Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2298(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0379/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0379/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0495

Usvojeni tekstovi
PDF 356kWORD 54k
Srijeda, 14. prosinca 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Španjolske – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0379/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 29 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica), većinom u regiji razine NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52), te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 250 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u, odstupajući od kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (b)te uredbe, kojima se propisuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE-ovih Rev. 2 razreda djelatnosti i smještenima u jednoj regiji ili u dvjema susjednim regijama druge razine NUTS-a u državi članici;

F.  budući da je u skupini zemalja EU-27 u 2015. ostvaren pad proizvodnje motornih vozila u usporedbi s 2006. za 0,5 milijuna jedinica (sa 18,7 milijuna jedinica u 2006. na 18,2 u 2015.), dok je proizvodnja na svjetskoj razini porasla za 31,1 % (sa 69,2 milijuna jedinica u 2006. na 90,9 u 2015.)(4), prvenstveno u Kini i ostalim gospodarstvima jugoistočne Azije;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 856 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 1 428 000 EUR za ponovno uključivanje na tržište rada 250 radnika proglašenih viškom;

2.  smatra da pružanje potpore bivšim zaposlenicima malih i srednjih poduzeća također opravdava odobrenje zahtjeva koji se odnosi na manje od 500 otpuštenih radnika;

3.  napominje da je Španjolska 21. lipnja 2016. podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija 8. studenog 2016. završila s ocjenjivanjem tog zahtjeva i o njemu istog dana obavijestila Parlament;

4.  primjećuje da su za sektor proizvodnje motornih vozila, prikolica i poluprikolica podnesena 23 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih se 13 temeljilo na učincima globalizacije na trgovinu(5) te 10 na svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi(6); napominje da su od tih zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a tri bila iz Španjolske (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León i Aragón i EGF/2010/002 ES Cataluña automobilska industrija);

5.  konstatira da je taj pad tržišnog udjela EU-a u automobilskoj industriji dio dugotrajnijeg trenda koji je Komisija već uočila u ocjenama prethodnih slučajeva EGF-a u automobilskoj industriji utemeljenih na globalizaciji trgovine, a u okviru kojeg je Unija izgubila gotovo polovicu svojeg tržišnog udjela između 2000. i 2015.;

6.  ističe da je pad proizvodnje automobila u Španjolskoj doveo do smanjenja broja poduzeća i radnih mjesta te da su u razdoblju od 2008. do 2014. u regiji Comunidad Valenciana 62 od ukupno 187 proizvođača automobila prestali raditi, što predstavlja pad od 33,16 %;

7.  napominje da je Bosal S.A. započeo s radom 1986. godine, kad je područje Sagunta proglašeno „preferencijalnim područjem ponovne industrijalizacije“ slijedom otpuštanja u lokalnoj visokoj peći; napominje da su stečaj i zatvaranje Bosala S.A. prouzročili gubitak 250 radnih mjesta u Saguntu, što je za taj grad relativno velik broj, te da su znatno utjecali na lokalno i regionalno gospodarstvo, posebno s obzirom na specifične značajke maloga grada u ruralnom području ozbiljno pogođenog ekonomskom krizom, kao i na posljedice procesa globalizacije u sektoru automobilske industrije; podsjeća da je stopa nezaposlenosti u regiji Comunidad Valenciana još uvijek 20,17 %(7), iako su vidljivi znakovi oporavka u području zaposlenosti;

8.  izražava žaljenje zbog povećanja broja nezaposlenih osoba u Saguntu između 2007. (2778) i 2015. (6437) te stope nezaposlenosti od 25,8 %, koja dodatno otežava ionako osjetljivu situaciju u tom području;

9.  naglašava da je 71 % od ukupnog broja otpuštenih radnika koji su predmet ovog zahtjeva starije od 45 godina, 78 % bilo je zaposleno u istom poduzeću najmanje 15 uzastopnih godina, a 50 % nema nikakve obrazovne kvalifikacije; nadalje napominje da u tom području u posljednje vrijeme nije otvoreno nijedno postrojenje; ističe da su zbog tih okolnosti otpušteni radnici ugroženi zbog nedovoljnog otvaranja radnih mjesta te da im je dodatno otežano pronalaženje novog zaposlenja;

10.  napominje da Španjolska planira 12 različitih mjera, od kojih su šest personalizirane usluge poput informativnih sastanaka, profesionalnog usmjeravanja, posredovanja pri zapošljavanju i promoviranja poduzetništva, a ostalih šest su naknade i poticaji za otpuštene radnike obuhvaćene ovim zahtjevom, poput doprinosa za troškove prijevoza i promjenu prebivališta ili poticaja za zapošljavanje; ističe da te inicijative predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada;

11.  pozdravlja odluku Španjolske da ponudi mjere osposobljavanja usmjerene na stručno licenciranje, primjerice licencija potrebnih u sektoru putničkog prijevoza, i na sektore ili područja u kojima postoje ili će se pojaviti mogućnosti, primjerice prehrambeni sektor, kuhanje, sprečavanje rizika na radnom mjestu, kontrola kvalitete i standardi zaštite okoliša, projekti vezani uz sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije te održavanje industrijske opreme; podupire pružanje mogućnosti stjecanja vještina u područjima koja doprinose uspješnijem radu poput informacijske i komunikacijske tehnologije, stranih jezika i poslovnog upravljanja;

12.  pozdravlja volju predstavnika bivših radnika Bosala S. A. (poduzeća iz kojeg je otpuštena većina radnika koji su predmet ovog zahtjeva) da podupru zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a i njihovo uključivanje u osmišljavanje mjera koje će se nuditi otpuštenim radnicima; napominje da su socijalni partneri, nadležne udruge poslodavaca i lokalne vlasti Sagunta također bili uključeni u taj proces;

13.  napominje da će mjere potpore dohotku činiti manje od 25 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je znatno ispod maksimalnih 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

14.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa personaliziranih usluga financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

15.  napominje da je Španjolska potvrdila da za mjere koje ispunjavaju uvjete nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da u svojim godišnjim izvješćima predstavi usporednu ocjenu tih podataka kako bi se zajamčilo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće više puta financirati iste mjere;

16.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

17.  smatra da bi pažljivo od slučaja do slučaja trebalo procjenjivati širu primjenu odstupanja od pragova prihvatljivosti, posebno u korist zaposlenika malih i srednjih poduzeća, produljenje referentnih razdoblja te mogućnost uključivanja otpuštenih radnika koji nude srodne usluge otpuštenim radnicima iz referentnog poduzeća, te nastojati da se na svaki način ograniči nepravilno korištenje proračunskih sredstava EGF-a; slaže se stoga s odlukom Komisije da pruži pomoć za 250 radnika iz 29 poduzeća u regiji Comunidad Valenciana;

18.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

20.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

21.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Baza podataka Međunarodne organizacije proizvođača motornih vozila (OICA-e): http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana automobilska industrija, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA dobavljači, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo, COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann, COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699 i EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532. EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 i EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automobilska industrija, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg i Düsseldorf automobilska industrija, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automobilska industrija, COM(2011)0664 i EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji zahtjev koji je podnijela Španjolska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobilska industrija

(Tekst ovog priloga ne navodi se ovdje jer odgovara tekstu konačnog akta, Odluci (EU) 2017/341.)

Pravna napomena