Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2298(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0379/2016

Ingediende teksten :

A8-0379/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0495

Aangenomen teksten
PDF 270kWORD 48k
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - automobielsector
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 14 december 2016 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0708 – C8‑0454/2016),

–  gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014‑2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1) (EFG‑verordening),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 12,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) (IIA van 2 december 2013), en met name punt 13,

–  gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8‑0379/2016),

A.  overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het vaststellen van besluiten om middelen beschikbaar te stellen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG);

C.  overwegende dat de vaststelling van de nieuwe EFG‑verordening vorm geeft aan de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60 % van de totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de behandeling van EFG‑aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D.  overwegende dat Spanje aanvraag EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector heeft ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van ontslagen in de economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2 – afdeling 29 (Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers), voornamelijk in de regio van NUTS niveau 2 Comunidad Valenciana (ES52), en dat 250 ontslagen werknemers die voor de EFG‑bijdrage in aanmerking komen naar verwachting aan de maatregelen zullen deelnemen;

E.  overwegende dat de aanvraag was ingediend in het kader van de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 2, van de EFG‑verordening, in afwijking van de criteria van artikel 4, lid 1, onder b), van die verordening dat bepaalt dat binnen een referentieperiode van negen maanden ten minste 500 werknemers gedwongen moeten zijn ontslagen in ondernemingen die actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gevestigd zijn in één of twee aan elkaar grenzende regio's van NUTS niveau 2 in een lidstaat;

F.  overwegende dat tussen 2006 en 2015 de productie van motorvoertuigen in de EU‑27 is gedaald met 0,5 miljoen eenheden (van 18,7 miljoen eenheden in 2006 tot 18,2 miljoen in 2015), terwijl de wereldwijde productie in diezelfde periode met 31,1 % is toegenomen (van 69,2 miljoen eenheden in 2006 tot 90,9 miljoen in 2015)(4), in het bijzonder in China en in andere Zuidoost-Aziatische landen;

1.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 2, van de EFG‑verordening, en dat Spanje bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 856 800 EUR, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten van 1 428 000 EUR, voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt van 250 ontslagen werknemers;

2.  is van mening dat het gerechtvaardigd is om aanvragen die betrekking hebben op minder dan 500 ontslagen goed te keuren om steun te kunnen bieden aan voormalige werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen;

3.  wijst erop dat Spanje de aanvraag voor een financiële bijdrage uit het EFG op 21 juni 2016 heeft ingediend, en dat de beoordeling van deze aanvraag door de Commissie op 8 november 2016 is afgerond en op dezelfde dag aan het Parlement is meegedeeld;

4.  stelt vast dat tot op heden voor de sector "vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers" 23 EFG‑aanvragen zijn ingediend, waarvan er 13 gebaseerd waren op handelsgerelateerde globalisering(5) en 10 op de wereldwijde financiële en economische crisis(6); wijst erop dat 3 van deze EFG‑aanvragen betrekking hadden op Spanje (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León en Aragón en EGF/2010/002 ES Cataluña automobielsector);

5.  wijst erop dat de afname van het EU‑marktaandeel in de automobielindustrie deel uitmaakt van een langere trend, zoals de Commissie in haar beoordelingen van eerdere op handelsgerelateerde globalisering gebaseerde EFG‑aanvragen voor de automobielsector heeft aangegeven, waarbij de Unie tussen 2000 en 2015 bijna de helft van haar marktaandeel is kwijtgeraakt;

6.  wijst erop dat in Spanje de afname van de automobielproductie een daling van zowel het aantal ondernemingen als het aantal banen tot gevolg had en dat in Comunidad Valenciana 62 van in totaal 187 ondernemingen in de automobielsector hun activiteiten hebben stopgezet in de periode 2008‑2014, oftewel een daling van 33,16 %;

7.  wijst erop dat Bosal S.A. in 1986 van start is gegaan, toen het gebied van Sagunto tot "preferentieel herindustrialiseringsgebied" werd verklaard na ontslagen bij de plaatselijke hoogovens; wijst erop dat het faillissement en de sluiting van Bosal S.A leidden tot het verlies van 250 banen in de stad Sagunto, wat een relatief groot aantal banen is voor die stad, en ernstige gevolgen heeft gehad voor de lokale en regionale economie, met name gezien de specifieke kenmerken van een kleine stad in een plattelandsregio die ernstig te lijden heeft gehad van de economische crisis en van de gevolgen van de globalisering in de automobielsector; herinnert eraan dat de werkloosheid in Comunidad Valenciana nog altijd 20,17 % bedraagt(7), hoewel er tekenen zijn dat de werkgelegenheid weer aantrekt;

8.  betreurt de toename van het aantal werklozen in Sagunto tussen 2007 (2 778) en 2015 (6 437) en het werkloosheidspercentage van 25,8 %, wat de toch al precaire situatie in het gebied nog verergert;

9.  benadrukt dat van de ontslagen werknemers op wie deze aanvraag betrekking heeft, 71 % ouder is dan 45 jaar, 78 % minstens 15 jaar zonder onderbreking voor dezelfde onderneming heeft gewerkt en 50 % niet over onderwijskwalificaties beschikt; wijst er daarnaast op dat er in de regio recentelijk geen nieuwe fabrieken zijn geopend; wijst erop dat deze omstandigheden ervoor zorgen dat de ontslagen werknemers zeer kwetsbaar zijn, met name gezien het gebrek aan nieuwe arbeidsplaatsen, waardoor het zeer moeilijk voor hen is nieuw werk te vinden;

10.  wijst erop dat Spanje voorziet in 12 verschillende acties, waarvan 6 in de vorm van individuele dienstverlening, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling of bevordering van ondernemerschap, en 6 in de vorm van toelagen of premies ten behoeve van ontslagen werknemers die onder deze aanvraag vallen, zoals bijdragen in de reiskosten en verhuiskosten of premies voor het aanwerven van werknemers; wijst erop dat het bij deze acties gaat om actieve arbeidsmarktmaatregelen;

11.  is ingenomen met het besluit van Spanje om opleidingsmaatregelen aan te bieden ter verkrijging van getuigschriften van vakbekwaamheid, zoals het getuigschrift voor passagiersvervoer, alsook voor sectoren of gebieden die kansen bieden of zullen bieden, zoals de levensmiddelensector, het restaurantbedrijf, preventie van beroepsrisico's, kwaliteitscontrole en milieunormen, projecten op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning, en het onderhoud van industriële uitrusting; steunt het aanbieden van opleidingen voor vaardigheden die bijdragen tot betere prestaties op het werk, onder meer op het gebied van ICT, vreemde talen en bedrijfsvoering;

12.  is ingenomen met de bereidheid van de vertegenwoordigers van de voormalige werknemers van Bosal S.A. (de onderneming waar het merendeel van de werknemers waar deze aanvraag betrekking op heeft zijn ontslagen) om een aanvraag voor EFG‑financiering te steunen en mee te werken aan het opzetten van de maatregelen die aan de ontslagen werknemers zullen worden aangeboden; wijst erop dat de sociale partners, de betrokken werkgeversorganisatie en de plaatselijke autoriteiten van Sagunto ook bij dit proces betrokken waren;

13.  wijst erop dat de maatregelen inzake inkomenssteun minder dan 25 % van het totale pakket aan individuele maatregelen uitmaken, wat ver onder het maximum van 35 % ligt dat in de EFG‑verordening wordt genoemd, en dat deze maatregelen afhankelijk zijn gesteld van de actieve participatie van de beoogde begunstigden in activiteiten voor het vinden van werk of opleiding;

14.  herinnert eraan dat in artikel 7 van de EFG‑verordening is bepaald dat bij het samenstellen van het door het EFG gesteunde gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden, en dat het gecoördineerde pakket gericht moet zijn op de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie;

15.  wijst erop dat Spanje bevestigt dat voor de subsidiabele maatregelen geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen zodat bestaande regelingen volledig in acht worden genomen en wordt voorkomen dat door de Unie gefinancierde diensten dubbel worden aangeboden;

16.  herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers moet worden verbeterd door middel van aangepaste opleidingen en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de opleiding die in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden, niet alleen is afgestemd op de behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige ondernemingsklimaat;

17.  is ervan overtuigd dat een algemener gebruik van de afwijking van de drempels inzake ontvankelijkheid, in het voordeel van werknemers van kmo's, de verlenging van de referentieperiodes en de mogelijkheid om werknemers mee te tellen die aanverwante diensten hebben geleverd aan de referentieonderneming, zorgvuldig en per geval moeten worden beoordeeld, teneinde een verkeerd gebruik van de EFG‑begroting zoveel mogelijk te beperken; is het daarom eens met het besluit van de Commissie om steun te verlenen voor 250 werknemers van 29 ondernemingen in de regio Comunidad Valenciana;

18.  herhaalt dat uit het EFG afkomstige steun niet in de plaats mag komen van maatregelen waartoe ondernemingen verplicht zijn krachtens de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten, noch van maatregelen voor de herstructurering van ondernemingen of sectoren;

19.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de documenten in verband met EFG‑zaken openbaar toegankelijk zijn;

20.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

21.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

22.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(4) OICA databank: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector, COM(2016)0708; EGF/2007/001/FR PSA. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Polen, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 en EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061;
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Catalonië automobielsector, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg en Düsseldorf automobielsector, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automobielsector, COM(2011)0664; en EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Spanje – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2017/341.)

Juridische mededeling