Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2298(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0379/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0379/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0495

Hyväksytyt tekstit
PDF 267kWORD 46k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. joulukuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (jäljempänä ’2. joulukuuta 2013 tehty toimielinten sopimus’)(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0379/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Espanja jätti hakemuksen EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive EGR:n rahoitustuen saamiseksi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokitellulla toimialalla Comunidad Valencianan (ES52) pääasiassa NUTS 2 -tason alueella toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi, ja ottaa huomioon, että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetun 250 vähennetyn työntekijän odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toimintakriteerien nojalla ja että nämä kriteerit poikkeavat mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyistä kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolle määritellyllä samalla toimialalla ja sijaitsevat yhdellä tai kahdella vierekkäisellä NUTS 2 ‑tason alueella jäsenvaltiossa;

F.  ottaa huomioon, että moottoriajoneuvojen tuotanto väheni 27 jäsenvaltion unionissa 0,5 miljoonalla yksiköllä vuodesta 2006 vuoteen 2015 (18,7 miljoonaa yksikköä vuonna 2006 ja 18,2 miljoonaa yksikköä vuonna 2015), kun taas maailmanlaajuinen tuotanto kasvoi 31,1 prosenttia (69,2 miljoonaa yksikköä vuonna 2006 ja 90,9 miljoonaa yksikköä vuonna 2015)(4) erityisesti Kiinassa sekä muissa Kaakkois-Aasian talouksissa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Espanja on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 856 800 euroa eli 60 prosenttia 1 428 000 euron kokonaiskustannuksista 250 vähennetyn työntekijän integroimiseksi uudelleen työmarkkinoille;

2.  pitää perusteltuna hyväksyä myös hakemukset, jotka koskevat alle 500 työntekijän vähentämistä, koska tukea annetaan pienten ja keskisuurten yritysten entisille työntekijöille;

3.  toteaa, että Espanja jätti EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 21. kesäkuuta 2016 ja että komissio sai kyseistä hakemusta koskevan arvionsa valmiiksi 8. marraskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

4.  panee merkille, että moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen toimialalla on tähän mennessä jätetty 23 EGR-hakemusta, joista 13 on tehty kauppaan liittyvän globalisaation(5) ja kymmenen maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin(6) perusteella; toteaa, että Espanja on tehnyt kyseisistä hakemuksista kolme (EGF/2008/002 ES/Delphi, EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón sekä EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción);

5.  toteaa, että unionin autoteollisuuden markkinaosuuden supistuminen on osa pidempiaikaista suuntausta, kuten komissio on todennut niistä autoalaan liittyvien aiempien EGR-hakemusten arvioinneista, joiden taustalla on kauppaan liittyvä globalisaatio, ja toteaa, että vuosina 2000–2015 unioni on menettänyt lähes puolet markkinaosuudestaan;

6.  huomauttaa, että Espanjassa autotuotannon väheneminen johti sekä yritysten että työpaikkojen vähenemiseen ja että Valencian itsehallintoalueella 62 autoalan yritystä yhteensä 187:stä lopetti toimintansa vuosina 2008–2014 eli vähennystä oli 33,16 prosenttia;

7.  panee merkille, että Bosal S.A. aloitti toimintansa vuonna 1986, kun Sagunton alueesta tuli niin kutsuttu uudelleenteollistumiseen varattu alue paikallisen masuunin vähennettyä työntekijöitä; toteaa, että Bosal S.A. -yrityksen konkurssin ja sulkemisen vuoksi Saguntossa menetettiin 250 työpaikkaa, mikä on suhteellisen suuri määrä työpaikkoja kyseisessä kaupungissa, ja että tällä oli suuri vaikutus paikalliseen ja alueelliseen talouteen, etenkin kun otetaan huomioon maaseutualueella sijaitsevan pienen kaupungin erityispiirteet ja se, että alue on kärsinyt ankarasti talouskriisistä ja globalisaation seurauksista autoteollisuudelle; palauttaa mieliin, että vaikka työllisyys on osoittanut elpymisen merkkejä, Valencian itsehallintoalueen työttömyysaste on edelleen 20,17 prosenttia(7);

8.  pitää valitettavana, että työttömien määrä Saguntossa nousi vuodesta 2007 (2 778) vuoteen 2015 (6 437) ja työttömyys on 25,8 prosenttia, mikä pahentaa entisestään alueen jo ennestään heikkoa tilannetta;

9.  korostaa, että kaikista hakemuksen piiriin kuuluvista vähennetyistä työntekijöistä 71 prosenttia on yli 45-vuotiaita, 78 prosenttia on ollut saman yrityksen palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta ja 50 prosentilla ei ole mitään tutkintoa; toteaa lisäksi, että alueella ei ole viime aikoina avattu tuotantolaitoksia; huomauttaa, että kyseiset olosuhteet asettavat vähennetyt työntekijät erityisen huonoon asemaan tilanteessa, jossa työpaikkoja ei luoda riittävästi, ja vaikeuttavat uuden työpaikan löytämistä;

10.  toteaa, että Espanja suunnittelee 12:ta erilaista tointa, joista kuusi on yksilöllisiä palveluja, esimerkiksi tiedotustilaisuudet, ammatillinen ohjaus, työnvälitys ja yrittäjyyden edistäminen, ja kuusi on hakemuksen piiriin kuuluville työntekijöille tarjottavia avustuksia ja kannustimia, kuten tuki matkakuluihin ja asuinpaikan vaihtamisesta aiheutuneisiin kuluihin sekä työhönottoetuus; toteaa, että kyseiset toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä;

11.  suhtautuu myönteisesti Espanjan päätökseen tarjota koulutustoimia, joissa keskitytään ammatillisiin toimilupiin, kuten henkilöliikenteessä edellytettävä todistus, sekä toimialoihin tai alueisiin, joilla on tai tulee olemaan työllistymismahdollisuuksia, kuten elintarvikealaan, ruoanlaittoon, työelämän riskien ennaltaehkäisyyn, laadunvarmistukseen, ympäristöstandardeihin, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointihankkeisiin ja teollisten laitteiden kunnossapitoon; suhtautuu hyväksyvästi sellaisia taitoja koskevaan koulutukseen, jotka edistävät työssä pärjäämistä, kuten tieto- ja viestintätekniset taidot, vieraat kielet ja liikkeenjohto;

12.  suhtautuu myönteisesti Bosal S.A:n (yritys, joka sanoi irti suurimman osan tämän hakemuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä) entisten työntekijöiden edustajien halukkuuteen tukea EGR-rahoitusta koskevaa hakemusta sekä heidän osallistumiseensa työntekijöille tarjottavien toimien suunnitteluun; panee merkille, että työmarkkinaosapuolet, asianomainen työnantajien järjestö ja Sagunton paikallisviranomaiset osallistuivat myös tähän prosessiin;

13.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on alle 25 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli selvästi EGR-asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

14.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

15.  toteaa Espanjan vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

16.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

17.  on vakuuttunut siitä, että soveltamiskynnystä koskevien poikkeusten laajempi käyttö varsinkin pk-yritysten työntekijöiden hyväksi, viiteajanjaksojen pidentäminen ja mahdollisuus sisällyttää hakemukseen siinä mainitulle yritykselle liitännäispalveluja tarjoavat työntekijät olisi arvioitava huolellisesti tapauskohtaisesti ja olisi pyrittävä kaikin keinoin siihen, että EGR-varojen vääristynyttä käyttöä voidaan rajoittaa; hyväksyy siksi komission päätöksen myöntää tukea 29 yrityksestä Valencian itsehallintoalueella vähennetyille 250 työntekijälle;

18.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

19.  pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

20.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

21.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)OICA:n tietokanta: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5)EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive industry, (COM(2016)0708); EGF/2007/001 FR/PSA suppliers, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT/Lisboa Alentejo, COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES/Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE/Karmann, COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE/Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT/De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE/Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR/PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE/Ford Genk, COM(2015)0336 ja EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, COM(2016)0061;
(6)EGF/2009/007 SE/Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT/Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR/Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR/Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT/Norte-Centro automotive, COM(2011)0664 sekä EGF/2015/002 DE/Adam Opel, COM(2015)0342.
(7)EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/341.)

Oikeudellinen huomautus