Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2298(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0379/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0379/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0495

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 452kWORD 58k
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0379/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 29 (Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και κυρίως στην περιφέρεια Comunidad Valenciana (ES52) επιπέδου NUTS 2 στην Ισπανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 απολυθέντες εργαζόμενοι που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ των 27 υπέστη μείωση κατά 0,5 εκατομμύρια μονάδες της παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων το 2015 σε σύγκριση με το 2006 (από 18,7 εκατομμύρια μονάδες το 2006 σε 18,2 το 2015) όταν η παγκόσμια παραγωγή αυξανόταν κατά 31,1% (από 69,2 εκατομμύρια μονάδες το 2006 σε 90,9 το 2015)(4), κυρίως στην Κίνα αλλά και σε άλλες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 856 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 1 428 000 EUR, για την επανένταξη στην αγορά εργασίας 250 εργαζομένων που απολύθηκαν·

2.  θεωρεί ότι η παροχή στήριξης σε πρώην υπαλλήλους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δικαιολογεί επίσης την έγκριση αίτησης που αφορά λιγότερες από 500 απολύσεις·

3.  παρατηρεί ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 21 Ιουνίου 2016 και ότι η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

4.  παρατηρεί ότι ο τομέας κατασκευής μηχανοκινήτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο 23 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 13 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση(5) του εμπορίου και οι 10 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση(6)· σημειώνει ότι τρεις από αυτές τις αιτήσεις για χρήση του ΕΤΠ υποβλήθηκαν από την Ισπανία (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León και Aragón και EGF/2010/002 ES Cataluña αυτοκινητοβιομηχανία)·

5.  παρατηρεί ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί τμήμα μιας πιο μακροπρόθεσμης εξέλιξης, όπως έχει δηλώσει η Επιτροπή στο πλαίσιο αξιολογήσεων παλαιότερων περιπτώσεων εταιρειών του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που έλαβαν υποστήριξη από το ΕΤΠ λόγω της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, και ότι η Ένωση έχασε περίπου το μισό μερίδιο αγοράς της στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2000 και 2015·

6.  επισημαίνει ότι, στην Ισπανία, η πτώση της παραγωγής αυτοκινήτων επέφερε μείωση του αριθμού τόσο των επιχειρήσεων όσο και των θέσεων εργασίας και ότι στην περιφέρεια Comunidad Valenciana, σε σύνολο 187 επιχειρήσεων του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, 62 επιχειρήσεις έπαυσαν τις δραστηριότητές τους στην περίοδο 2008-2014, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 33,16%·

7.  σημειώνει ότι η Bosal S.A. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1986, όταν η περιοχή του Sagunto ανακηρύχθηκε «Περιοχή Προτιμησιακής Επανεκβιομηχάνισης» μετά τις απολύσεις από την τοπική εγκατάσταση υψικαμίνου· σημειώνει ότι η χρεοκοπία και το κλείσιμο της Bosal S.A. έγιναν αιτία να χαθούν 250 θέσεις εργασίας στην πόλη Sagunto, αριθμός σχετικά μεγάλος σε σχέση με το σύνολο των θέσεων εργασίας στην πόλη, και είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία της πόλης αλλά και της περιφέρειας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας μικρής πόλης σε μια γεωργική περιοχή που έχει υποφέρει έντονα τόσο από την οικονομική κρίση όσο και από τον αντίκτυπο της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό της ανεργίας στην περιφέρεια Comunidad Valenciana εξακολουθεί να ανέρχεται σε 20,17%(7), αν και η απασχόληση έχει δείξει σημεία ανάκαμψης·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση του αριθμού των ανέργων στο Sagunto κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 (2 778) και 2015 (6 437) και για το ποσοστό ανεργίας 25,8% που επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή·

9.  υπενθυμίζει ότι, μεταξύ των απολυμένων εργαζομένων που αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω αίτησης, 71% είναι άνω των 45 ετών, 78% είχαν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση επί 15 συνεχή έτη τουλάχιστον και 50% δεν διαθέτουν εκπαιδευτικά προσόντα· σημειώνει επιπροσθέτως ότι δεν έχουν ανοίξει στην περιοχή νέες βιομηχανικές μονάδες· επισημαίνει ότι όλες αυτές οι συνθήκες καθιστούν τους απολυθέντες εξαιρετικά ευάλωτους σε μία συγκυρία καθόλου ευνοϊκή ως προς την εργασία και επιτείνουν τις δυσκολίες ως προς την εξεύρεση νέας απασχόλησης·

10.  παρατηρεί ότι η Ισπανία προγραμματίζει δώδεκα διαφορετικές δράσεις, εκ των οποίων οι έξι συνιστούν εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως είναι οι συνεδρίες ενημέρωσης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι τοποθετήσεις σε θέση εργασίας ή η προώθηση της επιχειρηματικότητας, και οι έξι αφορούν επιδόματα και κίνητρα για απολυθέντες καλυπτόμενους από την ανά χείρας αίτηση, όπως είναι η συνδρομή στα έξοδα μετακίνησης και στην αλλαγή τόπου διαμονής ή τα επιδόματα πρόσληψης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω δράσεις συνιστούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της Ισπανίας να παρέχει κατάρτιση που θα εστιάζει στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών, όπως αυτή που απαιτείται για τη μεταφορά επιβατών, και σε τομείς ή κλάδους όπου υπάρχουν ή θα προκύψουν ευκαιρίες απασχόλησης, όπως ο τομέας των τροφίμων, της μαγειρικής, της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, του ελέγχου της ποιότητας και των περιβαλλοντικών προτύπων, των έργων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και της συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού· εγκρίνει την παροχή κατάρτισης όσον αφορά δεξιότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης, όπως είναι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, οι ξένες γλώσσες και η διοίκηση επιχειρήσεων·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση των εκπροσώπων των πρώην εργαζομένων της Bosal S.A. (η επιχείρηση που απέλυσε την πλειονότητα των εργαζομένων τους οποίους αφορά η αίτηση αυτή) να υποστηρίξουν την αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ καθώς και για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των μέτρων για τους απολυθέντες εργαζομένους· σημειώνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, οι σχετικές ενώσεις εργοδοτών και οι τοπικές αρχές της πόλης Sagunto επίσης συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία·

13.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 25% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι η Ισπανία επιβεβαίωσε ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνει ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

17.  θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση της παρέκκλισης από τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας, ιδίως υπέρ των ΜΜΕ, η παράταση των περιόδων αναφοράς και η δυνατότητα συμπερίληψης των εργαζομένων που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες με τους εργαζομένους που απολύθηκαν από την επιχείρηση αναφοράς θα πρέπει να υπόκεινται σε προσεκτική, κατά περίπτωση, αξιολόγηση και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της στρεβλής χρήσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού του ΕΤΠ· συμφωνεί συνεπώς με την απόφαση της Επιτροπής να δοθεί βοήθεια σε 250 εργαζομένους από 29 επιχειρήσεις στην περιοχή της Comunidad Valenciana·

18.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

20.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Βάση δεδομένων OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία, COM(2016)0708· EGF/2007/001 FR προμηθευτές της Peugeot (PSA), COM(2007)0415· EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)0094· EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547· EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón, COM(2009)0150· EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)0007· EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622· EGF/2012/008 IT De Tomaso, COM(2013)0469· EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699· EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532· EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560· EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 και EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602· EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602· EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420· EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453· EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616· EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461· EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212· EGF/2011/003 DE αυτοκινητοβιομηχανία Arnsberg και Düsseldorf, COM(2011)0447· EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664 και EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, αυτοκινητοβιομηχανία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/341.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου