Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2229(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0320/2016

Indgivne tekster :

A8-0320/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0493

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 49k
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Aftale mellem EU og Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10711/2016),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (11692/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0332/2016),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016(1) om udkast til Rådets afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0320/2016),

A.  der henviser til, at fiskere fra Danmark, Norge og Sverige traditionelt altid har fisket i fællesskab i Kattegat og Skagerrak;

B.  der henviser til, at aftalen respekterer de historiske fiskerirettigheder for fiskere fra Danmark, Norge og Sverige i Kattegat og Skagerrak, uden at dette berører rettighederne for fiskere fra andre stater, og samtidig sikrer, at der træffes passende foranstaltninger til fiskeriforvaltning og -bevaring i disse farvande;

C.  der henviser til, at aftalen ligeledes støtter gennemførelsen af den reformerede ordning for fiskeriforvaltningen i EU, som er indført i overensstemmelse med målene og de grundlæggende principper for den nye fælles fiskeripolitik, særlig indførelsen af landingsforpligtelsen og obligatoriske foranstaltninger til at opretholde bestandene over bæredygtige fiskerigrænser;

1.  opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra de konsultationer, der er afholdt i henhold til artikel 4 i aftalen;

2.  opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes forhandlinger om fornyelse af aftalen, at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig rapport om gennemførelsen heraf;

3.  anmoder Kommissionen og Rådet om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende aftalen og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  understreger, at adgang til det indre marked for tredjelande skal bygge på gensidighed, og at enhver told, som Norge måtte lægge på fødevarer, herunder fiskevarer, fra EU, skal være i overensstemmelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde;

5.  understreger, at det er Kommissionens opgave at sikre, at told på fødevarer og fiskevarer fra EU ikke fastsættes på en måde, som er i strid med princippet om fri handel inden for fødevarer, herunder fiskevarer;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0492.

Juridisk meddelelse