Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2298(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0379/2016

Indgivne tekster :

A8-0379/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0495

Vedtagne tekster
PDF 271kWORD 55k
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA af 2. december 2013)(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0379/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Spanien har indgivet ansøgning EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne), hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52), og at 250 af de afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen er indgivet i medfør af interventionskriteriet, som er fastsat i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen, der fraviger kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b) i nævnte forordning, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

F.  der henviser til, at EU-27 oplevede en produktionsnedgang for motorkøretøjer på 0,5 mio. enheder i 2015 sammenlignet med 2006 (fra 18,7 mio. enheder i 2006 til 18,2 mio. enheder i 2015), samtidig med at den globale produktion steg med 31,1 % (fra 69,2 mio. enheder i 2006 til 90,9 mio. enheder i 2015)(4), navnlig i Kina og andre sydøstasiatiske økonomier;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Spanien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 856 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60% af de samlede omkostninger på 1 428 000 EUR for reintegration på arbejdsmarkedet af de 250 afskedigede arbejdstagere;

2.  er af den opfattelse, at ydelse af støtte til tidligere ansatte i små og mellemstore virksomheder også begrunder godkendelsen af en ansøgning vedrørende færre end 500 afskedigelser;

3.  bemærker, at Spanien indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 21. juni 2016, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 8. november 2016 og meddelt Parlamentet den samme dag;

4.  bemærker, at fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne har været genstand for 23 EGF-ansøgninger, hvoraf 13 var baseret på handelsrelateret globalisering(5) og ti på den globale finansielle og økonomiske krise(6); bemærker, at tre af disse EGF-ansøgninger var fra Spanien (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León og Aragón og EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  konstaterer, at dette fald i Unionens markedsandel af automobilsektoren er en del af en tendens på længere sigt, sådan som det er blevet anført af Kommissionen i dennes vurdering af tidligere EGF-sager inden for bilindustrien på baggrund af handelsrelateret globalisering, hvorved Unionen mistede næsten halvdelen af sin markedsandel mellem 2000 og 2015;

6.  påpeger, at nedgangen i produktionen af biler i Spanien udløste en reaktion i forhold til både virksomheder og beskæftigelse, og at 62 af i alt 187 automobilvirksomheder i Comunidad Valenciana indstillede deres aktiviteter i perioden 2008-2014, hvilket svarer til en nedgang på 33,16 %;

7.  konstaterer, at Bosal S.A. påbegyndte sin virksomhed i 1986, hvor området Sagunto blev erklæret præferentielt genindustrialiseringsområde efter afskedigelserne ved den lokale højovn; bemærker, at konkursen og lukningen af Bosal S.A forårsagede et tab af 250 arbejdspladser i byen Sagunto, hvilket udgør et relativt stort antal arbejdspladser i denne by og har alvorlige konsekvenser for den lokale og regionale økonomi, især i betragtning af de særlige forhold i en lille by i et landområde, der er hårdt ramt af den økonomiske krise samt af følgerne af globaliseringsprocessen i automobilsektoren; minder om, at arbejdsløsheden i Comunidad Valenciana stadig er på 20,17 %(7), selv om beskæftigelsen har vist tegn på bedring;

8.  beklager stigningen i antallet af arbejdsløse personer i Sagunto mellem 2007 (2 778) og 2015 (6 437) og arbejdsløshedsprocenten på 25,8 %, som forværrer den allerede skrøbelige situation i området yderligere;

9.  understreger, at ud af det samlede antal af afskedigede arbejdstagere, der er berørt af denne ansøgning, er 71 % over 45 år gamle, 78 % har været ansat i samme virksomhed i mindst 15 på hinanden følgende år, og 50 % har ingen uddannelsesmæssige kvalifikationer; bemærker desuden, at der ikke har været nogen fabriksåbninger i området i nyere tid; påpeger, at alle disse omstændigheder gør de afskedigede arbejdstagere meget sårbare i forbindelse med utilstrækkelig jobskabelse og øger vanskelighederne ved at finde ny beskæftigelse;

10.  bemærker, at Spanien planlægger 12 forskellige foranstaltninger, hvoraf seks er individualiserede tilbud, som f.eks. informationsmøder, erhvervsvejledning, jobformidling eller fremme af iværksætterånd, og seks er tilskud og incitamenter for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, såsom bidrag til udgifter ved pendling samt ændring af bopæl eller ansættelsestilskud; påpeger, at sådanne foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger;

11.  bifalder Spaniens beslutning om at tilbyde erhvervsuddannelsesforanstaltninger med fokus på erhvervsfaglig tilladelse, såsom den, der kræves for passagertransport, og på sektorer eller områder, hvor der er eller kan opstå muligheder, f.eks. fødevaresektoren, madlavning, forebyggelse af erhvervsbetingede risici og kvalitetskontrol samt miljømæssige standarder, opvarmnings-, ventilerings- og luftkonditioneringsprojekter og vedligeholdelse af industrielt udstyr; støtter tilbuddet om uddannelse i færdigheder, som vil være medvirkende til bedre arbejdsmæssige præstationer, såsom informations- og kommunikationsteknologi, fremmedsprog, virksomhedsledelse;

12.  bifalder, at repræsentanter for de tidligere arbejdstagere hos Bosal A/S (den virksomhed, der afskedigede flest af de arbejdstagere, der er berørt af denne ansøgning) er villige til at støtte en ansøgning om EGF-støtte og deres deltagelse i udformningen af de foranstaltninger, som skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere; konstaterer, at arbejdsmarkedets parter, relevante arbejdsgiverforeninger og Saguntos lokale myndigheder også deltog i denne proces;

13.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre mindre end 25 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den grænse på 35 %, som er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, som støtten fokuserer på, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

14.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

15.  understreger, at Spanien bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

16.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

17.  er overbevist om, at en bredere anvendelse af undtagelsen fra berettigelsestærsklerne og til fordel for SMV'er, forlængelse af referenceperioder og muligheden for at inkludere afskedigede arbejdstagere, der tilbyder samme tjenesteydelser som afskedigede arbejdstagere fra referenceselskabet, bør vurderes nøje fra sag til sag, idet det på enhver måde forsøges at begrænse misbrug af EGF-budgettet; tilslutter sig derfor Kommissionens afgørelse om at yde EGF-støtte til 250 arbejdstagere i regionen Comunidad Valenciana;

18.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

19.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

20.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

21.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) OICA data base: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA leverandører. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 and EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Bilindustrien i Arnsberg og Düsseldorf, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; og EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/341.)

Juridisk meddelelse