Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0047(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0358/2016

Predložena besedila :

A8-0358/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0501

Sprejeta besedila
PDF 357kWORD 52k
Sreda, 14. december 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2016 o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0075),

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju drugega odstavka člena 2 Protokola št. 37 o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0099/2016),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0358/2016),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

3.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 3
(3)  Treba je pregledati pravila o pristojnostih in o sestavi svetovalnih in tehničnih skupin, predvsem glede vrste strokovnjakov, ki jih imenuje Komisija, da se zagotovi večja preglednost ter skladnost in usklajenost z okvirom za strokovne skupine Komisije ter se prispeva k čim bolj uravnoteženi zastopanosti relevantnih strokovnih in interesnih področij ter optimalni uravnoteženi zastopanosti spolov.
(3)  Pregledati je treba pravila o pristojnostih in sestavi svetovalnih in tehničnih skupin, da bodo ustrezni deležniki seznanjeni s posvetovanji v teh skupinah, predvsem glede vrste in vpliva strokovnjakov, ki jih imenuje Komisija, s čimer bi zagotovili večjo preglednost ter skladnost in usklajenost z okvirom za strokovne skupine Komisije ter prispevali k čim bolj uravnoteženi zastopanosti ustreznih strokovnih in interesnih področij ter optimalni uravnoteženi zastopanosti spolov. Pri tem pa je treba upoštevati sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o vzpostavitvi horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije in resolucijo Evropskega parlamenta o nadzoru registra in sestave strokovnih skupin Komisije.
Sprememba 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 4
(4)  Za lažjo udeležbo malih in srednjih podjetij (MSP) v programu RSPJ in za dovolitev uporabe „stroškov na enoto“ za izračun upravičenih stroškov za osebje za lastnike MSP ter druge fizične osebe, ki ne prejemajo plače, je primerno razmisliti o preprostejših pravilih financiranja.
(4)  Primerno je podpirati splošno udeležbo malih in srednjih podjetij (MSP) v programu RSPJ, med drugim s preprostejšimi pravili, in dovoliti uporabo „stroškov na enoto“ za izračun upravičenih stroškov za osebje za lastnike MSP ter druge fizične osebe, ki ne prejemajo plače.
Sprememba 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Sektor premoga in jekla je pomemben v procesu evropskega povezovanja in ima bistveno vlogo v industriji Unije. Delovne razmere v tem sektorju so zahtevne in pogosto škodujejo zdravju delavcev in državljanov. Obrati in podjetja bi zato morali upoštevati pravne zahteve o družbeni odgovornosti, najti dokončne rešitve in čim bolj zmanjšati socialne posledice tranzicije ali zaprtja obratov. O vprašanjih družbene odgovornosti se je treba čim več posvetovati s socialnimi partnerji.
Sprememba 16
Predlog sklepa
Člen 1 – točka -1 (novo)
Odločba 2008/376/ES
Člen 3 – točka 1– točka g
(-1)  točka (g) točke 1 člena 3 se črta;
Sprememba 4
Predlog sklepa
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Odločba 2008/376/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka g a (novo)
(-1a)   V členu 6(2) se doda naslednja točka:
„(ga) učinek rudarjenja na zaposlovanje delavcev in lokalno skupnost;“
Sprememba 5
Predlog sklepa
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Odločba 2008/376/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka g b (novo)
(-1b)   V členu 6(2) se doda naslednja točka:
„(gb) učinek rudarjenja na zdravje in varnost delavcev in lokalne skupnosti.“
Sprememba 20
Predlog sklepa
Člen 1 – točka -1 c (novo)
Odločba 2008/376/ES
Člen 8 – uvodni del
(-1c)  V členu 8 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:
„Namen raziskav in tehnološkega razvoja (RTR) je izboljšati postopke proizvodnje jekla zaradi boljše kakovosti izdelkov in večje produktivnosti. Sestavni del izboljšav, za katere si je treba prizadevati, je zmanjšanje emisij, porabe energije in vplivov na okolje ter učinkovitejša raba surovin in ohranjanje virov. Raziskovalni projekti se nanašajo na enega ali več naslednjih področij:“
„Namen raziskav in tehnološkega razvoja (RTR) je izboljšati postopke proizvodnje jekla zaradi boljše kakovosti izdelkov in večje produktivnosti. Sestavni del izboljšav, za katere si je treba prizadevati, je zmanjšanje emisij, porabe energije in vplivov na okolje ter učinkovitejša raba surovin in ohranjanje virov. Raziskovalni projekti se nanašajo na prodorne tehnologije na enem ali več naslednjih področij:“
Sprememba 6
Predlog sklepa
Člen 1 – točka 1
Odločba 2008/376/ES
Člen 21 – točka i a (novo)
(ia)   ocenjevanja zaključenih projektov premogovništva in jeklarstva na zadevnih območjih;
Sprememba 7
Predlog sklepa
Člen 1 – točka 2
Odločba 2008/376/ES
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1
Vsaka svetovalna skupina je sestavljena v skladu s preglednicami iz Priloge. Člani svetovalnih skupin so posamezniki, ki jih imenuje generalni direktor Generalnega direktorata za raziskave in inovacije za zastopanje skupnega interesa zainteresiranih strani. Člani ne predstavljajo posameznih zainteresiranih strani, temveč izražajo skupno mnenje različnih organizacij zainteresiranih strani.
Vsaka svetovalna skupina je sestavljena v skladu s preglednicami iz Priloge. Člani svetovalnih skupin so posamezniki, ki jih imenuje generalni direktor generalnega direktorata Komisije za raziskave in inovacije za zastopanje skupnega interesa deležnikov. Člani so neodvisni in ne predstavljajo posameznih deležnikov, temveč izražajo skupno mnenje različnih organizacij deležnikov.
Sprememba 8
Predlog sklepa
Člen 1 – točka 2
Odločba 2008/376/ES
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2
Člani so dejavni na zadevnem področju in se zavedajo prednostnih nalog industrije.
Člani so dejavni na zadevnem področju in se zavedajo prednostnih nalog industrije in sektorja.
Sprememba 9
Predlog sklepa
Člen 1 – točka 3
Odločba 2008/376/ES
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2
Člane tehničnih skupin osebno imenuje generalni direktor Generalnega direktorata za raziskave in inovacije.
Člane tehničnih skupin osebno imenuje generalni direktor generalnega direktorata Komisije za raziskave in inovacije.
Sprememba 15
Predlog sklepa
Člen 1 – točka 3
Odločba 2008/376/ES
Člen 24 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Komisijo se poziva, naj v skladu s priporočilom evropskega varuha človekovih pravic zagotovi čim večjo preglednost, med drugim z objavo dnevnega reda, referenčnih dokumentov, zapisnikov o glasovanju in podrobnih zapisnikov, vključno z odklonilnimi ločenimi mnenji.
Sprememba 10
Predlog sklepa
Člen 1 – točka 9
Odločba 2008/376/ES
Člen 39
Za imenovanje neodvisnih in visoko usposobljenih strokovnjakov iz člena 18, člena 28(2) in člena 38 se določbe iz člena 40 Uredbe (EU) št. 1290/2013 (*) uporabljajo po analogiji.
Za imenovanje neodvisnih in visoko usposobljenih strokovnjakov iz člena 18, člena 28(2) in člena 38 se po analogiji uporabljajo določbe iz člena 40 Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*), hkrati pa se za vse skupine strokovnjakov uporabljata tudi sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o vzpostavitvi horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije in resolucija Evropskega parlamenta o nadzoru registra in sestave strokovnih skupin Komisije.
______________
___________________
(*) Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81).“
(*) Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81).“
Pravno obvestilo