Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0091(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0011/2016

Predkladané texty :

A8-0011/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 17
CRE 23/11/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0448

Prijaté texty
PDF 331kWORD 54k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I
P8_TA(2016)0448A8-0011/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľade nad nimi (prepracované znenie) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0167),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 a 62 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0112/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality holandskou Druhou komorou, ktoré tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2014(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 4. septembra 2014 adresovaný Výboru pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0011/2016),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 109.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie)
P8_TC1-COD(2014)0091

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2016/2341.)

Právne oznámenie