Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0047(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0358/2016

Predkladané texty :

A8-0358/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0501

Prijaté texty
PDF 446kWORD 47k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0075),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na druhý odsek článku 2 Protokolu (č. 37) o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o výskumnom fonde pre uhlie a oceľ, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0099/2016),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0358/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  Je potrebné revidovať pravidlá týkajúce sa právomocí a zloženia poradných skupín a technických skupín, najmä pokiaľ ide o povahu odborníkov vymenovaných Komisiou s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť, ako aj súlad a súdržnosť s rámcom pre expertné skupiny Komisie a pokiaľ možno prispieť k vyrovnanému zastúpeniu príslušných odborných a záujmových oblastí, ako aj k optimálnemu vyváženému zastúpeniu mužov a žien.
(3)  Je potrebné revidovať pravidlá týkajúce sa právomocí a zloženia poradných skupín a technických skupín s cieľom informovať príslušné zainteresované strany o diskusiách v týchto skupinách, najmä pokiaľ ide o povahu a vplyv odborníkov vymenovaných Komisiou s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť, ako aj súlad a súdržnosť s rámcom pre expertné skupiny Komisie a pokiaľ možno prispieť k vyrovnanému zastúpeniu príslušných odborných a záujmových oblastí, ako aj k optimálnemu vyváženému zastúpeniu mužov a žien. Je však potrebné rešpektovať rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie, ako aj uznesenie Európskeho parlamentu o kontrole registra a zloženia expertných skupín Komisie.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)  Je vhodné zvážiť jednoduchšie pravidlá financovania s cieľom uľahčiť účasť malých a stredných podnikov (MSP) na programe VFUO a povoliť používanie „jednotkových nákladov“ na výpočet oprávnených nákladov na personál vlastníkov MSP a ostatných fyzických osôb, ktoré nepoberajú mzdu.
(4)  Je vhodné podporiť celkovú účasť malých a stredných podnikov (MSP) na programe VFUO, a to okrem iného zjednodušením pravidiel, a povoliť používanie „jednotkových nákladov“ na výpočet oprávnených nákladov na personál vlastníkov MSP a ostatných fyzických osôb, ktoré nepoberajú mzdu.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Uhoľný a oceliarsky sektor sú dôležité v procese európskej integrácie a zohrávajú kľúčovú úlohu v priemyselnom spektre Únie. Zároveň sú však pracovné podmienky v uvedených sektoroch náročné a často viedli k poškodzovaniu zdravia pracovníkov a občanov. Zariadenia a spoločnosti by preto mali dodržiavať všetky právne požiadavky týkajúce sa sociálnej zodpovednosti, predstaviť konečné riešenia a minimalizovať sociálne dôsledky prechodu alebo zatvorenia zariadení. Otázky sociálnej zodpovednosti je potrebné v čo najväčšej miere konzultovať so sociálnymi partnermi.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 3 – bod 1 – písmeno g
(-1)  Článok 3 bod 1 písm. g) sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod -1 a (nový)
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g a (nové)
(-1a)   V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„ga) vplyv operácií ťažby na zamestnanosť pracovníkov a miestne spoločenstvo ťažobných činností;“
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod -1 b (nový)
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g b (nové)
(-1b)   V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„gb) vplyv operácií ťažby na zdravie a bezpečnosť pracovníkov a miestneho spoločenstva ťažobných činností;“
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod -1 c (nový)
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 8 – úvodná časť
(-1c)  V článku 8 sa úvodná časť nahrádza takto:
„Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa zameriava na zlepšovanie postupov výroby ocele s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť produktivitu. Neoddeliteľnú súčasť hľadaných zlepšení tvorí znižovanie emisií, spotreby energie a vplyvu na životné prostredie, ako aj zlepšovanie využívania surovín a zachovávanie zdrojov. Výskumné projekty sa musia zameriavať na jednu alebo viaceré z týchto oblastí:
„Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa zameriava na zlepšovanie postupov výroby ocele s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť produktivitu. Neoddeliteľnú súčasť hľadaných zlepšení tvorí znižovanie emisií, spotreby energie a vplyvu na životné prostredie, ako aj zlepšovanie využívania surovín a zachovávanie zdrojov. Výskumné projekty sa musia zameriavať na prelomové technológie v jednej alebo viacerých týchto oblastiach:
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod 1
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 21 – písmeno i a (nové)
(ia)   posúdenia dokončených projektov výroby uhlia a ocele v dotknutých oblastiach;
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1
Zloženie každej poradnej skupiny musí byť v súlade s tabuľkami uvedenými v prílohe. Členovia poradných skupín sú jednotlivci vymenovaní generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu na zastupovanie záujmov spoločných pre zainteresované strany. Nesmú zastupovať jednotlivé zainteresované subjekty, ale musia vyjadrovať spoločné stanovisko rôznych zainteresovaných organizácií.
Zloženie každej poradnej skupiny musí byť v súlade s tabuľkami uvedenými v prílohe. Členovia poradných skupín sú jednotlivci vymenovaní generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum a inováciu na zastupovanie záujmov spoločných pre zainteresované strany. Konajú samostatne a nezastupujú jednotlivé zainteresované subjekty, ale musia vyjadrovať spoločné stanovisko rôznych zainteresovaných organizácií.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod 2
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 22 – odsek 2 – pododsek 2
Musia sa aktívne zaoberať danou oblasťou a poznať priority priemyselných odvetví.
Musia sa aktívne zaoberať danou oblasťou a poznať priority priemyslu a odvetví.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod 3
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2
Členov technických skupín vymenúva na základe ich osobnej spôsobilosti generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu.
Členov technických skupín vymenúva na základe ich osobnej spôsobilosti generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum a inováciu.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod 3
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 24 – odsek 3a (nový)
3a.   Komisia sa naliehavo vyzýva, aby zabezpečila maximálnu možnú transparentnosť vrátane uverejnenia programu, podkladových dokumentov, záznamov o hlasovaní a podrobných zápisníc vrátane nesúhlasných stanovísk, v súlade s odporúčaním európskeho ombudsmana;
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – bod 9
Rozhodnutie 2008/376/ES
Článok 39
Pri vymenúvaní nezávislých a vysokokvalifikovaných odborníkov uvedených v článku 18, článku 28 ods. 2 a v článku 38 sa analogicky uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 (*).
Pri vymenúvaní nezávislých a vysokokvalifikovaných odborníkov uvedených v článku 18, článku 28 ods. 2 a v článku 38 sa analogicky uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (*), ako aj rozhodnutie Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie, ako aj uznesenie Európskeho parlamentu o kontrole registra a zloženia expertných skupín Komisie, ktoré platia pre expertné skupiny všeobecne.
______________
___________________
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).“;
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).“;
Právne oznámenie