Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1235/2016

Predkladané texty :

B8-1235/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0451

Prijaté texty
PDF 276kWORD 48k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu
P8_TA(2016)0451B8-1235/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na články 8, 19, 157 a 216 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 21, 23, 24 a 25 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu prijaté na štvrtej svetovej konferencii o ženách konanej 15. septembra 1995 a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) a Peking +20 (2015),

–  so zreteľom na ustanovenia z právnych nástrojov Organizácie Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien, akými sú napríklad Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, medzinárodné pakty o občianskych a politických právach a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčný protokol, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 písm. d) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciou 34/180 dňa 18. decembra 1979,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii Európskej únie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na ženách(2), uznesenie z 5. apríla 2011 o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách(3) a na uznesenie zo 6. februára 2013 o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti násiliu voči ženám(5),

–  so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Rada Európskej únie prijala v marci 2011,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o násilí voči ženám a dievčatám a o boji proti všetkým formám ich diskriminácie,

–  so zreteľom na posudzovanie európskej pridanej hodnoty(6),

–  so zreteľom program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníckeho tria EÚ, Holandska, Slovenska a Malty, zo 7. decembra 2015 o rodovej rovnosti,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva s názvom Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum, ktorá bola zverejnená v marci 2014,

–  so zreteľom na smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(7),

–  so zreteľom na smernicu 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze(8) a nariadenie (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach(9),

–  so zreteľom na smernicu 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania(10) a smernicu 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(11);

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na plán Komisie na prípadné pristúpenie EÚ k Istanbulského dohovoru zverejnený v októbri 2015,

–  so zreteľom na návrhy Komisie na rozhodnutie Rady o podpísaní a uzavretí, v mene Európskej únie, Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (COM(2016)0111 and COM(2016)0109),

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii a týkajúce sa pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (O-000121/2016 – B8-1805/2016 a O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže rodová rovnosť je základná hodnota EÚ, uznaná v zmluvách a charte základných práv, ktorú sa EÚ zaviazala začleniť do všetkých svojich činností, a keďže rodová rovnosť má ako strategický cieľ zásadný význam pre dosiahnutie celkových cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti rastu, zamestnanosti a sociálneho začlenenia;

B.  keďže právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu je dôležité základné právo, ktoré je uznané v zmluvách Európskej únie a hlboko zakorenené v európskej spoločnosti, a keďže toto právo je nevyhnutné na ďalší rozvoj spoločnosti a malo by sa uplatňovať v právnych predpisoch, praxi, judikatúre a v každodennom živote;

C.  keďže v smernici 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, je rodovo motivované násilie definované ako násilie, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia; keďže pre obete to môže mať za následok telesnú, sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú ujmu alebo majetkovú škodu, a zároveň sú zasiahnutí aj ich rodinní príslušníci a príbuzní, ako aj spoločnosť ako celok; keďže rodovo motivované násilie predstavuje extrémnu formu diskriminácie a porušenia základných práv a slobôd, ktoré sú príčinou aj dôsledkom rodovej nerovnosti; a keďže násilie voči ženám a dievčatám zahŕňa násilie páchané blízkou osobou, sexuálne násilie (vrátane znásilnenia, sexuálneho útoku a obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, otroctvo vrátane nových foriem násilia voči ženám a dievčatám na internete a rôzne formy škodlivých praktík, ako napríklad nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene cti;

D.  keďže násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie je v EÚ stále rozšírený jav; keďže v správe Agentúry pre základné práva z roku 2014 o násilí páchanom na ženách sa v súlade s ostatnými štúdiami odhaduje, že tretina všetkých žien v Európe sa stala obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz v dospelosti, 20 % mladých žien vo veku 18 až 29 rokov malo skúsenosť so sexuálnym obťažovaním na internete, jedna z piatich (18 %) bola obeťou stalkingu, každá dvadsiata žena bola znásilnená a viac než jedna desatina žien bola vystavená sexuálnemu násiliu proti vôli alebo s použitím sily; keďže tento prieskum takisto vysvetľuje, že väčšina násilných činov nie je nahlásených žiadnemu úradu, čo dokazuje, že na získanie úplného prehľadu o rôznych formách násilia páchaného na ženách sú nevyhnutné prieskumy viktimizácie spolu s administratívnou štatistikou; a keďže sú potrebné ďalšie opatrenia na podporu žien, ktoré sa stali obeťami násilia, aby podávali správy o svojich skúsenostiach a žiadali o pomoc a aby sa zabezpečilo, aby poskytovatelia služieb mohli napĺňať potreby obetí a informovať ich o ich právach a existujúcich formách podpory;

E.  keďže podľa posudzovania európskej pridanej hodnoty sa ročné náklady EÚ na násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie odhadujú na 228 miliárd EUR za rok 2011 (t. j 1,8 % HDP EÚ), z čoho 45 miliárd EUR ročne pripadá na verejné a štátne služby a 24 miliárd EUR na ušlý hospodársky výkon;

F.  keďže Komisia vo svojom strategickom záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 zdôraznila, že násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie, ktoré poškodzuje zdravie a telesnú a duševnú pohodu žien, ich pracovný život, finančnú nezávislosť a hospodársku situáciu, je jedným z kľúčových problémov, ktoré treba riešiť v záujme dosiahnutia skutočnej rodovej rovnosti;

G.  keďže násilie páchané na ženách sa príliš často označuje za súkromnú záležitosť a príliš ľahko sa toleruje; keďže v skutočnosti ide o porušenie základných práv a o závažný trestný čin, ktorý treba náležite potrestať; keďže treba skoncovať s beztrestnosťou páchateľov, aby sa prelomil začarovaný kruh ticha a osamelosti žien a dievčat, ktoré sa stali obeťami násilia;

H.  keďže násilie voči ženám a a rodovo motivované násilie neodstráni žiadny individuálny zásah, ale kombinácia infraštruktúrnych, právnych, súdnych, presadzovacích, kultúrnych, vzdelávacích, sociálnych, zdravotníckych a ďalších opatrení v oblasti služieb môže významne zvýšiť informovanosť a obmedziť násilie a jeho následky;

I.  keďže v dôsledku faktorov, akými sú etnický pôvod, náboženstvo alebo presvedčenie, zdravotný stav, občiansky stav, bývanie, prisťahovalecký štatút, vek, zdravotné postihnutie, trieda, sexuálna orientácia, rodová identita a rodové vyjadrenie, môžu mať ženy špecifické potreby a môžu byť vystavené viacnásobnej diskriminácii, a to znamená, že by sa im mala poskytnúť osobitná ochrana;

J.  keďže prijatie usmernení EÚ o násilí páchanom voči ženám a dievčatám a o boji proti všetkým formám diskriminácie voči nim, ako aj osobitná kapitola o ochrane žien pred rodovo podmieneným násilím v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ v oblasti ľudských práv sú prejavom jasnej politickej vôle EÚ pristupovať k právam žien ako k priorite a prijať dlhodobé opatrenia v tejto oblasti; keďže súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími rozmermi v politikách týkajúcich sa ľudských práv môže niekedy odhaliť rozdiely medzi rétorikou a správaním;

K.  keďže občania a osoby s pobytom v Únii nie sú rovnako chránené proti rodovo motivovanému násiliu z dôvodu neexistencie súdržného rámca a odlišných politík a právnych predpisov v členských štátoch, okrem iného pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov a rozsahu pôsobnosti právnych predpisov, a preto sú menej chránené proti násiliu;

L.  keďže 4. marca 2016 Komisia navrhla pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru, prvému právne záväznému nástroju na predchádzanie a boj proti násiliu páchanému na ženách na medzinárodnej úrovni;

M.  keďže všetky členské štáty EÚ podpísali tento dohovor, ale len štrnásť z nich ho ratifikovalo;

N.  keďže ratifikáciou dohovoru sa nedosiahnu výsledky, pokým sa nezaručí riadne presadzovanie a nezabezpečia sa primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu násilia páchaného na ženách a rodovo motivovaného násilia a boj proti nim, ako aj na a ochranu obetí;

O.  keďže Istanbulský dohovor uplatňuje komplexný prístup, ktorý sa zameriava na otázku násilia páchaného na ženách a dievčatách a rodovo motivovaného násilia zo širokej škály hľadísk, ako je prevencia, boj proti diskriminácii, trestnoprávne opatrenia na boj proti beztrestnosti, ochrana a podpora obetí, ochrana detí, ochrana utečeniek a žiadateliek o azyl alebo lepší zber údajov; keďže tento prístup znamená prijatie integrovaných politík, ktoré kombinujú opatrenia v rôznych oblastiach pod vedením viacerých zainteresovaných strán (justičných, policajných a sociálnych orgánov, MVO, miestnych a regionálnych združení, vlád atď.) na všetkých úrovniach riadenia;

P.  keďže istanbulský Dohovor je zmiešanou dohodou, ktorá umožňuje pristúpenie EÚ súbežne s pristúpením členských štátov, pretože EÚ má kompetencie v oblastiach, medzi ktoré patria aj práva obetí a ochranné príkazy, azyl a migrácia, ako aj súdna spolupráca v trestných veciach;

1.  pripomína, že Komisia je viazaná článkom 2 ZEÚ a chartou základných práv, aby zaručovala, podporovala a prijímala opatrenia na podporu rodovej rovnosti;

2.  víta návrh Komisie na podpis a uzavretie pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovania v Rade nepostupujú rovnakým tempom;

3.  zdôrazňuje, že pristúpenie EÚ zabezpečí ucelený európsky právny rámec na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách a rodovo motivovanému násiliu a na ochranu obetí násilia; zdôrazňuje, že to zabezpečí väčšiu súdržnosť a efektívnosť vnútorných a vonkajších politík EÚ, zabezpečí lepšie monitorovanie, výklad a vykonávanie právnych predpisov, programov a fondov EÚ súvisiacich s dohovorom, ako aj primeranejší a lepší zber porovnateľných údajov o násilí voči ženám a rodovo motivovanom násilí na úrovni EÚ a posilní sa zodpovednosť EÚ na medzinárodnej úrovni; ďalej zdôrazňuje, že pristúpenie EÚ vyvinie nový politický tlak na členské štáty, aby ratifikovali tento nástroj;

4.  vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlili rokovania o podpísaní a uzavretí Istanbulského dohovoru;

5.  podporuje pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru na širokom základe a bez výhrad;

6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, aby Európsky parlament bol plne zapojený do procesu monitorovania dohovoru po pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru, ako sa stanovuje v článku 218 ZFEÚ;

7.  pripomína, že pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od vnútroštátnej ratifikácie dohovoru; vyzýva preto všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby urýchlene ratifikovali Istanbulský dohovor;

8.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne presadzovanie dohovoru a pridelili primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu násilia páchaného na ženách a rodovo motivovaného násilia a na boj proti nim, ako aj na ochranu obetí;

9.  domnieva sa, že úsilie EÚ zamerané na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách musí byť súčasťou komplexného plánu na boj proti všetkým formám rodovej nerovnosti; požaduje stratégiu EÚ na boj proti násiliu páchanému na ženách a rodovo motivovanému násiliu;

10.  opakuje svoju výzvu adresovanú Komisii v uznesení z 25. februára 2014 s odporúčaniami na boj proti násiliu páchanému na ženách, aby predložila právny akt, ktorým sa zabezpečí súdržný systém zberu štatistických údajov, ako aj posilnený prístup členských štátov k prevencii a potláčaniu všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách a rodovo motivovaného násilia a umožní sa jednoduchý prístup k spravodlivosti;

11.  žiada Radu o aktiváciu premosťovacej doložky prijatím jednomyseľného rozhodnutia, v ktorom sa definuje násilie voči ženám a dievčatám (a ostatné formy rodovo motivovaného násilia) ako oblasť trestnej činnosti uvedenej v článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

12.  uznáva významnú prácu organizácií občianskej spoločnosti pri zamedzovaní a potláčaní násilia voči ženám a dievčatám a pri ochrane a pomoci obetiam násilia;

13.  vyzýva členské štáty a zainteresované strany spolupracujúce s Komisiou, ženskými mimovládnymi organizáciami a ostatnými organizáciami občianskej spoločnosti, aby pomohli pri šírení informácií o dohovore, programoch EÚ a o financiách, ktoré sa v rámci nich poskytujú na boj proti násiliu páchanému na ženách a na ochranu obetí;

14.  vyzýva Komisiu a Radu, aby spolupracovali s Európskym parlamentom s cieľom určiť pokrok dosiahnutý v oblasti rodovej rovnosti, a žiada predsednícke trio, aby vynaložilo značné úsilie na dosiahnutie svojich záväzkov v tomto ohľade; požaduje, aby samit EÚ o rodovej rovnosti a právach žien a dievčat zadefinoval nové záväzky;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.

(1) Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 53.
(3) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 26.
(4) Ú. v. EÚ C 24, 22.1.2016, s. 8.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2014)0126.
(6) PE 504.467.
(7) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
(8) Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2.
(9) Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4.
(10) Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

Právne oznámenie