Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2298(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0379/2016

Ingivna texter :

A8-0379/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0495

Antagna texter
PDF 269kWORD 47k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 14 december 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014−2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0379/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Spanien lämnade in ansökan EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) främst i Nuts 2-regionen Comunidad Valenciana (ES52), och 250 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna.

E.  Ansökan lämnades in enligt insatskriteriet i artikel 4.2 i förordningen om fonden, med avvikelse från kriterierna i artikel 4.1 b i den förordningen, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat.

F.  Medan fordonstillverkningen i EU-27 minskade med 0,5 miljoner enheter mellan 2006 och 2015 (från 18,7 miljoner enheter 2006 till 18,2 miljoner enheter 2015) ökade den globala produktionen med 31,1 % (från 69,2 miljoner enheter 2006 till 90,9 miljoner enheter 2015)(4), särskilt i Kina men också i andra ekonomier i Sydostasien.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 856 800 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 428 000 EUR, för återintegrering på arbetsmarknaden av 250 uppsagda arbetstagare.

2.  Europaparlamentet anser att stöd till tidigare anställda i små och medelstora företag också motiverar godkännandet av en ansökan som avser färre än 500 uppsagda arbetstagare.

3.  Europaparlamentet noterar att Spanien lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 21 juni 2016, och att kommissionen avslutade sin bedömning av denna ansökan den 8 november 2016 och underrättade parlamentet samma dag.

4.  Europaparlamentet noterar att 23 ansökningar om stöd från fonden har gällt tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar. Tretton av dessa ansökningar grundar sig på handelsrelaterad globalisering(5) och tio på den globala finansiella och ekonomiska krisen(6). Tre av dessa ansökningar kom från Spanien (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón och EGF/2010/002 ES Cataluña automotive).

5.  Europaparlamentet noterar att minskningen av unionens marknadsandel av bilindustrin ingår i en längre trend som kommissionen framhållit i sina bedömningar av tidigare ansökningar som rör bilindustrin mot bakgrund av globaliseringen av handeln, varvid unionen förlorat nästan hälften av sin marknadsandel mellan 2000 och 2015.

6.  Europaparlamentet påpekar att i Spanien har nedgången inom biltillverkningen lett till en minskning av både antalet företag och antalet arbetstillfällen och att i Comunidad Valenciana upphörde 62 av totalt 187 biltillverkare med sin verksamhet under perioden 2008–2014, vilket motsvarar en minskning med 33,16 %.

7.  Europaparlamentet noterar att Bosal S.A. startade sin verksamhet 1986 när Sagunto-området förklarades vara ett förmånligt område för återindustrialisering efter uppsägningarna i de lokala masugnarna. Parlamentet noterar att konkursen och nedläggningen av Bosal S.A. innebar att 250 arbetstillfällen gick förlorade i Sagunto, vilket är ett relativt stort antal arbetstillfällen i den staden och att detta har fått allvarliga följder för den lokala och regionala ekonomin, särskilt med tanke på att detta är en småstad i ett landsbygdsområde som har drabbats hårt av följderna av den ekonomiska krisen och av globaliseringsprocessen inom bilindustrin. Parlamentet påminner om att trots att sysselsättningssituationen under det senaste året har visat tecken på återhämtning ligger arbetslösheten i Comunidad Valenciana fortfarande på 20,17 %(7).

8.  Europaparlamentet beklagar ökningen av antalet arbetslösa i Sagunto mellan 2007 (2 778) och 2015 (6 437) och arbetslöshetsnivån på 25,8 % som förvärrar den redan bräckliga situationen i området ytterligare.

9.  Europaparlamentet understryker att av de uppsagda arbetstagare som berörs av ansökan är 71 % över 45 år, 78 % hade varit anställda av samma företag i minst femton år utan avbrott och 50 % saknar utbildningskvalifikationer. Parlamentet noterar dessutom att inga nya anläggningar har öppnats i området på senare tid. Parlamentet påpekar att alla dessa omständigheter har gjort de uppsagda arbetstagarna högst sårbara i en situation med få nya arbetstillfällen, vilket ökat svårigheterna att hitta ett nytt arbete.

10.  Europaparlamentet noterar att Spanien planerar tolv olika åtgärder. Av dessa är sex individanpassade tjänster, såsom informationsmöten, yrkesvägledning, arbetsförmedling eller främjandet av entreprenörskap, och sex är bidrag och incitament för uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan, såsom bidrag till reseutgifter och flyttbidrag eller anställningsbidrag. Parlamentet påpekar att dessa åtgärder utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

11.  Europaparlamentet välkomnar Spaniens beslut att erbjuda yrkesutbildning inriktad på yrkeslicenser som krävs för t.ex. passagerartransport, samt på sektorer och områden där möjligheter finns eller kommer att uppstå, t.ex. inom livsmedelssektorn, matlagning, förebyggande av risker i arbetslivet samt kvalitetskontrolls- och miljönormer, uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsprojekt och underhåll av industriell utrustning. Parlamentet välkomnar utbudet av utbildning i färdigheter som bidrar till bättre arbetsprestationer såsom informations- och kommunikationsteknik, främmande språk och företagsledning.

12.  Europaparlamentet välkomnar villigheten bland företrädarna för de före detta arbetstagarna vid Bosal S.A. (det företag som sa upp majoriteten av de arbetstagare som berörs av ansökan) att stödja en ansökan om stöd från fonden och deras deltagande i utformningen av de åtgärder som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna. Parlamentet noterar att arbetsmarknadens parter, fackförbund och Saguntos lokala myndigheter också deltog i denna process.

13.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar mindre än 25 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

14.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas med hänsyn till framtida utsikter på arbetsmarknaden och den kompetens som krävs, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

15.  Europaparlamentet noterar att Spanien bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

16.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

17.  Europaparlamentet är övertygat om att en mer omfattande tillämpning av undantaget från de trösklar som gäller för att komma i fråga till förmån för anställda i små och medelstora företag, en förlängning av referensperioderna samt en möjlighet att inkludera arbetstagare som har utfört relaterade tjänster till referensföretaget bör bedömas noga från fall till fall, och man bör på alla sätt försöka begränsa en snedvriden användning av fondens budget. Parlamentet ställer sig därför bakom kommissionens beslut att bevilja stöd till 250 arbetstagare från 29 företag i Comunidad Valenciana-regionen.

18.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

20.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) OICA-databasen: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560. EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 och EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg and Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; och EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/341.)

Rättsligt meddelande