Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2146(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0366/2016

Předložené texty :

A8-0366/2016

Rozpravy :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0512

Přijaté texty
PDF 465kWORD 62k
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk Konečné znění
Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2015
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2015 (2016/2146(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o výsledcích jednání Petičního výboru,

–  s ohledem na články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

–  s ohledem na Protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na význam petičního práva a na to, že je důležité, aby byl Parlament bezprostředně informován o konkrétních problémech občanů a obyvatel EU, jak je stanoveno v článcích 24 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o fungování EU),

–  s ohledem na článek 228 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na článek 44 Listiny základních práv Evropské unie o petičním právu k Evropskému parlamentu,

–  s ohledem na ustanovení Smlouvy o fungování EU týkající se řízení o nesplnění povinnosti, zejména na články 258 a 260,

–   s ohledem na článek 52 a na čl. 216 odst. 8 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A8-0366/2016),

A.  vzhledem k tomu, že účelem výroční zprávy o činnosti Petičního výboru je předložit analýzu petic obdržených v roce 2015 a vztahů s jinými orgány a podat věrný obraz cílů dosažených v roce 2015;

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo obdrženo 1 431 petic, což oproti roku 2014 (během kterého Parlament obdržel 2 714 petic) představuje pokles o 47 %; vzhledem k tomu, že 943 petic bylo shledáno přípustnými, z toho 424 petic prošlo rychlým posouzením a bylo uzavřeno poté, co byl jejich předkladatel náležitě informován o otázce, která jej znepokojovala, a 519 petic zůstává otevřeno za účelem projednání v Petičním výboru; vzhledem k tomu, že 483 petic bylo prohlášeno za nepřípustné;

C.  vzhledem k tomu, že v porovnání s celkovým počtem obyvatel EU je počet obdržených petic skrovný, což svědčí o tom, že převážná většina občanů a rezidentů EU nemá povědomí o petičním právu ani o jeho případné užitečnosti coby prostředku, jak upozornit orgány EU a členské státy na problémy, které se občanů týkají a trápí je a jež spadají do oblasti činnosti Unie;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 483 petic shledáno nepřípustnými a že ještě stále obecně panují nejasnosti ohledně oblastí činnosti EU, jak o tom svědčí vysoký počet obdržených nepřípustných petic (33,8 %); vzhledem k tomu, že za účelem nápravy této situace by bylo třeba podnítit a zlepšit komunikaci s občany a objasnit jednotlivé oblasti pravomocí – evropskou, vnitrostátní a místní;

E.  vzhledem k tomu, že každá petice je pečlivě, účinně a transparentně posouzena a prověřena;

F.  vzhledem k tomu, že předkladateli jsou obvykle občané, kteří se zasazují o základní práva a o zlepšování a budoucí prosperitu našich společností; vzhledem k tomu, že zkušenosti těchto občanů, pokud jde o způsob vyřizování jejich petic, mají velký vliv na jejich vnímání evropských orgánů i respekt vůči petičnímu právu, jež je součástí práva Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je jediným orgánem EU zvoleným přímo občany a že petiční právo těmto občanům poskytuje prostředky, jak upozornit své zvolené zástupce na témata, která je znepokojují;

H.  vzhledem k tomu, že podle Smlouvy o fungování EU musí orgány, instituce, úřady a jiné subjekty Unie jednat co nejotevřeněji s cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných a zajistit účast občanské společnosti;

I.  vzhledem k tomu, že petiční právo musí být klíčovým prvkem participativní demokracie, v níž je účinně chráněno právo každého občana přímo se podílet na demokratickém životě Unie; vzhledem k tomu, skutečná demokratická a participativní správa by měla zaručovat plnou transparentnost, účinnou ochranu základních práv a praktické zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů; vzhledem k tomu, že petice umožňují Evropskému parlamentu naslouchat, poskytovat informace a pomáhat řešit problémy, které občany trápí, a zároveň vybízet ostatní orgány a instituce EU a instituce v členských státech, aby v tomto směru v rámci svých příslušných oblastí působnosti činily, co je v jejich silách; vzhledem k tomu, že prostřednictvím výše uvedených petic je třeba posuzovat dopad právních předpisů EU na ty, kteří v EU žijí;

J.  vzhledem k tomu, že důvěra v systém a v evropský projekt jako celek byla narušena kvůli humanitární uprchlické krizi, velmi závažnému sociálnímu a hospodářskému dopadu finanční krize a nárůstu xenofobie a rasismu v celé Evropě; vzhledem k tomu, že Petiční výbor má odpovědnost za zachování a posílení konstruktivního dialogu s unijními občany a rezidenty o evropských tématech a představuje to pro něj velkou výzvu;

K.  vzhledem k tomu, že právě Petiční výbor může občanům nejlépe ukázat, co pro ně Evropská unie dělá a jaká řešení je možné nalézt na evropské, vnitrostátní a místní úrovni; vzhledem k tomu, že Petiční výbor může odvádět významnou práci tím, že bude vysvětlovat a případně dokazovat úspěchy a přínosy evropského projektu;

L.  vzhledem k tomu, že petiční právo by mělo posilovat schopnost Evropského parlamentu reagovat a pomáhat řešit problémy související zejména s uplatňováním a prováděním evropských právních předpisů; vzhledem k tomu, že petice představují cenný zdroj nezprostředkovaných informací vycházejících z vlastních zkušeností občanů, který pomáhá zjišťovat případné nesrovnalosti a nedostatky, pokud jde o provádění právních předpisů EU na vnitrostátní úrovni a také o způsob, jakým jsou právní předpisy monitorovány Komisí jakožto strážkyní Smluv; vzhledem k tomu, že petice, které vycházejí z oblastí činnosti EU a splňují kritéria přípustnosti, představují základní nástroj pro včasné odhalení pozdního provedení a skutečného vymáhání právních předpisů EU ze strany členských států; vzhledem k tomu, že petice představují způsob, kterým mohou občané EU upozorňovat na neprovedení právních předpisů EU ve vnitrostátním právu a pomáhat odhalovat jejich porušování;

M.  vzhledem k tomu, že petice jsou tedy velmi významné v rámci legislativního procesu, neboť poskytují užitečné a přímé informace i dalším výborům Parlamentu pro jejich legislativní činnost v rámci jejich příslušných oblastí působnosti; vzhledem k tomu, že za petice neodpovídá pouze Petiční výbor, ale měly by být společným počinem všech výborů Evropského parlamentu;

N.  vzhledem k tomu, že petice představují způsob, jak mohou občané a rezidenti EU upozorňovat na špatné uplatňování práva EU; vzhledem k tomu, že občané jsou tak hodnotným zdrojem informací pro odhalení porušování práva EU;

O.  vzhledem k tomu, že petice nejenomže poskytují příslušnou zpětnou vazbu k uplatňování stávající legislativy, ale mohou také pomoci odhalovat mezery v právních předpisech EU a hodnotit dopady neexistující regulace v určitých oblastech, takže mohou vést k zahájení dalšího legislativního úsilí;

P.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor více využíval zvláštních nástrojů, které má k dispozici coby výbor, jako jsou otázky k ústnímu zodpovězení a stručná usnesení, aby zviditelnil různé otázky, které občany znepokojují, nebo předkládal otázky a usnesení na plenárním zasedání Parlamentu, jako například usnesení o právních předpisech v oblasti hypoték a rizikových finančních nástrojů ve Španělsku nebo o ochraně nejlepšího zájmu dítěte v Evropě;

Q.  vzhledem k tomu, že během roku 2015 byly petice zaslané občany projednávány rychleji a účinněji a zkrátily se lhůty při komunikaci s jejich předkladateli; vzhledem k tomu, že sekretariát vyvinul výrazné úsilí, aby k tomuto zlepšení došlo;

R.  vzhledem k tomu, že předkladatelé petic aktivně přispívají k činnosti výboru tím, že jeho členům, Komisi a zástupcům členských států, kteří jsou přítomni, poskytují dodatečné informace z první ruky; vzhledem k tomu, že předkladatelé petic svou účastí na debatách a předložením petice spolu s podrobnými informacemi přispívají k vedení plynulého a konstruktivního dialogu s poslanci Evropského parlamentu a členy Komise; vzhledem k tomu, že v roce 2015 se jednání výboru zúčastnilo a zapojilo se do nich 191 předkladatelů; vzhledem k tomu, že i když se toto číslo zdá být relativně nízké, nesmíme zapomenout, že schůze Petičního výboru se přenášejí a umožňují předkladatelům sledovat debatu jak v přímém přenosu a v reálném čase, tak ze záznamu prostřednictvím obrazového přenosu po internetu;

S.  vzhledem k tomu, že byla přijata specifická metoda vyřizování petic souvisejících s ochranou zájmů dítěte a dne 17. září 2015 byla pro tuto otázku zřízena zvláštní pracovní skupina, jejíž předsedkyní byla zvolena Eleonora Eviová; zdůrazňuje, že by všechny pracovní skupiny měly mít jasný mandát, aby tak mohly přinášet hmatatelné výsledky a aby se předešlo veškerým neopodstatněným prodlevám ve vyřizování petic;

T.  vzhledem k tomu, že předložení petice se často časově shoduje s předložením stížnosti Komisi, což může vést k zahájení řízení o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu, že v roce 2015 Parlament prostřednictvím petic a otázek upozornil Komisi na nedostatky ve způsobu, jakým některé členské státy uplatňují a provádějí určité právní předpisy EU;

U.  vzhledem k tomu, že tyto petice vedly ke stížnostem týkajícím se oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že Komise zaslala výzvu Finsku ohledně provedení směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí; vzhledem k tomu, že v dalších pěti případech týkajících se životního prostředí Komise zahájila dvoustranné dialogy s dotčenými členskými státy; vzhledem k tomu, že tyto případy se týkaly břidlicového plynu, populací vlků, nesprávného uplatňování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a souladu vnitrostátních právních předpisů s požadavky směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí;

V.  vzhledem k tomu, že se petice občanů týkaly také otázek spravedlnosti a soudní spolupráce, což vedlo k tomu, že Komise na základě jedné petice zahájila dvoustranný dialog s jedním členským státem o jeho omezeních v souvislosti se změnou jména po uzavření sňatku;

W.  vzhledem k tomu, že Komise na základě několika petic rovněž s řadou členských států zahájila dvoustranná jednání o daních z nemovitosti a o místních pobytových daních hrazených studenty;

X.  vzhledem k tomu, že Komise má v úmyslu posílit uplatňování právních předpisů EU na základě provádění ve vnitrostátním právu a systematických kontrol souladu vnitrostátních právních předpisů; vzhledem k tomu, že Komise uvedla, že pokud zjistí možná porušení právních předpisů EU, přijme náležitá opatření, včetně otevření nových případů v rámci projektu EU Pilot a řízení o nesplnění povinnosti;

Y.  vzhledem k tomu, že zapojení Parlamentu do těchto řízení představuje další stupeň kontroly vyšetřovací činnosti příslušných orgánů EU; vzhledem k tomu, že by žádné petice neměly být uzavírány, dokud jsou ještě prošetřovány Komisí;

Z.  vzhledem k tomu, že Komise prostřednictvím výroční zprávy o kontrole uplatňování práva Evropské unie zveřejňuje v podobě tiskových zpráv opatření přijatá v souvislosti s porušováním práva Unie a informace o řízeních o nesplnění povinnosti; vzhledem k tomu, že tato rozhodnutí o řízeních o nesplnění povinnosti lze nalézt v databázi Komise, která je k dispozici na webových stránkách Europa; vzhledem k tomu, že podrobnější informace ze strany Komise o jejích intervencích v Petičním výboru v případech týkajících se petic by přispěly k větší transparentnosti a hladší spolupráci mezi oběma orgány;

AA.  vzhledem k tomu, že hlavní témata petic zahrnují širokou škálu oblastí, jako je například ochrana životního prostředí (zejména čištění odpadních vod, nakládání s odpady, správa povodí, průzkum a těžba plynu a uhlovodíků), porušování práv spotřebitelů, uplatňování spravedlnosti (zejména práv týkajících se svěřování nezletilých do péče), základních práv (především práv dětí a osob se zdravotním postižením), volného pohybu osob, diskriminace, přistěhovalectví, zaměstnanosti a dobrých životních podmínek zvířat;

AB.  vzhledem k tomu, že již funguje webový portál Petičního výboru, který byl spuštěn na konci roku 2014, dosud však nebyl dokončen; vzhledem k tomu, že cílem tohoto portálu je poskytnout občanům a rezidentům EU elektronický nástroj, který jim umožní předkládat petice a průběžně sledovat jejich vyřizování a elektronicky podepisovat vlastní petice a připojovat se k ostatním předkladatelům petic, jejichž témata je zajímají; vzhledem k tomu, že během roku 2015 a ještě donedávna přetrvávaly nedostatky v některých základních funkcích, jako je vyhledávač, což oslabovalo úlohu portálu jakožto interaktivního prostoru pro výměnu informací mezi občany; vzhledem k tomu, že tento problém byl konečně vyřešen;

AC.  vzhledem k tomu, že tento portál je určen k tomu, aby bylo petiční řízení transparentnější a interaktivnější, a že zajišťuje účinnější správu v zájmu předkladatelů petic, poslanců a široké veřejnosti; vzhledem k tomu, že cílem druhé fáze projektu je zejména zlepšit administrativní nakládání s peticemi;

AD.  vzhledem k tomu, že dlouhodobá zpoždění v navazujících fázích projektu vedla k dodatečné pracovní zátěži pro sekretariát Petičního výboru, jelikož je třeba příslušné soubory do jednotlivých databází vkládat manuálně; vzhledem k tomu, že je třeba na portál ještě umístit další petice, protože dosud tam byly vloženy pouze neuzavřené petice přijaté v letech 2013, 2014 a 2015 a v současnosti se pracuje na vkládání petic obdržených v roce 2016;

AE.  vzhledem k tomu, že byly napraveny určité nedostatky, konkrétně ve funkci vyhledávání a důvěrnosti zacházení s údaji týkajícími se předkladatele, a že se od druhé poloviny roku 2016 nadále pracuje na tom, aby tato služba byla pro občany užitečnější a viditelnější;

AF.  vzhledem k tomu, že přípustnost petic je založena na kritériích stanovených v článku 227 Smlouvy o fungování EU; vzhledem k tomu, že koncept oblasti činnosti Unie zdaleka přesahuje dlouhý seznam kompetencí; vzhledem k tomu, že pokud prohlášení o nepřípustnosti není řádně odůvodněno v souladu s těmito kritérii, může být soudně přezkoumáno;

AG.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní soudy nesou prvotní odpovědnost za to, aby zajistily, že právní předpisy EU jsou v členských státech řádně prováděny; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je rozhodnutí Evropského soudního dvora o předběžné otázce užitečným nástrojem, který mohou vnitrostátní soudní systémy využívat; vzhledem k tomu, že v některých členských státech je tento postup používán jen málo, pokud vůbec; vzhledem k tomu, že tato prvotní odpovědnost by nijak neměla bránit tomu, aby byla Komise coby strážkyně Smluv aktivnější, pokud jde o zajištění souladu s právem EU; vzhledem k tomu, že petice poskytují alternativní a nezávislý způsob prověřování a kontrol dodržování právních předpisů EU, a vzhledem k tomu, že tyto dva alternativní postupy by se proto neměly vzájemně vylučovat;

AH.  vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa by měla být důležitým nástrojem umožňujícím občanům přímo se zapojovat do rozvoje politik EU, musí být její potenciál plně využíván a občané musí být zároveň plně informováni, pokud jde o pravomoci EU a vnitrostátní pravomoci; vzhledem k tomu, že by měly být občanům lépe vysvětlovány hlavní rozdíly mezi evropskou občanskou iniciativou a petičním právem; vzhledem k tomu, že Parlament nese zvláštní odpovědnost za to, aby byl tento nástroj skutečně úspěšný; vzhledem k tomu, že jak vyplývá z příspěvků z veřejného slyšení konaného dne 22. února 2015, mají organizace, které registrovaly evropskou občanskou iniciativu, rozšířený dojem, že pokud má být dosaženo co nejvyšší účasti občanů, je nutné odstranit administrativní překážky;

AI.  vzhledem k tomu, že se Petiční výbor domnívá, že více než tři roky ode dne platnosti nařízení (EU) č. 211/2011, tedy dne 1. dubna 2012, je nezbytné vyhodnotit jeho uplatňování s cílem odhalit případné slabiny a navrhnout schůdná a konkrétní řešení pro jeho rychlou revizi, aby mohl lépe fungovat;

AJ.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 proběhla z důvodu pracovního vytížení Petičního výboru pouze jedna inspekční cesta v souvislosti s peticemi, které se v tomto roce šetřily; vzhledem k tomu, že inspekční cesta, která proběhla ve Spojeném království ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 a jež se týkala otázky adopce bez souhlasu rodičů, umožnila členům delegace lépe pochopit situaci díky tomu, že měli možnost o problému hovořit se zástupci různých dotčených institucí ve Spojeném království;

AK.  vzhledem k tomu, že tyto cesty jsou zvláštní výsadou výboru a základní součástí jeho činnosti, která obnáší komunikaci s předkladateli petic a orgány dotčených členských států; vzhledem k tomu, že členové delegací výborů se účastní všech činností za rovných podmínek, včetně vypracování závěrečné zprávy;

AL.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor má povinnosti ve vztahu k úřadu evropského veřejného ochránce práv, který je odpovědný za prověřování stížností občanů a rezidentů EU na možné nesprávné úřední postupy v rámci orgánů a institucí EU, a že o těchto povinnostech Petiční výbor rovněž vydává výroční zprávu vycházející z výroční zprávy evropského veřejného ochránce práv;

AM.  vzhledem k tomu, že dne 26. května 2015 předložila evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reillyová předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi výroční zprávu za rok 2014; vzhledem k tomu, že dne 23. června 2015 veřejná ochránkyně práv předložila zprávu na schůzi Petičního výboru, tj. orgánu, který je odpovědný za vztahy s jejím úřadem;

AN.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor je členem Evropské sítě veřejných ochránců práv, která zahrnuje ochránce práv na vnitrostátní a regionální úrovni, petiční výbory a obdobné orgány členských států Evropské unie, zemí usilujících o členství v EU a dalších zemí Evropského hospodářského prostoru a/nebo schengenského prostoru; vzhledem k tomu, že Petiční výbor Evropského parlamentu je plnoprávným členem této sítě, která má v současnosti 94 kanceláří v 36 zemích;

AO.  vzhledem k tomu, že každá petice se pečlivě zkoumá a vyhodnocuje a že každý předkladatel musí obdržet odpověď v přiměřené lhůtě; vzhledem k tomu, že každý předkladatel musí být informován o důvodech, na jejichž základě se ukončuje projednávání petice;

AP.  vzhledem k tomu, že všichni předkladatelé by měli mít možnost prezentovat své případy přímo Petičnímu výboru;

1.  poukazuje na to, že petiční právo by mělo posilovat schopnost reakce Evropského parlamentu, což by přispělo k řešení problémů týkajících se zejména provádění a uplatňování právních předpisů EU, neboť petice, které se týkají oblastí činností EU a splňují kritéria přípustnosti, představují hodnotný zdroj informací pro odhalování případného porušování uplatňování právních předpisů EU; vyzývá Komisi, aby lépe využívala své pravomoci, pokud jde o zajišťování účinného provádění právních předpisů EU, např. zajištěním rychlejšího uplatňování řízení pro nesplnění povinnosti v souladu s články 258 a 260 Smlouvy o fungování EU;

2.  upozorňuje na práci, kterou zastává Petiční výbor, pokud jde o vyslechnutí problémů, které občany trápí, a o pomoc při jejich řešení; je přesvědčen, že petice mohou přispět k lepšímu posuzování dopadů právních předpisů EU na každodenní život občanů, a to tím, že budou fungovat jako pojítko mezi občany a orgány;

3.  zdůrazňuje skutečnost, že Petiční výbor má před sebou jak příležitost, tak obrovskou výzvu zahájit s občany důvěryhodný a přínosný dialog a zároveň jim přiblížit orgány EU a instituce; konstatuje, že by to mohlo pomoci podpořit participativní demokracii; domnívá se, že za tímto účelem je zásadní na petice náležitě reagovat, a to jak z hlediska přiměřeného časového rámce, tak z hlediska kvality odpovědí;

4.  připomíná, že při veřejných rozpravách výboru by mělo být dodržováno rovné a poměrné zastoupení národností předkladatelů; v zájmu posílení evropského rozměru výboru by mělo být při jeho veřejných rozpravách podporováno náležité a spravedlivé zastoupení všech členských států; zdůrazňuje, že Petiční výbor musí všem přípustným peticím věnovat tutéž pozornost a posuzovat je stejně objektivně; zdůrazňuje, že petice, které souvisejí s volební kampaní v členském státě, by neměly být projednávány v rámci naléhavého postupu;

5.  zdůrazňuje, že petice mají rovněž velký význam v legislativním procesu, neboť odhalují stávající mezery a nedostatky v provádění právních předpisů Společenství a poskytují i dalším výborům Parlamentu užitečné a přímé informace pro jejich legislativní činnost v rámci jejich příslušných oblastí působnosti; vítá větší míru spolupráce mezi Petičním výborem a ostatními parlamentními výbory, stejně jako skutečnost, že záležitosti týkající se petic se častěji objevují na plenárním zasedání; domnívá se, že za petice neodpovídá pouze Petiční výbor, ale mají být společným počinem všech výborů Parlamentu; oceňuje záměr o vytvoření neformální petiční sítě v rámci Parlamentu, do níž by se zapojili poslanci zastupující všechny parlamentní výbory s cílem zajistit hladkou a účinnou koordinaci činnosti týkající se petic; je přesvědčen, že tato síť musí přispívat k lepšímu pochopení úlohy petic v rámci parlamentní činnosti a posilovat spolupráci mezi výbory v záležitostech, na které předkladatelé upozornili; vyzývá všechny příslušné parlamentní výbory, aby věnovaly patřičnou pozornost peticím, které jim byly postoupeny, a aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem poskytovat informace nezbytné pro jejich správné vyřízení;

6.  uznává, že Parlament hraje rovněž klíčovou politickou úlohu v souvislosti s činností Komise v oblasti prosazování právních předpisů tím, že studuje výroční zprávy o sledování uplatňování práva EU a přijímá příslušná parlamentní usnesení; vyzývá Komisi, aby brala v potaz usnesení, která v Parlamentu předkládá výbor PETI a jež upozorňují na konkrétní nedostatky při uplatňování a provádění právních předpisů EU na základě petic, a vyzývá Komisi, aby přijala vhodná opatření a informovala Parlament o navazující činnosti; dále vyzývá Radu a Parlament, aby přijaly konkrétní opatření k přijetí nařízení (EU) .../... [2013/0140(COD)] o vyloučení octomilky obecné (Drosophila melanogaster) z veterinárních kontrol na vnějších hranicích EU, jak navrhují laureáti Nobelovy ceny (profesoři biochemie) v petici č. 1358/2011;

7.  vítá skutečnost, že se v roce 2015 zkrátila doba nutná pro vyřízení petic, domnívá se však, že pokud má být zajištěno řádné zkoumání a ještě rychlejší vyřizování petic při zajištění kvality jejich zpracování, je nutné sekretariátu petičního výboru co nejrychleji poskytnout více technických prostředků a zaměstnanců; vyzývá k digitalizaci vyřizování petic, především zavedením nových informačních a komunikačních technologií, aby se tak zajistilo účinné a včasné zpracování petic a optimální využití stávajících lidských zdrojů, přičemž by bylo zachováno právo občanů zaslat petici klasicky poštou;

8.  i nadále se domnívá, že v případě nepřípustnosti nebo uzavření petice z důvodu její neopodstatněnosti existuje zvláštní povinnost zajistit, aby bylo předkladateli osobně poskytnuto dostatečné zdůvodnění;

9.  vítá skutečnost, že Komise se do petičního postupu zapojuje, nese svou odpovědnost a na nové petice, které jí Parlament předkládá, odpovídá v co nejkratší lhůtě; zdůrazňuje, že odpovědi Komise bývají podrobné a zahrnují petice, které jsou v její pravomoci; připomíná však, že Komise ve svých odpovědích na petice, u nichž se žádá o revizi kvůli změně jejich stavu nebo souvislostí, v řadě případů neposkytuje nové informace; vyjadřuje politování nad tím, že se Komise někdy zaměřuje zejména na procedurální aspekty a nezabývá se podstatou problému; připomíná Komisi, že petice, které poukazují na možné porušování právních předpisů EU, mohou být uzavřeny jedině poté, co byla provedena řádná analýza; vítá závazek Komise, pokud jde o vysílání všeobecně způsobilých úředníků na schůze Petičního výboru, neboť když Komisi při rozpravách zastupují nejvýše postavení úředníci, je kvalita celkového vyřizování petic vyšší; lituje skutečnosti, že se odpovědi Komise na schůzích výboru obecně omezují na obsah oficiální odpovědi, která byla zaslána výboru, a neposkytují nové či relevantní informace, které by umožnily vznesené otázky vyřešit; konstatuje, že písemné odpovědi i vysvětlení poskytnutá během ústních rozprav pořádaných Petičním výborem se velmi vážně zohledňují;

10.  domnívá se, že Komise, jakožto strážkyně Smluv, by měla překročit rámec čistě formálního přezkumu dodržování postupů a více se zaměřovat na skutečný obsah klíčových otázek, zejména pokud jde o záležitosti týkající se životního prostředí; připomíná zásadu předběžné opatrnosti a obecný účel právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, tj. zabránit nenávratnému poškození ekologicky citlivých oblastí, a naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala přístup, který jí umožní využívat svých pravomocí a výsad na základě předběžného přístupu;

11.  nesouhlasí se stále častějším výkladem dvacáté sedmé výroční zprávy Parlamentu o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2009) ze strany Komise, podle něhož by byla Komise oprávněna uzavřít spisy, v jejichž případě ještě nebyly učiněny žádné oficiální kroky vedoucí k řízení o nesplnění povinnosti, či pozastavit probíhající řízení o nesplnění povinnosti v případech, které řeší vnitrostátní soud; znovu potvrzuje původní záměr výše uvedené zprávy a žádá, aby Komise v rámci svých možností vyvinula větší úsilí o zajištění důsledného provádění právních předpisů EU a využila při tom mechanismů pro případ porušení předpisů bez ohledu na soudní řízení probíhající na vnitrostátní úrovni;

12.  bude v budoucnosti věnovat větší pozornost tomu, aby Komise Parlamentu pravidelně předkládala zprávy o pokroku v řízeních o nesplnění povinnosti, která byla zahájena proti jednotlivým členským státům, s cílem umožnit tak lepší spolupráci a informovanost dotčených předkladatelů o pokroku už v počáteční fázi;

13.  potvrzuje, že v zájmu transparentnosti, v duchu loajální spolupráce mezi různými orgány EU a v souladu s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí by měla Komise Parlamentu na jeho žádost poskytovat shrnutí jednotlivých případů souvisejících s postupy projektu EU Pilot; připomíná předchozí žádosti Petičního výboru o zpřístupnění dokumentů k projektu EU Pilot a k řízením o nesplnění povinnosti, jelikož petice často vedou k zahájení takovýchto postupů; znovu vyzývá Komisi, aby Petiční výbor informovala o postupu řízení o nesplnění povinnosti, jež přímo souvisejí s peticemi; uznává, že je třeba zajistit maximální transparentnost při poskytování informací týkajících se postupů projektu EU Pilot a řízení o nesplnění povinnosti, které byly již uzavřeny;

14.  domnívá se, že Parlament by zejména na žádost Petičního výboru měl dostávat potřebné informace týkající se řízení o nesplnění povinnosti, která byla zahájena v důsledku šetření souvisejících s peticemi;

15.  domnívá se, že je zásadní, aby byla zlepšena spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a jejich příslušnými výbory a vládami členských států, zejména za účelem zajištění toho, aby byly petice projednávány příslušnými a odpovídajícími orgány; opakuje svoji výzvu ke strukturovanému dialogu s členskými státy, prostřednictvím pravidelných schůzí se členy příslušných vnitrostátních parlamentních výborů; vítá skutečnost, že na schůzi výboru konané dne 4. května 2015 byla přítomna delegace petičního výboru německého Spolkového sněmu; doufá, že tento dialog může přispět k loajální spolupráci a k nalezení konstruktivního řešení opakujících se případů, jako jsou např. petice týkající se úřadu Jugendamt; vyzývá zástupce členských států a dotčených místních a/nebo regionálních orgánů, aby se účastnili schůzí Petičního výboru; znovu opakuje, že je důležité, aby zástupci Rady a Komise byli přítomni na schůzích a slyšeních Petičního výboru;

16.  je si vědom toho, že účinné uplatňování práva EU má za důsledek posilování důvěryhodnosti orgánů a institucí EU; připomíná, že petiční právo ukotvené v Lisabonské smlouvě je důležitou součástí evropského občanství a skutečným barometrem pro sledování uplatňování právních předpisů EU a odhalování možných nedostatků; vyzývá výbor PETI, aby zavedl pravidelné schůze s vnitrostátními petičními výbory s cílem zvýšit povědomí o obavách evropských občanů v EU a v členských státech a dále posílit jejich práva prostřednictvím lepší tvorby evropských právních předpisů a jejich uplatňování;

17.  opakuje výzvu obsaženou ve svém usnesení ze dne 11. března 2014 o činnosti Petičního výboru v roce 2013(1) k zahájení posíleného strukturovaného dialogu s členskými státy, např. prostřednictvím pravidelných schůzí se členy vnitrostátních petičních výborů či zástupci jiných příslušných orgánů; vyzývá členské státy, aby vzaly na vědomí doporučení zformulovaná ve zprávách z inspekčních cest a během dialogů;

18.  vítá skutečnost, že v roce 2015 představilo své petice přímo v Petičním výboru 191 občanů; připomíná a podporuje rozšířenější využívání videokonferencí a veškerých dalších způsobů, jež předkladatelům petic umožňují aktivně se zapojit do činnosti Petičního výboru, pokud nemohou být fyzicky přítomni;

19.  bere na vědomí restriktivní a úzký výklad podaný Komisí v souvislosti s čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv, který mj. stanoví, že Listina je určena členským státům, „výhradně pokud uplatňují právo Unie“; dále konstatuje, že čl. 51 odst. 2 Listiny stanoví, že Listina „nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie“; připomíná, že očekávání občanů EU často přesahují rámec Listiny, a vyzývá Komisi, aby zvážila nový přístup, který by více odpovídal těmto očekáváním; naléhavě vyzývá, aby se rozsah působnosti Listiny vykládal šířeji a aby byla vhodnost tohoto článku posléze znovu posouzena v souvislosti s budoucími revizemi Listiny a Smluv; zdůrazňuje, že nic nebrání členským státům, aby v zájmu zajištění ochrany základních práv svých občanů nad rámec provádění práva Unie uplatňovaly ve svých vnitrostátních právních předpisech ustanovení Listiny v plném rozsahu, a připomíná jim, že jsou vázány také dalšími mezinárodními povinnostmi;

20.  lituje, že předkladatelé petic stále nejsou dostatečně informováni o důvodech, na jejichž základě se petice prohlašuje za nepřípustnou;

21.  vyjadřuje hluboké politování nad striktním a restriktivním výkladem článku 51 Listiny základních práv, jenž stanoví, že „ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie“; připomíná, že kvůli článku 51 Listiny očekávání občanů často přesahují to, co striktně vzato umožňují její právní ustanovení, a jsou tudíž často zklamána, a to právě z důvodu tohoto striktního a restriktivního výkladu; žádá Komisi, aby zaujala nový přístup, jenž bude více odpovídat uvedeným očekáváním;

22.  lituje, že Listinou základních práv Evropské unie stále nejsou chráněni občané Polska a Spojeného království;

23.  zdůrazňuje, že v lednu 2015 byly dvě poslankyně jmenovány zástupkyněmi Petičního výboru ve strukturách Úmluvy OSN pro uplatňování práv osob se zdravotním postižením a zúčastnily se rozboru předběžné zprávy Evropské unie Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením, který proběhl ve dnech 27.-28. srpna 2015 ve švýcarské Ženevě; v souvislosti s prováděním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením upozorňuje na důležitou práci, kterou Petiční výbor v této době odvádí; bere patřičně na vědomí, že rok 2015 byl velmi významným rokem, neboť dodržování závazků v oblasti lidských práv v EU vůbec poprvé zkontroloval jeden ze subjektů OSN; je potěšen skutečností, že jeden z výborů OSN měl příležitost vyslechnout všechny podrobnosti o ochranné úloze Petičního výboru; zdůrazňuje, že Komise začala závěrečné připomínky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením začleňovat do postupu vyřizování petic(2); je potěšen skutečností, že veřejné slyšení s názvem „Ochrana práv osob se zdravotním postižením z hlediska obdržených petic“, které uspořádal Petiční výbor dne 15. října 2015, mělo vysokou úroveň přístupnosti; upozorňuje na význam závěrů studie vypracované na žádost tematické sekce C s názvem „Ochranná úloha Petičního výboru v souvislosti s prováděním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením“; domnívá se, že je důležité, aby Petiční výbor nadále pořádal akce zaměřené na petice v oblasti zdravotního postižení; žádá o posílení kapacity Petičního výboru a jeho sekretariátu s cílem umožnit mu tuto ochrannou funkci náležitě vykonávat; požaduje, aby byl určen jeden úředník odpovědný za vyřizování problémů souvisejících se zdravotním postižením; bere na vědomí významná návazná opatření, která výbor přijal v roce 2015 pro konkrétnější témata v oblasti zdravotního postižení, jako je ratifikace Marrákešské smlouvy, odblokování antidiskriminační směrnice, osvobození některých výrobků, jež jsou určeny k podpoře osob se zdravotním postižením v oblasti vzdělávání, vědy a kultury, od cel nebo podpora rodinných pečovatelů;

24.  naléhavě vyzývá k rychlé ratifikaci Marrákešské smlouvy na úrovni EU s cílem usnadnit přístup ke zveřejněným dílům pro osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené či mají jiné poruchy čtení, a to bez ohledu na konflikt týkající se pravomocí před Soudním dvorem EU; připomíná, že ve svých závěrečných připomínkách ze září 2015 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením upozornil na některé nedostatky, pokud jde o úplné dodržování úmluvy ze strany EU; konstatuje, že se od EU vyžaduje, aby rychle přijala pozměněný Evropský akt přístupnosti, jenž zahrnuje účinné a přístupné mechanismy pro vymáhání a pro podávání stížností; bere na vědomí požadavek, aby byly odděleny úlohy Komise tak, že Komise přestane být součástí nezávislého rámce monitorování, s cílem zajistit, aby měl tento rámec k výkonu svých funkcí náležité zdroje;

25.  poukazuje na širokou škálu témat objevujících se v peticích občanů, mezi něž patří základní práva, blaho dětí, práva osob se zdravotním postižením, práva příslušníků menšin, práva dětí, vnitřní trh, environmentální právní předpisy, pracovněprávní vztahy, politiky v oblasti migrace, obchodní dohody, veřejné zdraví, doprava, práva zvířat a diskriminace;

26.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise ve svých reakcích na petice související s různými aspekty dobrých životních podmínek zvířat zaujímá velice restriktivní postoj, pokud jde o výklad jejích povinností podle článku 13 Smlouvy o fungování EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby přehodnotila svůj stávající přístup, podrobněji prozkoumala právní základ svého jednání, a přispěla tak k zajištění lepší ochrany práv zvířat v celé EU;

27.  v souvislosti s inspekčními cestami, které může výbor PETI pořádat v rámci prošetřování petic, zdůrazňuje citlivou povahu petic týkajících se práv dětí, neboť v takových případech je zapotřebí urychleně a náležitě reagovat na obavy předkladatele petice, a současně ochraňovat nejlepší zájmy dětí;

28.  domnívá se, že pořádání veřejných slyšení představuje důležitý způsob, jak do větší hloubky zkoumat problémy spadající do působnosti EU, na něž předkladatelé petice upozornili, stejně jako obecné aspekty fungování EU a související nedostatky; upozorňuje na veřejné slyšení uspořádané dne 26. února 2015 spolu s Výborem pro ústavní záležitosti o evropské veřejné iniciativě, dne 23. června 2015 o petičním právu, dne 15. října 2015 o ochraně práv osob se zdravotním postižením, dne 11. května 2015 spolu se třemi dalšími výbory o EOI „Stop vivisekci“ a za užitečný považuje i seminář uspořádaný dne 1. prosince 2015 spolu s Výborem pro právní záležitosti o přeshraničních adopcích;

29.  domnívá se, že EOI dává občanům nové politické právo a je odpovídajícím nástrojem participativní demokracie pro určování politického programu v Evropské unii, jenž občanům umožňuje přímé a aktivní zapojení do projektů a procesů, které se jich týkají, a jehož potenciál musí být beze sporu plně využíván a významně posílen s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků a podnítit co nejvíce občanů EU k účasti na dalším vývoji evropského integračního procesu; domnívá se rovněž, že k prioritním cílům EU musí patřit posílení ochrany základních práv, demokratické legitimity a transparentnosti jejích orgánů; připomíná Komisi, že je nutné řídit se doporučeními usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. října 2015 o evropské občanské iniciativě(3), aby se zajistilo účinné provádění práva předkládat EOI; znovu potvrzuje své odhodlání se proaktivně podílet na pořádání veřejných slyšení v souvislosti s úspěšnými iniciativami; zavazuje se, že bude na institucionální úrovni upřednostňovat efektivitu tohoto participativního postupu a zajišťování odpovídajících návazných legislativních opatření;

30.  vyjadřuje politování nad tím, že se Komise domnívá, že je příliš brzy na revizi nařízení (EU) č. 211/2011, které se stalo platným před třemi lety dne 1. dubna 2012; domnívá se, že uplatňování tohoto nařízení je nutné důkladně posoudit a vyřešit všechny případně odhalené nedostatky a navrhnout schůdná řešení za účelem jeho brzké revize, která zajistí, aby postupy a podmínky, jež evropská občanská iniciativa vyžaduje, byly skutečně jasné, jednoduché, snadno použitelné a přiměřené; vítá zprávu Komise o evropské občanské iniciativě ze dne 31. března 2015 a rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv OI/9/2013/TN a vyzývá Komisi, aby v rámci revize tohoto nástroje zajistila, aby evropská občanská iniciativa Unii v souladu s Listinou základních práv Evropské unie poskytovala skutečné podněty a aby byla přijata všechna vhodná právní opatření, která povedou k dalším náležitým krokům v případě, že bude určitá evropská občanská iniciativa považována za úspěšně uzavřenou; žádá Komisi, aby s ohledem na různé zjištěné nedostatky co nejdříve předložila návrh reformy nařízení (EU) č. 211/2011;

31.  upozorňuje na své usnesení ze dne 8. října 2015 o právních předpisech v oblasti hypoték a rizikových finančních nástrojů ve Španělsku (na základě obdržených petic)(4), ve kterém Parlament uvedl řadu doporučení pro řádné uplatňování právních předpisů EU v oblasti hypoték a pro boj proti porušování právních předpisů v bankovním sektoru; žádá Komisi, aby ve všech členských státech důkladně dohlížela na provádění směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru a směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a aby sdílela osvědčené postupy s cílem zlepšit ochranu občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci;

32.  je znepokojen důkazy o nedostatcích, pokud jde o řádný přístup ke spravedlnosti v některých členských státech, odhalených v důsledku vyřizování petic; domnívá se, že se jedná o zásadně důležitou záležitost, kterou je nutné bezodkladně řešit, neboť je třeba zaručit řádné demokratické fungování Unie a možnost občanů a rezidentů vykonávat svá základní práva; domnívá se, že by Unie měla jít příkladem a realizovat pilíř Aarhuské úmluvy o přístupu ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí;

33.  upozorňuje na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2014(5) a usnesení ze dne 25. února 2016 o výroční zprávě týkající se činností evropského veřejného ochránce práv v roce 2014(6);

34.  vítá obnovení obvyklejší míry aktivity v oblasti inspekčních cest a očekává, že v nadcházejících letech až do konce volebního období bude potenciál této zvláštní výsady Petičního výboru naplno využíván; zdůrazňuje význam pracovních dokumentů vypracovaných po každé cestě, které zahrnují zvláštní doporučení, a naléhavě vyzývá jednotlivé dotčené orgány, aby je řádně braly v potaz; domnívá se, že je třeba pravidelně vyhodnocovat míru shody s těmito doporučeními;

35.  vyzdvihuje práci, kterou Petiční výbor v roce 2015 vykonal, aby předkladatelům petic zpřístupnil webový portál, na kterém se mohou zaregistrovat, předložit petici, stáhnout si doprovodné dokumenty a připojit se k peticím, které již byly vyhodnoceny jako přípustné; vyzdvihuje aktualizaci uvedeného portálu, na který byly doplněny petice zaregistrované v letech 2013, 2014 a 2015; vítá skutečnost, že byly obnoveny a zlepšeny nové funkce týkající se vyhledávání, připojení se k jiným peticím a důvěrnosti předkladatele;

36.  připomíná kroky, které je ještě nezbytné provést k dokončení zbývajících fází petičního webového portálu, na němž budou předkladatelé moci obdržet aktuální informace o stavu své petice a prostřednictvím automatických zpráv budou upozorňováni na změny v postupu vyřizování – jako je prohlášení o přípustnosti, obdržení odpovědi od Komise nebo zařazení petice na pořad jednání schůze výboru, včetně odkazu na příslušné internetové vysílání – a pomocí nějž tak budou dostávat jasné informace přímo od sekretariátu Petičního výboru; zdůrazňuje, že webový portál je klíčovým zdrojem informací pro občany EU, a že je tudíž zapotřebí poskytovat informace o životním cyklu petice;

37.  upozorňuje na přijetí nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu; naléhavě vyzývá, aby Petiční výbor a všechny orgány Evropské unie přijímaly od všech 28 členských států EU dokumenty podepsané elektronickým podpisem;

38.  zdůrazňuje důležitou úlohu sítě pro řešení problémů mezi členskými státy SOLVIT, kterou je třeba ve spolupráci s členskými státy a jejich vnitrostátními středisky sítě SOLVIT podléhajícími vnitrostátním správním orgánům rozvinout tak, aby se plně uplatnil její potenciál, a žádá, aby bylo na tuto síť vyčleněno více prostředků a aby byla prováděna systematičtější analýza problémů, které odhalí, neboť síť SOLVIT pomáhá vytvářet realistický obraz dysfunkcí jednotného trhu;

39.  žádá Spojené království, aby vzalo na vědomí doporučení obsažená ve zprávě z inspekční cesty do Londýna uskutečněné ve dnech 5. a 6. listopadu 2015, která výbor schválil dne 19. dubna 2016;

40.  zdůrazňuje význam spolupráce s evropským veřejným ochráncem práv a zapojení Parlamentu do Evropské sítě veřejných ochránců práv; velmi oceňuje dobré institucionální vztahy mezi evropskou veřejnou ochránkyní práv a Petičním výborem; oceňuje práci veřejné ochránkyně práv vynakládanou ve snaze o zlepšení správy v EU, a zvláště si váží jejích pravidelných příspěvků k činnosti Petičního výboru v průběhu celého roku;

41.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv, vládám a parlamentům členských států, jejich petičním výborům a vnitrostátním veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0204.
(2) Přijaty výborem OSN na jeho čtrnáctém zasedání (17. srpna – 4. září 2015), viz: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0382.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0347.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2016)0021.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0062.

Právní upozornění