Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2229(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0320/2016

Predkladané texty :

A8-0320/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0493

Prijaté texty
PDF 253kWORD 45k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10711/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (11692/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0332/2016),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 14. decembra 2016(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0320/2016),

A.  keďže rybári z Dánska, Nórska a Švédska vždy tradične lovili spoločne v oblastiach Kattegat a Skagerrak;

B.  keďže dohoda potvrdzuje historické rybolovné práva rybárov z Dánska, Nórska a Švédska v oblastiach Kattegat a Skagerrak bez toho, aby boli dotknuté práva rybárov z iných štátov, pričom sa ňou zároveň zabezpečuje prijatie vhodných opatrení týkajúcich sa riadenia rybárstva a zachovania populácií v týchto vodách;

C.  keďže dohoda podporuje aj vykonávanie reformovaného systému riadenia rybárstva v EÚ, ktorý bol zavedený v súlade s cieľmi a základnými zásadami novej spoločnej rybárskej politiky (SRP), najmä zavedenie povinnosti vylodiť úlovky a povinných opatrení na zachovanie populácie rýb nad hranicou udržateľného rybárstva;

1.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu postúpila zápisnice a závery všetkých konzultácií uskutočnených v súlade s článkom 4 dohody;

2.  vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka uplatňovania dohody a pred začatím rokovaní o obnovení jej platnosti predložila Európskemu parlamentu a Rade kompletnú správu o jej vykonávaní;

3.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v medziach svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa dohody a obnovenia jej platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  zdôrazňuje, že prístup akejkoľvek tretej krajiny na vnútorný trh musí byť založený na reciprocite a že v prípade Nórska musia byť všetky clá na potravinové výrobky vrátane produktov rybolovu pochádzajúce z EÚ v súlade s Dohodou o Európskom hospodárskom priestore;

5.  zdôrazňuje, že úlohou Komisie je zabezpečiť, aby clá na potravinové výrobky a produkty rybolovu pochádzajúce z EÚ neboli stanovované spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami voľného obchodu v oblasti potravinových výrobkov vrátane produktov rybolovu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0492.

Právne oznámenie