Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2150(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0331/2016

Внесени текстове :

A8-0331/2016

Разисквания :

PV 24/11/2016 - 6
CRE 24/11/2016 - 6

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.9
CRE 24/11/2016 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0452

Приети текстове
PDF 556kWORD 58k
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г.
P8_TA(2016)0452A8-0331/2016

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. (2016/2150(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г.,

—  като взе предвид член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1),

—  като взе предвид Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приет от Европейския парламент на 6 септември 2001 г.(2),

—  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Европейския парламент и Европейския омбудсман на 15 март 2006 г. и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

—  като взе предвид принципите на прозрачност и почтеност в областта на лобирането, публикувани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

—  като взе предвид член 220, параграф 2, второ и трето изречение от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0331/2016),

А.  като има предвид, че годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. беше официално представен на председателя на Европейския парламент на 3 май 2016 г. и че омбудсманът г-жа Емили О’Райли е внесла своя доклад в комисията по петиции на 20 юни 2016 г. в Брюксел;

Б.  като има предвид, че в член 15 от ДФЕС се посочва, че за да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да работят по възможно най-открит начин;

В.  като има предвид, че член 24 от ДФЕС установява принципа, че всеки гражданин на Съюза може да се обръща към омбудсмана в съответствие с член 228 от ДФЕС;

Г.  като има предвид, че член 228 от ДФЕС оправомощава Европейския омбудсман да получава жалби относно случаи на лошо администриране в дейността на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции;

Д.  като има предвид, че член 258 от ДФЕС определя ролята на Комисията като пазител на Договорите; като има предвид, че неизпълнението на тези отговорности или бездействието спрямо тях би могло да се счита за лошо администриране;

Е.  като има предвид, че съгласно член 298 от ДФЕС институциите, органите, службите и агенциите на ЕС „изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация“, и като има предвид, че същият този член предвижда за целта приемането на специално вторично законодателство под формата на регламенти, приложими за всички области на администрацията на ЕС;

Ж.  като има предвид, че член 41 от Хартата на основните права гласи, че „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

З.  като има предвид, че член 43 от Хартата постановява, че „всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции“;

И.  като има предвид, че през 2015 г. службата на Европейския омбудсман, създадена с Договора от Маастрихт, отбеляза своята 20-а годишнина, като от 2005 г. насам е разгледала 48 840 жалби;

Й.  като има предвид, че съгласно експресното проучване на Евробарометър относно правата за гражданство на ЕС от октомври 2015 г. 83% от европейските граждани знаят, че гражданите на ЕС имат право да подават жалби до Комисията, Европейския парламент или Европейския омбудсман;

К.  като има предвид, че съгласно определението на Европейския омбудсман лошо администриране e слабо или неуспешно администриране, което е налице, когато дадена институция или публичен орган не действа в съответствие със законодателството, с правило или с принцип, които са задължителни за нея или него, не зачита принципите на доброто администриране или нарушава правата на човека;

Л.  като има предвид, че с Кодекса за добро поведение на администрацията се цели предотвратяване на лошото администриране; като има предвид, че полезността на този инструмент е ограничена поради незадължителния му характер;

М.  като има предвид, че високото равнище на прозрачност играе ключова роля за добиването на легитимност и спечелването на доверие, че решенията се основават на обществения интерес като цяло;

Н.  като има предвид, че непрозрачността по отношение на досиета, които имат големи последици за социалноикономическия модел на ЕС и също така често имат значителни отражения върху сектора на общественото здраве и околната среда, създава недоверие сред гражданите и общественото мнение като цяло;

О.  като има предвид, че лицата, които подават сигнали за нередности, изпълняват основна роля в разкриването на случаи на лошо администриране и понякога дори на политическа корупция; като има предвид, че тези случаи сериозно подронват качеството на нашата демокрация; като има предвид, че лицата, които подават сигнали за нередности, често срещат големи неприятности след подаването на своя сигнал и твърде често са изложени на отрицателни последици на много равнища, не само в професионално отношение, но и в наказателно; като има предвид, че при липсата на допълнителни предпазни мерки този известен опит от миналото би могъл да разубеди лицата в бъдеще да следват етичната линия на поведение за подаване на сигнали за нередности;

П.  като има предвид, че през 2014 г. Службата на Европейския омбудсман постигна равнище на изпълнение на своите решения и/или препоръки от 90%, което е с 10 процентни пункта повече от 2013 г.;

Р.  като има предвид, че по отношение на проверките, започнати през 2015 г. от омбудсмана, могат да се откроят следните ключови теми: прозрачност в рамките на институциите на ЕС, етични въпроси, обществено участие във вземането на решения на ЕС, правила на ЕС в областта на конкуренцията и основни права;

С.  като има предвид, че комисията по петиции е активен член на Европейската мрежа на омбудсманите; като има предвид, че в това си качество комисията получи 42 жалби от Европейския омбудсман за по-нататъшно разглеждане като петиции;

1.  Одобрява представения от Европейския омбудсман годишен доклад за 2015 г.;

2.  Поздравява г-жа Емили О’Райли за отличната ѝ работа и за нейните неуморни усилия за повишаване на качеството на услугите, предлагани на гражданите от европейската администрация; признава значението на прозрачността като основен елемент за спечелване на доверие и осигуряване на добро администриране, подчертано и от високия процент на жалбите, свързани с прозрачността (22,4%), което нарежда тази тема на първо място; признава ролята на стратегическите проверки за гарантирането на добро администриране и подкрепя проверките, извършени досега от Службата на Европейския омбудсман в тази област;

3.  Приветства постоянните усилия на Европейския омбудсман за увеличаване на прозрачността в преговорите за ТПТИ чрез внасяне на предложения до Комисията; приветства последващото публикуване от страна на Комисията на множество документи във връзка с ТПТИ, като по този начин се насърчава прозрачността като един от трите стълба на новата стратегия на Комисията в областта на търговията; отново подчертава необходимостта от повишена прозрачност в международните споразумения като ТПТИ, ВИТС и други, за което призовават многобройни вносители на петиции, които се обръщат към комисията по петиции; призовава за повече и по-всеобхватни решения в това отношение с цел съхраняване на доверието на европейските граждани;

4.  Призовава Европейския омбудсман да провери до каква степен създаването на сигурни читални съответства с правото на достъп до документи и с принципите на добра администрация;

5.  Припомня, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията се основава на принципа на „възможно най-широк достъп“; ето защо подчертава, че прозрачността и пълният достъп до документите, притежавани от институциите на ЕС, трябва да представляват правило, за да се гарантира, че гражданите могат изцяло да упражняват своите демократични права; подчертава, че както вече беше посочено в решението на Съда на ЕС, изключенията от това правило трябва да бъдат тълкувани по подходящ начин, като се взема предвид висшият обществен интерес от оповестяване и от изискванията на демокрацията, по-тясното включване на гражданите в процеса на вземане на решения, легитимността на управлението, ефективността и отчетността пред гражданите;

6.  Насърчава Комисията и държавите членки да оправомощят Европейския омбудсман да прави изявление за неспазване на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от страна на различните институции на ЕС, стига тези документи да не попадат в обхвата на член 4 и на член 9, параграф 1 от Регламента; подкрепя идеята омбудсманът да бъде оправомощен да взема решение за предаване на съответните документи след разследване на неспазването;

7.  Изразява съжаление, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 е в застой; счита, че следва да се постигне напредък без допълнително забавяне, тъй като регламентът вече не отразява настоящото правно положение или институционални практики;

8.  Признава необходимостта от прозрачност в процеса на вземане на решения в ЕС и подкрепя разследването от страна на Европейския омбудсман на неофициалните преговори между трите основни институции на ЕС („тристранни срещи“), както и започването на обществена консултация по този въпрос; подкрепя публикуването на документи във връзка с тристранните срещи при спазване на разпоредбите на членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001;

9.  Изразява съжаление, че на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (EMIS) към Парламента беше предоставена само частична документация от Комисията, изготвена по такъв начин, че определена информация, счетена от Комисията за неприложима, липсваше; призовава Комисията да осигури най-голяма възможна точност в своята работа и пълна прозрачност по отношение на предоставяната документация, при пълно спазване на принципа на лоялно сътрудничество, за да се гарантира, че комисията EMIS може пълноценно и ефективно да упражнява правомощията си за разследване;

10.  Подкрепя решимостта на Европейския омбудсман да се увеличи прозрачността и да се спазва висок стандарт на управление на работата на Европейската централна банка, най-вече на нейната дейност като член на Тройката/Четворката, която упражнява надзор върху програмите за фискална консолидация в държавите от ЕС; приветства решението на ЕЦБ да публикува списъци от заседанията на членовете на своя Изпълнителен съвет; подкрепя новите ръководни принципи относно речите и установяването на „период на мълчание“ относно чувствителна в пазарно отношение информация преди заседания на Управителния съвет;

11.  Отбелязва статута на ЕЦБ като орган на паричната политика и консултативен член на Тройката/Четворката и призовава Европейския омбудсман да запази интересите на доброто администриране на един от най-важните европейски финансови органи;

12.  Призовава за повече прозрачност при заседанията на Еврогрупата в допълнение към стъпките, които вече са предприети от нейния председател след намесата на Европейския омбудсман;

13.  Одобрява разследването от страна на омбудсмана на състава и прозрачността на работата на експертните групи на Комисията; отбелязва усилията на Комисията да увеличи публичността на тези групи и подчертава, че са необходими допълнителни действия за осигуряване на пълна прозрачност; повтаря призива си към Съвета, включително неговите подготвителни органи, да се присъединят към регистъра на лобистите възможно най-скоро и да подобрят прозрачността на своята работа;

14.  Подкрепя усилията на омбудсмана за повишаване на прозрачността на лобирането; изразява съжаление по повод на нежеланието на Комисията да публикува подробна информация за срещите с лобистите от тютюневата промишленост; настоятелно призовава Комисията да направи работата си напълно прозрачна с цел обществеността да придобие повече доверие в нея;

15.  Призовава Комисията да предостави безплатен достъп до цялата информация за влиянието на лобитата, като тя да бъде изцяло разбираема и лесно достъпна за обществеността чрез една-единствена централизирана база данни;

16.  Призовава Комисията да представи през 2017 г. предложение за изцяло задължителен и правно обвързващ регистър на лобизма, насочен към затваряне на всички вратички и постигане на изцяло задължителен регистър за всички лобисти;

17.  Подкрепя усилията за прилагане на насоките относно прозрачността на лобирането, които да се прилагат не само за институциите на ЕС, но също и за националните администрации;

18.  Посочва загрижеността на гражданите във връзка с начина, по който Комисията разглежда процедури за нарушения пред Съда на ЕС и липсата на прозрачност в рамките на съответните стъпки от процеса; подчертава, че правото на добра администрация, утвърдено с член 41 от Хартата на основните права, включва задължението за предоставяне на достатъчна аргументация в случаи, когато Комисията реши да не образува процедура за нарушение пред Съда на ЕС; приветства стратегическата проверка от страна на Европейския омбудсман във връзка със системните проблеми в EU Pilot;

19.  Приветства започването на проверка на омбудсмана (дело OI/5/2016/AB) относно начина, по който Комисията обработва жалби за нарушения в рамките на процедури EU Pilot в качеството си на пазител на Договорите; припомня предишните искания за осигуряване на достъп до документи по процедури EU Pilot и процедури за нарушение, отправени от комисията по петиции, като се има предвид, че петициите често водят до започването на такива процедури;

20.  Приветства продължаването на разследванията от страна на Европейския омбудсман на случаите на кадрова въртележка между държавния и частния сектор в Комисията; признава факта, че в резултат от тези разследвания Комисията е предоставила повече информация във връзка с имената на висши длъжностни лица, които са я напуснали и са отишли на работа в частния сектор; насърчава по-честото публикуване на имената и други данни на такива лица; изразява надежда, че другите европейски институции и агенции ще последват този пример; приветства готовността на Комисията да публикува информация относно длъжностите, заемани от бившите членове на Комисията след изтичането на техния мандат; изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че бившият председател на Комисията г-н Барозу е назначен за съветник и председател без изпълнителни функции на „Голдман Сакс Интернешънъл“; призовава Омбудсмана да започне стратегическа проверка на работата на Комисията по случая на „кадрова въртележка“ на Барозу, включително формулирането на препоръки за начина на реформиране на Кодекса на поведение с оглед на принципите на добро администриране и изискванията на Договора, посочени в член 245 от ДФЕС;

21.  Припомня, че конфликтът на интереси има по-широк обхват от случаите на кадрова въртележка между държавния и частния сектор; подчертава, че ефективното справяне с всички източници на конфликти на интереси е от решаващо значение за постигане на добро администриране и за гарантиране на доверието във вземането на политически и технически решения; счита, че трябва да се обърне особено внимание на равнището на ЕС, въз основа на високи стандарти и конкретни мерки, които не оставят никакво съмнение по отношение на евентуален конфликт на интереси, при назначаването на кандидати за длъжности в европейските институции, агенции и органи;

22.  Приветства факта, че през 2015 г. всички институции на ЕС въведоха вътрешни правила за защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, съгласно член 22, буква а) до буква в) от Правилника за длъжностните лица, като по този начин се насърчава подаването на сигнали за нередности от регламентиран вид; отбелязва, че защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, срещу отмъщение, би могла да бъде по-ефективна; за тази цел настоятелно призовава за приемане на общи правила за насърчаване на подаването на сигнали за нередности и въвеждането на минимални гаранции и защита за лицата, подаващи сигнали за нередности;

23.  Призовава за създаването на директива относно подаването на сигнали за нередности, която да установява подходящи канали и процедури за изобличаване на всички форми на грешки, както и минимални адекватни правни и други гаранции за лицата, подаващи сигнал за нарушение, както в държавния, така и в частния сектор;

24.  Приветства въвеждането на механизъм за подаване на жалби за евентуални нарушения на основните права във Frontex след текущо разследване на омбудсмана на практиките, използвани от Frontex и държавите членки при съвместното принудително връщане на нелегални мигранти; приветства включването на такъв механизъм в новия Регламент относно европейската гранична и брегова охрана;

25.  Поздравява Европейския омбудсман за разследването на спазването на съответствие от страна на държавите членки с Хартата на основните права при изпълнение на дейности, финансирани от фондове на ЕС, като например проекти, чрез които хора с увреждания биват настанявани в институции, вместо да бъдат интегрирани в обществото; призовава Европейския омбудсман да продължи своите разследвания, за да се гарантира прозрачност и добавена стойност на проектите;

26.  Приветства сътрудничеството между омбудсмана и Европейския парламент в контекста на рамката на ЕС за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-конкретно по отношение на призива за пълно прилагане на Конвенцията на равнището на ЕС и отпускане на достатъчно ресурси за тази цел; потвърждава пълната си подкрепа за прилагането на Конвенцията и призовава Комисията и държавите членки да дадат ход на пълното прилагане на Конвенцията на равнището на ЕС;

27.  Подкрепя усилията на омбудсмана да разглежда случаи на дискриминация, правата на малцинствените групи и правата на по-възрастните хора в рамките на Семинара на Европейската мрежа на омбудсманите, озаглавен „Омбудсмани срещу дискриминацията“

28.  Подкрепя усилията на омбудсмана да гарантира безпристрастност при вземането на решения от Комисията по въпроси, свързани с конкуренцията;

29.  Признава, че правото на гражданите да имат думата при изготвянето на политиките на ЕС сега е по-важно от всякога; приветства насоките, предложени от омбудсмана за подобряване на функционирането на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), по-специално що се отнася до солидната аргументация на Комисията при отхвърляне на дадена ЕГИ; признава обаче, че съществуват значителни пропуски, които следва да се разгледат и решат, така че ЕГИ да стане по-ефективна; заявява, че по-голямото включване на гражданите в определянето на политиките на ЕС ще увеличи доверието в европейските институции;

30.  Отбелязва като положителен факта, че омбудсманът поддържа непрекъснат диалог и тесни отношения с широк кръг от институции на ЕС, включително Европейския парламент, както и с други органи, с цел да се осигури административното сътрудничество и сближаване; приветства също така усилията на омбудсмана да гарантира непрекъсната и открита комуникация с комисията по петиции;

31.  Признава необходимостта агенциите на ЕС да се придържат към същите високи стандарти за прозрачност, отчетност и етика, както всички други институции; отбелязва със задоволство важната работа, извършена от Европейския омбудсман в няколко агенции в ЕС; подкрепя предложението, отправено до Европейската агенция по химикали, регистриращите субекти да бъдат длъжни да доказват, че са направили максималното, за да избягват изпитвания върху животни, и да предоставят информация за това, как да се избягва изпитването върху животни;

32.  Подкрепя препоръките на омбудсмана, съгласно които Европейският орган за безопасност на храните следва да преразгледа своите правила и процедури относно конфликта на интереси, за да гарантира подходяща обществена консултация и участие;

33.  Припомня, че омбудсманът също така има капацитета и следователно задължението да осъществява контрол върху работата на Парламента в преследване на целта за осигуряване на добра администрация за гражданите на ЕС;

34.  Призовава за ефективно актуализиране на Кодекса за добро поведение на администрацията чрез приемане на обвързващ регламент по въпроса през настоящия парламентарен мандат;

35.  Призовава Европейския омбудсман да добавя към бъдещите си годишни доклади категоризация на жалбите, попадащи извън мандата на неговата Служба, тъй като това ще предостави на членовете на Европейския парламент общ поглед върху проблемите на гражданите на ЕС;

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на техните омбудсмани и сходни компетентни органи.

(1) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(2) OВ C 72 E, 21.3.2002 г., стр. 331.

Правна информация