Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2298(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0379/2016

Predložena besedila :

A8-0379/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0495

Sprejeta besedila
PDF 348kWORD 54k
Sreda, 14. december 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Španije – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0379/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Španija vložila vlogo EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija, za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), predvsem v regiji Comunidad Valenciana (ES52) na ravni 2 NUTS, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 250 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

E.  ker je bila vloga vložena na podlagi meril za pomoč iz člena 4(2) uredbe o ESPG in odstopa od meril iz točke (b) člena 4(1) navedene uredbe, v skladu s katerim bi moralo biti presežnih vsaj 500 delavcev v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici;

F.  ker se je v EU-27 proizvodnja za motorna vozila v letu 2015 v primerjavi z letom 2006 zmanjšala za 0,5 milijona enot (z 18,7 milijona enot v letu 2006 na 18,2 milijona enot v letu 2015), svetovna proizvodnja pa se je povečala za 31,1 % (z 69,2 milijona enot v letu 2006 na 90,9 milijona enot v letu 2015)(4), predvsem na Kitajskem in v drugih gospodarstvih jugovzhodne Azije;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 856 800 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1 428 000 EUR, za ponovno vključitev 250 presežnih delavcev na trg dela;

2.  meni, da je zaradi zagotavljanja podpore za nekdanje zaposlene v malih in srednjih podjetjih ravno tako utemeljena odobritev vloge za manj kot 500 presežnih delavcev;

3.  je seznanjen, da je Španija vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložila 21. junija 2016, Komisija pa je oceno dokončala 8. novembra 2016 in še istega dne obvestila Parlament;

4.  ugotavlja, da je bilo doslej za sektor motornih vozil, prikolic in polprikolic vloženih 23 vlog za pomoč iz ESPG, od tega 13 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih zaradi globalizacije(5), 10 pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize(6); ugotavlja, da so bile tri od teh vlog za ESPG iz Španije (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León in Aragón ter EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  ugotavlja, da zmanjšanje tržnega deleža Unije v avtomobilski industriji del daljšega trenda, kot je Komisija opozorila v svojih ocenah prejšnjih primerov ESPG v zvezi z avtomobilsko industrijo na podlagi globalizacije trgovine, med letoma 2000 in 2015 je namreč Unija izgubila skoraj polovico svojega tržnega deleža;

6.  poudarja, da je v Španiji padec proizvodnje avtomobilov povzročil zmanjšanje števila podjetij in delovnih mest in da je v regiji Comunidad Valenciana 62 od skupaj 187 avtomobilskih podjetij v obdobju 2008–2014 prenehalo svojo dejavnost, kar pomeni zmanjšanje za 33,16 %;

7.  ugotavlja, da je podjetje Bosal S.A. začelo delovati leta 1986, ko je bilo območje Sagunto razglašeno za „prednostno območje ponovne industrializacije“ po odpuščanju delavcev v lokalnem plavžu; ugotavlja, da sta stečaj in zaprtje podjetja Bosal S.A. povzročila izgubo 250 delovnih mest v mestu Sagunto, kar pomeni razmeroma veliko delovnih mest v tem mestu, ter močno vplivala na lokalno in regionalno gospodarstvo, zlasti ob upoštevanju posebnih značilnosti majhnega mesta na podeželskem območju, ki so ga močno prizadele gospodarska kriza ter posledice globalizacije v avtomobilskem sektorju; opozarja, da stopnja brezposelnosti v Comunidad Valenciana še vedno znaša 20,17 %(7), čeprav se na področju zaposlovanja kažejo znaki okrevanja;

8.  obžaluje, da se je število brezposelnih v Saguntu med letoma 2007 (2778) in 2015 (6437) povečalo in da stopnja brezposelnosti znaša 25,8 %, kar še dodatno poslabšuje že nestabilne razmere na tem območju;

9.  poudarja, da je od skupnega števila presežnih delavcev, ki jih zadeva ta vloga, 71 % starejših od 45 let, 78 % je bilo zaposlenih pri istem podjetju najmanj 15 let zapored, 50 % pa nima izobrazbe; poleg tega ugotavlja, da na tem območju v zadnjih letih ni bil odprt noben obrat; poudarja, da so odpuščeni delavci zaradi teh okoliščin zelo ranljivi, saj imajo zaradi premalo novih delovnih mest večje težave pri iskanju nove zaposlitve;

10.  ugotavlja, da Španija načrtuje 12 različnih ukrepov, od katerih je šest prilagojenih storitev, kot so informativna srečanja, poklicno usmerjanje, prezaposlovanje ali spodbujanje podjetništva, šest pa je nadomestil in spodbud za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, kot so prispevki za potne stroške in sprememba stalnega prebivališča oziroma spodbude za zaposlovanje; ugotavlja, da so ti ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela;

11.  pozdravlja odločitev Španije o ponudbi ukrepov usposabljanja, ki bodo osredotočeni na pridobitev spričeval o strokovni usposobljenosti, kot je spričevalo o strokovni usposobljenosti za potniški prevoz, in na sektorje ali področja, na katerih so ali bodo priložnosti, na primer sektor hrane, kuhanje, standardi na področju preprečevanja poklicnih tveganj in nadzora kakovosti ter okoljski standardi, projekti ogrevanja, prezračevanja in hlajenja ter vzdrževanje industrijske opreme; se strinja s ponudbo usposabljanja o znanjih in spretnostih, ki bo prispevala k večji uspešnosti na področju dela, kot so informacijska in komunikacijska tehnologija, znanje tujih jezikov in upravljanje podjetij;

12.  pozdravlja pripravljenost predstavnikov nekdanjih delavcev Bosala S.A. (podjetja, ki je odpustilo večino delavcev, ki jih zadeva ta vloga), da podprejo vlogo za pomoč iz ESPG, in njihovo udeležbo pri oblikovanju ukrepov za odpuščene delavce; ugotavlja, da so bili socialni partnerji, zadevno združenje delodajalcev in lokalni organi Sagunta tudi vključeni v ta postopek;

13.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenega manj kot 25 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je precej nižje od praga 35 %, določenega v uredbi, in da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

14.  želi spomniti, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi iz ESPG, predvideti razmere na trgu dela ter potrebna znanja in spretnosti v prihodnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

15.  ugotavlja, da je Španija potrdila, da se pomoč za upravičene ukrepe ne črpa iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

16.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

17.  je prepričan, da bi bilo treba natančneje in za vsak primer posebej oceniti bolj množično uporabo odstopanj od praga upravičenosti, zlasti v korist zaposlenih v malih in srednjih podjetjih, podaljšanje referenčnih obdobij in možnost vključitve delavcev, ki ponujajo povezane storitve referenčnemu podjetju, da bi čim bolj omejili izkrivljeno uporabo proračunskih sredstev ESPG; zato se strinja s sklepom Komisije, da dodeli pomoč 250 delavcem iz 29 podjetij v regiji Comunidad Valenciana;

18.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

19.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva iz ESPG;

20.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Zbirka podatkov Mednarodne organizacije proizvajalcev motornih vozil (OICA): http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR dobavitelji PSA; COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT/Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Castilla y Léon Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poljska, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 in EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña, avtomobilska industrija, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgija, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg in Düsseldorf, avtomobilska industrija, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro, avtomobilska industrija, COM(2011)0664; in EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2017/341.)

Pravno obvestilo