Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2993(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1276/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0450

Приети текстове
PDF 467kWORD 52k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Отношенията между ЕС и Турция
P8_TA(2016)0450RC-B8-1276/2016

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция(1) , и тази от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.(2),

—  като взе предвид годишния доклад за Турция за 2016 г., публикуван от Комисията на 9 ноември 2016 г. (SWD(2016)0366),

—  като взе предвид Рамката на ЕС за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 юли 2016 г. относно Турция,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)(3),

—  като взе предвид, че правото на изразяване на мнение е залегнало в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и в Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по които Турция е страна,

—  като взе предвид меморандумите на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека,

—  като взе предвид изявлението от 26 юли 2016 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека относно мерките, взети по време на извънредно положение в Турция,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Европейският парламент категорично осъдиха неуспешния опит за военен преврат в Турция и признаха законната отговорност на турските органи за подвеждане под съдебна отговорност на лицата, отговорни за този опит и взели участие в него;

Б.  като има предвид, че Турция е важен партньор, и че от нея се очаква, в качеството на държава кандидатка да спазва най-високите стандарти по отношение на демокрацията, включително зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава, основните свободи и всеобщото право на справедлив съдебен процес; като има предвид, че Турция е член на Съвета на Европа от 1950 г. и следователно е обвързана по силата на ЕКПЧ;

В.  като има предвид, че използването на репресивни мерки от страна на турското правителство в условията на извънредно положение е непропорционално и нарушава основните права и свободи, защитавани от турската конституция, демократичните ценности, на които се основава Европейският съюз, и противоречи на Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че след опита за преврат органите са арестували 10 членове на турското Велико народно събрание, принадлежащи към опозиционната Демократична партия на народите, и около 150 журналисти (най-големият брой подобни арести по света); като има предвид, че 2386 съдии и прокурори, както и 40 000 други лица са задържани, от които над 31 000 продължават да бъдат под арест; като има предвид, че съгласно Доклада на Комисията за 2016 г. относно Турция 129 000 държавни служители или са временно отстранени от длъжност (66 000), или са уволнени (63 000), като срещу повечето от тях до момента няма повдигнати обвинения;

Г.  като има предвид, че президентът Ердоган и турското правителство многократно са правили изявления за възстановяването на смъртното наказание; като има предвид, че в заключенията си от 18 юли 2016 г. относно Турция Съветът припомни, че недвусмисленото отхвърляне на смъртното наказание е съществен елемент от достиженията на правото на Съюза;

Д.  като има предвид, че е изразена сериозна загриженост по повод условията, в които са държани задържаните под стража и арестуваните лица след опита за преврат, както и по повод строгите ограничения, наложени върху свободата на изразяване на мнение и върху пресата и медиите в Турция;

Е.  като има предвид, че параграф 5 от Рамката за преговори постановява, че в случай на сериозно и постоянно нарушаване от страна на Турция на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, на които се основава Съюзът, Комисията, по собствена инициатива или по искане от страна на една трета от държавите членки, ще препоръча преустановяването на преговорите и ще предложи какви да бъдат условията за тяхното евентуално възобновяване;

Ж.  като има предвид, че временното прекратяване на преговорите би довело до замразяване на текущите преговори, без да се отварят нови глави и да се предприемат нови инициативи във връзка с Рамката на ЕС за преговори за присъединяването на Турция;

1.  Строго осъжда несъразмерните репресивни мерки, предприети в Турция след неуспешния опит за военен преврат през юли 2016 г.; потвърждава ангажимента си да запази връзката на Турция с ЕС; призовава Комисията и държавите членки да пристъпят обаче към временно замразяване на текущите преговори за присъединяване с Турция;

2.  Поема ангажимент да преразгледа своята позиция, когато непропорционалните мерки, взети по време на извънредно положение в Турция, бъдат отменени; ще се основава при преразглеждането върху това дали принципите на правовата държава и правата на човека са възстановени навсякъде в държавата; счита, че подходящото време за поставяне на начало на подобно преразглеждане би бил моментът, в който бъде отменено извънредното положение;

3.  Отново заявява, че възстановяването на смъртното наказание от страна на турското правителство би довело до официално преустановяване на процеса на присъединяване;

4.  Отбелязва, че Турция не е изпълнила 7 от 72-та референтни показатели на пътната карта за либерализиране на визовия режим, някои от които имат особено значение;

5.  Отбелязва, че усъвършенстването на митническия съюз е важно за Турция; подчертава, че преустановяването на работата по усъвършенстването на митническия съюз би довело да сериозни икономически последици за държавата;

6.  Изразява сериозна загриженост във връзка с изявленията, оспорващи Лозанския договор, който определя границите на съвременна Турция и е дал своя принос за опазването на мира и стабилността в региона в продължение на близо един век;

7.  Призовава Комисията да разгледа задълбочено последните събития в Турция в доклада за междинния преглед на Инструмента за предприсъединителна помощ, заплануван за 2017 г.; отправя искане към Комисията да обмисли възможността за увеличаване на подкрепата по Европейския инструмент за демокрация и права на човека за турското гражданско общество;

8.  Насърчава Европейската комисия, Съвета на Европа и Венецианската комисия да предложат допълнителна правна помощ на турските органи;

9.  Подчертава стратегическото значение на отношенията между ЕС и Турция за двете страни; признава, че независимо от това, че Турция е важен партньор на ЕС, политическата воля за сътрудничество при едно партньорство трябва да идва и от двете страни; счита, че Турция не проявява такава политическа воля, тъй като действията на правителството допълнително отклоняват Турция от европейския ѝ път;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Турция.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0423.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0133.
(3) ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11.

Правна информация