Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0320/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0320/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0493

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 391kWORD 49k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (ψήφισμα)
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10711/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (11692/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0332/2016),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2016(1) για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0320/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία παραδοσιακά αλίευαν πάντοτε από κοινού στην περιοχή του Kattegat και Skagerrak·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία στηρίζει τα ιστορικά δικαιώματα αλιείας των αλιέων από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία στο Kattegat και Skagerrak, χωρίς να θίγει τα δικαιώματα αλιέων από άλλα κράτη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η λήψη κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της αλιείας στις περιοχές αυτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία στηρίζει επίσης την εφαρμογή του μεταρρυθμισμένου συστήματος διαχείρισης της αλιείας στην ΕΕ, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τους στόχους και τις βασικές αρχές της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), ιδίως την εισαγωγή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και των υποχρεωτικών μέτρων για τη διατήρηση των αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

1.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα οποιωνδήποτε διαβουλεύσεων πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής της συμφωνίας και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή της, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν τη συμφωνία και την ανανέωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  τονίζει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για οποιαδήποτε τρίτη χώρα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα, και ότι στην περίπτωση της Νορβηγίας οποιοιδήποτε δασμοί σε τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας, από την ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

5.  τονίζει ότι καθήκον της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι οι δασμοί σε τρόφιμα και αλιευτικά προϊόντα από την ΕΕ δεν καθορίζονται με τρόπο αντίθετο προς τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου στον τομέα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0492.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου