Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0137(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0328/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0328/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0466

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 48k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας ***
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12396/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (12130/2008),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 και 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 209 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0406/2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2009 για την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0328/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γκάνας.

(1) ΕΕ C 117 Ε της 6.5.2010, σ. 112.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου