalmi keretben jelenleg szereplő 2. és 3. szintű tesztekre vonatkozó megerősítő információt kell benyújtaniuk az endokrin rendszer által katalizált hatásmechanizmusok lehetőségének vizsgálata érdekében, tekintettel a patkányokon végzett fejlődési toxicitásvizsgálat során megfigyelt fejlődési hatásokra (beágyazódás utáni veszteségek növekedése, az élő mazgatok számának csökkenése és a magzati fejlődés rendellenességei egyértelmű anyai toxicitás hiányában, amelyek arra utalnak, hogy megfelelő lehet a 2. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagnak minősítés);

J.  mivel a fogyasztói kockázatértékelés nem került véglegesítésre amiatt, hogy a növények esetében végzett kockázatértékelés, illetve az állatok esetében való érvényesítés tekintetében javasolt szermaradék-meghatározások ideiglenesnek minősültek az adatok terén feltárt hiányosságok miatt;

K.  mivel a felszín alatti vizeknek a kiindulási anyag bentazonnal és a metabolit N-metil-bentazonnal szembeni kitettségére vonatkozó értékelés nem került véglegesítésre; mivel nem áll rendelkezésre információ a felszín alatti vizek lehetséges kitettségére vonatkozóan abban az esetben, ha az évi kijuttatási mennyiség meghaladja a 960 g hatóanyag/ha mennyiséget (a reprezentatív használat előírt mennyiségei 1 440 g hatóanyag/ha-ig terjednek);

L.  mivel a Bizottság határozata a hatóanyag jóváhagyásáról – egyúttal adatokat kérve a biztonságossága megerősítésére vonatkozóan (amely a megerősítő jellegű információkkal kapcsolatos eljárás néven ismert) – lehetővé tenné a hatóanyag forgalmazását még mielőtt a Bizottság minden szükséges adatot megkapott volna a döntés alátámasztásához;

M.  mivel az európai ombudsman az Európai Bizottság növényvédő szerek (peszticidek) engedélyezésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos gyakorlatairól szóló 12/2013/MDC ügyben 2016. február 18-án hozott határozata felszólította a Bizottságot, hogy megszorítóan és szigorúan az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban alkalmazza a megerősítő jellegű információkkal kapcsolatos eljárást, és az ombudsman döntését követő két éven belül nyújtson be jelentést, amely igazolja, hogy a megerősítő jellegű információkra vonatkozó határozatok száma a jelenlegi megközelítéshez képest jelentősen csökkent;

N.  mivel a Bizottság végrehajtási rendelettervezete nem hajtja végre az európai ombudsman javaslatait, amelyek megoldást kínálnak a Bizottság növényvédő-jóváhagyási rendszerének fejlesztésére;

O.  mivel az 1107/2009/EK rendelet értelmében a hatóanyagok jóváhagyása legfeljebb tizenöt évre hosszabbítható meg; mivel a jóváhagyás időtartamának arányban kell állnia az adott hatóanyag használatával járó esetleges kockázatokkal; mivel az elővigyázatosság elve, amelyet az 1107/2009/EK rendelet értelmében alkalmazni kell, a Bizottság számára előírja, hogy ne hagyjon jóvá hatóanyagokat olyan esetekben, amelyekben a közegészség vagy a környezet veszélyeztetve lehet;

P.  mivel az EFSA szakértői értékelése javasolja a bentazon hatóanyag 2. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként történő besorolását, összhangban az 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseivel;

Q.  mivel egy eset akkor sorolható a kritikus problématerületek közé, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre a reprezentatív használatok értékelésének elvégzéséhez, összhangban az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdése szerinti egységes elvekkel, valamint az 546/2011/EU rendelet rendelkezéseivel, továbbá ez a vizsgálat nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy legalább egy reprezentatív felhasználás tekintetében várható, hogy a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer nem fog károsan hatni az emberi vagy állati egészségre, vagy a felszín alatti vizekre nézve, illetve nem terheli elfogadhatatlan mértékben a környezetet;

R.  mivel az EFSA következtetései szerint kritikus problémák kerültek meghatározásra, különösen az a tény, hogy a két kérelmező számára javasolt technikai anyagspecifikáció nem volt összevethető a toxikológiai referenciaértékek megállapítására szolgáló tesztelés során használt anyaggal, valamint nem került bizonyításra, hogy az ökotoxicitásra vonatkozó kísérletek során használt technikai anyag megfelelően reprezentatív a két kérelmező technikai specifikációi vonatkozásában;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási rendelet tervezete túllépi az 1107/2009/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  úgy véli, hogy a bentazol hatóanyag reprezentatív használatainak értékelése nem elégséges annak megállapításához, hogy legalább egy reprezentatív felhasználás tekintetében várható, hogy a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer nem fog károsan hatni az emberi vagy állati egészségre, vagy a felszín alatti vizekre nézve, illetve nem terheli elfogadhatatlan mértékben a környezetet.

3.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a növényvédelmi termékekre vonatkozó alternatív, fenntartható és költséghatékony megoldások terén finanszírozzák a kutatást és az innovációt az emberi és állati egészség, valamint a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében;

4.  úgy véli, hogy a megerősítő jellegű információkkal kapcsolatos eljárásnak a bentazon hatóanyagra történő alkalmazásával a Bizottság megsértette az 1107/2009/EK rendelet rendelkezéseit, valamint az elővigyázatosságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikkében szereplő elvét.

5.  felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a releváns hiányzó információ igénylését és értékelését, mielőtt a jóváhagyásról döntene;

6.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási rendelete tervezetét és nyújtson be új tervezetet a bizottságnak;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(3) EFSA Journal 2015;13(4):4077.

Jogi nyilatkozat