Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2114(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0344/2016

Indgivne tekster :

A8-0344/2016

Forhandlinger :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0484

Vedtagne tekster
PDF 2066kWORD 352k
Tirsdag den 13. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden
P8_TA(2016)0484A8-0344/2016

Europa-Parlamentets afgørelse af 13. december 2016 om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (2016/2114(REG))(1)

Europa-Parlamentet

–  der henviser til forretningsordenens artikel 226 og artikel 227,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Retsudvalget (A8-0344/2016),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  understreger, at disse ændringer af forretningsordenen har taget behørigt hensyn til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(2);

3.  anmoder generalsekretæren om at træffe de nødvendige foranstaltninger til straks at tilpasse Europa-Parlamentets IT-systemer til den ændrede forretningsorden og at oprette de pågældende elektroniske redskaber, herunder til opfølgning på skriftlige forespørgsler til de andre EU-institutioner;

4.  beslutter at lade artikel 106, stk. 4, udgå af forretningsordenen, så snart forskriftsproceduren med kontrol er blevet fjernet fra al eksisterende lovgivning, og anmoder de berørte tjenester om i mellemtiden at tilføje en fodnote til denne artikel, hvori der henvises til, at dette stykke vil udgå;

5.  opfordrer Formandskonferencen til at revidere adfærdskodeksen for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure med henblik på at bringe den i overensstemmelse med artikel 73-73d, der vedtoges som følge af denne afgørelse;

6.  henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at omorganisere bilagene til forretningsordenen, så de kun indeholder tekster, der har samme juridiske værdi og er underlagt samme proceduremæssige flertal som selve forretningsordenen, og bilag VI, der, selv om det kræver en anden procedure og et andet flertal for at blive vedtaget, består af gennemførelsesforanstaltninger til forretningsordenen; anmoder om, at de andre eksisterende bilag og enhver anden tekst, som kunne være relevant for medlemmernes arbejde, omgrupperes i et kompendium, der skal ledsage forretningsordenen;

7.  påpeger, at ændringerne af denne forretningsorden træder i kraft den første dag i den mødeperiode, der følger efter dens vedtagelse, med undtagelse af:

   a) ændringerne til artikel 212, stk. 1 og stk. 2 om de interparlamentariske delegationers sammensætning, som for de eksisterende delegationers vedkommende træder i kraft ved åbningen af den første mødeperiode efter det næste valg til Europa-Parlamentet, der afholdes i 2019
   b) ændringerne til artikel 199 om udvalgenes sammensætning og fjernelsen af artikel 200 om stedfortrædere, som træder i kraft ved åbningen af den første mødeperiode efter det næste valg til Europa-Parlamentet, der afholdes i 2019;

påpeger endvidere, at de nuværende procedurer for valg af medlemmer til undersøgelsesudvalgene og de særlige udvalg fortsat er i kraft, indtil åbningen af første mødeperiode efter det næste valg til Europa-Parlamentet, som vil blive afholdt i 2019, uanset ændringerne til artikel 196, artikel 197, stk. 1, og artikel 198, stk. 3.

8.  opfordrer til, at det overvejes at foretage en yderligere revision af reglerne for interne budgetprocedurer;

9.  beslutter, at medlemmerne skal tilpasse deres erklæring om økonomiske interesser, således at den afspejler ændringerne af artikel 4 i bilag I til forretningsordenen senest seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af disse ændringer; anmoder sit Præsidium og sin generalsekretær om inden for en frist på tre måneder fra datoen for ikrafttrædelsen at træffe passende foranstaltninger med henblik på at give medlemmerne mulighed for at foretage denne tilpasning; beslutter, at de erklæringer, der er afgivet på grundlag af bestemmelserne i den forretningsorden, der var i kraft på datoen for denne afgørelses vedtagelse, vil forblive gyldige i seks måneder efter datoen for ikrafttrædelsen; beslutter endvidere, at sidstnævnte bestemmelser også vil finde anvendelse på ethvert medlem, der tiltræder i løbet af denne periode;

10.  kritiserer den præsentation af statistiske data om stemmeforklaringer, taler i plenarforsamlingen, parlamentsforespørgsler, ændringsforslag og beslutningsforslag på Parlamentets websted, som synes at være konstrueret til at bevise på platforme såsom MEPRanking, hvilke medlemmer af Europa-Parlamentet, der angiveligt er ”aktive”; opfordrer sit Præsidium til at ophøre med at levere rå tal i statistisk form og til at tage hensyn til bedre egnede kriterier for at identificere et medlem som "aktivt";

11.  anmoder Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om at revidere artikel 168a med hensyn til de nye definitioner af tærskler samt om et år efter denne artikels ikrafttræden at revidere anvendelsen af disse tærskler i forbindelse med specifikke artikler;

12.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Gældende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 2
Artikel 2
Artikel 2
Frit mandat
Frit mandat
Medlemmerne af Europa-Parlamentet udøver deres mandat frit. De er ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat.
I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i akten af 20. september 1976 og med artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer udøver medlemmerne deres mandat frit og uafhængigt, er ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat.
Ændring 2
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 3
Artikel 3
Artikel 3
Valgs prøvelse
Valgs prøvelse
1.   Efter valg til Europa-Parlamentet opfordrer formanden medlemsstaternes kompetente myndigheder til straks at meddele Parlamentet navnene på de valgte medlemmer, således at alle medlemmer kan deltage i Parlamentets møder fra det første møde efter valget.
1.  Efter valg til Europa-Parlamentet opfordrer formanden medlemsstaternes kompetente myndigheder til straks at meddele Parlamentet navnene på de valgte medlemmer, således at alle medlemmer kan deltage i Parlamentets møder fra det første møde efter valget.
Samtidig henleder formanden disse myndigheders opmærksomhed på de relevante bestemmelser i akten af 20. september 1976 og opfordrer dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.
Samtidig henleder formanden disse myndigheders opmærksomhed på de relevante bestemmelser i akten af 20. september 1976 og opfordrer dem til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå uforenelighed med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.
2.  Medlemmer, hvis valg er meddelt Parlamentet, afgiver, inden de kan deltage i Parlamentets møder, en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. Efter valg til Europa-Parlamentet afgives denne erklæring om muligt senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde. Ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og som har undertegnet den nævnte erklæring, deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder.
2.  Medlemmer, hvis valg er meddelt Parlamentet, afgiver, inden de kan deltage i Parlamentets møder, en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. Efter valg til Europa-Parlamentet afgives denne erklæring om muligt senest seks dage før Parlamentets konstituerende møde. Ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og som har undertegnet den nævnte erklæring, deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder.
Såfremt det på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger konstateres, at et medlem besidder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, fastslår Parlamentet på grundlag af oplysninger fra formanden, at mandatet er blevet ledigt.
Såfremt det på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger konstateres, at et medlem besidder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, fastslår Parlamentet på grundlag af oplysninger fra formanden, at mandatet er blevet ledigt.
3.  På grundlag af en betænkning fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til valgs prøvelse, foretager Parlamentet omgående valgs prøvelse og træffer afgørelse om hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser indgivet på grundlag af bestemmelserne i akten af 20. september 1976, men ikke om indsigelser på grundlag af de nationale valglove.
3.  På grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg foretager Parlamentet omgående valgs prøvelse og træffer afgørelse om hvert enkelt nyvalgt medlems mandat og om eventuelle indsigelser indgivet på grundlag af bestemmelserne i akten af 20. september 1976, bortset fra indsigelser, der i henhold til denne akt udelukkende falder ind under de nationale bestemmelser, som akten henviser til.
Betænkningen fra det kompetente udvalg udarbejdes på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater med navnene på de valgte kandidater og på eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt.
Et medlems mandat kan først erklæres gyldigt, efter at den pågældende skriftligt har afgivet erklæringer i henhold til denne artikel og bilag I til denne forretningsorden.
4.   Betænkningen fra det kompetente udvalg udarbejdes på grundlag af de officielle meddelelser fra de enkelte medlemsstater om de samlede valgresultater med navnene på de valgte kandidater og på eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt.
Et medlems mandat kan først erklæres gyldigt, efter at den pågældende skriftligt har afgivet erklæringer i henhold til denne artikel og bilag I til denne forretningsorden.
Parlamentet kan når som helst på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg træffe afgørelse om enhver indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat.
4.   Parlamentet foretager hurtigst muligt på grundlag af et forslag fra det kompetente udvalg valgs prøvelse for enkelte medlemmer, der efterfølger afgående medlemmer, og træffer afgørelse om enhver indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat.
5.  Skyldes valget af et medlem, at kandidater på samme liste har trukket deres kandidatur tilbage, påser udvalget, at denne tilbagetrækning er sket i overensstemmelse med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976 og artikel 4, stk. 3, i denne forretningsorden.
5.  Skyldes valget af et medlem, at kandidater på samme liste har trukket deres kandidatur tilbage, påser udvalget, at denne tilbagetrækning er sket i overensstemmelse med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976 og artikel 4, stk. 3, i denne forretningsorden.
6.  Det kompetente udvalg påser, at medlemsstaternes eller Unionens myndigheder omgående giver Parlamentet alle oplysninger, som vil kunne påvirke et medlem af Europa-Parlamentet i dettes udøvelse af sit mandat eller suppleanternes rækkefølge; er der tale om en udnævnelse, angives den dato, fra hvilken udnævnelsen har virkning.
6.  Det kompetente udvalg påser, at medlemsstaternes eller Unionens myndigheder omgående giver Parlamentet alle oplysninger, som vil kunne påvirke valgbarheden af et medlem af Europa-Parlamentet eller suppleanternes valgbarhed eller rækkefølge; er der tale om en udnævnelse, angives den dato, fra hvilken udnævnelsen har virkning.
Indleder medlemsstaternes kompetente myndigheder en procedure, som kan føre til mandatbortfald for et medlem, anmoder formanden dem om at blive løbende orienteret om sagens udvikling. Formanden henviser sagen til det kompetente udvalg, på hvis forslag Parlamentet kan afgive udtalelse.
Indleder medlemsstaternes kompetente myndigheder en procedure, som kan føre til mandatbortfald for et medlem, anmoder formanden dem om at blive løbende orienteret om sagens udvikling. Formanden henviser sagen til det kompetente udvalg, på hvis forslag Parlamentet kan afgive udtalelse.
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Mandatets varighed
Mandatets varighed
1.  Mandatet begynder og ophører i overensstemmelse med akten af 20. september 1976. Det ophører ligeledes ved dødsfald eller nedlæggelse af mandatet.
1.  Mandatet begynder og ophører i overensstemmelse med artikel 5 og 13 i akten af 20. september 1976.
2.   Alle medlemmer fortsætter i deres funktion indtil åbningen af Parlamentets første møde efter valget.
3.  Ethvert medlem, der nedlægger sit mandat, meddeler formanden dette samt den dato - senest tre måneder fra meddelelsen - hvorfra mandatnedlæggelsen har virkning. Denne meddelelse har form af en protokol, der udarbejdes i nærværelse af generalsekretæren eller dennes stedfortræder, undertegnes af denne og det pågældende medlem og straks forelægges det kompetente udvalg, som sætter den på dagsordenen for sit første møde efter modtagelsen af dokumentet.
3.  Ethvert medlem, der nedlægger sit mandat, meddeler formanden dette samt den dato senest tre måneder fra meddelelsen hvorfra mandatnedlæggelsen har virkning. Denne meddelelse har form af en protokol, der udarbejdes i nærværelse af generalsekretæren eller dennes stedfortræder, undertegnes af denne og det pågældende medlem og straks forelægges det kompetente udvalg, som sætter den på dagsordenen for sit første møde efter modtagelsen af dokumentet.
Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen er i modstrid med ånd eller bogstav i akten af 20. september 1976, underretter det Parlamentet herom med henblik på, at dette træffer afgørelse om, hvorvidt mandatet konstateres ledigt eller ej.
Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen er i overensstemmelse med akten af 20. september 1976, konstateres mandatet ledigt fra den dato, som det afgående medlem har angivet i protokollen om mandatnedlæggelsen, og formanden underretter Parlamentet herom.
I modsat fald konstateres mandatet ledigt fra den dato, som det afgående medlem har angivet i protokollen om mandatnedlæggelsen. Parlamentet stemmer ikke herom.
Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen er i modstrid med akten af 20. september 1976, foreslår det Parlamentet ikke at konstatere mandatet ledigt.
Der indføres en forenklet procedure med henblik på visse helt specielle omstændigheder, hvor der afholdes én eller flere mødeperioder mellem den dato, hvorfra mandatnedlæggelsen har virkning, og det første møde i det kompetente udvalg. I sådanne tilfælde, hvor mandatet ikke er konstateret ledigt, ville den politiske gruppe, som det afgående medlem tilhører, ikke have mulighed for at få en efterfølger under disse mødeperioder. Ved den forenklede procedure får det kompetente udvalgs ordfører, der har ansvaret for disse sager, mandat til straks at behandle enhver mandatnedlæggelse, der er behørigt meddelt, og - for så vidt en forsinkelse i behandlingen af meddelelsen kunne få skadelige virkninger - forelægge sagen for udvalgets formand, med henblik på at denne i overensstemmelse med stk. 3
–   enten på udvalgets vegne underretter Parlamentets formand om, at mandatet kan konstateres ledigt eller
–   eller indkalder udvalget til et ekstraordinært møde med henblik på at behandle eventuelle problemer, som ordføreren måtte have gjort opmærksom på.
3a.   Såfremt der ikke er planlagt noget møde i det kompetente udvalg før den efterfølgende mødeperiode, behandler det kompetente udvalgs ordfører straks enhver mandatnedlæggelse, der er behørigt meddelt. Ordføreren forelægger – for så vidt en forsinkelse i behandlingen af meddelelsen kunne få skadelige virkninger – sagen for udvalgets formand med anmodning om, at denne i overensstemmelse med stk. 3 enten:
–   på udvalgets vegne underretter Parlamentets formand om, at mandatet kan konstateres ledigt, eller
–   indkalder udvalget til et ekstraordinært møde med henblik på at behandle eventuelle problemer, som ordføreren måtte have gjort opmærksom på.
4.   Når en medlemsstats kompetente myndighed underretter formanden om, at et mandat er ophørt i henhold til bestemmelser i den pågældende medlemsstats lovgivning som følge af enten uforenelighed i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976, eller fortabelse af mandatet, jf. aktens artikel 13, stk. 3, meddeler formanden Parlamentet, at mandatet er ophørt på den af medlemsstaten oplyste dato, og opfordrer medlemsstaten til straks at besætte det ledige mandat.
4.   Når enten medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem underretter formanden om udnævnelse eller valg til hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten af 20. september 1976, underretter formanden Parlamentet herom, og Parlamentet konstaterer, at mandatet er blevet ledigt fra datoen for indtrædelsen af uforenelighed.
Giver medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem formanden meddelelse om udnævnelse eller valg til hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, underretter formanden Parlamentet, som konstaterer, at mandatet er blevet ledigt.
Giver medlemsstaternes kompetente myndigheder formanden meddelelse om, at et mandat er ophørt i henhold til bestemmelser i den pågældende medlemsstats lovgivning som følge af enten uforenelighed med supplerende nationale regler, der er vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976, eller fortabelse af mandatet, jf. aktens artikel 13, stk. 3, underretter formanden Parlamentet om, at mandatet er ophørt på den dato, som medlemsstaten har angivet. Hvis der ikke er oplyst nogen dato, anses mandatet for ophørt fra datoen for meddelelsen fra den pågældende medlemsstat.
5.  Medlemsstaternes og Unionens myndigheder underretter formanden om enhver opgave, de agter at overdrage et medlem. Formanden pålægger det kompetente udvalg at undersøge, hvorvidt den pågældende opgave er forenelig med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976, og underretter Parlamentet, det pågældende medlem og de berørte myndigheder om udvalgets konklusioner.
5.  Når medlemsstaternes og Unionens myndigheder underretter formanden om en opgave, de agter at overdrage et medlem, pålægger formanden det kompetente udvalg at undersøge, hvorvidt den pågældende opgave er forenelig med akten af 20. september 1976, og underretter Parlamentet, det pågældende medlem og de berørte myndigheder om udvalgets konklusioner.
6.   Mandatet anses for ophørt og ledigt fra følgende tidspunkter:
–   ved nedlæggelse af mandat: fra datoen for Parlamentets konstatering af, at mandatet er blevet ledigt, i overensstemmelse med protokollen om mandatnedlæggelsen
–   ved udnævnelse eller valg til hverv, som er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten af 20. september 1976: fra det tidspunkt, der angives af medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem.
7.  Når Parlamentet har konstateret, at et mandat er blevet ledigt, underretter det vedkommende medlemsstat herom og opfordrer den til straks at besætte det ledige mandat.
7.  Når Parlamentet har konstateret, at et mandat er blevet ledigt, underretter formanden vedkommende medlemsstat herom og opfordrer den til straks at besætte det ledige mandat.
8.   Enhver indsigelse mod gyldigheden af et allerede prøvet mandat henvises til det kompetente udvalg, som omgående aflægger beretning til Parlamentet senest ved begyndelsen af den efterfølgende mødeperiode.
9.  Parlamentet forbeholder sig ret til at erklære prøvede mandater for ugyldige eller til at nægte at erklære et mandat for ledigt, dersom der i forbindelse med godkendelsen eller ophævelsen af mandatet konstateres materielle unøjagtigheder eller mangler ved samtykket.
9.  Parlamentet kan erklære prøvede mandater for ugyldige eller nægte at erklære et mandat for ledigt, dersom der i forbindelse med godkendelsen eller ophævelsen af mandatet konstateres materielle unøjagtigheder eller mangler ved samtykket.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Privilegier og immuniteter
Privilegier og immuniteter
1.  Medlemmerne nyder de privilegier og immuniteter, der gælder i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.
1.  Medlemmerne nyder de privilegier og immuniteter, der er fastlagt i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.
2.  Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed.
2.  Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og dets medlemmers uafhængighed.
3.  Så snart Parlamentets formand har modtaget meddelelse om medlemmernes valg, udsteder denne passersedler, som sikrer deres fri bevægelighed i medlemsstaterne.
3.  Den Europæiske Union udsteder efter anmodning EU-passersedler til et medlem efter godkendelse af Parlamentets formand, som sikrer et medlem fri bevægelighed i medlemsstaterne og i andre lande, som anerkender disse passersedler som gyldigt rejsedokument.
3a.   Alle medlemmer har i forbindelse med udøvelsen af deres mandat ret til aktivt at deltage i arbejdet i Europa-Parlamentets udvalg og delegationer inden for rammerne af bestemmelserne i forretningsordenen.
4.  Medlemmerne er berettiget til indsigt i alle dokumenter, der er i Parlamentets eller et udvalgs besiddelse, bortset fra personlige akter og afregninger, som kun de pågældende medlemmer har indsigt i. Undtagelser fra dette princip med hensyn til behandling af dokumenter, hvori aktindsigt kan afslås i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, er fastsat i bilag VII til forretningsordenen.
4.  Medlemmerne er berettiget til indsigt i alle dokumenter, der er i Parlamentets eller et udvalgs besiddelse, bortset fra personlige akter og afregninger, som kun de pågældende medlemmer har indsigt i. Undtagelser fra dette princip med hensyn til behandling af dokumenter, hvori aktindsigt kan afslås i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, er fastsat i artikel 210a.
Med Præsidiets samtykke kan et medlem med en begrundet afgørelse nægtes indsigt i et parlamentsdokument, hvis Præsidiet efter at have hørt medlemmet er af den overbevisning, at en sådan indsigt ville være til uacceptabel skade for Parlamentets institutionelle interesser eller for offentlighedens interesser, og at medlemmet ønsker denne indsigt ud fra private og personlige motiver. Medlemmet kan inden en måned efter meddelelsen af en sådan afgørelse indgive en skriftlig klage herover. En sådan skriftlig klage skal være begrundet. Parlamentet træffer afgørelse om klagen uden forhandling under den første mødeperiode efter klagens indgivelse.
Ændring 5
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 6
Artikel 6
Artikel 6
Ophævelse af immunitet
Ophævelse af immunitet
1.  Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter arbejder Parlamentet for at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i nærværende artikel omhandlede principper.
1.  Anmodninger om ophævelse af immunitet prøves i overensstemmelse med artikel 7, 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og de i artikel 5, stk. 2, omhandlede principper.
2.  Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at:
2.  Når det kræves, at et medlem giver møde som vidne eller sagkyndig, er det ikke nødvendigt at anmode om ophævelse af immuniteten, forudsat at:
–  medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, og
–  medlemmet ikke tvinges til at give møde på et tidspunkt, som hindrer eller vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, eller at medlemmet kan afgive sin forklaring skriftligt eller på anden måde, som ikke vanskeliggør opfyldelsen af de parlamentariske forpligtelser, og
–  medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.
–  medlemmet ikke tvinges til at afgive forklaring om fortrolige oplysninger, som den pågældende har modtaget eller givet under udøvelsen af sit hverv og ikke finder det hensigtsmæssigt at afsløre.
Ændring 6
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Beskyttelse af privilegier og immunitet
Beskyttelse af privilegier og immunitet
1.  I tilfælde, hvor et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter hævdes at være blevet krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.
1.  I tilfælde, hvor det hævdes, at et medlems eller tidligere medlems privilegier og immuniteter er blevet krænket eller forventes at blive krænket af en medlemsstats myndigheder, kan Parlamentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmodes om at træffe afgørelse om, hvorvidt der rent faktisk er sket eller kan forventes at ske en krænkelse af disse privilegier og immuniteter.
2.  Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det findes, at der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller i forbindelse med en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af deres hverv, eller at der foreligger omstændigheder henhørende under artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.
2.  Der kan navnlig anmodes om beskyttelse af privilegier og immuniteter, hvis det findes, at der i givet fald ville foreligge en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller i forbindelse med en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af deres hverv, eller at der i givet fald ville foreligge omstændigheder henhørende under artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.
3.  En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag, uanset om der på det pågældende tidspunkt var truffet en afgørelse eller ej.
3.  En anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter kan ikke antages til behandling, hvis der allerede er modtaget en anmodning om ophævelse eller beskyttelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår de samme forhold, uanset om der på det pågældende tidspunkt var truffet en afgørelse eller ej.
4.  Behandlingen af en anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter indstilles, hvis der modtages en anmodning om ophævelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår den samme retssag.
4.  Behandlingen af en anmodning om beskyttelse af et medlems privilegier og immuniteter indstilles, hvis der modtages en anmodning om ophævelse af det pågældende medlems immunitet for så vidt angår de samme forhold.
5.  I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om ikke at beskytte et medlems privilegier og immuniteter, kan medlemmet under fremlæggelse af nyt materiale anmode om at få afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. Anmodningen om fornyet overvejelse kan ikke antages til behandling, hvis der er anlagt sag til prøvelse af afgørelsen i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller hvis formanden finder, at det nye fremlagte materiale ikke er tilstrækkelig underbygget til at berettige fornyet overvejelse.
5.  I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om ikke at beskytte et medlems privilegier og immuniteter, kan medlemmet undtagelsesvis under fremlæggelse af nyt materiale i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, anmode om at få afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. Anmodningen om fornyet overvejelse kan ikke antages til behandling, hvis der er anlagt sag til prøvelse af afgørelsen i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller hvis formanden finder, at det nye fremlagte materiale ikke er tilstrækkelig underbygget til at berettige fornyet overvejelse.
Ændring 7
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 9
Artikel 9
Artikel 9
Procedurer vedrørende immunitet
Procedurer vedrørende immunitet
1.  Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.
1.  Enhver anmodning til formanden fra en kompetent myndighed i en medlemsstat om ophævelse af et medlems immunitet eller fra et medlem eller tidligere medlem om beskyttelse af privilegier og immuniteter meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.
Medlemmet eller et det tidligere medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem. Anmodningen kan ikke fremsættes af et andet medlem, medmindre det berørte medlem er indforstået.
1a.   Med medlemmets eller det tidligere medlems samtykke kan anmodningen fremsættes af et andet medlem, som kan repræsentere medlemmet eller det tidligere medlem på alle stadier i proceduren.
Det medlem, der repræsenterer det pågældende medlem eller tidligere medlem, er ikke inddraget i de afgørelser, som udvalget træffer.
2.  Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.
2.  Udvalget prøver straks, men under hensyn til deres forholdsmæssige kompleksitet, anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af privilegier og immuniteter.
3.  Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.
3.  Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier. Der kan ikke stilles ændringsforslag. Såfremt et forslag forkastes, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.
4.  Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.
4.  Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes.
5.  Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.
5.  Det berørte medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen.
Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.
Medlemmet må ikke være til stede under forhandlinger om anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af vedkommendes immunitet, bortset fra ved selve høringen.
Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.
Udvalgets formand indbyder medlemmet til høringen og oplyser tidspunktet herfor. Medlemmet kan give afkald på retten til at blive hørt.
Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.
Undlader medlemmet at deltage i høringen i henhold til indbydelsen, anses det pågældende medlem for at have givet afkald på retten til at blive hørt, medmindre vedkommende har indgivet en begrundet anmodning om fritagelse for at blive hørt på det foreslåede tidspunkt. Udvalgets formand afgør, hvorvidt en sådan anmodning om fritagelse kan accepteres på baggrund af de anførte grunde, og formandens afgørelse kan ikke appelleres.
Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.
Imødekommer udvalgets formand anmodningen om fritagelse, indbyder formanden medlemmet til at blive hørt på et nyt tidspunkt. Undlader medlemmet at efterkomme den nye indbydelse til at blive hørt, videreføres proceduren, uden at medlemmet er blevet hørt. Herefter kan ingen yderligere anmodninger om at blive fritaget eller om at blive hørt imødekommes.
6.  Ligger der flere forskellige anklagepunkter til grund for anmodningen om ophævelse af immunitet, kan der udarbejdes en særskilt afgørelse for hvert anklagepunkt. Undtagelsesvis kan det i udvalgets betænkning foreslås, at ophævelsen af den parlamentariske immunitet udelukkende skal vedrøre den strafferetlige forfølgelse, men at medlemmet, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, varetægtsfængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre den pågældende i at varetage sit mandat.
6.  Ligger der flere forskellige anklagepunkter til grund for anmodningen om ophævelse eller beskyttelse af immunitet, kan der udarbejdes en særskilt afgørelse for hvert anklagepunkt. Undtagelsesvis kan det i udvalgets betænkning foreslås, at ophævelsen eller beskyttelsen af den parlamentariske immunitet udelukkende skal vedrøre den strafferetlige forfølgelse, men at medlemmet, så længe der ikke er afsagt endelig dom, ikke kan udsættes for nogen form for frihedsberøvelse, varetægtsfængsling eller anden foranstaltning, der ville forhindre den pågældende i at varetage sit mandat.
7.  Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.
7.  Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.
8.  Udvalgets betænkning optages som første punkt på dagsordenen for det første møde, efter at den er indgivet. Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget/forslagene til afgørelse.
8.  Udvalgets forslag til afgørelse optages på dagsordenen for det første møde, efter at den er indgivet. Der kan ikke stilles ændringsforslag til et sådant forslag.
Forhandlingen må kun dreje sig om grundene for og imod hvert enkelt forslag om henholdsvis ophævelse eller bevarelse af immunitet eller om beskyttelse af et privilegium eller af immunitet.
Forhandlingen må kun dreje sig om grundene for og imod hvert enkelt forslag om henholdsvis ophævelse eller bevarelse af immunitet eller om beskyttelse af et privilegium eller af immunitet.
Med forbehold af artikel 164 kan det medlem, hvis privilegier eller immuniteter sagen omhandler, ikke tage ordet under forhandlingen.
Med forbehold af artikel 164 kan det medlem, hvis privilegier eller immuniteter sagen omhandler, ikke tage ordet under forhandlingen.
Der stemmes om forslaget/forslagene til afgørelse i betænkningen under den første afstemningstid, efter at forhandlingen er afsluttet.
Der stemmes om forslaget/forslagene til afgørelse i betænkningen under den første afstemningstid, efter at forhandlingen er afsluttet.
Efter behandling i Parlamentet stemmes der særskilt om hvert enkelt forslag i betænkningen. Forkastes et forslag, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.
Efter behandling i Parlamentet stemmes der særskilt om hvert enkelt forslag i betænkningen. Forkastes et forslag, betragtes den modsatte afgørelse som vedtaget.
9.  Formanden meddeler straks Parlamentets afgørelse til det pågældende medlem og til den pågældende medlemsstats kompetente myndighed og anmoder om at blive holdt underrettet om enhver udvikling i sagen og om, hvilke retsafgørelser der træffes som følge heraf. Så snart formanden har modtaget disse oplysninger, giver denne på den mest hensigtsmæssige måde Parlamentet meddelelse herom, om nødvendigt efter at have hørt det kompetente udvalg.
9.  Formanden meddeler straks Parlamentets afgørelse til det pågældende medlem og til den pågældende medlemsstats kompetente myndighed og anmoder om at blive holdt underrettet om enhver udvikling i sagen og om, hvilke retsafgørelser der træffes som følge heraf. Så snart formanden har modtaget disse oplysninger, giver denne på den mest hensigtsmæssige måde Parlamentet meddelelse herom, om nødvendigt efter at have hørt det kompetente udvalg.
10.  Udvalget behandler sagen og alle modtagne dokumenter med den største fortrolighed.
10.  Udvalget behandler sagen og alle modtagne dokumenter med den største fortrolighed. Udvalgets behandling af procedurer vedrørende immunitet finder altid sted for lukkede døre.
11.  Udvalget kan efter høring af medlemsstaterne udarbejde en vejledende liste over de myndigheder i medlemsstaterne, som har kompetence til at indgive anmodning om ophævelse af et medlems immunitet.
11.  Parlamentet behandler kun anmodninger om ophævelse af et medlems immunitet, som er blevet fremsendt til det af medlemsstaternes dømmende myndigheder eller faste repræsentationer.
12.  Udvalget udarbejder principper for anvendelsen af denne artikel.
12.  Udvalget udarbejder principper for anvendelsen af denne artikel.
13.  Enhver forespørgsel fra en kompetent myndighed om rækkevidden af medlemmernes privilegier eller immuniteter behandles i overensstemmelse med ovennævnte regler.
13.  Enhver forespørgsel fra en kompetent myndighed om rækkevidden af medlemmernes privilegier eller immuniteter behandles i overensstemmelse med ovennævnte regler.
Ændring 8
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 10
Artikel 10
udgår
Gennemførelse af medlemsstatutten
Parlamentet vedtager statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og eventuelle ændringer heraf på grundlag af et forslag fra det kompetente udvalg. Artikel 150, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Præsidiet er ansvarligt for anvendelsen af disse regler og træffer afgørelse om de finansielle rammer på grundlag af det årlige budget.
Ændring 9 + 314
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 11
Artikel 11
Artikel 11
Medlemmernes økonomiske interesser, adfærdsregler, obligatorisk åbenhedsregister og adgang til Parlamentet
Medlemmernes økonomiske interesser samt adfærdsregler
1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer, jf. artikel 232 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og vedføjes som bilag til denne forretningsorden1.
1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden1.
Disse regler kan på ingen måde gøre indgreb i eller begrænse udøvelsen af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
Disse regler kan ikke anden måde gøre indgreb i eller begrænse udøvelsen af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
1a.   Medlemmerne bør tillægge sig den systematiske praksis kun at mødes med interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret1a.
2.  Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt, bero på de værdier og principper, der er defineret i Den Europæiske Unions grundlæggende akter, og respektere Parlamentets værdighed og må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller forstyrre roen i Parlamentets bygninger. Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.
2.  Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt, bero på de værdier og principper, der er defineret i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder, og respektere Parlamentets værdighed. Deres adfærd endvidere ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller opretholdelsen af sikkerhed og orden i Parlamentets bygninger eller forhindre Parlamentets udstyr i at fungere.
Under Parlamentets forhandlinger afholder medlemmerne sig fra ærekrænkende, racistisk eller fremmedhadsk sprogbrug og adfærd samt fra at udbrede slige indskrifter eller transparenter.
Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.
Overholdes disse principper og regler ikke, kan der træffes forholdsregler i overensstemmelse med artikel 165, 166 og 167.
Overholdes disse principper og regler ikke, kan der træffes forholdsregler i overensstemmelse med artikel 165, 166 og 167.
3.  Anvendelsen af denne artikel må på ingen måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed.
3.  Anvendelsen af denne artikel må ikke anden måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed.
Den bygger på fuld hensyntagen til medlemmernes beføjelser, som de defineres i den primære ret og i den statut, der gælder for medlemmer.
Den bygger på fuld hensyntagen til medlemmernes beføjelser, som de defineres i den primære ret og i den statut, der gælder for medlemmer.
Den er baseret på princippet om gennemsigtighed og sikrer, at medlemmerne gøres bekendt med alle bestemmelser på området og orienteres personligt om deres rettigheder og pligter.
Den er baseret på princippet om gennemsigtighed og sikrer, at medlemmerne gøres bekendt med alle bestemmelser på området og orienteres personligt om deres rettigheder og pligter.
3a.   Såfremt en person, der er ansat af et medlem, eller en anden person, som et medlem har givet adgang til Parlamentets bygninger eller udstyr, ikke overholder de adfærdsregler, der er fastlagt i stk. 2, kan de sanktioner, der er defineret i artikel 166, eventuelt tages i anvendelse over for det pågældende medlem.
4.  Ved begyndelsen af hver valgperiode fastsætter kvæstorerne grænsen for, hvor mange assistenter der højst kan akkrediteres hvert medlem (akkrediterede assistenter).
4.  Kvæstorerne fastsætter grænsen for, hvor mange assistenter der højst kan akkrediteres hvert medlem.
5.   På kvæstorernes ansvar udstedes adgangskort med lang gyldighed til eksterne personer uden for Unionens institutioner. Adgangskortene er gyldige i op til et år og kan fornyes. Reglerne for anvendelse af sådanne adgangskort fastsættes af Præsidiet.
Disse adgangskort kan udstedes til:
–  personer, der er registreret i åbenhedsregistret2, eller som repræsenterer eller arbejder for organisationer, der er registreret heri, uden at registreringen automatisk giver ret til et sådant adgangskort
–  personer, der regelmæssigt ønsker adgang til Parlamentet, men som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for aftalen om etablering af et åbenhedsregister3
–  medlemmernes lokale assistenter samt til personer, der assisterer medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og af Regionsudvalget.
6.   De, der er registreret i åbenhedsregistret, skal som led i deres forbindelser med Parlamentet overholde:
–  den adfærdskodeks, der er vedføjet aftalen4
–  de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved aftalen, og
–  og bestemmelserne i denne artikel og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
7.   Kvæstorerne fastsætter, i hvilken udstrækning adfærdskodeksen er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af aftalens anvendelsesområde.
8.   Adgangskortet inddrages ved begrundet afgørelse af kvæstorerne i følgende tilfælde:
–  slettelse af registret, medmindre der er tungtvejende årsager til ikke at inddrage kortet
–  alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i stk. 6.
9.   På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen om oprettelse af registret.
Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 5-8 er indeholdt i et bilag5.
10.  Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.
10.  Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.
__________________
__________________
1 Se bilag I.
1 Se bilag I.
1a Register oprettet ved aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11).
2 Register oprettet ved aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om etablering af et "åbenhedsregister" for organisationer og personer, der som selvstændige deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker (se bilag IX, del B).
3 Se bilag IX, del B.
4 Se bilag 3 i aftalen, der er indeholdt i bilag IX, del B.
5 Se bilag IX, del A.
Ændring 10
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 12
Artikel 12
Artikel 12
Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Den i den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), indeholdte fælles ordning med de nødvendige foranstaltninger til fremme af en hensigtsmæssig afvikling af de undersøgelser, der foretages af kontoret, finder anvendelse i Parlamentet i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse, der er vedføjet som bilag til forretningsordenen6.
Den i den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), indeholdte fælles ordning med de nødvendige foranstaltninger til fremme af en hensigtsmæssig afvikling af de undersøgelser, der foretages af kontoret, finder anvendelse i Parlamentet i overensstemmelse med Parlamentets afgørelse af 18. november 1999 om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Fællesskabernes interesser.
__________________
6 Se bilag XI.
Ændring 11
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 13
Artikel 13
Artikel 13
Observatører
Observatører
1.  Når en traktat om en stats tiltrædelse af Den Europæiske Union er blevet undertegnet, kan formanden efter at have opnået samtykke fra Formandskonferencen opfordre parlamentet i den tiltrædende stat til blandt sine egne medlemmer at udpege et antal observatører svarende til det fremtidige antal pladser i Europa-Parlamentet, som den pågældende stat vil få tildelt.
1.  Når en traktat om en stats tiltrædelse af Den Europæiske Union er blevet undertegnet, kan formanden efter at have opnået samtykke fra Formandskonferencen opfordre parlamentet i den tiltrædende stat til blandt sine egne medlemmer at udpege et antal observatører svarende til det fremtidige antal pladser i Europa-Parlamentet, som den pågældende stat vil få tildelt.
2.  Disse observatører deltager i Parlamentets forhandlinger, indtil tiltrædelsestraktaten træder i kraft, og har ret til at tale i udvalg og politiske grupper. De har hverken stemmeret eller ret til at opstille til poster i Parlamentet. Deres deltagelse har ingen retsvirkninger for Parlamentets arbejde.
2.  Disse observatører deltager i Parlamentets forhandlinger, indtil tiltrædelsestraktaten træder i kraft, og har ret til at tale i udvalg og politiske grupper. De har hverken stemmeret eller ret til at opstille til poster i udvalget eller til at repræsentere Parlamentet udadtil. Deres deltagelse har ingen retsvirkninger for Parlamentets arbejde.
3.  Disse observatører ligestilles med medlemmer af Parlamentet, for så vidt angår anvendelse af Parlamentets faciliteter og godtgørelse af udgifter, der påføres dem i forbindelse med deres virksomhed som observatører.
3.  Disse observatører ligestilles med medlemmer af Parlamentet, for så vidt angår anvendelse af Parlamentets faciliteter og godtgørelse af rejseomkostninger og udgifter til kost og logi, der påføres dem i forbindelse med deres virksomhed som observatører.
Ændring 12
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 14
Artikel 14
Artikel 14
Midlertidig formand
Midlertidig formand
1.  På det i artikel 146, stk. 2, omhandlede møde samt ethvert andet møde til valg af formand og Præsidium fører den afgående formand eller, i fravær af en sådan, en afgående næstformand eller, i fravær af en sådan, medlemmet med det længstvarende mandat forsædet, indtil formanden er erklæret valgt.
1.  På det i artikel 146, stk. 2, omhandlede møde samt ethvert andet møde til valg af formand og Præsidium fører den afgående formand eller, i fravær af en sådan, en afgående næstformand eller, i fravær af en sådan, medlemmet med det længstvarende mandat forsædet, indtil formanden er erklæret valgt.
2.  Så længe et medlem midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, må ingen forhandling finde sted, der ikke har sammenhæng med valget af formand eller med valgs prøvelse.
2.  Så længe et medlem midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, må ingen forhandling finde sted, der ikke har sammenhæng med valget af formand eller med valgs prøvelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs prøvelse, der rejses under dette medlems ledelse, henvises til det kompetente udvalg.
Det medlem, der midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, udøver formandens beføjelser i henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs prøvelse, der rejses under dette medlems ledelse, henvises til det kompetente udvalg.
Ændring 13
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 15
Artikel 15
Artikel 15
Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser
Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser
1.  Formanden, næstformændene og kvæstorerne vælges ved hemmelig afstemning i overensstemmelse med artikel 182. Indstilling af kandidater kan kun ske med de pågældendes samtykke. Indstillingen kan kun foretages af politiske grupper eller mindst 40 medlemmer. Dog kan kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser.
1.  Formanden, efterfulgt af næstformændene og kvæstorerne, vælges ved hemmelig afstemning i overensstemmelse med artikel 182.
Indstilling af kandidater skal ske med den pågældendes samtykke og kan kun foretages af politiske grupper eller mindst 40 medlemmer. Der kan forelægges nye kandidaturer før hver valgrunde.
Kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, medmindre mindst en femtedel af Parlamentets medlemmer kræver hemmelig afstemning.
Hvis mere end en hvervsindehaver vælges ved én enkelt afstemning, er stemmesedlen kun gyldig, hvis mere end halvdelen af de stemmer, der er til rådighed, er afgivet.
Foretages nyvalg af alene én næstformand, og der kun er én kandidat, kan denne vælges med akklamation. Formanden har skønsbeføjelse til at afgøre, om valget finder sted med akklamation eller ved hemmelig afstemning. Den valgte kandidat indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.
2.  Ved valg af formand, næstformænd og kvæstorer taget som en helhed må der tages hensyn til en rimelig repræsentation af medlemsstater og politiske retninger.
2.  Ved valg af formand, næstformænd og kvæstorer må der taget som en helhed tages hensyn til en rimelig repræsentation af politiske retninger samt af køn og af en ligelig geografisk fordeling.
Ændring 14
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 16
Artikel 16
Artikel 16
Valg af formand - Åbningstale
Valg af formand Åbningstale
1.  Først vælges formanden. Kandidaturerne forelægges før hver valgrunde for det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, og vedkommende bekendtgør dem for Parlamentet. Har ingen kandidat efter tre valgrunder opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, kan kun de to medlemmer, der ved tredje valgrunde har opnået det største antal stemmer, være kandidater ved fjerde valgrunde. I tilfælde af stemmelighed erklæres den ældste kandidat for valgt.
1.  Kandidaturer til formandsposten forelægges for det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, og vedkommende bekendtgør dem for Parlamentet. Har ingen kandidat efter tre valgrunder opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, kan, uanset artikel 15, stk. 1, kun de to medlemmer, der ved tredje valgrunde har opnået det største antal stemmer, være kandidater ved fjerde valgrunde. I tilfælde af stemmelighed erklæres den ældste kandidat for valgt.
2.  Så snart formanden er valgt, overlader det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, vedkommende forsædet. Kun den valgte formand kan holde en åbningstale.
2.  Så snart formanden er valgt, overlader det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 14, vedkommende forsædet. Kun den valgte formand kan holde en åbningstale.
Ændring 15
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 17
Artikel 17
Artikel 17
Valg af næstformænd
Valg af næstformænd
1.  Derefter vælges de 14 næstformænd én stemmeseddel. Ved første valgrunde anses de kandidater, der har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, for valgt i den rækkefølge, der fremgår af deres stemmetal. Opnår man ikke herved at få valgt alle næstformændene, afholdes under samme betingelser en ny valgrunde til besættelse af de rester ende pladser. Bliver en tredje valgrunde nødvendig, betragtes de kandidater, som får flest stemmer, som valgt til de resterende pladser. I tilfælde af stemmelighed erklæres de ældste kandidater valgt.
1.  Derefter vælges de 14 næstformænd ved én enkelt afstemning. Ved første valgrunde anses de kandidater, der har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, for valgt i den rækkefølge, der fremgår af deres stemmetal. Opnår man ikke herved at få valgt alle næstformændene, afholdes under samme betingelser en ny valgrunde til besættelse af de rester ende pladser. Bliver en tredje valgrunde nødvendig, betragtes de kandidater, som får flest stemmer, som valgt til de resterende pladser. I tilfælde af stemmelighed erklæres de ældste kandidater valgt.
Selv om det i modsætning til artikel 16, stk. 1, ikke fremgår klart i forbindelse med valg af næstformænd, at der kan forelægges kandidaturer mellem de forskellige valgrunder, følger dette automatisk af plenarforsamlingens ret til alene at træffe afgørelse om enhver kandidatur, så meget mere som det kunne vanskeliggøre en hensigtsmæssig afvikling af valget, hvis denne mulighed ikke fandtes.
2.  Med forbehold af artikel 20, stk. 1, bestemmes næstformændenes rangfølge af den rækkefølge, hvori de er valgt, og i tilfælde af stemmelighed af alderen.
2.  Med forbehold af artikel 20, stk. 1, bestemmes næstformændenes rangfølge af den rækkefølge, hvori de er valgt, og i tilfælde af stemmelighed af alderen.
Når valg har fundet sted med akklamation, foretages der hemmelig afstemning for at fastsætte rangfølgen.
Når valg har fundet sted med akklamation, foretages der hemmelig afstemning for at fastsætte rangfølgen.
Ændring 16
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 18
Artikel 18
Artikel 18
Valg af kvæstorer
Valg af kvæstorer
Efter valg af næstformænd vælger Parlamentet fem kvæstorer.
Parlamentet vælger fem kvæstorer ved anvendelse af samme procedure som for valg af næstformændene.
Kvæstorerne vælges på samme måde som næstformændene.
Ændring 17
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 19
Artikel 19
Artikel 19
Funktionsperiode
Funktionsperiode
1.  Funktionsperioden for formand, næstformænd og kvæstorer udgør 2 1/2 år.
1.  Funktionsperioden for formand, næstformænd og kvæstorer udgør 2 1/2 år.
Uanset om et medlem ændrer sit gruppetilhørsforhold, bevarer medlemmet i den resterende del af sin funktionsperiode på 2 1/2 år sit eventuelle medlemskab af Præsidiet eller Kvæstorkollegiet.
Uanset om et medlem ændrer sit gruppetilhørsforhold, bevarer medlemmet i den resterende del af sin funktionsperiode på 2 1/2 år sit eventuelle medlemskab af Præsidiet eller sin post som kvæstor.
2.  Bliver en af disse poster ledig inden udløbet af denne periode, forbliver det dertil valgte medlem kun på denne post, indtil forgængerens funktionsperiode er udløbet.
2.  Bliver en af disse poster ledig inden udløbet af denne periode, forbliver det dertil valgte medlem kun på denne post, indtil forgængerens funktionsperiode er udløbet.
Ændring 18
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 20
Artikel 20
Artikel 20
Ledige poster
Ledige poster
1.  Nyvalg af formanden, en næstformand eller en kvæstor inden for valgperioden foretages efter foranstående bestemmelser.
1.  Nyvalg af formanden, en næstformand eller en kvæstor inden for valgperioden foretages efter foranstående bestemmelser.
En nyvalgt næstformand indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.
En nyvalgt næstformand indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge.
2.  Bliver formandens plads ledig, udøver første næstformand dennes hverv, indtil der vælges en ny formand.
2.  Bliver formandens plads ledig, udøver en næstformand, der fastsættes efter næstformændenes rangfølge, dennes hverv, indtil der vælges en ny formand.
Ændring 19
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 22
Artikel 22
Artikel 22
Formandens opgaver
Formandens opgaver
1.  Formanden leder på de i forretningsordenen fastsatte betingelser alt arbejde i Parlamentet og dets organer og har alle de beføjelser, som er nødvendige for at føre forsædet ved alle Parlamentets forhandlinger og sikre, at de afvikles korrekt.
1.  Formanden leder i overensstemmelse med denne forretningsorden alt arbejde i Parlamentet og dets organer og har alle de beføjelser, som er nødvendige for at føre forsædet ved alle Parlamentets forhandlinger og sikre, at de afvikles korrekt.
Denne bestemmelse kan fortolkes således, at de beføjelser, der tillægges i medfør af den, omfatter beføjelse til at standse overdreven brug af indlæg som f.eks. bemærkninger og indlæg til forretningsordenen, stemmeforklaringer, anmodninger om særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb, hvis formanden er overbevist om, at disse klart har til formål at skabe og vil resultere i en længerevarende og alvorlig hindring for mødets afvikling eller tilsidesættelse af andre medlemmers rettigheder.
Blandt beføjelserne er retten til at sætte teksterne under afstemning i en anden rækkefølge end den
afstemningsrækkefølge, der fremgår af det dokument, der stemmes om. Formanden kan i analogi
med bestemmelserne i artikel 174, stk. 7, forinden indhente Parlamentets samtykke hertil.
2.  Formanden åbner, udsætter og hæver møderne, tager stilling til, om ændringsforslag kan stilles, til forespørgsler og spørgsmål til Rådet og Kommissionen og til, om betænkninger er i overensstemmelse med forretningsordenen. Formanden påser overholdelsen af forretningsordenen, sørger for opretholdelse af god orden, giver talerne ordet, erklærer forhandlingerne for afsluttet, lader foretage afstemninger og bekendtgør afstemningernes udfald. Formanden henviser de sager til udvalgene, som hører under deres sagsområde.
2.  Formanden åbner, udsætter og hæver møderne, tager stilling til, om ændringsforslag og andre tekster, der sættes under afstemning, kan stilles, herunder forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer; formanden påser overholdelsen af forretningsordenen, sørger for opretholdelse af god orden, giver talerne ordet, erklærer forhandlingerne for afsluttet, lader foretage afstemninger og bekendtgør afstemningernes udfald; formanden henviser de sager til udvalgene, som hører under deres sagsområde.
3.  Formanden må under forhandlingerne kun tage ordet for at sammenfatte forhandlingen og føre den tilbage til sagen. Vil formanden deltage i forhandlingerne, må vedkommende forlade formandspladsen og kan først indtage den igen, efter at forhandlingen om sagen er afsluttet.
3.  Formanden må under forhandlingerne kun tage ordet for at sammenfatte forhandlingen og føre den tilbage til sagen. Vil formanden deltage i forhandlingerne, må vedkommende forlade formandspladsen og kan først indtage den igen, efter at forhandlingen om sagen er afsluttet.
4.  Formanden repræsenterer Parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Formanden kan uddelegere disse beføjelser.
4.  Formanden repræsenterer Parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Formanden kan uddelegere disse beføjelser.
4a.   Europa-Parlamentets formand har ansvaret for Europa-Parlamentets sikkerhed og ukrænkelighed.
Ændring 20
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 23
Artikel 23
Artikel 23
Næstformændenes opgaver
Næstformændenes opgaver
1.  Er formanden fraværende eller forhindret, eller vil formanden deltage i forhandlingerne, jf. artikel 22, stk. 3, træder en af næstformændene i vedkommendes sted, jf. artikel 17, stk. 2.
1.  Er formanden fraværende eller forhindret, eller vil formanden deltage i forhandlingerne, jf. artikel 22, stk. 3, træder en af næstformændene i vedkommendes sted, jf. artikel 17, stk. 2.
2.  Næstformændene udfører ligeledes de opgaver, de pålægges i henhold til artikel 25, artikel 27, punkt 3 og 5, og artikel 71, stk. 3.
2.  Næstformændene udfører ligeledes de opgaver, de pålægges i henhold til artikel 25, artikel 27, punkt 3 og 5, og artikel 71, stk. 3.
3.  Formanden kan uddelegere opgaver til næstformændene såsom at repræsentere Parlamentet ved bestemte ceremonier eller handlinger. Formanden kan navnlig udpege en næstformand til at udføre de opgaver, der i artikel 130, stk. 2, og stk. 3 i bilag II, er pålagt formanden.
3.  Formanden kan uddelegere opgaver til næstformændene såsom at repræsentere Parlamentet ved bestemte ceremonier eller handlinger. Formanden kan navnlig udpege en næstformand til at udføre de opgaver, der i artikel 129, og artikel 130, stk. 2, er pålagt formanden.
Ændring 21
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 25
Artikel 25
Artikel 25
Præsidiets opgaver
Præsidiets opgaver
1.  Præsidiet udfører de opgaver, det får overdraget i henhold til forretningsordenen.
1.  Præsidiet udfører de opgaver, det får overdraget i henhold til forretningsordenen.
2.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende Parlamentets interne organisation, dets sekretariat og dets organer.
2.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende Parlamentets interne organisation, dets sekretariat og dets organer.
3.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende medlemmerne på forslag af generalsekretæren eller en politisk gruppe.
3.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende medlemmerne på forslag af generalsekretæren eller en politisk gruppe.
4.  Præsidiet træffer afgørelse i spørgsmål vedrørende mødernes afvikling.
4.  Præsidiet træffer afgørelse i spørgsmål vedrørende mødernes afvikling.
"Mødernes afvikling" omfatter også spørgsmål vedrørende medlemmernes adfærd i alle Parlamentets bygninger.
5.  Præsidiet vedtager bestemmelserne vedrørende løsgængere, jf. artikel 35.
5.  Præsidiet vedtager bestemmelserne vedrørende løsgængere, jf. artikel 35.
6.  Præsidiet fastsætter Generalsekretariatets stillingsfortegnelse og regulativerne for tjenestemænds og øvrige ansattes administrative og finansielle stilling.
6.  Præsidiet fastsætter Generalsekretariatets stillingsfortegnelse og regulativerne for tjenestemænds og øvrige ansattes administrative og finansielle stilling.
7.  Præsidiet opstiller det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag.
7.  Præsidiet opstiller det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag.
8.  Præsidiet vedtager retningslinjerne for kvæstorerne, jf. artikel 28.
8.  Præsidiet vedtager retningslinjerne for kvæstorerne og kan anmode dem om at udføre visse opgaver.
9.  Præsidiet godkender udvalgsmøder uden for de sædvanlige arbejdssteder, høringer og ordføreres undersøgelses- og informationsrejser.
9.  Præsidiet godkender udvalgsmøder eller tjenesterejser uden for de sædvanlige arbejdssteder, høringer samt ordføreres undersøgelses- og informationsrejser.
Når sådanne møder godkendes, fastsættes samtidig sprogordningen herfor på grundlag af de officielle sprog, som medlemmerne af og stedfortræderne i det pågældende udvalg anvender og anmoder om.
Når sådanne møder eller tjenesterejser godkendes, fastsættes samtidig sprogordningen herfor på grundlag af den adfærdskodeks om flersprogethed, som Præsidiet har vedtaget. Dette gælder ligeledes for delegationer.
Samme fremgangsmåde anvendes i forbindelse med delegationerne, medmindre de pågældende medlemmer og stedfortrædere accepterer en anden fremgangsmåde.
10.  Præsidiet udnævner generalsekretæren, jf. artikel 222.
10.  Præsidiet udnævner generalsekretæren, jf. artikel 222.
11.  Præsidiet fastsætter gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan. I forbindelse med gennemførelsen af nævnte forordning udfører det de opgaver, det får overdraget i henhold til denne forretningsorden.
11.  Præsidiet fastsætter gennemførelsesbestemmelserne vedrørende statut for og finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan.
12.  Præsidiet fastsætter regler for Parlamentets og dets organers samt hvervsindehaveres og andre medlemmers behandling af fortrolige oplysninger under hensyntagen til de interinstitutionelle aftaler, der måtte være indgået om dette spørgsmål. Disse regler offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og vedføjet som bilag til denne forretningsorden7.
12.  Præsidiet fastsætter regler for Parlamentets og dets organers samt hvervsindehaveres og andre medlemmers behandling af fortrolige oplysninger under hensyntagen til de interinstitutionelle aftaler, der måtte være indgået om dette spørgsmål. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
13.  Formanden og/eller Præsidiet kan betro almindelige eller specielle opgaver fra formandens og/eller Præsidiets kompetenceområde til ét eller flere medlemmer af Præsidiet. Samtidig fastlægges, hvorledes disse opgaver skal gennemføres.
13.  Formanden og/eller Præsidiet kan betro almindelige eller specielle opgaver fra formandens og/eller Præsidiets kompetenceområde til ét eller flere medlemmer af Præsidiet. Samtidig fastlægges, hvorledes disse opgaver skal gennemføres.
14.  Præsidiet udpeger to næstformænd, der skal varetage gennemførelsen af forbindelserne med de nationale parlamenter.
14.  Præsidiet udpeger to næstformænd, der skal varetage gennemførelsen af forbindelserne med de nationale parlamenter.
Næstformændene aflægger regelmæssigt beretning om deres virksomhed til Formandskonferencen.
14a.   Præsidiet udpeger en næstformand, der skal varetage gennemførelsen af strukturerede høringer af det europæiske civilsamfund om emner af stor betydning.
14b.   Præsidiet er ansvarligt for anvendelsen af medlemmernes statut og træffer afgørelse om størrelsen af godtgørelser på grundlag af det årlige budget.
15.   Ved nyvalg af Parlamentet fungerer det afgående Præsidium indtil det nye Parlaments første møde.
__________________
7 Se bilag VII, del E.
Ændring 22
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 26
Artikel 26
Artikel 26
Formandskonferencens sammensætning
Formandskonferencens sammensætning
1.  Formandskonferencen består af Parlamentets formand og gruppeformændene. En gruppeformand kan lade sig repræsentere ved et medlem af sin gruppe.
1.  Formandskonferencen består af Parlamentets formand og gruppeformændene. En gruppeformand kan lade sig repræsentere ved et medlem af sin gruppe.
2.  Parlamentets formand indbyder en af løsgængerne til uden stemmeret at deltage i møderne i Formandskonferencen.
2.  Parlamentets formand indbyder en af løsgængerne til uden stemmeret at deltage i møderne i Formandskonferencen, efter at de har haft lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter.
3.  Formandskonferencen søger at nå frem til konsensus i de spørgsmål, der forelægges den.
3.  Formandskonferencen søger at nå frem til konsensus i de spørgsmål, der forelægges den.
Hvor det ikke er muligt at opnå konsensus, foretages der afstemning, hvor hver gruppes stemme tæller i forhold til dens antal medlemmer.
Hvor det ikke er muligt at opnå konsensus, foretages der afstemning, hvor hver gruppes stemme tæller i forhold til dens antal medlemmer.
Ændring 23 + 387
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 27
Artikel 27
Artikel 27
Formandskonferencens opgaver
Formandskonferencens opgaver
1.  Formandskonferencen udfører de opgaver, den får overdraget i henhold til forretningsordenen.
1.  Formandskonferencen udfører de opgaver, den får overdraget i henhold til forretningsordenen.
2.  Formandskonferencen træffer afgørelse om tilrettelæggelsen af Parlamentets arbejde og om spørgsmål vedrørende planlægningen af lovgivningsarbejdet.
2.  Formandskonferencen træffer afgørelse om tilrettelæggelsen af Parlamentets arbejde og om spørgsmål vedrørende planlægningen af lovgivningsarbejdet.
3.  Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne til Den Europæiske Unions andre institutioner og organer samt til medlemsstaternes nationale parlamenter.
3.  Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne til Den Europæiske Unions andre institutioner og organer samt til medlemsstaternes nationale parlamenter. Beslutninger vedrørende mandat for og sammensætning af Parlamentets delegation, der skal deltage i forhandlingerne i Rådet og i andre EU-institutioner i forbindelse med nøglespørgsmål vedrørende Unionens udvikling (Sherpa-processen), træffes på grundlag af relevante holdninger vedtaget af Parlamentet og under hensyntagen til den politiske mangfoldighed, der er repræsenteret i Parlamentet. De næstformænd, der varetager gennemførelsen af forbindelserne med de nationale parlamenter, aflægger regelmæssigt beretning om deres virksomhed til Formandskonferencen i denne forbindelse.
4.  Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne med tredjelande samt med institutioner og organisationer uden for Den Europæiske Union.
4.  Formandskonferencen er ansvarlig for spørgsmål vedrørende forbindelserne med tredjelande samt med institutioner og organisationer uden for Den Europæiske Union.
5.  Formandskonferencen er ansvarlig for at organisere strukturerede høringer af det europæiske civilsamfund om emner af stor betydning. Der kan herunder afholdes offentlige debatmøder om emner af generel europæisk interesse, som er åbne for interesserede borgere. Præsidiet udpeger en næstformand til at forestå iværksættelsen af sådanne høringer og rapportere tilbage til Formandskonferencen.
5.  Formandskonferencen er ansvarlig for at organisere strukturerede høringer af det europæiske civilsamfund om emner af stor betydning. Der kan herunder afholdes offentlige debatmøder om emner af generel europæisk interesse, som er åbne for interesserede borgere. Den næstformand, der forestår iværksættelsen af sådanne høringer, aflægger regelmæssigt beretning om sin virksomhed til Formandskonferencen i denne forbindelse.
6.  Formandskonferencen opstiller forslaget til dagsorden for mødeperioderne.
6.  Formandskonferencen opstiller forslaget til dagsorden for mødeperioderne.
7.  Formandskonferencen er ansvarlig for sammensætningen af udvalg og undersøgelsesudvalg samt blandede parlamentariske udvalg, stående delegationer og ad hoc-delegationer og disses beføjelser.
7.  Formandskonferencen forelægger forslag for Parlamentet om sammensætningen af udvalg og undersøgelsesudvalg samt blandede parlamentariske udvalg og stående delegationer og disses beføjelser. Formandskonferencen er ansvarlig for at give tilladelse til ad hoc-delegationer.
8.  Formandskonferencen træffer afgørelse om fordelingen af pladserne i mødesalen, jf. artikel 36.
8.  Formandskonferencen træffer afgørelse om fordelingen af pladserne i mødesalen, jf. artikel 36.
9.  Formandskonferencen giver tilladelse til initiativbetænkninger.
9.  Formandskonferencen giver tilladelse til initiativbetænkninger.
10.  Formandskonferencen stiller forslag til Præsidiet vedrørende administrative og budgetmæssige spørgsmål i de politiske grupper.
10.  Formandskonferencen stiller forslag til Præsidiet vedrørende administrative og budgetmæssige spørgsmål i de politiske grupper.
Ændring 24
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 28
Artikel 28
Artikel 28
Kvæstorernes opgaver
Kvæstorernes opgaver
Kvæstorerne varetager administrative og finansielle opgaver, som direkte vedrører medlemmerne, efter retningslinjer vedtaget af Præsidiet.
Kvæstorerne varetager administrative og finansielle opgaver, som direkte vedrører medlemmerne, efter retningslinjer vedtaget af Præsidiet og varetager ligeledes andre opgaver, de bliver betroet.
Ændring 25
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 29
Artikel 29
Artikel 29
Udvalgsformandskonferencen
Udvalgsformandskonferencen
1.  Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og særlige udvalg. Den vælger en formand.
1.  Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og særlige udvalg. Den vælger en formand.
Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem, eller, hvis dette medlem ikke er til stede, af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.
1a.   Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.
2.  Udvalgsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om udvalgenes arbejde og opstillingen af dagsordenen for mødeperioderne.
2.  Udvalgsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om udvalgenes arbejde og opstillingen af dagsordenen for mødeperioderne.
3.  Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Udvalgsformandskonferencen visse opgaver.
3.  Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Udvalgsformandskonferencen visse opgaver.
Ændring 26
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 30
Artikel 30
Artikel 30
Delegationsformandskonferencen
Delegationsformandskonferencen
1.  Delegationsformandskonferencen består af formændene for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.
1.  Delegationsformandskonferencen består af formændene for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.
Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem, eller, hvis dette medlem ikke er til stede, af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.
1a.   Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.
2.  Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.
2.  Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.
3.  Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.
3.  Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.
Ændring 27
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 30 a (ny)
Artikel 30a
Fortsat varetagelse af hverv i forbindelse med nyvalg til Parlamentet
Ved nyvalg af Parlamentet udøver alle det afgående parlaments organer og hvervsindehavere deres funktioner indtil det nye Parlaments første møde.
Ændring 28
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 31
Artikel 31
Artikel 31
Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt
Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt
1.  Protokollerne fra Præsidiets og Formandskonferencens møder oversættes til de officielle sprog, trykkes og omdeles til alle Parlamentets medlemmer og er offentligt tilgængelige, medmindre Præsidiet eller Formandskonferencen af fortrolighedshensyn, således som disse er fastlagt i artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, undtagelsesvis bestemmer andet for så vidt angår visse punkter i protokollerne.
1.  Protokollerne fra Præsidiets og Formandskonferencens møder oversættes til de officielle sprog, trykkes og omdeles til alle Parlamentets medlemmer og er offentligt tilgængelige, medmindre Præsidiet eller Formandskonferencen af fortrolighedshensyn, med forbehold af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, undtagelsesvis bestemmer andet for så vidt angår visse punkter i protokollerne.
2.  Ethvert medlem kan stille spørgsmål om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål indgives skriftligt til formanden, meddeles medlemmerne og offentliggøres sammen med besvarelserne på Parlamentets websted inden for en frist på 30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.
2.  Ethvert medlem kan stille spørgsmål om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes udøvelse af deres mandater. Sådanne spørgsmål indgives skriftligt til formanden, meddeles medlemmerne og offentliggøres sammen med besvarelserne på Parlamentets websted inden for en frist på 30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.
Ændring 29
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 32
Artikel 32
Artikel 32
Dannelse af politiske grupper
Dannelse og opløsning af politiske grupper
1.  Medlemmerne kan danne grupper efter politisk tilhørsforhold.
1.  Medlemmerne kan danne grupper efter politisk tilhørsforhold.
Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe i henhold til denne artikel accepterer de pågældende medlemmer pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser.
Normalt er det ikke nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe i henhold til denne artikel accepterer de pågældende medlemmer pr. definition, at de har et fælles politisk tilhørsforhold. Kun når de pågældende medlemmer benægter dette, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser.
2.  En politisk gruppe består af medlemmer, der er valgt i mindst 1/4 af medlemsstaterne. Til dannelse af en politisk gruppe kræves mindst 25 medlemmer.
2.  En politisk gruppe består af medlemmer, der er valgt i mindst 1/4 af medlemsstaterne. Til dannelse af en politisk gruppe kræves mindst 25 medlemmer.
3.  Hvis en gruppe ikke længere opfylder kravet til antallet af medlemmer, kan formanden med Formandskonferencens samtykke tillade dens fortsatte beståen indtil Parlamentets næste konstituerende møde, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
3.  Hvis en gruppe ikke længere opfylder et af kravene til tærskler, kan formanden med Formandskonferencens samtykke tillade dens fortsatte beståen indtil Parlamentets næste konstituerende møde, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
–  medlemmerne fortsat repræsenterer mindst 1/5 af medlemsstaterne
–  medlemmerne fortsat repræsenterer mindst 1/5 af medlemsstaterne
–  gruppen har bestået i over et år.
–  gruppen har bestået i over et år.
Formanden gør ikke brug af denne undtagelsesbestemmelse, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug.
Formanden gør ikke brug af denne undtagelsesbestemmelse, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug.
4.  Et medlem kan kun tilhøre én politisk gruppe.
4.  Et medlem kan kun tilhøre én politisk gruppe.
5.  Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring. Erklæringen skal omfatte navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne.
5.  Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden i en erklæring. Erklæringen skal omfatte navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på bestyrelsesmedlemmerne. Erklæringen underskrives af samtlige gruppens medlemmer.
6.  Stiftelseserklæringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
6.  Stiftelseserklæringen vedføjes som bilag til protokollen fra den mødeperiode, hvor stiftelsen af den politiske gruppe blev bekendtgjort.
6a.   Formanden giver Parlamentet meddelelse om stiftelsen af politiske grupper i Parlamentet. En sådan meddelelse har tilbagevirkende kraft til det øjeblik, hvor gruppen meddelte formanden, at gruppen var blevet stiftet, i overensstemmelse med dette artikel.
Formanden giver også Parlamentet meddelelse om opløsning af politiske grupper i Parlamentet. En sådan meddelelse får retsvirkning, dagen efter at forudsætningerne for en politisk gruppes eksistens er ophørt med at være til stede.
Ændring 30 + 461
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 33
Artikel 33
Artikel 33
De politiske gruppers virksomhed og retsstilling
De politiske gruppers virksomhed og retsstilling
1.  De politiske grupper udøver deres funktioner inden for rammerne af Unionens virksomhed, herunder de opgaver, som er tillagt dem i forretningsordenen. De politiske grupper råder over et sekretariat inden for rammerne af Generalsekretariatets stillingsfortegnelse, administrative faciliteter og de bevillinger, som er fastsat i Parlamentets budget.
1.  De politiske grupper udøver deres funktioner inden for rammerne af Unionens virksomhed, herunder de opgaver, som er tillagt dem i forretningsordenen. De politiske grupper råder over et sekretariat inden for rammerne af Generalsekretariatets stillingsfortegnelse, administrative faciliteter og de bevillinger, som er fastsat i Parlamentets budget.
1a.   Ved begyndelsen af hver valgperiode bestræber Formandskonferencen sig på at nå til enighed om procedurer for afspejling af Parlamentets politiske mangfoldighed i udvalg, delegationer og de besluttende organer.
2.  Præsidiet fastsætter bestemmelser om tilrådighedsstillelse og anvendelse af samt kontrol med disse faciliteter og bevillinger og den dertil knyttede uddelegering af beføjelser vedrørende budgettets gennemførelse.
2.  Præsidiet fastsætter, under hensyntagen til eventuelle forslag fra Formandskonferencen, bestemmelser om tilrådighedsstillelse og anvendelse af samt kontrol med disse faciliteter og bevillinger og den dertil knyttede uddelegering af beføjelser vedrørende budgettets gennemførelse og om konsekvenserne af manglende overholdelse af reglerne.
3.  Disse bestemmelser omfatter regler om de administrative og finansielle konsekvenser ved opløsning af en politisk gruppe.
3.  Disse bestemmelser omfatter regler om de administrative og finansielle konsekvenser ved opløsning af en politisk gruppe.
Ændring 31
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 34
Artikel 34
Artikel 34
Tværpolitiske grupper
Tværpolitiske grupper
1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupper af medlemmer med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupper af medlemmer med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
2.  Sådanne grupper kan ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. Når betingelserne i de af Præsidiet vedtagne regler om oprettelse af sådanne grupper er opfyldt, kan de politiske grupper gøre det nemmere for grupperne at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.
2.  Sådanne grupper skal være fuldt ud gennemsigtige i deres handlinger og kan ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. Når betingelserne i de af Præsidiet vedtagne regler om oprettelse af sådanne grupper er opfyldt, kan de politiske grupper gøre det nemmere for grupperne at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.
Sådanne grupper er forpligtet til at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte), som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.
3.  Tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte), som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.
Kvæstorerne fører et register over de i andet afsnit omhandlede oplysninger. Registret offentliggøres på Parlamentets websted. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger.
4.  Kvæstorerne fører et register over de i stk. 3 omhandlede erklæringer. Registret offentliggøres på Parlamentets websted. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger og sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.
Ændring 32
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II - overskrift
LOVGIVNINGS-, BUDGET- OG ANDRE PROCEDURER
LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
Ændring 33
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 37
Artikel 37
Artikel 37
Kommissionens arbejdsprogram
Årlig programmering
1.  Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige planlægning.
1.  Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige planlægning.
Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram - som er Kommissionens bidrag til Unionens årlige og flerårige programmering - efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget, og som er vedføjet som bilag til denne forretningsorden8.
Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram som er Kommissionens bidrag til Unionens årlige og flerårige programmering efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget8.
1a.   Efter vedtagelsen af Kommissionens arbejdsprogram udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med punkt 7 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre regulering8a, synspunkter og når til enighed om en fælles erklæring om årlig interinstitutionel programmering med overordnede mål og prioriteter.
Inden forhandlingerne med Rådet og Kommissionen om den fælles erklæring afholder formanden en drøftelse med Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen om Parlamentets overordnede mål og prioriteter.
Inden undertegnelsen af den fælles erklæring søger formanden Formandskonferencen om godkendelse.
2.   Under hastende og uforudsete omstændigheder kan en institution på eget initiativ og i overensstemmelse med de i traktaterne fastsatte procedurer foreslå tilføjelse af en lovforanstaltning ud over dem, der er omtalt i Kommissionens arbejdsprogram.
3.  Formanden fremsender den af Parlamentet vedtagne beslutning til de øvrige institutioner, der deltager i Den Europæiske Unions lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.
3.  Formanden fremsender enhver af Parlamentet vedtagen beslutning om lovgivningsmæssig planlægning og prioriteter til de øvrige institutioner, der deltager i Den Europæiske Unions lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.
Formanden anmoder Rådet om at afgive en udtalelse om Kommissionens arbejdsprogram samt om Parlamentets beslutning.
4.   Er en institution ikke i stand til at overholde den fastsatte tidsplan, skal den give de andre institutioner meddelelse om grundene hertil og foreslår en ny tidsplan.
4a.   Hvis Kommissionen agter at tage et forslag tilbage, indbyder det kompetente udvalg den kompetente kommissær til et møde for at drøfte denne hensigt. Rådets formandskab kan ligeledes indbydes til et sådant møde. Hvis det kompetente udvalg ikke kan godkende, at forslaget tages tilbage, kan det anmode Kommissionen om at afgive en redegørelse for Parlamentet. Artikel 123 finder anvendelse.
__________________
__________________
8 Se bilag XIII.
8 Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47).
8a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 34
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 38
Artikel 38
Artikel 38
Overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
Overholdelse af grundlæggende rettigheder
1.  Parlamentet udfører alle sine opgaver under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
1.  Parlamentet udfører alle sine opgaver under overholdelse af de rettigheder, friheder og principper, der er anerkendt i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, og de værdier, der er bekræftet i traktatens artikel 2.
Parlamentet overholder endvidere fuldt ud rettighederne og principperne i artikel 2 og artikel 6, stk. 2 og 3, i traktaten om Den Europæiske Union.
2.  Er det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer af den opfattelse, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller dele deraf ikke respekterer rettighederne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, forelægges spørgsmålet på deres anmodning det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning af chartret. Udtalelsen fra dette udvalg vedføjes som bilag til det korresponderende udvalgs betænkning.
2.  Er det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer af den opfattelse, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller dele deraf ikke respekterer de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, forelægges spørgsmålet på deres anmodning det udvalg, der er kompetent med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder.
2a.   Denne anmodning indgives inden for fire arbejdsuger efter meddelelsen i Parlamentet om, at der er foretaget henvisning til udvalg.
2b.   Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder, vedføjes som bilag til det korresponderende udvalgs betænkning.
Ændring 36
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 39
Artikel 39
Artikel 39
Kontrol af retsgrundlag
Kontrol af retsgrundlag
1.  Inden behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller et andet lovgivningsmæssigt dokument kontrollerer det kompetente udvalg retsgrundlaget.
1.  Inden behandlingen af et forslag til juridisk bindende retsakt kontrollerer det kompetente udvalg retsgrundlaget.
2.  Anfægter det kompetente udvalg retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, herunder i forbindelse med en vurdering i henhold til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, om en udtalelse.
2.  Anfægter det kompetente udvalg retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, herunder i forbindelse med en vurdering i henhold til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, om en udtalelse.
3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende retsgrundlaget for forslag til lovgivningsmæssig retsakt. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.
3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende retsgrundlaget i alle faser af den lovgivningsmæssige procedure. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.
4.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at anfægte retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, meddeler det Parlamentet sine konklusioner. Parlamentet stemmer herom, inden det stemmer om selve forslaget.
4.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål – i givet fald efter udveksling af synspunkter med Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne1a at anfægte retsgrundlagets holdbarhed eller relevans, meddeler det Parlamentet sine konklusioner. Parlamentet stemmer herom, inden det stemmer om selve forslaget, jf. dog artikel 63.
5.  Der kan ikke på plenarmødet stilles ændringsforslag om ændring af retsgrundlaget for et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, hvis hverken det kompetente udvalg eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, har anfægtet retsgrundlagets holdbarhed eller relevans.
5.  Der kan ikke på plenarmødet stilles ændringsforslag om ændring af retsgrundlaget, hvis hverken det kompetente udvalg eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, har anfægtet retsgrundlagets holdbarhed eller relevans.
6.   Indvilliger Kommissionen ikke i at ændre sit forslag, så det er i overensstemmelse med det retsgrundlag, som Parlamentet har vedtaget, kan ordføreren eller formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, eller for det kompetente udvalg foreslå, at afstemningen om selve forslaget udsættes til et senere møde.
__________________
1a Interinstiutionel aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning, punkt 25 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
Ændring 37
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 40
Artikel 40
Artikel 40
Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser
Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser og tildeling af gennemførelsesbeføjelser
1.  Når Parlamentet behandler et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, der delegerer beføjelser til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig delegationens formål, indhold, omfang og varighed og de betingelser, der gælder for delegationen.
1.  Når Parlamentet behandler et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, der delegerer beføjelser til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig delegationens formål, indhold, omfang og varighed og de betingelser, der gælder for delegationen.
1a.   Når Parlamentet behandler et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, der tildeler gennemførelsesbeføjelser, jf. artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig det forhold, at Kommissionen ved udøvelsen af en gennemførelsesbeføjelse hverken må ændre eller udbygge retsakten, end ikke hvad angår dens ikke-væsentlige elementer.
2.  Det korresponderende udvalg kan til enhver tid anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten.
2.  Det korresponderende udvalg kan til enhver tid anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten.
3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten, kan desuden på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende delegation af lovgivningsmæssige beføjelser. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.
3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten, kan desuden på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende delegation af lovgivningsmæssige beføjelser og tildeling af gennemførelsesbeføjelser. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.
Ændring 38
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 41
Artikel 41
Artikel 41
Kontrol af finansiel forenelighed
Kontrol af finansiel forenelighed
1.  Har et forslag til lovgivningsmæssig retsakt finansielle virkninger, sikrer Parlamentet sig, at der er tilstrækkelige finansielle midler.
1.  Har et forslag til juridisk bindende retsakt finansielle virkninger, sikrer Parlamentet sig, at der er tilstrækkelige finansielle midler.
2.  Uden at dette berører artikel 47, kontrollerer det kompetente udvalg, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller et andet lovgivningsmæssigt dokument finansielt er foreneligt med den flerårige finansielle ramme.
2.  Det kompetente udvalg kontrollerer, at et forslag til juridisk bindende retsakt finansielt er foreneligt med forordningen om den flerårige finansielle ramme.
3.  Ændrer det kompetente udvalg bevillingsrammen for retsakten, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, om en udtalelse.
3.  Ændrer det kompetente udvalg bevillingsrammen for retsakten, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, om en udtalelse.
4.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslag til lovgivningsmæssige retsakter. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.
4.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, kan også på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslag til juridisk bindende retsakter. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.
5.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, at anfægte forslagets finansielle forenelighed, meddeler det sine konklusioner til Parlamentet, som stemmer herom.
5.  Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, at anfægte forslagets finansielle forenelighed, meddeler det sine konklusioner til Parlamentet, inden Parlamentet stemmer om forslaget.
6.   En retsakt, der erklæres uforenelig, kan vedtages af Parlamentet med forbehold af budgetmyndighedens afgørelser.
Ændring 39
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 42
Artikel 42
Artikel 42
Undersøgelse af overholdelse af nærhedsprincippet
Undersøgelse af overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
1.  Under behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
1.  Under behandlingen af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget overholder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, kan beslutte at fremsætte henstillinger til det udvalg, der er kompetent med hensyn til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt.
2.  Kun det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, kan beslutte at fremsætte henstillinger til det udvalg, der er kompetent med hensyn til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt.
3.   Hvis et nationalt parlament sender en begrundet udtalelse til formanden i henhold til artikel 3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union og artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, henvises dokumentet til behandling i det korresponderende udvalg og sendes til orientering til det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelsen af nærhedsprincippet.
4.  Medmindre der er tale om en sag af hastende karakter som omhandlet i artikel 4 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, foretager det korresponderende udvalg ikke den endelige afstemning før udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
4.  Medmindre der er tale om en sag af hastende karakter som omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, foretager det korresponderende udvalg ikke den endelige afstemning før udløbet af den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
4a.   Hvis et nationalt parlament sender en begrundet udtalelse til formanden i henhold til artikel 3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, henvises dokumentet til behandling i det korresponderende udvalg og sendes til orientering til det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelsen af nærhedsprincippet.
5.  Såfremt de begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, repræsenterer mindst en tredjedel af samtlige de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, eller en fjerdedel, når der er tale om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges med hjemmel i artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, træffer Parlamentet først afgørelse, når forslagsstilleren har angivet procedurens videre forløb.
5.  Såfremt de begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, repræsenterer mindst en tredjedel af samtlige de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, eller en fjerdedel, når der er tale om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges med hjemmel i artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, træffer Parlamentet først afgørelse, når forslagsstilleren har angivet procedurens videre forløb.
6.  Hvis der under den almindelige lovgivningsprocedure fremsættes begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og udtalelserne repræsenterer mindst et simpelt flertal af de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, kan det korresponderende udvalg under hensyntagen til de begrundede udtalelser, der er forelagt af de nationale parlamenter og Kommissionen, og efter høring af det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, enten henstille, at Parlamentet forkaster forslaget med henvisning til, at nærhedsprincippet er tilsidesat, eller forelægge Parlamentet andre henstillinger, som kan indeholde forslag til ændring vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet. Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, vedføjes som bilag til en sådan henstilling.
6.  Hvis der under den almindelige lovgivningsprocedure fremsættes begrundede udtalelser om, at et forslag til lovgivningsmæssig retsakt ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og udtalelserne repræsenterer mindst et simpelt flertal af de stemmer, der er tildelt de nationale parlamenter, kan det korresponderende udvalg under hensyntagen til de begrundede udtalelser, der er forelagt af de nationale parlamenter og Kommissionen, og efter høring af det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, enten henstille, at Parlamentet forkaster forslaget med henvisning til, at nærhedsprincippet er tilsidesat, eller forelægge Parlamentet andre henstillinger, som kan indeholde forslag til ændring vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet. Udtalelsen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet, vedføjes som bilag til en sådan henstilling.
Henstillingen forelægges Parlamentet til forhandling og afstemning. Hvis en henstilling om forkastelse af forslaget vedtages med et flertal af de afgivne stemmer, erklærer formanden proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet ikke forkaster forslaget, fortsætter proceduren under hensyntagen til de henstillinger, der er vedtaget af Parlamentet.
Henstillingen forelægges Parlamentet til forhandling og afstemning. Hvis en henstilling om forkastelse af forslaget vedtages med et flertal af de afgivne stemmer, erklærer formanden proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet ikke forkaster forslaget, fortsætter proceduren under hensyntagen til de henstillinger, der er vedtaget af Parlamentet.
Ændring 40
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 44
Artikel 44
Artikel 44
Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet
Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet
Når Rådet indbyder Parlamentet til at deltage i en samling i Rådet, hvori dette optræder som lovgivende myndighed, anmoder Parlamentets formand formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller et andet medlem, der udpeges af udvalget, om at repræsentere Parlamentet.
Når Rådet indbyder Parlamentet til at deltage i en samling i Rådet, anmoder Parlamentets formand formanden eller ordføreren for det korresponderende udvalg eller et andet medlem, der udpeges af udvalget, om at repræsentere Parlamentet.
Ændring 41
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45
Artikel 45
Artikel 45
Parlamentets initiativret i henhold til traktaterne
Parlamentets ret til at fremsætte forslag
I de tilfælde, hvor Parlamentet efter traktaterne har initiativret, kan det kompetente udvalg beslutte at udarbejde en initiativbetænkning.
I de tilfælde, hvor Parlamentet efter traktaterne har initiativret, kan det kompetente udvalg beslutte at udarbejde en initiativbetænkning i overensstemmelse med artikel 52.
Betænkningen skal indeholde:
Betænkningen skal indeholde:
a)  et forslag til beslutning
a)  et forslag til beslutning
b)  eventuelt et udkast til afgørelse eller et udkast til forslag
b)  et udkast til forslag
c)  en begrundelse, der eventuelt indeholder en finansieringsoversigt.
c)  en begrundelse, der eventuelt indeholder en finansieringsoversigt.
Når Parlamentets vedtagelse af en retsakt kræver Rådets godkendelse eller samtykke og Kommissionens udtalelse eller samtykke, kan Parlamentet efter afstemningen om forslaget til retsakt og efter forslag fra ordføreren vedtage at udsætte afstemningen om forslaget til beslutning, indtil Rådet eller Kommissionen har tilkendegivet deres holdning.
Når Parlamentets vedtagelse af en retsakt kræver Rådets godkendelse eller samtykke og Kommissionens udtalelse eller samtykke, kan Parlamentet efter afstemningen om forslaget til retsakt og efter forslag fra ordføreren vedtage at udsætte afstemningen om forslaget til beslutning, indtil Rådet eller Kommissionen har tilkendegivet deres holdning.
Ændring 42
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 46
Artikel 46
Artikel 46
Initiativ, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Anmodninger til Kommissionen om forelæggelse af forslag
1.  Parlamentet kan anmode Kommissionen om at fremsætte passende forslag med henblik på udstedelse af nye retsakter eller ændring af eksisterende retsakter, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ved at vedtage en beslutning på grundlag af en initiativbetænkning udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 52. Beslutningen vedtages med et flertal blandt Parlamentets medlemmer under den endelige afstemning. Parlamentet kan samtidig fastsætte en frist for forelæggelsen af et sådant forslag.
1.  Parlamentet kan anmode Kommissionen om at fremsætte passende forslag med henblik på udstedelse af nye retsakter eller ændring af eksisterende retsakter, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ved at vedtage en beslutning på grundlag af en initiativbetænkning udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 52. Beslutningen vedtages med et flertal blandt Parlamentets medlemmer under den endelige afstemning. Parlamentet kan samtidig fastsætte en frist for forelæggelsen af et sådant forslag.
2.  Ethvert medlem kan fremsætte forslag til en EU-retsakt som led i Parlamentets initiativret, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
2.  Ethvert medlem kan fremsætte forslag til en EU-retsakt som led i Parlamentets initiativret, jf. artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Et sådant forslag kan fremsættes samlet af op til ti medlemmer. Forslaget skal indeholde en angivelse af retsgrundlaget og kan ledsages af en begrundelse på højst 150 ord.
Et sådant forslag kan fremsættes i fællesskab af op til ti medlemmer. Forslaget skal indeholde en angivelse af det retsgrundlag, det bygger på, og kan ledsages af en begrundelse på højst 150 ord.
Forslaget indgives til formanden, som kontrollerer, hvorvidt de retlige betingelser er opfyldt. Formanden kan henvise forslaget til det udvalg, der har kompetence til at gennemføre denne kontrol, for en udtalelse om retsgrundlagets egnethed. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet, og henviser det til det kompetente udvalg.
Inden denne henvisning til det kompetente udvalg, oversættes forslaget til de officielle sprog, som dette udvalgs formand anser for nødvendige til en kortfattet behandling.
Inden tre måneder efter henvisningen træffer det kompetente udvalg afgørelse om den videre behandling, efter at have givet forslagsstillerne mulighed for at tale for udvalget.
Forslagsstillerne anføres med navns nævnelse i betænkningens titel.
3.   Forslaget indgives til formanden, som kontrollerer, hvorvidt de retlige betingelser er opfyldt. Formanden kan henvise forslaget til det udvalg, der har kompetence til at gennemføre denne kontrol, for en udtalelse om retsgrundlagets egnethed. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet, og henviser det til det kompetente udvalg.
Inden denne henvisning til det kompetente udvalg, oversættes forslaget til de officielle sprog, som dette udvalgs formand anser for nødvendige til en kortfattet behandling.
Udvalget kan anbefale formanden, at forslaget fremlægges til undertegnelse af alle medlemmer, under forudsætning af at retningslinjerne og fristerne i artikel 136, stk. 2, 3 og 7, overholdes.
Når et sådant forslag er underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer, anses Formandskonferencens tilladelse til, at der udarbejdes en betænkning om forslaget, for givet. Udvalget udarbejder en betænkning i overensstemmelse med artikel 52 efter at have hørt forslagsstillerne.
Fremlægges forslaget ikke til yderligere undertegnelser, eller underskrives det ikke af et flertal blandt Parlamentets medlemmer, træffer det kompetente udvalg inden tre måneder efter henvisningen og efter at have hørt forslagsstillerne afgørelse om den videre behandling.
Forslagsstillerne anføres med navns nævnelse i betænkningens titel.
4.  I Parlamentets beslutning angives det relevante retsgrundlag, og den ledsages af detaljerede henstillinger vedrørende indholdet af det pågældende forslag, som skal overholde de grundlæggende rettigheder og nærhedsprincippet.
4.  I Parlamentets beslutning angives det relevante retsgrundlag, og den ledsages af henstillinger vedrørende indholdet af det pågældende forslag.
5.  Har forslaget finansielle virkninger, anfører Parlamentet, hvordan der kan sikres tilstrækkelige finansielle midler.
5.  Har forslaget finansielle virkninger, anfører Parlamentet, hvordan der kan sikres tilstrækkelige finansielle midler.
6.  Det kompetente udvalg følger udviklingen i forbindelse med ethvert forslag til lovgivningsmæssig retsakt, som udarbejdes efter særlig anmodning fra Parlamentet.
6.  Det kompetente udvalg følger udviklingen i forbindelse med ethvert forslag til EU-retsakt, som udarbejdes efter særlig anmodning fra Parlamentet.
6a.   Udvalgsformandskonferencen overvåger løbende, hvorvidt Kommissionen overholder punkt 10 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, ifølge hvilken Kommissionen skal besvare anmodninger om forelæggelse af forslag inden for en frist på tre måneder ved at vedtage en specifik meddelelse med angivelse af, hvordan den agter at følge op på dem. Den aflægger regelmæssigt beretning om resultaterne af denne overvågning til Formandskonferencen.
Ændring 43
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 47
Artikel 47
Artikel 47
Behandling af lovgivningsmæssige dokumenter
Behandling af juridisk bindende retsakter
1.  Formanden henviser forslag til lovgivningsmæssige retsakter og andre lovgivningsmæssige dokumenter til behandling i det kompetente udvalg.
1.  Formanden henviser forslag til juridisk bindende retsakter, der er modtaget fra andre institutioner eller medlemsstater, til behandling i det kompetente udvalg.
I tvivlstilfælde kan formanden anvende proceduren i artikel 201, stk. 2, inden der gives Parlamentet meddelelse om henvisning af forslaget til det kompetente udvalg.
Når et forslag er opført i Kommissionens arbejdsprogram, kan det kompetente udvalg vedtage at vælge en ordfører, som skal følge udarbejdelsen af forslaget.
Formanden fremsender høringsskrivelser eller anmodninger om udtalelse fra henholdsvis Rådet og Kommissionen til det udvalg, der er kompetent med hensyn til det pågældende forslag.
Bestemmelserne om førstebehandling i artikel 38-46, 57-63 og 75 finder anvendelse på alle forslag til lovgivningsmæssige retsakter, hvad enten disse kræver en, to eller tre behandlinger.
1a.   I tvivlstilfælde kan formanden, inden der gives Parlamentet meddelelse om henvisning af forslaget til det kompetente udvalg, forelægge et kompetencespørgsmål for Formandskonferencen. Formandskonferencen træffer afgørelse om spørgsmålet på grundlag af en henstilling fra Udvalgsformandskonferencen eller dennes formand i overensstemmelse med artikel 201a, stk. 2.
1b.   Det kompetente udvalg kan til enhver tid vedtage at vælge en ordfører, som skal følge udarbejdelsen af forslaget. Udvalget skal navnlig tage dette under overvejelse, når et forslag er opført i Kommissionens arbejdsprogram.
2.   Rådets holdninger henvises til behandling i det udvalg, der var kompetent ved førstebehandlingen.
Bestemmelserne om andenbehandling i artikel 64-69 og 76 finder anvendelse på Rådets holdninger.
3.   Under forligsproceduren mellem Parlamentet og Rådet efter andenbehandlingen foretages der ikke henvisning til udvalg.
Bestemmelserne om tredjebehandling i artikel 70, 71 og 72 finder anvendelse på forligsproceduren.
4.  Under anden- og tredjebehandlingen finder artikel 49, 50, 53, artikel 59, stk. 1 og 3, artikel 60, 61 og 188 ikke anvendelse.
5.  Opstår der uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i forretningsordenen vedrørende anden- og tredjebehandlingen og en hvilken som helst anden bestemmelse i forretningsordenen, har bestemmelsen vedrørende anden- og tredjebehandlingen forrang.
5.  Opstår der uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i forretningsordenen vedrørende anden- og tredjebehandlingen og en hvilken som helst anden bestemmelse i forretningsordenen, har bestemmelsen vedrørende anden- og tredjebehandlingen forrang.
Ændring 44
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 47 a (ny)
Artikel 47a
Fremskyndelse af lovgivningsprocedurer
Det eller de kompetente udvalg kan træffe afgørelse om i samarbejde med Rådet og Kommissionen at fremskynde lovgivningsprocedurer om bestemte forslag, navnlig forslag, der er udpeget som prioriteter i den fælles erklæring om årlig interinstitutionel programmering, jf. artikel 37, stk. 1a.
Ændring 45
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 48
Artikel 48
Artikel 48
Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra medlemsstater
Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra andre institutioner end Kommissionen eller fra medlemsstater
1.  Initiativer fra medlemsstater, jf. artikel 76 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, behandles efter bestemmelserne i nærværende artikel og artikel 38-43, 47 og 59 i denne forretningsorden.
1.  Ved behandlingen af initiativer fra andre institutioner end Kommissionen eller fra medlemsstater kan det kompetente udvalg indbyde repræsentanter for institutionerne eller for de medlemsstater, der fremsætter et initiativ, til at fremlægge dette for udvalget. Repræsentanterne for de medlemsstater, der fremsætter initiativet, kan ledsages af Rådets formandskab.
2.   Det kompetente udvalg kan indbyde repræsentanter for de medlemsstater, der fremsætter et initiativ, til at fremlægge dette for udvalget. Repræsentanterne kan ledsages af Rådets formandskab.
3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den er i færd med at udarbejde en udtalelse om initiativet. I bekræftende fald vedtager udvalget ikke sin betænkning, før det har modtaget Kommissionens udtalelse.
3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den er i færd med at udarbejde en udtalelse om initiativet, eller om den agter at fremsætte et alternativt forslag inden for en kort periode. Hvis det modtagne svar er bekræftende, vedtager udvalget ikke sin betænkning, før det har modtaget Kommissionens udtalelse eller alternative forslag.
4.  Når Parlamentet får forelagt to eller flere forslag fra Kommissionen og/eller medlemsstaterne med samme lovgivningsformål samtidig eller inden for en kort periode, behandler Parlamentet dem i én betænkning. Det kompetente udvalg angiver i sin betænkning, hvilken tekst det stiller ændringsforslag til, og det henviser til alle andre tekster i den lovgivningsmæssige beslutning.
4.  Når Parlamentet får forelagt to eller flere forslag fra Kommissionen og/eller en anden institution og/eller medlemsstaterne med samme lovgivningsformål samtidig eller inden for en kort periode, behandler Parlamentet dem i én betænkning. Det kompetente udvalg angiver i sin betænkning, hvilken tekst det stiller ændringsforslag til, og det henviser til alle andre tekster i den lovgivningsmæssige beslutning.
Ændring 46
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 49
Artikel 49
Artikel 49
Lovgivningsmæssige betænkninger
Lovgivningsmæssige betænkninger
1.  Formanden for det udvalg, som et forslag til lovgivningsmæssig retsakt er henvist til, fremsætter forslag for udvalget om valg af behandlingsform.
1.  Formanden for det udvalg, som et forslag til juridisk bindende retsakt er henvist til, fremsætter forslag for udvalget om valg af behandlingsform.
2.  Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt artikel 50 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til lovgivningsmæssig retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af Kommissionens arbejdsprogram, jf. artikel 37.
2.  Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt den forenklede procedure efter artikel 50 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til lovgivningsmæssig retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af artikel 47, stk. 1b.
3.  Udvalgets betænkning omfatter:
3.  Udvalgets betænkning omfatter:
a)  eventuelle ændringsforslag til forslaget, som kan være ledsaget af korte begrundelser, der udfærdiges på ordførerens ansvar og ikke sættes under afstemning
a)  eventuelle ændringsforslag til forslaget, som kan være ledsaget af korte begrundelser, der udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og ikke sættes under afstemning
b)  et forslag til lovgivningsmæssig beslutning, jf. artikel 59, stk. 2
b)  et forslag til lovgivningsmæssig beslutning, jf. artikel 59, stk. 1c
c)  eventuelt en begrundelse, herunder en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme.
c)  eventuelt en begrundelse, herunder om nødvendigt en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme
ca)   eventuelt en henvisning til den konsekvensanalyse, der er udført af Parlamentet.
Ændring 47
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 50
Artikel 50
Artikel 50
Forenklet procedure
Forenklet procedure
1.  Efter en indledende drøftelse af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt kan formanden for udvalget foreslå, at det vedtages uden ændringsforslag. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse, forelægger formanden for udvalget en betænkning for Parlamentet, hvori forslaget foreslås godkendt. Artikel 150, stk. 1, andet afsnit, stk. 2 og 4, finder anvendelse.
1.  Efter en indledende drøftelse af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt kan formanden for udvalget foreslå, at det vedtages uden ændringsforslag. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse, betragtes den foreslåede procedure som vedtaget. Formanden for udvalget eller ordføreren, hvis en sådan er valgt, forelægger en betænkning for Parlamentet, hvori forslaget foreslås godkendt. Artikel 150, stk. 1, andet afsnit, samt artikel 150, stk. 2 og 4, finder anvendelse.
2.  Formanden kan i stedet foreslå, at formanden eller ordføreren udarbejder en række ændringsforslag, der afspejler drøftelserne i udvalget. Hvis udvalget godkender dette, sendes disse ændringsforslag til udvalgets medlemmer. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse inden udløbet af en frist på mindst 21 dage efter afsendelsen, betragtes betænkningen som vedtaget af udvalget. I så fald forelægges forslaget til lovgivningsmæssig beslutning og ændringsforslagene for Parlamentet til afstemning uden forhandling i henhold til artikel 150, stk. 1, andet afsnit, stk. 2 og 4.
2.  I stedet kan formanden foreslå, at formanden eller ordføreren udarbejder en række ændringsforslag, der afspejler drøftelserne i udvalget. Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse, betragtes denne procedure som vedtaget, og disse ændringsforslag sendes til udvalgets medlemmer.
Medmindre mindst 1/10 af udvalgets medlemmer gør indsigelse mod ændringsforslagene inden udløbet af en frist på mindst ti arbejdsdage efter afsendelsen, betragtes betænkningen som vedtaget af udvalget. I så fald forelægges forslaget til lovgivningsmæssig beslutning og ændringsforslagene for Parlamentet til afstemning uden forhandling i henhold til artikel 150, stk. 1, andet afsnit, samt artikel 150, stk. 2 og 4.
Gør mindst 1/10 af udvalgets medlemmer indsigelse mod ændringsforslagene, sættes disse under afstemning på udvalgets næste møde.
3.   Gør mindst 1/10 af udvalgets medlemmer indsigelse, sættes ændringsforslagene under afstemning på udvalgets næste møde.
4.  Stk. 1, første og andet punktum, stk. 2, første, andet og tredje punktum, og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på udvalgsudtalelser, jf. artikel 53.
4.  Med undtagelse af bestemmelserne om forelæggelse for Parlamentet finder denne artikel tilsvarende anvendelse på udvalgsudtalelser, jf. artikel 53.
Ændring 48
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 51
Artikel 51
Artikel 51
Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger
Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger
1.  Udarbejder et udvalg en ikke-lovgivningsmæssig betænkning, vælger det en ordfører blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere.
1.  Udarbejder et udvalg en ikke-lovgivningsmæssig betænkning, vælger det en ordfører blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere.
2.   Ordføreren har til opgave at udarbejde udvalgets betænkning og forelægge den for Parlamentet på udvalgets vegne.
3.  Udvalgets betænkning omfatter:
3.  Udvalgets betænkning omfatter:
a)  et forslag til beslutning
a)  et forslag til beslutning
b)  en begrundelse, herunder en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme
b)  eventuelt en begrundelse, herunder om nødvendigt en finansieringsoversigt, der viser omfanget af betænkningens eventuelle finansielle virkning og dens forenelighed med den flerårige finansielle ramme.
c)  eventuelle beslutningsforslag, hvis tekst skal gengives, jf. artikel 133, stk. 4.
c)  eventuelle beslutningsforslag, hvis tekst skal gengives, jf. artikel 133, stk. 4.
Ændring 49
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 52
Artikel 52
Artikel 52
Initiativbetænkninger
Initiativbetænkninger
1.  Agter et udvalg at udarbejde en betænkning og forelægge Parlamentet et forslag til beslutning om et emne, der henhører under dets kompetence, uden at det har fået henvist et forslag, hvorom Parlamentet er hørt eller anmodet om en udtalelse, jf. artikel 201, stk. 1, kræves forudgående tilladelse fra Formandskonferencen. Et eventuelt afslag skal altid begrundes. Omhandler en betænkning et forslag, der er fremsat af et medlem i henhold til artikel 46, stk. 2, kan tilladelse kun nægtes, hvis betingelserne i artikel 5 i medlemsstatutten samt i artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke er opfyldt.
1.  Agter et udvalg at udarbejde en ikke-lovgivningsmæssig betænkning eller en betænkning, jf. artikel 45 eller 46, om et emne, der henhører under dets kompetence, uden at der er foretaget henvisning til udvalg, kræves forudgående tilladelse fra Formandskonferencen.
Formandskonferencen træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse til at udarbejde en betænkning som omhandlet i første afsnit i henhold til gennemførelsesbestemmelser, som Formandskonferencen selv fastsætter.
Formandskonferencen træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse til at udarbejde en betænkning som omhandlet i stk. 1 i henhold til gennemførelsesbestemmelser, som Formandskonferencen selv fastsætter. Hvis et udvalgs kompetence til at udarbejde en betænkning, i forbindelse med udvalgets anmodning om tilladelse hertil, anfægtes, træffer Formandskonferencen afgørelse inden for en frist på seks uger på grundlag af en indstilling fra Udvalgsformandskonferencen eller, hvis der ikke foreligger en sådan indstilling, fra dennes formand. Har Formandskonferencen ikke truffet afgørelse inden for denne frist, betragtes indstillingen som godkendt.
1a.   Et eventuelt afslag skal altid begrundes.
Falder betænkningens emne ind under Parlamentets i artikel 45 omhandlede initiativret, kan et afslag kun begrundes med, at de i traktaterne fastsatte betingelser ikke er opfyldt.
1b.   Formandskonferencen træffer i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 45 og 46, afgørelse inden to måneder.
2.  Forslag til beslutninger, der er indeholdt i initiativbetænkninger, behandles af Parlamentet efter proceduren i artikel 151 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger på plenarmødet, hvis de er indgivet af ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 170, stk. 4. Artikel 176 og 180 finder anvendelse på udvalgets beslutningsforslag og ændringsforslag hertil. Artikel 180 finder også anvendelse i forbindelse med den enkelte afstemning om alternative beslutningsforslag.
2.  Forslag til beslutninger, der forelægges Parlamentet, behandles efter proceduren i artikel 151 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger og anmodninger om delt afstemning eller særskilt afstemning på plenarmødet, hvis de er indgivet af enten ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 170, stk. 4. Artikel 180 finder anvendelse på udvalgets beslutningsforslag og ændringsforslag hertil. Artikel 180 finder også anvendelse i forbindelse med den enkelte afstemning om alternative beslutningsforslag.
Første afsnit finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 45 eller 46 omhandlet initiativret, eller når betænkningen er blevet tilladt som en strategisk betænkning9.
2a.   Stk. 2 finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 45 eller 46 omhandlet initiativret, eller når betænkningen er blevet tilladt som en strategisk betænkning9a.
3.   Falder betænkningens emne ind under den i artikel 45 omhandlede initiativret, kan et afslag kun begrundes med, at de i traktaterne fastsatte betingelser ikke er opfyldt.
4.   Formandskonferencen træffer i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 45 og 46, afgørelse inden to måneder.
__________________
__________________
9 Jf. den relevante afgørelse fra Formandskonferencen, der er gengivet i forretningsordenens bilag XVII.
9a Se den relevante afgørelse fra Formandskonferencen.
Ændring 50
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 53
Artikel 53
Artikel 53
Udvalgsudtalelser
Udvalgsudtalelser
1.  Ønsker det udvalg, som først har fået forelagt et spørgsmål, at indhente et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse om det første udvalgs betænkning, kan udvalgene anmode Parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til korresponderende udvalg og det andet til rådgivende udvalg, jf. artikel 201, stk. 3.
1.  Ønsker det udvalg, som først har fået forelagt et spørgsmål, at indhente et andet udvalgs udtalelse, eller ønsker et andet udvalg at afgive udtalelse til det første udvalg, kan udvalgene anmode Parlamentets formand om, at det ene udvalg udpeges til korresponderende udvalg og det andet til rådgivende udvalg, jf. artikel 201, stk. 3.
Det rådgivende udvalg kan vælge en ordfører for udtalelse blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere eller sende sine synspunkter i form af en skrivelse fra formanden.
2.  Når der er tale om lovgivningsmæssige dokumenter, jf. artikel 47, stk. 1, består det rådgivende udvalgs udtalelse af ændringsforslag til den tekst, der er henvist til udvalget. Sådanne ændringsforslag kan være ledsaget af korte begrundelser, som udfærdiges på ordførerens ansvar, og som ikke sættes under afstemning. Det rådgivende udvalg kan om nødvendigt forelægge en kort skriftlig begrundelse for udtalelsen som helhed.
2.  Vedrører udtalelsen et forslag til juridisk bindende retsakt, består den af ændringsforslag til den tekst, der er henvist til udvalget. Sådanne ændringsforslag kan være ledsaget af korte begrundelser. Begrundelserne udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Det rådgivende udvalg kan om nødvendigt forelægge en kort skriftlig begrundelse for udtalelsen som helhed. En sådan kort skriftlig begrundelse udfærdiges på ordførerens ansvar.
Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige tekster, består udtalelsen af forslag til dele af beslutningsforslaget fra det korresponderende udvalg.
Vedrører udtalelsen ikke et forslag til juridisk bindende retsakt, består den af forslag til dele af beslutningsforslaget fra det korresponderende udvalg.
Det korresponderende udvalg stemmer om disse ændringsforslag eller forslag.
Det korresponderende udvalg stemmer om disse ændringsforslag eller forslag.
Udtalelserne vedrører kun de spørgsmål, som falder inden for det rådgivende udvalgs sagsområde.
Udtalelserne vedrører kun de spørgsmål, som falder inden for det rådgivende udvalgs sagsområde.
3.  Det korresponderende udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken det rådgivende udvalg skal afgive sin udtalelse, hvis det korresponderende udvalg skal tage hensyn til den. Det korresponderende udvalg meddeler straks enhver ændring i tidsplanen til det/de rådgivende udvalg. Det korresponderende udvalg drager ikke sine endelige konklusioner, før tidsfristen er udløbet.
3.  Det korresponderende udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken det rådgivende udvalg skal afgive sin udtalelse, hvis det korresponderende udvalg skal tage hensyn til den. Det korresponderende udvalg meddeler straks enhver ændring i tidsplanen til det/de rådgivende udvalg. Det korresponderende udvalg drager ikke sine endelige konklusioner, før tidsfristen er udløbet.
3a.   I stedet kan det rådgivende udvalg vedtage at forelægge sin holdning i form af ændringsforslag, som indgives direkte til det kompetente udvalg, efter at de er vedtaget. Disse ændringsforslag indgives af formanden eller ordføreren på udvalgets vegne.
3b.   Det rådgivende udvalg indgiver de i stk. 3a omhandlede ændringsforslag inden for den frist for ændringsforslag, der er fastsat af det korresponderende udvalg.
4.  Alle vedtagne udtalelser vedføjes som bilag til betænkningen fra det korresponderende udvalg.
4.  Alle udtalelser og ændringsforslag, der vedtages af det rådgivende udvalg, vedføjes som bilag til betænkningen fra det korresponderende udvalg.
5.  Kun det korresponderende udvalg kan stille ændringsforslag på plenarmødet.
5.  Rådgivende udvalg, jf. denne artikel, kan ikke stille ændringsforslag til behandling i Parlamentet.
6.  Formanden og ordføreren for det rådgivende udvalg indbydes til med rådgivende funktion at deltage i det korresponderende udvalgs møder i det omfang, de angår det fælles spørgsmål.
6.  Formanden og ordføreren for det rådgivende udvalg indbydes til med rådgivende funktion at deltage i det korresponderende udvalgs møder i det omfang, de angår det fælles spørgsmål.
Ændring 51
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 54
Artikel 54
Artikel 54
Procedure med associerede udvalg
Procedure med associerede udvalg
Når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til Formandskonferencen i medfør af artikel 201, stk. 2, eller artikel 52, og Formandskonferencen på grundlag af bilag VI finder, at sagen i næsten lige stort omfang henhører under to eller flere udvalgs kompetence, eller at forskellige dele af sagen henhører under to eller flere udvalgs kompetence, finder artikel 53 anvendelse med følgende supplerende bestemmelser:
1.   Når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til Formandskonferencen i medfør af artikel 201a, og Formandskonferencen på grundlag af bilag VI finder, at sagen i næsten lige stort omfang henhører under to eller flere udvalgs kompetence, eller at forskellige dele af sagen henhører under to eller flere udvalgs kompetence, finder artikel 53 anvendelse med følgende supplerende bestemmelser:
–  tidsplanen aftales i fællesskab mellem de berørte udvalg
–  tidsplanen aftales i fællesskab mellem de berørte udvalg
–  ordføreren for det korresponderende udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de rådgivende udvalg holder hinanden underrettet og forsøger at nå til enighed om de tekster, de foreslår deres udvalg, og om deres holdning til ændringsforslag
–  ordføreren for det korresponderende udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de rådgivende udvalg holder hinanden underrettet og forsøger at nå til enighed om de tekster, de foreslår deres udvalg, og om deres holdning til ændringsforslag
–  de berørte formænd og ordførere skal i fællesskab identificere de dele af teksten, der henhører under deres enekompetence eller under deres fælles kompetence, og aftale de nærmere retningslinjer for deres samarbejde. I tilfælde af uenighed om kompetenceafgrænsningen forelægges spørgsmålet på foranledning af et af de berørte udvalg for Formandskonferencen, som kan tage stilling til spørgsmålet om kompetencefordelingen eller bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. artikel 55, skal finde anvendelse. Artikel 201, stk. 2, andet afsnit, finder tilsvarende anvendelse
–  de berørte formænd og ordførere er forpligtet af princippet om et godt og ærligt samarbejde og skal i fællesskab identificere de dele af teksten, der henhører under deres enekompetence eller under deres fælles kompetence, og aftale de nærmere retningslinjer for deres samarbejde. I tilfælde af uenighed om kompetenceafgrænsningen forelægges spørgsmålet på foranledning af et af de berørte udvalg for Formandskonferencen, som kan tage stilling til spørgsmålet om kompetencefordelingen eller bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. artikel 55, skal finde anvendelse. Denne afgørelse træffes efter den procedure og inden for den frist, som er fastsat i artikel 201a
–  det korresponderende udvalg accepterer uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Hvis et korresponderende udvalg afviser ændringsforslag vedrørende spørgsmål, som henhører under det korresponderende udvalgs og et associeret udvalgs fælles kompetence, kan det associerede udvalg indgive disse ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet
–  det korresponderende udvalg accepterer uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Hvis det korresponderende udvalg tilsidesætter det associerede udvalgs enekompetence, kan det associerede udvalg indgive ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet. Hvis et korresponderende udvalg ikke vedtager ændringsforslag vedrørende spørgsmål, som henhører under det korresponderende udvalgs og et associeret udvalgs delte kompetence, kan det associerede udvalg indgive disse ændringsforslag direkte til behandling på plenarmødet
–  såfremt et spørgsmål gøres til genstand for en forligsprocedure, skal Parlamentets delegation omfatte ordføreren/ordførerne fra det/de associerede udvalg.
–  såfremt et spørgsmål gøres til genstand for en forligsprocedure, skal Parlamentets delegation omfatte ordføreren/ordførerne fra det/de associerede udvalg.
Ordlyden i denne artikel giver ikke grundlag for en begrænsning af dens anvendelsesområde. Der kan fremsættes anmodning om anvendelse af proceduren med associerede udvalg vedrørende ikke-lovgivningsmæssige betænkninger i henhold til artikel 52, stk. 1, og artikel 132, stk. 1 og 2.
Proceduren med associerede udvalg i nærværende artikel kan ikke anvendes i forbindelse med den henstilling, der vedtages af det kompetente udvalg i henhold til artikel 99.
Formandskonferencens afgørelse om at anvende proceduren med associerede udvalg finder anvendelse på alle stadier af den pågældende procedure.
Formandskonferencens afgørelse om at anvende proceduren med associerede udvalg finder anvendelse på alle stadier af den pågældende procedure.
Rettigheder forbundet med status som "kompetent udvalg" udøves af det korresponderende udvalg. I udøvelsen af disse rettigheder skal dette udvalg respektere det associerede udvalgs prærogativer, særlig forpligtelsen til loyalt samarbejde vedrørende tidsplanen og det associerede udvalgs ret til at bestemme, hvilke ændringsforslag inden for dets enekompetence, der skal forelægges Parlamentet.
Rettigheder forbundet med status som "kompetent udvalg" udøves af det korresponderende udvalg. I udøvelsen af disse rettigheder skal dette udvalg respektere det associerede udvalgs prærogativer, særlig forpligtelsen til loyalt samarbejde vedrørende tidsplanen og det associerede udvalgs ret til at bestemme, hvilke ændringsforslag inden for dets enekompetence, der skal forelægges Parlamentet.
I tilfælde, hvor et korresponderende udvalg tilsidesætter det associerede udvalgs prærogativer, er det korresponderende udvalgs afgørelser fortsat gældende, men det associerede udvalg kan inden for rammerne af sin enekompetence forelægge Parlamentet ændringsforslag direkte.
1a.   Proceduren i nærværende artikel finder ikke anvendelse i forbindelse med henstillinger, der vedtages af det kompetente udvalg i henhold til artikel 99.
Ændring 52
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 55
Artikel 55
Artikel 55
Procedure med fælles udvalgsmøder
Fælles udvalgsprocedure
1.  Formandskonferencen kan, når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til den i medfør af artikel 201, stk. 2, bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder og en fælles afstemning skal anvendes, såfremt:
1.  Formandskonferencen kan, når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til den i medfør af artikel 201a bestemme, at proceduren med fælles udvalgsmøder og en fælles afstemning skal anvendes, såfremt:
–  sagen i henhold til bilag VI på udelelig måde henhører under flere udvalgs sagsområder, og
–  sagen i henhold til bilag VI på udelelig måde henhører under flere udvalgs sagsområder, og
–  den finder, at spørgsmålet er af væsentlig betydning.
–  den finder, at spørgsmålet er af væsentlig betydning.
2.  I så fald udarbejder de respektive ordførere et enkelt udkast til betænkning, som behandles af og sættes under afstemning i de berørte udvalg på fælles møder, der afholdes under fælles forsæde af de berørte udvalgsformænd.
2.  I så fald udarbejder de respektive ordførere et enkelt udkast til betænkning, som behandles af og sættes under afstemning i de berørte udvalg på fælles møder, der afholdes under fælles forsæde af de berørte udvalgsformænd.
På alle stadier i proceduren kan de rettigheder, der er tilknyttet status som korresponderende udvalg, udelukkende gøres gældende af de berørte udvalg i fællesskab. De berørte udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af møderne og afstemningerne.
På alle stadier i proceduren kan de rettigheder, der er tilknyttet status som korresponderende udvalg, udelukkende gøres gældende af de berørte udvalg i fællesskab. De berørte udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af møderne og afstemningerne.
3.  Ved andenbehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure behandles Rådets holdning på et fælles møde mellem de berørte udvalg, som i tilfælde af, at formændene for disse udvalg ikke er enige, finder sted om onsdagen i den første uge, som er afsat til mødet mellem de parlamentariske organer, efter at Rådets holdning er meddelt Parlamentet. Er der ikke opnået enighed om at indkalde til et senere møde, indkalder Formandskonferencens formand til dette møde. Indstillingen ved andenbehandling vedtages på et fælles møde på grundlag af et fælles udkast udarbejdet af de respektive ordførere fra de berørte udvalg eller, hvis der ikke foreligger noget fælles udkast, på grundlag af ændringsforslagene forelagt i de berørte udvalg.
3.  Ved andenbehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure behandles Rådets holdning på et fælles møde mellem de berørte udvalg, som i tilfælde af, at formændene for disse udvalg ikke er enige, finder sted om onsdagen i den første uge, som er afsat til mødet mellem de parlamentariske organer, efter at Rådets holdning er meddelt Parlamentet. Er der ikke opnået enighed om at indkalde til et senere møde, indkalder Formandskonferencens formand til dette møde. Indstillingen ved andenbehandling vedtages på et fælles møde på grundlag af et fælles udkast udarbejdet af de respektive ordførere fra de berørte udvalg eller, hvis der ikke foreligger noget fælles udkast, på grundlag af ændringsforslagene forelagt i de berørte udvalg.
Ved tredjebehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure er formændene og ordførerne for de berørte udvalg automatisk medlemmer af delegationen til Forligsudvalget.
Ved tredjebehandlingen under den almindelige lovgivningsprocedure er formændene og ordførerne for de berørte udvalg automatisk medlemmer af delegationen til Forligsudvalget.
Denne artikel kan anvendes på den procedure, der fører til en indstilling om godkendelse eller forkastelse af en international aftale i henhold til artikel 108, stk. 5, og artikel 99, stk. 1, under forudsætning af at betingelserne i nærværende artikel er opfyldt.
Ændring 53
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 56
Artikel 56
Artikel 52a
Udarbejdelse af betænkninger
Udarbejdelse af betænkninger
-1.   Ordføreren har til opgave at udarbejde udvalgets betænkning og forelægge den for Parlamentet på udvalgets vegne.
1.  Begrundelsen udfærdiges på ordførerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Begrundelsen skal dog være i overensstemmelse med det vedtagne beslutningsforslag og udvalgets ændringsforslag. I modsat fald kan udvalgets formand lade begrundelsen udgå.
1.  Begrundelsen udfærdiges på ordførerens ansvar og sættes ikke under afstemning. Begrundelsen skal dog være i overensstemmelse med det vedtagne beslutningsforslag og udvalgets ændringsforslag. I modsat fald kan udvalgets formand lade begrundelsen udgå.
2.  I betænkningen anføres resultatet af afstemningen om betænkningen som helhed. Desuden angives det i betænkningen, hvorledes hvert enkelt medlem har stemt, såfremt mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer anmoder herom under afstemningen.
2.  I betænkningen anføres resultatet af afstemningen om betænkningen som helhed, og det angives i henhold til artikel 208, stk. 3, hvorledes hvert enkelt medlem har stemt.
3.  Opnås der ikke enstemmighed i udvalget, skal betænkningen desuden indeholde mindretallets eller mindretallenes opfattelse. En sådan opfattelse kan, når den kommer til udtryk under afstemningen om teksten som helhed, efter anmodning fra ophavsmændene bekendtgøres i en erklæring på højst 200 ord, der vedføjes begrundelsen.
3.  Mindretalsholdninger kan, når de kommer til udtryk under afstemningen om teksten som helhed, efter anmodning fra ophavsmændene bekendtgøres i en erklæring på højst 200 ord, der vedføjes begrundelsen.
Udvalgets formand bilægger de tvister, som anvendelsen af disse bestemmelser måtte give anledning til.
Udvalgets formand bilægger de tvister, som anvendelsen af dette stykke måtte give anledning til.
4.  Et udvalg kan efter forslag fra sit formandskab fastsætte en frist, inden for hvilken ordføreren skal forelægge sit udkast til betænkning for udvalget. Denne frist kan forlænges eller en ny ordfører vælges.
4.  Et udvalg kan efter forslag fra sin formand fastsætte en frist, inden for hvilken ordføreren skal forelægge sit udkast til betænkning for udvalget. Denne frist kan forlænges eller en ny ordfører vælges.
5.  Når fristen er udløbet, kan udvalget pålægge sin formand at anmode om, at den sag, der var henvist til udvalget, bliver opført på dagsordenen for et af Parlamentets førstkommende møder. I så tilfælde kan forhandlingerne finde sted på grundlag af en mundtlig betænkning fra det pågældende udvalg.
5.  Når fristen er udløbet, kan udvalget pålægge sin formand at anmode om, at den sag, der var henvist til udvalget, bliver opført på dagsordenen for et af Parlamentets førstkommende møder. I så tilfælde kan forhandlingerne og afstemningerne finde sted på grundlag af en mundtlig betænkning fra det pågældende udvalg.
(Denne artikel som ændret flyttes frem foran artikel 53.)
Ændring 54
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 3 – overskrift
KAPITEL 3
KAPITEL 3
FØRSTEBEHANDLING
ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
Ændring 55
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 3 – afdeling 1 (ny)
AFDELING 1
FØRSTEBEHANDLING
Ændring 56
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 3 – underoverskrift 1
På udvalgsplan
udgår
Ændring 57
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 57
Artikel 57
udgår
Ændring af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt
1.   Underretter Kommissionen Parlamentet om, eller bliver det kompetente udvalg på anden måde klar over, at Kommissionen agter at ændre sit forslag, udsætter det kompetente udvalg sin behandling af sagen, indtil det har modtaget Kommissionens nye forslag eller dens ændringer.
2.   Ændrer Rådet forslaget til lovgivningsmæssig retsakt i væsentlig grad, finder artikel 63 anvendelse.
Ændring 58
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 58
Artikel 58
udgår
Kommissionens og Rådets holdning til ændringsforslagene
1.   Inden det kompetente udvalg går over til den endelige afstemning om et forslag til lovgivningsmæssig retsakt, anmoder det Kommissionen om at tilkendegive, hvorledes den stiller sig til alle de ændringsforslag, udvalget har vedtaget, og opfordrer Rådet til at udtale sig.
2.   Er Kommissionen ikke i stand til at tilkendegive sin holdning, eller erklærer den, at den ikke kan acceptere alle udvalgets ændringsforslag, kan udvalget udsætte den endelige afstemning.
3.   Kommissionens holdning indgår i givet fald i betænkningen.
Ændring 59
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 3 – underoverskrift 2
På plenarmødet
udgår
Ændring 60
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 59
Artikel 59
Artikel 59
Afslutning af førstebehandlingen
Afstemning i Parlamentet – førstebehandling
-1.   Parlamentet kan godkende, ændre eller forkaste udkastet til lovgivningsmæssig retsakt.
1.  Parlamentet behandler forslaget til lovgivningsmæssig retsakt på grundlag af den betænkning, det kompetente udvalg har udarbejdet, jf. artikel 49.
1.  Parlamentet stemmer først om et eventuelt forslag om omgående forkastelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt, der er indgivet skriftligt af det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer.
Vedtages det pågældende forslag om forkastelse, anmoder formanden den institution, som udkastet stammer fra, om at tage udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage.
Tager institutionen udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage, erklærer formanden proceduren for afsluttet.
Tager institutionen ikke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tilbage, meddeler formanden, at Parlamentets førstebehandling er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg.
Vedtages det pågældende forslag om forkastelse ikke, følger Parlamentet proceduren i stk. 1a-1c.
1a.   En foreløbig aftale, der forelægges af det kompetente udvalg, jf. artikel 73d, stk. 4, har forrang ved afstemningen, og der træffes afgørelse ved en enkelt afstemning, medmindre Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager i stedet at fortsætte med afstemningen om ændringsforslag i overensstemmelse med stk. 1b. I så tilfælde træffer Parlamentet også beslutning om, hvorvidt afstemningen om ændringsforslagene skal finde sted omgående. Er dette ikke tilfældet, fastsætter Parlamentet en ny frist for ændringsforslag, og afstemningen finder sted på et senere møde.
Vedtages den foreløbige aftale ved en enkelt afstemning, meddeler formanden, at Parlamentets førstebehandling er afsluttet.
Opnår den foreløbige aftale ikke et flertal af de afgivne stemmer ved en enkelt afstemning, fastsætter formanden en ny frist for ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt. Disse ændringsforslag sættes under afstemning på et senere møde, således at Parlamentet kan afslutte førstebehandlingen.
1b.   Undtagen i de tilfælde, hvor et forslag om forkastelse er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 1, eller en foreløbig aftale er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 1a, sættes ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt herefter under afstemning, herunder i givet fald enkelte dele af den foreløbige aftale, når der er indgivet anmodninger om delt eller særskilt afstemning eller konkurrerende ændringsforslag.
Inden afstemningen om ændringsforslagene kan formanden anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning og opfordre Rådet til at udtale sig.
Efter afstemningen om disse ændringsforslag stemmer Parlamentet om hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt.
Vedtages hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt, meddeler formanden, at førstebehandlingen er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med artikel 59a, 73a og 73d.
Opnår hele det eventuelt ændrede udkast til lovgivningsmæssig retsakt ikke et flertal af de afgivne stemmer, meddeler formanden, at førstebehandlingen er afsluttet, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager at henvise sagen til fornyet behandling i det kompetente udvalg.
1c.   Efter afstemningerne, jf. stk. 1-1b, og de efterfølgende afstemninger om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig beslutning vedrørende eventuelle proceduremæssige punkter, betragtes den lovgivningsmæssige beslutning som vedtaget. Om nødvendigt tilpasses den lovgivningsmæssige beslutning, jf. artikel 193, stk. 2, til resultatet af de afstemninger, der har fundet sted, jf. stk. 1-1b.
Formanden fremsender den lovgivningsmæssige beslutning og Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt, når udkastet til lovgivningsmæssig retsakt stammer derfra, til gruppen af medlemsstater, Domstolen eller Den Europæiske Centralbank.
2.   Parlamentet stemmer først om ændringsforslagene til det forslag, der danner grundlag for det kompetente udvalgs betænkning, dernæst i rækkefølge om det eventuelt ændrede forslag, om ændringsforslagene til forslaget til lovgivningsmæssig beslutning og om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning som helhed, som kun må indeholde en erklæring om, hvorvidt Parlamentet godkender, forkaster eller stiller ændringsforslag til forslaget til lovgivningsmæssig retsakt, samt eventuelle proceduremæssige punkter.
Førstebehandlingen er afsluttet, såfremt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning vedtages. Vedtager Parlamentet ikke forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, henvises forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg.
Artikel 39, 47 og 49 gælder for alle lovgivningsmæssige betænkninger. Ved forelæggelse af ikke-lovgivningsmæssige beslutninger skal udvalget følge de særlige regler herfor, jf. artikel 52 eller 201.
3.  Formanden fremsender forslaget i den af Parlamentet vedtagne affattelse sammen med den dertil hørende beslutning til Rådet og Kommissionen som Parlamentets holdning.
Ændring 61
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 59 a (ny)
Artikel 59a
Henvisning til fornyet behandling i det kompetente udvalg
Henvises en sag i overensstemmelse med artikel 59 til det kompetente udvalg til fornyet behandling eller til interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med artikel 73a og 73d, aflægger det kompetente udvalg beretning til Parlamentet mundtligt eller skriftligt inden for en frist på fire måneder, som kan forlænges af Formandskonferencen.
Efter henvisning til fornyet udvalgsbehandling skal det korresponderende udvalg, inden det træffer afgørelse om proceduren, lade et associeret udvalg, jf. artikel 54, træffe sine valg med hensyn til ændringsforslag, der henhører under dets enekompetence, særlig valget af ændringsforslag, som igen skal forelægges Parlamentet.
Intet hindrer Parlamentet i i givet fald at afholde en afsluttende forhandling efter betænkningen fra det kompetente udvalg, som har fået sagen henvist til fornyet behandling
(De sidste to stykker tilføjes som fortolkninger).
Ændring 62
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 60
Artikel 60
udgår
Forkastelse af kommissionsforslag
1.   Opnår et kommissionsforslag ikke et flertal af de afgivne stemmer, eller vedtages et forslag om dets forkastelse, som kan fremsættes af det kompetente udvalg eller mindst 40 medlemmer, anmoder formanden, inden Parlamentet stemmer om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, Kommissionen om at tage sit forslag tilbage.
2.   Tager Kommissionen sit forslag tilbage, erklærer formanden proceduren for afsluttet og underretter Rådet herom.
3.   Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet spørgsmålet til fornyet behandling i det kompetente udvalg uden at stemme om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, medmindre Parlamentet efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer går over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.
Såfremt forslaget henvises til fornyet behandling, træffer det kompetente udvalg afgørelse om den procedure, der skal følges, og melder mundtligt eller skriftligt tilbage til Parlamentet inden for en af dette fastsat frist på højst to måneder.
Efter henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. stk. 3, skal det ansvarlige udvalg, inden det træffer afgørelse om proceduren, lade et associeret udvalg, jf. artikel 54, træffe sine valg med hensyn til ændringsforslag, der henhører under dets enekompetence, særlig valget af ændringsforslag, som igen skal forelægges Parlamentet.
Den efter stk. 3, andet afsnit, fastsatte frist, finder anvendelse for afgivelse, skriftligt eller mundtligt, af det kompetente udvalgs betænkning. Fristen berører ikke Parlamentets fastsættelse af det tidspunkt, hvor det er passende at fortsætte behandlingen under den pågældende procedure.
4.   Kan det kompetente udvalg ikke overholde fristen, anmoder det om henvisning til fornyet udvalgsbehandling, jf. artikel 188, stk. 1. Om nødvendigt kan Parlamentet fastsætte en ny frist, jf. artikel 188, stk. 5. Imødekommes udvalgets anmodning ikke, stemmer Parlamentet om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.
Ændring 63
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 61
Artikel 61
udgår
Vedtagelse af ændringer til et kommissionsforslag
1.   Godkendes kommissionsforslaget som helhed med forbehold af vedtagne ændringer, udsættes afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, indtil Kommissionen har tilkendegivet, hvorledes den stiller sig til hver enkelt af Parlamentets ændringer.
Er Kommissionen ikke i stand til at tilkendegive sin holdning ved afslutningen af Parlamentets afstemning om dens forslag, underretter den Parlamentets formand eller det kompetente udvalg om, hvornår den vil være i stand hertil; forslaget opføres derefter på forslaget til dagsorden for den første efterfølgende mødeperiode.
2.   Meddeler Kommissionen, at den ikke agter at følge alle Parlamentets ændringer, fremsætter ordføreren for det kompetente udvalg eller eventuelt formanden for dette udvalg et formelt forslag for Parlamentet om, hvorvidt Parlamentet bør gå over til afstemning om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Inden ordføreren eller formanden for det kompetente udvalg stiller dette forslag, kan den pågældende anmode formanden om at afbryde behandlingen.
Vedtager Parlamentet at udsætte afstemningen, betragtes sagen som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.
I så fald udarbejder det kompetente udvalg på ny betænkning, som, mundtligt eller skriftligt, forelægges Parlamentet inden for en af dette fastsat frist på højst to måneder.
Kan det kompetente udvalg ikke overholde fristen, finder den i artikel 60, stk. 4, omhandlede fremgangsmåde anvendelse.
Kun ændringsforslag stillet af det kompetente udvalg i et forsøg på at nå et kompromis med Kommissionen kan behandles på dette tidspunkt.
Intet forhindrer Parlamentet i at beslutte at afholde, hvis det er hensigtsmæssigt, en afsluttende forhandling som følge af betænkningen fra det kompetente udvalg, til hvilket sagen er henvist til fornyet behandling.
3.   Anvendelse af stk. 2 udelukker ikke, at ethvert andet medlem kan fremsætte forslag om en sådan henvisning i medfør af artikel 188.
Ved henvisning til fornyet udvalgsbehandling i henhold til stk. 2 skal det kompetente udvalg ifølge
det mandat, det herved får, først og fremmest udarbejde betænkning inden for den fastsatte frist og eventuelt stille ændringsforslag i et forsøg på at nå et kompromis med Kommissionen, men ikke foretage en fornyet behandling af alle de bestemmelser, Parlamentet har godkendt.
På baggrund af henvisningens opsættende virkning har udvalget dog et meget vidt skøn og kan således, hvis det anser det for nødvendigt for at nå et kompromis, foreslå, at også bestemmelser, som blev godkendt på plenarmødet, tages op til fornyet overvejelse.
Eftersom kun kompromisændringsforslag fra udvalget da kan behandles, må det af hensyn til plenarforsamlingens suverænitet af den i stk. 2 omhandlede betænkning klart fremgå, hvilke tidligere godkendte bestemmelser der vil bortfalde, hvis ændringsforslagene vedtages.
Ændring 64
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 3 – overskrift 3
Opfølgningsprocedure
udgår
Ændring 65
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 62
Artikel 62
udgår
Opfølgning af Parlamentets holdninger
1.   I tidsrummet efter Parlamentets vedtagelse af dets holdning vedrørende et forslag fra Kommissionen følger det kompetente udvalgs formand og ordfører forslagets videre behandling indtil den endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at sikre, at de løfter, Rådet eller Kommissionen har givet Parlamentet med hensyn til dets holdning, bliver holdt.
2.   Det kompetente udvalg kan opfordre Kommissionen og Rådet til at drøfte sagen med udvalget.
3.   Det kompetente udvalg kan, hvis det skønnes nødvendigt, på et hvilket som helst tidspunkt under opfølgningen indgive et forslag til beslutning i henhold til denne artikel, hvori det anbefales, at Parlamentet
–  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage, eller
–  anmoder Kommissionen eller Rådet om at forelægge forslaget for Parlamentet på ny, jf. artikel 63, eller Kommissionen om at forelægge et nyt forslag, eller
–  vedtager at træffe andre forholdsregler, det skønner hensigtsmæssige.
Dette forslag opføres på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter udvalgets afgørelse.
Ændring 66
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 63
Artikel 63
Artikel 63
Fornyet forelæggelse for Parlamentet
Fornyet forelæggelse for Parlamentet
Almindelig lovgivningsprocedure
1.  Formanden anmoder efter anmodning fra det kompetente udvalg Kommissionen om fornyet forelæggelse af et forslag for Parlamentet
1.  Formanden anmoder efter anmodning fra det kompetente udvalg Kommissionen om fornyet forelæggelse af et forslag for Parlamentet, hvis
–   hvis Kommissionen, efter at Parlamentet har vedtaget sin holdning, tager sit oprindelige forslag tilbage og erstatter det med en anden tekst, medmindre dette gøres for at tage hensyn til Parlamentets holdning, eller
–  hvis Kommissionen i væsentlig grad ændrer eller agter at ændre sit oprindelige forslag, medmindre dette gøres for at tage hensyn til Parlamentets holdning, eller
–  Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit oprindelige forslag, medmindre dette gøres for at tage hensyn til Parlamentets holdning,
–  hvis den problemstilling, som forslaget vedrører, i væsentlig grad ændres som følge af tidens gang eller indtrufne omstændigheder, eller
–  den problemstilling, som forslaget vedrører, i væsentlig grad ændres som følge af tidens gang eller indtrufne omstændigheder, eller
–  hvis der er afholdt nyvalg til Parlamentet, siden det vedtog sin holdning, og hvis Formandskonferencen finder det hensigtsmæssigt.
–  der er afholdt nyvalg til Parlamentet, siden det vedtog sin holdning, og hvis Formandskonferencen finder det hensigtsmæssigt.
1a.   Påtænkes der en ændring af retsgrundlaget for et forslag, som ville resultere i, at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere finder anvendelse for det pågældende forslag, udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen synspunkter herom gennem deres respektive formænd eller deres repræsentanter, jf. punkt 25 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.
2.  Parlamentet anmoder efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet om fornyet forelæggelse for Parlamentet af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt i henhold til artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis Rådet agter at ændre retsgrundlaget for forslaget, således at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere finder anvendelse.
2.  Efter den i stk. 1a omhandlede udveksling af synspunkter anmoder formanden efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet om fornyet forelæggelse for Parlamentet af udkastet til retlig bindende retsakt, hvis Kommissionen eller Rådet agter at ændre det i Parlamentets holdning ved førstebehandling omhandlede retsgrundlag, således at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere ville finde anvendelse.
Andre procedurer
3.   Formanden opfordrer efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til fornyet høring af Parlamentet efter samme bestemmelser og på samme betingelser som omhandlet i stk. 1, og desuden hvis Rådet i væsentlig grad ændrer eller agter at ændre det forslag, som Parlamentet oprindeligt har udtalt sig om, medmindre dette gøres for at indarbejde Parlamentets ændringer.
4.   Formanden opfordrer ligeledes til fornyet forelæggelse af et forslag til retsakt efter bestemmelserne i denne artikel, hvis Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager dette.
Ændring 67
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 4 – overskrift
KAPITEL 4
AFDELING 2
ANDENBEHANDLING
ANDENBEHANDLING
Ændring 68
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 4 – overskrift 1
På udvalgsplan
udgår
Ændring 69
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 64
Artikel 64
Artikel 64
Modtagelse af Rådets holdning
Modtagelse af Rådets holdning
1.  Rådets holdning, jf. artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er officielt modtaget, når dette meddeles af Parlamentets formand på plenarmødet. Formanden giver denne meddelelse efter at have modtaget dokumenterne med selve Rådets holdning, samtlige erklæringer, som er afgivet til protokollen i forbindelse med Rådets vedtagelse af holdningen, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning, behørigt oversat til Den Europæiske Unions officielle sprog. Formandens meddelelse finder sted under den mødeperiode, der følger efter modtagelsen af disse dokumenter.
1.  Rådets holdning, jf. artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er officielt modtaget, når dette meddeles af Parlamentets formand på plenarmødet. Formanden giver denne meddelelse efter at have modtaget dokumenterne med selve Rådets holdning, samtlige erklæringer, som er afgivet til protokollen i forbindelse med Rådets vedtagelse af holdningen, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning, behørigt oversat til Den Europæiske Unions officielle sprog. Formandens meddelelse finder sted under den mødeperiode, der følger efter modtagelsen af disse dokumenter.
Inden meddelelsen kontrollerer formanden i samråd med formanden og/eller ordføreren for det kompetente udvalg, at den modtagne tekst rent faktisk har karakter af Rådets førstebehandlingsholdning, og at de i artikel 63 omhandlede omstændigheder ikke foreligger. I modsat fald forsøger formanden i forståelse med det kompetente udvalg og om muligt også med Rådet at finde en passende løsning.
Inden meddelelsen kontrollerer formanden i samråd med formanden og/eller ordføreren for det kompetente udvalg, at den modtagne tekst rent faktisk har karakter af Rådets førstebehandlingsholdning, og at de i artikel 63 omhandlede omstændigheder ikke foreligger. I modsat fald forsøger formanden i forståelse med det kompetente udvalg og om muligt også med Rådet at finde en passende løsning.
1a.   På dagen, hvor der gives meddelelse om modtagelsen af Rådets holdning på plenarmødet, anses denne automatisk for at være fremsendt til det udvalg, der var korresponderende udvalg under førstebehandlingen.
2.  En oversigt over de modtagne holdninger offentliggøres i protokollen fra møderne sammen med navnet på det kompetente udvalg.
2.  En oversigt over de modtagne holdninger offentliggøres i protokollen fra møderne sammen med navnet på det kompetente udvalg.
Ændring 70
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 65
Artikel 65
Artikel 65
Forlængelse af frister
Forlængelse af frister
1.  Efter anmodning fra formanden for det kompetente udvalg i forbindelse med tidsfrister for andenbehandlingen eller efter anmodning fra Parlamentets delegation til Forligsudvalget i forbindelse med tidsfrister for forliget forlænger formanden de pågældende frister i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
1.  Efter anmodning fra formanden for det kompetente udvalg forlænger formanden tidsfristerne for andenbehandlingen i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
2.  Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uanset om forlængelsen sker på Parlamentets eller Rådets initiativ.
2.  Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uanset om forlængelsen sker på Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 71
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 66
Artikel 66
Artikel 66
Henvisning til og behandling i det korresponderende udvalg
Behandling i det korresponderende udvalg
1.   På dagen for Parlamentets modtagelse af Rådets holdning, jf. artikel 64, stk. 1, anses den automatisk for at være fremsendt til de udvalg, der var henholdsvis korresponderende og rådgivende udvalg under førstebehandlingen.
2.  Rådets holdning opføres som første punkt på dagsordenen for det korresponderende udvalgs første møde efter datoen for modtagelsen. Rådet kan opfordres til at forelægge sin holdning.
2.  Rådets holdning opføres som et prioriteret punkt på dagsordenen for det korresponderende udvalgs første møde efter datoen for modtagelsen. Rådet kan opfordres til at forelægge sin holdning.
3.  Medmindre andet fastsættes, er ordføreren under andenbehandlingen den samme som under førstebehandlingen.
3.  Medmindre andet fastsættes, er ordføreren under andenbehandlingen den samme som under førstebehandlingen.
4.  Bestemmelserne i artikel 69, stk. 2, 3 og 5, vedrørende andenbehandlingen på plenarmødet finder anvendelse på drøftelserne i det korresponderende udvalg; kun ordinære medlemmer eller faste stedfortrædere kan stille forslag om forkastelse eller ændringsforslag. Udvalget træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.
4.  Bestemmelserne i artikel 69, stk. 2 og 3, om, hvorvidt ændringsforslag til Rådets holdning kan behandles, finder anvendelse på drøftelserne i det korresponderende udvalg; kun ordinære medlemmer eller faste stedfortrædere kan stille forslag om forkastelse eller ændringsforslag. Udvalget træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.
5.   Inden afstemningen kan det korresponderende udvalg anmode formanden og ordføreren om at drøfte ændringsforslag, der er stillet i udvalget, med formanden for Rådet eller dennes repræsentant i nærværelse af det ansvarlige kommissionsmedlem. Efter en sådan drøftelse kan ordføreren stille kompromisændringsforslag.
6.  Det korresponderende udvalg forelægger en indstilling ved andenbehandling om godkendelse, ændring eller forkastelse af Rådets holdning. Indstillingen skal indeholde en kort begrundelse for forslaget til afgørelse.
6.  Det korresponderende udvalg forelægger en indstilling ved andenbehandling om godkendelse, ændring eller forkastelse af Rådets holdning. Indstillingen skal indeholde en kort begrundelse for forslaget til afgørelse.
6a.   Under andenbehandlingen finder artikel 49, 50, 53 og 188 ikke anvendelse.
Ændring 72
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 4 – underoverskrift 2
På plenarmødet
udgår
Ændring 73
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 67
Artikel 67
Artikel 67
Afslutning af andenbehandlingen
Forelæggelse for Parlamentet
1.   Rådets holdning og det kompetente udvalgs indstilling ved andenbehandling - hvis den foreligger - opføres automatisk på forslaget til dagsorden for den sidste mødeperiode, hvor onsdagen går forud for dagen for udløbet af tidsfristen på tre måneder, eller, hvis denne er blevet forlænget i henhold til artikel 65, på fire måneder, medmindre spørgsmålet er blevet færdigbehandlet under en tidligere mødeperiode.
Rådets holdning og det kompetente udvalgs indstilling ved andenbehandling hvis den foreligger opføres automatisk på forslaget til dagsorden for den sidste mødeperiode, hvor onsdagen går forud for dagen for udløbet af tidsfristen på tre måneder, eller, hvis denne er blevet forlænget i henhold til artikel 65, på fire måneder, medmindre spørgsmålet er blevet færdigbehandlet under en tidligere mødeperiode.
Da en indstilling ved andenbehandling kan sammenlignes med en begrundelse, hvormed det pågældende udvalg gør rede for sin stilling til Rådets holdning, stemmes der ikke herom.
2.   Andenbehandlingen afsluttes ved, at Parlamentet inden for de frister og under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, godkender, forkaster eller ændrer Rådets holdning.
Ændring 74
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 67 a (ny)
Artikel 67a
Afstemning i Parlamentet – andenbehandling
1.   Parlamentet stemmer først om et eventuelt forslag om omgående forkastelse af Rådets holdning, der er indgivet skriftligt af det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer. Et sådant forslag er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.
Vedtages det pågældende forslag om forkastelse, hvorved Rådets holdning forkastes, meddeler formanden på plenarmødet, at lovgivningsproceduren er afsluttet.
Vedtages det pågældende forslag om forkastelse ikke, følger Parlamentet proceduren i stk. 2-5.
2.   En foreløbig aftale, der forelægges af det kompetente udvalg, jf. artikel 73d, stk. 4, har forrang ved afstemningen, og der træffes afgørelse ved en enkelt afstemning, medmindre Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager omgående at fortsætte med afstemningen om ændringsforslag i overensstemmelse med stk. 3.
Vedtages den foreløbige aftale ved en enkelt afstemning med stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer, meddeler formanden, at Parlamentets andenbehandling er afsluttet.
Vedtages den foreløbige aftale ved en enkelt afstemning ikke med stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer, følger Parlamentet proceduren i stk. 3-5.
3.   Undtagen i de tilfælde, hvor et forslag om forkastelse er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 1, eller en foreløbig aftale er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 2, sættes eventuelle ændringsforslag til Rådets holdning, herunder de ændringsforslag fra den foreløbige aftale, der er indgivet af det kompetente udvalg, jf. artikel 73d, stk. 4, under afstemning. Et ændringsforslag til Rådets holdning er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.
Inden afstemningen om ændringsforslagene kan formanden anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning og opfordre Rådet til at udtale sig.
4.   Selv om Parlamentet har stemt imod det oprindelige forslag om forkastelse af Rådets holdning, jf. stk. 1, kan det efter forslag fra formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer behandle et nyt forslag om forkastelse efter at have stemt om ændringsforslagene, jf. stk. 2 eller 3. Et sådant forslag er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.
Forkastes Rådets holdning, meddeler formanden på plenarmødet, at lovgivningsproceduren er afsluttet.
5.   Efter afviklingen af afstemningerne i henhold til stk. 1-4 og de efterfølgende afstemninger om ændringsforslag til udkastet til lovgivningsmæssig beslutning vedrørende eventuelle proceduremæssige punkter, meddeler formanden, at Parlamentets andenbehandling er afsluttet, og den lovgivningsmæssige beslutning betragtes som vedtaget. Om nødvendigt tilpasses den lovgivningsmæssige beslutning, jf. artikel 193, stk. 2, til resultatet af de afstemninger, der har fundet sted, jf. stk. 1-4, eller til anvendelsen af artikel 76.
Formanden fremsender den lovgivningsmæssige beslutning og Parlamentets eventuelle holdning til Rådet og Kommissionen.
Er der ikke stillet forslag om at forkaste eller ændre Rådets holdning, betragtes den som godkendt af Parlamentet.
Ændring 75
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68
Artikel 68
udgår
Forkastelse af Rådets holdning
1.   Det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan inden for en af formanden fastsat frist skriftligt fremsætte forslag om forkastelse af Rådets holdning. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer. Der stemmes om forslag om forkastelse af Rådets holdning, før der stemmes om eventuelle ændringsforslag hertil.
2.   Selv om Parlamentet har stemt imod et sådant forslag om forkastelse af Rådets holdning, kan det efter at have stemt om ændringsforslagene og efter at have hørt en redegørelse fra Kommissionen, jf. artikel 69, stk. 5, efter forslag fra ordføreren behandle et nyt forslag om forkastelse.
3.   Forkastes Rådets holdning, meddeler formanden på plenarmødet, at lovgivningsproceduren er afsluttet.
Ændring 76
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 69
Artikel 69
Artikel 69
Ændringsforslag til Rådets holdning
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag til Rådets holdning
1.  Det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille ændringsforslag til Rådets holdning med henblik på behandling på plenarmødet.
1.  Det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille ændringsforslag til Rådets holdning med henblik på behandling på plenarmødet.
2.  Et ændringsforslag til Rådets holdning kan kun behandles, såfremt det opfylder betingelserne i artikel 169 og 170 og har til formål
2.  Et ændringsforslag til Rådets holdning kan kun behandles, såfremt det opfylder betingelserne i artikel 169 og 170 og har til formål
a)  helt eller delvis at genetablere den holdning, Parlamentet vedtog under førstebehandlingen
a)  helt eller delvis at genetablere den holdning, Parlamentet vedtog under førstebehandlingen
b)  at nå til et kompromis mellem Rådet og Parlamentet
b)  at nå til et kompromis mellem Rådet og Parlamentet
c)  at ændre en tekstdel i Rådets holdning, som ikke indgik i det forslag, der forelå ved førstebehandlingen, eller som indgik heri med et andet indhold, og som ikke i væsentlig grad ændrer forslaget, jf. artikel 63, eller
c)  at ændre en tekstdel i Rådets holdning, som ikke indgik i det forslag, der forelå ved førstebehandlingen, eller som indgik heri med et andet indhold, eller
d)  at tage hensyn til et forhold eller en ny juridisk situation, der er opstået siden førstebehandlingen.
d)  at tage hensyn til et forhold eller en ny juridisk situation, der er opstået siden vedtagelsen af Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.
Der kan ikke gøres indsigelse mod formandens afgørelse om, hvorvidt et ændringsforslag kan behandles.
Der kan ikke gøres indsigelse mod formandens afgørelse om, hvorvidt et ændringsforslag kan behandles.
3.  Formanden kan bestemme, at de i stk. 2 fastsatte betingelser for, at ændringsforslag kan behandles, ikke finder anvendelse, hvis der er blevet afholdt nyvalg til Parlamentet siden førstebehandlingen, uden at artikel 63 dog har fundet anvendelse.
3.  Formanden kan bestemme, at de i stk. 2 fastsatte betingelser for, at ændringsforslag kan behandles, ikke finder anvendelse, hvis der er blevet afholdt nyvalg til Parlamentet siden førstebehandlingen, uden at artikel 63 dog har fundet anvendelse.
4.   Et ændringsforslag er kun vedtaget, hvis det har opnået stemmer fra et flertal blandt Parlamentets medlemmer.
5.   Inden afstemningen om ændringsforslagene kan formanden anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning og opfordre Rådet til at udtale sig.
Ændring 77
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 5 – overskrift
KAPITEL 5
AFDELING 4
TREDJEBEHANDLING
FORLIGSPROCEDURE OG TREDJEBEHANDLING
Ændring 78
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 5 – underoverskrift 1
Forlig
udgår
Ændring 79
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 69 b (ny)
Artikel 69b
Forlængelse af frister
1.   Efter anmodning fra Parlamentets Delegation til Forligsudvalget forlænger formanden fristerne for tredjebehandlingen i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
2.   Formanden underretter Parlamentet om enhver forlængelse af fristerne i medfør af artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde uanset om forlængelsen sker på Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 80
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 71
Artikel 71
Artikel 71
Delegationen til Forligsudvalget
Delegationen til Forligsudvalget
1.  Parlamentets delegation til Forligsudvalget har samme antal medlemmer som Rådets delegation.
1.  Parlamentets delegation til Forligsudvalget har samme antal medlemmer som Rådets delegation.
2.  Delegationens politiske sammensætning svarer til Parlamentets gruppesammensætning. Formandskonferencen fastsætter det nøjagtige antal medlemmer fra hver enkelt politisk gruppe.
2.  Delegationens politiske sammensætning svarer til Parlamentets gruppesammensætning. Formandskonferencen fastsætter det nøjagtige antal medlemmer fra hver enkelt politisk gruppe.
3.  Med undtagelse af de tre medlemmer, der udpeges som faste medlemmer af de skiftende delegationer for en periode på tolv måneder, vælges delegationens medlemmer af de politiske grupper fra gang til gang, fortrinsvis blandt medlemmerne af de berørte udvalg. De tre faste medlemmer udpeges af de politiske grupper blandt næstformændene og skal repræsentere mindst to forskellige politiske grupper. Det korresponderende udvalgs formand og ordfører er altid medlemmer af delegationen.
3.  Med undtagelse af de tre medlemmer, der udpeges som faste medlemmer af de skiftende delegationer for en periode på tolv måneder, vælges delegationens medlemmer af de politiske grupper fra gang til gang, fortrinsvis blandt medlemmerne af det korresponderende udvalg. De tre faste medlemmer udpeges af de politiske grupper blandt næstformændene og skal repræsentere mindst to forskellige politiske grupper. Det korresponderende udvalgs formand og ordfører ved andenbehandlingen samt ordføreren for et eventuelt associeret udvalg er altid medlemmer af delegationen.
4.  De politiske grupper, der er repræsenteret i delegationen, udpeger stedfortrædere.
4.  De politiske grupper, der er repræsenteret i delegationen, udpeger stedfortrædere.
5.  De politiske grupper og løsgængere, der ikke er repræsenteret i delegationen, kan hver sende en repræsentant til delegationens interne forberedende møder.
5.  De politiske grupper, der ikke er repræsenteret i delegationen, kan hver sende en repræsentant til delegationens interne forberedende møder. Omfatter delegationen ingen løsgængere, kan en løsgænger deltage i delegationens forberedende møder.
6.  Delegationen ledes af Parlamentets formand eller et af de tre faste medlemmer.
6.  Delegationen ledes af Parlamentets formand eller et af de tre faste medlemmer.
7.  Delegationen træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer. Dens møder er ikke offentlige.
7.  Delegationen træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer. Dens møder er ikke offentlige.
Formandskonferencen fastsætter yderligere proceduremæssige retningslinjer for arbejdet i forligsudvalgsdelegationen.
Formandskonferencen fastsætter yderligere proceduremæssige retningslinjer for arbejdet i forligsudvalgsdelegationen.
8.  Delegationen meddeler Parlamentet resultaterne af forligsforhandlingerne.
8.  Delegationen meddeler Parlamentet resultaterne af forligsforhandlingerne.
Ændring 81
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 5 – underoverskrift 2
På plenarmødet
udgår
Ændring 82
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 72
Artikel 72
Artikel 72
Fælles udkast
Fælles udkast
1.  Når Forligsudvalget til enighed om et fælles udkast, opføres spørgsmålet på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden udløbet af fristen på seks uger eller, hvis fristen er blevet forlænget, på otte uger fra datoen for Forligsudvalgets godkendelse af det fælles udkast.
1.  Når Forligsudvalget til enighed om et fælles udkast, opføres spørgsmålet på dagsordenen for et plenarmøde, der afholdes inden udløbet af fristen på seks uger eller, hvis fristen er blevet forlænget, på otte uger fra datoen for Forligsudvalgets godkendelse af det fælles udkast.
2.  Delegationsformanden eller et andet udpeget medlem af Parlamentets delegation til Forligsudvalget afgiver en redegørelse for det fælles udkast, som ledsages af en betænkning.
2.  Delegationsformanden eller et andet udpeget medlem af Parlamentets delegation til Forligsudvalget afgiver en redegørelse for det fælles udkast, som ledsages af en betænkning.
3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til det fælles udkast.
3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til det fælles udkast.
4.  Der stemmes om det fælles udkast som helhed ved én enkelt afstemning. Til godkendelse kræves et flertal af de afgivne stemmer.
4.  Der stemmes om det fælles udkast som helhed ved én enkelt afstemning. Til godkendelse kræves et flertal af de afgivne stemmer.
5.  Når Forligsudvalget ikke til enighed om et fælles udkast, afgiver formanden for Parlamentets delegation til Forligsudvalget eller et andet udpeget medlem heraf en redegørelse. Redegørelsen efterfølges af en forhandling.
5.  Når Forligsudvalget ikke til enighed om et fælles udkast, afgiver formanden for Parlamentets delegation til Forligsudvalget eller et andet udpeget medlem heraf en redegørelse. Redegørelsen efterfølges af en forhandling.
5a.   Under forligsproceduren mellem Parlamentet og Rådet efter andenbehandlingen foretages der ikke henvisning til udvalg.
5b.   Under tredjebehandlingen finder artikel 49, 50 og 53 ikke anvendelse.
Ændring 83
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 6 – overskrift
KAPITEL 6
AFDELING 5
AFSLUTNING AF LOVGIVNINGSPROCEDUREN
PROCEDURENS AFSLUTNING
Ændring 84
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 3 – afdeling 3 (ny)
AFDELING 3
INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER SOM LED I DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE
(Afdeling 3 indsættes inden afdeling 4 om forligsprocedure og tredjebehandling og omfatter artikel 73, som ændret, og artikel 73a til 73d).
Ændring 85
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 73
Artikel 73
Artikel 73
Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer
Generelle bestemmelser
1.   Ved forhandlinger med de øvrige institutioner med henblik på indgåelsen af en aftale under en lovgivningsprocedure iagttages den af Formandskonferencen fastsatte adfærdskodeks10.
Forhandlinger med de øvrige institutioner med henblik på indgåelsen af en aftale under en lovgivningsprocedure kan ikke indledes, før der er truffet afgørelse herom i overensstemmelse med artikel 73a til 73c, eller efter at Parlamentet har foretaget en henvisning til interinstitutionelle forhandlinger. Ved sådanne forhandlinger iagttages den af Formandskonferencen fastsatte adfærdskodeks10.
2.   Sådanne forhandlinger indledes ikke, før det kompetente udvalg, fra sag til sag for hver enkelt relevant lovgivningsprocedures vedkommende og med et flertal blandt sine medlemmer, har truffet en afgørelse om indledning af forhandlinger. Denne afgørelse fastlægger forhandlingsteamets mandat og sammensætning. Sådanne afgørelser meddeles formanden, der regelmæssigt holder Formandskonferencen underrettet.
Mandatet består af en betænkning, der er vedtaget i udvalget og indgivet til senere behandling af Parlamentet. Anser det kompetente udvalg det undtagelsesvis for behørigt begrundet at indlede forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget, kan mandatet bestå af en række ændringsforslag eller et sæt klart definerede målsætninger, prioriteringer eller retningslinjer.
3.   Forhandlingsteamet ledes af ordføreren under forsæde af formanden for det kompetente udvalg eller af en af formanden udpeget næstformand. Forhandlingsteamet omfatter som et minimum skyggeordførerne fra hver af de politiske grupper.
4.   Ethvert dokument, der skal drøftes på et møde med Rådet og Kommissionen ("trilog"), udformes som et dokument, der viser de berørte institutioners respektive holdninger og eventuelle kompromisforslag, og omdeles til hele forhandlingsteamet mindst 48 timer, eller i særligt hastende tilfælde 24 timer, forud for den pågældende trilog.
Efter hver trilog aflægger forhandlingsteamet rapport herom på det efterfølgende møde i det kompetente udvalg. Dokumenter, der afspejler resultatet af den sidste trilog, gøres tilgængelige for udvalget.
Viser det sig umuligt at indkalde til møde i udvalget i tide, aflægger forhandlingsteamet alt efter omstændighederne rapport til formanden, skyggeordførerne og udvalgskoordinatorerne.
Det kompetente udvalg kan opdatere mandatet på baggrund af udviklingen i forhandlingerne.
5.   Fører forhandlingerne til et kompromis, underrettes det kompetente udvalg hurtigst muligt. Den tekst, der er opnået enighed om, forelægges det kompetente udvalg til behandling. Godkendes teksten ved en afstemning i udvalget, indgives den til behandling af Parlamentet i en passende form, herunder kompromisændringsforslag. Teksten kan forelægges som en konsolideret tekst under forudsætning af, at ændringerne til det pågældende forslag til lovgivningsmæssig retsakt fremgår tydeligt.
6.   Omfatter proceduren associerede udvalg eller fælles udvalgsmøder, finder artikel 54 og 55 anvendelse på afgørelsen om at indlede forhandlinger og gennemførelsen af disse forhandlinger.
I tilfælde af uenighed mellem de involverede udvalg fastsættes de nærmere retningslinjer for indledningen og gennemførelsen af sådanne forhandlinger af formanden for Udvalgsformandskonferencen i overensstemmelse med de i nævnte artikler fastsatte principper.
__________________
__________________
10 Se bilag XX.
10 Adfærdskodeks for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure.
Ændring 86
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 73 a (ny)
Artikel 73a
Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling
1.   Har et udvalg vedtaget en lovgivningsmæssig betænkning, jf. artikel 49, kan det med et flertal af sine medlemmer vedtage at indlede forhandlinger på grundlag af denne betænkning.
2.   Der gives meddelelse om afgørelser om at indlede forhandlinger ved åbningen af den mødeperiode, der følger efter deres vedtagelse i udvalget. Inden afslutningen af den dag, der følger efter meddelelsen i Parlamentet, kan politiske grupper eller enkelte medlemmer, der tilsammen udgør mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning. Parlamentet stemmer om sådanne anmodninger under samme mødeperiode.
Hvis der ikke er modtaget en sådan anmodning ved udløbet af den i første afsnit fastsatte frist, meddeler formanden dette på plenarmødet. Hvis der er fremsat en anmodning, kan formanden umiddelbart inden afstemningen give ordet til én taler for og én taler imod. Hver taler kan få ordet i højst to minutter.
3.   Hvis Parlamentet forkaster udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger, bliver udkastet til lovgivningsmæssig retsakt og det kompetente udvalgs betænkning opført på dagsordenen for den følgende mødeperiode, og formanden fastsætter en frist for ændringsforslag. Artikel 59, stk. 1b, finder anvendelse.
4.   Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den i stk. 2, første afsnit, fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger. Hvis der er fremsat en sådan anmodning, kan der indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt, efter at udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger er blevet vedtaget i Parlamentet.
Ændring 87
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 73 b (ny)
Artikel 73b
Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling
Har Parlamentet vedtaget sin holdning ved førstebehandling, udgør denne mandatet til eventuelle forhandlinger med andre institutioner. Det kompetente udvalg kan vedtage, med et flertal blandt sine medlemmer, at indlede forhandlinger på ethvert tidspunkt derefter. Der gives meddelelse om sådanne afgørelser på plenarmødet i løbet af den mødeperiode, der følger efter afstemningen i udvalget, og der medtages en henvisning hertil i protokollen.
Ændring 88
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 73 c (ny)
Artikel 73c
Forhandlinger forud for Parlamentets andenbehandling
Er Rådets førstebehandlingsholdning blevet henvist til det kompetente udvalg, udgør Parlamentets holdning ved førstebehandling mandatet for eventuelle forhandlinger med andre institutioner, jf. dog artikel 69. Det kompetente udvalg kan beslutte at indlede forhandlinger på ethvert tidspunkt derefter.
Indeholder Rådets holdning elementer, der ikke er omfattet af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt eller af Parlamentets holdning ved førstebehandling, kan udvalget vedtage retningslinjer for forhandlingsteamet, herunder i form af ændringer til Rådets holdning.
Ændring 305
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 73 d (ny)
Artikel 73d
Forhandlingsprocessen
1.  Parlamentets forhandlingsteam ledes af ordføreren under forsæde af formanden for det kompetente udvalg eller af en af formanden udpeget næstformand. Forhandlingsteamet omfatter som et minimum skyggeordførerne fra hver af de politiske grupper, der ønsker at deltage.
2.  Ethvert dokument, der skal drøftes på et møde med Rådet og Kommissionen ("trilog"), omdeles til forhandlingsteamet mindst 48 timer, eller i særligt hastende tilfælde mindst 24 timer, forud for den pågældende trilog.
3.  Efter hver trilog aflægger formanden for forhandlingsteamet og ordføreren på vegne af forhandlingsteamet rapport herom på det efterfølgende møde i det kompetente udvalg.
Viser det sig umuligt at indkalde til møde i udvalget i tide, aflægger formanden for forhandlingsteamet og ordføreren på vegne af forhandlingsteamet rapport på et møde blandt udvalgskoordinatorerne.
4.  Fører forhandlingerne til en foreløbig aftale, underrettes det kompetente udvalg hurtigst muligt. Dokumenter, der afspejler resultatet af den afsluttende trilog, gøres tilgængelige for udvalget og offentliggøres. Den foreløbige aftale forelægges for det kompetente udvalg, der træffer afgørelse ved en enkelt afstemning med et flertal af de afgivne stemmer. Godkendes teksten, indgives den til behandling af Parlamentet i en form, der klart angiver ændringerne til udkastet til lovgivningsmæssig retsakt.
5.  I tilfælde af uenighed mellem de i henhold til artikel 54 og 55 involverede udvalg fastsættes de nærmere regler for indledningen og gennemførelsen af sådanne forhandlinger af formanden for Udvalgsformandskonferencen i overensstemmelse med de i nævnte artikler fastsatte principper.
Ændring 90
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74
Artikel 74
udgår
Godkendelse af en afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget
1.   Enhver afgørelse truffet af et udvalg om at indlede forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget oversættes til alle officielle sprog, omdeles til alle medlemmer af Parlamentet og forelægges Formandskonferencen.
Efter anmodning fra en politisk gruppe kan Formandskonferencen med henblik på behandling med forhandling og afstemning beslutte at optage punktet på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter omdelingen, og formanden fastsætter i så fald en frist for indgivelse af ændringsforslag.
Har Formandskonferencen ikke truffet afgørelse om at optage punktet på forslaget til dagsorden for den pågældende mødeperiode, meddeles afgørelsen om at indlede forhandlinger af formanden ved åbningen af mødeperioden.
2.   Punktet optages på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter meddelelsen, med henblik på behandling med forhandling og afstemning, og formanden fastsætter en frist for indgivelse af ændringsforslag, såfremt en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmoder herom inden for 48 timer efter meddelelsen.
I modsat fald betragtes afgørelsen om at indlede forhandlingerne som godkendt.
Ændring 91
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75
Artikel 75
Artikel 63a
Aftale ved førstebehandlingen
Aftale ved førstebehandlingen
Underretter Rådet i overensstemmelse med artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Parlamentet om, at det har godkendt Parlamentets holdning, meddeler formanden, efter færdiggørelsen i overensstemmelse med artikel 193, på plenarmødet, at forslaget er vedtaget med en ordlyd svarende til Parlamentets holdning.
Underretter Rådet i overensstemmelse med artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde Parlamentet om, at det har godkendt Parlamentets holdning, meddeler formanden, efter færdiggørelsen i overensstemmelse med artikel 193, på plenarmødet, at den lovgivningsmæssige retsakt er vedtaget med en ordlyd svarende til Parlamentets holdning.
(Denne artikel flyttes til slutningen af afdeling 1 om førstebehandling ovenfor)
Ændring 92
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 76
Artikel 76
Artikel 69a
Aftale ved andenbehandlingen
Aftale ved andenbehandlingen
Vedtages der ikke i medfør af artikel 68 og 69 noget forslag om at forkaste Rådets holdning eller noget ændringsforslag til denne holdning inden for de fastsatte frister for indgivelse af og afstemning om ændringsforslag eller forslag om forkastelse, meddeler formanden på plenarmødet, at forslaget til retsakt er endeligt vedtaget. Formanden undertegner sammen med Rådets formand forslaget og foranlediger, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 78.
Fremsættes der ikke i medfør af artikel 67a og 69 noget forslag om at forkaste Rådets holdning eller noget ændringsforslag til denne holdning inden for de fastsatte frister for indgivelse af og afstemning om ændringsforslag eller forslag om forkastelse, meddeler formanden på plenarmødet, at forslaget til retsakt er endeligt vedtaget.
(Denne artikel flyttes til slutningen af afdeling 2 om andenbehandling)
Ændring 93
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 77
Artikel 77
udgår
Krav til affattelsen af retsakter
1.   I hovedet til retsakter, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab efter den almindelige lovgivningsprocedure, anføres betegnelsen på den pågældende retsakt, løbenummeret, datoen for vedtagelsen samt en angivelse af emnet.
2.   Retsakter, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, indeholder følgende:
a)  formlen: "Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har"
b)  en angivelse af de bestemmelser, i henhold til hvilke retsakten er vedtaget; angivelsen indledes med ordene "under henvisning til"
c)  en henvisning til de forslag, der er forelagt, de udtalelser, der er indhentet, og de høringer, der er foretaget
d)  begrundelsen for retsakten, der indledes med formlen "ud fra følgende betragtning(er)"
e)  ordene "vedtaget denne forordning" eller "vedtaget dette direktiv" eller "vedtaget denne afgørelse" eller tilsvarende efterfulgt af retsaktens dispositive del.
3.   Retsakter opdeles i artikler, der kan være grupperet i kapitler og afdelinger.
4.   I den sidste artikel i en retsakt fastsættes datoen for ikrafttrædelsen, når denne indtræder før eller efter den tyvende dag efter offentliggørelsen.
5.   Den sidste artikel i en retsakt efterfølges af:
–  den påkrævede formel om retsaktens anvendelse i henhold til de relevante traktatbestemmelser
–  formlen "udfærdiget i..." efterfulgt af datoen for vedtagelsen af retsakten
–  formlen "På Europa-Parlamentets vegne - Formand" og "På Rådets vegne - Formand" efterfulgt af henholdsvis navnet på Parlamentets formand og Rådets formand på tidspunktet for vedtagelsen af retsakten.
Ændring 94
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 78
Artikel 78
Artikel 78
Undertegnelse af vedtagne retsakter
Undertegnelse og offentliggørelse af vedtagne retsakter
Retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, undertegnes af formanden og generalsekretæren, efter at den vedtagne tekst har fået sin endelige udformning i henhold til artikel 193, og efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Parlamentets og Rådets generalsekretærer.
Retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, undertegnes af formanden og generalsekretæren, efter at den vedtagne tekst har fået sin endelige udformning i henhold til artikel 193 og Bilag XVIa, og efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt.
Parlamentets og Rådets generalsekretærer sørger derefter for, at retsakten offentliggøres i Den Europæiske Unions tidende.
Ændring 95
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 4 (nyt)
KAPITEL 4
SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HØRINGSPROCEDUREN
(Indføjes efter artikel 78)
Ændring 96
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 78 a (ny)
Artikel 78a
Ændret forslag til bindende retsakter
Hvis Kommissionen agter at erstatte eller ændre sit forslag til bindende retsakt, udsætter det kompetente udvalg sin behandling af sagen, indtil det har modtaget Kommissionens nye forslag eller dens ændringer.
Ændring 97
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 78 b (ny)
Artikel 78b
Kommissionens holdning til ændringsforslagene
Inden det kompetente udvalg går over til den endelige afstemning om et forslag til bindende retsakt, kan det anmode Kommissionen om at tilkendegive sin holdning til alle de ændringsforslag, som udvalget har vedtaget.
Denne holdning indgår i givet fald i betænkningen.
Ændring 98
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 78 c (ny)
Artikel 78c
Afstemning i Parlamentet
Artikel 59, stk. -1, 1, 1b og 1c finder tilsvarende anvendelse.
Ændring 99
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 78 d (ny)
Artikel 78d
Opfølgning af Parlamentets holdning
1.   I tidsrummet efter Parlamentets vedtagelse af dets holdning vedrørende et forslag til bindende retsakt følger det kompetente udvalgs formand og ordfører den videre behandling af dette forslag til retsakt indtil den endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at sikre, at de løfter, Rådet eller Kommissionen har givet Parlamentet med hensyn til dets holdning, bliver holdt. De aflægger regelmæssigt beretning til udvalget.
2.   Det kompetente udvalg kan opfordre Kommissionen og Rådet til at drøfte sagen med udvalget.
3.   Det kompetente udvalg kan, hvis det anser dette for at være nødvendigt, på et hvilket som helst tidspunkt under opfølgningen indgive et forslag til beslutning, hvori det anbefales, at Parlamentet:
–   opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage
–   anmoder Kommissionen eller Rådet om at forelægge forslaget for Parlamentet på ny, jf. artikel 78e, eller Kommissionen om at forelægge et nyt forslag, eller
–   vedtager at træffe eventuelle andre foranstaltninger, som det finder hensigtsmæssige.
Dette forslag opføres på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter vedtagelsen af forslaget i udvalget.
Ændring 100
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 78 e (ny)
Artikel 78e
Fornyet forelæggelse for Parlamentet
1.   Formanden opfordrer efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til fornyet høring af Parlamentet efter samme bestemmelser og på samme betingelser som omhandlet i artikel 63, stk. 1, og desuden hvis Rådet i væsentlig grad ændrer eller agter at ændre det forslag til bindende retsakt, som Parlamentet oprindeligt har fastlagt sin holdning om, medmindre dette gøres for at indarbejde Parlamentets ændringer.
2.   Formanden opfordrer ligeledes til fornyet forelæggelse af et forslag til bindende retsakt efter bestemmelserne i denne artikel, hvis Parlamentet efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtager dette.
Ændring 101
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 7 – nummerering
KAPITEL 7
KAPITEL 5
KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER
KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER
Ændring 102
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 81
Artikel 81
Artikel 81
Tiltrædelsestraktater
Tiltrædelsestraktater
1.  Enhver ansøgning fra en europæisk stat om at blive medlem af Den Europæiske Union henvises til behandling i det kompetente udvalg.
1.  Enhver ansøgning fra en europæisk stat om at blive medlem af Den Europæiske Union henvises i overensstemmelse med artikel 49 i Traktaten om Den Europæiske Union til behandling i det kompetente udvalg.
2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Kommissionen og Rådet om at deltage i en debat, inden forhandlingerne med ansøgerstaten indledes.
2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Kommissionen og Rådet om at deltage i en debat, inden forhandlingerne med ansøgerstaten indledes.
3.  Under forhandlingerne giver Kommissionen og Rådet løbende - om nødvendigt fortroligt - det kompetente udvalg en udtømmende orientering om forhandlingernes forløb.
3.  Det kompetente udvalg anmoder Kommissionen og Rådet om løbende om nødvendigt fortroligt – at give det en udtømmende orientering om forhandlingernes forløb.
4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af en traktat om et ansøgerlands tiltrædelse af Den Europæiske Union.
4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af en traktat om et ansøgerlands tiltrædelse af Den Europæiske Union.
5.  Når forhandlingerne er afsluttet, men inden aftalens undertegnelse, forelægges traktatudkastet Parlamentet til godkendelse i overensstemmelse med artikel 99.
5.  Når forhandlingerne er afsluttet, men inden aftalens undertegnelse, forelægges traktatudkastet Parlamentet til godkendelse i overensstemmelse med artikel 99. Parlamentets godkendelse kræver i henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union stemmer fra et flertal af dets medlemmer.
Ændring 103
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 83
Artikel 83
Artikel 83
En medlemsstats overtrædelse af grundlæggende principper
En medlemsstats overtrædelse af grundlæggende principper og værdier
1.  Parlamentet kan på grundlag af en særlig betænkning fra det kompetente udvalg, udarbejdet i henhold til artikel 45 og 52:
1.  Parlamentet kan på grundlag af en særlig betænkning fra det kompetente udvalg, udarbejdet i henhold til artikel 45 og 52:
a)  stemme om et begrundet forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union
a)  stemme om et begrundet forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union
b)  stemme om et forslag om at opfordre Kommissionen eller medlemsstaterne til at fremsætte forslag i henhold til artikel 7, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union
b)  stemme om et forslag om at opfordre Kommissionen eller medlemsstaterne til at fremsætte forslag i henhold til artikel 7, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union
c)  stemme om et forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 3, eller efterfølgende i henhold til artikel 7, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.
c)  stemme om et forslag om at opfordre Rådet til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 3, eller efterfølgende i henhold til artikel 7, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.
2.  Enhver anmodning fra Rådet om Parlamentets godkendelse vedrørende et forslag i medfør af artikel 7, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Union, meddeles på plenarmødet sammen med den pågældende medlemsstats bemærkninger og henvises til det kompetente udvalg, jf. artikel 99. Undtagen i særlig hastende og begrundede tilfælde træffer Parlamentet afgørelse efter forslag fra det kompetente udvalg.
2.  Enhver anmodning fra Rådet om Parlamentets godkendelse vedrørende et forslag i medfør af artikel 7, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Union, meddeles på plenarmødet sammen med den pågældende medlemsstats bemærkninger og henvises til det kompetente udvalg, jf. artikel 99. Undtagen i særlig hastende og begrundede tilfælde træffer Parlamentet afgørelse efter forslag fra det kompetente udvalg.
3.  Til vedtagelse af afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer.
3.  Til vedtagelse af afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 kræves i overensstemmelse med artikel 354 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer.
4.  Det kompetente udvalg kan efter tilladelse fra Formandskonferencen forelægge et forslag til beslutning. I beslutningsforslaget redegøres for Parlamentets holdning til, om der foreligger en grov overtrædelse fra en medlemsstats side, og til hensigtsmæssige sanktioner samt til ændring eller tilbagekaldelse af sådanne sanktioner.
4.  Det kompetente udvalg kan efter tilladelse fra Formandskonferencen forelægge et forslag til beslutning. I beslutningsforslaget redegøres for Parlamentets holdning til, om der foreligger en grov overtrædelse fra en medlemsstats side, og til hensigtsmæssige foranstaltninger, der skal træffes, samt til ændring eller tilbagekaldelse af sådanne foranstaltninger.
5.  Det kompetente udvalg påser, at Parlamentet underrettes fuldt ud og om nødvendigt høres om alle opfølgningsforanstaltninger i forbindelse med en godkendelse i medfør af stk. 3. Rådet opfordres til at redegøre for udviklingen, hvor det er relevant. Efter forslag fra det kompetente udvalg, udarbejdet med Formandskonferencens tilladelse, kan Parlamentet vedtage henstillinger til Rådet.
5.  Det kompetente udvalg påser, at Parlamentet underrettes fuldt ud og om nødvendigt høres om alle opfølgningsforanstaltninger i forbindelse med en godkendelse i medfør af stk. 3. Rådet opfordres til at redegøre for udviklingen, hvor det er relevant. Efter forslag fra det kompetente udvalg, udarbejdet med Formandskonferencens tilladelse, kan Parlamentet vedtage henstillinger til Rådet.
Ændring 104
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 84
Artikel 84
Artikel 84
Parlamentets sammensætning
Parlamentets sammensætning
I god tid før valgperiodens udløb kan Parlamentet på grundlag af en betænkning, der er udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 45, fremsætte et forslag om ændring af dets sammensætning. Det Europæiske Råds forslag til afgørelse om Parlamentets sammensætning behandles i overensstemmelse med artikel 99.
I god tid før valgperiodens udløb kan Parlamentet på grundlag af en betænkning, der er udarbejdet af det kompetente udvalg i henhold til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og forretningsordenens artikel 45 og artikel 52, fremsætte et forslag om ændring af dets sammensætning. Det Europæiske Råds forslag til afgørelse om Parlamentets sammensætning behandles i overensstemmelse med artikel 99.
Ændring 105
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 85
Artikel 85
Artikel 85
Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne
Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne
1.  Anmodninger om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde mellem medlemsstater i henhold til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg. Artikel 39, 41, 43, 47, 57-63 og 99 i denne forretningsorden finder anvendelse i relevant omfang.
1.  Anmodninger om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde mellem medlemsstater i henhold til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg. Artikel 99 finder anvendelse.
2.  Det kompetente udvalg påser, at bestemmelserne i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326-334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overholdes.
2.   Det kompetente udvalg påser, at bestemmelserne i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 326-334 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde overholdes.
3.  Forslag til retsakter, der forelægges inden for rammerne af et etableret forstærket samarbejde, behandles af Parlamentet efter samme procedurer som forslag til retsakter, der forelægges uden for rammerne af et sådant forstærket samarbejde. Artikel 47 finder anvendelse.
3.  Forslag til retsakter, der forelægges inden for rammerne af et etableret forstærket samarbejde, behandles af Parlamentet efter samme procedurer som forslag til retsakter, der forelægges uden for rammerne af et sådant forstærket samarbejde. Artikel 47 finder anvendelse.
Ændring 106
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 8 – nummerering
KAPITEL 8
KAPITEL 6
BUDGETPROCEDURER
BUDGETPROCEDURER
Ændring 107
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 86
Artikel 86
Artikel 86
Flerårig finansiel ramme
Flerårig finansiel ramme
Anmoder Rådet Parlamentet om godkendelse af forslaget til en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme, henvises sagen til det kompetente udvalg efter proceduren i artikel 99. Til Parlamentets godkendelse kræves stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.
Anmoder Rådet Parlamentet om godkendelse af forslaget til en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme, behandles sagen efter proceduren i artikel 99. Parlamentets godkendelse kræver i henhold til artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal af dets medlemmers stemmer.
Ændring 108
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 86 a (ny)
Artikel 86a
Den årlige budgetprocedure
Det kompetente udvalg kan beslutte at udarbejde en hvilken som helst betænkning, der anses for at være relevant, vedrørende budgettet under hensyntagen til bilaget til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning1a.
Et hvilket som helst andet udvalg kan afgive udtalelse inden for den frist, der fastsættes af det kompetente udvalg.
___________________
1a EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
Ændring 109
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 87
Artikel 87
udgår
Arbejdsdokumenter
1.   Følgende dokumenter gøres tilgængelige for medlemmerne:
a)  Kommissionens budgetforslag
b)  et sammendrag af Rådets drøftelser om budgetforslaget
c)  Rådets holdning til budgetforslaget i henhold til artikel 314, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
d)  ethvert forslag til afgørelse om de foreløbige tolvtedele i henhold til artikel 315 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
2.   Disse dokumenter henvises til det kompetente udvalg. Alle berørte udvalg kan afgive udtalelse.
3.   Formanden fastsætter en frist, inden for hvilken de udvalg, der vil afgive udtalelse, skal sende denne til det kompetente udvalg.
Ændring 110
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 88
Artikel 88
Artikel 88
Behandling af budgetforslaget - første fase
Parlamentets holdning til budgetforslaget
1.  Ethvert medlem kan under iagttagelse af nedenstående betingelser indgive og forelægge forslag til ændring af budgetforslaget.
1.  Ændringsforslag til Rådets holdning til budgetforslaget kan stilles af individuelle medlemmer i det kompetente udvalg.
Ændringsforslag til Rådets holdning kan stilles på plenarmødet af mindst 40 medlemmer eller på vegne af et udvalg eller en politisk gruppe.
2.  Forslagene til ændring skal for at kunne antages til behandling stilles skriftligt, være underskrevet af mindst 40 medlemmer eller være indgivet på en politisk gruppes eller et udvalgs vegne, angive det punkt på budgettet, de henviser til, og tilgodese princippet om ligevægt mellem indtægter og udgifter. Forslagene til ændring skal indeholde alle nødvendige oplysninger med henblik på anmærkningerne til det omhandlede punkt på budgettet.
2.  Ændringsforslagene skal stilles og begrundes skriftligt, være underskrevet af deres forfattere og angive den budgetpost, som de henviser til.
Alle forslag til ændring af budgetforslaget ledsages af en skriftlig begrundelse.
3.  Formanden fastsætter en frist for indgivelse af forslag til ændring.
3.  Formanden fastsætter en frist for indgivelse af ændringsforslag.
4.  Det kompetente udvalg afgiver sin udtalelse om de fremsatte forslag, før de kommer til forhandling på et plenarmøde.
4.  Det kompetente udvalg stemmer om ændringsforslagene, før de sættes til forhandling på et plenarmøde.
På plenarmødet sættes forslag til ændring, som i det kompetente udvalg er blevet forkastet, ikke under afstemning, medmindre et udvalg eller mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder herom inden for en frist, som fastsættes af formanden. Denne frist udløber, senest 24 timer før afstemningen påbegyndes.
4a.   Ændringsforslag, som stilles på et plenarmøde, og som i det kompetente udvalg er blevet forkastet, kommer kun under afstemning, hvis et udvalg eller mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder herom inden for en frist, som fastsættes af formanden. Denne frist udløber, senest 24 timer før afstemningen påbegyndes.
5.  Forslag til ændring af Parlamentets budgetoverslag, der har et lignende indhold som forslag til ændring, der allerede er blevet afvist af Parlamentet under opstillingen af budgetoverslaget, kommer kun til forhandling, hvis det kompetente udvalg anbefaler det.
5.  Ændringsforslag til Parlamentets budgetoverslag, der har et lignende indhold som forslag til ændring, der allerede er blevet afvist af Parlamentet under opstillingen af budgetoverslaget, kommer kun til forhandling, hvis det kompetente udvalg anbefaler det.
6.  Uanset artikel 59, stk. 2, foretager Parlamentet særskilte og successive afstemninger om:
6.  Parlamentet foretager successive afstemninger om:
–  hvert enkelt forslag til ændring
–  ændringsforslagene til Rådets holdning til budgetforslaget opdelt efter sektioner
–   hver sektion i budgetforslaget
–  et beslutningsforslag om budgetforslaget.
–  et beslutningsforslag om budgetforslaget.
Artikel 174, stk. 4-8, finder dog anvendelse.
Artikel 174, stk. 4-8a, finder dog anvendelse.
7.  De artikler, kapitler, afsnit og sektioner i budgetforslaget, hvortil der ikke er fremsat forslag til ændring, betragtes som godkendt.
7.  De artikler, kapitler, afsnit og sektioner i budgetforslaget, hvortil der ikke er fremsat ændringsforslag, betragtes som værende blevet godkendt.
8.  Forslag til ændring er vedtaget, hvis de opnår stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.
8.  Ændringsforslag er i henhold til artikel 314, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedtaget, hvis de opnår stemmer fra et flertal af Parlamentets medlemmer.
9.  Har Parlamentet ændret budgetforslaget, fremsendes budgetforslaget til Rådet og Kommissionen i den ændrede form sammen med begrundelserne herfor.
9.  Har Parlamentet ændret Rådets holdning til budgetforslaget, fremsendes holdningen til Rådet og Kommissionen i den ændrede form sammen med begrundelserne herfor samt protokollen for mødet, hvor ændringsforslagene blev vedtaget.
10.   Protokollen fra det møde, hvor Parlamentet har taget stilling til budgetforslaget, fremsendes til Rådet og Kommissionen.
Ændring 111
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 89
Artikel 89
Artikel 95a
Finansielt trepartsmøde
Interinstitutionelt samarbejde
Formanden deltager i møder mellem formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der med jævne mellemrum indkaldes på Kommissionens initiativ som led i de budgetprocedurer, der er nævnt i sjette del, afsnit II, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Formanden træffer alle de nødvendige foranstaltninger til fremme af samråd og indbyrdes tilnærmelse af institutionernes holdninger med henblik på at lette gennemførelsen af ovennævnte procedurer.
Formanden deltager i overensstemmelse med artikel 324 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i møder mellem formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der med jævne mellemrum indkaldes på Kommissionens initiativ som led i de budgetprocedurer, der er nævnt i sjette del, afsnit II, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Formanden træffer alle de nødvendige foranstaltninger til fremme af samråd og indbyrdes tilnærmelse af institutionernes holdninger med henblik på at lette gennemførelsen af ovennævnte procedurer.
Formanden for Parlamentet kan delegere denne opgave til en næstformand med erfaring inden for budgetmæssige anliggender eller til formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål.
Formanden for Parlamentet kan delegere denne opgave til en næstformand med erfaring inden for budgetmæssige anliggender eller til formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål.
(Denne artikel flyttes som ændret til slutningen af kapitlet om budgetprocedurer, efter artikel 95.)
Ændring 112
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 91
Artikel 91
Artikel 91
Endelig vedtagelse af budgettet
Endelig vedtagelse af budgettet
Såfremt formanden finder, at budgettet er vedtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastslår formanden på et plenarmøde, at budgettet er endeligt vedtaget. Formanden drager omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Såfremt formanden mener, at budgettet er vedtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastslår formanden på et plenarmøde, at budgettet er endeligt vedtaget. Formanden drager omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 113
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 93
Artikel 93
Artikel 93
Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse
Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse
Gennemførelsesbestemmelserne i forbindelse med afgørelsen om at give Kommissionen decharge for budgettets gennemførelse i henhold til de finansielle bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt finansforordningen vedføjes denne forretningsorden som bilag11. Dette bilag vedtages i overensstemmelse med artikel 227, stk. 2.
Bestemmelserne i forbindelse med afgørelsen om at give Kommissionen decharge for budgettets gennemførelse i henhold til de finansielle bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt finansforordningen vedføjes denne forretningsorden som bilag11.
__________________
__________________
11 Se bilag V.
11 Se bilag V.
Ændring 114
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 94
Artikel 94
Artikel 94
Andre dechargeprocedurer
Andre dechargeprocedurer
Bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse finder tilsvarende anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til:
Bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse i overensstemmelse med artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder tilsvarende anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til:
–  Europa-Parlamentets formand for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget
–  Europa-Parlamentets formand for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget
–  de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet (i forbindelse med dets virksomhed som udøvende myndighed), Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
–  de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
–  Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfonds budget
–  Kommissionen for gennemførelsen af Den Europæiske Udviklingsfonds budget
–  de organer, der er ansvarlige for budgetforvaltningen i retligt uafhængige enheder, som varetager EU-opgaver, såfremt Europa-Parlamentet i henhold til de bestemmelser, der gælder for disse organers virksomhed, skal meddele decharge.
–  de organer, der er ansvarlige for budgetforvaltningen i retligt uafhængige enheder, som varetager EU-opgaver, såfremt Europa-Parlamentet i henhold til de bestemmelser, der gælder for disse organers virksomhed, skal meddele decharge.
Ændring 115
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 95
Artikel 95
Artikel 92a
Parlamentets kontrol med gennemførelsen af budgettet
Gennemførelse af budgettet
1.  Parlamentet fører kontrol med gennemførelsen af det løbende budget. Det overlader denne opgave til de udvalg, der er kompetente med hensyn til budgetspørgsmål og budgetkontrol, og til de andre berørte udvalg.
1.  Parlamentet fører kontrol med gennemførelsen af det løbende budget. Det overlader denne opgave til de udvalg, der er kompetente med hensyn til budgetspørgsmål og budgetkontrol, og til de andre berørte udvalg.
2.  Det behandler hvert år problemerne i forbindelse med gennemførelsen af det løbende budget, eventuelt på grundlag af et beslutningsforslag fra det kompetente udvalg og inden førstebehandlingen af budgetforslaget for det følgende regnskabsår.
2.  Det behandler hvert år problemerne i forbindelse med gennemførelsen af det løbende budget, eventuelt på grundlag af et beslutningsforslag fra det kompetente udvalg og inden dets behandling af budgetforslaget for det følgende regnskabsår.
(Denne artikel som ændret flyttes frem foran artikel 93).
Ændring 116
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 9 – nummerering
KAPITEL 9
KAPITEL 7
INTERNE BUDGETPROCEDURER
INTERNE BUDGETPROCEDURER
Ændring 117
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 98
Artikel 98
Artikel 98
Indgåelse og afvikling af udgiftsforpligtelser
Beføjelse til at indgå og afvikleudgiftsforpligtelser, at godkende regnskaber og at give decharge.
1.  Formanden indgår og afvikler udgiftsforpligtelser - eller foranlediger dette gjort - efter de interne gennemførelsesbestemmelser for Parlamentets budget, som fastsat af Præsidiet efter høring af det kompetente udvalg.
1.  Formanden indgår og afvikler udgiftsforpligtelser eller foranlediger dette gjort  efter de interne gennemførelsesbestemmelser for Parlamentets budget, som fastsat af Præsidiet efter høring af det kompetente udvalg.
2.  Formanden forelægger det kompetente udvalg udkastet til årsregnskab.
2.  Formanden forelægger det kompetente udvalg udkastet til årsregnskab.
3.  På grundlag af det kompetente udvalgs betænkning afslutter Parlamentet sit regnskab og træffer afgørelse om decharge.
3.  På grundlag af det kompetente udvalgs betænkning afslutter Parlamentet sit regnskab og træffer afgørelse om decharge.
Ændring 118
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 10 – nummerering
KAPITEL 10
KAPITEL 8
GODKENDELSESPROCEDURE
GODKENDELSESPROCEDURE
Ændring 119
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 99
Artikel 99
Artikel 99
Godkendelsesprocedure
Godkendelsesprocedure
1.  Når Parlamentet anmodes om en godkendelse af et forslag, vedtager det sin afgørelse under hensyntagen til en henstilling fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste forslaget. Henstillingen indeholder henvisninger, men ikke betragtninger. Den kan indeholde en kort begrundelse, som udfærdiges på ordførerens ansvar, og som ikke sættes under afstemning. Artikel 56, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Ændringsforslag, der fremsættes i udvalget, kan kun behandles, hvis de sigter mod at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.
1.  Når Parlamentet anmodes om en godkendelse af en bindende retsakt, forelægger det kompetente udvalg Parlamentet en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt.
Henstillingen indeholder henvisninger, men ikke betragtninger. Ændringsforslag kan kun behandles i udvalget, hvis de sigter mod at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.
Henstillingen kan være ledsaget af en kort begrundelse, som skal være udfærdiget på ordførerens ansvar, og den sættes ikke under afstemning. Artikel 56, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
Det kompetente udvalg kan indgive et forslag til en ikke-lovgivningsmæssig beslutning. Andre udvalg kan inddrages i udarbejdelsen af beslutningen i overensstemmelse med artikel 201, stk. 3, sammenholdt med artikel 53, 54 eller 55.
1a.   Hvis det er nødvendigt, kan det kompetente udvalg også forelægge en betænkning, der indeholder et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning, hvori det angiver årsagerne til, hvorfor Parlamentet giver eller nægter sit samtykke, og, hvor dette er relevant, retter henstillinger om gennemførelsen af den foreslåede retsakt.
1b.   Det kompetente udvalg behandler anmodningen om godkendelse uden unødig forsinkelse. Hvis det kompetente udvalg ikke har vedtaget sin henstilling, inden seks måneder efter at anmodningen om godkendelse er blevet henvist til det, kan Formandskonferencen enten sætte sagen på dagsordenen for en kommende mødeperiode med henblik på behandling på plenarmødet eller, i behørigt begrundede tilfælde, vedtage at forlænge perioden på seks måneder.
Parlamentet træffer afgørelse om det forslag, hvortil dets godkendelse kræves efter traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ved en enkelt godkendelsesafstemning, uanset om henstillingen fra det kompetente udvalg går ud på at godkende eller forkaste forslaget, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Til vedtagelse af en godkendelse kræves det flertal, der er anført i den artikel i traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som udgør retsgrundlaget for forslaget, eller, såfremt der ikke er angivet noget flertal deri, et flertal af de afgivne stemmer. Opnås det nødvendige flertal ikke, anses forslaget til retsakt for at være forkastet.
1c.   Parlamentet træffer afgørelse om forslaget til retsakt ved en enkelt godkendelsesafstemning, uanset om henstillingen fra det kompetente udvalg går ud på at godkende eller forkaste forslaget, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Opnås det nødvendige flertal ikke, anses forslaget til retsakt for at være forkastet.
2.   Artikel 108, 81, 83, 84, 85 og 86 finder endvidere anvendelse på henholdsvis internationale aftaler, tiltrædelsestraktater, fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder grundlæggende principper, fastsættelse af Parlamentets sammensætning, indførelse af et forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne eller vedtagelse af den flerårige finansielle ramme.
3.  Når Parlamentets godkendelse kræves til et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller en påtænkt international aftale, kan det kompetente udvalg forelægge Parlamentet en interimsbetænkning med et forslag til beslutning, der indeholder henstillinger om ændring eller gennemførelse af forslaget til lovgivningsmæssig retsakt eller den påtænkte internationale aftale.
3.  Når Parlamentets godkendelse kræves, kan det kompetente udvalg når som helst forelægge Parlamentet en interimsbetænkning, der indeholder henstillinger om ændring eller gennemførelse af forslaget til retsakt.
4.   Det kompetente udvalg behandler anmodningen om godkendelse uden unødig forsinkelse. Hvis det kompetente udvalg beslutter ikke at fremsætte en henstilling, eller ikke har vedtaget en henstilling inden for seks måneder efter at have fået anmodningen om godkendelse henvist, kan Formandskonferencen enten sætte sagen på dagsordenen for en efterfølgende mødeperiode med henblik på behandling på plenarmødet eller, i behørigt begrundede tilfælde, vedtage at forlænge perioden på seks måneder.
Når Parlamentets godkendelse kræves til en påtænkt international aftale, kan Parlamentet på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg træffe afgørelse om midlertidigt at indstille godkendelsesproceduren i højst et år.
Ændring 120
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 11 – nummerering
KAPITEL 11
KAPITEL 9
ANDRE PROCEDURER
ANDRE PROCEDURER
Ændring 121
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 100
Artikel 100
Artikel 100
Høringsprocedure efter artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Høringsprocedure om undtagelser fra indførelse af euroen som valuta
1.  Når Parlamentet er blevet anmodet om en udtalelse om Rådets anbefalinger, jf. artikel 140, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som det har fået forelagt på et plenarmøde af Rådet, finder dets drøftelser sted på grundlag af et mundtligt eller skriftligt forslag fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste de anbefalinger, som udtalelsen vedrører.
1.  Når Parlamentet er blevet hørt, jf. artikel 140, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder dets drøftelser sted på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg om at vedtage eller forkaste forslaget til retsakt.
2.  Parlamentet stemmer derefter under ét om disse anbefalinger, hvortil der ikke kan stilles ændringsforslag.
2.  Parlamentet tager derefter stilling ved en enkelt afstemning om forslaget til retsakt, hvortil der ikke kan stilles ændringsforslag.
Ændring 122
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 102
Artikel 102
Artikel 102
Procedurer vedrørende kontrol med frivillige aftaler
Procedurer vedrørende kontrol med påtænkte frivillige aftaler
1.  I de tilfælde, hvor Kommissionen meddeler Parlamentet, at den agter at anvende frivillige aftaler i stedet for lovgivning, kan det kompetente udvalg udarbejde en betænkning om det pågældende substansspørgsmål, jf. artikel 52.
1.  I de tilfælde, hvor Kommissionen meddeler Parlamentet, at den agter at anvende frivillige aftaler i stedet for lovgivning, kan det kompetente udvalg udarbejde en betænkning om det pågældende substansspørgsmål, jf. artikel 52.
2.  Meddeler Kommissionen, at den agter at indgå en frivillig aftale, kan det kompetente udvalg fremsætte et beslutningsforslag, der anbefaler, at forslaget vedtages eller forkastes og i givet fald på hvilke betingelser.
2.  Meddeler Kommissionen, at den agter at indgå en frivillig aftale, kan det kompetente udvalg fremsætte et beslutningsforslag, der anbefaler, at forslaget vedtages eller forkastes og i givet fald på hvilke betingelser.
Ændring 123
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 103
Artikel 103
Artikel 103
Kodifikation
Kodifikation
1.  Når et forslag om kodifikation af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Udvalget behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne12, med henblik på at fastslå, at det udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer.
1.  Når et forslag om kodifikation af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Udvalget behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne12, med henblik på at fastslå, at det udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer.
2.  Det udvalg, som var kompetent med hensyn til de retsakter, der skal kodificeres, kan efter anmodning fra udvalget selv eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, opfordres til at afgive udtalelse om, hvorvidt en kodifikation er hensigtsmæssig.
2.  Det udvalg, som var kompetent med hensyn til de retsakter, der skal kodificeres, kan efter anmodning fra udvalget selv eller det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, opfordres til at afgive udtalelse om, hvorvidt en kodifikation er hensigtsmæssig.
3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget.
3.  Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget.
Formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan dog efter anmodning fra ordføreren forelægge udvalget ændringsforslag med tekniske tilpasninger, forudsat at sådanne tilpasninger er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation og ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af forslaget.
Formanden for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan dog efter anmodning fra ordføreren forelægge udvalget tekniske tilpasninger, forudsat at sådanne tilpasninger er nødvendige for at sikre forslagets overensstemmelse med retningslinjerne for kodifikation og ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af forslaget.
4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af EU-lovgivningen, forelægger det forslaget for Parlamentet til godkendelse.
4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer nogen indholdsmæssige ændringer af EU-lovgivningen, forelægger det forslaget for Parlamentet til godkendelse.
Finder udvalget, at forslaget indebærer indholdsmæssige ændringer, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget.
Finder udvalget, at forslaget indebærer indholdsmæssige ændringer, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget.
I begge tilfælde tager Parlamentet stilling ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag eller forhandling.
I begge tilfælde tager Parlamentet stilling ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag eller forhandling.
__________________
__________________
12 Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, punkt 4 (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2).
12 Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, punkt 4 (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2).
Ændring 124
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 104
Artikel 104
Artikel 104
Omarbejdning
Omarbejdning
1.  Når et forslag om omarbejdning af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, og til det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg.
1.  Når et forslag om omarbejdning af EU-lovgivning forelægges Parlamentet, henvises det til det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, og til det for det pågældende sagsområde kompetente udvalg.
2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne13, med henblik på at fastslå, at det ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget.
2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, behandler forslaget efter de retningslinjer, der er aftalt mellem institutionerne13, med henblik på at fastslå, at det ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget.
Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget som led i denne behandling. Dog finder artikel 103, stk. 3, andet afsnit, anvendelse i forbindelse med de bestemmelser, der er uændrede i forslaget om omarbejdning.
Der kan ikke stilles ændringsforslag til forslaget som led i denne behandling. Dog finder artikel 103, stk. 3, andet afsnit, anvendelse i forbindelse med de bestemmelser, der er uændrede i forslaget om omarbejdning.
3.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.
3.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.
Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.
Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.
Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 58, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage.
Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene.
4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget og underretter det kompetente udvalg herom.
4.  Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, foreslår det Parlamentet at forkaste forslaget og underretter det kompetente udvalg herom.
I så fald anmoder formanden Kommissionen om at tage sit forslag tilbage. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, fastslår formanden, at proceduren ikke længere har noget formål, og underretter Rådet herom. Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg efter den normale procedure.
I så fald anmoder formanden Kommissionen om at tage sit forslag tilbage. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, fastslår formanden, at proceduren ikke længere har noget formål, og underretter Rådet herom. Tager Kommissionen ikke sit forslag tilbage, henviser Parlamentet forslaget til fornyet behandling i det kompetente udvalg efter den normale procedure.
__________________
__________________
13 Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, punkt 9 (EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1).
13 Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, punkt 9 (EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1).
Ændring 125
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II – kapitel 9 a (nyt)
KAPITEL 9A
Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter
Ændring 126
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 105
Artikel 105
Artikel 105
Delegerede retsakter
Delegerede retsakter
1.  Når Kommissionen fremsender en delegeret retsakt til Parlamentet, henviser formanden den til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udnævne en ordfører for behandlingen af en eller flere delegerede retsakter.
1.  Når Kommissionen fremsender en delegeret retsakt til Parlamentet, henviser formanden den til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udpege et af sine medlemmer til behandlingen af en eller flere delegerede retsakter.
2.  Formanden meddeler Parlamentet datoen for modtagelsen af den delegerede retsakt på samtlige officielle sprog og fristen for at fremsætte indsigelser. Sidstnævnte frist løber fra denne dato.
2.  Formanden meddeler under den mødeperiode, der følger efter modtagelsen, Parlamentet datoen for modtagelsen af den delegerede retsakt på samtlige officielle sprog og fristen for at fremsætte indsigelser. Sidstnævnte frist løber fra datoen for modtagelsen.
Meddelelsen offentliggøres i protokollen fra det pågældende møde med angivelse af det kompetente udvalg.
Meddelelsen offentliggøres i protokollen fra det pågældende møde med angivelse af det kompetente udvalg.
3.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvis det anser det for hensigtsmæssigt, og efter høring af alle berørte udvalg. I dette beslutningsforslag anføres grundene til Parlamentets indsigelse, og det kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til Parlamentets henstillinger.
3.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, hvis det anser det for hensigtsmæssigt, og efter høring af alle berørte udvalg. Såfremt det kompetente udvalg ikke ti arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af den i stk. 5 omhandlede frist, har fremsat et sådant beslutningsforslag, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.
4.   Såfremt det kompetente udvalg ikke ti arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af den i stk. 5 omhandlede frist, har fremsat et beslutningsforslag, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.
4a.   I et beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 3 anføres grundene til Parlamentets indsigelse, og det kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til Parlamentets henstillinger.
5.  Parlamentet træffer afgørelse om eventuelle beslutningsforslag inden for den i basisretsakten fastsatte frist med det i artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte flertal.
5.  Parlamentet vedtager et sådant beslutningsforslag inden for den i basisretsakten fastsatte frist og i overensstemmelse med artikel 290, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med et flertal af sine medlemmer.
Såfremt fristen for at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt efter det korresponderende udvalgs opfattelse og i overensstemmelse med basisretsakten bør forlænges, meddeler formanden for det kompetente udvalg dette til Rådet og Kommissionen på Parlamentets vegne.
Såfremt fristen for at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt efter det korresponderende udvalgs opfattelse og i overensstemmelse med bestemmelserne i basisretsakten bør forlænges, meddeler formanden for det kompetente udvalg dette til Rådet og Kommissionen på Parlamentets vegne.
6.  Såfremt det kompetente udvalg inden udløbet af den i basisretsakten fastsatte frist henstiller, at Parlamentet ikke gør indsigelse mod den delegerede retsakt:
6.  Såfremt det kompetente udvalg inden udløbet af den i basisretsakten fastsatte frist henstiller, at Parlamentet ikke gør indsigelse mod den delegerede retsakt:
–  underretter det formanden for Udvalgsformandskonferencen herom i en begrundet skrivelse og indgiver en henstilling i overensstemmelse hermed
–  underretter det formanden for Udvalgsformandskonferencen herom i en begrundet skrivelse og indgiver en henstilling i overensstemmelse hermed
–  orienterer dets formand, såfremt der ikke gøres indsigelse på det efterfølgende møde i Udvalgsformandskonferencen eller, i tilfælde af uopsættelighed, ved e n skriftlig procedure, Parlamentets formand, der ved førstkommende lejlighed underretter Parlamentet
–  orienterer dets formand, såfremt der ikke gøres indsigelse på det efterfølgende møde i Udvalgsformandskonferencen eller, i tilfælde af uopsættelighed, ved e n skriftlig procedure, Parlamentets formand, der ved førstkommende lejlighed underretter Parlamentet
–  sættes henstillingen under afstemning, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på plenarmødet gør indsigelse mod den
–  sættes henstillingen under afstemning, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på plenarmødet gør indsigelse mod den
—   anses henstillingen for vedtaget, hvis der ikke gøres indsigelse mod den inden for den samme frist
–   anses henstillingen for vedtaget, hvis der ikke gøres indsigelse mod den inden for den samme frist
–  medfører vedtagelsen af en sådan henstilling, at senere forslag om indsigelse mod den delegerede retsakt må afvises.
–  medfører vedtagelsen af en sådan henstilling, at senere forslag om indsigelse mod den delegerede retsakt må afvises.
7.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten tage initiativ til at forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvori delegation af beføjelser i medfør af denne retsakt helt eller delvist tilbagekaldes. Parlamentet træffer afgørelse med det i artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte flertal.
7.  Det kompetente udvalg kan under overholdelse af bestemmelserne i basisretsakten tage initiativ til at forelægge Parlamentet et forslag til beslutning, hvori delegation af beføjelser i medfør af denne retsakt helt eller delvist tilbagekaldes, eller hvori det modsætter sig en stiltiende forlængelse af delegationen af beføjelser i medfør af samme retsakt.
En afgørelse om at tilbagekalde delegationen af beføjelser kræver i henhold til artikel 290, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde et flertal af Parlamentets medlemmers stemmer.
8.  Formanden underretter Rådet og Kommissionen om de beslutninger, der træffes i medfør af denne artikel.
8.  Formanden underretter Rådet og Kommissionen om de beslutninger, der træffes i medfør af denne artikel.
Ændring 127
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 106
Artikel 106
Artikel 106
Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger
Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger
1.  Fremsender Kommissionen et udkast til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning til Parlamentet, henviser formanden det til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udnævne en ordfører for behandlingen af en eller flere gennemførelsesretsakter eller gennemførelsesforanstaltninger.
1.  Fremsender Kommissionen et udkast til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning til Parlamentet, henviser formanden det til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udpege et af sine medlemmer til behandlingen af en eller flere gennemførelsesretsakter eller gennemførelsesforanstaltninger.
2.  Det kompetente udvalg kan forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvori det fastslås, at gennemførelsesretsakten eller gennemførelsesforanstaltningen overskrider de gennemførelsesbeføjelser, som er fastsat i basisretsakten, eller at den af andre grunde ikke er i overensstemmelse med EU-retten.
2.  Det kompetente udvalg kan forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvori det fastslås, at gennemførelsesretsakten eller gennemførelsesforanstaltningen overskrider de gennemførelsesbeføjelser, som er fastsat i basisretsakten, eller at den af andre grunde ikke er i overensstemmelse med EU-retten.
3.  Beslutningsforslaget kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at trække retsakten, foranstaltningen eller udkastet til retsakt eller foranstaltning tilbage, om at ændre den eller det under hensyntagen til Parlamentets indsigelser eller om at fremsætte et nyt lovgivningsmæssigt forslag. Formanden underretter Rådet og Kommissionen om Parlamentets holdning.
3.  Beslutningsforslaget kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning tilbage, om at ændre den eller det under hensyntagen til Parlamentets indsigelser eller om at fremsætte et nyt lovgivningsmæssigt forslag. Formanden underretter Rådet og Kommissionen om Parlamentets holdning.
4.  Falder de gennemførelsesforanstaltninger, Kommissionen påtænker, ind under forskriftsproceduren med kontrol i medfør af Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, finder følgende supplerende bestemmelser anvendelse:
4.  Falder de gennemførelsesforanstaltninger, Kommissionen påtænker, ind under forskriftsproceduren med kontrol i medfør af Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, finder følgende supplerende bestemmelser anvendelse:
a)  kontrolperioden begynder at løbe, når udkastet til foranstaltninger er blevet forelagt Parlamentet på alle officielle sprog. I tilfælde af en forkortet kontrolfrist, jf. artikel 5a, stk. 5, litra b), i afgørelse 1999/468/EF, og i hastende tilfælde, jf. artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468, begynder kontrolperioden at løbe fra datoen for Parlamentets modtagelse af det endelige udkast til gennemførelsesforanstaltninger i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF nedsatte udvalg, medmindre formanden for det kompetente udvalg gør indsigelse. Forretningsordenens artikel 158 finder ikke anvendelse i dette tilfælde
a)  kontrolperioden begynder at løbe, når udkastet til gennemførelsesforanstaltning er blevet forelagt Parlamentet på alle officielle sprog. I tilfælde af en forkortet kontrolfrist, jf. artikel 5a, stk. 5, litra b), i afgørelse 1999/468/EF, og i hastende tilfælde, jf. artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, begynder kontrolperioden at løbe fra datoen for Parlamentets modtagelse af det endelige udkast til gennemførelsesforanstaltning i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF nedsatte udvalg, medmindre formanden for det kompetente udvalg gør indsigelse. Forretningsordenens artikel 158 finder ikke anvendelse i de to tilfælde, som er nævnt i foregående punktum.
b)  såfremt udkastet til gennemførelsesforanstaltninger er forelagt på grundlag af artikel 5a, stk. 5 eller 6, i afgørelse 1999/468/EF, hvorefter Parlamentets frist for at modsætte sig udkastet kan forkortes, kan formanden for det kompetente udvalg, såfremt udvalget ikke har mulighed for at mødes inden for den fastsatte frist, fremsætte et forslag til beslutning, hvori Parlamentet modsætter sig vedtagelse af udkastet til foranstaltninger
b)  såfremt udkastet til gennemførelsesforanstaltninger er forelagt på grundlag af artikel 5a, stk. 5 eller 6, i afgørelse 1999/468/EF, hvorefter Parlamentets frist for at modsætte sig udkastet kan forkortes, kan formanden for det kompetente udvalg, såfremt udvalget ikke har mulighed for at mødes inden for den fastsatte frist, fremsætte et forslag til beslutning, hvori Parlamentet modsætter sig vedtagelse af udkastet til foranstaltninger
c)  Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer, kan modsætte sig vedtagelse af udkastet til gennemførelsesforanstaltninger med henvisning til, at udkastet indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, ikke er foreneligt med basisretsaktens formål eller indhold eller ikke er i overensstemmelse med nærheds- eller proportionalitetsprincippet
c)  Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer, kan vedtage en beslutning, hvori det modsætter sig vedtagelse af udkastet til gennemførelsesforanstaltning og henviser til, at udkastet indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, ikke er foreneligt med basisretsaktens formål eller indhold eller ikke er i overensstemmelse med nærheds- eller proportionalitetsprincippet
Såfremt det kompetente udvalg ikke ti arbejdsdage før åbningen af den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen for udløbet af fristen for at gøre indsigelse mod udkastet til gennemførelsesforanstaltning, har fremsat et forslag til en sådan beslutning, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.
d)  såfremt det kompetente udvalg efter en behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen i en begrundet skrivelse og inden for den normale frist i henhold til artikel 5a, stk. 3, litra c), og/eller artikel 5a, stk. 4, litra e), i afgørelse 1999/468/EF henstiller til formanden for Udvalgsformandskonferencen, at Parlamentet erklærer, at det ikke modsætter sig den foreslåede foranstaltning, finder den i denne forretningsordens artikel 105, stk. 6, fastsatte procedure anvendelse.
d)  såfremt det kompetente udvalg i en begrundet skrivelse og inden for den normale frist i henhold til artikel 5a, stk. 3, litra c), og/eller artikel 5a, stk. 4, litra e), i afgørelse 1999/468/EF henstiller til formanden for Udvalgsformandskonferencen, at Parlamentet erklærer, at det ikke modsætter sig den foreslåede foranstaltning, finder den i denne forretningsordens artikel 105, stk. 6, fastsatte procedure anvendelse.
Ændring 128
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 108
Artikel 108
Artikel 108
Internationale aftaler
Internationale aftaler
1.  Når der påtænkes indledt forhandlinger om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan det kompetente udvalg vedtage at udarbejde en betænkning eller på anden måde at overvåge proceduren, og udvalget underretter Udvalgsformandskonferencen herom. Andre udvalg kan eventuelt anmodes om en udtalelse i henhold til artikel 53, stk. 1, artikel 201, stk. 2, artikel 54 og artikel 55 finder anvendelse i relevant omfang.
1.  Når der påtænkes indledt forhandlinger om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan det kompetente udvalg vedtage at udarbejde en betænkning eller på anden måde at overvåge denne forberedende fase. Det underretter Udvalgsformandskonferencen herom.
Formanden og ordføreren for det kompetente udvalg og i givet fald fra de associerede udvalg træffer i fællesskab passende foranstaltninger til at sikre, at Parlamentet - om nødvendigt fortroligt - gives en rettidig, regelmæssig og udtømmende orientering på alle stadier i forhandlingerne og ved indgåelse af internationale aftaler, herunder om udkastene til forhandlingsdirektiver og forhandlingsdirektivers endelige vedtagne tekst, såvel som om de i stk. 3 nævnte forhold:
–  ved Kommissionen i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og dens tilsagn som afgivet i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen og
–  ved Rådet i overensstemmelse med dets forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
1a.   Det kompetente udvalg forhører sig så snart som muligt fra Kommissionen om, hvilket retsgrundlag, der er valgt for indgåelse af de i stk. 1 nævnte internationale aftaler. Det kompetente udvalg kontrollerer det valgte retsgrundlag, jf. artikel 39.
2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Rådet om ikke at give tilladelse til, at der indledes forhandlinger, før Parlamentet har udtalt sig om det foreslåede forhandlingsmandat på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg.
2.  Parlamentet kan efter forslag fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode Rådet om ikke at give tilladelse til, at der indledes forhandlinger, før Parlamentet har udtalt sig om det foreslåede forhandlingsmandat på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg.
3.   På det tidspunkt, hvor forhandlingerne påtænkes indledt, forhører det kompetente udvalg sig hos Kommissionen om, hvilket retsgrundlag der er valgt for indgåelse af de i stk. 1 nævnte internationale aftaler. Det kompetente udvalg kontrollerer det valgte retsgrundlag, jf. artikel 39. Hvis Kommissionen ikke angiver retsgrundlaget, eller hvis der er tvivl om dets gyldighed, finder artikel 39 anvendelse.
4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og fra afslutningen af forhandlingerne og frem til indgåelsen af den internationale aftale på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg og efter at have behandlet ethvert relevant forslag fremsat i henhold til artikel 134 vedtage henstillinger og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af den pågældende aftale.
4.  Parlamentet kan når som helst under forhandlingerne og fra afslutningen af forhandlingerne og frem til indgåelsen af den internationale aftale på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg udarbejdet på eget initiativ eller efter at have behandlet ethvert relevant forslag fremsat af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer vedtage henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kræve, at disse tages i betragtning forud for indgåelsen af den pågældende aftale.
5.  Anmodninger fra Rådet om Parlamentets godkendelse eller udtalelse henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg, jf. artikel 99 eller artikel 47, stk. 1.
5.  Anmodninger fra Rådet om Parlamentets godkendelse eller udtalelse henvises af formanden til behandling i det kompetente udvalg, jf. artikel 99 eller artikel 47, stk. 1.
6.  Inden afstemningen kan det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 1/10 af medlemmerne foreslå, at Parlamentet indhenter en udtalelse fra Domstolen om en international aftales forenelighed med traktaterne. Godkender Parlamentet et sådant forslag, udsættes afstemningen, indtil Domstolen har afgivet sin udtalelse14.
6.  Det kompetente udvalg eller mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer kan når som helst, inden Parlamentet stemmer om en anmodning om godkendelse eller udtalelse, foreslå, at Parlamentet indhenter en udtalelse fra Domstolen om en international aftales forenelighed med traktaterne.
Inden Parlamentet stemmer om dette forslaget, kan formanden anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, som meddeler Parlamentet sine konklusioner.
Godkender Parlamentet forslaget om at indhente en udtalelse fra Domstolen, udsættes afstemningen om en anmodning om godkendelse eller udtalelse, indtil Domstolen har afgivet sin udtalelse.
7.  Parlamentet afgiver ved en enkelt afstemning med et flertal af de afgivne stemmer udtalelse om eller godkendelse af indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler eller finansprotokoller indgået af Den Europæiske Union. Der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalens eller protokollens tekst.
7.  Hvis Parlamentet anmodes om at give sin godkendelse af indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, træffer det afgørelse ved en enkelt afstemning, jf. artikel 99.
Nægter Parlamentet at give sin godkendelse, meddeler Parlamentets formand Rådet, at aftalen ikke kan indgås, fornys eller ændres.
Uden at det berører artikel 99, stk. 1b, kan Parlamentet på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg træffe afgørelse om at udsætte sin afgørelse om godkendelsesproceduren i højst et år.
8.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse, anmoder Parlamentets formand Rådet om ikke at indgå aftalen.
8.  Hvis Parlamentet anmodes om at afgive udtalelse om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan der ikke stilles ændringsforslag til aftalens tekst. Uden at det berører artikel 170, stk. 1, kan der stilles ændringsforslag til udkast til Rådets afgørelse.
Afgiver Parlamentet negativ udtalelse, anmoder Parlamentets formand Rådet om ikke at indgå aftalen.
9.   Nægter Parlamentet at godkende en international aftale, meddeler Parlamentets formand Rådet, at aftalen ikke kan indgås.
9a.   Formanden og ordføreren for det kompetente udvalg og i givet fald fra de associerede udvalg kontrollerer i fællesskab, at Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Parlamentet – om nødvendigt efter fælles aftale fortroligt – en rettidig, regelmæssig og udtømmende orientering på alle stadier i forberedelserne til forhandlingerne, ved forhandling og ved indgåelse af internationale aftaler, herunder oplysninger om udkastene til forhandlingsdirektiver og forhandlingsdirektivers endelige vedtagne tekst, såvel som med oplysninger vedrørende gennemførelsen af disse aftaler.
__________________
14 Se ligeledes fortolkningen til artikel 141.
Ændring 129
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 109
Artikel 109
Artikel 109
Procedurer baseret på artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i tilfælde af foreløbig anvendelse eller suspension af internationale aftaler eller fastlæggelse af Unionens holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale
Foreløbig anvendelse eller suspension af anvendelse af internationale aftaler eller fastlæggelse af Unionens holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale
Når Kommissionen, i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, underretter Parlamentet og Rådet om sin hensigt om at foreslå midlertidig anvendelse eller suspendering af en international aftale, afgives der en redegørelse efterfulgt af en forhandling på plenarmødet. Parlamentet kan fremsætte henstillinger, jf. artikel 108 eller 113 i denne forretningsorden.
Når Kommissionen eller næstformanden/den højtstående repræsentant underretter Parlamentet og Rådet om sin hensigt om at foreslå midlertidig anvendelse eller suspension af en international aftale, kan Parlamentet opfordre Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at afgive en redegørelse, hvorefter der skal afholdes en forhandling på plenarmødet. Parlamentet kan anmode Kommissionen om at fremsætte henstillinger på grundlag af en betænkning fra det kompetente udvalg eller jf. artikel 113 i denne forretningsorden, som navnlig kan indeholde en anmodning til Rådet om ikke at anvende en aftale midlertidigt, inden Parlamentet har givet sin godkendelse.
Samme procedure finder anvendelse, når Kommissionen underretter Parlamentet om et forslag vedrørende de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i et organ etableret ved en international aftale.
Samme procedure finder anvendelse, når Kommissionen eller næstformanden/den højtstående repræsentant foreslår holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i et organ etableret ved en international aftale.
Ændring 130
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 110
Artikel 110
Artikel 110
Særlige repræsentanter
Særlige repræsentanter
1.  Agter Rådet at udpege en særlig repræsentant i henhold til artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Union opfordrer formanden efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål vedrørende mandatet, målene og andre relevante forhold, der vedrører den særlige repræsentants opgaver og rolle.
1.  Agter Rådet at udpege en særlig repræsentant i henhold til artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Union opfordrer formanden efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål vedrørende mandatet, målene og andre relevante forhold, der vedrører den særlige repræsentants opgaver og rolle.
2.  Efter at den særlige repræsentant er udpeget, kan denne inden sin tiltrædelse opfordres til at møde for det kompetente udvalg for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.
2.  Efter at den særlige repræsentant er udpeget, kan denne inden sin tiltrædelse opfordres til at møde for det kompetente udvalg for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.
3.  Senest tre måneder efter høringen kan det kompetente udvalg foreslå en henstilling, jf. artikel 134, der direkte vedrører redegørelsen og de afgivne svar.
3.  Senest to måneder efter høringen kan det kompetente udvalg rette henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der direkte vedrører udpegelsen.
4.  Den særlige repræsentant opfordres til at holde Parlamentet fuldt og løbende orienteret om den praktiske gennemførelse af sit mandat.
4.  Den særlige repræsentant opfordres til at holde Parlamentet fuldt og løbende orienteret om den praktiske gennemførelse af sit mandat.
5.   En særlig repræsentant, der er udpeget af Rådet og har et mandat i forbindelse med særlige politikspørgsmål, kan på eget initiativ eller af Parlamentet opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg.
Ændring 131
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 111
Artikel 111
Artikel 111
International repræsentation
International repræsentation
1.  Ved udnævnelsen af en leder af en af Unionens eksterne delegationer kan kandidaten opfordres til at møde for den relevante instans i Parlamentet for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.
1.  Ved udnævnelsen af en leder af en af Unionens eksterne delegationer kan kandidaten opfordres til at møde for det kompetente udvalg i Parlamentet for at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.
2.  Senest tre måneder efter den i stk. 1 omhandlede høring kan det kompetente udvalg vedtage en beslutning eller fremsætte en henstilling, der direkte vedrører redegørelsen og de afgivne svar.
2.  Senest to måneder efter den i stk. 1 omhandlede høring kan det kompetente udvalg vedtage en beslutning eller fremsætte en henstilling, der direkte vedrører udpegelsen.
Ændring 132
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 112
Artikel 112
Artikel 113a
Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
1.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union, henvises sagen til det kompetente udvalg, som kan udarbejde henstillinger, jf. artikel 113 i denne forretningsorden.
1.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union, henvises sagen til det kompetente udvalg, som kan udarbejde udkast til henstillinger, jf. artikel 113 i denne forretningsorden.
2.  De berørte udvalg søger at sikre, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra næstformanden/den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.
2.  De berørte udvalg søger at sikre, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra næstformanden/den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.
3.  To gange om året afholdes en drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af næstformanden/den højtstående repræsentant om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 123 finder anvendelse.
3.  To gange om året afholdes en drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af næstformanden/den højtstående repræsentant om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 123 finder anvendelse.
(Se ligeledes fortolkningen til artikel 134).
4.  Næstformanden/den højtstående repræsentant indbydes til ethvert plenarmøde, hvorunder der drøftes udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitik.
4.  Næstformanden/den højtstående repræsentant indbydes til ethvert plenarmøde, hvorunder der drøftes udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitik.
(Denne artikel som ændret skal flyttes til efter artikel 113 og følgelig indføjes i det nyoprettede kapitel 2a).
Ændring 133
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit III – kapitel 2 a – overskrift (ny)
KAPITEL 2A
HENSTILLINGER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL
(Indføjes før artikel 113)
Ændring 134
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 113
Artikel 113
Artikel 113
Henstillinger i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Henstillinger om Unionens eksterne politikker
1.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, kan efter forudgående tilladelse fra Formandskonferencen eller på grundlag af et forslag i medfør af artikel 134 udarbejde henstillinger til Rådet inden for sit ansvarsområde.
1.  Det kompetente udvalg kan udarbejde udkast til henstillinger til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om spørgsmål under Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (Unionens optræden udadtil) eller i tilfælde, hvor en international aftale, der henhører under artikel 108, ikke er blevet henvist til Parlamentet, eller Parlamentet ikke er blevet underrettet herom, jf. artikel 109.
2.  I tilfælde af uopsættelighed kan den i stk. 1 omhandlede tilladelse gives af Parlamentets formand, som ligeledes kan give tilladelse til et uopsætteligt møde i udvalget.
2.  I tilfælde af uopsættelighed kan formanden give tilladelse til et uopsætteligt møde i udvalget.
3.  I forbindelse med vedtagelsen af henstillingerne, som skal foreligge skriftligt ved afstemningen, finder artikel 158 ikke anvendelse, og der kan stilles mundtlige ændringsforslag.
3.  Når disse udkast til henstilling vedtages på udvalgsstadiet, skal der foreligge en skriftlig tekst, som sættes til afstemning.
Fravigelse af artikel 158 kan kun finde sted i udvalget og kun i tilfælde af uopsættelighed. Hverken på møder i udvalget, der ikke er erklæret for uopsættelige, eller på plenarmøderne kan der afviges fra bestemmelserne i artikel 158.
Bestemmelsen om, at der kan stilles mundtlige ændringsforslag, betyder, at der ikke kan gøres indsigelse mod, at mundtlige ændringsforslag sættes under afstemning i udvalget.
3a.   I tilfælde af uopsættelighed, som der henvises til i stk. 2, finder artikel 158 ikke anvendelse på udvalgsstadiet, og der kan stilles mundtlige ændringsforslag. Medlemmerne kan ikke gøre indsigelse mod, at mundtlige ændringsforslag sættes under afstemning i udvalget.
4.  Henstillingerne opføres på dagsordenen for den umiddelbart efterfølgende mødeperiode. Ved uopsættelige spørgsmål, som formanden træffer afgørelse om, kan henstillingerne opføres på dagsordenen for en igangværende mødeperiode. Henstillingerne anses for vedtaget, medmindre mindst 40 medlemmer skriftligt har gjort indsigelse inden mødeperiodens begyndelse; i så fald sættes udvalgets henstillinger på dagsordenen for samme mødeperiode med henblik på forhandling og afstemning. En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille ændringsforslag.
4.  Udkastene til henstilling fra udvalget opføres på dagsordenen for den umiddelbart efterfølgende mødeperiode. Ved uopsættelige spørgsmål, som formanden træffer afgørelse om, kan henstillingerne opføres på dagsordenen for en igangværende mødeperiode.
4a.   Henstillingerne anses for at være vedtaget, medmindre mindst 40 medlemmer skriftligt har gjort indsigelse inden mødeperiodens begyndelse. Hvis der indgives en sådan skriftlig indsigelse, sættes udvalgets udkast til henstilling på dagsordenen for samme mødeperiode. Sådanne henstillinger gøres til genstand for forhandling, og eventuelle ændringsforslag stillet af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer sættes under afstemning.
Ændring 135
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 114
Artikel 114
Artikel 114
Krænkelse af menneskerettighederne
Krænkelse af menneskerettighederne
De kompetente udvalg kan i hver mødeperiode uden at anmode om tilladelse hertil hver fremsætte et beslutningsforslag efter samme procedure som i artikel 113, stk. 4, vedrørende tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne.
De kompetente udvalg kan i hver mødeperiode uden at anmode om tilladelse hertil hver fremsætte et beslutningsforslag efter samme procedure som i artikel 113, stk. 4 og 4a, vedrørende tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne.
Ændring 136
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 115
Artikel 115
Artikel 115
Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde
Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde
1.  Parlamentet sikrer størst mulig gennemsigtighed i sit arbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
1.  Parlamentet sikrer størst mulig gennemsigtighed i sit arbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
2.  Parlamentets forhandlinger er offentlige.
2.  Parlamentets forhandlinger er offentlige.
3.  Møder i Parlamentets udvalg er normalt offentlige. Et udvalg kan dog senest ved godkendelsen af dagsordenen for det pågældende møde vedtage at dele dagsordenen for et bestemt møde op i punkter, der behandles på et offentligt møde, og punkter, der behandles på et lukket møde. Hvis et møde holdes for lukkede døre, kan udvalget med forbehold af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 give aktindsigt i dokumenter og protokoller fra mødet. I tilfælde af overtrædelser af reglerne om fortrolig behandling finder artikel 166 anvendelse.
3.  Møder i Parlamentets udvalg er normalt offentlige. Et udvalg kan dog senest ved godkendelsen af dagsordenen for det pågældende møde vedtage at dele dagsordenen for et bestemt møde op i punkter, der behandles på et offentligt møde, og punkter, der behandles på et lukket møde. Hvis et møde holdes for lukkede døre, kan udvalget træffe afgørelse om at give aktindsigt i dokumenter og protokoller fra mødet.
4.   Det kompetente udvalgs behandling af procedurer vedrørende immunitet i henhold til artikel 9 finder altid sted for lukkede døre.
Ændring 137
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116
Artikel 116
Artikel 116
Aktindsigt
Aktindsigt
1.  Enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i Parlamentets dokumenter, jf. artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001, og i overensstemmelse med de særlige bestemmelser i forretningsordenen.
1.  Enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i Parlamentets dokumenter, jf. artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001.
Der gives i videst muligt omfang adgang til Parlamentets dokumenter til andre fysiske og juridiske personer på samme vilkår.
Der gives i videst muligt omfang adgang til Parlamentets dokumenter til andre fysiske og juridiske personer på samme vilkår.
Forordning (EF) nr. 1049/2001 offentliggøres til orientering sammen med forretningsordenen15.
2.  Med hensyn til aktindsigt forstås ved udtrykket "Parlamentets dokumenter" ethvert indhold, jf. artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1049/2001, der er udarbejdet eller modtaget af personer, som er valgt til hverv i Parlamentet, jf. afsnit I, kapitel 2, i denne forretningsorden, Parlamentets organer, udvalg eller interparlamentariske delegationer eller Parlamentets Generalsekretariat.
2.  Med hensyn til aktindsigt forstås ved udtrykket "Parlamentets dokumenter" ethvert indhold, jf. artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1049/2001, der er udarbejdet eller modtaget af personer, som er valgt til hverv i Parlamentet, jf. afsnit I, kapitel 2, i denne forretningsorden, Parlamentets organer, udvalg eller interparlamentariske delegationer eller Parlamentets Generalsekretariat.
Dokumenter, der er udarbejdet af enkelte medlemmer eller politiske grupper, anses for Parlamentets dokumenter med hensyn til aktindsigt, hvis de indgives i henhold til forretningsordenen.
I henhold til artikel 4 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer anses dokumenter, der er udarbejdet af enkelte medlemmer eller politiske grupper, kun for at være Parlamentets dokumenter med hensyn til aktindsigt, hvis de indgives i henhold til forretningsordenen.
Præsidiet fastsætter regler med henblik på at sikre, at alle Parlamentets dokumenter registreres.
Præsidiet fastsætter regler med henblik på at sikre, at alle Parlamentets dokumenter registreres.
3.  Parlamentet opretter et register over Parlamentets dokumenter. Der gives direkte adgang til lovgivningsmæssige dokumenter og visse andre kategorier af dokumenter gennem registret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001. Henvisninger til andre af Parlamentets dokumenter indføres så vidt muligt i registret.
3.  Parlamentet opretter et offentligt register på et websted over Parlamentets dokumenter. Der gives direkte adgang til lovgivningsmæssige dokumenter og visse andre kategorier af dokumenter gennem Parlamentets websted med det offentlige register i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001. Henvisninger til andre af Parlamentets dokumenter indføres så vidt muligt i det offentlige register på webstedet.
De kategorier af dokumenter, der er direkte tilgængelige, opføres på en liste, der vedtages af Præsidiet og offentliggøres på Parlamentets websted. Denne liste begrænser ikke retten til aktindsigt i dokumenter, som ikke er omfattet af de fastlagte kategorier; der gives efter skriftlig begæring adgang til disse dokumenter.
De kategorier af dokumenter, der er direkte tilgængelige gennem webstedet med Parlamentets offentlige register, opføres på en liste, der vedtages af Præsidiet og offentliggøres på Parlamentets websted med det offentlige register. Denne liste begrænser ikke retten til aktindsigt i dokumenter, som ikke er omfattet af de fastlagte kategorier; der kan efter skriftlig begæring gives adgang til disse dokumenter i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001.
Præsidiet kan fastsætte regler, der er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001, om den nærmere fremgangsmåde for aktindsigt, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Præsidiet fastsætter regler for aktindsigt i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001, om den nærmere fremgangsmåde for aktindsigt, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
4.  Præsidiet fastlægger, hvilke organer der skal have kompetence til at behandle oprindelige begæringer (artikel 7 i forordning (EF) nr. 1049/2001), og træffer afgørelse om genfremsatte begæringer (forordningens artikel 8) og begæringer om aktindsigt i følsomme dokumenter (forordningens artikel 9).
4.  Præsidiet fastlægger, hvilke organer der skal have kompetence til at behandle oprindelige begæringer (artikel 7 i forordning (EF) nr. 1049/2001), og til at træffe afgørelse om genfremsatte begæringer (forordningens artikel 8) og om begæringer om aktindsigt i følsomme dokumenter (forordningens artikel 9).
5.   Formandskonferencen udpeger Parlamentets medlemmer af det interinstitutionelle udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001.
6.  Tilsynet med behandlingen af begæringer om aktindsigt påhviler en af næstformændene.
6.  Tilsynet med behandlingen af begæringer om aktindsigt påhviler en af næstformændene.
6a.   Præsidiet vedtager den årlige rapport, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001.
7.  Parlamentets kompetente udvalg udarbejder på grundlag af oplysninger fra Præsidiet og andre kilder den årlige rapport, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001, og forelægger den på plenarmødet.
7.  Parlamentets kompetente udvalg undersøger regelmæssigt gennemsigtigheden af Parlamentets aktiviteter og forelægger en rapport med sine konklusioner og henstillinger på plenarmødet.
Det kompetente udvalg behandler og vurderer de rapporter, som de øvrige institutioner og organer har udarbejdet i henhold til forordningens artikel 17.
Det kompetente udvalg kan også behandle og vurdere de rapporter, som de øvrige institutioner og organer har udarbejdet i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001.
7a.   Formandskonferencen udpeger Parlamentets medlemmer af det interinstitutionelle udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001.
__________________
15 Se bilag XIV.
Ændring 138
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116 a (ny)
Artikel 116a
Adgang til Parlamentet
1.   Der udstedes adgangskort til medlemmer, medlemmers assistenter og tredjeparter på grundlag af de regler, som Præsidiet fastsætter. Disse regler regulerer også brug og inddragelse af adgangskort.
2.   Adgangskort udstedes ikke til et medlems medarbejdere, som er omfattet af anvendelsesområdet for aftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker1a.
3.   Enheder, der er opregnet i åbenhedsregistret, og deres repræsentanter, der har fået udstedt adgangskort med lang gyldighed til Europa-Parlamentet, skal overholde:
–   den adfærdskodeks for registrerede, der er vedføjet aftalen
–   de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved aftalen, og
–   gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel.
Uden at dette berører anvendeligheden af de almindelige bestemmelser om inddragelse eller midlertidig deaktivering af adgangskort med lang gyldighed, og medmindre der er tungtvejende argumenter for det modsatte, inddrager eller deaktiverer generalsekretæren med kvæstorernes tilladelse et adgangskort med lang gyldighed, når indehaveren er blevet slettet af åbenhedsregistret for en overtrædelse af adfærdskodeksen for registrerede eller har gjort sig skyldig i en alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i dette stykke eller har afslået at efterkomme en officiel anmodning om fremmøde til en høring eller et udvalgsmøde eller at samarbejde med et undersøgelsesudvalg uden tilstrækkelig begrundelse.
4.   Kvæstorerne kan fastsætte, i hvilken udstrækning den i stk. 2 omhandlede adfærdskodeks er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af aftalens anvendelsesområde.
5.   På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen om oprettelse af registret.
__________________
1a EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11.
Ændring 139
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117
Artikel 117
Artikel 117
Valg af formand for Kommissionen
Valg af formand for Kommissionen
1 Når Det Europæiske Råd foreslår en kandidat til posten som formand for Kommissionen, anmoder formanden kandidaten om at afgive en redegørelse og forelægge sine politiske retningslinjer for Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.
1.   Når Det Europæiske Råd foreslår en kandidat til posten som formand for Kommissionen, anmoder formanden kandidaten om at afgive en redegørelse og forelægge sine politiske retningslinjer for Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.
Det Europæiske Råd indbydes til at deltage i forhandlingen.
Det Europæiske Råd indbydes til at deltage i forhandlingen.
2.  Parlamentet vælger formanden for Kommissionen med et flertal af sine medlemmer.
2.  Parlamentet vælger jf. artikel 17, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union formanden med et flertal af sine medlemmer.
Afstemningen er hemmelig.
Afstemningen er hemmelig.
3.  Vælges kandidaten, underretter Parlamentets formand Rådet herom og anmoder det og den valgte formand for Kommissionen om efter fælles overenskomst at indstille kandidater til de forskellige poster som medlem af Kommissionen.
3.  Vælges kandidaten, underretter Parlamentets formand Rådet herom og anmoder det og den valgte formand for Kommissionen om efter fælles overenskomst at indstille kandidater til de forskellige poster som medlem af Kommissionen.
4.  Opnår kandidaten ikke det krævede flertal, opfordrer formanden Det Europæiske Råd til inden for en måned at foreslå en ny kandidat til valg efter samme procedure.
4.  Opnår kandidaten ikke det krævede flertal, opfordrer formanden Det Europæiske Råd til inden for en måned at foreslå en ny kandidat til valg efter samme procedure.
Ændring 140
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 118
Artikel 118
Artikel 118
Valg af Kommissionen
Valg af Kommissionen
—  1. Parlamentets formand anmoder den valgte formand for Kommissionen om at oplyse Parlamentet om fordelingen af sagsområder i det foreslåede kommissærkollegium i overensstemmelse med den valgte formands politiske retningslinjer.
1.  Formanden anmoder efter høring af den valgte formand for Kommissionen de kandidater, der er foreslået af den valgte formand for Kommissionen og Rådet til de forskellige poster som medlem af Kommissionen, om at møde for de relevante udvalg i henhold til deres forventede forretningsområder. Disse høringer er offentlige.
1.  Formanden anmoder efter høring af den valgte formand for Kommissionen de kandidater, der er foreslået af den valgte formand for Kommissionen og Rådet til de forskellige poster som medlem af Kommissionen, om at møde for de relevante udvalg eller organer i henhold til deres forventede forretningsområder.
1a.   Høringerne afholdes af udvalgene.
Undtagelsesvis kan en høring gennemføres i et andet format, når et udpeget medlem af Kommissionen har ansvarsområder, der primært er af horisontal karakter, forudsat at en sådan høring omfatter det kompetente udvalg. Disse høringer er offentlige.
2.   Parlamentets formand kan anmode den valgte formand for Kommissionen om at oplyse Parlamentet om fordelingen af sagsområder i det foreslåede kommissærkollegium i overensstemmelse med den valgte formands politiske retningslinjer.
3.  Det eller de relevante udvalg opfordrer det udpegede medlem af Kommissionen til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål. Høringerne tilrettelægges på en sådan måde, at de udpegede medlemmer af Kommissionen får mulighed for at fremlægge alle relevante oplysninger for Parlamentet. Bestemmelser om tilrettelæggelsen af høringerne fastsættes i et bilag til denne forretningsorden16.
3.  Det eller de relevante udvalg opfordrer det udpegede medlem af Kommissionen til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål. Høringerne tilrettelægges på en sådan måde, at de udpegede medlemmer af Kommissionen får mulighed for at fremlægge alle relevante oplysninger for Parlamentet. Bestemmelser om tilrettelæggelsen af høringerne fastsættes i et bilag til denne forretningsorden16.
4.  Den valgte formand præsenterer sit kollegium og forelægger Kommissionens program på et møde i Parlamentet, hvortil formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Rådet er indbudt. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.
4.  Den valgte formand opfordres til at præsentere sit kollegium og forelægger Kommissionens program på et møde i Parlamentet, hvortil formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Rådet er indbudt. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.
5.  Som afslutning på forhandlingen kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 123, stk. 3, 4 og 5, finder anvendelse.
5.  Som afslutning på forhandlingen kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 123, stk. 3-5b finder anvendelse.
Efter afstemningen om beslutningsforslaget vælger eller forkaster Parlamentet Kommissionen med et flertal af de afgivne stemmer.
Afstemningen sker ved navneopråb.
Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde.
5a.   Efter afstemningen om beslutningsforslaget vælger eller forkaster Parlamentet Kommissionen med et flertal af de afgivne stemmer ved navneopråb. Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde.
6.  Formanden underretter Rådet om valget eller forkastelsen af Kommissionen.
6.  Formanden underretter Rådet om valget eller forkastelsen af Kommissionen.
7.  I tilfælde af en væsentlig ændring i fordelingen af Kommissionens porteføljer under mandatet, besættelse af en ledig post eller udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen efter en ny medlemsstats tiltrædelse, opfordres de pågældende medlemmer af Kommissionen til at møde for de udvalg, der er kompetente med hensyn til de pågældende ansvarsområder i overensstemmelse med stk. 3.
7.  I tilfælde af en væsentlig ændring eller en ændring i Kommissionens sammensætning under mandatet opfordres de pågældende medlemmer eller udpegede medlemmer af Kommissionen til at deltage i en høring i overensstemmelse med stk. 1a og 3.
7a.   Hvis der sker ændringer af en kommissærs portefølje eller finansielle interesser i løbet af vedkommendes embedsperiode, skal denne situation undersøges af Parlamentet, jf. bilag XVI.
Hvis der identificeres en interessekonflikt i løbet af en kommissærs mandatperiode, og hvis Kommissionens formand undlader at gennemføre Parlamentets anbefalinger til afhjælpning af denne interessekonflikt, kan Parlamentet anmode Kommissionens formand om at udtrykke mistillid til den pågældende kommissær, jf. punkt 5 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, og om nødvendigt træffe foranstaltninger med henblik på at fratage den pågældende kommissær retten til pension eller andre tilsvarende fordele i overensstemmelse med artikel 245, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
_______________
16 Se bilag XVI.
Ændring 141
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 118 a (ny)
Artikel 118a
Flerårig programmering
Efter udnævnelsen af en ny Kommission udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med stk. 5 den interinstitutionelle aftale om bedre regulering synspunkter og når til enighed om fælles konklusioner om flerårig programmering.
Formanden afholder i overensstemmelse hermed og inden forhandling med Rådet og Kommissionen om konklusionerne om den flerårige programmering en drøftelse med Formandskonferencen om de overordnede politiske mål og prioriteter for den nye valgperiode. Under denne drøftelse vil der blandt andet blive taget hensyn til de prioriteter, som den valgte formand for Kommissionen har forelagt, samt svarene fra de udpegede medlemmer af Kommissionen under høringerne, jf. artikel 118.
Inden undertegnelsen af de fælles konklusioner søger formanden Formandskonferencen om godkendelse.
Ændring 142
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 119
Artikel 119
Artikel 119
Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen
Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen
1.  1/10 af Parlamentets medlemmer kan indgive forslag til Parlamentets formand om mistillidsvotum til Kommissionen.
1.  1/10 af Parlamentets medlemmer kan indgive forslag til Parlamentets formand om mistillidsvotum til Kommissionen. Hvis et forslag til mistillidsvotum har været til afstemning i de foregående to måneder, kan et nyt forslag kun indgives af 1/5 af Parlamentets medlemmer.
2.  Forslaget skal være forsynet med betegnelsen "Forslag om mistillidsvotum" og skal være begrundet. Det fremsendes til Kommissionen.
2.  Forslaget skal være forsynet med betegnelsen "Forslag om mistillidsvotum" og angive grundene hertil. Det fremsendes til Kommissionen.
3.  Formanden giver straks medlemmerne meddelelse om forslagets indgivelse.
3.  Formanden giver straks medlemmerne meddelelse om forslagets indgivelse.
4.  Forhandlingen om mistillidsvotum finder tidligst sted 24 timer efter, at medlemmerne har fået meddelelse om modtagelsen af et forslag om mistillidsvotum.
4.  Forhandlingen om mistillidsvotum finder tidligst sted 24 timer efter, at medlemmerne har fået meddelelse om modtagelsen af et forslag om mistillidsvotum.
5.  Afstemningen om forslaget sker ved navneopråb og finder tidligst sted 48 timer efter forhandlingens begyndelse.
5.  Afstemningen om forslaget sker ved navneopråb og finder tidligst sted 48 timer efter forhandlingens begyndelse.
6.  Forhandlingen og afstemningen finder sted senest under den mødeperiode, der følger efter forslagets indgivelse.
6.  Uden at dette berører stk. 4 og 5, finder forhandlingen og afstemningen sted senest under den mødeperiode, der følger efter forslagets indgivelse.
7.  Forslaget om mistillidsvotum er vedtaget, hvis det opnår et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal blandt Parlamentets medlemmer. Afstemningsresultatet meddeles formanden for Rådet og formanden for Kommissionen.
7.  Forslaget om mistillidsvotum er vedtaget i overensstemmelse med artikel 234 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvis det opnår 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer. Afstemningsresultatet meddeles formanden for Rådet og formanden for Kommissionen.
Ændring 143
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 120
Artikel 120
Artikel 120
Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol
Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol
Parlamentet udpeger efter forslag fra det kompetente udvalg den person, det indstiller til at være medlem af det udvalg på syv personer, der har til opgave at kontrollere kvalifikationerne hos kandidaterne til embederne som dommer eller generaladvokat ved Domstolen og Retten.
Parlamentet udpeger efter forslag fra det kompetente udvalg den person, det indstiller til at være medlem af det udvalg på syv personer, der har til opgave at kontrollere kvalifikationerne hos kandidaterne til embederne som dommer eller generaladvokat ved Domstolen og Retten. Det kompetente udvalg vælger, hvilken kandidat det ønsker at foreslå, ved en afstemning med simpelt flertal. Udvalgets koordinatorer udarbejder med henblik herpå en liste over kandidater.
Ændring 144
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121
Artikel 121
Artikel 121
Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer
Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer
1.  De indstillede medlemmer af Revisionsretten opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer. Udvalget foretager hemmelig afstemning særskilt om hver enkelt udnævnelse.
1.  De indstillede medlemmer af Revisionsretten opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer. Udvalget foretager hemmelig afstemning særskilt om hver enkelt udnævnelse.
2.  Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om, hvorvidt de foreslåede kandidater bør udnævnes, i en betænkning, som indeholder et særskilt forslag til afgørelse for hver enkelt udnævnelse.
2.  Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om godkendelse eller forkastelse af den foreslåede kandidat.
3.  Afstemningen på plenarmødet finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet foretager hemmelig afstemning særskilt om hver enkelt udnævnelse og træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.
3.  Afstemningen på plenarmødet finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet foretager hemmelig afstemning særskilt om de enkelte foreslåede kandidater.
4.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse om en af udnævnelserne, anmoder formanden Rådet om at trække sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.
4.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse om en af udnævnelserne, anmoder formanden Rådet om at trække sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.
Ændring 145
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 122
Artikel 122
Artikel 122
Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion
Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion
1.  Den kandidat, der er foreslået til posten som formand for Den Europæiske Centralbank, opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.
1.  Den kandidat, der er foreslået til posten som formand, næstformand eller medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank, opfordres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.
2.  Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om godkendelse eller forkastelse af den foreslåede kandidat.
2.  Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om godkendelse eller forkastelse af den foreslåede kandidat.
3.  Afstemningen finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet.
3.  Afstemningen finder sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet foretager hemmelig afstemning særskilt om de enkelte foreslåede kandidater.
4.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse, anmoder formanden Rådet om at tage sit forslag tilbage og forelægge Parlamentet et nyt.
4.  Afgiver Parlamentet negativ udtalelse om en foreslået kandidat, anmoder formanden om, at denne udnævnelse trækkes tilbage, og om at der foreslås Parlamentet en ny kandidat.
5.   Denne fremgangsmåde finder også anvendelse på udnævnelse af næstformanden og de andre direktionsmedlemmer i Den Europæiske Centralbank.
Ændring 146
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 122 a (ny)
Artikel 122a
Udnævnelser til de økonomiske styringsorganer
1.   Denne artikel finder anvendelse på udnævnelse af:
–   formanden og næstformanden for tilsynsrådet for Den Fælles Tilsynsmekanisme
–   formanden, næstformanden og fuldtidsmedlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans for Den Fælles Afviklingsmekanisme
–   formændene og de administrerende direktører for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), og
–   den administrerende direktør og den stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.
2.   De enkelte kandidater inviteres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.
3.   Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om de enkelte forslag om udnævnelse.
4.   Afstemningen skal finde sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget om udnævnelse, medmindre Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer bestemmer andet. Parlamentet stemmer særskilt om de enkelte udnævnelser ved hemmelig afstemning.
5.   Træffer Parlamentet negativ afgørelse om et forslag om udnævnelse, anmoder formanden om, at dette bliver trukket tilbage, og at der forelægges Parlamentet et nyt forslag.
Ændring 147
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 123
Artikel 123
Artikel 123
Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd
Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd
1.  Medlemmerne af Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd kan på ethvert tidspunkt anmode Parlamentets formand om at få ordet for at afgive en redegørelse. Formanden for Det Europæiske Råd afgiver en redegørelse efter hvert møde i Det Europæiske Råd. Parlamentets formand afgør, hvornår redegørelsen kan afgives, og om den kan efterfølges af en fuld forhandling eller af en periode på 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.
1.  Medlemmerne af Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd kan på ethvert tidspunkt anmode Parlamentets formand om at få ordet for at afgive en redegørelse. Formanden for Det Europæiske Råd afgiver en redegørelse efter hvert møde i Det Europæiske Råd. Parlamentets formand afgør, hvornår redegørelsen kan afgives, og om den kan efterfølges af en fuld forhandling eller af en periode på 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.
2.  Når en redegørelse med forhandling opføres på dagsordenen, kan Parlamentet vedtage at afslutte forhandlingen med en beslutning. Dette er dog ikke muligt, hvis en betænkning om samme emne forventes behandlet under samme eller følgende mødeperiode, medmindre formanden undtagelsesvis foreslår andet. Vedtager Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag.
2.  Når en redegørelse med forhandling opføres på dagsordenen, kan Parlamentet vedtage at afslutte forhandlingen med en beslutning. Dette er dog ikke muligt, hvis en betænkning om samme emne forventes behandlet under samme eller følgende mødeperiode, medmindre formanden undtagelsesvis foreslår andet. Vedtager Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer fremsætte et beslutningsforslag.
3.  Der stemmes om sådanne beslutningsforslag samme dag. Formanden træffer afgørelse om eventuelle undtagelser fra denne regel. Stemmeforklaringer er tilladt.
3.  Der stemmes om sådanne beslutningsforslag i den tidligst mulige afstemningstid. Formanden træffer afgørelse om eventuelle undtagelser fra denne regel. Stemmeforklaringer er tilladt.
4.  Et fælles beslutningsforslag erstatter de af forslagsstillerne tidligere indgivne forslag, men ikke dem, der er indgivet af andre udvalg, politiske grupper eller medlemmer.
4.  Et fælles beslutningsforslag erstatter de af forslagsstillerne tidligere indgivne forslag, men ikke dem, der er indgivet af andre udvalg, politiske grupper eller medlemmer.
4a.   Hvis et forslag til beslutning stilles af politiske grupper, der repræsenterer et klart flertal, kan formanden sætte dette forslag under afstemning først.
5.  Når ét beslutningsforslag er vedtaget, sættes de øvrige ikke under afstemning, medmindre formanden undtagelsesvis bestemmer andet.
5.  Når ét beslutningsforslag er vedtaget, sættes de øvrige ikke under afstemning, medmindre formanden undtagelsesvis bestemmer andet.
5a.   Beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 2 eller artikel 135, stk. 2, kan tages tilbage af forslagsstilleren eller forslagsstillerne inden den endelige afstemning om forslaget.
5b.   Et tilbagetaget beslutningsforslag kan overtages og straks indgives på ny af en politisk gruppe, et udvalg eller det antal medlemmer, der kræves for at indgive den pågældende form for beslutningsforslag. Stk. 5a og nærværende stykke finder også anvendelse på beslutningsforslag stillet efter artikel 105 og 106.
Ændring 148
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 124
Artikel 124
Artikel 124
Redegørelser for Kommissionens afgørelser
Redegørelser for Kommissionens afgørelser
Efter høring af Formandskonferencen kan Parlamentets formand opfordre formanden for Kommissionen, det medlem af Kommissionen, der har ansvar for forbindelserne med Europa-Parlamentet, eller et andet medlem af Kommissionen efter aftale, til efter hvert af Kommissionens møder at afgive en redegørelse over for Parlamentet for at orientere om de væsentligste afgørelser. Redegørelsen efterfølges af en forhandling på mindst 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.
Parlamentets formand opfordrer formanden for Kommissionen, det medlem af Kommissionen, der har ansvar for forbindelserne med Europa-Parlamentet, eller et andet medlem af Kommissionen efter aftale, til efter hvert af Kommissionens møder at afgive en redegørelse over for Parlamentet for at orientere om de væsentligste afgørelser, med mindre Formandskonferencen af planlægningsmæssige årsager eller på grund af emnets relative politiske relevans beslutter, at dette ikke er nødvendigt. Redegørelsen efterfølges af en forhandling på mindst 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.
Ændring 149
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 125
Artikel 125
Artikel 125
Redegørelser fra Revisionsretten
Redegørelser fra Revisionsretten
1.  Formanden for Revisionsretten kan, som led i dechargeproceduren eller Parlamentets andre aktiviteter vedrørende budgetkontrol, opfordres til at tage ordet for at forelægge bemærkningerne i Rettens årsberetning, særberetninger eller udtalelser samt for at redegøre for Rettens arbejdsprogram.
1.  Formanden for Revisionsretten kan, som led i dechargeproceduren eller Parlamentets andre aktiviteter vedrørende budgetkontrol, opfordres til at afgive en redegørelse for at forelægge bemærkningerne i Rettens årsberetning, særberetninger eller udtalelser samt for at redegøre for Rettens arbejdsprogram.
2.  Parlamentet kan vedtage at afholde en særlig forhandling med deltagelse af Kommissionen og Rådet om spørgsmål, der rejses i sådanne redegørelser, navnlig når der er påpeget uregelmæssigheder i den økonomiske forvaltning.
2.  Parlamentet kan vedtage at afholde en særlig forhandling med deltagelse af Kommissionen og Rådet om spørgsmål, der rejses i sådanne redegørelser, navnlig når der er påpeget uregelmæssigheder i den økonomiske forvaltning.
Ændring 150
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 126
Artikel 126
Artikel 126
Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank
Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank
1.  Formanden for Den Europæiske Centralbank forelægger bankens årsberetning om aktiviteterne inden for Det Europæiske System af Centralbanker og om den monetære politik i det foregående og det indeværende år for Parlamentet.
1.  Formanden for Den Europæiske Centralbank opfordres til at forelægge bankens årsberetning om aktiviteterne inden for Det Europæiske System af Centralbanker og om den monetære politik i det foregående og det indeværende år for Parlamentet.
2.  Parlamentet foranstalter en generel drøftelse efter denne forelæggelse.
2.  Parlamentet foranstalter en generel drøftelse efter denne forelæggelse.
3.  Formanden for Den Europæiske Centralbank indbydes mindst fire gange årligt til møder i det kompetente udvalg med henblik på at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.
3.  Formanden for Den Europæiske Centralbank indbydes mindst fire gange årligt til møder i det kompetente udvalg med henblik på at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.
4.  Formanden, næstformanden og andre medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion indbydes til yderligere møder, hvis de selv eller Parlamentet anmoder herom.
4.  Formanden, næstformanden og andre medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion indbydes til yderligere møder, hvis de selv eller Parlamentet anmoder herom.
5.  Der udarbejdes et fuldstændigt referat af forhandlingerne i henhold til stk. 3 og 4 på de officielle sprog.
5.  Der udarbejdes et fuldstændigt referat af forhandlingerne i henhold til stk. 3 og 4.
Ændring 151
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 127
Artikel 127
udgår
Henstilling om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker
1.   Kommissionens henstilling om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker forelægges for det kompetente udvalg, som forelægger en betænkning på plenarmødet.
2.   Rådet opfordres til at underrette Parlamentet om indholdet af sin henstilling og om Det Europæiske Råds holdning.
Ændring 152
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 128
Artikel 128
Artikel 128
Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling
Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling
1.   Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille forespørgsler til Rådet eller Kommissionen med anmodning om, at de opføres på Parlamentets dagsorden.
1.  Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille forespørgsler til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om, at de opføres på Parlamentets dagsorden.
Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden, som straks forelægger dem for Formandskonferencen.
Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden, som straks forelægger dem for Formandskonferencen.
Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne opføres på dagsordenen. Forespørgsler, der ikke er opført på Parlamentets dagsorden inden tre måneder efter indgivelsen, bortfalder.
Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne opføres på forslaget til dagsorden efter proceduren i artikel 149. Forespørgsler, der ikke er opført på Parlamentets forslag til dagsorden inden tre måneder efter indgivelsen, bortfalder.
2.  Forespørgsler til Kommissionen skal fremsendes til institutionen mindst én uge før det møde, på hvis dagsorden forespørgslerne skal opføres, og forespørgsler til Rådet mindst tre uger før denne dato.
2.  Forespørgsler til Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik skal fremsendes til adressaten mindst én uge før det møde, på hvis dagsorden forespørgslerne skal opføres, og forespørgsler til Rådet mindst tre uger før denne dato.
3.  Den i stk. 2 fastsatte frist finder ikke anvendelse på forespørgsler vedrørende områder, der henhører under artikel 42 i traktaten om Den Europæiske Union. Rådet skal besvare sådanne forespørgsler inden for en rimelig frist, således at Parlamentet holdes behørigt underrettet.
3.  De i stk. 2 fastsatte frister finder ikke anvendelse på forespørgsler vedrørende den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Sådanne forespørgsler skal besvares inden for en rimelig frist, således at Parlamentet holdes behørigt underrettet.
4.  En af forespørgerne må anvende fem minutter til begrundelsen. Et medlem af den adspurgte institution besvarer forespørgslen.
4.  En af forespørgerne må begrunde forespørgslen. Den adspurgte besvarer forespørgslen.
Forespørgeren har ret til at udnytte hele den anførte taletid.
5.  Artikel 123, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.
5.  Artikel 123 stk. 2-5b, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.
Ændring 153
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 129
Artikel 129
Artikel 129
Spørgetid
Spørgetid
1.  Under hver mødeperiode er der spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af 90 minutter om et eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for mødeperioden.
1.  Under hver mødeperiode kan der være spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af op til 90 minutter om et eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for mødeperioden.
2.  De medlemmer af Kommissionen, som Formandskonferencen indbyder til at deltage, skal have et sagsområde, som er relevant for det eller de konkrete horisontale temaer, der vil blive stillet spørgsmål om. Antallet af kommissærer er begrænset til to pr. mødeperiode med mulighed for at tilføje en tredje kommissær, alt efter hvilket eller hvilke konkrete horisontale temaer der er blevet valgt til spørgetiden.
2.  De medlemmer af Kommissionen, som Formandskonferencen indbyder til at deltage, skal have et sagsområde, som er relevant for det eller de konkrete horisontale temaer, der vil blive stillet spørgsmål om. Antallet af kommissærer er begrænset til to pr. mødeperiode med mulighed for at tilføje en tredje kommissær, alt efter hvilket eller hvilke konkrete horisontale temaer der er blevet valgt til spørgetiden.
3.   Spørgetiden afvikles efter et lodtrækningssystem, hvis nærmere bestemmelser fastlægges i et bilag til denne forretningsorden17.
4.  I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.
4.  I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.
4a.   Spørgetid fordeles ikke på forhånd. Formanden sikrer så vidt muligt, at medlemmer af forskellige politiske retninger og fra forskellige medlemsstater får mulighed for at stille spørgsmål efter tur.
4b.   Et medlem får ét minut til at stille spørgsmålet, og kommissæren får to minutter til at svare. Medlemmet kan stille et tillægsspørgsmål af 30 sekunders varighed i umiddelbar sammenhæng med hovedspørgsmålet. Kommissæren får derefter to minutter til at besvare tillægsspørgsmålet.
Spørgsmål og tillægsspørgsmål skal stå i direkte forbindelse med det konkrete horisontale tema vedtaget i henhold til stk. 1. Formanden tager stilling til, om spørgsmålene kan stilles.
__________________
17 Se bilag II.
Ændring 154
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 130
Artikel 130
Artikel 130
Forespørgsler til skriftlig besvarelse
Forespørgsler til skriftlig besvarelse
1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier18. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier18. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
2.  Forespørgslerne indgives til formanden. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse er ikke alene baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 nævnte bilag, men på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens afgørelse.
2.  Forespørgslerne indgives til formanden. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse er ikke alene baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 nævnte bilag, men på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens begrundede afgørelse.
3.  Forespørgslerne indgives i elektronisk format. Hvert medlem kan højst indgive fem forespørgsler pr. måned.
3.  Forespørgslerne indgives i elektronisk format. Hvert medlem kan højst indgive 20 forespørgsler over en løbende periode på tre måneder.
Undtagelsesvis kan der indgives supplerende forespørgsler i form af et papirdokument, der indgives og underskrives af det pågældende medlem personligt hos den relevante tjenestegren i sekretariatet.
Efter et tidsrum af et år regnet fra begyndelsen af den ottende valgperiode foretager Formandskonferencen en vurdering af ordningen med hensyn til supplerende forespørgsler.
Udtrykket "undtagelsesvis" fortolkes på den måde, at den supplerende forespørgsel vedrører et uopsætteligt anliggende, og at indgivelsen af forespørgslen ikke kan vente til den efterfølgende måned. Desuden skal antallet af forespørgsler, der indgives i medfør af stk. 3, andet afsnit, være mindre end det maksimale antal på fem forespørgsler pr. måned.
3a.   En forespørgsel kan støttes af andre medlemmer end forespørgeren. Sådanne forespørgsler tæller kun i forespørgerens maksimale antal forespørgsler og ikke i det maksimale antal forespørgsler fra medlemmer, der støtter forespørgslen, jf. stk. 3.
4.  Har en forespørgsel ikke kunnet besvares inden for fristen, optages den efter anmodning fra forespørgeren på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg. Artikel 129 finder tilsvarende anvendelse.
4.  Har en forespørgsel ikke kunnet besvares af adressaten inden for tre uger (prioriterede forespørgsler) eller på seks uger (ikke-prioriterede forespørgsler), fra den er fremsendt til adressaten, optages den efter anmodning fra forespørgeren på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg.
Eftersom formanden for et udvalg i medfør af artikel 206, stk. 1, har kompetence til at indkalde til et udvalgsmøde, tilkommer det formanden at opstille forslaget til dagsorden for det møde, der indkaldes til, med henblik på en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Denne beføjelse ændrer ikke ved forpligtelsen i henhold til artikel 130, stk. 4, til efter anmodning fra forespørgeren at optage en skriftlig forespørgsel på forslaget til dagsordenen for det næste møde i udvalget. Formanden har imidlertid en skønsbeføjelse til under hensyntagen til de politiske prioriteter at foreslå rækkefølgen for arbejdet på mødet og den nærmere procedure (f.eks. en procedure uden forhandling, eventuelt med vedtagelse af en afgørelse om, hvilke yderligere skridt der skal tages, eller en henstilling om at udsætte punktet til et senere møde).
5.  Forespørgsler, der kræver omgående svar, men ikke nogen dybtgående undersøgelse (prioriterede forespørgsler), besvares inden for en frist på tre uger efter meddelelsen til adressaterne. Hvert medlem kan stille en prioriteret forespørgsel én gang om måneden.
5.  Hvert medlem kan stille en prioriteret forespørgsel én gang om måneden.
Alle andre forespørgsler (ikke-prioriterede forespørgsler) besvares inden for en frist på seks uger efter meddelelsen til adressaterne.
6.  Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres på Parlamentets websted.
6.  Forespørgslerne og besvarelserne, herunder de pågældende bilag, offentliggøres på Parlamentets websted.
__________________
__________________
18 Se bilag III.
18 Se bilag III.
Ændring 295
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 130 a (ny)
Artikel 130a
Mindre forespørgsel til skriftlig besvarelse
1.  Ved mindre forespørgsler, der består i spørgsmål til skriftlig besvarelse, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer anmode Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at fremlægge oplysninger om specifikt angivne emner.
Sådanne spørgsmål indgives til formanden, der, forudsat at spørgsmålet overordnet set er i overensstemmelse med forretningsordenen, og at det opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag til denne forretningsorden1a, anmoder den adspurgte om at fremlægge svar inden for to uger; formanden kan forlænge denne frist i samråd med spørgerne.
2.  Spørgsmål og svar offentliggøres på Parlamentets websted.
____________________________
1a Se bilag III.
Ændring 296
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 130 b (ny)
Artikel 130b
Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling
1.  Ved større forespørgsler, der består i spørgsmål til skriftlig besvarelse med forhandling, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer stille spørgsmål til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Spørgsmålene kan omfatte en kort begrundelse.
Sådanne spørgsmål indgives til formanden, der, forudsat at spørgsmålet overordnet set er i overensstemmelse med forretningsordenen, og at det opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag til denne forretningsorden1a, straks underretter den adspurgte og beder vedkommende angive, hvorvidt og i bekræftende fald hvornår der vil foreligge svar.
2.  Efter modtagelse af den skriftlige besvarelse opføres den større forespørgsel på forslaget til Parlamentets dagsorden i overensstemmelse med proceduren i artikel 149. Der føres forhandling, hvis et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer anmoder om dette.
3.  Hvis den adspurgte nægter at besvare spørgsmålet eller undlader at besvare det inden for tre uger, sættes spørgsmålet på forslaget til dagsorden. Der føres forhandling, hvis et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer anmoder om dette. Forud for forhandlingen kan en af spørgerne gives tilladelse til at angive yderligere begrundelser for spørgsmålet.
4.  En af spørgerne kan fremsætte spørgsmålet i plenum. Ét medlem af den adspurgte institution skal fremsætte svar.
Artikel 123, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.
5.  Spørgsmål og svar offentliggøres på Parlamentets websted.
____________________________
1a Se bilag III.
Ændring 155
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131
Artikel 131
Artikel 131
Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse
Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse
1.  Ethvert medlem kan stille op til seks forespørgsler pr. måned til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier19. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
1.  Ethvert medlem kan stille op til seks forespørgsler pr. måned til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier19. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
2.  Sådanne forespørgsler indgives skriftligt til formanden for det kompetente udvalg, som meddeler dem til Den Europæiske Centralbank. I tvivlstilfælde tager udvalgsformanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Forespørgeren får meddelelse om udvalgsformandens afgørelse.
2.  Sådanne forespørgsler indgives skriftligt til formanden for det kompetente udvalg, som meddeler dem til Den Europæiske Centralbank. I tvivlstilfælde tager udvalgsformanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Forespørgeren får meddelelse om udvalgsformandens afgørelse.
3.  Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres på Parlamentets websted.
3.  Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres på Parlamentets websted.
4.  Er en forespørgsel ikke blevet besvaret inden for fristen, optages den efter anmodning fra forespørgeren på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg med formanden for Den Europæiske Centralbank.
4.  Er en forespørgsel ikke blevet besvaret, inden der er gået seks uger, kan den efter anmodning fra forespørgeren optages på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg med formanden for Den Europæiske Centralbank.
__________________
_________________
19 Se bilag III.
19 Se bilag III.
Ændring 156
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131 a (ny)
Artikel 131a
Forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme
1.   Artikel 131, stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse, hvad angår forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme. Antallet af sådanne forespørgsler trækkes fra det maksimale antal på seks, som er fastlagt i artikel 131, stk. 1.
2.   Er en forespørgsel ikke blevet besvaret, inden der er gået fem uger, kan den efter anmodning fra forespørgeren optages på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg med formanden for adressatens bestyrelse.
Ændring 157
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit V – kapitel 4 – overskrift
BERETNINGER OG RAPPORTER FRA ANDRE INSTITUTIONER
BERETNINGER OG RAPPORTER FRA ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
Ændring 158
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 132
Artikel 132
Artikel 132
Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner
Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer
1.  Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner, som Parlamentet i henhold til traktaterne skal høres om, eller hvor der efter andre retsforskrifter kræves en udtalelse fra Parlamentet, behandles i en betænkning, som forelægges på plenarmødet.
1.  Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer, som Parlamentet i henhold til traktaterne skal høres om, eller hvor der efter andre retsforskrifter kræves en udtalelse fra Parlamentet, behandles i en betænkning, som forelægges på plenarmødet.
2.  Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner, som ikke falder ind under stk. 1, henvises til det kompetente udvalg, som kan stille forslag om udarbejdelse af en betænkning efter artikel 52.
2.  Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer, som ikke falder ind under stk. 1, henvises til det kompetente udvalg, der undersøger dem, og som kan fremsætte et kort forslag til beslutning for Parlamentet eller stille forslag om udarbejdelse af en betænkning efter artikel 52, hvis det mener, at Parlamentet bør indtage en holdning i et vigtigt spørgsmål, der er omhandlet i beretningerne.
Ændring 159
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 133
Artikel 133
Artikel 133
Beslutningsforslag
Beslutningsforslag
1.  Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under Den Europæiske Unions virksomhedsområde.
1.  Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under Den Europæiske Unions virksomhedsområde.
Beslutningsforslaget må højst være på 200 ord.
Beslutningsforslaget må højst være på 200 ord.
1a.   Et sådant forslag må ikke:
–   indeholde afgørelse om spørgsmål, for hvilke der er fastlagt andre specifikke procedurer og kompetencer i denne forretningsorden, særlig artikel 46, eller
–   omhandle et emne, der er genstand for igangværende procedurer i Parlamentet.
1b.   De enkelte medlemmer må ikke fremsætte mere end ét af den slags forslag pr. måned.
1c.   Beslutningsforslaget indgives til formanden, som kontrollerer, hvorvidt det opfylder de gældende kriterier. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet, og henviser det til det kompetente udvalg.
2.  Det kompetente udvalg træffer afgørelse om behandlingsformen.
2.  Det kompetente udvalg træffer afgørelse om behandlingsformen, herunder kombinationen af dette beslutningsforslag med andre beslutningsforslag eller forslag til betænkning, vedtagelse af en udtalelse, der kan have form af en skrivelse, eller udarbejdelse af en betænkning efter artikel 52. Det kan også vedtage ikke at foretage nogen opfølgning af beslutningsforslaget.
Det kan behandle beslutningsforslaget sammen med andre beslutningsforslag eller betænkninger.
Det kan vedtage at afgive en udtalelse, der også kan have form af en skrivelse.
Det kan vedtage at udarbejde en betænkning, jf. artikel 52.
3.  Forslagsstilleren underrettes om udvalgets og Formandskonferencens afgørelser.
3.  Forslagsstilleren underrettes om formandens, udvalgets og Formandskonferencens afgørelser.
4.  Betænkningen skal indeholde det indgivne beslutningsforslag.
4.  Betænkningen skal indeholde det indgivne beslutningsforslag.
5.  Udtalelser i form af en skrivelse til andre af Den Europæiske Unions institutioner fremsendes af formanden.
5.  Udtalelser i form af en skrivelse til andre af Den Europæiske Unions institutioner fremsendes af formanden.
6.   Beslutningsforslag indgivet i henhold til artikel 123, stk. 2, artikel 128, stk. 5, eller artikel 135, stk. 2, kan tages tilbage af forslagsstilleren eller forslagsstillerne inden den endelige afstemning om forslaget.
7.  Beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 1 kan tages tilbage af forslagsstilleren eller -stillerne eller den første underskriver af forslaget, så længe det kompetente udvalg endnu ikke har vedtaget at udarbejde betænkning herom, jf. stk. 2.
7.  Beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 1 kan tages tilbage af forslagsstilleren eller -stillerne eller den første underskriver af forslaget, så længe det kompetente udvalg endnu ikke har vedtaget at udarbejde betænkning herom, jf. stk. 2.
Er forslaget imidlertid blevet overtaget af udvalget på denne måde, kan kun udvalget selv tage det tilbage, og kun så længe forslaget endnu ikke er sat under endelig afstemning.
Er forslaget imidlertid blevet overtaget af udvalget på denne måde, kan kun udvalget selv tage det tilbage, og kun så længe forslaget endnu ikke er sat under endelig afstemning.
8.   Et tilbagetaget beslutningsforslag kan overtages og straks indgives på ny af en politisk gruppe, et udvalg eller det antal medlemmer, der kræves for at indgive den pågældende form for beslutningsforslag.
Det påhviler udvalgene at sikre, at beslutningsforslag i henhold til denne artikel, som opfylder de fastsatte krav, følges op, og at der på passende måde henvises til dem i de dokumenter, hvori denne opfølgning sker.
Ændring 160
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 134
Artikel 134
udgår
Henstillinger til Rådet
1.   En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan fremsætte et forslag til henstilling til Rådet vedrørende de i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union omhandlede spørgsmål, eller når Parlamentet ikke er blevet hørt om en international aftale, jf. denne forretningsordens artikel
108 eller 109.
2.   Forslagene henvises til behandling i det kompetente udvalg.
Det kompetente udvalg forelægger eventuelt sagen for Parlamentet efter bestemmelserne i denne forretningsorden.
3.   Når det kompetente udvalg udarbejder betænkning, forelægger det Parlamentet et forslag til henstilling til Rådet, en kortfattet begrundelse og eventuelle udtalelser fra de hørte udvalg.
Ved anvendelse af dette stykke skal der ikke indhentes forhåndstilladelse fra Formandskonferencen.
4.   Artikel 113 finder anvendelse.
Ændring 161
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 135
Artikel 135
Artikel 135
Debatter om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
Debatter om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
1.  Et udvalg, en interparlamentarisk delegation, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan skriftligt anmode formanden om, at der afholdes en debat om et uopsætteligt tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 149, stk. 3).
1.  Et udvalg, en interparlamentarisk delegation, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan skriftligt anmode formanden om, at der afholdes en debat om et uopsætteligt tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet.
2.  På grundlag af de i stk. 1 omhandlede anmodninger udarbejder Formandskonferencen i overensstemmelse med bilag IV en liste over de emner, der skal sættes på det endelige forslag til dagsorden for den næste debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet. Der kan højst opføres tre emner på dagsordenen, heri medregnet underpunkter.
2.  På grundlag af de i stk. 1 omhandlede anmodninger udarbejder Formandskonferencen i overensstemmelse med bilag IV en liste over de emner, der skal sættes på det endelige forslag til dagsorden for den næste debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet. Der kan højst opføres tre emner på dagsordenen, heri medregnet underpunkter.
Parlamentet kan i henhold til artikel 152 lade et emne udgå af debatten og erstatte det med et nyt emne. Forslag til beslutning om de valgte emner skal indgives senest om aftenen den dag, hvor dagsordenen godkendes. Den nøjagtige frist for indgivelse af de pågældende beslutningsforslag fastsættes af formanden.
Parlamentet kan i henhold til artikel 152 lade et emne udgå af debatten og erstatte det med et nyt emne. Forslag til beslutning om de valgte emner kan indgives af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest om aftenen den dag, hvor dagsordenen godkendes. Den nøjagtige frist for indgivelse af de pågældende beslutningsforslag fastsættes af formanden.
3 Inden for den samlede varighed af sådanne debatter på højst 60 minutter for hver mødeperiode fordeles den samlede taletid for de politiske grupper og for løsgængerne i henhold til artikel 162, stk. 4 og 5.
3.  Inden for den samlede varighed af sådanne debatter på højst 60 minutter for hver mødeperiode fordeles den samlede taletid for de politiske grupper og for løsgængerne i henhold til artikel 162, stk. 4 og 5.
Den taletid, der er tilovers efter forelæggelse af beslutningsforslagene og afstemning samt den eventuelt aftalte taletid til Rådet og Kommissionen, fordeles mellem de politiske grupper og løsgængerne.
Den taletid, der er tilovers efter forelæggelse af beslutningsforslagene, samt den eventuelt aftalte taletid til Rådet og Kommissionen, fordeles mellem de politiske grupper og løsgængerne.
4.  Når debatten er afsluttet, finder afstemningen straks sted. Bestemmelserne i artikel 183 finder ikke anvendelse.
4.  Når debatten er afsluttet, finder afstemningen straks sted. Artikel 183 om stemmeforklaringer finder ikke anvendelse.
Afstemning om beslutningsforslag indgivet i henhold til denne artikel kan på formandens og Formandskonferencens initiativ finde sted under ét.
Afstemning om beslutningsforslag indgivet i henhold til denne artikel kan på formandens og Formandskonferencens initiativ finde sted under ét.
5.  Indgives der to eller flere beslutningsforslag om samme emne, finder bestemmelserne i artikel 123, stk. 4, anvendelse.
5.  Indgives der to eller flere beslutningsforslag om samme emne, finder bestemmelserne i artikel 123, stk. 4 og 4a, anvendelse.
6.  Formanden og gruppeformændene kan bestemme, at et beslutningsforslag sættes under afstemning uden forhandling. En sådan afgørelse kræver enstemmighed blandt gruppeformændene.
6.  Formanden og gruppeformændene kan bestemme, at et beslutningsforslag sættes under afstemning uden forhandling. En sådan afgørelse kræver enstemmighed blandt gruppeformændene.
Artikel 187, 188 og 190 gælder ikke for beslutningsforslag, som er opført på dagsordenen for en debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet.
Artikel 187 og 188 gælder ikke for beslutningsforslag, som er opført på dagsordenen for en debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet.
Beslutningsforslag med henblik på en debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet kan først indgives, når listen over emner er blevet vedtaget. Ethvert beslutningsforslag, som ikke kan behandles inden for den tidsramme, der er afsat til debatten, bortfalder. Dette gælder ligeledes, såfremt det efter anmodning herom i henhold til artikel 168, stk. 3, konstateres, at der ikke er et beslutningsdygtigt antal til stede. Medlemmerne har ret til at indgive disse beslutningsforslag på ny, så de enten kan henvises til udvalgsbehandling, jf. artikel 133, eller opføres på listen over tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet i den efterfølgende mødeperiode.
Beslutningsforslag med henblik på en debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet kan først indgives, når listen over emner er blevet vedtaget. Ethvert beslutningsforslag, som ikke kan behandles inden for den tidsramme, der er afsat til debatten, bortfalder. Dette gælder ligeledes, såfremt det efter anmodning herom i henhold til artikel 168, stk. 3, konstateres, at der ikke er et beslutningsdygtigt antal til stede. Forslagsstillerne har ret til at indgive disse beslutningsforslag på ny, så de enten kan henvises til udvalgsbehandling, jf. artikel 133, eller opføres på listen over tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet i den efterfølgende mødeperiode.
Et emne kan ikke opføres på dagsordenen for en debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet, hvis det allerede er opført på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.
Et emne kan ikke opføres på dagsordenen for en debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet, hvis det allerede er opført på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.
Forretningsordenen giver ingen mulighed for, at et beslutningsforslag fremsat i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit, behandles sammen med en udvalgsbetænkning om samme emne.
Forretningsordenen giver ingen mulighed for, at et beslutningsforslag fremsat i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit, behandles sammen med en udvalgsbetænkning om samme emne.
* * *
Fremsættes anmodning om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, jf. artikel 168, stk. 3, gælder denne anmodning kun for det beslutningsforslag, der er under afstemning, og ikke for de efterfølgende.
Fremsættes anmodning om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, jf. artikel 168, stk. 3, gælder denne anmodning kun for det beslutningsforslag, der er under afstemning, og ikke for de efterfølgende.
Ændring 162
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 136
Artikel 136
udgår
Skriftlige erklæringer
1.   Mindst ti medlemmer fra mindst tre politiske grupper kan indgive en skriftlig erklæring på højst 200 ord som udelukkende vedrører et emne, der falder ind under Den Europæiske Unions beføjelser. Erklæringens indhold må ikke bryde rammerne for en erklærings form. Den må navnlig ikke opfordre til nogen form for lovgivningsmæssig foranstaltning, indeholde nogen form for beslutning om spørgsmål, for hvilke specifikke procedurer og kompetencer er fastlagt i forretningsordenen, eller vedrøre emner, der er genstand for igangværende procedurer i Parlamentet.
2.   Tilladelsen til at gå videre skal i hvert enkelt tilfælde omfatte en begrundet afgørelse fra formanden, jf. stk. 1. Skriftlige erklæringer offentliggøres på de officielle sprog på Parlamentets websted og omdeles elektronisk til alle medlemmer. De indføres med angivelse af underskrivernes navne i et elektronisk register. Dette register er offentligt og er tilgængeligt via Parlamentets websted. Formanden opbevarer ligeledes trykte eksemplarer af skriftlige erklæringer med underskrifter.
3.   Ethvert medlem kan skrive under på en erklæring, der er indført i det elektroniske register. Underskriften kan til enhver tid tilbagetages inden udløbet af en periode på tre måneder fra erklæringens optagelse i registeret. I tilfælde af tilbagetagelse kan det pågældende medlem ikke skrive under på erklæringen igen.
4.   Når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på en sådan erklæring ved udløbet af en periode på tre måneder fra indførelsen i registret, underretter formanden Parlamentet herom. Uden at være bindende for Parlamentet offentliggøres erklæringen i protokollen med underskrivernes navne.
5.   Proceduren afsluttes ved, at erklæringen ved slutningen af mødeperioden sendes til adressaterne med angivelse af underskrivernes navne.
6.   Har de institutioner, som den vedtagne erklæring er stilet til, ikke underrettet Parlamentet om den påtænkte opfølgning senest tre måneder efter modtagelsen, sættes sagen efter anmodning fra en af erklæringens initiativtagere på dagsordenen for et efterfølgende møde i det kompetente udvalg.
7.   En skriftlig erklæring, der har stået i registeret i mere end tre måneder og ikke er underskrevet af mindst halvdelen af Parlamentets medlemmer, bortfalder, uden mulighed for at denne periode på tre måneder kan forlænges.
Ændring 163
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit V – kapitel 5 a (nyt)
KAPITEL 5A
HØRING AF ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
(Indføjes efter artikel 136)
Ændring 164
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 137
Artikel 137
Artikel 137
Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
1.  Såfremt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.
1.  Såfremt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.
2.  Et udvalg kan anmode om, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg høres om problemer af generel art eller om specifikke spørgsmål.
2.  Et udvalg kan anmode om, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg høres om problemer af generel art eller om specifikke spørgsmål.
Udvalget angiver en frist for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse.
Udvalget angiver en frist for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse.
En anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg forelægges for Parlamentet til godkendelse uden forhandling.
En anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg forelægges for Parlamentet under dets næste mødeperiode og anses for at være blevet godtaget, med mindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for 24 timer efter forelæggelsen anmoder om, at det sættes under afstemning.
3.  Udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg henvises til behandling i det kompetente udvalg.
3.  Udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg henvises til behandling i det kompetente udvalg.
Ændring 165
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 138
Artikel 138
Artikel 138
Høring af Regionsudvalget
Høring af Regionsudvalget
1.  Såfremt Regionsudvalget skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.
1.  Såfremt Regionsudvalget skal høres i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indleder formanden høringsproceduren og underretter Parlamentet herom.
2.  Et udvalg kan anmode om, at Regionsudvalget høres om problemer af generel art eller om specifikke spørgsmål.
2.  Et udvalg kan anmode om, at Regionsudvalget høres om problemer af generel art eller om specifikke spørgsmål.
Udvalget angiver en frist for Regionsudvalgets udtalelse.
Udvalget angiver en frist for Regionsudvalgets udtalelse.
En anmodning om høring af Regionsudvalget forelægges for Parlamentet til godkendelse uden forhandling.
En anmodning om høring af Regionsudvalget forelægges for Parlamentet under dets næste mødeperiode og anses for at være blevet godtaget, med mindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for 24 timer efter forelæggelsen anmoder om, at det sættes under afstemning.
3.  Udtalelser fra Regionsudvalget henvises til behandling i det kompetente udvalg.
3.  Udtalelser fra Regionsudvalget henvises til behandling i det kompetente udvalg.
Ændring 166
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 140
Artikel 140
Artikel 140
Interinstitutionelle aftaler
Interinstitutionelle aftaler
1.  Parlamentet kan indgå aftaler med andre institutioner som led i gennemførelsen af traktaterne eller for at forbedre eller præcisere bestemte procedurer.
1.  Parlamentet kan indgå aftaler med andre institutioner som led i gennemførelsen af traktaterne eller for at forbedre eller præcisere bestemte procedurer.
En sådan aftale kan have form af en fælles erklæring, en brevveksling, en adfærdskodeks eller en anden relevant form. Den underskrives af formanden, efter at den har været behandlet i det udvalg, der er kompetent med hensyn til konstitutionelle anliggender, og efter at den er godkendt af Parlamentet. Aftalen kan til orientering vedføjes som bilag til forretningsordenen.
En sådan aftale kan have form af en fælles erklæring, en brevveksling, en adfærdskodeks eller en anden relevant form. Den underskrives af formanden, efter at den har været behandlet i det udvalg, der er kompetent med hensyn til konstitutionelle anliggender, og efter at den er godkendt af Parlamentet.
2.  Indebærer sådanne aftaler ændring af rettigheder og pligter, der følger af forretningsordenen, eller indføres der nye rettigheder og pligter af denne karakter for Parlamentets medlemmer eller organer, eller indebærer aftalerne på anden måde ændring eller fortolkning af Parlamentets forretningsorden, henvises sagen til behandling i det kompetente udvalg i overensstemmelse med artikel 226, stk. 2-6, inden aftalen undertegnes.
2.  Indebærer sådanne aftaler ændring af rettigheder og pligter, der følger af forretningsordenen, eller indføres der nye rettigheder og pligter af denne karakter for Parlamentets medlemmer eller organer, eller indebærer aftalerne på anden måde ændring eller fortolkning af Parlamentets forretningsorden, henvises sagen til behandling i det kompetente udvalg i overensstemmelse med artikel 226, stk. 2-6, inden aftalen undertegnes.
Ændring 167
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 141
Artikel 141
Artikel 141
Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol
Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol
1.  Inden udløbet af de søgsmålsfrister, der gælder for Den Europæiske Unions institutioner og fysiske og juridiske personer i henhold til traktaterne og statutten for Den Europæiske Unions Domstol, gennemgår Parlamentet EU-lovgivningen og gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at sikre, at traktaterne, navnlig for så vidt angår Parlamentets rettigheder, er blevet fuldt ud respekteret.
1.  Inden udløbet af de søgsmålsfrister, der gælder for Den Europæiske Unions institutioner og fysiske og juridiske personer i henhold til traktaterne og statutten for Den Europæiske Unions Domstol, gennemgår Parlamentet EU-lovgivningen og dens gennemførelse med henblik på at sikre, at traktaterne, navnlig for så vidt angår Parlamentets rettigheder, er blevet fuldt ud respekteret.
2.  Det kompetente udvalg aflægger, om nødvendigt mundtligt, beretning til Parlamentet, når det mener, at der foreligger en overtrædelse af EU-retten.
2.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, aflægger, om nødvendigt mundtligt, beretning til Parlamentet, når det mener, at der foreligger en overtrædelse af EU-retten. Hvor det er relevant, kan det høre det udvalg, der er kompetent for det pågældende sagsområde.
3.  Formanden indleder søgsmål på Parlamentets vegne i overensstemmelse med det kompetente udvalgs henstilling.
3.  Formanden indleder søgsmål på Parlamentets vegne i overensstemmelse med henstillingen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål.
Formanden kan ved den efterfølgende mødeperiodes begyndelse anmode Parlamentet om at tage stilling til, om søgsmålet skal opretholdes. Beslutter Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer, at søgsmålet ikke skal opretholdes, foranlediger formanden, at søgsmålet hæves.
Formanden kan ved den efterfølgende mødeperiodes begyndelse anmode Parlamentet om at tage stilling til, om søgsmålet skal opretholdes. Hvis Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer beslutter, at søgsmålet ikke skal opretholdes, hæver formanden søgsmålet.
Indleder formanden søgsmål i modstrid med det kompetente udvalgs henstilling, anmoder formanden ved begyndelsen af den efterfølgende mødeperiode Parlamentet om at tage stilling til, om søgsmålet skal opretholdes.
Indleder formanden søgsmål i modstrid med det kompetente udvalgs henstilling, anmoder formanden ved begyndelsen af den efterfølgende mødeperiode Parlamentet om at tage stilling til, om søgsmålet skal opretholdes.
4.  Formanden fremsætter bemærkninger eller indtræder i retssager på Parlamentets vegne efter høring af det kompetente udvalg.
4.  Formanden fremsætter bemærkninger eller indtræder i retssager på Parlamentets vegne efter høring af det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål.
Påtænker formanden at afvige fra det kompetente udvalgs henstilling, underretter den pågældende udvalget herom og forelægger spørgsmålet for Formandskonferencen med angivelse af begrundelsen herfor.
Påtænker formanden at afvige fra henstillingen fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, underretter han eller hun udvalget herom og forelægger spørgsmålet for Formandskonferencen med angivelse af begrundelsen herfor.
Finder Formandskonferencen, at Parlamentet undtagelsesvis ikke bør fremsætte bemærkninger eller indtræde i sager ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende gyldigheden af en retsakt vedtaget af Parlamentet, forelægges spørgsmålet straks for Parlamentet.
Finder Formandskonferencen, at Parlamentet undtagelsesvis ikke bør fremsætte bemærkninger eller indtræde i sager ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende gyldigheden af en retsakt vedtaget af Parlamentet, forelægges spørgsmålet straks for Parlamentet.
I tilfælde af uopsættelighed kan formanden træffe foreløbige foranstaltninger, hvis dette er påkrævet for at overholde de af den relevante domstol fastsatte tidsfrister. I så fald iværksættes den i dette stykke fastsatte procedure så hurtigt som muligt
Ingen af forretningsordenens bestemmelser stiller sig hindrende i vejen for, at det kompetente udvalg vedtager passende procedurer for at sikre, at udvalgets henstilling videresendes i tide i tilfælde af uopsættelighed.
Ingen af forretningsordenens bestemmelser stiller sig hindrende i vejen for, at det kompetente udvalg vedtager passende procedurer for at sikre, at udvalgets henstilling videresendes i tide i tilfælde af uopsættelighed.
Artikel 108, stk. 6, fastlægger en særlig procedure for parlamentets beslutning om at udøve retten til at indhente en udtalelse fra Domstolen, jf. artikel 218, stk.11, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om en international aftales forenelighed med traktaterne. Denne bestemmelse er en lex specialis, som går forud for den generelle regel i artikel 141.
Drejer det sig om at udøve Parlamentets rettigheder ved Den Europæiske Unions Domstol, og er den omhandlede retsakt ikke omfattet af artikel 141, finder den i nærværende artikel nævnte procedure analog anvendelse.
Drejer det sig om at udøve Parlamentets rettigheder ved Den Europæiske Unions Domstol, og er den omhandlede retsakt ikke omfattet af artikel 141, finder den i nærværende artikel nævnte procedure analog anvendelse.
4a.   I tilfælde af uopsættelighed kan formanden, om muligt efter at have hørt formanden og ordføreren for det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, træffe foreløbige foranstaltninger, hvis dette er påkrævet for at overholde de relevante tidsfrister. I så fald iværksættes proceduren i stk. 3 eller 4, alt efter hvad der finder anvendelse, så hurtigt som muligt.
4b.   Udvalget, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, udarbejder de principper, det vil bruge ved anvendelsen af denne artikel.
Ændring 168
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 143
Artikel 143
Artikel 143
Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC)
Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC)
1.  Efter forslag fra formanden udpeger Formandskonferencen medlemmerne af delegationen til COSAC og kan give dem et mandat. Delegationen ledes af en næstformand i Europa-Parlamentet med ansvar for varetagelse af forbindelserne til de nationale parlamenter og af formanden for udvalget med ansvar for institutionelle anliggender.
1.  Efter forslag fra formanden udpeger Formandskonferencen medlemmerne af delegationen til COSAC og kan give dem et mandat. Delegationen ledes af en næstformand i Europa-Parlamentet med ansvar for varetagelse af forbindelserne til de nationale parlamenter og af formanden for udvalget med ansvar for konstitutionelle anliggender.
2.  Delegationens øvrige medlemmer vælges på baggrund af de emner, der skal drøftes på COSAC-mødet, og skal så vidt muligt omfatte repræsentanter for de udvalg, der er kompetente med hensyn til de pågældende emner. Delegationen fremsender en beretning efter hvert møde.
2.  Delegationens øvrige medlemmer vælges på baggrund af de emner, der skal drøftes på COSAC-mødet, og skal så vidt muligt omfatte repræsentanter for de udvalg, der er kompetente med hensyn til de pågældende emner.
3.  Der tages behørigt hensyn til den generelle politiske balance i Parlamentet.
3.  Der tages behørigt hensyn til den generelle politiske balance i Parlamentet.
3a.   Delegationen fremsender en beretning til Formandskonferencen efter hvert møde i COSAC.
Ændring 169
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 146
Artikel 146
Artikel 146
Indkaldelse af Parlamentet
Indkaldelse af Parlamentet
1.  Parlamentet træder sammen uden indkaldelse den anden tirsdag i marts hvert år og fastsætter selv varigheden af de mødefri perioder inden for sessionen.
1.  Parlamentet træder i overensstemmelse med artikel 229, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union sammen uden indkaldelse den anden tirsdag i marts hvert år. Det fastsætter selv varigheden af de mødefri perioder inden for sessionen.
2.  Parlamentet træder endvidere sammen uden indkaldelse den første tirsdag efter udløbet af et tidsrum på en måned regnet fra slutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i akten af 20. september 1976.
2.  Parlamentet træder endvidere sammen uden indkaldelse den første tirsdag efter udløbet af et tidsrum på en måned regnet fra slutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i akten af 20. september 1976.
3.  Formandskonferencen kan ændre varigheden af de i henhold til stk. 1 fastsatte mødefri perioder ved en begrundet afgørelse, som skal træffes mindst to uger før den af Parlamentet oprindeligt fastsatte dato for genoptagelse af sessionen; denne dato kan dog ikke udskydes mere end to uger.
3.  Formandskonferencen kan ændre varigheden af de i henhold til stk. 1 fastsatte mødefri perioder ved en begrundet afgørelse, som skal træffes mindst to uger før den af Parlamentet oprindeligt fastsatte dato for genoptagelse af sessionen; denne dato kan dog ikke udskydes mere end to uger.
4.  Efter anmodning fra et flertal af Parlamentets medlemmer eller efter anmodning fra Kommissionen eller Rådet indkalder formanden Parlamentet til ekstraordinært møde efter at have hørt Formandskonferencen.
4.  Efter anmodning fra et flertal af Parlamentets medlemmer eller efter anmodning fra Kommissionen eller Rådet indkalder formanden Parlamentet til ekstraordinært møde efter at have hørt Formandskonferencen.
I tilfælde af uopsættelighed kan formanden endvidere med Formandskonferencens samtykke indkalde Parlamentet til ekstraordinært møde.
I tilfælde af uopsættelighed kan formanden endvidere med Formandskonferencens samtykke indkalde Parlamentet til ekstraordinært møde.
Ændring 170
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 148
Artikel 148
Artikel 148
Medlemmernes deltagelse i møder
Medlemmernes deltagelse i møder
1.  Ved hvert møde fremlægges en tilstedeværelsesliste, som medlemmerne forsyner med deres underskrift.
1.  Ved hvert møde fremlægges en tilstedeværelsesliste, som medlemmerne forsyner med deres underskrift.
2.  Navnene på de medlemmer, der har været til stede ifølge tlilstedeværelseslisten, anføres i protokollen fra hvert møde som "til stede". Navnene på de medlemmer, der af formanden er blevet fritaget for at deltage, anføres i protokollen fra hvert møde som "fritaget".
2.   Navnene på de medlemmer, der på tilstedeværelseslisten er registreret som værende til stede, anføres i protokollen fra hvert møde som "til stede". Navnene på de medlemmer, der af formanden er blevet fritaget for at deltage, anføres i protokollen fra hvert møde som "fritaget".
Ændring 171
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 149
Artikel 149
Artikel 149
Forslag til dagsorden
Forslag til dagsorden
1.  Forud for hver mødeperiode opstilles forslaget til dagsorden af Formandskonferencen efter forslag fra Udvalgsformandskonferencen under hensyntagen til Kommissionens vedtagne arbejdsprogram, jf. artikel 37.
1.  Forud for hver mødeperiode opstilles forslaget til dagsorden af Formandskonferencen efter forslag fra Udvalgsformandskonferencen.
Kommissionen og Rådet kan efter indbydelse fra formanden deltage i Formandskonferencens forhandlinger om forslaget til dagsorden.
Kommissionen og Rådet kan efter indbydelse fra formanden deltage i Formandskonferencens forhandlinger om forslaget til dagsorden.
2.  I forslaget til dagsorden kan fastsættes afstemningstider for enkelte af de punkter, der skal behandles.
2.  I forslaget til dagsorden kan fastsættes afstemningstider for enkelte af de punkter, der skal behandles.
3.   I forslaget til dagsorden kan der afsættes én eller to perioder på i alt højst 60 minutter til debatter om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet, jf. artikel 135.
4.  Det endelige forslag til dagsorden omdeles til medlemmerne senest tre timer før mødeperiodens åbning.
4.  Det endelige forslag til dagsorden gøres tilgængeligt for medlemmerne senest tre timer før mødeperiodens åbning.
Ændring 172
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 150
Artikel 150
Artikel 150
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling
1.  Forslag til lovgivningsmæssige retsakter (førstebehandling) og ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, som i det pågældende udvalg er vedtaget med færre end 1/10 af medlemmernes stemmer imod, opføres på forslaget til Parlamentets dagsorden til afstemning uden ændringsforslag.
1.  Når en betænkning er vedtaget i det pågældende udvalg med færre end 1/10 af medlemmernes stemmer imod, opføres den på forslaget til Parlamentets dagsorden til afstemning uden ændringsforslag.
Der stemmes om forslaget ved en enkelt afstemning, medmindre politiske grupper eller enkelte medlemmer, der tilsammen udgør 1/10 af Parlamentets medlemmer, før vedtagelsen af det endelige forslag til dagsorden skriftligt har anmodet om tilladelse til, at der kan stilles ændringsforslag, hvorefter formanden fastsætter en frist for indgivelse af ændringsforslag.
Der stemmes om forslaget ved en enkelt afstemning, medmindre politiske grupper eller enkelte medlemmer, der tilsammen udgør 1/10 af Parlamentets medlemmer, før vedtagelsen af det endelige forslag til dagsorden skriftligt har anmodet om tilladelse til, at der kan stilles ændringsforslag, hvorefter formanden fastsætter en frist for indgivelse af ændringsforslag.
2.  Punkter, der sættes på det endelige forslag til dagsorden til afstemning uden ændringsforslag, vedtages uden forhandling, medmindre Parlamentet ved godkendelsen af dagsordenen ved mødeperiodens begyndelse træffer anden afgørelse efter forslag fra Formandskonferencen eller efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer.
2.  Punkter, der sættes på det endelige forslag til dagsorden til afstemning uden ændringsforslag, vedtages uden forhandling, medmindre Parlamentet ved godkendelsen af dagsordenen ved mødeperiodens begyndelse træffer anden afgørelse efter forslag fra Formandskonferencen eller efter anmodning fra en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer.
3.  I forbindelse med godkendelsen af det endelige forslag til dagsorden for en mødeperiode kan Formandskonferencen foreslå, at andre punkter behandles uden ændringsforslag eller uden forhandling. Ved godkendelsen af dagsordenen kan Parlamentet ikke vedtage sådanne forslag, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer skriftligt har gjort indsigelse herimod senest en time før mødeperiodens åbning.
3.  I forbindelse med godkendelsen af det endelige forslag til dagsorden for en mødeperiode kan Formandskonferencen foreslå, at andre punkter behandles uden ændringsforslag eller uden forhandling. Ved godkendelsen af dagsordenen kan Parlamentet ikke vedtage sådanne forslag, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer skriftligt har gjort indsigelse herimod senest en time før mødeperiodens åbning.
4.  Når et punkt behandles uden forhandling, kan ordføreren for det kompetente udvalg eller udvalgets formand få ordet i højst to minutter umiddelbart før afstemningen.
4.  Når et punkt behandles uden forhandling, kan ordføreren for det kompetente udvalg eller udvalgets formand få ordet i højst to minutter umiddelbart før afstemningen.
Ændring 173
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 152
Artikel 152
Artikel 149a
Godkendelse og ændring af dagsordenen
Godkendelse og ændring af dagsordenen
1.  Ved åbningen af hver mødeperiode træffer Parlamentet afgørelse om det endelige forslag til dagsorden. Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan stille forslag om at ændre dagsordenen. Sådanne forslag skal være formanden i hænde senest en time, før mødeperioden åbnes. Formanden kan i forbindelse med hvert enkelt forslag give ordet til forslagsstilleren, én taler for og én taler imod. Taletiden er begrænset til ét minut.
1.  Ved åbningen af hver mødeperiode vedtager Parlamentet sin dagsorden. Ændringsforslag til den endelige dagsorden kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer. Sådanne forslag skal være formanden i hænde, senest en time før mødeperioden åbnes. Formanden kan i forbindelse med hvert enkelt forslag give ordet til forslagsstilleren og én taler imod. Taletiden er begrænset til ét minut.
2.  Når dagsordenen er godkendt, kan den kun ændres i henhold til bestemmelserne i artikel 154 eller 187-191 eller efter forslag fra formanden.
2.  Når dagsordenen er godkendt, kan den kun ændres i henhold til bestemmelserne i artikel 154 eller 187-191 eller efter forslag fra formanden.
Forkastes et forslag om at ændre dagsordenen, kan det ikke genfremsættes i samme mødeperiode.
Forkastes et forslag om at ændre dagsordenen, kan det ikke genfremsættes i samme mødeperiode.
3.  Før et møde hæves, giver formanden Parlamentet meddelelse om dato, tidspunkt og dagsorden for næste møde.
3.  Før et møde hæves, giver formanden Parlamentet meddelelse om dato, tidspunkt og dagsorden for næste møde.
Denne artikel som ændret flyttes frem efter artikel 149, da den vedrører forslaget til dagsorden.
Ændring 174
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 153 a (ny)
Artikel 153a
Debat om et aktuelt spørgsmål på anmodning fra en politisk gruppe
1.   På hver mødeperiode afsættes der to perioder, hver på mindst 60 minutter, på forslaget til dagsorden til debat om et spørgsmål af væsentlig betydning vedrørende Den Europæiske Unions politik.
2.   Hver enkelt politisk gruppe har ret til at foreslå et emne efter eget valg for mindst én debat af denne art hvert år. Formandskonferencen sikrer over en løbende periode på et år en ligelig udøvelse af denne ret mellem de politiske grupper.
3.   De politiske grupper forelægger skriftligt for formanden det emne, som de ønsker at sætte til debat, inden Formandskonferencen udarbejder det endelige forslag til dagsorden. Artikel 38, stk. 1, om de rettigheder, friheder og principper, der er anerkendt i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, og de værdier, der er bekræftet i traktatens artikel 2, overholdes fuldt ud.
4.   Formandskonferencen afgør, hvornår en sådan debat skal finde sted. Den kan ved et flertal på fire femtedele af Parlamentets medlemmer beslutte at afvise et emne, der foreslås af en gruppe.
5.   Debatten indledes af en repræsentant for den politiske gruppe, der har foreslået emnet. Efter denne indledende redegørelse fordeles taletiden i henhold til artikel 162, stk. 4 og 5.
6.   Debatten afsluttes uden vedtagelse af en beslutning.
Ændring 175
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 154
Artikel 154
Artikel 154
Uopsættelighed
Uopsættelighed
1.  Ved forslag, som Parlamentet høres om, jf. artikel 47, stk. 1, kan formanden, et udvalg, en politisk gruppe, mindst 40 medlemmer, Kommissionen eller Rådet anmode Parlamentet om, at forhandlingen erklæres for uopsættelig. Anmodningen indgives skriftligt og begrundes.
1.  Ved forslag, som er forelagt Parlamentet, jf. artikel 47, stk. 1, kan formanden, et udvalg, en politisk gruppe, mindst 40 medlemmer, Kommissionen eller Rådet anmode Parlamentet om, at forhandlingen erklæres for uopsættelig. Anmodningen indgives skriftligt og begrundes.
2.  Når formanden får forelagt en anmodning om uopsættelig forhandling, bekendtgør han dette for Parlamentet. Der stemmes om denne anmodning ved begyndelsen af det møde, som følger efter det møde, hvor anmodningen blev bekendtgjort, forudsat at det forslag, som anmodningen vedrører, er omdelt på de officielle sprog. Er der flere anmodninger om uopsættelig forhandling om samme emne, gælder vedtagelse eller afvisning af uopsættelig forhandling alle anmodninger om dette emne.
2.  Når formanden får forelagt en anmodning om uopsættelig forhandling, bekendtgør han dette for Parlamentet. Der stemmes om denne anmodning ved begyndelsen af det møde, som følger efter det møde, hvor anmodningen blev bekendtgjort, forudsat at det forslag, som anmodningen vedrører, er omdelt på de officielle sprog. Er der flere anmodninger om uopsættelig forhandling om samme emne, gælder vedtagelse eller afvisning af uopsættelig forhandling alle anmodninger om dette emne.
3.  Inden afstemningen kan kun det medlem, der har indgivet anmodningen, én taler for, én taler imod samt formanden og/eller ordføreren for det kompetente udvalg få ordet i højst tre minutter hver.
3.  Inden afstemningen kan kun det medlem, der har indgivet anmodningen, én taler imod samt formanden og/eller ordføreren for det kompetente udvalg få ordet og i højst tre minutter hver.
4.  Uopsættelig forhandling giver forrang ved sagens opførelse på dagsordenen. Formanden afgør, hvornår forhandlingen og afstemningen skal finde sted.
4.  Uopsættelig forhandling giver forrang ved sagens opførelse på dagsordenen. Formanden afgør, hvornår forhandlingen og afstemningen skal finde sted.
5.  En forhandling, der er erklæret for uopsættelig, kan finde sted uden betænkning eller - undtagelsesvis - på grundlag af en mundtlig betænkning fra det kompetente udvalg.
5.  En procedure, der er erklæret for uopsættelig, kan finde sted uden betænkning eller undtagelsesvis på grundlag af en mundtlig betænkning fra det kompetente udvalg.
Hvis der følges en uopsættelighedsprocedure, og der foregår interinstitutionelle forhandlinger, finder artikel 73 og 73a ikke anvendelse. Artikel 73d gælder tilsvarende.
Ændring 176
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 156
Artikel 156
Artikel 156
Frister
Frister
Bortset fra de i artikel 135 og 154 omhandlede tilfælde af uopsættelighed kan der kun forhandles og stemmes om en tekst, hvis den er omdelt mindst 24 timer før.
Bortset fra de i artikel 135 og 154 omhandlede tilfælde af uopsættelighed kan der kun forhandles og stemmes om en tekst, hvis den er gjort tilgængelig mindst 24 timer før.
Ændring 177
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 157
Artikel 157
Artikel 157
Adgang til mødesalen
Adgang til mødesalen
1.  Kun medlemmer af Parlamentet, medlemmer af Kommissionen og Rådet, Parlamentets generalsekretær, det tjenstgørende personale og sagkyndige eller tjenestemænd i Den Europæiske Union har adgang til mødesalen.
1.  Kun medlemmer af Parlamentet, medlemmer af Kommissionen og Rådet, Parlamentets generalsekretær, det tjenstgørende personale og sagkyndige eller tjenestemænd i Den Europæiske Union samt personer, der er indbudt af formanden, har adgang til mødesalen.
2.  Kun personer, der er i besiddelse af et adgangskort udstedt af Parlamentets formand eller generalsekretær, har adgang til tilhørerlogerne.
2.  Kun personer, der er i besiddelse af et adgangskort udstedt af Parlamentets formand eller generalsekretær, har adgang til tilhørerlogerne.
3.  Tilhørere, som har fået adgang til logerne, skal forblive siddende og forholde sig tavse. Enhver, der udtrykker bifald eller mishag, vil omgående blive bortvist af betjentene.
3.  Tilhørere, som har fået adgang til logerne, skal forblive siddende og forholde sig tavse. Enhver, der udtrykker bifald eller mishag, vil omgående blive bortvist af betjentene.
Ændring 178
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 158
Artikel 158
Artikel 158
Sprog
Sprog
1.  Alle Parlamentets dokumenter skal være affattet på de officielle sprog.
1.  Alle Parlamentets dokumenter skal være affattet på de officielle sprog.
2.  Alle medlemmer har ret til at tale i Parlamentet på det officielle sprog, de ønsker. Indlæg på et af de officielle sprog simultantolkes til alle de andre officielle sprog og til ethvert andet sprog, som Præsidiet finder nødvendigt.
2.  Alle medlemmer har ret til at tale i Parlamentet på det officielle sprog, de ønsker. Indlæg på et af de officielle sprog simultantolkes til alle de andre officielle sprog og til ethvert andet sprog, som Præsidiet finder nødvendigt.
3.  På udvalgs- og delegationsmøder er der tolkning fra og til de officielle sprog, som medlemmerne af og stedfortræderne i det pågældende udvalg eller den pågældende delegation anvender og anmoder om.
3.  På udvalgs- og delegationsmøder er der tolkning fra og til de officielle sprog, som medlemmerne af og stedfortræderne i det pågældende udvalg eller den pågældende delegation anvender og anmoder om.
4.  På udvalgs- og delegationsmøder uden for de tre sædvanlige arbejdssteder er der tolkning fra og til de sprog, som anvendes af medlemmer, der har bekræftet, at de vil deltage i mødet. Denne ordning kan, såfremt medlemmerne af det pågældende organ samtykker heri, undtagelsesvis lempes. I tilfælde af uenighed træffer Præsidiet afgørelse.
4.  På udvalgs- og delegationsmøder uden for de tre sædvanlige arbejdssteder er der tolkning fra og til de sprog, som anvendes af medlemmer, der har bekræftet, at de vil deltage i mødet. Denne ordning kan undtagelsesvis lempes. Præsidiet træffer afgørelse om de nødvendige bestemmelser.
Viser det sig efter bekendtgørelsen af afstemningsresultatet, at ordlyden ikke stemmer overens på de forskellige sprog, træffer formanden afgørelse om gyldigheden af det bekendtgjorte afstemningsresultat, jf. artikel 184, stk. 5. Erklæres resultatet for gyldigt, fastsætter formanden, hvilken sproglig udgave der skal betragtes som vedtaget. Denne er ikke nødvendigvis den oprindelige udgave, da det kan forekomme, at alle de øvrige sprog afviger fra den oprindelige ordlyd.
4a.   Efter bekendtgørelsen af afstemningsresultatet træffer formanden afgørelse om eventuelle anmodninger vedrørende påståede uoverensstemmelser mellem forskellige sprogudgaver.
Ændring 179
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 159
Artikel 159
Artikel 159
Overgangsbestemmelse
Overgangsbestemmelse
1.  I en overgangsperiode, der udløber ved udgangen af den ottende valgperiode20, kan bestemmelserne i artikel 158 fraviges, for så vidt der ikke er et tilstrækkeligt antal tolke eller oversættere til rådighed for et officielt sprog trods passende forholdsregler.
1.  I en overgangsperiode, der udløber ved udgangen af den ottende valgperiode20, kan bestemmelserne i artikel 158 fraviges, for så vidt der ikke er et tilstrækkeligt antal tolke eller oversættere til rådighed for et officielt sprog trods passende forholdsregler.
2.  Præsidiet konstaterer efter forslag fra generalsekretæren, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt for hvert berørt officielt sprog, og tager sin afgørelse op til fornyet overvejelse hvert halve år på grundlag af en rapport fra generalsekretæren om, hvilke fremskridt der er gjort. Præsidiet træffer afgørelse om de nødvendige gennemførelsesbestemmelser.
2.  Præsidiet konstaterer efter forslag fra generalsekretæren og under behørig hensyntagen til ordningerne i stk. 3, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt for hvert berørt officielt sprog, og tager sin afgørelse op til fornyet overvejelse hvert halve år på grundlag af en rapport fra generalsekretæren om, hvilke fremskridt der er gjort. Præsidiet træffer afgørelse om de nødvendige gennemførelsesbestemmelser.
3.  De af Rådet i henhold til traktaterne vedtagne særordninger for affattelsen af retsakter, bortset fra forordninger, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, finder anvendelse.
3.  De af Rådet i henhold til traktaterne vedtagne særordninger for affattelsen af retsakter finder anvendelse.
4.  Efter begrundet henstilling fra Præsidiet kan Parlamentet til enhver tid vedtage, at denne artikels ophævelse fremskyndes, eller at dens gyldighed ved udløbet af den i stk. 1 nævnte periode forlænges.
4.  Efter begrundet henstilling fra Præsidiet kan Parlamentet til enhver tid vedtage, at denne artikels ophævelse fremskyndes, eller at dens gyldighed ved udløbet af den i stk. 1 nævnte periode forlænges.
__________________
__________________
20 Udvidet ved Parlamentets beslutning af 26. februar 2014.
20 Udvidet ved Parlamentets beslutning af 26. februar 2014.
Ændring 180
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 160
Artikel 160
Artikel 160
Omdeling af dokumenter
Omdeling af dokumenter
Dokumenter, der danner grundlag for Parlamentets forhandlinger og afgørelser, trykkes og omdeles til medlemmerne. En fortegnelse over disse dokumenter offentliggøres i protokollen fra møderne.
Dokumenter, der danner grundlag for Parlamentets forhandlinger og afgørelser, gøres tilgængelige for medlemmerne.
Herudover har medlemmerne og de politiske grupper direkte adgang til Parlamentets interne datanet, så de kan konsultere alle ikke-fortrolige forberedende dokumenter (udkast til betænkninger, udkast til henstillinger, udkast til udtalelser, arbejdsdokumenter, ændringsforslag indgivet på udvalgsplan).
Herudover har medlemmerne og de politiske grupper direkte adgang til Parlamentets interne datanet, så de kan konsultere alle ikke-fortrolige forberedende dokumenter (udkast til betænkninger, udkast til henstillinger, udkast til udtalelser, arbejdsdokumenter, ændringsforslag indgivet på udvalgsplan).
Ændring 181
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 162
Artikel 162
Artikel 162
Fordeling af taletiden og talerliste
Fordeling af taletiden og talerliste
1.  Formandskonferencen kan foreslå Parlamentet at fordele taletiden af hensyn til afviklingen af den enkelte forhandling. Parlamentet træffer afgørelse uden forhandling om et sådant forslag.
1.  Formandskonferencen kan foreslå Parlamentet at fordele taletiden af hensyn til afviklingen af den enkelte forhandling. Parlamentet træffer afgørelse uden forhandling om et sådant forslag.
2.  Intet medlem kan tage ordet uden formandens tilladelse. Medlemmet taler fra sin plads og henvender sig til formanden. Fjerner en taler sig fra emnet, kalder formanden den pågældende til orden.
2.  Intet medlem kan tage ordet uden formandens tilladelse. Medlemmet taler fra sin plads og henvender sig til formanden. Fjerner en taler sig fra emnet, kalder formanden den pågældende til orden.
3.  Formanden kan for den første del af den enkelte forhandling udarbejde en talerliste, som omfatter en eller flere runder af talere fra hver af de politiske grupper i rækkefølge efter gruppernes størrelse samt én løsgænger.
3.  Formanden kan for den første del af den enkelte forhandling udarbejde en talerliste, som omfatter en eller flere runder af talere fra hver af de politiske grupper i rækkefølge efter gruppernes størrelse.
4.  Taletiden for denne del af forhandlingen fordeles efter følgende kriterier:
4.  Taletiden for denne del af forhandlingen fordeles efter følgende kriterier:
a)  en første del af taletiden fordeles ligeligt mellem alle de politiske grupper
a)  en første del af taletiden fordeles ligeligt mellem alle de politiske grupper
b)  en anden del fordeles mellem de politiske grupper i forhold til deres størrelse
b)  en anden del fordeles mellem de politiske grupper i forhold til deres størrelse
c)  løsgængerne får tilsammen en taletid, der er baseret på de dele, som de enkelte politiske grupper opnår i henhold til litra a) og b).
c)  løsgængerne får tilsammen en taletid, der er baseret på de dele, som de enkelte politiske grupper opnår i henhold til litra a) og b)
ca)  ved fordelingen af taletiden i plenarmødet tages i betragtning, at medlemmer med handicap kan have behov for mere tid.
5.  Fastsættes der en samlet fordeling af taletiden for flere dagsordenspunkter, meddeler de politiske grupper formanden, hvor stor en del af deres taletid de agter at anvende på hvert af de enkelte dagsordenspunkter. Formanden påser, at disse taletider overholdes.
5.  Fastsættes der en samlet fordeling af taletiden for flere dagsordenspunkter, meddeler de politiske grupper formanden, hvor stor en del af deres taletid de agter at anvende på hvert af de enkelte dagsordenspunkter. Formanden påser, at disse taletider overholdes.
6.  Den resterende del af den tid, der er afsat til en forhandling, fordeles ikke på forhånd. I stedet giver formanden som hovedregel medlemmer ordet i højst et minut. Formanden sikrer så vidt muligt, at ordet skiftevis gives til repræsentanter for forskellige politiske retninger og fra forskellige medlemsstater.
6.  Den resterende del af den tid, der er afsat til en forhandling, fordeles ikke på forhånd. I stedet kan formanden som hovedregel give medlemmer ordet i højst et minut. Formanden sikrer så vidt muligt, at ordet skiftevis gives til repræsentanter for forskellige politiske retninger og fra forskellige medlemsstater.
7.  Formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg samt gruppeformænd, der ønsker at få ordet på deres gruppes vegne, eller talere, som træder i disses sted, kan efter anmodning få forrang for andre talere.
7.  Formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg samt gruppeformænd, der ønsker at få ordet på deres gruppes vegne, eller talere, som træder i disses sted, kan efter anmodning af formanden få forrang for andre talere.
8.  Formanden kan give ordet til medlemmer, der ved at række et blåt kort op angiver, at de ønsker at stille et spørgsmål af højst ½ minuts varighed til et andet medlem under den pågældendes indlæg, såfremt taleren er indforstået, og formanden finder, at dette ikke vil forstyrre forhandlingen.
8.  Formanden kan give ordet til medlemmer, der ved at række et blåt kort op angiver, at de ønsker at stille et spørgsmål af højst ½ minuts varighed til et andet medlem under den pågældendes indlæg vedrørende det, som den pågældende har sagt, såfremt taleren er indforstået, og formanden finder, at dette hverken vil forstyrre forhandlingen eller gennem på hinanden følgende blåt kort-spørgsmål skabe alvorlig ubalance i de talende medlemmers tilhørsforhold til politiske grupper.
9.  Taletiden er begrænset til ét minut for følgende: indlæg om protokollen, indlæg til forretningsordenen og indlæg om ændringer af det endelige forslag til dagsorden eller af dagsordenen.
9.  Taletiden er begrænset til ét minut for følgende: indlæg om protokollen, indlæg til forretningsordenen og indlæg om ændringer af det endelige forslag til dagsorden eller af dagsordenen.
10.   Formanden kan, uden at det begrænser andre disciplinære midler, lade indlæg fra medlemmer, som ikke på forhånd har fået ordet, eller som overskrider taletiden, slette af det fuldstændige forhandlingsreferat.
11.  Under forhandlingen om en betænkning får Kommissionen og Rådet ordet, normalt umiddelbart efter at ordføreren har forelagt sin betænkning. Kommissionen, Rådet og ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at besvare indlæg fra Parlamentets medlemmer.
11.  Under forhandlingen om en betænkning får Kommissionen og Rådet ordet, normalt umiddelbart efter at ordføreren har forelagt sin betænkning. Kommissionen, Rådet og ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at besvare indlæg fra Parlamentets medlemmer.
12.  Medlemmer, der ikke har haft ordet under en forhandling, kan højst én gang under hver mødeperiode indgive en skriftlig erklæring på højst 200 ord, der vedføjes det fuldstændige forhandlingsreferat.
12.  Medlemmer, der ikke har haft ordet under en forhandling, kan højst én gang under hver mødeperiode indgive en skriftlig erklæring på højst 200 ord, der vedføjes det fuldstændige forhandlingsreferat.
13.  Med forbehold af artikel 230 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde søger formanden at opnå en aftale med Kommissionen, Rådet og formanden for Det Europæiske Råd om en hensigtsmæssig fordeling af taletiden for disse institutioner.
13.  Under behørig hensyntagen til artikel 230 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde søger formanden at opnå en aftale med Kommissionen, Rådet og formanden for Det Europæiske Råd om en hensigtsmæssig fordeling af taletiden for disse institutioner.
Ændring 182
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 164 a (ny)
Artikel 164a
Forebyggelse af obstruktion
Formanden har beføjelse til at standse overdreven brug af indlæg som f.eks. bemærkninger og indlæg til forretningsordenen, stemmeforklaringer eller anmodninger om særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb, hvis han er overbevist om, at disse indlæg eller anmodninger klart har til formål at skabe og ville resultere i en længerevarende og alvorlig hindring for Parlamentets procedurer eller medlemmernes rettigheder.
(I kapitel 3, "Almindelige bestemmelse om mødernes afvikling")
Ændring 183
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 165
Artikel 165
Artikel 165
Øjeblikkelige forholdsregler
Øjeblikkelige forholdsregler
1.  Formanden kalder ethvert medlem, som generer mødets korrekte afvikling, eller hvis adfærd ikke er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 11, til orden.
1.  Formanden kalder ethvert medlem, som generer mødets korrekte afvikling, eller hvis adfærd ikke er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 11, til orden.
2.  I gentagelsestilfælde kalder formanden igen den pågældende til orden, og der gøres bemærkning herom i mødeprotokollen.
2.  I gentagelsestilfælde kalder formanden igen den pågældende til orden, og der gøres bemærkning herom i mødeprotokollen.
3.  Ved fortsat forstyrrelse eller yderligere gentagelse kan formanden fratage den pågældende ordet og bortvise vedkommende fra salen for resten af mødet. Formanden kan også i særlig grove tilfælde anvende sidstnævnte forholdsregel umiddelbart uden at have kaldt den pågældende til orden endnu en gang. Generalsekretæren drager med bistand fra betjentene og om nødvendigt fra Parlamentets sikkerhedstjeneste straks omsorg for, at en sådan disciplinær forholdsregel føres ud i livet.
3.  Ved fortsat forstyrrelse eller yderligere gentagelse kan formanden fratage den pågældende ordet og bortvise vedkommende fra salen for resten af mødet. Formanden kan også i særlig grove tilfælde anvende sidstnævnte forholdsregel umiddelbart uden at have kaldt den pågældende til orden endnu en gang. Generalsekretæren drager med bistand fra betjentene og om nødvendigt fra Parlamentets sikkerhedstjeneste straks omsorg for, at en sådan disciplinær forholdsregel føres ud i livet.
4.  Opstår der forstyrrende uro, og vanskeliggøres forhandlingernes videre forløb derved, kan formanden for at genoprette roen midlertidigt afbryde eller hæve mødet. Hvis det ikke er muligt at skaffe sig ørenlyd, forlader formanden sin plads; dermed er mødet afbrudt. Formanden indkalder til genoptagelse af mødet.
4.  Opstår der forstyrrende uro, og vanskeliggøres forhandlingernes videre forløb derved, kan formanden for at genoprette roen midlertidigt afbryde eller hæve mødet. Hvis det ikke er muligt at skaffe sig ørenlyd, forlader formanden sin plads; dermed er mødet afbrudt. Formanden indkalder til genoptagelse af mødet.
4a.   Formanden kan beslutte at afbryde direkte transmission af mødet i tilfælde af et medlems krænkende, racistiske eller fremmedfjendske sprogbrug eller opførsel.
4b.   Formanden kan beslutte at fjerne de dele af et medlems tale, der indeholder ærekrænkende, racistisk eller fremmedfjendsk sprogbrug, fra den audiovisuelle optagelse af Parlamentets forhandlinger.
Denne afgørelse træder i kraft omgående. Den er dog underlagt bekræftelse af Præsidiet, senest fire uger efter at den er truffet, eller hvis Præsidiet ikke holder møde i den pågældende periode, på dets efterfølgende møde.
5.  De i stk. 1-4 nævnte beføjelser gælder tilsvarende for den, der fører forsædet ved møder i organer, udvalg og delegationer som fastlagt i forretningsordenen.
5.  De i stk. 1-4b nævnte beføjelser gælder tilsvarende for den, der fører forsædet ved møder i organer, udvalg og delegationer som fastlagt i forretningsordenen.
6.  Under hensyn til, hvor alvorlig overtrædelsen af adfærdsreglerne er, kan mødeformanden senest under den efterfølgende mødeperiode eller det efterfølgende møde i det pågældende organ eller udvalg eller i den pågældende delegation anmode formanden om at bringe artikel 166 i anvendelse.
6.  Under hensyn til hvor alvorlig overtrædelsen af adfærdsreglerne er, kan mødeformanden senest under den efterfølgende mødeperiode eller det efterfølgende møde i det pågældende organ eller udvalg eller i den pågældende delegation anmode formanden om at bringe artikel 166 i anvendelse.
Ændring 184
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 166
Artikel 166
Artikel 166
Sanktioner
Sanktioner
1.  Ved særlig grov forstyrrelse af mødet eller Parlamentets arbejde under tilsidesættelse af principperne i artikel 11 træffer formanden efter at have hørt det pågældende medlem en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion og underretter det pågældende medlem herom samt formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, inden plenarforsamlingen får meddelelse om sanktionen.
1.  Ved grov forstyrrelse af mødet eller Parlamentets arbejde under tilsidesættelse af principperne i artikel 11 træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion.
Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. I særlige tilfælde kan formanden beslutte at indkalde til en mundtlig høring af det pågældende medlem.
Denne afgørelse meddeles det pågældende medlem gennem et anbefalet brev eller i hastetilfælde gennem betjentene.
Efter at det pågældende medlem er blevet underrettet, meddeles enhver sanktion, der er pålagt et medlem, af formanden i Parlamentet, og formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.
Når sanktionen er endelig, offentliggøres den på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af valgperioden.
2.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er, på grundlag af de retningslinjer, der er vedføjet forretningsordenen21.
2.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er.
Der bør skelnes mellem på den ene side adfærd af visuel art, som kan tolereres, hvis den ikke er fornærmende, ærekrænkende, racistisk eller fremmedfjendsk og holdes inden for rimelige rammer, og på den anden side adfærd, der betyder aktiv forstyrrelse af Parlamentets aktiviteter.
3.  Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af følgende forholdsregler:
3.  Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af følgende forholdsregler:
a)  irettesættelse
a)  irettesættelse
b)  fratagelse af retten til dagpenge i to til ti dage
b)  fratagelse af retten til dagpenge i to til tredive dage
c)  midlertidig, hel eller delvis udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på to til ti fortløbende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af, at adfærdsreglerne nøje overholdes
c)  midlertidig, hel eller delvis udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på to til tredive mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af at adfærdsreglerne nøje overholdes
d)  forelæggelse for Formandskonferencen, jf. artikel 21, af et forslag om udelukkelse eller fratagelse af et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet.
da)   forbud mod at repræsentere Parlamentet i et blandet parlamentarisk udvalg, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i op til et år
db)   i tilfælde af overtrædelse af fortrolighedsforpligtelserne, en begrænsning af rettighederne til at få adgang til fortrolige eller klassificerede oplysninger i op til et år.
3a.   Foranstaltningerne i stk. 3, litra b)-db), kan fordobles i tilfælde af gentagne forseelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 165, stk. 3.
3b.   Formanden kan endvidere forelægge et forslag for Formandskonferencen om udelukkelse eller fjernelse af medlemmet fra et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet, i overensstemmelse med proceduren fastlagt i artikel 21.
__________________
21 Se bilag XV.
Ændring 185
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 167
Artikel 167
Artikel 167
Interne klagemuligheder
Interne klagemuligheder
Inden for en frist på to uger efter at være blevet underrettet om den af formanden pålagte sanktion kan det pågældende medlem til Præsidiet indgive en intern klage, der har opsættende virkning. Senest fire uger efter at klagen er indgivet, kan Præsidiet annullere, bekræfte eller mindske omfanget af den pålagte sanktion, uden at dette berører de eksterne klage- og søgsmålsmuligheder, den pågældende har. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra Præsidiet inden den fastsatte frists udløb, anses sanktionen for ugyldig.
Inden for en frist på to uger efter at være blevet underrettet om den af formanden pålagte sanktion kan det pågældende medlem til Præsidiet indgive en intern klage i henhold til artikel 166, stk. 1-3a, der har opsættende virkning. Præsidiet kan, senest fire uger efter at klagen er indgivet, eller hvis det ikke holder møde i den pågældende periode, på sit næste møde, annullere, bekræfte eller mindske omfanget af den pålagte sanktion, uden at dette berører de eksterne klage- og søgsmålsmuligheder, den pågældende har. Foreligger der ikke nogen afgørelse fra Præsidiet inden den fastsatte frists udløb, anses sanktionen for ugyldig.
Ændring 186
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit VII – kapitel 5 – overskrift
BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING
BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING
Ændring 187
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 168
Artikel 168
Artikel 168
Beslutningsdygtighed
Beslutningsdygtighed
1.  Parlamentet kan uanset antallet af de tilstedeværende medlemmer altid forhandle, fastlægge dagsordenen og godkende mødeprotokollen.
1.  Parlamentet kan uanset antallet af de tilstedeværende medlemmer altid forhandle, fastlægge dagsordenen og godkende mødeprotokollen.
2.  Parlamentet er beslutningsdygtigt, når 1/3 af dets medlemmer er til stede i mødesalen.
2.  Parlamentet er beslutningsdygtigt, når 1/3 af dets medlemmer er til stede i mødesalen.
3.  Afstemninger er gyldige uanset antallet af deltagere i afstemningen, medmindre formanden i forbindelse med afstemningen efter forudgående anmodning fra mindst 40 medlemmer fastslår, at det fornødne antal medlemmer ikke er til stede. Viser afstemningen, at det fornødne antal ikke er til stede, opføres afstemningen på dagsordenen for det følgende møde.
3.  Afstemninger er gyldige uanset antallet af deltagere i afstemningen, medmindre formanden i forbindelse med afstemningen efter forudgående anmodning fra mindst 40 medlemmer fastslår, at Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt. Hvis det antal medlemmer, der kræves for at gøre forsamlingen beslutningsdygtig, ikke er til stede, erklærer formanden, at Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt, og afstemningen opføres på dagsordenen for det følgende møde.
En anmodning om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, kan kun fremsættes af mindst 40 medlemmer. Der kan ikke fremsættes anmodning på en politisk gruppes vegne.
Ved beregningen af afstemningsresultatet medregnes alle i mødesalen tilstedeværende medlemmer, jf. stk. 2, og alle medlemmer, som har anmodet om at få fastslået, om det fornødne antal er til stede, jf. stk. 4. Det elektroniske afstemningsanlæg kan ikke anvendes i denne forbindelse. Det er ikke tilladt at lukke dørene til mødesalen.
Det elektroniske afstemningsanlæg kan bruges til at kontrollere, om kravet om mindst 40 medlemmer er overholdt, men det kan ikke bruges til at kontrollere, om det fornødne antal medlemmer er til stede. Det er ikke tilladt at lukke dørene til mødesalen.
Er der ikke et beslutningsdygtigt antal til stede, meddeler formanden ikke afstemningsresultatet, men fastslår, at Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt.
Stk. 3, sidste punktum, finder ikke anvendelse i forbindelse med afstemninger om indlæg til forretningsordenen, men kun i forbindelse med afstemninger om selve sagen.
4.  De medlemmer, der har anmodet om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, medregnes ved optællingen af de tilstedeværende i henhold til stk. 2, selv om de ikke længere er til stede i mødesalen.
4.  De medlemmer, der anmoder om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, skal være til stede i mødesalen, når anmodningen fremsættes, og de medregnes ved optællingen af de tilstedeværende i henhold til stk. 2 og 3, selvom de derefter forlader mødesalen.
Medlemmer, der har anmodet om at få fastslået, om et beslutningsdygtigt antal medlemmer er til stede, skal være til stede i mødesalen, når denne anmodning forelægges.
5.  Er færre end 40 medlemmer til stede, kan formanden fastslå, at Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt.
5.  Er færre end 40 medlemmer til stede, kan formanden fastslå, at Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt.
Ændring 188
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 168 a (ny)
Artikel 168a
Tærskler
1.   I denne forretningsorden, og medmindre andet er angivet, forstås ved
a)   "lav tærskel": en tyvendedel af Parlamentets medlemmer eller en politisk gruppe
b)   "middelhøj tærskel": en tiendedel af Parlamentets medlemmer, sammensat af en eller flere politiske grupper eller enkelte medlemmer eller en kombination af begge dele
c)   "høj tærskel": en femtedel af Parlamentets medlemmer, sammensat af en eller flere politiske grupper eller enkelte medlemmer eller en kombination af begge dele.
2.   Hvis et medlems underskrift er påkrævet for at kunne bestemme, hvorvidt en gældende tærskel er blevet opnået, kan denne underskrift enten være håndskrevet eller i elektronisk form ved brug af Parlamentets elektroniske underskriftssystem. Et medlem kan inden for de gældende frister trække sin underskrift tilbage men kan derefter ikke forny sin underskrift.
3.   Hvis støtte fra en politisk gruppe er nødvendig for at nå tærsklen, handler gruppen gennem sin formand eller gennem en person, der er behørigt udpeget af ham eller hende til dette formål.
4.   Støtte fra en politisk gruppe tælles på følgende måde for anvendelsen af middelhøj og høj tærskel:
—   hvis en artikel, hvor en sådan tærskel er fastlagt, finder anvendelse under et møde: alle medlemmer, der tilhører den støttende gruppe og er fysisk til stede
—   i de andre tilfælde: alle medlemmer, der tilhører den støttende gruppe.
Ændring 189
Europa-Parlamentets forretningsorden
Horisontal tilpasning
Horisontal tilpasning af artikler og ændringer til de nye definitioner af tærskler som fastsat i artikel 168a
A.  I de følgende artikler eller ændringsforslag vedrørende de følgende artikler erstattes ordene "en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer" uanset grammatisk form med "en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel", med de grammatiske ændringer, som måtte være nødvendige:
Artikel 15, stk. 1
Artikel 38, stk. 2
Artikel 38 a, stk. 1 (nyt)
Artikel 59, stk. 1, afsnit 1
Artikel 59, stk. 1, afsnit 4 (nyt)
Artikel 59, stk. 1a, afsnit 1 (nyt)
Artikel 59, stk. 1b, afsnit 4 (nyt)
Artikel 59, stk. 1b, afsnit 5 (nyt)
Artikel 63, stk. 4, og artikel 78e, stk. 2
Artikel 67a, stk. 1, afsnit 1 (nyt), og artikel 68, stk. 1
Artikel 67a, stk. 2, afsnit 1 (nyt)
Artikel 67a, stk. 4, afsnit 1 (nyt)
Artikel 69, stk. 1
Artikel 81, stk. 2
Artikel 88, stk. 1, afsnit 2
Artikel 105, stk. 3 og 4
Artikel 105, stk. 6, tredje led
Artikel 106, stk. 4, litra c), afsnit 2 (nyt)
Artikel 108, stk. 2
Artikel 108, stk. 4
Artikel 113, stk. 4a (nyt)
Artikel 118, stk. 5, afsnit 1
Artikel 121, stk. 3
Artikel 122, stk. 3
Artikel 122 a, stk. 4 (nyt)
Artikel 123, stk. 2
Artikel 128, stk. 1, afsnit 1
Artikel 135, stk. 1
Artikel 135, stk. 2
Artikel 137, stk. 2, afsnit 3
Artikel 138, stk. 2, afsnit 3
Artikel 150, stk. 2
Artikel 150, stk. 3
Artikel 152, stk. 1
Artikel 153, stk. 1
Artikel 154, stk. 1
Artikel 169, stk. 1, afsnit 1
Artikel 170, stk. 4, afsnit 1
Artikel 174, stk. 5
Artikel 174, stk. 6
Artikel 176, stk. 1
Artikel 180, stk. 1
Artikel 187, stk. 1, afsnit 1
Artikel 188, stk. 1, afsnit 1 og 2
Artikel 189, stk. 1, afsnit 1
Artikel 190, stk. 1, afsnit 1
Artikel 190, stk. 4
Artikel 226, stk. 4
Artikel 231, stk. 4
Bilag XVI, stk. 1c, afsnit 7
I artikel 88, stk. 4, og artikel 113, stk. 4a, erstattes ordene "en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer" uanset grammatisk form med "en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
B.  I artikel 50, stk. 1, og artikel 50, stk. 2, afsnit 1, erstattes ordene "mindst 1/10 af udvalgets medlemmer" uanset grammatisk form med "en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den middelhøje tærskel", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
I artikel 73a, stk. 2, og artikel 150, stk. 1, afsnit 2, erstattes ordene "politiske grupper eller enkelte medlemmer, som tilsammen udgør 1/10 af Parlamentets medlemmer" uanset grammatisk form med "politiske gruppe(r) eller et antal medlemmer, der mindst når op på den middelhøje tærskel", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
I artikel 210a, stk. 4, erstattes ordene "tre medlemmer af et udvalg" med "medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den middelhøje tærskel i udvalget", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
C.  I artikel 15, stk. 1, erstattes ordene "mindst tyve procent af Parlamentets medlemmer" med "medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje tærskel", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
I artikel 182, stk. 2, og artikel 180a, stk.2, erstattes ordene "mindst 1/5 af Parlamentets medlemmer" med "medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje tærskel", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
I artikel 191, stk. 1, erstattes ordene "en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer" med "medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje tærskel", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
I artikel 204, stk. 2, afsnit 1, og artikel 208, stk. 2, erstattes ordene "mindst 1/6 af udvalgsmedlemmerne" eller "1/6 af udvalgets medlemmer" uanset grammatisk form med "medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje tærskel i udvalget", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
I artikel 208, stk. 3, erstattes ordene "1/4 af udvalgets medlemmer" med "medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje tærskel i udvalget", idet eventuelle nødvendige grammatiske ændringer foretages.
D.  Denne horisontale tilpasning af tærsklerne berører ikke vedtagelsen, forkastelsen eller ændringen af de ovennævnte artikler og ændringer af aspekter, der er forskellige fra tærsklerne.
(Denne ændring gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).
Ændring 190
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 169
Artikel 169
Artikel 169
Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag
Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag
1.  Det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan indgive ændringsforslag til behandling på plenarmødet.
1.  Det korresponderende udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan indgive ændringsforslag til behandling på plenarmødet. Alle medunderskriveres navne offentliggøres.
Ændringsforslagene indgives skriftligt og underskrives af forslagsstillerne.
Ændringsforslagene indgives skriftligt og underskrives af forslagsstillerne.
Ændringsforslag til lovgivningsmæssige dokumenter, jf. artikel 47, stk. 1, kan ledsages af korte begrundelser. Sådanne begrundelser udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og sættes ikke under afstemning.
Ændringsforslag til forslag til bindende retsakter kan ledsages af korte begrundelser. Sådanne begrundelser udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og sættes ikke under afstemning.
2.  Med forbehold af artikel 170 kan formålet med et ændringsforslag være at ændre en hvilken som helst del af en tekst, og det kan gå ud på at udelade, tilføje eller ændre ord eller tal.
2.  Med forbehold af artikel 170 kan formålet med et ændringsforslag være at ændre en hvilken som helst del af en tekst, og det kan gå ud på at udelade, tilføje eller ændre ord eller tal.
Ved tekst forstås i denne artikel og i artikel 170 den samlede ordlyd af et forslag til beslutning/lovgivningsmæssig beslutning eller afgørelse eller af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt.
Ved tekst forstås i denne artikel og i artikel 170 den samlede ordlyd af et forslag til beslutning/lovgivningsmæssig beslutning eller afgørelse eller af et forslag til bindende retsakt.
3.  Formanden fastsætter en frist for ændringsforslag.
3.  Formanden fastsætter en frist for ændringsforslag.
4.  Et ændringsforslag kan forelægges under forhandlingen enten af forslagsstilleren eller af et andet medlem, som denne har udpeget som sin stedfortræder.
4.  Et ændringsforslag kan forelægges under forhandlingen enten af forslagsstilleren eller af et andet medlem, som denne har udpeget som sin stedfortræder.
5.  Tages et ændringsforslag tilbage af forslagsstilleren, bortfalder det, medmindre et andet medlem straks overtager det.
5.  Tages et ændringsforslag tilbage af forslagsstilleren, bortfalder det, medmindre et andet medlem straks overtager det.
6.  Der kan ikke stemmes om ændringsforslag, før de er trykt og omdelt på alle officielle sprog, medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse. En sådan afgørelse kan ikke træffes, hvis mindst 40 af Parlamentets medlemmer gør indsigelse imod det. Parlamentet undlader at træffe afgørelser, som ville betyde, at medlemmer, der benytter et bestemt sprog, diskrimineres i uacceptabel grad.
6.  Der kan ikke stemmes om ændringsforslag, før de er gjort tilgængelige på alle officielle sprog, medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse. En sådan afgørelse kan ikke træffes, hvis mindst 40 af Parlamentets medlemmer gør indsigelse imod det. Parlamentet undlader at træffe afgørelser, som ville betyde, at medlemmer, der benytter et bestemt sprog, diskrimineres i uacceptabel grad.
Hvis færre end 100 medlemmer er til stede, kan Parlamentet ikke træffe en sådan afgørelse, hvis mindst 1/10 af de tilstedeværende medlemmer gør indsigelse imod det.
Hvis færre end 100 medlemmer er til stede, kan Parlamentet ikke træffe en sådan afgørelse, hvis mindst 1/10 af de tilstedeværende medlemmer gør indsigelse imod det.
På forslag af formanden behandles et mundtligt ændringsforslag eller enhver anden mundtlig ændring på samme måde som et ændringsforslag, der ikke er omdelt på alle officielle sprog. Afgør formanden, jf. artikel 170, stk. 3, at ændringsforslaget kan behandles, og medmindre der gøres indsigelse i henhold til artikel 169, stk. 6, sættes det under afstemning i overensstemmelse med den fastlagte afstemningsrækkefølge.
På forslag af formanden behandles et mundtligt ændringsforslag eller enhver anden mundtlig ændring på samme måde som et ændringsforslag, der ikke er gjort tilgængeligt på alle officielle sprog. Afgør formanden, jf. artikel 170, stk. 3, at ændringsforslaget kan behandles, og medmindre der gøres indsigelse i henhold til artikel 169, stk. 6, sættes det under afstemning i overensstemmelse med den fastlagte afstemningsrækkefølge.
I udvalg fastlægges det antal stemmer, som er nødvendigt for at gøre indsigelse mod, at et sådant ændringsforslag eller en sådan ændring sættes under afstemning, på grundlag af artikel 209 forholdsmæssigt i forhold til det antal, der gælder for plenarmødet, om nødvendigt afrundet til nærmeste hele tal.
I udvalg fastlægges det antal stemmer, som er nødvendigt for at gøre indsigelse mod, at et sådant ændringsforslag eller en sådan ændring sættes under afstemning, på grundlag af artikel 209 forholdsmæssigt i forhold til det antal, der gælder for plenarmødet, om nødvendigt afrundet til nærmeste hele tal.
Ændring 191
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 170
Artikel 170
Artikel 170
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag
1.  Et ændringsforslag kan ikke behandles, hvis
1.  Uden at det berører de supplerende betingelser fastlagt i artikel 52, stk. 2, vedrørende initiativbetænkninger og artikel 69, stk., 69, stk. 2, vedrørende ændringsforslag til Rådets holdning, kan et ændringsforslag ikke behandles, hvis:
a)  dets indhold ikke har nogen direkte forbindelse med den tekst, der foreslås ændret
a)  dets indhold ikke har nogen direkte forbindelse med den tekst, der foreslås ændret
b)  det har til formål at forkaste eller erstatte hele den tekst, det vedrører
b)  det har til formål at forkaste eller erstatte hele den tekst, det vedrører
c)  det har til formål at ændre mere end en/et af de enkelte artikler/stykker i den tekst, det vedrører. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på kompromisændringsforslag eller på ændringsforslag, der har til formål at foretage identiske ændringer af specifikke ord eller udtryk i hele teksten
c)  det har til formål at ændre mere end en/et af de enkelte artikler/stykker i den tekst, det vedrører. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på kompromisændringsforslag eller på ændringsforslag, der har til formål at foretage identiske ændringer af specifikke ord eller udtryk i hele teksten
ca)   det har til formål at ændre et forslag til kodifikation af EU-lovgivning. Artikel 103, stk. 3, andet afsnit, finder dog tilsvarende anvendelse
cb)   det har til formål at ændre de dele i et forslag om omarbejdning af EU-lovgivning, der ikke ændres i et sådant forslag; artikel 104, stk. 2, andet afsnit, og artikel 104, stk. 3, tredje afsnit, finder dog tilsvarende anvendelse
d)  det viser sig, at ordlyden af det dokument, ændringsforslaget henviser til, på mindst et af de officielle sprog ikke begrunder en ændring; i sådanne tilfælde søger formanden sammen med rette vedkommende at finde en tilfredsstillende sproglig løsning.
d)  det kun søger at sikre den sproglige korrekthed eller sikre den terminologiske konsekvens i teksten på det sprog, som ændringsforslaget fremsættes på; i sådanne tilfælde søger formanden sammen med rette vedkommende at finde en tilfredsstillende sproglig løsning.
2.   Et ændringsforslag bortfalder, hvis det er uforeneligt med afgørelser vedrørende samme tekst truffet på et tidligere tidspunkt under samme afstemning.
3.  Formanden afgør, om ændringsforslag kan behandles.
3.  Formanden afgør, om ændringsforslag kan behandles.
Formandens afgørelse om, hvorvidt ændringsforslag kan behandles, jf. stk. 3, træffes ikke udelukkende på grundlag af bestemmelserne i stk. 1 og 2 i denne artikel, men på grundlag af forretningsordenens bestemmelser i almindelighed.
Formandens afgørelse om, hvorvidt ændringsforslag kan behandles, jf. stk. 3, træffes ikke udelukkende på grundlag af bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel, men på grundlag af forretningsordenens bestemmelser i almindelighed.
4.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan indgive et alternativt beslutningsforslag i forbindelse med et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag i en betænkning fra et udvalg.
4.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan indgive et alternativt beslutningsforslag i forbindelse med et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag i en betænkning fra et udvalg.
I så fald må den politiske gruppe eller de pågældende medlemmer ikke fremsætte ændringsforslag til det korresponderende udvalgs beslutningsforslag. Det alternative beslutningsforslag må ikke være længere end udvalgets beslutningsforslag. Parlamentet træffer afgørelse om forslaget ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag.
I så fald må den politiske gruppe eller de pågældende medlemmer ikke fremsætte ændringsforslag til det korresponderende udvalgs beslutningsforslag. Det alternative beslutningsforslag må ikke være længere end udvalgets beslutningsforslag. Parlamentet træffer afgørelse om forslaget ved en enkelt afstemning uden ændringsforslag.
Artikel 123, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
Artikel 123, stk. 4 og 4a, om fælles beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.
4a.   Med formandens godkendelse kan der undtagelsesvis stemmes om ændringsforslag, som er stillet efter udløbet af fristen for ændringsforslag, hvis der er tale om kompromisændringsforslag, eller hvis der er tekniske problemer. Formanden træffer afgørelse om, hvorvidt disse ændringsforslag opfylder betingelserne for behandling. Formanden indhenter Parlamentets samtykke til at gøre dette, før sådanne ændringsforslag sættes under afstemning.
Der kan opstilles følgende generelle kriterier for, om et kompromisændringsforslag kan behandles:
–   kompromisændringsforslag kan normalt ikke vedrøre dele af teksten, hvortil der har været stillet ændringsforslag inden udløbet af fristen for ændringsforslag
–   kompromisændringsforslag stilles normalt af politiske grupper, der udgør et flertal i Parlamentet, formænd eller ordførere fra de berørte udvalg eller stillere af andre ændringsforslag
–   kompromisændringsforslag indebærer normalt, at andre ændringsforslag til samme punkt tages tilbage.
Det er alene formanden, som kan foreslå, at kompromisændringsforslag behandles. Formanden indhenter Parlamentets samtykke til, at der stemmes om sådanne ændringsforslag, ved at spørge, om nogen gør indsigelse imod, at der stemmes om et kompromisændringsforslag. Er dette tilfældet, træffer Parlamentet afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.
Ændring 192
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 171
Artikel 171
Artikel 171
Afstemningsprocedure
Afstemningsprocedure
1.  Parlamentet anvender følgende rækkefølge ved afstemning om betænkninger:
1.  Medmindre der udtrykkeligt er fastsat andet i disse artikler, anvendes følgende rækkefølge ved afstemning om tekster forelagt for Parlamentet:
a)  afstemning om eventuelle ændringsforslag til det forslag, det korresponderende udvalgs betænkning omhandler
a)  i givet fald afstemning om eventuelle ændringsforslag til udkastet til bindende retsakt,
b)  afstemning om det samlede - eventuelt ændrede - forslag
b)  i givet fald afstemning om det samlede, eventuelt ændrede, forslag
c)  afstemning om ændringsforslagene til beslutningsforslaget/forslaget til lovgivningsmæssig beslutning
c)  afstemning om eventuelle ændringsforslag til beslutningsforslaget/forslaget til lovgivningsmæssig beslutning
d)  afstemning om beslutningsforslaget/forslaget til lovgivningsmæssig beslutning som helhed (endelig afstemning).
d)  afstemning om beslutningsforslaget som helhed (endelig afstemning).
Parlamentet stemmer ikke om betænkningens begrundelse.
Parlamentet stemmer ikke om en betænknings begrundelse.
2.   Nedenstående afstemningsprocedure anvendes ved andenbehandling:
a)  Er der ikke stillet forslag om at forkaste eller ændre Rådets holdning, betragtes den som godkendt af Parlamentet, jf. artikel 76.
b)  Der stemmes om forslag om forkastelse af Rådets holdning, før der stemmes om ændringsforslag, jf. artikel 68, stk. 1.
c)  Er der stillet flere ændringsforslag til Rådets holdning, stemmes der om dem i den i artikel 174 fastsatte rækkefølge.
d)  Har Parlamentet stemt om forslag om at ændre Rådets holdning, kan der kun yderligere stemmes om teksten som helhed i medfør af artikel 68, stk. 2.
3.   Den i artikel 72 fastsatte procedure anvendes ved tredjebehandling.
4.  Ved afstemning om lovgivningsmæssige tekster og forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger stemmes der først om den dispositive del og derefter om henvisninger og betragtninger. Ændringsforslag bortfalder, hvis de er uforenelige med en tidligere afstemning.
4.  Ved afstemning om forslag til bindende retsakter og forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger stemmes der først om den dispositive del og derefter om henvisninger og betragtninger.
4a.   Et ændringsforslag bortfalder, hvis det er uforeneligt med afgørelser vedrørende samme tekst truffet på et tidligere tidspunkt under samme afstemning.
5.  Ved afstemningen kan kun ordføreren tage ordet for kort at tilkendegive det korresponderende udvalgs stilling til de ændringsforslag, der stemmes om.
5.  Ved afstemningen kan kun ordføreren eller i dennes sted udvalgets formand tage ordet. Han eller hun kan kort tilkendegive det korresponderende udvalgs stilling til de ændringsforslag, der stemmes om.
Ændring 193
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 172
Artikel 172
udgår
Stemmelighed
1.   I tilfælde af stemmelighed ved en afstemning i henhold til artikel 171, stk. 1, litra b) eller d), henvises teksten som helhed til fornyet udvalgsbehandling. Dette gælder også i forbindelse med afstemninger i henhold til artikel 3 og 9, og endelige afstemninger i henhold til artikel 199 og 212, idet sagen for så vidt angår de to sidstnævnte artikler dog henvises til fornyet behandling i Formandskonferencen.
2.   I tilfælde af stemmelighed ved afstemningen om en dagsorden som helhed (artikel 152) eller en protokol som helhed (artikel 192) eller ved en delt afstemning i henhold til artikel 176, anses teksten for vedtaget.
3.   I alle andre tilfælde, bortset fra de artikler, hvor kvalificeret flertal er påkrævet, bevirker stemmelighed, at teksten eller forslaget anses for forkastet.
Artikel 172, stk. 3, skal fortolkes således, at stemmelighed ved en afstemning om et udkast til henstilling i henhold til artikel 141, stk. 4, om ikke at indtræde i retssager ved Den Europæiske Unions Domstol ikke betyder vedtagelse af en henstilling om at indtræde i sådanne retssager. I et sådant tilfælde anses det kompetente udvalg for ikke at have fremsat en henstilling.
Ændring 194
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 173
Artikel 173
udgår
Afstemningsgrundlag
1.   Afstemningen afvikles på grundlag af en indstilling fra det korresponderende udvalg. Udvalget kan overdrage denne opgave til sin formand eller ordfører.
2.   Udvalget kan indstille, at der stemmes om alle eller visse ændringsforslag under ét, at de vedtages eller forkastes, eller at de annulleres.
Det kan også stille kompromisændringsforslag.
3.   Indstiller udvalget, at der foretages afstemning under ét, stemmes der om disse ændringsforslag først og under ét.
4.   Stiller udvalget et kompromisændringsforslag, stemmes der først om dette.
5.   Er der anmodet om afstemning om et ændringsforslag ved navneopråb, stemmes der om dette ændringsforslag særskilt.
6.   Afstemning under ét eller om et kompromisændringsforslag udelukker delt afstemning.
Ændring 195
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 174
Artikel 174
Artikel 174
Afstemningsrækkefølge
Afstemningsrækkefølge
1.  Der stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om den tekst, de vedrører.
1.  Der stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om den tekst, de vedrører.
2.  Vedrører to eller flere ændringsforslag, som udelukker hinanden, samme del af teksten, stemmes der først om det forslag, der afviger mest fra den oprindelige tekst. Vedtages det, anses de andre ændringsforslag for forkastet. Forkastes det derimod, stemmes dernæst om det ændringsforslag, der nu afviger mest, og så fremdeles for hvert af de efterfølgende ændringsforslag. Hersker der tvivl om rækkefølgen, træffer formanden afgørelse herom. Forkastes alle ændringsforslag, anses den oprindelige tekst for vedtaget, medmindre der er anmodet om særskilt afstemning inden for den fastsatte frist.
2.  Vedrører to eller flere ændringsforslag, som udelukker hinanden, samme del af teksten, stemmes der først om det forslag, der afviger mest fra den oprindelige tekst. Vedtages det, anses de andre ændringsforslag for forkastet. Forkastes det derimod, stemmes dernæst om det ændringsforslag, der nu afviger mest, og så fremdeles for hvert af de efterfølgende ændringsforslag. Hersker der tvivl om rækkefølgen, træffer formanden afgørelse herom. Forkastes alle ændringsforslag, anses den oprindelige tekst for vedtaget, medmindre der er anmodet om særskilt afstemning inden for den fastsatte frist.
3.  Formanden kan sætte den oprindelige tekst under afstemning først eller lade foretage afstemning om et ændringsforslag, som afviger mindre fra den oprindelige tekst, før der stemmes om det ændringsforslag, der afviger mest fra denne tekst.
3.   Hvis formanden finder, at dette vil lette afstemningen, kan han eller hun dog sætte den oprindelige tekst under afstemning først eller lade foretage afstemning om et ændringsforslag, som afviger mindre fra den oprindelige tekst, før der stemmes om det ændringsforslag, der afviger mest fra denne tekst.
Opnår en af disse tekster flertal, bortfalder alle øvrige ændringsforslag til samme tekst.
Opnår en af disse tekster flertal, bortfalder alle øvrige ændringsforslag til samme del af teksten.
4.   Undtagelsesvis kan der efter forslag fra formanden stemmes om ændringsforslag, som er indgivet efter forhandlingens afslutning, hvis der er tale om kompromisændringsforslag, eller hvis der er tekniske problemer. Formanden skal indhente Parlamentets samtykke til at sætte sådanne ændringsforslag under afstemning.
Formanden afgør, om ændringsforslag kan behandles, jf. artikel 170, stk. 3. Indgives der efter forhandlingens afslutning et kompromisændringsforslag i henhold til stk. 4 ovenfor, vurderer formanden i hvert enkelt tilfælde, om det kan behandles, under hensyntagen til hvorvidt det pågældende ændringsforslag reelt indeholder et kompromis.
Det er alene formanden, som kan foreslå, at kompromisændringsforslag behandles. Formanden skal indhente Parlamentets samtykke til, at der stemmes om sådanne ændringsforslag, ved at spørge, om nogen gør indsigelse imod, at der stemmes om et kompromisændringsforslag. Gøres der indsigelse, træffer Parlamentet afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer.
4a.   Hvis kompromisændringsforslag sættes under afstemning, har de forrang ved afstemningen.
4b.   Afstemning om et kompromisændringsforslag udelukker delt afstemning.
5.  Har det kompetente udvalg stillet en række ændringsforslag til en tekst, som betænkningen omhandler, sætter formanden disse under afstemning under ét, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer har anmodet om særskilt afstemning, eller der er stillet andre ændringsforslag til samme tekst.
5.  Har det kompetente udvalg stillet en række ændringsforslag til en tekst, som betænkningen omhandler, sætter formanden disse under afstemning under ét, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer har anmodet om særskilt eller delt afstemning om særlige punkter, eller der er stillet andre konkurrerende ændringsforslag til samme tekst.
6.  Formanden kan sætte andre ændringsforslag under afstemning under ét, såfremt de supplerer hinanden. I så fald finder proceduren i stk. 5 anvendelse. Stillere af sådanne ændringsforslag kan foreslå afstemning under ét, når deres ændringsforslag supplerer hinanden.
6.  Formanden kan sætte andre ændringsforslag under afstemning under ét, såfremt de supplerer hinanden, med mindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer har anmodet om særskilt eller delt afstemning. Stillere af ændringsforslag kan også foreslå afstemning under ét, når deres ændringsforslag supplerer hinanden.
7.  Efter vedtagelse eller forkastelse af et bestemt ændringsforslag kan formanden bestemme, at flere andre ændringsforslag med lignende indhold eller målsætning sættes under afstemning under ét. Formanden kan forinden indhente Parlamentets samtykke hertil.
7.  Efter vedtagelse eller forkastelse af et bestemt ændringsforslag kan formanden bestemme, at flere andre ændringsforslag med lignende indhold eller målsætning sættes under afstemning under ét. Formanden kan forinden indhente Parlamentets samtykke hertil.
En sådan række ændringsforslag kan vedrøre forskellige dele af den oprindelige tekst.
En sådan række ændringsforslag kan vedrøre forskellige dele af den oprindelige tekst.
8.  To eller flere identiske ændringsforslag fra forskellige forslagsstillere sættes under afstemning som et enkelt ændringsforslag.
8.  To eller flere identiske ændringsforslag fra forskellige forslagsstillere sættes under afstemning som et enkelt ændringsforslag.
8a.   Er der anmodet om afstemning om et ændringsforslag ved navneopråb, stemmes der om dette ændringsforslag særskilt.
Ændring 196
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 175
Artikel 175
Artikel 175
Udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet
Filtrering i udvalg af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet
Er der til behandling på plenarmødet indgivet mere end 50 ændringsforslag og/eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning til en betænkning, kan formanden efter at have hørt det kompetente udvalgs formand anmode udvalget om at mødes med henblik på at behandle disse ændringsforslag eller anmodninger. Ændringsforslag eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning, som ikke mindst 1/10 af udvalgets medlemmer ved denne lejlighed stemmer for, sættes ikke under afstemning på plenarmødet.
Er der til behandling på plenarmødet indgivet mere end 50 ændringsforslag eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning vedrørende en tekst forelagt af et udvalg, kan formanden efter at have hørt det kompetente udvalgs formand anmode dette udvalg om at mødes med henblik på at stemme om hvert enkelt af disse ændringsforslag eller anmodninger. Ændringsforslag eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning, som ikke mindst en tredjedel af udvalgets medlemmer ved denne lejlighed stemmer for, sættes ikke under afstemning på plenarmødet.
Ændring 197
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 176
Artikel 176
Artikel 176
Delt afstemning
Delt afstemning
1.  Indeholder den tekst, der skal stemmes om, flere bestemmelser, eller refererer den til flere emner, eller kan den deles i flere dele, der har en særskilt betydning og/eller principiel værdi, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode om afstemning om de enkelte dele.
1.  Indeholder den tekst, der skal stemmes om, flere bestemmelser, eller refererer den til flere emner, eller kan den deles i flere dele, der har en særskilt betydning og/eller principiel værdi, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode om afstemning om de enkelte dele.
2.  Anmodningen skal fremsættes aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist. Formanden træffer afgørelse om anmodningen.
2.  Anmodningen skal fremsættes senest aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist. Formanden træffer afgørelse om anmodningen.
Ændring 198 + 347
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 178
Artikel 178
Artikel 178
Afstemning
Afstemning
1.  Parlamentet foretager normalt afstemning ved håndsoprækning.
1.  Parlamentet foretager normalt afstemning ved håndsoprækning.
Formanden kan dog til enhver tid bestemme, at afstemninger foretages ved hjælp af et elektronisk afstemningsanlæg.
1a.   Formanden erklærer hver enkelt afstemning for henholdsvis påbegyndt og afsluttet.
Når formanden har erklæret en afstemning for påbegyndt, kan kun formanden selv fremkomme med indlæg, indtil afstemningen er erklæret for afsluttet.
1b.   Til vedtagelse eller forkastelse af en tekst tages ved beregning af afstemningsresultatet kun hensyn til de afgivne "ja"- eller "nej"-stemmer, med mindre der er fastlagt et specifikt flertal i traktaterne.
2.  Erklærer formanden udfaldet af afstemningen for tvivlsomt, foretages elektronisk afstemning. Er det elektroniske afstemningsanlæg i uorden, foretages afstemning ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller bliver siddende.
2.  Erklærer formanden udfaldet af en afstemning ved håndsoprækning for tvivlsomt, foretages elektronisk afstemning. Er det elektroniske afstemningsanlæg i uorden, foretages afstemning ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller bliver siddende.
2a.   Afstemningsresultatet konstateres af formanden, der bekendtgør afstemningens udfald.
3.  Resultatet af afstemningen registreres.
3.  Resultatet af afstemningen registreres.
Ændring 199
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 179
Artikel 179
Artikel 179
Endelig afstemning
Endelig afstemning
Når der træffes afgørelse på grundlag af en betænkning, foretager Parlamentet en enkelt og/eller en endelig afstemning ved navneopråb i overensstemmelse med artikel 180, stk. 2. Afstemning om ændringsforslag sker kun ved navneråb efter anmodning, jf. artikel 180.
Når der træffes afgørelse på grundlag af en betænkning, foretager Parlamentet en enkelt og/eller en endelig afstemning ved navneopråb i overensstemmelse med artikel 180, stk. 2.
Bestemmelserne i artikel 179 om afstemning ved navneopråb finder ikke anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 6 og 8, omhandlede betænkninger i forbindelse med procedurer vedrørende et medlems immunitet.
Bestemmelserne i artikel 179 om afstemning ved navneopråb finder ikke anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 6 og 8, omhandlede betænkninger i forbindelse med procedurer vedrørende et medlems immunitet.
Ændring 200
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 179 a (ny)
Artikel 179a
Stemmelighed
1.   I tilfælde af stemmelighed ved en afstemning i henhold til artikel 171, stk. 1, litra b) eller d), henvises teksten som helhed til fornyet udvalgsbehandling. Dette gælder også i forbindelse med afstemninger i henhold til artikel 3 og 9.
2.   I tilfælde af stemmelighed ved afstemningen om en tekst, der er sat under delt afstemning i henhold til artikel 176, anses teksten for at være vedtaget.
3.   I alle andre tilfælde, bortset fra de artikler, hvor kvalificeret flertal er påkrævet, bevirker stemmelighed, at teksten eller forslaget anses for at være forkastet.
Artikel 179a, stk. 3, skal fortolkes således, at stemmelighed ved en afstemning om et udkast til henstilling i henhold til artikel 141, stk. 4, om ikke at indtræde i retssager ved Den Europæiske Unions Domstol ikke betyder vedtagelse af en henstilling om at indtræde i sådanne retssager. I et sådant tilfælde anses det kompetente udvalg for ikke at have fremsat en henstilling.
Formanden kan stemme, men har ikke udslagsgivende stemme.
(De sidste to afsnit tilføjes som fortolkninger).
Ændring 201
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 180
Artikel 180
Artikel 180
Afstemning ved navneopråb
Afstemning ved navneopråb
1.  Ud over de i artikel 118, stk. 5, artikel 119, stk. 5, og artikel 179 anførte tilfælde stemmes der ved navneopråb, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder herom aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist.
1.  Ud over de i disse artikler anførte tilfælde stemmes der ved navneopråb, hvis en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder herom senest aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist.
Bestemmelserne i artikel 180, stk. 1, om afstemning ved navneopråb finder ikke anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 6 og 8, omhandlede betænkninger i forbindelse med procedurer vedrørende et medlems immunitet.
Bestemmelserne i artikel 180 om afstemning ved navneopråb finder ikke anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 3, 6 og 8, omhandlede betænkninger i forbindelse med procedurer vedrørende et medlems immunitet.
1a.   Hver enkelt politisk gruppe må ikke indgive mere end et hundrede anmodninger om afstemning ved navneopråb pr. mødeperiode.
2.  Afstemning ved navneopråb foretages ved hjælp af det elektroniske afstemningsanlæg. Hvis anlægget af tekniske årsager ikke kan anvendes, sker afstemningen ved navneopråb efter navnenes alfabetiske orden og begynder med navnet på et medlem, der findes ved lodtrækning. Formanden kaldes sidst til afstemning.
2.  Afstemning ved navneopråb foretages ved hjælp af det elektroniske afstemningsanlæg.
Hvis anlægget af tekniske årsager ikke kan anvendes, kan afstemningen ske ved navneopråb efter navnenes alfabetiske orden og begynder med navnet på et medlem, der findes ved lodtrækning. Formanden kaldes sidst til afstemning. Afstemningen er mundtlig, og man stemmer ved højt og tydeligt at sige "ja", "nej" eller "stemmer ikke".
Man stemmer ved højt og tydeligt at sige "ja", "nej" eller "stemmer ikke". Til vedtagelse eller forkastelse tages ved beregning af afstemningsresultatet kun hensyn til de afgivne "ja"- eller "nej"-stemmer. Afstemningsresultatet konstateres af formanden, der bekendtgør afstemningens udfald.
Afstemningens udfald indføres i mødeprotokollen. Medlemmernes navne anføres i alfabetisk orden efter politisk gruppe og med angivelse af, hvordan hvert enkelt medlem har stemt.
2a.   Afstemningens udfald indføres i mødeprotokollen. Medlemmernes navne anføres i alfabetisk orden efter politisk gruppe og med angivelse af, hvordan hvert enkelt medlem har stemt.
Ændring 202
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 180 a (ny)
Artikel 180a
Hemmelig afstemning
1.   Ved valg foretages hemmelig afstemning, dog med forbehold af artikel 15, stk. 1, og artikel 204, stk. 2, andet afsnit.
Kun stemmesedler med navne på de nominerede kandidater kommer i betragtning ved beregning af afstemningsresultatet.
2.   Der foretages ligeledes hemmelig afstemning, såfremt mindst 1/5 af Parlamentets medlemmer anmoder herom. En sådan anmodning skal indgives, inden afstemningen påbegyndes.
3.   En anmodning om hemmelig afstemning har forrang for en anmodning om afstemning ved navneopråb.
4.   Optællingen af stemmerne ved hemmelig afstemning foretages af mellem to og otte stemmetællere udtaget ved lodtrækning blandt medlemmerne, medmindre der foretages elektronisk afstemning.
Ved afstemning i overensstemmelse med stk. 1 kan kandidaterne ikke være stemmetællere.
Navnene på de medlemmer, der har deltaget i en hemmelig afstemning, optages i protokollen fra det møde, hvor afstemningen har fundet sted.
Ændring 203
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 181
Artikel 181
Artikel 181
Elektronisk afstemning
Anvendelse af elektronisk afstemningsanlæg
1.   Formanden kan til enhver tid bestemme, at de i artikel 178, 180 og 182 omhandlede afstemninger foretages ved hjælp af et elektronisk afstemningsanlæg.
Er anvendelse af det elektroniske afstemningsanlæg ikke mulig af tekniske grunde, finder afstemningen sted i overensstemmelse med artikel 178, artikel 180, stk. 2, eller artikel 182.
Den tekniske fremgangsmåde ved anvendelsen af anlægget fastlægges af Præsidiet.
1.   Den tekniske fremgangsmåde ved anvendelsen af anlægget fastlægges af Præsidiet.
2.  Ved elektronisk afstemning registreres kun det talmæssige udfald af afstemningen.
2.  Ved elektronisk afstemning, og medmindre det vedrører en afstemning ved navneopråb, registreres kun det talmæssige udfald af afstemningen.
Er der imidlertid anmodet om afstemning ved navneopråb, jf. artikel 180, stk. 1, registreres afstemningsresultatet med navns nævnelse, og medlemmernes navne indføres i mødeprotokollen i alfabetisk orden efter politisk gruppe.
3.   Afstemning ved navneopråb foretages i overensstemmelse med artikel 180, stk. 2, hvis flertallet af de tilstedeværende medlemmer anmoder om det. Det i stk. 1 i nærværende artikel omhandlede anlæg kan anvendes til at konstatere, om denne forudsætning er opfyldt.
3a.   Formanden kan til enhver tid bestemme at anvende det elektroniske afstemningsanlæg for at kontrollere en tærskel.
Ændring 204
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 182
Artikel 182
udgår
Hemmelig afstemning
1.   Ved valg foretages hemmelig afstemning, dog med forbehold af artikel 15, stk. 1, artikel
199, stk. 1, og artikel 204, stk. 2, andet afsnit.
Kun stemmesedler med navne på medlemmer, der er opført som kandidater, kommer i betragtning ved beregning af afstemningsresultatet.
2.   Hemmelig afstemning kan ligeledes foretages, såfremt mindst 1/5 af Parlamentets medlemmer anmoder herom. En sådan anmodning skal indgives, inden afstemningen påbegyndes.
Parlamentet skal foretage hemmelig afstemning, såfremt der er fremsat en anmodning herom af mindst 1/5 af dets medlemmer, inden afstemningen påbegyndes.
3.   En anmodning om hemmelig afstemning har forrang for en anmodning om afstemning ved navneopråb.
4.   Optællingen af stemmerne ved hemmelig afstemning foretages af mellem to og otte stemmetællere udtaget ved lodtrækning blandt medlemmerne, medmindre der foretages elektronisk afstemning.
Ved afstemning i overensstemmelse med stk. 1 kan kandidaterne ikke være stemmetællere.
Navnene på de medlemmer, der har deltaget i en hemmelig afstemning, optages i protokollen fra det møde, hvor afstemningen har fundet sted.
Ændring 205
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 182 a (ny)
Artikel 182a
Uoverensstemmelser vedrørende afstemningen
1.   Bemærkninger til forretningsordenen vedrørende en given afstemnings gyldighed kan fremsættes, efter at formanden har erklæret afstemningen for afsluttet.
2.   Efter at resultatet af en afstemning ved håndsoprækning er bekendtgjort, kan der fremsættes anmodning om en kontrol af resultatet under anvendelse af det elektroniske afstemningsanlæg.
3.   Formanden træffer afgørelse om gyldigheden af de bekendtgjorte afstemningsresultater. Hans afgørelse kan ikke anfægtes.
Ændring 206
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 183
Artikel 183
Artikel 183
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
1.  Når den almindelige forhandling er afsluttet, kan ethvert medlem i forbindelse med den endelige afstemning afgive en mundtlig stemmeforklaring af højst ét minuts varighed eller afgive en skriftlig erklæring på maksimalt 200 ord, der optages i det fuldstændige forhandlingsreferat.
1.  Når afstemningen er afsluttet, kan ethvert medlem i forbindelse med den enkelte og/eller endelige afstemning om et spørgsmål, der er blevet forelagt Parlamentet, afgive en mundtlig stemmeforklaring af højst ét minuts varighed. Hvert medlem kan afgive højst tre mundtlige stemmeforklaringer pr. mødeperiode.
I forbindelse med en sådan afstemning kan ethvert medlem afgive en skriftlig stemmeforklaring på maksimalt 200 ord, der anføres på medlemmets side på Parlamentets websted.
En politisk gruppe kan afgive en stemmeforklaring, der højst må vare to minutter.
En politisk gruppe kan afgive en stemmeforklaring, der højst må vare to minutter.
Når den første stemmeforklaring er påbegyndt, modtages der ikke flere anmodninger om at afgive stemmeforklaring.
Når den første stemmeforklaring om det første punkt er påbegyndt, modtages der ikke flere anmodninger om at afgive stemmeforklaring.
Stemmeforklaringer er tilladt i forbindelse med den endelige afstemning om ethvert spørgsmål, der forelægges for Parlamentet. Med henblik på denne artikel betegner udtrykket "endelig afstemning" ikke afstemningstypen, men betyder den sidste afstemning om et hvilket som helst punkt.
Stemmeforklaringer er tilladt i forbindelse med den enkelte og/eller endelige afstemning om ethvert punkt, der forelægges for Parlamentet. Med henblik på denne artikel betegner udtrykket "endelig afstemning" ikke afstemningstypen, men betyder den sidste afstemning om et hvilket som helst punkt.
2.  Stemmeforklaringer er ikke tilladt i forbindelse med afstemninger om procedurespørgsmål.
2.  Stemmeforklaringer er ikke tilladt i forbindelse med hemmelig afstemning eller afstemninger om procedurespørgsmål.
3.  Er et forslag til lovgivningsmæssig retsakt eller en betænkning opført på Parlamentets dagsorden i henhold til artikel 150, kan medlemmerne afgive stemmeforklaring i medfør af stk. 1.
3.  Er et punkt opført på Parlamentets dagsorden uden ændringsforslag eller uden forhandling, kan medlemmerne kun afgive stemmeforklaring i medfør af stk. 1.
Såvel mundtlige som skriftlige stemmeforklaringer skal have en direkte forbindelse med den tekst, der stemmes om.
Såvel mundtlige som skriftlige stemmeforklaringer skal have en direkte forbindelse med det spørgsmål, der forelægges Parlamentet.
Ændring 207
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 184
Artikel 184
udgår
Uoverensstemmelser vedrørende afstemningen
1.  Formanden erklærer hver enkelt afstemning for henholdsvis påbegyndt og afsluttet.
2.  Når formanden har erklæret en afstemning for påbegyndt, kan kun formanden selv fremkomme med indlæg, indtil afstemningen er erklæret for afsluttet.
3.  Bemærkninger til forretningsordenen vedrørende en given afstemnings gyldighed kan fremsættes, efter at formanden har erklæret afstemningen for afsluttet.
4.  Efter at resultatet af en afstemning ved håndsoprækning er bekendtgjort, kan der fremsættes anmodning om en kontrol af resultatet under anvendelse af det elektroniske afstemningsanlæg.
5.  Formanden træffer afgørelse om gyldigheden af de bekendtgjorte afstemningsresultater. Denne afgørelse kan ikke anfægtes.
Ændring 208
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit VII – kapitel 6 – overskrift
KAPITEL 6
KAPITEL 6
INDLÆG TIL PROCEDUREN
BEMÆRKNINGER OG INDLÆG TIL FORRETNINGSORDENEN
Ændring 209
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 185
Artikel 185
Artikel 185
Indlæg til forretningsordenen
Indlæg til forretningsordenen
1.  Anmodninger om indlæg til forretningsordenen med et af følgende forslag har forrang for andre indlæg:
1.  Anmodninger om indlæg til forretningsordenen med et af følgende forslag har forrang for andre indlæg:
a)  forslag om at afvise en sag af formelle grunde (artikel 187)
a)  forslag om at afvise en sag af formelle grunde (artikel 187)
b)  forslag om at henvise en sag til fornyet udvalgsbehandling (artikel 188)
b)  forslag om at henvise en sag til fornyet udvalgsbehandling (artikel 188)
c)  forslag om at afslutte forhandlingen (artikel 189)
c)  forslag om at afslutte forhandlingen (artikel 189)
d)  forslag om at udsætte forhandlingen og afstemningen (artikel 190)
d)  forslag om at udsætte forhandlingen og afstemningen (artikel 190)
e)  forslag om at afbryde eller hæve mødet (artikel 191).
e)  forslag om at afbryde eller hæve mødet (artikel 191).
Om sådanne forslag kan ud over forslagsstilleren kun én taler for og én taler imod samt formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg få ordet.
Om sådanne forslag kan ud over forslagsstilleren kun én taler imod samt formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg få ordet.
2.  Taletiden er begrænset til ét minut.
2.  Taletiden er begrænset til ét minut.
Ændring 210
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 186
Artikel 186
Artikel 184a
Bemærkninger til forretningsordenen
Bemærkninger til forretningsordenen
1.  Et medlem kan få ordet for at henlede formandens opmærksomhed på enhver tilsidesættelse af forretningsordenen. Ved begyndelsen af indlægget anfører medlemmet, hvilken artikel, medlemmet mener, er tilsidesat.
1.  Et medlem kan få ordet for at henlede formandens opmærksomhed på enhver tilsidesættelse af forretningsordenen. Ved begyndelsen af indlægget anfører medlemmet, hvilken artikel, medlemmet mener, er tilsidesat.
2.  En bemærkning til forretningsordenen har forrang for alle andre indlæg.
2.  En bemærkning til forretningsordenen har forrang for alle andre indlæg eller indlæg til forretningsordenen.
3.  Taletiden er begrænset til ét minut.
3.  Taletiden er begrænset til ét minut.
4.  Vedrørende bemærkninger til forretningsordenen træffer formanden øjeblikkelig afgørelse i overensstemmelse med forretningsordenen og meddeler denne afgørelse umiddelbart efter bemærkningen til forretningsordenen. Der stemmes ikke herom.
4.  Vedrørende bemærkninger til forretningsordenen træffer formanden øjeblikkelig afgørelse i overensstemmelse med forretningsordenen og meddeler denne afgørelse umiddelbart efter bemærkningen til forretningsordenen. Der stemmes ikke herom.
5.  Formanden kan undtagelsesvis erklære, at der vil blive givet meddelelse om afgørelsen på et senere tidspunkt, dog ikke mere end 24 timer efter bemærkningen til forretningsordenen. Udskydelsen af afgørelsen medfører dog ikke udsættelse af den igangværende forhandling. Formanden kan forelægge spørgsmålet for det kompetente udvalg.
5.  Formanden kan undtagelsesvis erklære, at der vil blive givet meddelelse om afgørelsen på et senere tidspunkt, dog ikke mere end 24 timer efter bemærkningen til forretningsordenen. Udskydelsen af afgørelsen medfører dog ikke udsættelse af den igangværende forhandling. Formanden kan forelægge spørgsmålet for det kompetente udvalg.
En bemærkning til forretningsordenen skal vedrøre det punkt på dagsordenen, der er til behandling. Formanden kan give ordet for en bemærkning til forretningsordenen om et andet spørgsmål på et passende tidspunkt, f.eks. efter afslutningen af det pågældende dagsordenspunkt eller inden en afbrydelse af mødet.
En bemærkning til forretningsordenen skal vedrøre det punkt på dagsordenen, der er til behandling. Formanden kan give ordet for en bemærkning til forretningsordenen om et andet spørgsmål på et passende tidspunkt, f.eks. efter afslutningen af det pågældende dagsordenspunkt eller inden en afbrydelse af mødet.
(Denne artikel som ændret flyttes frem foran artikel 185.)
Ændring 211
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 187
Artikel 187
Artikel 187
Afvisning af en sag af formelle grunde
Afvisning af en sag af formelle grunde
1.  Ved påbegyndelsen af forhandlingen om et bestemt punkt på dagsordenen kan der stilles forslag om at afvise den pågældende sag af formelle grunde. Der stemmes straks herom.
1.  Ved påbegyndelsen af forhandlingen om et bestemt punkt på dagsordenen kan en politisk gruppe eller 40 medlemmer stille forslag om at afvise den pågældende sag af formelle grunde. Der stemmes straks herom.
Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om afvisning, og formanden underretter straks Parlamentet herom.
Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om afvisning, og formanden underretter straks Parlamentet herom.
2.  Vedtages et forslag stillet i medfør af stk. 1, går Parlamentet straks over til næste punkt på dagsordenen.
2.  Vedtages et forslag stillet i medfør af stk. 1, går Parlamentet straks over til næste punkt på dagsordenen.
Ændring 212
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 188
Artikel 188
Artikel 188
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling
1.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan ved fastlæggelsen af dagsordenen eller inden påbegyndelsen af forhandlingen anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling.
1.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan ved fastlæggelsen af dagsordenen eller inden påbegyndelsen af forhandlingen anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling.
Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om fornyet udvalgsbehandling, og formanden underretter straks Parlamentet herom.
Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om fornyet udvalgsbehandling, og formanden underretter straks Parlamentet herom.
2.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan endvidere anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling før eller under en afstemning. Der stemmes straks herom.
2.  En politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer kan endvidere anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling før eller under en afstemning. Der stemmes straks herom.
3 Anmodning herom kan kun fremsættes én gang under hver af disse forskellige faser i proceduren.
3.  Anmodning herom kan kun fremsættes én gang under hver af disse forskellige faser i proceduren.
4.  Henvisning til fornyet udvalgsbehandling stiller forhandlingen om det pågældende punkt i bero.
4.  Henvisning til fornyet udvalgsbehandling stiller behandlingen af det pågældende punkt i bero.
5.  Parlamentet kan fastsætte en frist, inden for hvilken udvalget skal fremkomme med sine konklusioner.
5.  Parlamentet kan fastsætte en frist, inden for hvilken udvalget skal fremkomme med sine konklusioner.
Ændring 213
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 190
Artikel 190
Artikel 190
Udsættelse af forhandlingen og afstemningen
Udsættelse af forhandlingen eller afstemningen
1.  Ved begyndelsen af forhandlingen om et bestemt punkt på dagsordenen kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer stille forslag om, at forhandlingen udsættes til et nærmere angivet tidspunkt. Der stemmes straks herom.
1.  Ved begyndelsen af forhandlingen om et bestemt punkt på dagsordenen kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer stille forslag om, at forhandlingen udsættes til et nærmere angivet tidspunkt. Der stemmes straks herom.
Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om udsættelse af forhandlingen, og formanden underretter straks Parlamentet herom.
Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om udsættelse af forhandlingen, og formanden underretter straks Parlamentet herom.
2.  Vedtages et sådant forslag, går Parlamentet over til næste punkt på dagsordenen. Den udsatte forhandling genoptages på det angivne tidspunkt.
2.  Vedtages et sådant forslag, går Parlamentet over til næste punkt på dagsordenen. Den udsatte forhandling genoptages på det angivne tidspunkt.
3.  Forkastes forslaget, kan det ikke genfremsættes under samme mødeperiode.
3.  Forkastes forslaget, kan det ikke genfremsættes under samme mødeperiode.
4.  Før eller under en afstemning kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer stille forslag om at udsætte afstemningen. Der stemmes straks herom.
4.  Før eller under en afstemning kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer stille forslag om at udsætte afstemningen. Der stemmes straks herom.
Vedtager Parlamentet at udsætte en forhandling til en senere mødeperiode, skal det samtidig angive, på hvilken mødeperiodes dagsorden den pågældende forhandling skal opføres; dagsordenen for denne mødeperiode opstilles som sædvanlig i overensstemmelse med artikel 149 og 152.
Ændring 214
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191
Artikel 191
Artikel 191
Afbrydelse eller hævelse af mødet
Afbrydelse eller hævelse af mødet
Under en forhandling eller en afstemning kan mødet afbrydes eller hæves, hvis dette vedtages af Parlamentet efter forslag fra formanden, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer. Der stemmes straks herom.
Under en forhandling eller en afstemning kan mødet afbrydes eller hæves, hvis dette vedtages af Parlamentet efter forslag fra formanden, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer. Der stemmes straks herom.
Såfremt der fremsættes et forslag om at afbryde eller hæve mødet, indledes afstemningsproceduren for dette forslag uden unødig forsinkelse. De normale metoder til bekendtgørelse af plenarafstemninger finder anvendelse, og medlemmerne får i overensstemmelse med eksisterende praksis tilstrækkelig tid til at nå frem til mødesalen.
Såfremt der fremsættes et forslag om at afbryde eller hæve mødet, indledes afstemningsproceduren for dette forslag uden unødig forsinkelse. De normale metoder til bekendtgørelse af plenarafstemninger finder anvendelse, og medlemmerne får i overensstemmelse med eksisterende praksis tilstrækkelig tid til at nå frem til mødesalen.
Hvis et sådant forslag er blevet forkastet, kan et tilsvarende forslag analogt med artikel 152, stk. 2, andet afsnit, ikke genfremsættes samme dag. I overensstemmelse med fortolkningen af artikel 22, stk. 1, har formanden ret til at standse overdreven brug af forslag fremsat i medfør af nærværende artikel.
Hvis et sådant forslag er blevet forkastet, kan et tilsvarende forslag analogt med artikel 149a, stk. 2, andet afsnit, ikke genfremsættes samme dag. I overensstemmelse med artikel 164a har formanden ret til at standse overdreven brug af forslag fremsat i medfør af nærværende artikel.
Ændring 215
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192
Artikel 192
Artikel 192
Protokol
Protokol
1.  En protokol fra hvert møde, der indeholder en udførlig gengivelse af Parlamentets forhandlinger og afgørelser samt navnene på talerne, omdeles mindst en halv time før begyndelsen af eftermiddagsdelen af det følgende møde.
1.  En protokol fra hvert møde, der indeholder en udførlig gengivelse af Parlamentets forhandlinger, navnene på talerne og Parlamentets afgørelser, herunder resultatet af enhver afstemning om ethvert ændringsforslag stilles til rådighed mindst en halv time før begyndelsen af eftermiddagsdelen af det følgende møde.
Som afgørelser i denne bestemmelses betydning betragtes i forbindelse med lovgivningsproceduren også alle ændringsforslag, som Parlamentet har vedtaget, selv om det pågældende kommissionsforslag eller Rådets holdning i sidste ende er blevet forkastet, jf. henholdsvis artikel 60, stk. 1, og artikel 68, stk. 3.
1a.   En fortegnelse over dokumenter, der danner grundlag for Parlamentets forhandlinger og afgørelser, offentliggøres i protokollen.
2.  Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af hvert møde forelægger formanden protokollen fra det foregående møde for Parlamentet til godkendelse.
2.  Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af hvert møde forelægger formanden protokollen fra det foregående møde for Parlamentet til godkendelse.
3.  Gøres der indsigelse mod mødeprotokollen, bestemmer Parlamentet, hvorvidt foreslåede ændringer skal tages i betragtning. Et medlem kan ikke få ordet herom i mere end ét minut.
3.  Gøres der indsigelse mod mødeprotokollen, bestemmer Parlamentet, hvorvidt der skal tages hensyn til foreslåede ændringer. Et medlem kan ikke få ordet herom i mere end ét minut.
4.  Protokollen underskrives af formanden og generalsekretæren og opbevares i Parlamentets arkiv. Protokollen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
4.  Protokollen underskrives af formanden og generalsekretæren og opbevares i Parlamentets arkiv. Protokollen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 216
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 194
Artikel 194
Artikel 194
Fuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt forhandlingsreferat
1.  For hvert møde udarbejdes et fuldstændigt forhandlingsreferat som et flersproget dokument, hvor samtlige mundtlige bidrag gengives på originalsproget.
1.  For hvert møde udarbejdes et fuldstændigt forhandlingsreferat som et flersproget dokument, hvor samtlige mundtlige bidrag gengives på det originale officielle sprog.
1a.   Formanden kan, uden at det begrænser andre disciplinære midler, lade indlæg fra medlemmer, som ikke på forhånd har fået ordet, eller som overskrider taletiden, slette af det fuldstændige forhandlingsreferat.
2.  Talerne kan inden for fem arbejdsdage foretage rettelser til udskriften af deres mundtlige bidrag. Rettelser skal fremsendes til sekretariatet inden for denne frist.
2.  Talerne kan inden for fem arbejdsdage foretage rettelser til udskriften af deres mundtlige bidrag. Rettelser skal fremsendes til sekretariatet inden for denne frist.
3.  Det flersprogede fuldstændige forhandlingsreferat offentliggøres som tillæg til Den Europæiske Unions Tidende og opbevares i Parlamentets arkiv.
3.  Det flersprogede fuldstændige forhandlingsreferat offentliggøres som tillæg til Den Europæiske Unions Tidende og opbevares i Parlamentets arkiv.
4.  Efter anmodning fra et medlem udarbejdes en oversættelse til et hvilket som helst af de officielle sprog af uddrag af det fuldstændige forhandlingsreferat. Om nødvendigt skal oversættelsen leveres med kort frist.
4.  Efter anmodning fra et medlem udarbejdes en oversættelse til et hvilket som helst af de officielle sprog af uddrag af det fuldstændige forhandlingsreferat. Om nødvendigt skal oversættelsen leveres med kort frist.
Ændring 217
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 195
Artikel 195
Artikel 195
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne
1.  Forhandlingerne i Parlamentet transmitteres i realtid på Parlamentets websted på det sprog, de føres på, sammen med den flersprogede lydoptagelse fra samtlige aktive tolkekabiner.
1.  Forhandlingerne i Parlamentet transmitteres i realtid på Parlamentets websted på det sprog, de føres på, sammen med den flersprogede lydoptagelse fra samtlige aktive tolkekabiner.
2.  Umiddelbart efter mødet produceres en indekseret audiovisuel optagelse af forhandlingerne på det sprog, de føres på, samt den flersprogede lydoptagelse fra samtlige aktive tolkekabiner, som gøres tilgængelig på Parlamentets websted under indeværende og efterfølgende valgperiode, hvorefter den opbevares i Parlamentets arkiv. Denne audiovisuelle optagelse skal linkes til det flersprogede fuldstændige forhandlingsreferat, så snart det foreligger.
2.  Umiddelbart efter mødet produceres en indekseret audiovisuel optagelse af forhandlingerne på det sprog, de føres på, samt den flersprogede lydoptagelse fra samtlige aktive tolkekabiner, som gøres tilgængelig på Parlamentets websted i resten af valgperioden og under den efterfølgende valgperiode, hvorefter den opbevares i Parlamentets arkiv. Denne audiovisuelle optagelse skal linkes til det flersprogede fuldstændige forhandlingsreferat, så snart det foreligger.
Ændring 218
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit VIII – kapitel 1 – overskrift
UDVALG - NEDSÆTTELSE OG SAGSOMRÅDER
UDVALG
Ændring 219
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 196
Artikel 196
Artikel 196
Nedsættelse af stående udvalg
Nedsættelse af stående udvalg
Efter forslag fra Formandskonferencen nedsætter Parlamentet stående udvalg, hvis sagsområder fastsættes i et bilag til forretningsordenen22. Valg af medlemmer til disse udvalg finder sted under den første mødeperiode efter nyvalg til Parlamentet og igen efter 2 1/2 års forløb.
Efter forslag fra Formandskonferencen nedsætter Parlamentet stående udvalg. Deres ansvarsområder fastsættes i et bilag til forretningsordenen22, der vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Udnævnelse af medlemmer til disse udvalg finder sted under den første mødeperiode efter nyvalg til Parlamentet og igen efter 2 1/2 års forløb.
De stående udvalgs sagsområder kan fastsættes på et andet tidspunkt end nedsættelsen.
De stående udvalgs ansvarsområder kan defineres på et andet tidspunkt end nedsættelsen.
__________________
__________________
22 Se bilag VI.
22 Se bilag VI.
Ændring 220
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 197
Artikel 197
Artikel 197
Nedsættelse af særlige udvalg
Særlige udvalg
Efter forslag fra Formandskonferencen kan Parlamentet til enhver tid nedsætte særlige udvalg, hvis sagsområder, sammensætning og funktionsperiode fastsættes i forbindelse med afgørelsen om nedsættelsen; funktionsperioden kan højst være 12 måneder, medmindre Parlamentet ved periodens udløb forlænger den.
1.   Efter forslag fra Formandskonferencen kan Parlamentet til enhver tid nedsætte særlige udvalg, hvis ansvarsområder, numeriske sammensætning og funktionsperiode fastsættes i forbindelse med afgørelsen om nedsættelsen;
Da særlige udvalgs sagsområder, sammensætning og funktionsperiode fastsættes i forbindelse med afgørelsen om nedsættelsen, kan Parlamentet ikke senere begrænse eller udvide deres sagsområder.
1a.   De særlige udvalgs funktionsperiode kan højst være 12 måneder, medmindre Parlamentet ved periodens udløb forlænger den. Medmindre andet fastsættes i Parlamentets afgørelse om nedsættelse af det særlige udvalg, starter udvalgets funktionsperiode på datoen for dets konstituerende møde.
1b.   Særlige udvalg kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.
Ændring 221 + 307
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 198
Artikel 198
Artikel 198
Undersøgelsesudvalg
Undersøgelsesudvalg
1.  Parlamentet kan efter anmodning fra 1/4 af sine medlemmer nedsætte et undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser af EU-retten eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, hvad enten disse skulle være begået af en EU-institution eller et EU-organ, af en offentlig myndighed i en medlemsstat eller af personer, som i henhold til EU-retten er bemyndiget til at anvende denne.
1.  I overensstemmelse med artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unionsfunktionsmåde og artikel 2 i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse kan Parlamentet efter anmodning fra 1/4 af sine medlemmer nedsætte et undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, hvad enten disse skulle være begået af en EU-institution eller et EU-organ, af en offentlig myndighed i en medlemsstat eller af personer, som i henhold til EU-retten er bemyndiget til at anvende denne.
Afgørelsen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg offentliggøres inden for en måned i Den Europæiske Unions Tidende. Parlamentet træffer endvidere alle nødvendige foranstaltninger for i videst muligt omfang at udbrede kendskabet til denne afgørelse.
Undersøgelsens formål som defineret af 1/4 af Parlamentets medlemmer samt den i stk. 10 fastsatte frist kan der ikke stilles ændringsforslag til.
1a.   Afgørelsen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg offentliggøres, senest en måned efter at den er blevet truffet, i Den Europæiske Unions Tidende.
2.  For forhandlingerne i et undersøgelsesudvalg gælder bestemmelserne vedrørende udvalg i denne forretningsorden, med forbehold af de særlige bestemmelser i denne artikel og Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse, som er vedføjet denne forretningsorden som bilag23.
2.  For forhandlingerne i et undersøgelsesudvalg gælder bestemmelserne vedrørende udvalg i forretningsordenen, med forbehold af de særlige bestemmelser i denne artikel og i afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF.
3.  Anmodningen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg skal indeholde en præcis angivelse af undersøgelsens formål samt en udførlig begrundelse. Parlamentet afgør efter forslag fra Formandskonferencen, om der skal nedsættes et udvalg, og i givet fald hvordan det skal sammensættes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 199.
3.  Anmodningen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg skal indeholde en præcis angivelse af undersøgelsens formål samt en udførlig begrundelse. Parlamentet afgør efter forslag fra Formandskonferencen, om der skal nedsættes et udvalg, og i bekræftende fald hvor mange medlemmer det skal have.
4.   Et undersøgelsesudvalg afslutter sit arbejde med forelæggelse af en beretning inden for en frist på højst tolv måneder. Parlamentet kan to gange vedtage at forlænge denne frist med 3 måneder.
Kun ordinære medlemmer eller i disses fravær de faste stedfortrædere har stemmeret.
4a.   Undersøgelsesudvalg kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.
4b.   Kun ordinære medlemmer eller i disses fravær de faste stedfortrædere har stemmeret på ethvert stadium i et undersøgelsesudvalgs arbejde.
5.  Undersøgelsesudvalget vælger en formand, to næstformænd og én eller flere ordførere. Udvalget kan endvidere give sine medlemmer hverv og særlige opgaver eller uddelegere beføjelser til dem. De pågældende medlemmer aflægger en detaljeret beretning.
5.  Undersøgelsesudvalget vælger en formand, næstformænd og én eller flere ordførere. Udvalget kan endvidere give sine medlemmer hverv og særlige opgaver eller uddelegere beføjelser til dem. De pågældende medlemmer aflægger en detaljeret beretning.
Mellem møderne udøves udvalgets beføjelser, i hastesager eller når det er nødvendigt, af dets formandskab med forbehold af godkendelse på første efterfølgende møde.
5a.   Mellem møderne udøves udvalgets beføjelser, i hastesager eller når det er nødvendigt, af dets koordinatorer med forbehold af godkendelse på første efterfølgende møde.
6.   Er et undersøgelsesudvalg af den opfattelse, at en af dets rettigheder er blevet tilsidesat, fremsætter det forslag for Parlamentets formand om at træffe de fornødne foranstaltninger.
7.   Undersøgelsesudvalget kan rette henvendelse til de institutioner eller personer, der er nævnt i artikel 3 i den i stk. 2 omhandlede afgørelse, med henblik på at foretage en høring eller få udleveret dokumenter.
EU's institutioner og organer afholder befordrings- og opholdsudgifterne for deres medlemmer og tjenestemænd. Befordrings- og opholdsudgifterne for andre, der afgiver vidneforklaring for et undersøgelsesudvalg, godtgøres af Parlamentet efter de gældende regler for høring af sagkyndige.
Enhver, der vidner for et undersøgelsesudvalg, kan påberåbe sig de rettigheder, vedkommende ville have som vidne ved en retsinstans i sit hjemland. Der skal informeres om disse rettigheder, før der afgives vidneforklaring.
Med hensyn til brugen af sprog anvender undersøgelsesudvalget bestemmelserne i artikel 158. Udvalgets formandskab:
7.   Med hensyn til brugen af sprog anvender undersøgelsesudvalget bestemmelserne i artikel 158. Udvalgets formandskab:
–  kan begrænse tolkningen til de officielle sprog, der er repræsenteret, hvis dette anses for hensigtsmæssigt af fortrolighedshensyn
–  kan begrænse tolkningen til de officielle sprog, der er repræsenteret, hvis dette anses for hensigtsmæssigt af fortrolighedshensyn
–  beslutter, om indhentede dokumenter skal oversættes, således at udvalget kan fungere hurtigt og effektivt, og således at eventuelle krav om hemmeligholdelse og fortrolighed overholdes.
–  beslutter, om indhentede dokumenter skal oversættes, således at udvalget kan fungere hurtigt og effektivt, og således at eventuelle krav om hemmeligholdelse og fortrolighed overholdes.
8.   Formanden for undersøgelsesudvalget sørger i forståelse med formandskabet for, at eventuelle krav om hemmeligholdelse og fortrolighed overholdes, og underretter rettidigt medlemmerne herom.
Formanden indskærper ligeledes udtrykkeligt bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, i ovennævnte afgørelse. Bestemmelserne i bilag VII, del A, til denne forretningsorden finder anvendelse.
9.   Ved behandlingen af dokumenter, der er fremsendt under den forudsætning, at de behandles fortroligt eller som hemmelige, træffes tekniske foranstaltninger, som sikrer, at kun de medlemmer, der beskæftiger sig med den pågældende sag, har personlig adgang til dokumenterne. De pågældende medlemmer afgiver en højtidelig erklæring om, at de forpligter sig til ikke at give nogen anden person adgang til hemmelige eller fortrolige oplysninger som omhandlet i denne artikel, og til udelukkende at gøre brug af dem med henblik på udarbejdelsen af deres beretning til undersøgelsesudvalget. Møderne afholdes i lokaler, der er således udstyrede, at det ikke er muligt for personer uden adgang at lytte med.
9a.   Såfremt påståede overtrædelser eller fejl og forsømmelser i gennemførelsen af EU-retten tyder på, at et organ eller en myndighed i en medlemsstat kunne være ansvarlig, kan undersøgelsesudvalget anmode den pågældende medlemsstats parlament om at samarbejde i undersøgelsesarbejdet.
10.  Ved arbejdets afslutning aflægger undersøgelsesudvalget en beretning til Parlamentet om resultatet af sit arbejde, som skal indeholde eventuelle mindretalsudtalelser, jf. artikel 56. Beretningen offentliggøres.
10.  Et undersøgelsesudvalg afslutter sit arbejde med at forelægge en beretning om resultatet af sit arbejde for Parlamentet inden for en frist på højst tolv måneder efter det konstituerende møde. Parlamentet kan to gange vedtage at forlænge denne frist med tre måneder. Beretningen kan indeholde eventuelle mindretalsudtalelser, jf. artikel 56. Beretningen offentliggøres.
Efter anmodning fra undersøgelsesudvalget afholder Parlamentet en forhandling om denne beretning i den mødeperiode, der følger efter forelæggelsen af beretningen.
Efter anmodning fra undersøgelsesudvalget afholder Parlamentet en forhandling om denne beretning i den mødeperiode, der følger efter forelæggelsen af beretningen.
Udvalget kan ligeledes forelægge Parlamentet et udkast til henstilling til institutioner eller organer inden for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne.
10a.   Udvalget kan ligeledes forelægge Parlamentet et udkast til henstilling til institutioner eller organer inden for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne.
11.  Parlamentets formand pålægger det kompetente udvalg, jf. bilag VI, at overvåge opfølgningen af undersøgelsesudvalgets resultater og eventuelt aflægge beretning herom og træffer alle andre foranstaltninger, som anses for hensigtsmæssige med henblik på den konkrete gennemførelse af undersøgelsens konklusioner.
11.  Parlamentets formand pålægger det kompetente udvalg, jf. bilag VI, at overvåge opfølgningen af undersøgelsesudvalgets resultater og eventuelt aflægge beretning herom og træffer alle andre foranstaltninger, som anses for hensigtsmæssige med henblik på den konkrete gennemførelse af undersøgelsens konklusioner.
Der kan kun stilles ændringsforslag til Formandskonferencens forslag om sammensætningen af et undersøgelsesudvalg (stk. 3), jf. artikel 199, stk. 2.
Undersøgelsens formål som defineret af 1/4 af Parlamentets medlemmer (stk. 3) samt den i stk. 4 fastsatte frist kan der ikke stilles ændringsforslag til.
__________________
23 Se bilag VIII.
(Stk. 1, andet afsnit, indsættes som en fortolkning).
Ændring 222
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 199
Artikel 199
Artikel 199
Udvalgenes sammensætning
Udvalgenes sammensætning
1.  Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer af undersøgelsesudvalg sker efter indstilling fra de politiske grupper og løsgængerne. Formandskonferencen forelægger forslag for Parlamentet. Udvalgenes sammensætning afspejler så vidt muligt Parlamentets sammensætning.
1.  Udvalgsmedlemmer, medlemmer af særlige udvalg og medlemmer af undersøgelsesudvalg udpeges af de politiske grupper og løsgængerne.
Formandskonferencen fastsætter en frist, inden for hvilken de politiske grupper og løsgængerne skal meddele deres udnævnelser til formanden, som derefter bekendtgør dem for Parlamentet.
Uanset om et medlem ændrer sit politiske gruppetilhørsforhold, bevarer den pågældende i den resterende del af sin funktionsperiode på 2 1/2 år sit medlemskab af udvalgene. Bevirker imidlertid et medlems ændrede gruppetilhørsforhold, at der sker en ændring i den rimelige repræsentation af de forskellige politiske retninger i et udvalg, skal Formandskonferencen efter den i stk. 1, andet punktum, omhandlede procedure forelægge nye forslag om dette udvalgs sammensætning, idet det pågældende medlems individuelle rettigheder i denne sammenhæng må sikres.
Det talmæssige forhold for fordelingen af udvalgspladser mellem de politiske grupper må ikke afvige fra det nærmeste hele tal. Såfremt en gruppe beslutter ikke at deltage i et bestemt udvalg, forbliver de pågældende pladser ledige, og antallet af medlemmer af udvalget reduceres tilsvarende. De politiske grupper må ikke udveksle pladser indbyrdes.
1a.   Udvalgenes sammensætning afspejler så vidt muligt Parlamentets sammensætning. Fordelingen af udvalgspladser mellem de politiske grupper skal enten være det nærmeste hele tal over eller det nærmeste hele tal under den forholdsmæssige beregning.
Såfremt der ikke er enighed mellem de politiske grupper om deres indbyrdes proportionelle vægt i et eller flere udvalg, træffer Formandskonferencen afgørelse.
1b.   Såfremt en politisk gruppe beslutter ikke at deltage i et bestemt udvalg eller ikke udpeger sine medlemmer inden den af Formandskonferencen fastsatte frist, forbliver de pågældende pladser ledige. De politiske grupper må ikke udveksle pladser indbyrdes.
1c.   Såfremt et medlems ændrede gruppetilhørsforhold bevirker en forstyrrelse af det talmæssige forhold for fordelingen af udvalgspladser som defineret i stk. 1a, og der ikke hersker enighed blandt de politiske grupper om at sikre overholdelse af de deri anførte principper, træffer Formandskonferencen de nødvendige afgørelser.
1d.   Enhver ændring i de politiske gruppers og løsgængernes udnævnelser meddeles til formanden, som bekendtgør dem for Parlamentet senest ved starten af det næste møde. Disse afgørelser træder i kraft fra og med den dag, hvor de bekendtgøres.
1e.   De politiske grupper og løsgængerne kan for hvert udvalg udpege et antal stedfortrædere, der ikke må overstige det antal ordinære medlemmer, som den pågældende politiske gruppe eller løsgængerne har ret til at udpege i udvalget. Parlamentets formand underrettes herom. Disse stedfortrædere har ret til at deltage i og tale på udvalgets møder samt, såfremt det ordinære medlem ikke er til stede, til at deltage i afstemninger.
1f.   Er et ordinært medlem ikke til stede, og er der ikke valgt faste stedfortrædere, eller er disse ikke til stede, kan det ordinære medlem vælge et andet medlem af samme politiske gruppe eller, hvis medlemmet er løsgænger, en anden løsgænger til at repræsentere sig ved møderne og stemme på sine vegne. Udvalgets formand underrettes senest ved påbegyndelsen af afstemningen.
Den forudgående underretning, der er omhandlet i stk. 1f, sidste punktum, skal gives inden drøftelsens afslutning eller inden påbegyndelsen af afstemningen om det eller de punkter, for hvilket eller hvilke det ordinære medlem lader sig repræsentere ved stedfortræder.
2.   Ændringsforslag til Formandskonferencens forslag kan kun behandles, hvis de er stillet af mindst 40 medlemmer. Parlamentet træffer afgørelse herom ved hemmelig afstemning.
3.   Medlemmer, der er foreslået af Formandskonferencen, eventuelt efter ændring af forslaget i medfør af stk. 2, anses for valgt.
4.   Undlader en politisk gruppe at indstille kandidater til et undersøgelsesudvalg, jf. stk. 1, inden for en af Formandskonferencen fastsat frist, forelægger denne i sit forslag til Parlamentet kun de kandidater, der var indstillet inden fristens udløb.
5.   Udtræder et udvalgsmedlem, kan et nyt medlem indsættes ved en foreløbig afgørelse truffet af Formandskonferencen med den pågældendes samtykke og efter bestemmelserne i stk. 1.
6.   Disse ændringer forelægges Parlamentet til godkendelse på det umiddelbart efterfølgende møde.
I overensstemmelse med denne artikel gælder følgende:
–   status som ordinært eller stedfortrædende medlem af et udvalg forudsætter tilhørsforhold til en bestemt politisk gruppe
–   ændres antallet af de ordinære medlemmer, som en politisk gruppe råder over i et udvalg, ændres antallet af faste stedfortrædere tilsvarende
–   skifter et medlem politisk gruppe, kan medlemmet ikke bevare den status som ordinært medlem eller stedfortræder, den pågældende havde i sin oprindelige gruppe
–   et udvalgsmedlem kan under ingen omstændigheder være stedfortræder for et medlem, der tilhører en anden politisk gruppe.
(Artiklens sidste to unummererede stykker tilføjes som fortolkninger.)
Ændring 223
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 200
Artikel 200
udgår
Stedfortrædere
1.   De politiske grupper og løsgængerne kan for hvert udvalg udpege et antal faste stedfortrædere svarende til det antal ordinære medlemmer, som repræsenterer de enkelte grupper og løsgængerne i udvalget. Parlamentets formand underrettes herom. Sådanne faste stedfortrædere har ret til at deltage i og tale på udvalgets møder samt, såfremt det ordinære medlem ikke er til stede, at deltage i afstemninger.
I tilfælde af at en plads efter et ordinært medlem af et udvalg bliver ledig, er en fast stedfortræder fra den samme politiske gruppe midlertidigt beføjet til at deltage i afstemningen i stedet for det ordinære medlem, indtil en foreløbig indsættelse af et nyt medlem har fundet sted, jf. artikel 199, stk. 5, eller, såfremt en foreløbig indsættelse ikke finder sted, indtil et nyt ordinært medlem er udnævnt. Denne beføjelse er baseret på Parlamentets afgørelse om den talmæssige sammensætning af udvalget og har til formål at sikre, at det antal medlemmer af den pågældende politiske gruppe, som kan deltage i afstemningen, er det samme som det antal, der var beføjet hertil, før pladsen blev ledig.
2.   Er et ordinært medlem ikke til stede, og er der ikke valgt faste stedfortrædere, eller er disse ikke til stede, kan det ordinære udvalgsmedlem vælge et andet medlem af samme politiske gruppe til at repræsentere sig ved møderne og stemme på sine vegne. Udvalgets formand underrettes om navnet på denne stedfortræder, inden afstemningen indledes.
Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på løsgængerne.
Den forudgående underretning, der er omhandlet i stk. 2, sidste punktum, skal gives inden drøftelsens afslutning eller inden påbegyndelsen af afstemningen om det eller de punkter, for hvilket eller hvilke det ordinære medlem lader sig repræsentere ved stedfortræder.
* * *
Disse bestemmelser omfatter to elementer, der klart fremgår af teksten:
–   en politisk gruppe kan ikke have flere faste stedfortrædere, end den har ordinære medlemmer i et udvalg
–   kun de politiske grupper kan udpege faste stedfortrædere; de skal blot underrette Parlamentets formand herom.
Konklusion:
–   status som fast stedfortræder forudsætter tilhørsforhold til en bestemt politisk gruppe
–   ændres antallet af de ordinære medlemmer, som en politisk gruppe råder over i et udvalg, ændres antallet af faste stedfortrædere tilsvarende
–   skifter et medlem politisk gruppe, kan medlemmet ikke bevare det mandat som fast stedfortræder, den pågældende havde i sin oprindelige gruppe
–   et udvalgsmedlem kan under ingen omstændigheder være stedfortræder for et medlem, der tilhører en anden politisk gruppe.
Ændring 224
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 201
Artikel 201
Artikel 201
Udvalgenes opgaver
Udvalgenes opgaver
1.  Stående udvalg har til opgave at behandle de spørgsmål, som henvises til dem af Parlamentet, eller som i en mødefri periode henvises til dem af formanden på Formandskonferencens vegne. Særlige udvalgs og undersøgelsesudvalgs opgaver fastsættes i forbindelse med deres nedsættelse; de kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.
1.  Stående udvalg har til opgave at behandle de spørgsmål, som henvises til dem af Parlamentet, eller som i en mødefri periode henvises til dem af formanden på Formandskonferencens vegne.
(Se fortolkningen til artikel 197).
2.   Erklærer et stående udvalg sig inkompetent til at behandle en sag, eller opstår der en kompetencestrid mellem to eller flere stående udvalg, henvises kompetencespørgsmålet til Formandskonferencen inden fire arbejdsuger efter meddelelsen på plenarmødet om henvisningen til udvalg.
Formandskonferencen træffer afgørelse inden for en frist på seks uger på grundlag af en indstilling fra Udvalgsformandskonferencen eller, hvis der ikke foreligger en sådan indstilling, fra dennes formand. Har Formandskonferencen ikke truffet afgørelse inden for denne frist, betragtes indstillingen som godkendt.
Udvalgsformændene kan indgå aftaler med andre udvalgsformænd vedrørende tildeling af en sag til et bestemt udvalg, om nødvendigt efter at der er givet tilladelse til en procedure med associerede udvalg, jf. artikel 54.
3.  Henhører en sag under flere stående udvalgs sagsområder, udpeges et udvalg som korresponderende udvalg og de andre som rådgivende udvalg.
3.  Henhører en sag under flere stående udvalgs sagsområder, udpeges et udvalg som korresponderende udvalg og de andre som rådgivende udvalg.
En sag må imidlertid ikke samtidig forelægges for flere end tre udvalg, medmindre det i begrundede tilfælde vedtages at fravige denne regel på de i stk. 1 nævnte betingelser.
En sag må imidlertid ikke samtidig forelægges for flere end tre udvalg, medmindre det vedtages at fravige denne regel på de i stk. 1 nævnte betingelser.
4.  To eller flere udvalg eller underudvalg kan i fællesskab behandle spørgsmål, som falder ind under deres sagsområder, uden dog at kunne træffe afgørelse.
4.  To eller flere udvalg eller underudvalg kan i fællesskab behandle spørgsmål, som falder ind under deres sagsområder, uden dog at kunne træffe afgørelse i fællesskab, medmindre artikel 55 finder anvendelse.
5.  Med Præsidiets samtykke kan ethvert udvalg pålægge ét eller flere af sine medlemmer at foretage en undersøgelses- eller informationsrejse.
5.  Med samtykke fra Parlamentets relevante organer kan ethvert udvalg pålægge ét eller flere af sine medlemmer at foretage en undersøgelses- eller informationsrejse.
Ændring 225
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 201 a (ny)
Artikel 201a
Kompetencespørgsmål
1.   Erklærer et stående udvalg sig inkompetent til at behandle en sag, eller opstår der en kompetencestrid mellem to eller flere stående udvalg, forelægges kompetencespørgsmålet for Udvalgsformandskonferencen inden fire uger efter meddelelsen på plenarmødet om henvisningen til udvalg.
2.   Formandskonferencen træffer afgørelse inden for en frist på seks uger efter forelæggelsen af spørgsmålet på grundlag af en indstilling fra Udvalgsformandskonferencen eller, hvis der ikke foreligger en sådan indstilling, fra dennes formand. Har Formandskonferencen ikke truffet afgørelse inden for denne frist, betragtes indstillingen som godkendt.
3.   Udvalgsformændene kan indgå aftaler med andre udvalgsformænd vedrørende tildeling af en sag til et bestemt udvalg, om nødvendigt efter at der er givet tilladelse til en procedure med associerede udvalg, jf. artikel 54.
Ændring 226
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 202
Artikel 202
udgår
Valgs prøvelse
Det pålægges et af de udvalg, der nedsættes i henhold til denne forretningsorden, at foretage valgs prøvelse og forberede afgørelserne i forbindelse med indsigelse mod valg.
Ændring 227
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 203
Artikel 203
Artikel 203
Underudvalg
Underudvalg
1.  Efter forudgående tilladelse fra Formandskonferencen kan ethvert stående eller særligt udvalg, hvis arbejdet kræver det, nedsætte ét eller flere underudvalg og bestemme disses sammensætning, jf. artikel 199, og deres sagsområde. Underudvalgene afgiver beretning til det udvalg, som har nedsat dem.
1.  Underudvalg kan nedsættes i overensstemmelse med artikel 196. Ethvert stående eller særligt udvalg kan, hvis arbejdet kræver det, og efter forudgående tilladelse fra Formandskonferencen nedsætte ét eller flere underudvalg og bestemme disses sammensætning, jf. de relevante bestemmelser i artikel 199, og deres sagsområde, der falder inden for det overordnede udvalgs sagsområde. Underudvalgene afgiver beretning til deres overordnede udvalg.
2.  Den fremgangsmåde, der anvendes for udvalgene, gælder også for underudvalgene.
2.  Medmindre andet er fastsat i denne forretningsorden, gælder den fremgangsmåde, der anvendes for udvalgene, også for underudvalgene.
2a.   Ordinære medlemmer af et underudvalg vælges blandt medlemmerne af det overordnede udvalg.
3.  Stedfortrædere har adgang til underudvalgene på samme betingelser som til udvalgene.
3.  Stedfortrædere har adgang til underudvalgene på samme betingelser som til udvalgene.
4.   Gennemførelsen af disse bestemmelser skal sikre afhængighedsforholdet mellem et underudvalg og det udvalg, som har nedsat det. Alle ordinære medlemmer af et underudvalg vælges derfor blandt medlemmerne af det overordnede udvalg.
4a.   Formanden for det overordnede udvalg kan inddrage formændene for underudvalgene i koordinatorernes arbejde eller give dem mulighed for at føre forsædet i det overordnede udvalg i forbindelse med drøftelser af spørgsmål, der specifikt henhører under de pågældende underudvalgs arbejdsområde, når denne fremgangsmåde er blevet forelagt formandskabet og godkendt af dette.
Ændring 228
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 204
Artikel 204
Artikel 204
Formandskab
Formandskab
På det første udvalgsmøde, efter at valg af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 199, vælger udvalget en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen.
1.   På det første udvalgsmøde, efter at udpegelsen af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 199, vælger udvalget blandt det pågældende udvalgs ordinære medlemmer en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen. Parlamentets mangfoldighed skal afspejles i sammensætningen af hvert udvalgs formandskab; det må ikke bestå hverken af udelukkende mænd eller af udelukkende kvinder, og alle næstformænd må ikke komme fra den samme medlemsstat.
Kun medlemmer af et udvalg, som er valgt i overensstemmelse med artikel 199, kan vælges til udvalgets formandskab.
Svarer antallet af kandidater til antallet af ledige pladser, kan valget ske med akklamation.
2.   Svarer antallet af kandidater til antallet af ledige pladser, sker valget med akklamation. Hvis der imidlertid er mere end én kandidat i en given afstemning, eller hvis mindst 1/6 af udvalgets medlemmer anmoder om en afstemning, sker valget ved hemmelig afstemning.
Er dette ikke tilfældet, eller anmoder 1/6 af udvalgsmedlemmerne herom, sker valget ved hemmelig afstemning.
Er der kun én kandidat, er denne valgt, hvis kandidaten opnår absolut flertal af de afgivne stemmer; kun stemmer for og imod medregnes.
Er der kun én kandidat, er denne valgt, hvis kandidaten opnår absolut flertal af de afgivne stemmer; kun stemmer for og imod medregnes.
Er der flere kandidater i første valgrunde, er den kandidat valgt, som opnår absolut flertal af de afgivne stemmer, jf. foregående afsnit. I anden valgrunde er den kandidat valgt, som opnår flest stemmer. Ved stemmelighed er den ældste kandidat valgt.
Er der flere kandidater, er den kandidat valgt, som opnår absolut flertal af de afgivne stemmer i første valgrunde. I anden valgrunde er den kandidat valgt, som opnår flest stemmer. Ved stemmelighed er den ældste kandidat valgt.
Til en eventuel anden valgrunde kan der indstilles nye kandidater.
Denne bestemmelse er ikke til hinder for, men tillader derimod, at formanden for hovedudvalget inddrager formændene for underudvalgene i formandskabets arbejde eller giver dem mulighed for at føre forsædet i forbindelse med drøftelser af spørgsmål, der specifikt henhører under de pågældende underudvalgs arbejdsområde, når denne fremgangsmåde er blevet forelagt det samlede formandskab og godkendt af dette.
2a.   Følgende artikler om hverv finder tilsvarende anvendelse på udvalg: Artikel 14 (Midlertidig formand), artikel 15 (Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser), artikel 16 (Valg af formand - Åbningstale), artikel 19 (Funktionsperiode) og artikel 20 (Ledige poster).
Ændring 229
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 205
Artikel 205
Artikel 205
Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere
Udvalgskoordinatorer
1.  De politiske grupper kan udpege et af deres medlemmer som koordinator.
1.  De politiske grupper kan udpege et af deres medlemmer i hvert udvalg som koordinator.
2.  Koordinatorerne i udvalget indkaldes om nødvendigt af udvalgsformanden for at forberede de afgørelser, der skal træffes af udvalget, navnlig proceduremæssige afgørelser og afgørelser om udnævnelse af ordførere. Udvalget kan delegere beføjelsen til at træffe visse afgørelser til koordinatorerne, dog med undtagelse af afgørelser om vedtagelse af betænkninger, udtalelser eller ændringsforslag. Næstformændene kan opfordres til at deltage i udvalgskoordinatorernes møde i en rådgivende rolle. Koordinatorerne bestræber sig på at opnå konsensus. Når der ikke kan opnås konsensus, må de kun handle med et flertal, der klart repræsenterer et stort flertal i udvalget, under hensyntagen til styrkeforholdet mellem de forskellige grupper.
2.  Koordinatorerne i udvalget indkaldes om nødvendigt af udvalgsformanden for at forberede de afgørelser, der skal træffes af udvalget, navnlig proceduremæssige afgørelser og afgørelser om udnævnelse af ordførere. Udvalget kan delegere beføjelsen til at træffe visse afgørelser til koordinatorerne, dog med undtagelse af afgørelser om vedtagelse af betænkninger, forslag til beslutning, udtalelser eller ændringsforslag.
Næstformændene kan opfordres til at deltage i udvalgskoordinatorernes møde i en rådgivende rolle.
Når der ikke kan opnås konsensus, må koordinatorerne kun handle med et flertal, der klart repræsenterer et stort flertal i udvalget, under hensyntagen til styrkeforholdet mellem de forskellige politiske grupper.
Formanden giver i udvalget meddelelse om alle koordinatorernes afgørelser og henstillinger, der betragtes som vedtaget, hvis der ikke gøres indsigelse mod dem, og de skal behørigt nævnes i referatet af udvalgets møde.
3.   Udvalgskoordinatorerne indkaldes af udvalgsformanden til at forberede høringerne af de udpegede kommissionsmedlemmer. Efter høringerne mødes koordinatorerne for at evaluere kandidaterne i overensstemmelse med proceduren i bilag XVI.
4.   De politiske grupper kan for hver betænkning udpege en skyggeordfører, der følger arbejdet med den pågældende betænkning og finder kompromiser inden for udvalget på vegne af gruppen. Deres navne meddeles udvalgsformanden. Udvalget kan efter forslag fra koordinatorerne navnlig beslutte at inddrage skyggeordførerne i bestræbelserne på at indgå en aftale med Rådet i almindelige lovgivningsprocedurer.
Løsgængere er ikke en politisk gruppe i den i artikel 32 anførte betydning og kan derfor ikke udpege koordinatorer, der er de eneste medlemmer, som retmæssigt kan deltage i koordinatorernes møder.
Løsgængere er ikke en politisk gruppe i den i artikel 32 anførte betydning og kan derfor ikke udpege koordinatorer, der er de eneste medlemmer, som retmæssigt kan deltage i koordinatorernes møder.
Formålet med koordinatorernes møder er at forberede udvalgets afgørelser, og de kan ikke træde i stedet for udvalgets møder, medmindre der foreligger udtrykkelig delegation. Derfor bør afgørelser truffet på koordinatorernes møder forudsætte en forudgående delegation. I modsat fald kan koordinatorerne kun vedtage henstillinger, som kræver udvalgets efterfølgende formelle godkendelse.
Under alle omstændigheder skal løsgængernes adgang til oplysninger sikres i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling gennem formidling af oplysninger og tilstedeværelse af et medlem af løsgængernes sekretariat ved koordinatorernes møder.
Under alle omstændigheder skal løsgængernes adgang til oplysninger sikres i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling gennem formidling af oplysninger og tilstedeværelse af et medlem af løsgængernes sekretariat ved koordinatorernes møder.
Ændring 230
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 205 a (ny)
Artikel 205a
Skyggeordførere
De politiske grupper kan for hver betænkning udpege en skyggeordfører, der følger arbejdet med den pågældende betænkning og finder kompromiser inden for udvalget på vegne af gruppen. Deres navne meddeles udvalgsformanden.
Ændring 231
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit VIII – kapitel 2 – overskrift
KAPITEL 2
udgår
UDVALG - FUNKTIONSMÅDE
Ændring 232
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 206
Artikel 206
Artikel 206
Udvalgsmøder
Udvalgsmøder
1.  Udvalgene samles efter indkaldelse fra deres formand eller på foranledning af Parlamentets formand.
1.  Udvalgene samles efter indkaldelse fra deres formand eller på foranledning af Parlamentets formand.
Når formanden indkalder til mødet, forelægger han forslaget til dagsorden for mødet. Udvalget træffer afgørelse om dagsordenen ved mødets begyndelse.
2.  Kommissionen og Rådet kan deltage i udvalgsmøder efter indbydelse fra formanden for det pågældende udvalg på dettes vegne.
2.  Kommissionen, Rådet og andre EU-institutioner kan tage ordet på udvalgsmøder efter indbydelse fra formanden for det pågældende udvalg på dettes vegne.
Andre personer kan efter særlig vedtagelse i udvalget indbydes til med taleret at deltage i et møde.
Andre personer kan efter vedtagelse i udvalget indbydes til at deltage i og tage ordet på et møde.
Analogt overlades det til det enkelte udvalg at træffe afgørelse vedrørende medlemmers assistenters tilstedeværelse under udvalgsmøder.
Et korresponderende udvalg kan med Præsidiets tilladelse arrangere en eksperthøring, såfremt det finder en sådan høring nødvendig af hensyn til arbejdet i forbindelse med et bestemt spørgsmål.
Et korresponderende udvalg kan med Præsidiets tilladelse arrangere en eksperthøring, såfremt det finder en sådan høring nødvendig af hensyn til arbejdet i forbindelse med et bestemt spørgsmål.
De rådgivende udvalg kan deltage i høringen, hvis de ønsker det.
Bestemmelserne i dette stykke skal fortolkes i overensstemmelse med punkt 50 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen24.
3.  Med forbehold af artikel 53, stk. 6, kan medlemmer af Parlamentet, hvis det pågældende udvalg ikke bestemmer andet, overvære møder i de udvalg, de ikke er medlemmer af, men ikke deltage i forhandlingerne.
3.  Med forbehold af artikel 53, stk. 6, og hvis det pågældende udvalg ikke bestemmer andet, kan medlemmer af Parlamentet, der overværer møder i de udvalg, de ikke er medlemmer af, ikke deltage i forhandlingerne.
Disse medlemmer kan dog af udvalgene bemyndiges til at deltage med rådgivende funktion i udvalgenes arbejde.
De kan dog af udvalgene bemyndiges til at deltage i udvalgenes møder med rådgivende funktion.
3a.   Artikel 162, stk. 2, om fordeling af taletid finder tilsvarende anvendelse på udvalg.
3b.   Såfremt der udarbejdes et fuldstændigt forhandlingsreferat, finder artikel 194, stk. 1a, stk. 2 og stk. 4 tilsvarende anvendelse.
___________________________
24 Se bilag XIII.
Ændring 233
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 207
Artikel 207
Artikel 207
Udvalgsprotokoller
Udvalgsprotokoller
Protokollen fra hvert udvalgsmøde omdeles til alle udvalgsmedlemmerne og forelægges for udvalget til godkendelse.
Protokollen fra hvert udvalgsmøde stilles til rådighed for alle udvalgsmedlemmerne og forelægges for udvalget til godkendelse.
Ændring 234
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 208
Artikel 208
Artikel 208
Afstemninger i udvalgene
Afstemninger i udvalgene
1.  Ethvert medlem kan indgive ændringsforslag med henblik på behandling i udvalg.
1.  Uden at dette berører artikel 66, stk. 4, om andenbehandling, skal ændringsforslag eller udkast til forslag om forkastelse, der er indgivet med henblik på behandling i udvalg, altid være underskrevet af et ordinært eller stedfortrædende medlem af det pågældende udvalg eller i det mindste medunderskrevet af mindst ét sådant medlem.
2.  Et udvalg er beslutningsdygtigt, når 1/4 af dets medlemmer faktisk er til stede. Hvis 1/6 af udvalgets medlemmer før en afstemnings begyndelse kræver det, er afstemningen dog kun gyldig, hvis et flertal af udvalgets medlemmer deltager i afstemningen.
2.  Et udvalg er beslutningsdygtigt, når 1/4 af dets medlemmer faktisk er til stede. Hvis 1/6 af udvalgets medlemmer før en afstemnings begyndelse kræver det, er afstemningen dog kun gyldig, hvis et flertal af dets medlemmer deltager i afstemningen.
3.  En enkelt og/eller en endelig afstemning om en betænkning i udvalgene sker ved navneopråb i overensstemmelse med artikel 180, stk