Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0157(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0023/2016

Indgivne tekster :

A8-0023/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Stemmeforklaringer
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 59k
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0296),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0144/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det spanske Deputeretkammer og det spanske Senat, den franske Nationalforsamling, det italienske Senat, det lettiske parlament, det maltesiske parlament, den polske Sejm samt den svenske Rigsdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 28. november 2013(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. oktober 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0023/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  foreslår, at retsakten betegnes som ”Fleckenstein-Schultz van Haegen forordningen” om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne(4);

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 111.
(2) EUT C 114 af 15.4.2014, s. 57.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 8. marts 2016 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein og Melanie Schlutz van Haegen ledte forhandlingerne om retsakten på vegne af henholdsvis Parlamentet og Rådet.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne
P8_TC1-COD(2013)0157

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/352.)

Juridisk meddelelse